Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, September 11, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-


 

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


 

vÁB10-09-2013gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10-00UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸Á§tÚ vÀAzÉ zÁåªÀ¥Àà eÁwB£ÁAiÀÄPÀ GBmÁmÁ J.¹,ªÁºÀ£À ZÉù젣ÀABMAT.44505  1 AY BO 9840gÀ ZÁ®PÀ ¸ÁBAiÀÄvÀUÀ¯ï FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁmÁ J.¹AiÀÄ°è CAPÀt £ÀA.8gÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ PÀ«vÁ¼À PÀqɬÄAzÀ PÀ«vÁ¼À-¹gÀªÁgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è UÉÆî¢¤ß PÁæ¸ÀzÁn ªÀiÁgɪÀÄä£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀÄ®èl PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ mÁmÁ J.¹.AiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀªÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ mÁmÁ J.¹.¥À°ÖAiÀiÁV ©¢ÝzÀÝjAzÀ CzÀgÀ°èzÀÝ 6 d£ÀjUÉ PÉÊPÁ®ÄUÀ½UÉ wêÀð ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ G½zÀ 18 d£ÀjUÉÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ jªÀiïì ¨sÉÆÃzsÀPÀ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¹zÀÄÝ CzÉ. CAvÁ ²æà PÀA¥Éè¥Àà  vÀAzÉ zÁåªÀ¥Àà eÁwB£ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀÄ-22ªÀµÀð GBPÀÆ°PÉ®¸À ¸ÁBAiÀÄvÀUÀ¯ï vÁBªÀiÁ£À«- gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 160/2013 PÀ®AB 279, 337,338 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:11.09.2013 gÀAzÀÄ 214 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 30,000 /-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 11-09-2013

 
This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
 

¢£ÁA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 11-09-2013

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 158/2013 PÀ®A 20 (¹) J£À.r.¦.J¸À. JPÀÖ 1985  :-
¢£ÁAPÀ: 10-09-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1500 UÀAmÉAiÀÄ°è ²æà zÀvÁÛvÉæ ¥Éưøï E£ïì¥ÉPÀÖgï ©ÃzÀgÀ ªÀiÁPÉðl ªÀÈvÀÛ gÀªÀgÀÄ UÁA¢üUÀAd ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¨ÁwäzÁgÀgÉƧâgÀÄ CªÀjUÉ ¥sÉÆãÀ ªÀÄÆ®PÀ MzÀV¹zÀ ªÀiÁ»w K£ÉAzÀgÉ ©ÃzÀgÀ a¢æ ªÀÄ®èUÉÆAqÁ PÁ¯ÉÆä jAUÀ gÉÆÃqÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ MAzÀÄ DmÉÆÃzÀ°è UÁAeÁ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¤AwÛgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢gÀªÀgÉÆA¢UÉ 1600 UÀAmÉUÉ ªÀÄ®èUÉÆAqÁ PÁ¯ÉÆä a¢æ jAUÀ gÉÆÃqÀ ºÀwÛgÀ MAzÀÄ DmÉÆà ¤AwÛzÀÄÝ RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj DmÉÆÃPÉÌ ¸ÀÄvÀÄÛªÀgÉzÀÄ CªÀjUÉ NqÀzÀAvÉ  »rzÀÄPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ. ¸ÀzÀj DmÉÆà £ÀA. PÉJ- 38 -2010 ¥ÉưøÀ £ÀA. 420 EzÀÄÝ ¸ÀzÀj DmÉÆÃzÀ°è  ZÉPï ªÀiÁqÀ¯ÁV CzÀgÀ°è JgÀqÀÄ UÉÆÃt aîUÀ¼À°è UÁAeÁ vÀÄA©zÀÄÝ EzÀÄÝ. ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ M§â§â£ÁV «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁV CªÀgÀÄ 1)JªÀÄ.r gÉʸÀƢݣï vÀAzÉ JªÀÄ.r d«ÄÃgÉÆ¢Ý£ï ªÀAiÀÄ-24 ªÀµÀð eÁ/ ªÀÄĹèA ¸Á/ ¥sÀvÉÛzÀgÀªÀd ¥À£Áì® vÁ°ÃªÀÄ ©ÃzÀgÀ  2) JªÀÄ.r ¸À«Ä vÀAzÉ JªÀÄ.r ºÀ«ÄÃzÀ ªÀAiÀÄ- 34 ªÀµÀð ¸Á/ ¥À£Áì® vÁ°ÃªÀÄ ©ÃzÀgÀ 3) JªÀÄ.r £Á¹ÃgÀSÁ£À vÀAzÉ JªÀÄ.£ÀfçSÁ£À ªÀAiÀÄ- 22 ªÀµÀð eÁ. ªÀÄĹèA G- DmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á/ ªÀĤÃAiÀÄgÀ vÁ°ÃªÀÄ ©ÃzÀgÀ CAvÀ w½¹gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ UÁAeÁ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀA§AzsÀ ¥ÀlÖ C¢üPÁjAiÀĪÀjAzÀ C¢üPÀÈvÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉAiÀįÁVzÉAiÉÄà JAzÀÄ PÉüÀ¯ÁV CzÀPÉÌ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ E®èªÉAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ. DªÁUÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀjUÀÆ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ UÁAeÁªÀ£ÀÄß vÀÆPÀ ªÀiÁrzÁUÀ MAzÀÄ UÉÆÃt aîzÀ°è 9 PÉ.f UÁAeÁ JgÀqÀ£ÉÃAiÀÄ UÉÆÃt aîzÀ°è 12 PÉ.f UÁAeÁ »ÃUÉ MlÄÖ. 21 PÉ.f UÁAeÁ C.Q. 18,900=00 gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀÄ EzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ DmÉÆà £ÀA. PÉJ- 38 -2010 ¥ÉưøÀ £ÀA. 420 £ÉÃzÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹ UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 106/2013 PÀ®A ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ 10/09/2013 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà CdÄð£À vÀAzÉ CqɪÀ¥Áà §rUÉÃgÀ ªÀAiÀÄ: 47 ªÀµÀð G: PÁgÀ¥ÉÃAlgï ¸Á: zÀħ®UÀÄAr EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀtÚ ªÀÄUÀ£ÁzÀ F±ÀégÀ EvÀ£ÀÄ 10 £Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ°è §¸ÀªÀwÃxÀð «zsÁå¦üÃoÀ ¥ËæqsÀ ±Á¯É zÀħĮUÀÄArAiÀÄ°è NzÀÄwÛgÀÄvÁÛ£É. »ÃVgÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ F±ÀégÀ EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ-10/8/2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1000 UÀAmÉUÉ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉý ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ wgÀÄV §gÀ°¯Áè. F ªÀÄÄAZÉ 2-3 ¸À® ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ «zÁå¨Áå¸ÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ¸ÀjAiÀiÁV N¢PÉÆ, §gÉ¢PÉÆ CAvÁ ºÉýzÀPÉÌ F±ÀégÀ F jÃw £À£ÀUÉ ¨ÉÊzÀgÉ ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆÃUÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ ºÉüÀÄvÁÛ EzÀÝ  DzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 10/08/2013 gÀAzÀÄ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ PÉÊAiÀÄ°è MAzÀÄ £ÉÆÃl ¥ÀĸÀÛPÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨É½UÉÎ 1000 UÀAmÉUÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄvÉÛ gÁwæ 8 UÀAmÉAiÀÄzÀgÀÆ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ PÀ¸ÀÆÛj ¨Á¬Ä zÀÆgÀªÁt ªÀÄÆ®PÀ w½¹zÀÄÝ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ£À°è EzÀÄÝ. ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¤AzÀ zÀħ®UÀÄArUÉ §AzÀÄ J¯Áè PÀqÉUÉ «ZÁgÀ ªÀiÁqÀ¯ÁV ¸ÀA§A¢üPÀgÀ°è ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÁÛ ªÀÄ£ÉUÀ¼À°è ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÁÛ HgÀUÀ¼À°è ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÀÄ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀ¢¯Áè ¸ÀĪÀiÁgÀ 1 wAUÀ¼ÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ£À ¥ÀvÉÛUÁV ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV AiÀiÁªÀzÉà ¥ÀæAiÉÆÃd£À DUÀzÉ EzÁÝUÀ vÀqÀªÁV ¢£ÁAPÀ 10/09/2013 gÀAzÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆgÀ ¸À°è¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 107/2013 PÀ®A 324,504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 10/09/2013 gÀAzÀÄ 1345 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄAqÀ¥Áà vÀAzÉ RAqÀ¥Áà ¸ÀzÀ¯Á¥sÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 70 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħ ¸Á: ªÀqÀØ£ÀPÉÃgÁ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 09/09/2013 gÀAzÀÄ Hj£À ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ C±ÉÆÃPÀ CAvÀgÀrØ EªÀgÀ zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è ¨É¼É ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ gÁwæ 9:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CªÀjUÉ «ZÁj¹zÁUÀ ªÀĺÉñÀ CAvÀgÀrØ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ CtÚ£ÁzÀ £ÁUÉñÀ CAvÀgÀrØ E§âgÀÄ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ PÉÊUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÁ°UÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ JA§ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 157/2013 PÀ®A 457, 380 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 31-08-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æà ²ªÀgÁd vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà C¯ÁäeÉ ªÀAiÀÄ 47 ªÀµÀð eÁ// °AUÁAiÀÄvÀ G// ªÁå¥Áj ¸Á// C¯ÁäeÉ UÀ°è OgÁzÀ EªÀgÀ CqÀvïUÉ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ £ÀPÀ° Qð¬ÄAzÀ CAUÀr vÉUÉzÀÄ CqÀvïzÀ°è EzÀÝ 10 aî ¸ÉÆÃAiÀiÁzÀ°è£À 4 ¸ÉÆÃAiÀiÁ aîUÀ¼ÀÄ C. vÀÆPÀ 4 QéAl¯ï C. Q. 14,000/- £ÉÃzÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄvÉÛ £ÀAvÀgÀ CzÉà £ÀPÀ° Qð¬ÄAzÀ Qð ºÁQ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ J¯Áè PÀqÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁr PÉý§gÀ®Ä vÀqÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 298/2013 PÀ®A 273, 328 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 98 Pɦ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ : 10/09/2013 gÀAzÀÄ ²æà ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Áà J.J¸À.L EªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ «£ÉÆzÀ ¹¦¹-1378 ¨sÀUÀªÁ£À ¹¦¹-1750 ªÀÄvÀÄÛ GªÉÄñÀ ¹¦¹-905 gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨sÁ°Ì ¥ÀlÖtzÀ°è ¥ÉmÉÆæ°AUÀ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ ¨sÁ°Ì UÁA¢ü ZËPÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨sÁ°Ì RAqÉæ UÀ°è PÁæ¸À ºÀwÛgÀ E§âgÀÆ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ 50=00 gÀÆ MAzÀgÀAvÉ ªÀÄvÀÄÛ§j¸ÀĪÀ UÀĽUÉUÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆr ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨sÁ°Ì RAqÉæUÀ°è PÁæ¸À¢AzÀ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä C°è RAqÉæ UÀ°è PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ E§âgÀÆ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ§j¸ÀĪÀ UÀĽUÉUÀ¼ÀÄ PÉÆlÄÖ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ 1000 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj ªÀåQÛ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr UÀĽUÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ ªÀåQÛUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä  CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ 1) C§ÄÝ® R¢gÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® ªÀÄfzÀ ªÀAiÀĸÀÄì : 24 ªÀµÀð eÁw : ªÀÄĹèA G : ZÁ®PÀ ¸Á : RAqÉæ UÀ°è ¨sÁ°Ì 2) zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ ®PÀëöät gÀhÄgÀ¥ÉÃl ªÀAiÀĸÀÄì 23 ªÀµÀð eÁw : ªÀqÀØgÀ G : PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á : d£ÀvÁ PÁ¯ÉƤ ¨sÁ°Ì JAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ CªÀgÀÄ d£ÀjUÉ ªÀiÁ£ÀªÀ zÉúÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸Éë¹zÀªÀgÀ DgÉÆUÀåzÀ ªÉÄÃ¯É UÁAiÀĪÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛªÉ CAvÀ w½zÀÄ PÀÆqÁ d£ÀjUÉ ¤Ã° §tÚzÀ ªÀÄvÀÄÛ§j¸ÀĪÀ UÀĽUÉUÀ¼ÀÄ CzÀgÀ°è ¥sËqÀgÀ ¸ÉÃj¹ 50=00 gÀÆ MAzÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀzÁV w½¹zÀgÀÄ. DUÀ £ÁªÀÅ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¸ÀzÀj C§ÄÝ® SÁ¢gÀ FvÀ¤UÉ ZÉPÀ ªÀiÁqÀ¯ÁV DvÀ£À eÉé£À°è 30 ¥ËqÀgÀ ºÁQzÀ ¤Ã° §tÚzÀ ªÀÄvÀÄÛ§j¸ÀĪÀ UÀĽUÉUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ £ÉÆQAiÀiÁ ªÉƨÉÊ¯ï ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ 620/- gÀÆ¥Á¬Ä EzÀݪÀÅ. ºÁUÀÆ zsÀ£ÀgÁd gÀhÄgÀ¥ÉÃl FvÀ¤UÉ ZÀPï ªÀiÁqÀ¯ÁV DvÀ£À eÉé£À°è 20 ¥ËqÀgÀ ºÁQzÀ ¤Ã° §tÚzÀ ªÀÄvÀÄÛ§j¸ÀĪÀ UÀĽUÉUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ zsÀ£ÀgÁd gÀhÄgÀ¥ÉÃl FvÀ£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ r¸À̪ÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÉ¹ì £ÀA: JAr2rJ¸ïeÉgÀhÄqïgÀhÄqïgÀhÄqïAiÀÄÄqÀ§ÄèE27206 (MD2DSJZZZUWE27206), EAd£À £ÀA: eÉgÀhÄqïJA©AiÀÄÄE32936  (JZMBUE32936)  £ÉÃzÀgÀ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä vÁ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 wAUÀ¼À »AzÉ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ£À°è PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §A¢gÀÄvÉÛ£É. C®èzÉ E£ÀÆß JgÀqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÀ¼À£ÀÄß DAzÁæzÀ°è PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ ªÀÄÄanÖgÀÄvÉÛ£É £À£Àß eÉÆvÉ §AzÀgÉ vÉÆj¸ÀÄvÉÛ£É JAzÀÄ w½¹zÀ£ÀÄ. CªÀ£À ºÀwÛgÀ zÉÆgÉvÀ r¸À̪ÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®ªÀ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.  DzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ PÁ¯ÉÃdÄ «zÁåyðUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ AiÀÄĪÀPÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ§j¸ÀĪÀAxÀºÀ UÀĽUÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁ£ÀªÀ zÉúÀPÉÌ  C¥ÁAiÀÄPÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸Éë¹zÀªÀgÀ DgÉÆUÀåzÀ ªÉÄÃ¯É UÁAiÀĪÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛªÉ CAvÀ w½zÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁr «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄĪÀPÀgÀÄ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁqÀ®Ä C£ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ  «ZÁgÀuɬÄAzÀ w½zÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ zsÀ£ÀgÁd FvÀ£ÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÀ¼À£ÀÄß vÀ£Àß ºÀwÛgÀ ElÖPÉÆArzÀÄÝ DzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀ±ÀPÉÌ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®, MAzÀÄ £ÉÆQAiÀiÁ ªÉƨÉÊ¯ï ªÀÄvÀÄÛ 50 ªÀÄvÀÄÛ§j¸ÀÄ UÀĽUÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ 620/- gÀÆ¥Á¬Ä £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¥ÀÛ¥Àr¹PÉÆAr oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 138/2013 PÀ®A 353, 506, 109 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 10-09-2013 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¹¦¹-1033 gÀªÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄ¢AzÀ l¥Á® ªÀÄÆ®PÀ eÁÕ¥À£Á ¥ÀvÀæ vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ. CzÀ£ÀÄß ¹éÃPÀj¹PÉÆAqÀÄ F ªÀgÀ¢AiÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ PÀÄ. ªÀÄAUÀ¯Á PÁA§¼É UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ a®èVð ¦rN gÀªÀgÀ °TvÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±À, a®èVð UÁæªÀÄzÀ 1) gÁdPÀĪÀiÁgï J¸ÉÎ 2) gÁdPÀĪÀiÁgï ²ªÀ¥ÀÆeÉ 3) zsÀ£ÀgÁeï ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ ªÀÄAdÆgÁUÀĪÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ £ÀªÉÄUÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉÆÃUÀ¸ï ©®ÄèUÀ¼À£ÀÄß vÀAzÀÄ £ÀªÀÄUÉ ºÀt PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ ¸ÀvÀvÀ 6 wAUÀ½ªÀÄzÀ ¸ÀvÁ¬Ä¸ÀÄwÛzÁÝgÉ C®èzÉ UÁæªÀÄzÀ PÉ®ªÀÅ ¥ÀÄqÁj ºÀÄqÀÄUÀgÀ£ÀÄß vÀAzÀÄ £À£Àß ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄwÛzÁÝgÉ. ¢£ÁAPÀ 07-09-2013 gÀAzÀÄ a®èVð UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è £ÀqÉzÀ UÁæªÀÄ ¸À¨sÉAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ºÀAaPÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀªÉÃð ªÀiÁrzÀ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ºÀjzÀÄ ºÁQ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½ªÀÄzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ¸ÀPÁðj PÀvÀðªÀåzÀ°è CqÉ vÀqÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 227/2013 PÀ®A 384, 504, 506(2) L¦¹:-
¦üAiÀiÁð¢ C§ÄÝ® ¸ÀªÀÄzÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® £À©¸Á§ ªÀAiÀÄ 36 ªÀµÀð G: ªÁå¥ÁgÀ eÁw ªÀÄĹèA ¸Á: gÉÆÃeÁ ±Á¯É JzÀÄjUÉ ¥À©èPï UÁqÀð£À ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ aPÀÌ¥ÉÃmï PÁæ¸ï gÉÃw DqÁØzÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4-5 ªÀµÀðUÀ½AzÀ gÉÃw (ªÀÄgÀ¼ÀÄ) ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ G¥Àfë¸ÀÄwÛzÀÄÝ,  ºÁUÀÄ ¥sÉʸÀ¯ï @ §§Æè @ zÀ§AUï vÀAzÉ ±À«ÄêÀiï, ¸Á: ¥sÀvÉí zÀªÁðeÁ, gÉïÉé UÉÃmï ºÀwÛgÀ, ©ÃzÀgï FvÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ aPÀÌ¥ÉÃmï PÁæ¸ï gÉÃw CqÁØzÀ°è gÉÃw ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É. FvÀ£ÀÄ UÀÄAqÁ ¥ÀæªÀÈwªÀǼÀîªÀ£ÀÄ EzÀÄÝ, FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÁå¥ÁgÀzÀ°è ªÉÄðAzÀ ªÉÄÃ¯É vÉÆAzÀgÉAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ EgÀÄvÁÛ£É.  »VgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ: 09-09-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀåºÀß 3.00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ aPÀÌ¥ÉÃmï PÁæ¸ï gÉÃw CqÀØzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ C°èUÉ §AzÀ ¥sÉʸÀ¯ï @ §§Äè @ zÀ§AUï FvÀ£ÀÄ KPÁKQ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¨sÉÆøÀrPÉ gÉÆPÀÌ PÉÆqÀÄ (¥sÉʸÁ ¤PÁ¯ï ¸Á¯É) CAvÁ ZÁPÀÄ vÉÆj¹ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. CµÀÖgÀ°è C°èAiÉÄ EzÀÝ ªÀÄÄTªÀÄ CºÉäÃzï, d«ÄÃgÀ CºÉäÃzÀ, ºÁUÀÆ £À¬ÄªÀÄ ¥ÀmÉïï EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. DzÀPÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢UÉ ZÁPÀÄ vÉÆj¹ ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÁ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀ gËr ¥ÀæªÀÈwÛªÀżÀî ¥sÉʸÀ¯ï @ §§Äè @ zÀ§AUï FvÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÀ PÉlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA> 96/2013 PÀ®A: 87 Pɦ PÁAiÉÄÝ :-
ದಿನಾಂಕ 10-09-2013 ರಂದು 1700 ಗಂಟೆಗೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ವಿ.ಅಲ್ಲಾಪೂರ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಸಂತಪೂರ ರವರು ಒಂದು ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದು ಅದರ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ ದಿನಾಂಕ 10-09-2013 ರಂದು 1330 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿಎಸ್ಐ ರವರು ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಕೌಠಾ(ಬಿ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವೈಜಿನಾಥ ಜಮಾದಾರ ಎಂಬುವವರ ಮನೆಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ  ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೇಲವು ಜನರು ಇಸ್ಪೇಟ ಎಲೆಗಳಿಂದ ಹಣ ಹಚ್ಚಿ ಪಣತೊಟ್ಟು ಅಂದರ ಬಾಹರ ಅನ್ನುವ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಖಚೀತ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಪಿಎಸ್ಐ ರವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ರವರೊಂದಿಗೆ ಕೌಠಾ(ಬಿ)  ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ  ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ 1430 ಗಂಟೆಗೆ ಪಂಚರಿಗೆ ಬರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೌಠಾ(ಬಿ)  ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ   ವೈಜಿನಾಥ ಜಮಾದಾರ ಇವರ ಮನೆಯ  ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾಗಿ ನಿಂತು ನೋಡಲು ವೈಜಿನಾಥ ಜಮದಾರ ಇವರ ಮನೆಯ ಹಿಂದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖುಲ್ಲಾ ಜಾಗದಲ್ಲಿ   ಇಸ್ಪೇಟ ಎಲೆಗಳಿಂದ ಅಂದರ ಬಾಹರ ಅನ್ನುವ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಜನರಾದ 1)ಮಾಣಿಕರಾವ ತಂದೆ ಭಿಮಪ್ಪಾ ಹಿಂಗೋಲೆ 2) ಕಾಶಿನಾಥ ತಂದೆ ಸಂಗಪ್ಪಾ ಕೋಳಿ 3) ವಿಠಲ ತಂದೆ ಹಸನಪ್ಪಾ ಕೊಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾ: ಕೌಠಾ(ಬಿ) 4) ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಣ ಖರಸಗುತ್ತೆ ಸಾ: ಕೌಠಾ(ಕೆ)   ಇವರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಸದರಿ ಜನರಿಗೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಸದರಿ ಜನರು ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ರೂ 1230/- ಮತ್ತು 52 ಇಸ್ಪೇಟ ಎಲೆಗಳು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು  ಸದರಿ ಆರೋಪಿತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಮುದ್ದೆ ಮಾಲು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 208/2013 PÀ®A 229(J) L¦¹:-
¢£ÁAPÀ; 10/9/13 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¹¦¹ 1215 ²æà ºÀ«ÄÃzï gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ °TÃvÀ zÀÆgÀÄ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ, dzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ £Á£ÀÄ C§ÄÝ® ºÀ«ÄÃzÀ ¹¦¹ 1215 ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ªÀiÁ£ÀågÀ°è §gÉzÀÄ ªÀgÀ¢ ¸À°è¸ÀĪÀÅzÉãÉAzÀgÉ £Á£ÀÄ ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¥ÉÆæøɸï PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÉÝãÉ. ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 99/2008 PÀ®A 324, 504, 506 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ zÀAqÀzÁªÉ ¸ÀASÉå 380/2008 £ÉÃzÀÝgÀ°è£À DgÉÆæ ªÁgÉAlzÁgÀ£ÁzÀ ¸ÀAdÄ vÀAzÉ ºÁªÀUÉÃ¥Áà ¸Á: vÀ¼ÀªÁqÀ(PÉ) EvÀ£À ªÁgÉAl §eÁªÀuÉ PÀÄjvÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ªÀµÀðUÀ½AzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÁgÉAl ºÉÆgÀr¸ÀÄwÛzÀÄÝ ªÁgÉAl PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄvÀÄÛ »A¢¤AzÀ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ DgÉÆævÀ¤UÉ ªÁgÉAl §eÁªÀuÉ PÀÄjvÀÄ ªÁgÉAl ºÉÆgÀr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ªÀÄÄAzÉ ºÁdgÀ DUÀzÉà vÀ¯É ªÀÄgɹPÉÆArgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ¤UÉ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ µÀgÀwÛ£À eÁ«ÄãÀ ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÀÆ PÀÆqÀ DgÉÆæ ªÁgÉAlzÁgÀ£ÁzÀ  ¸ÀAdÄ vÀAzÉ ºÁªÀUÉÃ¥Áà ¸Á: vÀ¼ÀªÁqÀ(PÉ) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß «ZÁgÀuÉ EzÀÝ ¢£ÁAPÀzÀAzÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ºÁdgÁUÀzÉ vÀ¯É ªÀÄgɹPÉÆArgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ PÀÆ° PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ G¥À fë¸ÀÄwÛzÀÄÝ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ºÉÆmÉÖ ¥ÁrUÁV J°èUÉ ºÉÆÃV PÀÆ° PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ G¥À fë¸ÀÄwÛzÁÝ£É JA§ÄzÀgÀ §UÉÎ RavÀªÁzÀ ªÀiÁ»w ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè. ºÁUÀÆ DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ UÁæªÀÄzÀ°è E¯Áè J°èUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É JA§ÄzÀgÀ §UÉÎ UÁæªÀÄzÀ°è «ZÁj¸À®Ä UÁæªÀÄzÀªÀjUÀÆ PÀÆqÀ DvÀ£À EgÀÄ«PÉAiÀÄ §UÉÎ RavÀ ªÀiÁ»w EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ w½¹gÀÄvÁÛgÉ. DzÀÝjAzÀ DgÉÆæ ¸ÀAdÄ vÀAzÉ ºÁªÀUÉÃ¥Áà gÁZÀuÁÚ ªÀAiÀÄ 33 ªÀµÀð eÁ; °AUÁAiÀÄvÀ G; ¥ÉAlgï PÉ®¸À ¸Á: vÀ¼ÀªÁqÀ(PÉ)  ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ;21/8/13 gÀAzÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀ ªÀÄÄAzÉ ºÁdgÁUÀ¨ÉQzÀÄÝ, ºÁdgÁUÀzÉ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ DzÉñÀ G®èAX¹zÀÄÝ, EzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ¤UÉ eÁ«ÄãÀÄ ¤ÃrzÀ eÁ«ÄãÀÄzÁgÀ£ÁzÀ ±ÁªÀÄuÁÚ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ¸Á; £ÀªÀÄvÁ¨ÁzÀ vÁ; ©ÃzÀgÀ EªÀ£ÀÄ DgÉÆæUÉ eÁ«ÄãÀÄ ¤ÃqÀĪÀ ¸ÀAzsÀ§ðzÀ°è DgÉÆæUÉ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¥Àæw ªÀÄÄzÀÝwÛ£À ¢£ÁAPÀzÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ ¥Àr¸ÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ eÁ«ÄãÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ, ¸ÀzÀj DgÉÆæUÉ E°èAiÀĪÀgÉUÉ  £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ªÀÄÄAzÉ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹gÀĪÀÅ¢¯Áè. PÁgÀt ¸ÀzÀj eÁ«ÄãÀÄzÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ E§âgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw EzÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


  
 

Gulbarga District Reported Crimes

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು :
ಮುಧೋಳ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ  ಲಾಲಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಕಾಶಪ್ಪ ಕುರುಬರ್ ಸಾ: ಇಟಕಲ್ ಗ್ರಾಮ, ಇವರು ಇಟಕಲ ಗ್ರಾಮದ ಸೀಮಾಂತರದಲ್ಲಿರುವ ಜಮೀನು ಸರ್ವೇ ನಂ 122 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿಯ ಜಮೀನಿನ ಬಗ್ಗೆ, ನನಗೆ ಮತ್ತು ಶೇಖರಯ್ಯಾ ತಂದೆ ಸೋಪಣಯ್ಯಾ ಸಾ: ಇಟಕಲ್ ಇವರ ನಡುವೆ ಸುಮಾರು 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಿವಾದ  ನಡೆದು, ಕೊರ್ಟ ಕೇಸ ನಡೆದಿದ್ದು ನಮಗೆ ಮತ್ತು ಶೇಖರಯ್ಯಾ ಇವರಿಗೆ ವೈಮನಸ್ಸು ಬೆಳೆದಿರುತ್ತದೆ. ದಿನಾಂಕ: 09-09-2013 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1330 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಕುರಿಗಳನ್ನು ವಿವಾದ ಇರುವ ಜಮೀನು ಸರ್ವೆ ನಂ 122 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿಯ ಬೀಳದ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನು, ಆಗ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ನನ್ನ ಬಳಿಬಂದ ಶೇಖರಯ್ಯಾ ತಂದೆ ಸೋಪಣಯ್ಯಾ ಇಟಕಲ್ 2. ಶಂಬುಲಿಂಗಯ್ಯಾ ತಂದೆ ಸೋಪಣಯ್ಯಾ ಸಾ: ಇಟಕಲ್ ಇವರು ನನ್ನ ಬಳಿ ಬಂದು ಏ ಬೋಸಡಿ ಮಗನೆ ನನ್ನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಏಕೆ ಕುರಿತು ಮೇಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಿ, ಅಂತಾ ಬೈಯುತ್ತಾ, ಇಬ್ಬರು ಕುಡಿ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ಗುಪ್ತಗಾಯಗೊಳಿಸರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮುಧೋಳ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ನಿಂಬರ್ಗಾ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಕಲ್ಲಿನಾಥ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಣ್ಣಾ ಸನಗುಂದಿ || 35 ವರ್ಷ, ಜಾ|| ಲಿಂಗಾಯತ,  || ಒಕ್ಕಲುತನ, ಸಾ|| ಹಿತ್ತಲಶಿರೂರತಾ|| ಆಳಂದ ರವರ  ಹೊಲ ಸರ್ವೆ ನಂ. 245 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿಯ ದಾರಿ ಸಂಭಂಧ ಕಲ್ಲಿನಾಥ ತಂದೆ ಭೀಮಶಾ ಸನಗುಂದಿ ಮಧ್ಯೆ ತಕರಾರು ಇದ್ದು ದಿನಾಂಕ 05-09-2013 ರಂದು 2200 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ತಮ್ಮ ಹೊಲದ ಬಂದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಾಗ ಆರೋಪಿತರು ಬಂದಾರಿ ಮೇಲಿಂದ ಹಾಯ್ದು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ದಾರಿ ಇಲ್ಲಾ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ದು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಿರಿ ಅಂತಾ  ಅಂದಿದಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿತರು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಸುತ್ತುಗಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗದಂತೆ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಕೈಯಿಂದ ಮತ್ತು ಕಾಲಿನಿಂದ ಕಪಾಳ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಬೆನ್ನಗೆ ಒದ್ದು ಬಾಯಿಂದ ಕಚ್ಚಿ ರಕ್ತಗಾಯಪಡಿಸಿದ್ದು ಈ ಬಗೆಗ ಮೊದಲು ನಿಂಬರರ್ಗಾ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತೆ   ದಿನಾಂಕ 09-09-2013  ರಂದು  1. ಕಲ್ಲಿನಾಥ ತಂದೆ ಭೀಮಶಾ ಸನಗುಂದಿ,2. ಬಲವಂತಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಭೀಮಶಾ ಸನಗುಂದಿ, 3.  ಭಿಮರಾಯ ತಂದೆ ಭೀಮಶಾ ಸನಗುಂದಿ,4. ಸುರ್ಯಕಾಂತ ತಂದೆ ಭೀಮಶಾ ಸನಗುಂದಿ,5. ಗುರಣ್ಣಾ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಸನಗುಂದಿ, 6. ಶರಣಬಸಪ್ಪ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ್ರಾಯ ಸನಗುಂದಿ, 7. ಸಿದ್ದಣ್ಣಾ ತಂದೆ ಬಲವಂತಪ್ಪಾ ಸನಗುಂದಿ, 8. ರಾಜೇಂದ್ರ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ್ರಾಯ ಸನಗುಂದಿ  ಎಲ್ಲರೂ ಸಾ|| ಹಿತ್ತಲಶಿರೂರ. ಹಿತ್ತಲಶಿರೂರು ಗ್ರಾಮ ಇವರು ನನಗೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೆಶದಿಂದ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೊಡಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೇಸು ನಡೆದಿದ್ದು ವಾಪಸ್ಸು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುಅಳತೆ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ಬಂದಿದ್ದ 20 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನ ಕೇಳಬಾರದುಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಕೇಳುತ್ತಿ ನಿನಗೆ ಖಲಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಅಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕೊಡಲಿ ಕಾವಿನಿಂದ ಮತ್ತು ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಎಡಗೈ ಮುಂಗೈ ಹತ್ತಿರ ಹೊಡೆದು ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ನಿಂಬರ್ಗಾ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.