Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, January 18, 2019

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 18-01-2019


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 18-01-2019

©ÃzÀgÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 13/2019, PÀ®A. 419, 420, 465, 467, 468 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£À »gɪÀÄoÀ, f¯Áè ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ qÁ|| ©.Dgï CA¨ÉÃqÀÌgÀ C©üªÀÈ¢Ý ¤UÀªÀÄ, ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ PÀbÉÃjUÉ GzÀAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ £ÁAiÀÄPÀ, ¸Á: SÁ£Á¥ÀÄgÀ, vÁ: ¨sÁ°Ì, f: ©ÃzÀgÀ (¸ÀzÀå: ¤ªÁ¹ ©üªÀÄ£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ CA¨ÉÃqÀÌgï ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ) ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ eÁÕ£ÉñÀégÀ ¸Á: JtPÀÆgÀ, vÁ-¨sÁ°Ì, f: ©ÃzÀgÀ EªÀj§âgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ £ÀPÀ° PÉèêÀiï (ªÀÄAdÆgÁw) ¥ÀvÀæ PÉÆlPÀ ªÀÄ»AzÁæ ¨ÁåAPÀ ºÀ®§UÁð ±ÁSÉAiÀÄ ¹Ã®UÀ¼À£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹ PÉÆÃlPÀ ªÀÄ»AzÁæ ¨ÁåAPï ºÀ®§UÁð EªÀgÀ ¯Élgï ¥ÁåqÀ £ÀPÀ° ªÀiÁr vÀªÀÄä ¸ÀéAvÀ SÁvÉUÉ gÀÆ. 23,50,000/- UÀ¼À£ÀÄß ºÀt dªÀiÁ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, ¤UÀªÀÄzÀ ¸ÀéAiÀÄA GzÉÆåÃUÀ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è ¨sÁ°Ì vÁ®ÆQ£À ªÀgÀªÀnÖ UÁæªÀÄzÀ DgÀÄ d£À ¥sÀ¯Á£ÀĨsÀ«UÉ vÀ¯Á 25,000/- UÀ¼ÀAvÉ MlÄÖ gÀÆ. 1,50,000/- ªÀÄvÀÄÛ GzÀåªÀÄ ²Ã®vÁ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr gÀÆ. 22,00,000/- D£ï ¯ÉÊ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ GzÀAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ £ÁAiÀÄPï gÀªÀgÀÄ CªÀgÀ G½vÁAiÀÄ SÁvÉ ¸ÀA. 176010038174, PÉÆÃlPÀ ªÀÄ»AzÁæ ¨ÁåAPï ºÀ®§UÁð ±ÁSÉ, vÁ: ¨sÁ°Ì, f¯Éè: ©ÃzÀgÀ, GzÀAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ £ÁAiÀÄPï CªÀgÀ SÁvÉUÉ gÀÆ. 17,50,000/- dªÀiÁ DVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¤UÀªÀÄzÀ GzÀåªÀÄ ²Ã®vÁ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄrAiÀÄ°è£À ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ eÁÕ£ÉñÀégÀ ¸Á: JtPÀÆgÀ, vÁ: ¨sÁ°Ì ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ CªÀgÀ G½vÁAiÀÄ SÁvÉ ¸ÀA. 7512104479 gÀ°è MlÄÖ gÀÆ. 6,00,000/- UÀ¼ÀÄ dªÀiÁ DVgÀÄvÀÛzÉ, E§âgÀÄ ¸ÉÃj MlÄÖ gÀÆ. 23,50,000/- dªÀiÁ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¨ÁåAQ£À ºÉ¸Àj£À°è £ÀPÀ° SÁvÉ ªÀiÁr £ÀPÀ° ¯Élgï ¥ÁåqÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÀPÀ° ¹Ã®UÀ¼À£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹ SÁvÉ ¸ÀA. 176010038174 ªÀÄvÀÄÛ 7512104479 PÉÆÃlgÀ ªÀÄ»AzÁæ ºÀ®§UÁð ±ÁSÉ, zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÉÄð£À SÁvÉ ¸ÀA. 176010038174 ªÀÄvÀÄÛ 7512104479 ¨ÁåAQ£À SÁvÉ ¸ÀA. EzÉ JAzÀÄ ºÉý J¯Áè £ÀPÀ° zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹ ¤UÀªÀÄzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÀAZÀ£É¬ÄAzÀ E§âgÀÄ ¸ÉÃj vÀªÀÄä ¸ÀéAvÀ SÁvÉUÉ gÀÆ. 23,50,000/- ºÁQPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, ¢£ÁAPÀ 29-12-2018 gÀAzÀÄ PÉÆÃlPÀ ªÀÄ»AzÁæ ¨ÁåAPï ºÀ®§UÁð ±ÁSÉUÉ ¨sÉÃnÖ ¤ÃrzÁUÀ ¸ÀzÀj ªÉÆvÀÛªÀ£ÀÄß ¨ÁåAPï £É¥sïÖ ¥ÁQðAUï SÁvÉUÉ dªÀiÁ DVgÀĪÀÅ¢®è gÀÆ. 23,50,000/- UÀ¼À£ÀÄß GzÀAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ £Á¬ÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ eÁÕ£ÉñÀégÀ EªÀgÀ SÁvÉUÉ dªÀiÁ DVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ±ÁSÁ ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ PÉÆlPÀ ªÀÄ»AzÁæ ¨ÁåAPï ºÀ®§UÁð gÀªÀgÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä SÁvɬÄAzÀ ««zsÀ J.n.JA UÀ½AzÀ qÁæ DVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ±ÁSÁ ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ ºÉýgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ eÁÕ£ÉñÀégÀ EªÀjUÉ GzÀAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ £ÁAiÀÄPÀ EªÀgÀÄ ¨ÁåAPï ªÀÄAdÆgÁw ¥ÀvÀæ ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ ¸ÀÄgÉñÀ gÀªÀgÀ CuÁÚ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 03-01-2019 gÀAzÀÄ ¤UÀªÀÄPÉÌ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉýgÀÄvÁÛgÉ, ªÀgÀªÀnÖ UÁæªÀÄzÀ 07 d£ÀjUÉ ¨ÁåAQ¤AzÀ ¯ÉÆÃ£ï ªÀiÁr¹PÉÆqÀÄvÉÛãÉAzÀÄ GzÀAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ £ÁAiÀÄPÀ EªÀgÀÄ ¨ÁåAQ£À°è G½vÁAiÀÄ SÁvÉ vÉgÉAiÀÄ®Ä ¹¥sÁgÀ¸ÀÄì ªÀiÁrzÀgÀÄ JAzÀÄ ªÀgÀªÀnÖ UÁæªÀÄzÀ »jAiÀÄ ªÀåQÛ DzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¥sÀÄ¯É EªÀgÀÄ PÀÆqÀ GzÀAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ £ÁAiÀÄPÀ §UÉÎ ªÀiËTPÀªÁV zÀÆgÀÄ ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ, GzÀAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ £ÁAiÀÄPÀ gÀªÀgÀ ªÉÆèÁ¬Ä¯ï £ÀA. 9964777349 ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄgÉñÀ£À CtÚ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ EªÀgÀ ªÉÆèÉÊ¯ï £ÀA. 731793085 EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ ¢£ÁAPÀ 17-01-2019 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 01/2019, PÀ®A. 78(3) PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 17-01-2019 gÀAzÀÄ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ UÉÆ®Ø£ï ¨ÉÃPÀj ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ ªÀÄmÁÌ aÃn §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝgÉAzÀÄ JA.J C°ÃªÀiï ¦.J¸À.L ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É CA¨ÉÃqÀÌgï ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV UÀÄgÀÄ£ÁxÀ ¥ÀqÀA¥À¼Éî gÀªÀgÀ ºÉÆÃl® ºÀwÛgÀ ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä UÉÆ®Ø£ï ¨ÉÃPÀj ªÀÄÄAzÉ ºÀtÂÚ£À §Ar ºÀwÛgÀ ¯ÁzsÁ gÉÆÃrUÉ DgÉÆæ zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Áà ªÀrAiÀiÁgÀ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: ªÀrAiÀiÁgÀ, ¸Á: ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀÄmÁÌ £À¹©£À dÆeÁl MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 9 gÀÆ¥Á¬Ä CAvÀ®Ä 10 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 90 gÀÆ CAvÁ ºÉüÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄmÁÌ aÃn §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ DvÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DvÀ¤UÉ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ »rzÀÄPÉƼÀÄîªÀµÀÖgÀ°è ºÀtPÉÆlÄÖ ªÀÄmÁÌ aÃn §gÉøÀÄwÛzÀÝ d£ÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ DgÉÆæUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À CAUÀ gÀhÄrÛ ªÀiÁr £ÉÆÃqÀ®Ä CªÀ£À ºÀwÛgÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1760/- gÀÆ., 2 ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ 1 ¨Á® ¥É£ï d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 06/2019, PÀ®A. 78(3) PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-  
ದಿನಾಂಕ 17-01-2019 ರಂದು ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ನಗರದ ಮಡಿವಾಳ ಚೌಕ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗೆ 80/- ರೂ ಎಂದು ಕೂಗಿ ಹೇಳಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು ನಶೀಬಿನ ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆಂದು ಸುನಿಲಕುಮಾರ ಪಿ.ಎಸ. [ಕಾ&ಸೂ] ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ರವರಿಗೆ ಖಚಿತ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಪಿಎಸ್ಐ ರವರು ಇಬ್ಬರು ಪಂಚರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಡನೆ ಮಡಿವಾಳ ಚೌಕದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಿಂದ ಮರೆಯಾಗಿ ನಿಂತು ನೋಡಲು ಬಾತ್ಮಿಯಂತೆ ಸದರಿ ಮಡಿವಾಳ ಚೌಕ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಶಫಿ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ ಚಾವುಸ್ ವಯ: 69 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಮುಸ್ಲಿಂ, ಸಾ: ತ್ರಿಪುರಾಂತ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಇತನು ನಿಂತುಕೊಂಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ 80 ರೂಪಾಯಿ ಎಂದು ಕೂಗಿ ಹೇಳಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುವದನ್ನು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರು ಒಮ್ಮೆಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಸದರಿ ಆರೋಪಿಗೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಅವನ ಅಂಗ ಶೋಧನೆ ಮಾಡಲು ಅವನ ಹತ್ತಿರ ನಗದು ಹಣ 1030/- ರೂ., 03 ಮಟಕಾ ಚೀಟಿಗಳು ಹಾಗೂ ಒಂದು ಬಲ್ ಪೆನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನೇದವುಗಳು ತಾಬೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸದರಿ ಆರೋಪಿತನ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಕುಶನೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಅಪರಾಧ ಸಂ. 04/2019, ಕಲಂ. 279, 337, 338 ಐಪಿಸಿ :-
ದಿನಾಂಕ 17-01-2019 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಂದೆ ಕೇಶವ ರಾಠೋಡ ವಯ 30 ವರ್ಷ, ಸಾ: ಭವಾನಿ ತಾಂಡಾ ರರು ತನ್ನ ಮಗಳಳಾ ಜ್ಯೋತಿಕಾ ವಯ: 5 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ನಾಮಾನಾಯಕ ತಾಂಡ ಮಹಾಡೊಣಗಾಂವ ತಾಂಡೆಯ ಬಲಭೀಮ ತಂದೆ ಮಾರುತಿ ರಾಠೋಡ ವಯ: 28 ವರ್ಷ ಮೂವರು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ. ಕೆಎ-39/ಎಲ್-6238 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಕಬ್ಬು ಕಡಿಯಲು ಜಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಸದರಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಬಲಭೀಮ ರಾಠೋಡ ಇವನು ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಬೆಡಕುಂದಾ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ಹೋದಾಗ ಬಲಭೀಮ ಇವನು ತಾನು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಹಾಗೂ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿ ಬೆಡಕುಂದಾ ಕ್ರಾಸ್ ದಾಟಿದಾಗ ಎದುರಿನಿಂದ ಸಂಗಮ ರೋಡದಿಂದಾಗಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ. ಕೆಎ-38/ಆರ್-7027 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನಾದ ಆರೋಪಿ ರವೀಂದರ ತಂದೆ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಬಿರಾದಾರ ಸಾ: ಸಂಗಮ ಇತನು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತೀವೇಗದಿಂದ ಹಾಗು ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಎರಡು ವಾಹನಗಳು ನಿರ್ಲಕ್ಷತನದ ಚಾಲನೆಯಿಂದಾಗಿ ಎರಡು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಗಳು ಎದುರು-ಬದುರು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಈ ಅಪಘಾತದಿಂದಾಗಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಎಡಗಾಲಿನ ಮೊಳಕಾಲಿಗೆ ತರಚಿದ ರಕ್ತಗಾಯ, ಮಗಳು ಕು.ಜ್ಯೋತಿಕಾ ವಯ: 5 ವರ್ಷ ಇವಳಿಗೆ ಎಡಗೈ ಭುಜದಿಂದ ಮುಂಗೈವರೆಗೆ ತರಚಿದ ರಕ್ತಗಾಯ, ಎಡಕಪಾಳಿಗೆ ತರಚಿದ ರಕ್ತಗಾಯ, ಎಡಗಡೆ ಹಣೆಗೆ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಬಲಗೈ ಮೊಳಕೈಗೆ ತರಚಿದ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಬಲಭೀಮ ಇವನಿಗೆ ಬಲಮೊಳಕಾಲಿನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ, ಎಡಗಾಲಿನ ಮೊಳಕಾಲಿನ ಹತ್ತಿರ ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಗಾಯ, ಮುಖದ ಮೇಲೆ ತರಚಿದ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ರವಿಂದ್ರ ಇತನಿಗೆ ಬಲಗಾಲಿನ ಪಾದದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ, ಬಲಗಾಲ ಮೊಳಕಾಲ ಹತ್ತಿರ ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಗಾಯ, ಬಲ ಅಂಗೈಗೆ ತರಚಿದ ರಕ್ತಗಾಯ, ಎಡಗೈ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿಗೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಅಂಬುಲೆನ್ಸ ಬಂದಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಠಾಣಾ ಕುಶನೂರ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಗಾಯಾಳು ರವೀಂದ್ರ ಇವನಿಗೆ ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಸಂತಪೂರ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ದೂರಿನ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.