Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, March 3, 2017

Yadgir District Reported Crimes


Yadgir District Reported Crimes

 

PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 26/2017 PÀ®A: 78 (3) Pɦ DPÀÖ ªÀÄvÀÄÛ 420 L¦¹;-¢£ÁAPÀ 02-03-2017 gÀAzÀÄ 12-30 ¦.JAPÉÌ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀÄÄzÀ£ÀÆgÀ(PÉ) UÁæªÀÄzÀ°è vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ RįÁè eÁUÀzÀ°è ¤AvÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ PÀgÉAiÀÄÄvÀÛ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÀzÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀÄPÉƼÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ, ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁrzÀÄÝ zÁ½AiÀÄ°è DgÉÆævÀ£À£ÀÄß ¹PÀÌ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄ 2000/- £ÀUÀzÀÄ ºÀt, MAzÀÄ ¥É£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃnAiÀÄ£ÀÄß d¦Û ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ DzÉò¹zÀÝjAzÀ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 26/2017 PÀ®A 78 Pɦ AiÀiÁPÀÖ 420 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

 

PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 27/2017 PÀ®A: 87 Pɦ DPÀÖ ;- ದಿನಾಂಕ: 02/03/2017 ರಂದು 2-30 ¦.JAPÉÌ  PÉA¨sÁ« ¸À«ÄÃ¥À ¥ÀvÉÛ¥ÀÆgÀ gÉÆÃr£À ºÀwÛgÀ UÁæªÀÄzÀ ಆರೋಪಿತರು RįÁè eÁUÀzÀ°è ದುಂಡಾಗಿ ಕುಳಿತು ಅಂದರ ಬಾಹರ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿತರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು 5000/- ರೂ ಹಣ ಹಾಗೂ 52 ಇಸ್ಪೀಟ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿಪಡೆಸಿಕೊಂಡು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

 

±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 46/2017 PÀ®A 379 L.¦.¹.  ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A.21(3)21(4)22 JªÀiï.JªÀiï.r.Dgï.DPÀÖ ;- ದಿನಾಂಕ:02-03-2017 ರಂದು 2:30 ಪಿ.ಎಮ್.ಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ದುಶ್ಯಾಂತ ವಿ..  ಕವಡಿಮಟ್ಟಿ ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಲಿಖಿತ ಫಿಯಾರ್ಯಾನೀಡಿದ್ದರ ಸಾರಾಂಶವೇನಂದರೆ  ಇಂದು ದಿನಾಂಕ:02-03-2017 ರಂದು 00:30 .ಎಮ್.ಕ್ಕೆ  ನರಸಿಂಗ ಪೇಟ ಹತ್ತಿರ ತಾನು ಮತ್ತು ಗುರುಬಸಪ್ಪ ವಿ.. ದೇವರಗೋನಾಲ, ನರೇಶಕುಮಾರ ಶಿರಸ್ತೆದಾರರು ಕೂಡಿ ಅಕ್ರಮ ಮರಳು ಸಾಗಾಣಿಗೆ ತಡೆ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಟಿಪ್ಪರನ ನಂ. ಕೆ..33/5053 ನೇದ್ದು ಕರ್ನಾಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಮರಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹೊರಟಿದ್ದು ಅದನ್ನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿ ಅದರ ಚಾಲಕನು ವಾಹನವನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಅವನ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಟಿಪ್ಪರದಲ್ಲಿ 10 ಘನ ಮೀಟರ  .ಕಿ.8000/-ರೂ.ಮರಳು ಇದ್ದು ಟಿಪ್ಪರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಮೇಲಾದಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ತಡವಾಗಿ ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ನಿಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಸದರಿ ಟಿಪ್ಪರ ಚಾಲಕನು ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜಧನಕಟ್ಟದೇ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಮರಳು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಅವನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.46/2017 ಕಲಂ 379 .ಪಿ.ಸಿ. ಮತ್ತು ಕಲಂ,21 (3)21(4)22 ಎಮ್.ಎಮ್.ಡಿ.ಆರ್. ಆಕ್ಟ  ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ಧಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡೆನು.

UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 13/2017 PÀ® 379 L¦¹ & 41(1) PÉ.JA.JA.Dgï.¹ PÁAiÉÄÝ 1994.;- ¢£ÁAPÀ: 02/03/2017  gÀAzÀÄ 7-30 ¦JªÀiï PÉÌ oÁuÁ J¸ï.ºÉZï.r PÀgÀÛªÀåzÀ°èzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L ¸ÁºÉçgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ mÁæöåPÀÖgÀ MASSEY FERGUSON Engine No- S325.1F25441 Chessi No.897691 mÁæöå° £ÀA: PÉJ-33 n-3594 £ÉÃzÀÄÝ ºÁd¥Àr¹ ªÀgÀ¢ ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 02/03/2017  gÀAzÀÄ 4-00 ¦JªÀiï ¢AzÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¥ÉæêÀĹAUï ¦¹-318, ªÀiÁ¼À¥Àà ¦¹-120 ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ¦¹-232 gÀªÀgÉÆA¢UÉ oÁuÁ fÃ¥ï £ÀA: PÉJ-32 f-392 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÉmÉÆæ°AUï PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄÃ¯É EzÁÝUÀ ªÀiÁ»w w½zÀÄ §A¢zÀÝ£ÉAzÀgÉ, ¹AUÀ£À½î UÁæªÀÄzÀ ºÀ¼ÀîzÀ°ègÀĪÀ G¸ÀÄPÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÁUÀtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ¨sÁwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹AUÀ£À½î UÁæªÀÄzÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV gÉÆÃr£À°è ¤AwzÀÄÝ DUÀ 6-30 ¦JªÀiïPÉÌ ¹AUÀ£À½î PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgïzÀ°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀÄÝ ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ¤UÉ ¤°è¸À¨ÉÃPÉ£ÀÄߪÀµÀÖgÀ°è ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ »rAiÀÄ®Ä ¨É£ÀßvÀÛ¯ÁV ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£ÀÄ eÁ° ªÀÄļÀÄî PÀAmÉAiÀÄ°è Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ  mÁæöåPÀÖgï  ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV MASSEY FERGUSON Engine No- S325.1F25441 Chessi No.897691 mÁæöå° £ÀA: PÉJ-33 n-3594 ( C.Q. 1,00,000=00 ) £ÉÃzÀÄÝ EzÀÄÝ CzÀgÀ°è CAzÁdÄ 1 ¨Áæ¸ï £ÀµÀÄÖ ªÀÄgÀ¼ÀÄ C.Q. 1500/- gÀÆ. EzÀÄÝ ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgï ªÀiÁ°ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ ºÀt vÀÄA§zÉà PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝzÀÄÝ zÀÈqÀ¥ÀnÖzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß SÁ¸ÀV ZÁ®PÀ£À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DzÀÝjAzÀ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ºÀt vÀÄA§zÉà PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ MASSEY FERGUSON mÁæöåPÀÖgï £ÀA: Engine No- S325.1F25441 Chessi No.897691 mÁæöå° £ÀA: PÉJ-33 n-3594 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°ÃPÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä DzÉòzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA: 13/2017  PÀ®A 379  L¦¹ & 41(1) PÉ.JA.JA.Dgï.¹ 1994 £ÉÃzÀÝgÀrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

 

UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 14/2017 PÀ®A, 279, 337, 338 L¦¹ ;- ¢£ÁAPÀ: 02/03/2017  gÀAzÀÄ 8-00 ¦JªÀiï PÉÌ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ¢AzÀ ¥ÉÆÃ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ JªÀiï.J¯ï.¹ ªÀ¸ÀƯÁzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÉÄʧƧ vÀAzÉ ¹¯ÁgÉÆâÝãï EvÀ£ÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°ègÀzÀ PÁgÀt ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ªÀiÁªÀ£ÁzÀ ªÉƢãï¸Á§ vÀAzÉ ¯Á®¸Á§ PÀ¨Ár ¸Á|| UÉÆÃV (PÉ) EªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 02/03/2017 gÀAzÀÄ £À£Àß SÁ¸ÀV PÉ®¸À ¤«ÄvÀåªÁV ªÀÄAfvï PÁl£ï «Ä¯ïUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ UÉÆÃVUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ UÀuÉñÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ CAzÁdÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ »AzÉ M§â ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĸÀÄvÁÛ ºÁUÀÆ  UÉÆÃV PÀqɬÄAzÀ E£ÉÆßAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ PÀÆqÁ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ E§âgÀÆ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À£ÀÄß M§âjUÉƧâgÀÄ rQÌ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr £Á£ÀÄ Nr ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ §A¢zÀÝ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï£ÀÄß £ÀªÀÄÆägÀ SÁeÁºÀĸÉä vÀAzÉ SÁ¹A¸Á§ CdðtV FvÀ£ÀÄ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ CzÀgÀ »AzÉ PÀĽvÀªÀ£ÀÄ £À£Àß C½AiÀÄ ªÉÄʧƧ vÀAzÉ ¹Ã¯ÁgÉÆ¢Ýãï PÀ¨Ár FvÀ EzÀÄÝ E§âjUÀÆ £ÉÆÃqÀ¯ÁV £À£Àß C½AiÀÄ ªÉÄʧƧ¤UÉ JqÀvÀ¯ÉUÉ ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ºÁUÀÆ M¼À¥ÉmÁÖV Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ §A¢zÀÄÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɹzÀ SÁeÁºÀĸÉäUÉ §®UÁ® ¥ÁzÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ ªÉƼÀPÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ vÀ¯ÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EªÀgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï £ÀA§gÀ £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÉJ-33 J¸ï-8051 CAvÁ EgÀÄvÀÛzÉ.  UÉÆÃV PÀqɬÄAzÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï ZÁ®PÀ¤UÀÆ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀiÁ£À¥Àà vÀAzÉ ºÉÆ£ÀߥÀà §rUÉÃgÀ ¸Á|| UËqÀUÉÃgÁ CAvÁ w½¹zÀÄÝ DvÀ¤UÀÆ PÀÆqÁ §®ªÉƼÀPÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ JqÀvÀ¯ÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÉJ-33 PÉ-1194 CAvÁ EgÀÄvÀÛzÉ.  £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ J®èjUÀÆ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ 108 ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀPÉÌ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt £À£Àß C½AiÀÄ£À£ÀÄß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ-33 J¸ï-8051 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É »AzÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ SÁeÁºÀĸÉãÀ ªÀÄvÀÄÛ JzÀÄj¤AzÀ §AzÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï £ÀA: PÉJ-33 PÉ-1194  £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀiÁ£À¥Àà EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¸ÁgÁA±À«zÀÄÝ ¸ÀzÀj ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ 10-00 ¦JªÀiï PÉÌ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀj ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ  ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß  £ÀA: 14/2017  PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹  £ÉÃzÀÝgÀrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 03-03-2017¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 03-03-2017

ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಯು.ಡಿ.ಆರ್. ನಂ. 03/2017 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ :-
ದಿನಾಂಕ: 02-03-2017 ರಂದು 09:45 ಗಂಟೆಗೆ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಶಂಕರೆಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪಾ ಸೋಲ್ಲಾಪೂರೆ ವಯ 75 ವರ್ಷ ಜಾತಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಉದ್ಯೋಗ ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ|| ಕನಕಟ್ಟಾ ರವರ ಮಗನಾದ ಶ್ರೀ ಸತೀಷ ವಯ 35 ವರ್ಷ ಇವನು ಸುಮಾರು ಎಂಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಅಮೇಜಾನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರೂಬಿಟರ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೇಡ್ ಕಂಪನಿ (P & G) ಯಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಹೀಗಿರಲು ದಿನಾಂಕ 28-02-2017 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮಗನಾದ ಸತೀಷ ಮತ್ತು ಅವನ ಜೋತೆ ಅದೇ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕನಕಟ್ಟಾ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಗಮೇಶ ಸ್ವಾಮಿ ಇಬ್ಬರೂ ಕಂಪನಿ ವತಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದ್ದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು  ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಕನಕಟ್ಟಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಆರೆಂಜ್ ಟ್ರಾವೇಲ್ಸ್ ನಂಬರ AR 01/G 4154 ನೇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ಕಲುಬುರ್ಗಿ ಹುಮನಾಬಾದ ರೋಡ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಸಮೀಪ ಮುಂಜಾನೆ 09:45 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಸತೀಷ ಇತನಿಗೆ ಒಮ್ಮೇಲೆ ಎದೆ ನೋವು ಊಂಟಾಗಿ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಕೆ) ಖಾಸಗಿ  ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿ ಸತೀಷ ಇತನು ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ  ಅಂತಾ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಳಾಗಿದೆ.


ಧನ್ನೂರಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಯು.ಡಿ.ಆರ್ ನಂ. 05/2017 ಕಲಂ: 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ :-
ದಿನಾಂಕ : 02/03/2017 ರಂದು 1200 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ರೇಣುಕಾ ಗಂಡ ಯಲಸನ ವಯ:25 ವರ್ಷ ಸಾ:ನೇಳಗಿ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ರವರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ  ಸಾರಾಶವೆನೆಂದರೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಗಂಡ ಯಲಸನ ತಂದೆ ಸ್ವಾಮಿದಾಸ ಸಾ/ ನೇಳಗಿ ಇವರು ಮದ್ಯ ವ್ಯಸನಿಯಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಈಗ ಸುಮಾರು 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಿಪರಿತವಾದ ಹೊಟ್ಟೆಬೇನೆ ಎಳುತಿದ್ದು ನೋವು ತಾಳಲಾರದೆ ತುಂಬಾ ತ್ರಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತಿದ್ದನು. ದಿನಾಂಕ 26/02/2017 ರಂದು 1230 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗು ಹೇಳದೆ ಮೈಮೇಲೆ ಸಿಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮೈಸುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಬೀದರ ಸರಕರಿ ಆಸತ್ರಗೆ ಶೇರಿಕ ಮಾಡಿದಾಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ದಿನಾಂಕ 02/03/2017 ರಂದು 0810 ಗಂಟೆಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಯು.ಡಿ.ಆರ್. ಪ್ರಕರಣ  ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 36/2017, PÀ®A 379, L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 02/03/2017 ರಂದು 11:00 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ವಿಜಯಕುಮಾರ ತಂದೆ ಕಾಶಿನಾಥರಾವ ಹುಣಸನಾಳೆ ವಯ: 38 ವರ್ಷ ಜಾತಿ:ಮರಾಠಾ ಉ:ಟೆಂಟ ಹೌಸ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾ:ಜೋಳದಾಬಕಾ ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಲಿಖಿತ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದರ ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹತ್ತಿರ ಹತ್ತಿರವಿರುವ  ಒಂದು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ ಕೆ. 39 ಎಲ್ 3179 ನೆದ್ದು   ದಿನಾಂಕ 01/03/2017 ರಂದು ಭಾಲ್ಕಿಯ ಬಾಲಾಜಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಟೆಂಟ ಹಾಕಿದ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗದ ನಂತರ ಟೆಂಟ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುವ ಕುರಿತು 16:15 ಗಂಟೆಗೆ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾಲಾಜಿ ಮಂದೀರಕ್ಕೆ ಮಂದೀರದ ಹೋರಗೆ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮಂದಿರದ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತ ಕಳ್ಳರು ಮೋಟಾರ  ಸೈಕಲ್ :ಕಿ: 40,000  ಸಾವೀರ ರೂದಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಉಳ್ಳದ್ದು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ  ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ  ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
                                                                                                                       
                                                                               
£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 43/2017 PÀ®A 379 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ: 02-03-2017 gÀAzÀÄ 1815 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢ ²æÃ. QÃgÀtPÀĪÀiÁgï vÀAzÉ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgï PÀgÀAeÉ, ªÀAiÀĸÀÄì: 28 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, G: ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA.19-6-291/3, ¥Á¥À£Á±À UÉÃmï ºÀwÛgÀ, ²ªÀ£ÀUÀgÀ (G), ©ÃzÀgï gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 16-02-2017 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ   vÀ£Àß AiÀĪÀĺÁ J¥sï eÉqï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. KA-25-ED-6212   ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï gÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®ªÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ©ÃUÀ ºÁQ ¤°è¹ ªÀÄ£ÉUÉ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV gÁwæ 11-30 UÀAmÉUÉ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ ¦üÃAiÀiÁ𢠤°è¹zÀ  ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. PÀ¼ÀĪÁzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï «ªÀgÀ 1) AiÀĪÀĺÁ J¥sï eÉqï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-25-Er-6212 , ZÁ¹¸ï £ÀA. JªÀiï.E. 121¹02492007231, EAf£ï £ÀA. 21J2007069, ªÀiÁqÀ¯ï-2009, §t:Ú ºÀ¼À¢, CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ-48,000/-gÀÆ. DVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.
   

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 21/2017 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹ eÉÆÃvÉ 187 ªÉÆ.ªÁ. PÁAiÉÄÝ :-
¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw vÀÄPÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ©üêÀıÁ ²£Àð® ªÀAiÀÄB 21 ªÀµÀð eÁB UÉƯÁè GB ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸ÁB «oÀ®¥ÀÆgÀ vÁB ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À  ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 02-03-2017 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10.30 UÀAmÉUÉ UÁAiÀļÀÄ ²æà ©üêÀıÁ vÀAzÉ PÁ²Ã£ÁxÀ ²£Àð® ¸ÁB «oÀ®¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆ/¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J-39-.PÉ- 0606 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ UÁæªÀÄPÉÌ ¨ÁåAQUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ vÀªÀÄä UÁæªÀÄPÉÌ aAZÉƽ- ©ÃzÀgÀ gÉÆÃr£À ªÀÄÆ®PÀ ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ²æà «gÀ¨sÀzÉæñÀégÀ ªÀÄA¢gÀ PÀªÀiÁ£À ºÀwÛgÀ §gÀĪÁUÀ ªÀÄ£ÁßKSÉý PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ PÀÆædgÀ ªÁºÀ£À £ÀA PÉ.J-36-JªÀiï-9545 £ÉÃzÀ£ÀÄß EzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ©üêÀıÁ ¹£Àð® £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆ/¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J-39-.PÉ- 0606 £ÉÃzÀPÉÌ MªÉÄä¯É 12B30 UÀAmÉUÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß PÀÆædgÀ ªÁºÀ£À ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ©lÄÖ ZÁ®PÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. rQ̬ÄAzÀ ªÉÆ/¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ£ÁzÀ ©üªÀıÁ EvÀ¤UÉ JqÀUÁ® vÉÆÃqÉUÉ, JqÀ ªÀÄÄAUÉÊUÉ, §® PÀtÄÚ ºÀÄ©â£À ºÀwÛgÀ, ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è, vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ, UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ.  CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ»¼Á ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 07/17 PÀ®A 363,506,109 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 7,8 ¥ÉÆÃPÉÆì PÁ¬ÄzÉ. :-
¢£ÁAPÀ 03/03/2017 gÀAzÀÄ 01:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ E§âgÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ,  EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ  PÀqÁå¼À UÀÄgÀÄPÀÄ®zÀ°è 9 £Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ°è «zsÁå¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¨Á®QAiÀÄÄ C£ÁgÉÆÃUÀå¢AzÀ £ÀgÀ¼ÀÄwÛzÀÄÝ UÀÄgÀÄPÀÄ®¢AzÀ 6-7 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ §A¢gÀÄvÁÛ¼É. D¸ÀàvÉUÉ vÉÆÃj¹ CªÀ½UÉ UÀÄtªÀÄÄRªÁzÀ £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 27/02/2017 gÀAzÀÄ CªÀ½UÉ PÀqÁ¼À UÀÄgÀÄPÀÄ® ±Á¯ÉUÉ ©qÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ¨sÁªÀ£ÉÆA¢UÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆlÖgÀÄvÁÛgÉ »VgÀĪÀ°è £ÀAvÀgÀ 5:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀqÁå¼À UÀÄgÀÄPÀÄ®zÀ ªÀ¸Àw ±Á¯É¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆèÉÊ®UÉ ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzsÁåAiÀÄgÀÄ w½¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ, ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ½UÉ AiÀiÁgÀÆ M§âgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ £ÀA. PÉJ-38/444 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É 0430 UÀAmÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ w½¹gÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ UÀÄgÀÄPÀÄ®PÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzsÀåAiÀÄgÀ°è ªÀÄUÀ¼À §UÉÎ «ZÁj¹ ¹.¹. PÁåªÀÄgÀªÀ£ÀÄß  ¥Àjòð¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ²PÀëPÀgÀÄ ¹¹ PÁåªÀÄgÁzÀ°è ¸ÉgɹPÀÌ ªÀåQÛAiÀÄÄ PqÁå¼À UÁæªÀÄzÀ ªÀĺÉñÀ FvÀ£ÁVgÀÄvÁÛ£É, FvÀ£Éà PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ w½zÀ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀĺÉñÀ£À ªÉÆèÉÊ®UÉ ¸ÀA¥ÀQð¹ DvÀ£À£ÀÄß «ZÁj¹zÁUÀ DvÀ£ÀÄ CªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UɼÀAiÀÄ£ÁzÀ ¥Àæ«Ãt vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À FvÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ. DUÀ ªÀĺÉñÀ¤UÉ FUÀ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ J°è EzÁÝ¼É CAvÀ ºÉüÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ CAfPÉ ºÁQzÁUÀ ¤£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¤£ÀUÉ ¹UÀĪÀÅ¢¯Áè. ¤Ã£ÀÄ K£ÀÄ ªÀiÁqÉÆÌÃw ªÀiÁqÉÆÌà CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ£ÀÄ. F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ  w½¹zÁUÀ CªÀgÀÄ ¸ÀºÀ ¥Àæ«Ãt£À vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀ°è «ZÁj¹zÁUÀ ¥Àæ«Ãt£ÀÄ ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ½UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀgÉ K£ÁAiÀÄÄÛ CAvÀ UÀAqÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ CAzÁdÄ gÁwæ 11:00 UÀAmÉUÉ CªÀ¼À£ÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ vÀAzÀÄ ©lÄÖ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ½UÉ ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ §UÉÎ «ZÁj¹zÁUÀ PÀqÁå¼ÀzÀ ªÀĺÉñÀ JA§ÄªÀ£ÀÄ ¤£Àß vÁ¬ÄUÉ DgÁªÀÄ E®è CAvÀ £À£ÀUÉ ¸ÀļÀÄî ºÉý UÀÄgÀÄPÀÄ® ±Á¯É¬ÄAzÀ £À£ÀߣÀÄß C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀUÉ vÀAzÁUÀ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ºÁgÀÆgÀUÉÃjAiÀÄ ¥Àæ«Ãt£ÀÄ ¤AwzÀÄÝ DvÀ£À ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ ªÉÄÃ¯É MvÁÛAiÀÄ ¥ÀƪÀðPÀªÁV PÀÆr¸ÀÄwÛzÁÝUÀ £Á£ÀÄ PÀÆqÀ®Ä ¤gÁPÀj¹zÁUÀ £À£ÀߣÀÄß ¥Àæ«Ãt ºÁUÀÄ ªÀĺÉñÀ EªÀj§âgÀÄ PÉÊ»rzÀÄ J¼ÉzÀÄ ¥Àæ«Ãt£À ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃmÁgÀ ªÉÄÃ¯É PÀÆr¹ PÀ¼ÀÄ»¹zÀ£ÀÄ, ¥Àæ«Ãt£ÀÄ £À£ÀUÉ PÀvÀÛ®°è £À£ÀUÉ J°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É JA§ÄªÀÅzÀÄ £À£ÀUÉ UÉÆwÛ¯Áè. DzÀgÉ DvÀ£ÀÄ £À£ÀߣÀÄß AiÀiÁªÀ GzÉÝñÀPÁÌV C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ JA§ÄªÀÅzÀÄ £À£ÀUÉ w½¢¯Áè, DzÀgÉ NAPÁgÀ FvÀ£ÀÄ ¸Àé®à ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ £ÀAvÀgÀ £ÀªÀÄä §½UÉ §AzÀÄ £À¤ßAzÀ MvÁÛAiÀÄ ¥ÀƪÀðPÀªÁV ¥ÀvÀæ §gɬĹPÉÆAqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ«Ãt£À eÉÆvÉAiÀÄ°è ¥sÉÆÃmÉÆêÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ £À£ÀߣÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £À£ÀUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ©lÄÖ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrzÀ ¥Àæ«Ãt ºÁUÀÆ DvÀ¤UÉ ¸ÀºÀPÀj¹zÀ ªÀĺÉñÀ PÀqÁå¼À ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ«Ãt¤UÉ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ªÀÄvÀÄÛ M¼À¸ÀAZÀÄ ¤ÃrzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÀÄvÀÄÛ vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ gÉÃtÄPÁ, NAPÁgÀ ºÁUÀÆ DvÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ¹zÀݪÀiÁä EªÀgÉ®ègÀÆ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É M®¸ÀAZÀÄ ¤ÃrzÀÝjAzÀ EªÀgÉ®ègÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.