Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, November 28, 2012

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ಶರಣಬಸಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಅಪ್ಪಾರಾವ ಶೇರಿಕರ ಸಾ:ಲಕ್ಷ್ಮೀಗಂಜ ಶಹಾಬಾದ ರವರು ನಾನು ಮತ್ತು ಶಿವಕುಮಾರ ತಂದೆ ಬಾಬುರಾವ ಕೊರವಾರ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ದಿನಾಂಕ:27/11/2012 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ ನನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಟಿವಿಎಸ್‌ ಎಕ್ಸಸ ನಂ.ಕೆಎ-32 ಡಬ್ಲೂ-4897 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಅಫಜಲಪೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮರಳಿ ಶಹಾಬಾದ ಕಡೆಗೆ ಮರತೂರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮರತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ರಾತ್ರಿ ಅಂದಾಜು 9.30 ಪಿಎಂ ಸುಮಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಹಿಂದುಗಡೆಯಿಂದ ಮೂರು ಜನರು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಬಂದು ನಮಗೆ ಸೈಡು ಹೊಡೆದು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ,ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾರಪುಡಿ ಎರಚಿ ಮಚ್ಚಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಗುಪ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿ ನನ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ನಗದು ಹಣ 10,000/-ರೂ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಸ್ಯಾಮಸಂಗ ಕಂಪನಿಯ ಮೊಬೈಲ  ಅ.ಕಿ.7000/-ರೂ ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 17,000/-ರೂ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿನೇದ್ದವುಗಳನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 156/2012 ಕಲಂ, 394 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ. ರಜನಿಕಾಂತ ತಂದೆ ಕಂಠೆಪ್ಪಾ ಸಾ|| ಕಪನೂರ ತಾ||ಜಿ|| ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ:19/11/2012 ರಂದು 14-30 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಾಫ ಬಜಾರ ಮೈಲಾಪೂರ ಬಂಗಾರದ ಅಂಗಡಿ ಹತ್ತಿರ ಹೀರೋ ಹೊಂಡಾ ಸ್ಪೇಲೆಂಡರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಬಣ್ಣದ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ ನಂ:ಕೆಎ 32 ಎಕ್ಸ್ 1119  ||ಕಿ|| 40,000/- ನೇದ್ದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮಾರ್ಕೆಟ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿ, ಮರಳಿ  ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ನನ್ನ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ್ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹುಡುಕಾಡಿದರು ಸಿಕ್ಕಿರುವದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ನನ್ನ ಮೋಟರ ಸೈಕಲನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:124/2012 ಕಲಂ: 379 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. 

Raichur District Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ 27-11-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-15 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢ ²æà C§ÄÝ¯ï ¸À°ÃªÀiï vÀAzÉ; C§Äݯï PÀjêÀiï, 45ªÀµÀð, ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á: zÉêÀzÀÄUÀÀð f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦ügÁå¢ ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÀAzÀgÉ, DgÉÆævÀgÁzÀ 1) C§Äݯï PÀjêÀiï vÀAzÉ: ªÀĺÀäzï E¸Áä¬Ä¯ï, 86ªÀµÀð, GzÉÆåÃUÀ E¯Áè, ¸Á: PÉÃgÀ D¥sï C§Äݯï R¢Ãgï qÉæöʪÀgï ¹Ã«¯ï D¸ÀàvÉæ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. 2) R°Ã¯ï CºÀäzï vÀAzÉ: C§Äݯï RjêÀiï, 38ªÀµÀð, G: DJA¦ qÁPÀÖgï ¸Á: ©.Dgï.© PÁ¯ÉÃeï gÉÆÃqï d»ÃgÁ¨Ázï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉà DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ ««zsÀ ¢£ÁAPÀUÀ¼ÀAzÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À°è §AzÀÄ PÀ©ât gÁqï §rUÉ ¬ÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ Qð ªÀÄÄjzÀÄ 10 ®PÀë gÀÆ. UÀ¼À ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ zÀÆj£ÀéAiÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 183/12, PÀ®A. 143,147,447,323,324,354,504,506,380, 395,511,307, ¸À»vÀ 149 L¦¹ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

¢£ÁAPÀ 26-11-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ¥ÉæêÀÄ UÀAqÀ ªÀiË£ÉñÀ eÁwB°AUÁAiÀÄvÀ ªÀAiÀÄB23 ªÀµÀð GBªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸ÁB PÀ«vÁ¼À vÁB ªÀiÁ£À«. gÀªÀgÀÄ DgÉÆæ £ÀA 1 ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ §¸ÀìtÚ °AUÁAiÀÄvÀ ¸ÁB PÀ«vÁ¼À (UÀAqÀ) FvÀ£ÉÆA¢UÉ 2009 ¥É§ÄæªÀj 27 £Éà vÁjÃT£ÀAzÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É. ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ ªÉÆzÀ®°è UÀAqÀ ºÉAqÀw ZÉ£ÁßVgÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ ¦ügÁå¢ UÀAqÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉà DgÉÆæUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸ÀgÀ¸Àéw vÀAzÉ §¸ÀìtÚ °AUÁAiÀÄvÀ ¸ÁB PÀ«vÁ¼À (CvÉÛÀ) ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀA¥Á¥Àw vÀAzÉ §¸ÀìtÚ °AUÁAiÀÄvÀ ¸ÁB PÀ«vÁ¼À ( ªÉÄÊzÀÄ£À ) ¯Áj PÀAvÀÄ ºÀt PÀlÖ ¨ÉÃPÀÄ ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ 2 vÉÆ¯É §AUÁgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÀ ºÉýzÀÝPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ £À£Àß vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ §qÀªÀjzÀÄÝ §AUÁgÀ vÀgÀ®Ä DUÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ºÉýgÀÄvÁÛ¼É. DA¢¤AzÀ DgÉÆævÀgÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄvÀÛ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr, PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥ÉÆ°Ã¸ï  oÁuÉ  UÀÄ£Éß  £ÀA  106/2012 PÀ®A 498(J), 504,323 ¸À»vÀ 34 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

¢£ÁAPÀ:-26-11-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw C£ÀߥÀÆtð UÀAqÀ «gÉñÀ ªÀÄoÀ¥Àw,20 ªÀµÀð,dAUÀªÀÄ ºÉÆ® ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á-gÉÃPÀ®ªÀÄgÀr ªÀÄvÀÄÛ ºÁUÀÄ DPÉAiÀÄ ªÀiÁªÀ E§âgÀÄ ºÉÆ®¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À°è DgÉÆævÀgÀÀÆ 1) ¥ÀgÀ¥ÀAiÀÄå vÀAzÉ FgÀAiÀÄå 2) ±ÁgÀzÀªÀÄä UÀAqÀ ¥ÀgÀ¥ÀAiÀÄå 3) §¸ÀªÀ vÀAzÉ ¥ÀgÀ¥ÀAiÀÄå J¯ÁègÀÆ eÁ-dAUÀªÀÄ,¸Á-gÉÃPÀ®ªÀÄgÀr.  ¦ügÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ ªÀiÁªÀ¤UÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ K£À¯Éà ®AUÁ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà ¤£Àß ªÀÄUÀ£À£ÀÄß KPÉà zÀvÀÄÛ PÀ¼ÀÄ»¹zÀ¯Éà £À£Àß ªÀÄUÀ£À£ÀÄß zÀvÀÄÛ PÀ¼ÀÄ»¸ÀÄwÛzÉÝ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁªÀ¤UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ E£ÉÆߪÉÄä F ºÉÆ®zÀ PÀqÉ §AzÀgÉ fêÀ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.184/2012 PÀ®A341,504,323,506 R/W 34 IPC ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ:-27-11-2012 ¨É½UÉÎ 9-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ£ÀÄ ²æà ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ vÀAzÉ ªÁ¸ÀÄzÉêÀ,¥ÁªÀÄUÉä,£ÁAiÀÄPÀ,45ªÀµÀð,MPÀÌ®ÄvÀ£À,¸Á- PÉÆvÀÛzÉÆrØ vÀªÀÄä Hj£À ²æÃ. ªÀiÁgɪÀÄä zÉëAiÀÄ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ©üêÀÄAiÀÄå vÀAzÉ: ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå, 2) £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ: ºÀ£ÀäAvÁæAiÀÄ, 3) fãÀ¥Àà vÀAzÉ: ºÀ£ÀäAvÁæAiÀÄ, 4) AiÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ: fãÀ¥Àà 5) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ: fãÀ¥Àà, 6) ¥ÀzÀݪÀÄä UÀAqÀ: §¸ÀªÀgÁd, 7) gÀAUÀAiÀÄå vÀAzÉ: ºÀ£ÀäAvÁæAiÀÄ, 8) DAd£ÉÃAiÀÄå vÀAzÉ: fãÀ¥Àà, 9) CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ: fãÀ¥Àà, 10) ©üêÀÄAiÀÄå vÀAzÉ: fãÀ¥Àà J¯ÁègÀÄ ¸Á:PÉÆvÀÛzÉÆrØ EªÀgÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ªÉÆúÀgÀA zÀ¥sÀ£ï ¢£ÀzÀAzÀÄ DVzÀÝ dUÀ¼ÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ªÉʵÀªÀÄå¢AzÀ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ K£À¯Éà ®AUÁ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É, C¯ÁAiÀiï ºÀ§âzÀ ¢£À PÁ®Ä vÀĽ¢zÀÝPÉÌ £ÀªÀÄä£ÀÄß PÉüÀÄwÛAiÉÄãÀ¯É CAvÁ CªÁZÀѪÁV ¨ÉÊzÀÄ, EªÀgÀ°è ©üêÀÄAiÀÄå vÀAzÉ: ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå, £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ: ºÀ£ÀäAvÁæAiÀÄ, EªÀgÀÄ £À£ÀߣÀÄß PÉʬÄrzÀÄ J¼ÉzÁr ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀgÀÄ, DUÀ fãÀ¥Àà vÀAzÉ: ºÀ£ÀäAvÁæAiÀÄ, FvÀ£ÀÄ £À£Àß PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁrzÀ£ÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄ®èªÀÄä, §¸ÀªÀgÁd, ¥ÀzÀݪÀÄä, EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄʪÉÄð£À CAV »rzÀÄ J¼ÉzÁr CªÁZÁåªÁV ¨ÉÊzÀgÀÄ, DUÀ gÀAUÀAiÀÄå, DAd£ÉÃAiÀÄå, CAiÀÄå¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ©üêÀÄAiÀÄå EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ F ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£ÀzÀÄ §ºÀ¼À DVzÉ MzɬÄj CAvÁ CAzÁUÀ DAd£ÉÃAiÀÄ FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÁ°¤AzÀ vÉÆqÉUÉ MzÀÄÝ, ©üêÀÄAiÀÄå FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨É¤ßUÉ UÀÄ¢ÝzÀ£ÀÄ. DUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj F ¢ªÀ¸À G½zÀÄPÉÆAr ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà E£ÉÆßêÉÄä £ÀªÀÄä vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ ¤£Àß fêÀ ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀÅ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.185 /2012 PÀ®A143,147,341,323,504,506 ¸À»vÀ 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 20-07-09, 06-06-12 gÀAzÀÄ F »AzÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÀĺÀäzï C§Äݯï gÀ¸ÀƯï vÀAzÉ ±ÉÃSï ªÀĺÉçƨï C°, CzsÀåPÀëgÀÄ gÀeÁ E-ªÀÄĸÁÛ¥sï «zÁå ¸ÀA¸ÉÜ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¸Á:ºÀeÁgï ¨ÉÃUÀ ªÀĹÓzï ºÀwÛgÀ CAzÀÆæ£ï Q¯Áè, 2) JªÀiï.r E¨Áæ»A vÀAzÉ JªÀiï.r C¯ÁèªÀŢݣï, G¥ÁzsÀåPÀëgÀÄ gÀeÁ E-ªÀÄĸÁÛ¥sï «zÁå ¸ÀA¸ÉÜ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ,
3) JªÀiï.r UË¸ï ¥ÁµÁ vÀAzÉ SÁºÁ ºÀĸÉìãï, PÁAiÀÄðzÀ²Ãð, gÀeÁ E-ªÀÄĸÁÛ¥sï «zÁå ¸ÀA¸ÉÜ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¸Á:E§âgÀÆ UÁ°¨ï £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. gÀªÀgÀÄ zÁgÀƯï G®ÆªÀiï gÀeÁ-E-gÀfé «zÁå ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ PÀæªÀĪÁV CzsÀåPÀëgÀÄ, G¥ÁzsÀåPÀëgÀÄ, PÁAiÀÄðzÀ²ð CAvÁ EzÀÄÝ, EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj ±Á®AiÀÄ ºÉ¸Àj£À°è qÉÆãɵÀ£ï ºÀtªÀ£ÀÄß d£ÀjAzÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁr F ºÀtªÀ£ÀÄß «zÁåyzsÀUÀ¼À RaðUÉ  ªÀÄvÀÄÛ ±Á¯ÉAiÀÄ C©üªÀÈ¢Þ ¸À®ÄªÁV ºÀtªÀ£ÀÄß CzÀgÀAvÉ DgÉÆævÀgÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ¤ÃªÀÅ ±Á¯ÉUÉ ºÀtªÀ£ÀÄß [qÉÆãɵÀ£ï] PÉÆrj ¤ªÀÄUÉ zÉêÀgÀÄ M¼ÉîÃAiÀÄzÀÄ ªÀiÁqÀ¯ÉAzÀÄ ¥Áæyð¸ÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ºÉý ¦ügÁå¢AiÀÄ PÀqɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 20.07.2009 gÀAzÀÄ gÀÆ. 51,000/- UÀ¼À ºÀtªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦ügÁå¢UÉ gÀ²Ã¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¦ügÁå¢ vÁ£ÀÄ ±Á¯ÉUÉ ¤ÃrzÀ ºÀtªÀÅ ±Á¯ÉAiÀÄ CPËAmï £À°è dªÀiÁ DVzÉAiÉÆà E®èªÉÇà JA§ D ±Á¯ÉAiÀÄ CzsÀåPÀëPÀjUÉ ¢£ÁAPÀ: 06.06.2012 gÀAzÀÄ ¥ÀvÀæ §gÉzÀÄ PÉüÀ¯ÁV D ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß PÁå²ÃAiÀÄgï gÀªÀgÀÄ £ÉÆÃr F gÀ²Ã¢AiÀÄ°è£À ºÀt £ÀªÀÄä ±Á¯ÉAiÀÄ AiÀiÁªÀ CPËAmï UÀÆ dªÀiÁ DVgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ PÁå²ÃAiÀÄgï ¦ügÁå¢UÉ ¥ÀvÀæ ¤ÃrgÀÄvÁÛ£É. CzÀÝjAzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ vÁ£ÀÄ zÁgÀÄ¯ï ¸ÀA¸ÉÜUÉ ¤ÃrzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß DgÉÆævÀgÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ C©üêÀÈ¢ÝUÀÆ §¼À¸ÀzÉà vÀªÀÄä ¸ÀéAvÀ RaðUÉ G¥ÀAiÉÆÃV¹ vÀ£ÀUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CzÀÝjAzÀ CªÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÁV CAvÁ £ÁåAiÀÄ®AiÀÄPÉÌ SÁ¸ÀV ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 115/2012406, 418, 420, 511 ¸À»vÀ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ:-27-11-2012 gÀAzÀÄ 5-20 ¦.JAPÉÌ gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ  1) ªÀÄÄgÀ½zsÀgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ªÀ: 20, eÁ: ªÀÄÄaÑUÉÃgï G: mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ, ¸Á: ªÀÄ¹Ì 2) AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ£ÀUËqÀ ªÀ: 25, eÁ: °AUÁAiÀÄvï, G: mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: dA§Ä£ÁxÀ£ÀºÀ½î 3) CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ w¥ÀàtÚ ªÀ: 25, eÁ: ®ªÀiÁt G: mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ, ¸Á: ªÀiÁåzÀgÁ¼À vÁAqÁ vÁ: °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ 4) CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀ: 25, eÁ: ºÀjd£ï G: mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ªÀÄ¹Ì gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä mÁæöåPÀÖgïUÀ¼À°è  C£À¢üPÀÈvÀªÁV ºÀA¥À£Á¼À-UÀÄqÀUÀ¯ï¢¤ß ¸ÀgÀPÁj ¸ÁªÀðd¤PÀ ºÀ¼ÀîzÀ°è mÁæöåPÀÖgÀUÀ½AzÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA© PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ CAvÁ RavÀ ªÀiÁ»w ¥ÀqÉzÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¸ÀܼÀPÉÌ ¨sÉÃn ¤Ãr 4 mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼À°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA§ÄwÛzÀÝ PÁ«ÄðPÀgÀÄ ¸ÀܼÀ¢AzÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, mÁæöåPÀÖgïUÀ¼À ºÀwÛgÀ CzÀgÀ ZÁ®PÀgÀÄ ¤AwzÀÄÝ, CªÀgÀ£ÀÄß «ZÀj¸À®V ¸ÀzÀj ZÁ®PÀgÀÄ vÀªÀÄä §½ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA§®Ä AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉ¢gÀĪÀÅ¢®è ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀ«Ämï PÀÄjvÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV AiÀiÁªÀÅzÉà zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ w½¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ «gÀÄzÀÝ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ªÀw¬ÄAzÀ ¦ügÁå¢ ²æÃ. ªÀÄ°èPÁdÄð£ï JA.qÀ¦à£ï ¦.J¸ï.L vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀÄ«ðºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA. 151/2012 PÀ®A 379 IPC & RULE 44 OF KARANATAKA MINOR MINERAL CONCESSION RULE's ,1994 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ.27-11-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ §¸Àì¥Àà ©zÀÆÝgÀ PÀÄgÀħgÀ 20 ªÀµÀð MPÀÌ®ÄvÀ£À  ¸Á.DªÀÄ¢ºÁ¼À & EvÀgÀgÀÄ JwÛ£À §ArAiÀÄ°è ªÀÄÄzÀUÀ¯ï-E®PÀ¯ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è DªÀÄ¢ºÁ¼À UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï PÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA.feÉ-12-gÉhÄqï-4994 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀĪÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ JwÛ£À §ArUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ §Ar ¥À°ÖAiÀiÁV §Ar ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ºÀÄ®ÄUÀ¥Àà£ÀÄ ¸ÀÛ¼ÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀlÄÖ, ¦ügÁå¢ ºÁUÀÆ gÁªÀÄ¥Àà EªÀjUÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ ºÁUÀÆ PÀjAiÀÄ¥Àà FvÀ¤UÉ wêÀÈ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄAmÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 144/12 PÀ®A.279,337,338.304(J) L¦¹ & 187 JA.«.PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¢£ÁAPÀ 27-11-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 11 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ AiÀÄgÀæ¥Àà vÀAzÉ zÉÆqÀتÉÆñÀ¥Àà, ªÀAiÀiÁ-32 ªÀµÀð, eÁ-ºÀjd£À, G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-UÁtzsÁ¼À FvÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢ ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ°è ¢£ÁAPÀ 27-11-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 7.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ PÀlÖ¯ÉAzÀÄ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ vÀªÀÄä Hj£À PÉÆêÀÄlgÀ ©üêÉÄñÀ vÀAzÉ AiÀÄAPÀtÚ FvÀ£À ¥Á£À±Á¥À£À°è ©Ãr vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉ£ÀÄߪÀlµÀæ°è DgÉÆævÀgÁzÀ  1]  a£ÀßgÀAUÉÆüÀÄ UÀÄgÀÄgÁd vÀAzÉ UÉÆëAzÀ¥Àà 2) ©üêÉÄñÀ vÀAzÉ vÁAiÀÄtÚ 3) ¹.ªÀįÉèñÀ £ÁAiÀÄPÀ J®ègÀÆ eÁ-£ÁAiÀÄPÀ, ¸Á-UÁtzsÁ¼À EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ J¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà £À£Àß vÀªÀÄä£À ªÉÄÃ¯É PÉøÀÄ ªÀiÁr¹ eÉðUÉ ºÁQ¹ n.« AiÀÄ°è §gÀĪÀAvÉ ªÀiÁr £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉvÀ£À ªÀÄAiÀiÁðzÉ vÉUÉzÀÄ©nÖ CAvÁ PÉÊ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr JqÀUÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀÄÝ, ºÉÆmÉÖUÉ UÀÄ¢Ý CAV »rzÀÄ J¼ÉzÁr £É®PÉÌ PÉqÀ« PÁ°¤AzÀ M¢ÝgÀÄvÁÛgÀÉ. CAvÁ PÉÆlÖ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 65/2012 PÀ®A 341, 504, 506, 323, 109 gÉ/« 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


¢£ÁAPÀ 27-11-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7-30 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥ÀàªÀAiÀÄ 55 eÁ ZÀ®ÄªÁ¢ G MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á zÉêÀzÀÄUÀð vÀ£Àß DPÀ¼ÀPÀgÀªÀ£ÀÄß ªÉĬĹPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÉêÀzÀÄUÀð - gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÉƸÀ §¸ï ¤¯ÁÝt ºÀwÛgÀ »A¢¤AzÀ M§â PÀȵÀgï £ÀA PÉ J 36 JªÀiï 2643 ±ÉÃRgÀAiÀÄå vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄgÁAiÀÄ ªÀAiÀÄ 22 eÁ ºÀjdÄ G qÉæöʪÀgÀ PÉ®¸À ¸Á PÉÆvÀÛzÉÆrØ  £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÀȵÀgÀ UÁrAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ¤AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ DPÀ¼À PÀgÀÄ«UÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ DPÀ¼ÀPÀgÀÄ PɼÀUÀqÉ ©zÀÄÝ C°èAiÉÄà ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ D.Q. 3000/- UÀ¼ÀµÀÄÖ ®ÄPÁì£ï DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 17/12 PÀ®A 279.,429 L.¦.¹ & 187 L.JªÀiï « PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¢£ÁAPÀ:25--11-2012 gÀAzÀÄ 22-11-2012 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆÃoÁ UÁæªÀÄzÀ°èè ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ºÀ£ÀĪÀÄAw UÀAqÀ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ªÀ:40 eÁ:PÀÄgÀħgÀÄ G:PÀÆ° ¸Á:PÉÆÃoÁ FPÉAiÀÄÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ 1)CªÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà 2)ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà 3)AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà 4)AiÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ ©üÃgÀ¥Àà 5)¥ÀQÃgÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ 6)CªÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ J®ègÀÆ eÁ:PÀÄgÀħÄgÀ ¸Á:PÉÆÃoÁ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ¸ÀAUÀqÀ PÀëÄ®PÁ PÁgÀtPÁÌV vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÉÊUÀ½AzÀ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁr ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ  ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 175/2012 PÀ®A. 143,323,354,341,504,s¸À»vÀ 149 L¦¹ PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 28.11.2012 gÀAzÀÄ  92  ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  -13500/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 28-11-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 28-11-2012

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 18/2012, PÀ®A 174(¹) ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÁzÀ ²æÃzÉë UÀAqÀ ²ªÀgÁd gÁAiÀÄ¥À½î ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, ¸Á: PÀ¥ÀàgÀUÁAªÀ, EªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ²ªÀgÁd vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà gÁAiÀÄ¥À½î ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, ¸Á: PÀ¥ÀàgÀUÁAªÀ EªÀjUÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀl«zÀÄÝ, DUÁÎUÉÎ «£ÁB PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ eÉÆvÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:      27-11-2012 gÀAzÀÄ ²ªÀgÁd EªÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà «µÀAiÀÄPÉÌ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß CtÚ£À ºÉÆ®zÀ°è£À ªÀiÁ«£À VqÀPÉÌ ®ÄAV¬ÄAzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 104/2012, PÀ®A 143, 147, 148, 324, 323, 354, 504, 506 eÉÆÃvÉ 149 L¦¹ :- 
¢£ÁAPÀ 27-11-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÊf£ÁxÀ ©üêÀıÁ gÀÄPÉÌ£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀ ZÀºÁ CAUÀr ªÀÄÄAzÉ DgÉÆæ 1) ²æäªÁ¸À vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ ZÀ£Áᬐ ¸Á: ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÆgÀ, EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£À eÉÆÃvÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ «µÀAiÀÄ w½zÀÄ §AzÀÄ ²æäªÁ¸À EvÀ¤UÉ KPÉ £À£Àß ªÀÄUÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ý CAvÀ PÉýzÀPÉÌ ²æäªÁ¸À EvÀ£ÀÄ ¤Ã£ÀUÉ ¸ÉÆPÀÄÌ §A¢zÉ, £À£ÀUÉ JzÀÄgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛ CAvÀ CAzÀÄ J §gÉÆåà gÉÆPÉÌ£ÉÆÃgÀ AiÀiÁPÉÆ §ºÀ¼À vÀ° JvÁÛöågÀ M§â§âjUÉ RvÀA ªÀiÁr ©qÉÆuÁ CAvÀ CAzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 2) ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ ZÀ£Áß¼É, 3) G¯Áè¸À vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ¸ÉÆãÀPÉÃgÉ, 4) £ÉëģÁxÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂÃPÀ ¸ÉÆãÀPÉÃgÉ, 6) ¸ÁUÀgÀ vÀAzÉ £ÉëģÁxÀ ¸ÉÆãÀPÉÃgÉ, 6) ¥ÀªÀ£À vÀAzÉ £ÉëģÁxÀ ¸ÉÆãÀPÉÃgÉ, 7) ¯ÉÆÃPÉñÀ vÀAzÉ PÀªÀįÁPÀgï PÀteÉ, 8) ¯ÉÆÃPÉñÀ vÀAzÉ «oÀ® gÉÆmÉÖ£ÉÆÃgÀ, 9) GªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà CwªÁ¼É J®ègÀÄ eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ KPÉÆÌÃzÉñÀ¢AzÀ vÀªÀÄä PÉÊUÀ¼À°è §rUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉArvÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̽UÉ §rUɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀwÛ¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwAiÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ £ÉîPÉÌ ºÁQ ºÉÆqÉzÀÄ CªÀªÀiÁ£ÀUÉÆý¹, ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©rªÀÅ¢¯Áè CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.                                                                                             

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES


ಹುಡಗ ಕಾಣೆಯಾದ ಪ್ರಕರಣ:
ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀಮತಿ,ಅಂಬವ್ವ ಗಂಡ ದಶರಥ ಸನಾಗರ ವ||40,ಸಾ|| ಬೋರಾಬಾಯಿ ನಗರ ಬ್ರಹ್ಮಪುರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನನ್ನ ಮಗನಾದ ಮಂಜುನಾಥ @ಕಾಕಿ ತಂದೆ ದಶರಥ ಸನಾಗರ್ ವ||10 ವರ್ಷ,ಇತನು ದಿನಾಂಕ 02-11-2012 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 3-00 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋದವನು ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರುವದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗು ಹುಡುಕಾಡಿದರು ಮಗ ಪತ್ತೆ ಆಗದೇ ಇರುವದರಿಂದ, ಕಾಣೆಯಾದ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:88/2012 ಕಲಂ ಹುಡುಗ ಕಾಣೆಯಾದ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ. ಮಹ್ಮದ ಅಬ್ದುಲ ಖದೀರ ತಂದೆ ಮೊಹ್ಮದ ಅಬ್ದುಲ ಹಮೀದ ಸಾ|| ಮನೆ ನಂ: ಎಂ.ಐ.ಜಿ.10 ಆನಂದ ನಗರ ರಾಜಾಪೂರ ರೋಡ  ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ:27/10/2012 ರಂದು 14-30 ಗಂಟೆಗೆ ಸುಪರ ಮಾರ್ಕೆಟ ಘಂಟೋಜಿ ಅಂಗಡಿ ಹತ್ತಿರ ನನ್ನ ಹೀರೋ ಹೊಂಡಾ ಸಿಡಿ 100 ಡಿಲಕ್ಸ್  ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ ನಂ: ಕೆಎ 32 ಎಲ್4210 ||ಕಿ|| 30,000/- ನೇದ್ದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಮಾಜ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನೋಡಲಾಗಿ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ನನ್ನ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ್ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ನನ್ನ ಮೋಟರ ಸೈಕಲನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 123/2012 ಕಲಂ,379 ಐಪಿಸಿಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಜೂಜಾಟ ಪ್ರಕರಣ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ:ದಿ:27-11-12 ಮದ್ಯಾಹ್ನ2-45 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆಸಾಗರ ದಾಬಾದ ಹಿಂದಿನ ಜಾಗದಲ್ಲಿವಿಠಲ ತಂದೆ ಘಾಳೆಪ್ಪ ರಂಗೋಜಿ ವ: 21 ಸಾ: ದೇಗಾಂವ ತಾ: ಆಳಂದ ಹಾ:ವ: ಸಾಗರ ಧಾಬಾ,ಮಹ್ಮದಅಲಿ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ ರಶೀದ ಶೇಕ ವ: 24 ವರ್ಷ ಸಾ: ರಹೇಮತ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ,ಬಾಬಾ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಿಕಸಾಬ ಭಾಗವಾನ ವ: 36 ಸಾ: ಚಟ್ಟೆವಾಡಿ ರೋಜಾ ಗುಲಬರ್ಗಾ,ಮಹೇಶ ತಂದೆ ರುಕ್ಮಣ್ಣ ಚವ್ಹಾಣ ವ: 35 ವರ್ಷಸಾ: ಮಕ್ತಂಪೂರ ಗುಲಬರ್ಗಾ,ಸೋಮನಾಥ ತಂದೆ ಬಾಬುರಾವ ಏವಲೇ ವ: 35 ಸಾ: ಆರ್‌ಎಸ್‌ ಕಾಲನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ,ನಾಶೀರ ತಂದೆ ಮಹೇಬೂಬಪಟೇಲ ವ: 36 ಸಾ: ಬುಲಂದ ಪರವೇಜ ಕಾಲನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ,ಸದ್ದಾಂ ತಂದೆ ಅಮಜಾದ ಶೇಖ ವ: 20 ಸಾ: ರಹೇಮತ ನಗರ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ,ಸೈಬಣ್ಣ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ತೋಟ್ನಳ್ಳಿ ಸಾ:ಹೊಸಳ್ಳಿ ತಾ:ಸೇಡಂ ಹಾ:ವ:ಸಾಗರದಾಬಾ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ,ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ತಂದೆ ಕಾಶೀನಾಥ ಪಾಟಳ ವ: 35 ವರ್ಷ ಸಾ: ಸ್ಟೇಷನ ಗಾಣಗಾಪೂರ,ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ ತಂದೆ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿರಾದಾರ ವ: 27 ವರ್ಷ ಸಾ: ಶಿವಾಜಿನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ  ರವರು ದುಂಡಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಅಂದರ ಬಾಹರ ಇಸ್ಪೀಟ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪಿ.ಎಸ.ಐ ಆನಂದರಾವ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಮಾನ್ಯ ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ. (ಗ್ರಾ) ಉಪವಿಭಾಗ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಸಿಪಿಐ ಗ್ರಾಮೀಣ ವೃತ್ತ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರ ನೇತ್ರತ್ವದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ 10 ಜನರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿ ಸಿದ ನಗದು ಹಣ 10,400/- ರೂ. ಮತ್ತು ಇಸ್ಪೀಟ ಎಲೆಗಳು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನ ನಂ: ಗುನ್ನೆ ನಂ 390/12ಕಲಂ 87 ಕೆ.ಪಿ.ಆಕ್ಟ್ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀಮತಿ ಅಂಬುಬಾಯಿ ಗಂಡಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪಾ ಅಂಬಲಗಿ ವಯ;65 ವರ್ಷ ಉ: ಮನೆಗೆಲಸ ಸಾ: ಕಪನೂರ ತಾ: ಜಿ: ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನಾನುದಿನಾಂಕ:27/11/2012 ರಂದು ಹೊಲದಿಂದ ಮನೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಸಾಯಂಕಾಲ 6:30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹುಮನಾಬಾದ ರಿಂಗ ರೋಡ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಸವಾರನು ನನಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ಲನ್ನು ಹಾಗೇ ಒಡಿಸಿಕೊಂಡು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಯಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:391/2012 ಕಲಂ 279 337 ಐಪಿಸಿ ಸಂಗಡ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್‌‌ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀಮತಿ ಜಗದೇವಿ ಗಂಡ ಶರಣಪ್ಪ ಉಪ್ಪಾರ ವ: 30 ಉ: ಗೌಂಡಿಕೆಲಸ ಜಾ;ಲಿಂಗಾಯತ ಸಾ:ಮೋತಕಪಳ್ಳಿ ತಾ: ಚಿಂಚೋಳಿ ಹಾ: ವ: ಬೇಲೂರ (ಜೆ) ತಾ: ಜಿ: ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನಾನು ನನ್ನ ಗಂಡದಿನಾಂಕ:27/11/2012 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಕುಮಸಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬೇಲೂರ (ಜೆ) ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬಜಾಜ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ:ಕೆಎ-32 ಇಎ-6238 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಹೋರಟಿದ್ದು,ನನ್ನ  ಪತಿಯವರು ಅವರಾದ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮ ದಾಟಿ ಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ಮಥ ಆಶ್ರಮದ ಎದುರಿನ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಅತಿವೇಗದಿಂದ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಹೋರಟಾಗ ಎದರುನಿಂದ ಯಾವುದೋ ಭಾರಿ ವಾಹನ ಬರಲು ಅದರ ಲೈಟಿನ ಬೆಳಕು ಒಮ್ಮೇಲೆ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಬಿದಿದ್ದರಿಂದ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ನನಗೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಹಣೆಗೆ ಅಲಲ್ಲಿ ರಕ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:392/12 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.