Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, April 6, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 06-04-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 06-04-22012

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 34/2012 PÀ®A 143, 147, 323, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹, 3, 4 r¦ DåPïÖ :-

¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ±ÁgÀzÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¸ÉÆêÀÄuÁÚ ªÀĺÀUÁAªÉ ªÀAiÀÄ; 30 ªÀµÀð, ¸Á; JPÀ®ÆgÀ EPÉAiÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ¢£ÁAPÀ 19-06-2010 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ¸ÉÆêÀÄuÁÚ vÀAzÉ ²ªÁ£ÀAzÀ ¸Á; JPÀ®ÆgÀ UÁæªÀÄ EvÀ£À eÉÆÃvÉ »AzÀÄ «ªÁºÀ ¥ÀzÀÞwAiÀÄAvÉ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄgÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆÃnÖzÀÄÝ, ªÀÄzÀÄªÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DgÉÆæUÉ ªÀgÀzÀQëuÉ gÀÆ¥ÀzÀ°è 51,000/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 5 vÉÆÃ¯É §AUÁgÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ PÉÆÃnÖgÀÄvÁÛgÉ, ªÀÄzÀÄªÉ DzÀ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀªÀgÉUÉ ZÀ£ÁßV EnÖPÉÆArzÀÄÝ vÀzÀ£ÀAvÀgÀ DgÉÆæ UÀAqÀ ºÁUÀÆ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÁzÀ CvÉÛ, ¨sÁªÀ, ªÉÄÊzÀÄ£À, £ÁzÀ¤ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ¥Àæw ¢ªÀ¸À ¤Ã£ÀUÉ §mÉÖ MUÉAiÀÄ®Ä §gÀĪÀ¢®è, CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀ¢®è »ÃUÉ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ vÀPÀgÁgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁr ºÉÆÃqÉAiÀÄĪÀzÀÄ, ¨ÉÊAiÀÄĪÀzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀ®èzÉÃ, ¤£ÀߣÀÄ ©lÄÖ ¸ÉÆêÀÄtÂÚUÉ E£ÉÆßAzÀÄ ®UÀß ªÀiÁqÀÄvÉÛªÉ CAvÀ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÀÝgÀÄ »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 30-03-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 1900 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ¤ªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ 50,000/- ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÀ CA¢¢PÉÌ, ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ CªÀjUÉ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ¢®è CªÀgÀÄ vÀÄA¨Á §qÀªÀgÀÄ EzÁÝgÉ ºÀt vÀgÀĪÀ¢®è CAvÀ ºÉýzÁUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqÉ-§qÉ ªÀiÁr vɯÉAiÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁrgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄnÖ ºÁPÀÄvÉÛªÉ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ, CªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr CzÉ ¢ªÀ¸À ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃgÀ ºÁQzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À CtÚ gÉêÀt¹zÀÝ¥Áà EªÀ£ÀÄ §AzÀÄ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è mÉÊ¥ï ªÀiÁr¹zÀ Cfð zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 14/2012 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 21/02/2012 gÀAzÀÄ §AUÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è gÁ. ºÉ £ÀA -9 gÀ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀtAiÀÄå vÀAzÉ §¸ÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð ¸Á: ¥ÁvÀgÀ¥À½î ºÁUÀÆ ªÀÄÈvÀ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ ªÁ° ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄÄvÀ, ¸Á: ¥ÁvÀæ¥À½î EªÀj§âgÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä ¤AvÁUÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà £ÀA JªÀiï.ºÉZï-14/©J-2284 gÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÀÄZÉÃAzÀæ vÀAzÉ ¸ÀzÁ²ªÀ ¸Á: ¦A¦æ ¸ÀzÁ¸À, vÁ: ºÀªÉð (JªÀiï.J¸ï) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÁ²£ÁxÀ EvÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀjAzÀ PÁ²£ÁxÀ EªÀjUÉ §® PÀ¥Á¼ÀPÉÌ, §® ¨sÀÄdPÉÌ, §® ªÉÆüÀPÁ°UÉ, ¨sÁj gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ªÀÄ£ÁßJSÉýî D¸ÀàvÉææUÉ aQvÉìUÁV zÁR°¹zÁUÀ DgÉÆæ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV ©ÃzÀgÀ ¥ÀæAiÀiÁ« D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¹ C°èAzÀ CzÉ ¢ªÀ¸À ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ ©.©.Dgï D¸ÀàvÀæUÉ zÁR°¹zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 15/03/2012 gÀAzÀÄ ©.©.Dgï D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ©qÀÄUÀqɺÉÆA¢ ¢£ÁAPÀ 16/03/2012 gÀAzÀÄ ªÀÄgÀ½ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¹zÁUÀ aQvÉì PÁ®PÉÌ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 31/2012 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 05/04/12 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ ZÁAzÀ¸Á§ vÀAzÉ ±ÀªÀıÀÆ¢£À ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, ¸Á: PÀªÀÄoÁuÁ EvÀ£ÀÄ vÀªÀÄÆäjUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ©ÃzÀgÀ UÁA¢üUÀAd ºÀwÛgÀ §¹ì£À zÁj PÁAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ C§Äݯï gÀ¦üÃPï vÀAzÉ C§ÄÝ¯ï ºÀ¦üÃd FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆà £ÀA. PÉJ-38/4576 £ÉÃzÀ£ÀÄß £ÀªÀÄÆägÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ Hj£À SÁ°zÀ vÀAzÉ «ÄgÁ£À ¸Á§, ±ÀªÀıÀÄ CºÀªÀÄzÀ vÀAzÉ RĶðzÀ CºÀªÀÄzÀ, fõÁ£À CºÀªÀÄzÀ vÀAzÉ C§ÄÝ¯ï ¥ÁµÁ, JA.r PÀ°ÃªÀÄ vÀAzÉ £ÀAiÀÄÄåªÀÄ «ÄAiÀiÁ, C§ÄÝ¯ï ¸ÀªÀÄzÀ vÀAzÉ «ÄgÁ£À ¸Á§, ®PÀëöät vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ, JA.r U˸ÉƢݣÀ vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÉƢݣÀ, zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw, JA.r ¸À«Äà vÀAzÉ ºÀĸÉìãÀ «ÄAiÀiÁ J®ègÀÄ DmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ ¢AzÀ PÀªÀÄoÁuÁ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÉlgÀ£Àj PÁ¯ÉÃd §½ JzÀÄj¤AzÀ CAzÀgÉ PÀªÀÄoÁuÁ PÀqɬÄAzÀ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÀÝ DgÉÆæ PÀÆædgï fÃ¥ï £ÀA PÉJ-38/JA-1273 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀĽwgÀĪÀ DmÉÆÃUÉ JzÀÄj¤AzÀ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ DmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉUÉ, §®PÁ®Ä ªÉƼÀPÁ°UÉ ¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ JA.r ¸À«Ä FvÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj ¥ÉmÁÖV Q«¬ÄAzÀ, ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ ¸ÁæªÀªÁV, JqÀ ªÉƼÀPÁ°UÀÄ ¸ÀºÀ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¹ÜÃwAiÀÄ°è EgÀ°¯Áè ºÁUÀÆ DmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀ F ªÉÄð£À d£ÀjUÀÄ PÀÆqÀ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ. DmÉÆà ZÁ®PÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉ UÁAiÀÄ DVgÀĪÀÅ¢¯Áè, DgÉÆæAiÀÄÄ ¸ÀºÀ UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¹ÜÃwAiÀÄ°è EgÀ°¯Áè. £ÀAvÀgÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ½UÉ 108 ªÁºÀ£ÀzÀ°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JA.r ¸À«Ä FvÀ¤UÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 56/2012 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 06/04/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æäªÁ¸ÀgÉrØ vÀAzÉ gÀhÄgÀuÁgÉrØ £ÁUÀ£ÀPÉÃj ¸Á: GqÀ¨Á¼À EvÀ£À vÀªÀÄä dUÀ£ÁßxÀgÉrØ Hj£À F±ÀégÀ ªÀiÁ° ¥ÁnÃ¯ï ºÁUÀÆ £ÁgÁAiÀÄtgÉrØ J®ègÀÆ ºÉÆ®PÉÌ §gÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ® ¸ÀªÉÃð £ÀA 249 £ÉÃzÀÝgÀ ºÀwÛgÀ alUÀÄ¥Áà ªÀÄĸÀÛj - gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É M§â ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ©¢ÝzÀÄÝ CªÀ¼À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ©¢ÝzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ®Ä CªÀ¼À ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¤Ã° §tÚzÀ ¹ÃgÉ EzÀÄÝ, EªÀ¼ÀÄ gÁwæ 8:00 UÀAmɬÄAzÀ 9:00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzÉå CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀĪÁUÀ EªÀ¼ÀÄ ªÁºÀ£À¢AzÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀjAzÀ vÀ¯ÉUÉ mÁgï gÉÆÃqÀ ºÀwÛ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆArgÀ§ºÀÄzÀÄ CxÀªÁ EªÀ¼ÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ¥Àr¹gÀ§ºÀÄzÀÄ EzÀjAzÀ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É, EzÁzÀ £ÀAvÀgÀ ¸Àé®à ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ £ÀAvÀgÀ Hj£À gÀAUÀªÀiÁä UÀAqÀ UÀÄAqÀ¥Áà ®Qëöä ¥ÀÆeÁj ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¥ÉÆîªÀiÁä UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ §AzÀÄ £ÉÆÃr ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ ¥ÀlÖªÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÀÄ gÉÃtÄPÁ UÀAqÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ EgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ UÀÄwð¹gÀÄvÁÛgÉ. gÉÃtÄPÁ EªÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀĪÁUÀ D ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ gÉÃtÄPÁ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀjAzÀ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖVgÀ§ºÀÄzÀÄ CxÀªÁ gÉÃtÄPÁ EªÀ¼ÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj UÁAiÀÄ DzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É, C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ CªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES


ಹುಡಗಿ ಕಾಣೆಯಾದ ಪ್ರಕರಣ:
ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ದಿನಾಂಕ:30/03/2012 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 11-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಕಮಲಾಬಾಯಿ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಮಗಳಾದ ವೀಣಾ ಇವರು ಚಿತ್ತಾಫೂರ ನಾಗಾವಿ ಎಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದರ್ಶನ ಕುರಿತು ಬಂದಿದ್ದು ಮುಂಜಾನೆ 11 ರಿಂದ 11-30 ಗಂಟೆಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗಳಾದ ವೀಣಾ ಇವಳು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿಯವಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹುಡುಕಾಡಿದ್ದರು ಸಿಕ್ಕಿರುವದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಮಾಳಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಪೀರಪ್ಪಾ ಪೂಜಾರಿ ವ|| 47 ಸಾ|| ಚೌಡಾಪೂರ ಅಫಜಲಪೂರ ಜಿ|| ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:34/2012 ಕಲಂ ಹುಡಗಿ ಕಾಣೆಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾಣೆಯಾದ ಹುಡಗಿಯ ಚಹರೆ ಪಟ್ಟಿ: ವಯ-20 ವರ್ಷ, ಎತ್ತರ-5.4 ಇಂಚ, ಉದ್ದನೆಯ ಮೂಗು ಎಣ್ಣೆ ಗಂಪು ಬಣ್ಣ, ಕಪ್ಪು ಕೂದಲು, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಬಲ್ಲವಳಾಗಿರುತ್ತಾಳೆ, ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಚೂಡಿದಾರ ಧರಿಸಿರುತ್ತಾಳೆ. ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖೆಗಳು: 08474-236123 ಮೊಬೈಲ ನಂ 9480803573 ನೇದ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.
ಪತ್ನಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ಪ್ರಕರಣ:

ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ: ದಿನಾಂಕ:05-04-2012 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11-00 ಗಂಟೆಗೆ ಕೊರ್ಟ ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಪೇದೆಯಿಂದ ಖಾಸಗಿ ದೂರು ಅರ್ಜಿ ನಂ312/2012 ನೇದ್ದನು ವಸೂಲಾಗಿದ್ದರ ಸಾರಂಶವೆನೆಂದರೆ, ಪಿರ್ಯಾದಿಯದಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಣುಕಾ ಗಂಡ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ವ: 32 ವರ್ಷ ಉ: ಮನೆಗೆಲಸ ಸಾ: ವೇಧ ಪಾಠ ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರ ಕರುಣೇಶ್ವರ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಇವರ ಜೊತೆ 11 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಗುಡಿ ನಗನೂರ ತಾ:ಸುರಪೂರ ಜಿಲ್ಲಾ ಯಾದಗಿರಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮದುವೆಯಾದ ಕೆಲವು ದಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು, ನಂತರ ವಿನಾಕಾರಣ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಯಮನಪ್ಪಾ ವ:35 ವರ್ಷ ಉ:ವಾಹನ ಚಾಲಕ, ಶಾಂತಮ್ಮ, ಶರಣಪ್ಪಾ, ಸಂಗಮ್ಮ, ನಾಗಮ್ಮ, ಬೋರಮ್ಮ ಸಂತೋಷ, ಶಿವಮ್ಮ, ಯಮನಪ್ಪಾ, ಮಲ್ಲಮ್ಮ, ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪಾ, ಮಹಾದೇವಿ ಸಾ||ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಂಬಾವಿ ತಾ||ಸುರಪೂರ ಜಿ||ಯಾದಗಿರಿ ರವರು ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದು ತವರು ಮನೆಯಿಂದ ಹಣ ಬಂಗಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತಾ ಪೀಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಇತನು ಮಲ್ಲಮ್ಮ ತಂದೆ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪಾ ಸಾ: ಕಾಜಾಪೂರ ತಾ: ಸುರಪೂರ ಇವಳೊಂದಿಗೆ ಕಾನೂನು ಬಾಹೀರವಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ನನಗೆ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 29/12 ಕಲಂ. 498 (ಎ), 494, 504,506, 323, ಸಂ.34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

Raichur District Reported Crimes

. ¢£ÁAPÀ: 04/04/2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0100 UÀAmÉUÉ ©,Dgï,UÀÄAqÀ ºÉÆ£ÀßAiÀÄå vÀAzÉ ¥ÀgÀªÀÄAiÀÄå £ÁUÀ®¥ÀÄgÀ 40 ªÀµÀð eÁ-£ÁAiÀÄPÀ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-©,Dgï,UÀÄAqÀ FvÀ£À ºÉÆ®zÀ°èÀÌ DvÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ¨Á®AiÀÄå vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Àà PÀªÀÄzÁ¼ï 55 ªÀµÀð eÁ-£ÁAiÀÄPÀ ¸Á-gÁªÀÄ£Á¼À vÁ-zÉêÀzÀÄUÀð, gÁªÀÄAiÀÄå vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà PÀªÀÄzÁ¼À 25 ªÀµÀð eÁ-£ÁAiÀÄPÀ ¸Á-gÁªÀÄ£Á¼À vÁ-zÉêÀzÀÄUÀð, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀæAiÀÄ vÀAzÉ gÀAUÀAiÀÄå PÀªÀÄzÁ¼ï 50 ªÀµÀð eÁ-£ÁAiÀÄPÀ ¸Á-©,Dgï,UÀÄAqÀ,ºÁUÀÆ wªÀÄä¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ªÀiÁåUÀ®ªÀĤ 40 ªÀµÀð eÁ-£ÁAiÀÄPÀ ¸Á- ©,Dgï,UÀÄAqÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉÆ®zÀ ¨sÁUÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è DvÀ£À ºÉÆ®PÉÌ §AzÀÄ CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¨sÁUÀ ªÀiÁr PÉÆqÀÄ JAzÀÄ ºÉÆ£ÀßAiÀÄå¤UÉ PÀnÖUɬÄAzÀ ªÉÄÊ PÉÊ UÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À ¥ÉlÄÖ ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄÝ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 05.04.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA-28/2012 PÀ®A-447,323,324,504,506 gÉ/« 34 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ 05-04-12 gÀAzÀÄ 4-00 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÀ.ºÉZï.PÁåA¦£À°è CTî ¸ÀgÀzÁgÀ vÀAzÉ ¥Àæ¨Á¸À ¸ÀgÀzÁgÀ 45ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: DgÀ.ºÉZï.PÁåA¥À £ÀA.5 vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£ïì E®èzÉ ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀzÁV w½zÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ. ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ C.Q.gÀÆ. 1315/- UÀ¼ÀÄ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ 180 JA.J¯ï.£À 36 CªÀgÀ ZÁAiÀÄì, 330 JA.J¯ï.£À 2 gÁAiÀįï ZÁ¯ÉAd ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ©ÃgÀ ¨Ál° ElÖ ¦æÃeï ºÁUÀÆ ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 200-00 UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ªÁ¥À¸ÀÄì oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 97/2011 PÀ®A. 32, 34 PÉ. E. DåPïÖ £ÉzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ

¢£ÁAPÀ:06-04-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 02-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¥ÁªÀðw UÀAqÀ ²ªÀ¥Àà, 55ªÀµÀð, ºÀjd£À, ªÀÄ£ÉUÉ®¸À, ¸Á: dªÁºÀgÀ £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ «ÃgÉñÀ£À EªÀ£ÀÄ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà¤UÉ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉýzÀÝjAzÀ CªÀ£ÀÄ PÉÆqÀzÉ EzÁÝUÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¨Á¬Ä ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ PÉüÀzÉ CªÀ£À£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß zÀ©â ¹nÖUÉ §AzÀÄ C°èAiÉÄ ©¢ÝzÀÝ MAzÀÄ ¨ÉvÀÛªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ «ÃgÉñÀ£À §® ºÀuÉUÉ, vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀtÂÚUÉ eÉÆÃgÁV ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ±ÀªÀªÀ£ÀÄß ºÀjd£À ªÁqÁzÀ°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAVAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÉAZÀ¥Àà£À jPÁëzÀ°è vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¥ÁªÀðw EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±À ªÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.22/2012 PÀ®A.302.201 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 06.04.2012 gÀAzÀÄ 6 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 1200/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.