Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, February 5, 2009

Bidar District : Daily Crime Update : 05-02-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 05-02-2009


fÃ¥À ¥À°Ö : ªÀÄƪÀjUÉ UÁAiÀÄ : MªÀð£À zÀĪÀÄðgÀt
PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 17/2009 PÀ®A 279, 337, 338, 304 (J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 03/02/2009 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ RvÀUÁAªÀ - ºÀPÁöå¼À gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É fÃ¥À £ÀA. JªÀiï.JZï.30/©;1406 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß fÃ¥À CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ 1705 UÀAmÉUÉ ¥sÉÆãÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀiÁ»w w½zÀÄ WÀl£É ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV UÁAiÀÄUÉÆAqÀ 1) ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ vÁ£Áf ªÉÄÃvÉæ, 2) ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ºÀ®ªÀÄqÀUÉ, 3) ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÁæªÀÄ §¥ÀZÉqÉ ¸Á; J®ègÀÄ ºÀPÁöå¼À gÀªÀjUÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹zÀÄÝ ªÉÊzsÁå¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ¥ÀæPÁ±À ªÉÄÃvÉæ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¸ÀAvÉÆõÀ, ªÉÊf£ÁxÀ gÀªÀjUÉ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ GzÀVÃgÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ºÀ®ªÀÄqÀUÉ ªÀAiÀÄ 23 ªÀµÀð eÁ; PÀÄgÀħ ¸Á; ºÀPÁå¼À. EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 04-02-2009 gÀAzÀÄ GzÀVÃgÀ£À D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉìAiÀÄ PÁ®PÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À£ÀéAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

DPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ dUÀ¼ÀªÁr : gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ DPÀæªÀÄ UÀÄA¥ÀÄ
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 26/09 PÀ®A 143,147,341,323,324,504, eÉÆvÉ 149 L.¦¹. :-

¢£ÁAPÀ 04/2/09 gÀAzÀÄ 1245 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ RĨÁ PÁ¯ÉÃd UÉÃn£À JzÀÄgÀÄUÀqÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ²ªÀgÁd vÀAzÉ zsÀ£ÀgÁd eÉÊzÉ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 8-10 d£ÀgÀÆ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CªÀÄdzÀ vÀAzÉ ±ÉÃR µÀjÃ¥sï gÀªÀjUÉ CPÀæªÀÄ vÀqÉ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÁUÀÆ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


JgÀqÀÄ UÀÄA¦£À £ÀqÀÄªÉ gÀ¸ÉÛ ªÀÄzsÀåzÀ°è dUÀ¼À, ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ±ÁAw ¨sÀAUÀ : ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 27/09 PÀ®A: 160 L.¦¹.

¢£ÁAPÀ 4/2/09 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ gÉuÁUÀ°èAiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥Ánð 1: 1) ¨sÁ¸ÀÌgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ PÁA§¼É ªÀAiÀÄ:32 ªÀµÀð, eÁw:¸ÀªÀÄUÁgÀ ¸Á:gÉuÁUÀ°è ºÁUÀÆ E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: gÉuÁUÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¥Ánð 2: ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ PÁA§¼É ªÀAiÀĸÀÄì 36 ªÀµÀð, eÁw:¸ÀªÀÄUÁgÀ E£ÀÆß M§â¼ÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: gÉuÁUÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr M§âgÉƧâjUÉ ¨ÉÊzÀÄPÉƼÀÄîvÁÛ ,PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ , ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ CªÀgÀ «gÀÄzÀÞ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


¨ÁQ ºÀt »A¢gÀÄV¸À®Ä PÉýzÀ ªÀÄ»¼ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ DgÉÆæ
ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. :-20/09 PÀ®A ;-324,504, L.¦.¹

²æà ªÀÄw SÉÊgÀÄ£À¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ºÀ©Ã§«ÄAiÀiÁå ªÀAiÀÄ- 40 ªÀµÀð ¸Á; ±ÁºÀ¥ÀÆgÀUÉÃl ©ÃzÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ DgÉÆævÀ£À ªÀÄ£É EgÀÄvÀÛzÉ, ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ DgÉÆævÀ¤UÉ 1 ªÀµÀðzÀ »AzÉ PÉÊ PÀqÀ CAvÀ 10.000=00 gÀÆ PÉÆnÖzÀÄÝ DgÉÆævÀ£ÀÄ CzÀgÀ°è 4000=00 gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÁ¥À¸À ¤ÃrgÀÄvÁÛ£É, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ; 05-02-09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0630 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ E£ÀÆß G½zÀ 6000=00 gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀÄ CAvÀ PÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ K gÀArà ¤£ÀUÉ £Á£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÄ ºÀt PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ ¨ÁQ E¯Áè CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ C¯Éèà ©zÀÝ MAzÀÄ PÀ°è¤AzÀ £À£Àß vÀ¯ÉAiÉÄ »A¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛzÉß CazÀÛ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ C¥ÀgÁzsÀ zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£ÀågÀ ªÀiÁ»w PÀÄjvÀÄ ¸À°è¸À¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

: £Á«PÀ£À ¤®ðPÀë, 6 d£ÀgÀ ¸ÁªÀÅ, 3 d£ÀgÀÄ ¥ÁæuÁ¥ÁAiÀÄ¢AzÀ ¥ÁgÀÄ, £Á«PÀ ¥ÀgÁj :

ªÀÄÆ®vÀ: DAzÀæ¥ÀæzÉñÀzÀ ªÀĺÀ§Æ§£ÀUÀgÀ f¯ÉèAiÀÄ, ªÀÄPÀÛ¯ï vÁ®ÆQ£À ªÀÄÄgÁ¼ÀzÉÆrØUÁæªÀÄ ¤ªÁ¹UÀ¼ÁzÀ zÀ£ÀUÀgÀ wªÀÄä¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà 31 ªÀµÀð,EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÀÄlÄA§zÀ 9 d£ÀgÉÆA¢UÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ PÉÆvÀðPÀÄAzÁ UÁæªÀÄzÀ ²æà wªÀÄä¥Àà zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ DUÀ«Ä¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¢£ÁAPÀ: 04.02.2009 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ²ªÁ£ÀAzÀ¥Àà 45 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀgÀUÉÆÃ®Ä £Á«PÀ, ¸Á: ªÀÄÄqÀªÀiÁ®, vÁ: ªÀÄPÀÛ¯ï, f¯Áè ªÀĺÀ§Æ§£ÀUÀgÀ (DAzÀæ¥ÀæzÉñÀ) EªÀ£ÀÄ ªÀÄÄqÀªÀiÁ®-PÉÆ«ðºÁ¼À ªÀÄzsÀåzÀ PÀȵÀÚ £À¢AiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ ºÀgÀUÉÆð£À°è ¥ÀæAiÀiÁt¸À®Ä PÀĽvÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¤UÀ¢üvÀ ¥ÀæªÀiÁtQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ d£ÀgÀ£ÀÄß ¸ÁV¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁj CAvÁ UÉÆwÛzÀÄÝ 9 d£ÀgÀ£ÀÄß PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ ¸ÀÄgÀPÀëvÉUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÊPÉƼÀîzÉà ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ºÀgÀUÉÆÃ®Ä ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ PÀȵÀÚ£À¢AiÀÄ ªÀÄzsÀå ¨sÁUÀzÀ°è ºÀgÀUÉÆÃ®Ä ªÀÄļÀÄVzÀÝjAzÀ 1) zÀ£ÀUÀgÀ wªÀÄä¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà 32 ªÀµÀð, ªÀÄÄqÀªÀiÁ® 2) ªÀÄÄqÀªÀiÁ® wªÀÄä¥Àà vÀAzÉ ©¹CA©è ¸Á§tÚ 42 ªÀµÀð, ªÀÄvÀÄÛ 3) £Á«PÀ ¹zÀÝ¥Àà FeÁr zÀqÀ¸ÉÃj, UÁæªÀĸÀÜüjUÉ «µÀAiÀÄ w½¹zÀÝjAzÀ PÉÆ«ðºÁ¼À UÁæªÀĸÀÜgÀÄ ¤Ãj£À°è PÉÆaÑPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ UÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ ¹zÀÝ¥Àà 60 ªÀµÀð EªÀ¼À£ÀÄß gÀQë¹zÀÄÝ «µÀAiÀÄ w½zÀ PÀÆqÀ¯Éà f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄgÀªÀgÀÄ ¸ÀܽÃAiÀÄ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ /¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¸ÀܼÀPÉÌ ¨sÉÃn¤Ãr, ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄUÀqÉAiÀiÁVzÀÝ E£ÀÄß½zÀ 6 d£ÀgÁzÀ 1) gÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ zÀ£ÀUÀgÀ wªÀÄä¥Àà 30 ªÀµÀð,(wªÀÄä¥Àà£À ¥Àwß) 2)PÀĪÀiÁgÀ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ zÀ£ÀUÀgÀ wªÀÄä¥Àà 5 ªÀµÀð,(wªÀÄä¥Àà£À ¥ÀÄvÀæ), 3) CAdªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄ®è¥Àà 35 ªÀµÀð,(wªÀÄä¥Àà£À aPÀ̪ÀÄä) 4)¸ÀÄUÀAzsÀ @ £ÀgÀ¸ÀªÀÄä UÀAqÀ £ÀgÀ¸À¥Àà 50 ªÀµÀð( wªÀÄä¥Àà£À vÁ¬Ä) 5)FgÀªÀÄä vÀAzÉÀ £ÀgÀ¸À¥Àà 15 ªÀµÀð(wªÀÄä¥Àà£À vÀAV) 6)©ÃgÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀiÁgÉ¥Àà 45 ªÀµÀð(wªÀÄä¥Àà£À zÉÆqÀتÀÄä) EªÀgÀÄ ¤Ãj£À°è PÉÆaÑPÉÆAqÀÄ ºÉÆV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ±ÀªÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀvÉUÉ¢zÀÄÝ FeÁr zÀqÀ¸ÉÃjzÀÝ £Á«PÀ ¹zÀÝ¥Àà NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ zÀ£ÀUÀgÀ wªÀÄä¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃtoÁuÉ C¸ÀA:28/2009 PÀ®A:280, 282,337, 304(J) ¨sÁ.zÀA.¸ÀA CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

: fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì, UÀȺÀt «µÀ ¸Éë¹ DvÀäºÀvÉå :

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ ¨ÁzÀ°ðUÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ºÀA¥ÀªÀÄä UÀAqÀ CAiÀÄå¥Àà 28 ªÀµÀð, EªÀ½UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢£ÀUÀ½AzÀ EgÀĪÀ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ JµÀÄÖvÉÆÃj¹zÀgÀÆ PÀrªÉÄAiÀiÁV®èªÉAzÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 03.02.2009 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è «µÀ ¸Éë¹zÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà CªÀ¼À£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹, aQvÉì PÉÆr¹, ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼À ¸À®ºÉAiÀÄAvÉ §¼Áîj «ªÀiïì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ:04.02.2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ zÉêÀªÀÄä UÀAqÀ AiÀÄAPÉÆç PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄUÁæ«ÄÃt oÁuÉ C¸Áé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt. ¸ÀA:04/2009 PÀ®A: 174 zÀA.¥Àæ..¸ÀA CrAiÀÄ°è zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

: vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ PÁ®ÄªÉAiÀÄ°è C¥ÀjavÀ ªÀÄ»¼É ±ÀªÀ ¥ÀvÉÛ :

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ dªÀ¼ÀUÉÃgÁ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è ºÀjAiÀÄÄwÛgÀĪÀ vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ JqÀzÀAqÉ PÁ®ÄªÉAiÀÄ G¥ÀPÁ®ÄªÉ¸ÀA:54 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¢£ÁAPÀ: 04.02.2009 gÀAzÀÄ 1145 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ CAzÁdÄ 40 ªÀµÀðzÀ C¥ÀjavÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ±ÀªÀªÀÅ ¤Ãj£À°è vÉðPÉÆAqÀÄ §A¢gÀĪÀÅzÁV ©.FgÀtÚ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀiÁ»w ªÉÄðAzÀ ¸ÀܼÀPÉÌ ¨sÉÃn ¤Ãr ±ÀªÀ ¥Àj²Ã®£É £ÀAvÀgÀ C¥ÀjavÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ «¼Á¸À ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄgÀtzÀ ¤dªÁzÀ PÁgÀt w½AiÀÄĪÀ PÀÄjvÀÄ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄoÁuÉ C¸Áé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt. ¸ÀA:06/2009 PÀ®A: 174 zÀA.¥Àæ..¸ÀA CrAiÀÄ°è zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

:a£ÁߨsÀgÀt ¥Á°Ãµï ªÀiÁrPÉÆqÀĪÀÅzÁV £ÀA©¹ªÉÆøÀ, E§âgÀÄ C¥ÀjavÀgÀ «gÀÄzÀÝ zÀÆgÀÄ : C¥ÀjavÀgÀ ¥ÀvÉÛÃUÁV ªÁå¥ÀPÀ eÁ® :

±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ PÁ¯ÉÆä ¤ªÁ¹, gÁªÀĨÁ§Ä EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUɧAzÀ E§âgÀÆ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ PÀA¥À¤ PÀqɬÄAzÀ §A¢zÀÄÝ a£ÁߨsÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥Á°Ãµï ªÀiÁrPÉÆqÀªÀÅzÁV £ÀA©¹, ªÀÄÆgÀÄ vÉƯÉAiÀÄ ªÀiÁAUÀ®å¸ÀgÀ, ¯ÁPÉmïªÀżÀî 50 UÁæªÀiï£À a£ÀßzÀ ¸ÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ Q«AiÀÄ jAUïUÀ¼ÀÄ J¯Áè ¸ÉÃj C.Q.gÀÆ:64,000/- ªÀiË®åzÀ a£ÁߨsÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥Á°Ãµï ªÀiÁr »AwgÀÄV¸ÀzÉà ªÉÆøÀvÀ£À¢AzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ gÁªÀĨÁ§Ä gÀªÀgÀ¥ÀÄwæ ªÀÄAdļÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥ÉưøïoÁuÉ C.¸ÀA: 08.2009 PÀ®A: 420 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, DgÉÆævÀgÀ ¥ÀvÉÛÃUÁV ªÁå¥ÀPÀ eÁ® ©Ã¹gÀÄvÁÛgÉ.


 

: ªÀÄlPÁ dÆeÁl, ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀ §AzsÀ£À, gÀÆ: 1630/- d¦Û :

²æà J.ºÉZï.a¥Áàgï rJ¸ï¦ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ²æà J¸ï.J¸ï.»gÉêÀÄoÀ ¦J¸ïL ªÀÄÄzÀUÀ¯ïoÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:04.02.2009gÀAzÀÄ 1930UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥ÀlÖtzÀ ºÀ¼É§¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄlPÁdÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà ºÀÆUÁgÀ, ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ºÀÆUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ®PÀëöät vÀAzÉ UÀAUÀ¥Àà EªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, 11 ªÀälPÁaÃnUÀ¼ÀÄ, JgÀqÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆãï & £ÀUÀzÀÄ ºÀt: 1630/-gÀÆ¥Á¬Ä d¦ÛªÀiÁr PÉÆAqÀÄ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄoÁuÉ C¸ÀÀA.22/2009 PÀ®A:78(3)PÉ.¦.DåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

UÉÆÃV oÁuÉ:C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:
¢:-04-02-09 gÀAzÀÄ ªÀĺÀ¯ï gÉÆÃeÁ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è J®èªÀÄä zÉë UÀÄqÀØ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄrAiÀÄ PÀªÀiÁ£À ªÀÄzsÀåzÀ°è ²æà C®ªÀÄAiÀÄå vÀA. ²ªÀ°AUÀ¥Àà ¥ÀqÀ±ÉnÖ ¸Á:¸ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀUÀgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ¥Àqɹ §® PÀtÂÚUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ Nr ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀUÉÆÃV oÁuÉAiÀÄ°è D¥Á¢vÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ oÁuÉ:zÀgÉÆÃqÉ ¥ÀæAiÀÄvÀß DgÉÆævÀgÀ §AzsÀ£À:
¢:-01.02.2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0115 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §ÄzÀÝ£ÀUÀgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ 6-7 d£ÀgÀÄ C«vÀÄ PÀĽvÀÄ zÀgÉÆÃqÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀAZÀÄ gÀƦ¹PÉÆAqÀÄ PÀĽvÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ vÀPÀët ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä 6-7 d£À ¸ÀgÀPÁj eÁ° PÀAn ªÀÄgÉAiÀÄ°è C«vÀÄ PÀĽwzÀÄÝ PÀAqÀÄ RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ J®ègÀÄ ¸ÉÃj MªÀÄä¯É zÁ½ ªÀiÁr 6 d£ÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆArzÀÄÝ M§â£ÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀgÀ DgÉÆævÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV 1.D£ÀAzÀ vÀA zÀvÁÛvÉæÃAiÀÄ D®ªÉÄî ¸Á|| dAiÀÄ£ÀUÀgÀ. 2.«±Á® vÀA CA¨ÁgÁAiÀÄ dªÀiÁzÁgÀ ¸Á||zsÀªÀÄðªÁr vÀ||D¼ÀAzÀ ºÁ.ªÀ.||¦qÀ§Äèr PÁélgÀì UÀÄ®§UÁð. 3.CºÀäzÀ vÀA ¨Á§Ä«ÄAiÀiÁ ¸Á|| §ÄzÀÝ£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð. 4.¥Àæ±ÁAvÀ vÀA ¹zÀÝ¥Àà »¥ÀàVð ¸Á|| CA©PÁ£ÀUÀgÀ 5. gÁºÀÄ® vÀA ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¸ÁºÀÄ ¸Á||§qÉÃ¥ÀÆgÀ PÁ¯ÉƤ UÀÄ®§UÁð. 6. gÁdÄ @ zÁzÁå vÀA ZÀAzÀæPÁAvÀ ªÀÄgÁoÁ ¸Á|| PÉ.E.©. PÁélgÀì ¸ÉÖñÀ£À JjAiÀiÁ UÀÄ®§UÁð. 7.PÀĪÀiÁgÀ ¸Á|| §ÄzÀÝ£ÀUÀgÀ vÁgÀ¥sÉʯï EªÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. DgÉÆægÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr zÀgÉÆÃqÉ ªÀiÁqÀ®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ 4 ºÀjvÀªÁzÀ ªÀÄZÀÄÑUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ vÀ®ªÁgÀ, MAzÀÄ £ÀÆ°£À ºÀUÀÎ, SÁgÀzÀ ¥ÀÄr, ªÀÄÄRPÉÌ ºÁQPÉƼÀÄîªÀ P¥ÀÄàà §mÉÖUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ. ¸ÀzÀj DgÉÆævÀjAzÀ F »AzÉ ¸ÉÖñÀ£À §eÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 201/08, 13/09 ºÁUÀÆ «±Àé«zÁå®AiÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 342/08 PÉù£À°è ¨sÁVAiÀiÁzÀ §UÉÎ M¦àPÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¸ÀÄ°UÉ ªÀiÁrzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ MlÄÖ CA.Q 46,000/- gÀÆ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀjUÉ ¢£ÁAPÀ 01-02-09 gÀAzÀÄ £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£À PÀÄjvÀÄ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

avÁÛ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ:
C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:
¢£ÁAPÀ 4/02/09 gÀAzÀÄ 9-30 J.JªÀiï.PÉÌ avÁÛ¥ÀÆgÀ ¥ÀlÖtzÀ PÀªÀiÁ£À ºÀwÛgÀ n¥ÀàgÀ UÁr £ÀA PÉJ.05-r-162 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĸÀÄvÁÛ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃgÀnzÀÝ ¸ÀĦæAiÀiÁ vÀA gÁªÀÄÄ AiÀÄgÀUÀ® ¸Á||avÁÛ¥ÀÄgÀ EªÀ½UÉ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ UÁr ¸ÀܼÀzÀ°è ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ §UÉÎ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà G¥ÁàgÀ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è D¥Á¢vÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

1] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 10/09, PÀ®A: 279, 337 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ ²æà ZÀAzÀæ±ÉÃRgï vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªï ªÀAiÀÄ: 25, eÁ: ªÀÄgÁoÀ, G: PÉJ¸ïDgïn¹ §¸ï ZÁ®PÀ, ¸Á|| PÉJ¸ïDgïn¹ §¸ï r¥ÉÆÃ, ¨Á°Ì, f|| ©ÃzÀgï vÀ£Àß §¸ï £ÀA: PÉ.J-38/J¥sï-488 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ J.¦.JªÀiï.¹. gÉÆÃqï PÀqɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀ ¸ÀPÀð¯ï ªÀÄÆ®PÀ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÉƼÀUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀj ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA: PÉ.J-36/2122 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ gÁAUï ¸ÉÊqï£À°è CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §¹ì£À ªÀÄÄA¨sÁUÀPÉÌ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ §¹ì£À ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ '±ÉÆÃ' dRAUÉÆArzÀÄÝ C®èzÉà ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ UÁè¸ï MqÉ¢zÉ. §¹ì£À°èzÀÝ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÁzÀ 01) C§Äݯï RÄzÀÆݸï 02) CAiÀÄåtÚ ºÀqÀ¥ÀzÀ 03) ªÀÄPÀÄÛªÀiï¸Á§ ºÁUÀÆ 04) ºÀĸÉãÀ¸Á§ JA§ÄªÀªÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ¸ÀwñÀPÀĪÀiÁgÀ ¦.J¸ï.L-2, ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉgÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgï ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ ¸ÀÆPÀÛ eÁ«Ää£À ªÉÄÃ¯É ©qÀ¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

2] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 20/2009 PÀ®A 457,380 L.¦.¹. :

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ²æà «.J. ªÉƺÀäzÀ vÀAzÉ ªÉƬÄzÀÄ, G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: UÁA¢ü ªÀÈvÀÛ UÀAUÁªÀw, ¢£ÁAPÀ 03-02-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 04-02-2009 gÀAzÀÄ 09-00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ªÉÆû¢Ýãï mÁQÃeï JzÀÄgÀÄ EgÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ «.J.JªÀiï. ¥sÀÄqï §eÁgÀ CAUÀrAiÀÄ µÀl¸Àð£À ¯ÁPï ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÀqÉUÉ ºÉÆÃV CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ 1) MAzÀÄ gÁqÉÆà ªÁZÀÄ ªÉÆvÀÛ gÀÆ.
19,000-00 2) MAzÀÄ gÁqÉÆà ªÁZÀÄ ªÉÆvÀÛ gÀÆ. 3,400-00. 3) MAzÀÄ ¹nd£ï ªÁZÀÄ ªÉÆvÀÛ gÀÆ. 1,800-00. 4) MAzÀÄ jPÉÆà ªÁZÀÄ ªÉÆvÀÛ gÀÆ. 250-00. MlÄÖ CA.Q.gÀÆ. 24,450-00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀAvÀºÀ ªÁZÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ.
²æÃ. ªÉAPÉÆç ¦.J¸ï.L. (C.«) UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 47/09 PÀ®A: 379 ¦.¹.:

EAzÀÄ ¢ 04-02-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.45 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÁzÀ ²æà ±ÀAPÀæ¥Àà vÀA¢ ²ªÀ¥Àà §Ar ¸Á: ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ ºÁ.ªÀ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä £ÀÄr ¦ügÁå¢ ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ°è ¢ 15-01-09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10.30 UÀAmɬÄAzÀ ªÀÄzÁåºÀß 2.00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ²æà UÀ«¹zÉÝñÀégÀ eÁvÉæAiÀÄ°è ºÁQzÀÝ ²æà zÁzÉøÁ§ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ EªÀgÀ «ÄoÁ¬Ä CAUÀr ºÀwÛgÀ ¤°è¹zÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J-34/PÉ-1721 CA.QA 15.000=00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ²æÃ. ªÀÄAUÀ¼À¥Àà ¦.J¸ï.L(C.«) gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀt:.

4] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 07/2009 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

¦üAiÀÄð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ªÀÄAUÀ¼À¥Àà vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 45 ªÀµÀð, eÁw: G¥ÁàgÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ vÁ: AiÀÄ®§ÄUÁð, £À£Àß CtÚ£ÁzÀ ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 50 ªÀµÀð eÁw: G¥ÁàgÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ ºÁ.ªÀ: §¸Á¥ÀlÖt FvÀ£ÀÄ «¥ÀjÃvÀ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÄÝ, ¤£Éß ¢£ÁAPÀ : 03-02-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ JqÀzÀAqÉ ªÀÄÄRå PÁ®ÄªÉAiÀÄ zÁ¸À£Á¼À ©æqÀÓ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÁUÀ eÉÆð ºÉÆÃV ©æqÀÓ ªÉÄð¤AzÀ PÁ®ÄªÉAiÀÄ ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. DvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè. ²æÃ. ªÀÄ®ètÚ J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.