Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, August 22, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¦ügÁå¢ü ²æà PÉ.¹zÀÝ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ¸ÀÆUÀ£ÀUËqÀ eÁw:°AUÁAiÀÄvÀ  ªÀAiÀÄ-44ªÀµÀð,G:ªÁå¥ÁgÀ ¸ÁB¹gÀªÁgÀ.EªÀgÀ ªÀÄUÀ gÀ«PÀĪÀiÁgÀ ªÀAiÀÄ-20ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ ¢.17-08-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10-30 UÀAmɬÄAzÀ ¹gÀªÁgÀzÀ°è §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ JzÀÄj£À°ègÀĪÀ §mÉÖ CAUÀrUÉ ºÉÆÃV £ÀAvÀgÀ PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀÄÝ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀÄUÀ£À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr PÉÆqÀ®Ä «£ÀAw CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉÆðøÀ oÁuÉ, UÀÄ£Éß £ÀA: 149/2013 PÀ®AB ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

EvÀgÉ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¦üAiÀiÁð¢ gÀÄzÀæªÀÄä UÀAqÀ ¸ÀPÀæ¥Àà ¨É£ÀPÀqÉÆÃt ªÀ: 35, eÁ: gÉrØ, G: ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: PÉ. §¸Áì¥ÀÆgÀÄ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ §¸Àì£ÀUËqÀ ¨É£ÀPÀqÉÆÃt ªÀ: 52, eÁ: gÉrØ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÉ. §¸Áì¥ÀÆgÀÄ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£À CtÚ¤zÀÄÝ, vÀ£Àß ¥Á°UÉ §AzÀ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß ¨ÉÃgÉAiÀĪÀjUÉ UÀÄwÛUÉ ªÀiÁqÀ®Ä PÉÆnÖzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÀÄ£ÉUÉ CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr DPÉAiÀÄ ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ, vÀ¯ÉUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 149/2013 PÀ®A 448, 504, 323, 506 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:--

¦ügÁå¢ azÁ£ÀAzÀ¥Àà vÁ¬Ä ºÀ£ÀĪÀÄAvÀªÀé ªÀAiÀiÁ-52 eÁw- ªÀiÁ¢UÀ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-AiÀÄgÀqÉÆt FvÀ£À vÁ¬ÄAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀ°è AiÀÄgÀqÉÆÃt UÁæªÀÄzÀ°è vÀªÀÄä ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 268/1 gÀ°è 3 JPÀgÉ 32 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ CªÀgÀ d«Ää£À ºÀwÛgÀ gÁA¥ÀÆgÀÄ KvÀ ¤ÃgÀªÀj PÁªÀÄUÁj £ÀqÉ¢zÀÄÝ PÁªÀÄUÁj UÀÄwÛUÉAiÀÄ£ÀÄß D£ÀAzÀ mÉÆÃ¥ÀtÚ£ÀªÀgÀÄ PÁªÀÄUÁj £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ PÁªÀÄUÁjUÉ ¨ÉÃPÁUÀĪÀ ¨ÁåAPÀ §PÀðUÉ ªÀÄtÄÚ ¨ÉÃPÁVzÀÝjAzÀ vÁ£ÀÄ D£ÀAzÀ mÉÆÃ¥ÀtÚ¤UÉ ¢£ÁAPÀ 03-08-2013 gÀAzÀÄ £ÀªÀÄä £ÀªÀÄä 3 JPÀgÉ 32 UÀÄAmÉ d«Ää£À°è ¢§Äâ ¢§Äâ DV ©zÀÝ ªÀÄtÚ£ÀÄß ªÉÄÃ¯É ¸Á¥sÁ ªÀiÁrgÀAvÉ w½¹zÉ£ÀÄ. DzÀgÉ ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 16-08-2013 gÀAzÀÄ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå £ÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä 3 JPÀgÉ 32 UÀÄAmÉ d«Ää£À°è EgÀĪÀ ¨sÀÄ«ÄAiÀÄ£ÀÄß D£ÀAzÀ mÉÆÃ¥ÀtÚ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À PÉÊPɼÀUÉ PÁªÀÄUÁj UÀÄvÉÛzÁgÀgÁzÀ ºÁUÀÆ ¸ÉÊmï ªÀiÁå£ÉdgÁzÀ ªÉƺÀ£À ¥ÀvÀÛgÀ, ¸ÀÄgÉñÀ gÁV ¸ÀªÀÄÄzÀæ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉà vÀ£ÀUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀAiÀÄ w½¸ÀzÉà ¸ÀA¥ÀÆtð ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ d«ÄãÀ£ÀÄß DPÀæªÀĪÁV 10 ¦üÃmï M¼ÀUÉ DUÉzÀÄ £À£ÀUÉ C£ÁåAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß G¼ÀĪÉÄ ªÀiÁqÀzÀAvÉ ªÀiÁrzÀÄÝ FV£À ¦ügÁå¢zÁgÀ£À d«ÄãÀÄ ¥Àæw JPÀgÉUÉ 4 ®PÀë ¨Á¼ÀĪÀ ¨sÀÆ«ÄAiÀiÁVzÀÄÝ ¸ÀA¥ÀÆtð ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß CUÉzÀÄ ¦ügÁå¢UÉ £ÀµÀÖ ªÀiÁrzÀÄÝ ¦ügÁå¢AiÀÄ d«ÄãÀÄ G¼ÀĪÉÄ ªÀiÁqÀzÀAvÉ ,¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁqÀzÀAvÉ ¹Ã¼ÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. EzÀjAzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ PÀÄlÄA§ ©Ã¢ ¥Á¯ÁVzÀÄÝ FUÀ K£ÀÄ ªÀiÁqÀ¯ÉAzÀÄ w½AiÀÄÄwÛ¯Áè PÁgÀt ¦ügÁå¢zÁgÀ£À 3 JPÀgÉ 32 UÀÄAmÉ d«Ää£À°è DPÀæªÀĪÁV 10 ¦ümï ¨sÀÆ«Ä DUÉzÀÄ £ÀµÀÖ GAlÄ ªÀiÁrzÀ ªÉÄîÌAqÀ ªÀÄÆgÀÄ d£À DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉPÉAzÀÄ ¤ÃrzÀ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ C¸ÀAeÉÕAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÁVzÀÝjAzÀ ªÀiÁ£Àå eÉ.JªÀiï.J¥sï.¹. £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA: 244/2013 PÀ®A 427, L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_

¢£ÁAPÀ: 21-08-13 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÉêÀzÀÄUÀð gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛAiÀÄ°è£À aPÀ̺ÉÆ£ÀßPÀÄtÂAiÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è£À aPÀ̺ÉÆ£ÀßPÀÄt ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ ºÀ¼ÀîPÉÌ §mÉÖ vÉÆüÉAiÀÄ®Ä ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀÄw ¤ªÀÄð¯Á UÀAqÀ: ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ §ÄUÉÆÃqÉØgï, 24ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀÄ, ªÀÄ£É PÉ®¸À, ¸Á: ªÀAzÀ° ºÁ.ªÀ. aPÀ̺ÉÆ£ÀßPÀÄt FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ EAzÁæ , 4ªÀµÀð, FPÉAiÉÆA¢UÉ gÉÆÃr JqÀ¥ÀPÀÌzÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ zÉêÀzÀÄUÀð PÀqɬÄAzÀ §AzÀ ¦PÀ¥ï UÁr £ÀA. PÉ.J.36/7833 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr JqÀ¥ÀPÀÌzÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼À JqÀUÁ®Ä vÉÆqÉAiÀÄ PɼÀUÉ J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀAvÁV ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, C®èzÉ UÀ®èPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ C®è°è vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, EgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀj ¦PÀ¥ï ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà UÁrAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.238/2013 PÀ®A. 279,337,338 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 LJA« DPïÖ .CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:22.08.2013 gÀAzÀÄ 208 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 32,900 /- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 22-08-2013


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 22-08-2013

ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಸಂಚಾರ  ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ UÀÄ£Éß £ÀA. 129/2013, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¦üAiÀiÁð¢ ಸತ್ಯವತಿ ಗಂಡ ಮಹಾದೇವ ಚಕಾರೆ ವಯ: 30 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಲಿಂಗಾಯತ, ಸಾ: ಮಂಠಾಳ, ತಾ: ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ EªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ಮಹಾದೇವ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ ಚಕಾರೆ ವಯ: 35 ವರ್ಷ, ಈತನು ನಸೀಬ ಧಾಬಾದಲ್ಲಿ PÀÆಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿzÀÄÝ, ಹೀಗಿರುವಲ್ಲಿ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 21-08-2013 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಮಹಾದೇವ ಈತನು ನಸೀಬ ಧಾಬಾದ ಮಾ°PÀgÀ ಮೊಟರ ಸೈಕಲ ನಂ. ಕೆಎ-38/ಜೆ-8419 ನೇದರ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಮಂಠಾಳಾ ಕಡೆಯಿಂದ ನಸೀಬ ಧಾಬಾಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಅಂದರೆ ಸಸ್ತಾ¥ÀÆರ ಬಂಗ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಉಮUÁð ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಲಾರಿ ನಂ. ಕೆಎ-39/7218 ನೇದರ ಚಾಲಕ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಹಾಗು ನಿಸ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ತನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಬೇರೆ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಓವರಟೇಕ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿ ತನ್ನ ವಾಹನ ಕಂಟ್ರೋಲ ಮಾಡದೆ ಒಮ್ಮೆಲೆ ªÀĺÁzÉêÀ EªÀgÀ ಮೊಟರ ಸೈಕಲಕ್ಕೆ ಜೋರಾಗಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ, ¸ÀzÀj ಡಿಕ್ಕಿಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ªÀĺÁzÉêÀ EvÀ ಬಲಗಡೆ ಹಣೆಗೆ, ಬಲಗಡೆ ತಲೆಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ, ಎಡಗಾಲ ಮೋಣಕಾಲಿಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಎಲುಬು ಮುರಿದಿದ್ದು, ಎಡಗೈ ಮೊಣಕೈ ಹತ್ತಿರ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಎಲುಬು ಮುರಿದಿದ್ದು ಮತ್ತು ಬಲಗೈ ಮುಂಗೈ ಹತ್ತಿರ ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಎಲುಬು ಹೊರಬಂದು ಘಟನಾಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ, DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ತನ್ನ ಲಾರಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಒಯ್ದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ತನ್ನ ವಾಹನ ಬಿಟ್ಟು ಫರಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è °TvÀªÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 50/2013, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 21-08-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀAiÀiÁå vÀAzÉ ªÀÄrªÁ¼ÀAiÀiÁå ZÉÆüÁ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: ¸Áé«Ä, ¸Á: ªÀÄgÀPÀÄAzÁ, vÁ: f: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄrªÁ¼ÀAiÀiÁå C°AiÀÄ¸ï ªÀÄqÉÃ¥Áà vÀAzÉ ¸ÀAUÀAiÀiÁå ZÉÆüÁ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: ¸Áé«Ä, ¸Á: ªÀÄgÀPÀÄAzÁ, vÁ: f: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ gÀPÁë §AzsÀ£À ºÀ§âzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ ©qÀ®Ä ªÀÄ£Àß½î UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ vÀ£Àß n.«.J¸ï. JPïì.J¯ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/J¯ï-6175 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¨sÀAUÀÆgÀ PÀqɬÄazÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄgÀPÀÄAzÁ UÁæªÀÄzÀ CA¨ÉãqÀÌgï ZËPÀ ºÀwÛgÀ gÁ.ºÉ £ÀA. 09 gÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄgÀPÀÄAzÁ UÁæªÀÄzÀ M¼ÀUÉ wgÀÄUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄ£ÁßJSÉýî PÀqɬÄAzÀ §¸ï £ÀA. PÉJ-32/J¥sï-1750 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄäÃ¯É ªÀÄrªÁ¼ÀAiÀiÁå EvÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ DvÀ£À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÆV¤AzÀ, JgÀqÀÄ Q«UÀ½AzÀ gÀPÀÛ ¸ÉÆÃgÀÄwÛzÀÄÝ, §®PÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É UÀ®èzÀ ªÉÄÃ¯É JqÀPÁ°UÉ, §®UÁ°UÉ ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ°£À ºÉ§ânÖUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 143/2013, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 21-08-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸À«vÁ UÀAqÀ ©üêÀıÁå PÀnÖªÀĤ ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ(PÉ)  EªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ©üêÀıÁå vÀAzÉ PÁ±ÉÃ¥Áà PÀnÖªÀĤ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁw: ¥Àj²µÀ× eÁw, ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ(PÉ) EvÀ£ÀÄ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ ¸ÀwñÀ ªÉÄ®PÉÃj EvÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ PÀĽwgÀĪÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ- UÀÄ®§UÁð gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¯Áj £ÀA J.¦-07/n.n-0439 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¤gÀAd¥Àà ¨sÀAr ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ(PÉ) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ wgÀÄ«£À°è ¯Áj ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ¯Áj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£À UɼÉAiÀÄ ¸ÀwõÀ£À ªÉÄÃ¯É ©¢ÝgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£À UɼÀAiÀÄ ¸ÀwõÀ E§âgÀÆ ¯Áj PɼÀPÉ ¹QÌPÉÆArzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ£À UÀÄ¥ÁÛAUÀPÉÌ ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛ ¸ÁæªÀªÁVzÀÄÝ, JqÀPÁ°£À gÉÆArUÉ, ¸ÉÆAlzÀ°è ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ ¥sÀPÀ½AiÀÄ°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj ¯Áj zsÀƼÀ¥Áà ¹AV£À gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÉÆÃqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀjAzÀ CªÀgÀ UÉÆÃqÉ ©zÀÄÝ CªÀjUÉ CAzÁdÄ 20 jAzÀ 25 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä zÀµÀÄÖ ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ£À UɼÉAiÀÄ ¸ÀwõÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV®è, DgÉÆæUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÁV®è, CªÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ¯Áj ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 278/2013, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20-08-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §½gÁªÀÄ ¸Á: ºÀÄ¥Àà¼Á, vÁ: ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ vÀªÀÄÆäj£À ¨Á®f ©gÁzÁgÀ ºÁUÀÄ ªÉÆUÀ®¥Áà gÀªÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄƪÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ »ÃgÉƺÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ¨sÁ°ÌUÉ §AzÀÄ ¨sÁ°Ì ¥ÀlÖtzÀ°è ¸ÀgÀPÁj ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃd ºÀwÛgÀ PÀ£ÀPÀzÁ¸À ZËPÀ ªÀÄÄAzÉ ªÉÆUÀ®¥Áà EvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀzÀ PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-39/eÉ-5215 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ZÀ£Àß«ÃgÀAiÀiÁå vÀAzÉ §¸ÀªÀtAiÀiÁå ¸Á: ºÀÄ®¸ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ªÉÆUÀ®¥Àà£À JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄïÉ, §®UÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄïÉ, JqÀUÁ® »ªÀÄär ªÉÄïÉ, §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, ¨Á¯Áf ©gÁzÁgÀ FvÀ£À JqÀUÁ® »ªÀÄärUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄïÉ, JqÀUÁ® ªÉƼÀPÁ® ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁ±ÀAzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 279/2013, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20-08-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀ£Àß«ÃgÀAiÀiÁå vÀAzÉ §¸ÀªÀtAiÀiÁå ¸Á: ºÀ®¹ (J¯ï) EªÀgÀÄ vÀ£Àß »ÃgÉƺÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É vÀªÀÄä UÁæªÀĪÁzÀ ºÀ®¹ (J¯ï) UÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj ¥ÀzÀ« PÁ¯ÉÃd ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ PÀ£ÀPÀzÁ¸À ZËPÀ ªÀÄÄAzÉ §AzÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ zÁzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ »gÉÆ ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èÃAAqÀgÀ £ÀA. PÉJ-39/PÉ-2002 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ªÉÆUÀ®¥Áà vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ ¸ÀUÀgÀ ¸Á: ºÀÄ¥À¼Á EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É E£ÀÆß E§âjUÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÁ® ªÉƼÀPÁ® ªÉÄïÉ, ªÉƼÀUÁ® ªÉÄïÉ, »ªÀÄärAiÀÄ ªÉÄ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ §® ¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀÄ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ & UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, §®UÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÁ® »ªÀÄärAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ® ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ DgÉÆæAiÀÄ »AzÉ PÀĽvÀ ¨Á¯Áf ©gÁzÁgÀ ¸Á: ºÀÄ¥À¼Á EvÀ£À JqÀUÁ® »ªÀÄär ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ E£ÀÆߧâ gÁdPÀĪÀiÁgÀ §½gÁªÀÄ ©gÀUÉÆAqÁ ¸Á: ºÀÄ¥À¼Á EvÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ, JqÀUÁ® ªÉƼÀPÁ® ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 21-08-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Gulbarga District Reported Crimes

ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳತ್ತೆನೆ ಅಂತಾ ನಂಬಿಸಿ ಜಬರಿ ಸಂಬೋಗ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕರಣ :-
ಮಳಖೇಡ ಠಾಣೆ : ಕುಮಾರಿ (ಹೆಸರು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ) ಇವಳಿಗೆ  ಮಾದೇಶಾ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ಮರಪಳ್ಳಿ ಈತನು ತನಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ನಂಬಿಸಿ ನನಗೆ ಆಗಾಗ ಸಂಭೋಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು , ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ 10-7-2013 ರಂದು ಮಧ್ಯಾನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ತಮ್ಮ ಯಂಕಾರೆಡ್ಡಿ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಸದ್ರಿ ಮಾದೇಶ ಈತನು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬಂದು ತನಗೆ ಸಂಭೋಗ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 21-8-2013 ರಂದು ತಾನು ಸದ್ರಿ ಮಾದೇಶಾ ಈತನಿಗೆ ನೀನು ನನಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದು ನನಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವನು ನಿನಗೆ ಯಾರು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಹೋಗೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದು , ಸದ್ರಿ ಮಾದೇಶಾ ಈತನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಳಖೇಡ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ :

ಗ್ರಮೀಣ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 20-08-2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಶ್ರೀ ಅಂಬಾರಾಯ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ಸಿತಾಳಗೇರಿ ಸಾ: ಕುಮಸಿ ವಾಡಿ ತಾ.ಜಿ. ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು  ಉಟ ಮಾಡಿ ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಾಗ  ಗುಂಡಪ್ಪ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ಸಿತಾಳಗೇರಿ ಇತನು ತನ್ನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಾದ ಬಸಣ್ಣಾ, ಮೇಘಣ್ಣಾ ಹಾಗು ಬೀರಣ್ಣ ಎಲ್ಲರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನೊಡಾಡುವ ರೋಡಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು  ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಬರುವ  ರಸ್ತೆ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಾಡಿರಿ   ಅಂತಾ ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಹೇಳಿದರೂ ಕೇಳದೇ ಅದೇ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಓಡಾಡುತ್ತೀ ಮಗನೇ ಎಂದು ಬೈಯ್ಯುತ್ತಾ ಗುಂಡಪ್ಪ ಈತನು ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕೊಡಲಿಯಿಂದ ನನ್ನ ತಲೆಗೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೊಡೆದು ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದು ಅದೆ. ಜಗಳಾ ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ನನ್ನ  ಮಗ ಮತ್ತು ಮಗಳಿಗೂ ಕೂಡಾ ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.