Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, December 27, 2017

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 27-12-2017


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 27-12-2017

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 20/2017, PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠣ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ vÀAzÉ ©ÃªÀÄgÁªÀ CgÀzÁ¯É ªÀAiÀÄ: 72 ªÀµÀð. eÁw: ¸ÀªÀÄUÁgÀ, ¸Á: WÁl¨ÉÆÃgÀ gÀªÀjUÉ vÀªÀÄÆägÀ ²ªÁgÀzÀ°è ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 122, 123, 4 ªÀÄvÀÄÛ 5 £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼À°è MlÄÖ 10 JPÀgÉ d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀAiÀĸÁìVgÀĪÀzÀjAzÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À PÉ®¸À ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ¸ÀwõÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ CgÀzÀªÁ¯É ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, eÁw: ¸ÀªÀÄUÁgÀ, ¸Á: WÁl¨ÉÆÃgÀ¼À EªÀ£Éà £ÉÆÃrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀwµÀ EvÀ£ÀÄ MPÀÌ®ÄvÀ£À PÉ®¸ÀzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ r.¹.¹ ¨ÁåAPÀ£À°è 80,000/- gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ SÁ¸ÀV 2 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ¸Á® EgÀÄvÀÛzÉ, FUÀ ¨É¼É ¸ÀjAiÀiÁV CUÀzÉà EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¸ÀzÀj ¸Á® wÃgÀ¸À¯ÁzÉ ¸ÀwµÀ EvÀ£ÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 25-12-2017 gÀAzÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ ¥Àæ¨sÀÄgÁªÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖUÉ EgÀĪÀ n.¹ AiÀÄ ¥sÀÆå¸ï UÉ »rzÀÄ «zÀÆåvÀ ±ÁR¢AzÀ DvÀäºÀvÀå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.    

©ÃzÀgÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 27/2017, PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 20-11-2017 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ gÉïÉé ¸ÉÖõÀ£À ºÀwÛgÀ M§â C¥ÀjavÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄÄ vÀ£Àß JqÀUÁ°UÉ C®ìgï ¨ÉÃ£É DV ºÀÄuÁÚV C£ÁgÉÆÃUÀå¢AzÀ §¼À°zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ½UÉ aQvÉìUÁV 108 DA§Ä¯ÉãÀìzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁr L¸ÉÆïÉõÀ£À ªÁqÀðzÀ°è aQvÉì ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ ¸Àé®à ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀܼÀAvÉ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ vÉÆzÀ®Ä £ÀÄrUÀ½AzÀ vÉ®ÄUÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÀݼÀÄ ºÁUÀÆ CªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß «¼Á¸ÀzÀ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀiÁ»w w½¹gÀ°¯Áè, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ C¥ÀjavÀ½zÀÄÝ CAzÁdÄ ªÀAiÀÄ: 60-65 EgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj C¥ÀjavÀ ºÉtÄÚªÀÄUÀ¼ÀÄ C£ÁgÉÆÃUÀå¢AzÀ ¢£ÁAPÀ 24-12-2017 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmÉUÉ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà D¸ÀàvÉæAiÀÄ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀ£Àߧ¸À¥Áà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà ±ÁSÉ, ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, eÁw: J¸À.¹. ºÉƯÉAiÀÄ, G: ¸ÉPÀÆåjn UÁqÀð, ¸Á: £ÁåªÀiÁÛ¨ÁzÀ, vÁ: ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 25-12-2017 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 235/2017, PÀ®A. 454, 457, 380, 511 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19-12-2017 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÉÆûvÀPÀĪÀiÁgï wæÃ¥Áp vÀAzÉ gÁeÉÃAzÀæPÀĪÀiÁgï wæÃ¥Áp, ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: »AzÀÄ, ¸Á: n.JA.PÀÆå. 6/2, £ÀA.2 D¦üøÀgï ªÉÄøï, Kgï ¥sÉÆøïð ¸ÉÖõÀ£ï, ©ÃzÀgï gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ PÀÄlÄA§ ¸ÀªÉÄÃvÀ SÁ¸ÀV PÉ®¸ÀzÀ PÀÄjvÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, £ÀAvÀgÀ »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 20-12-2017 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄ£ÉUÉ ºÁQzÀ ©ÃUÀ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ a¯Á覰èAiÀiÁV ©¢ÝgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV ºÁUÉAiÉÄà EzÀݪÀÅ. AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÁVgÀĪÀÅ¢®è, AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°UÉ ºÁQzÀ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß a¯Áè¦°è ªÀiÁr PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¤ÃrzÀ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 25-12-2017 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ»¼Á ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 46/2017, PÀ®A. 498(J), 323, 504, 506 L¦¹ :-
¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ rJDgï ¥ÉưøÀ ¥ÉÃzÉAiÀiÁzÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢ D±Á UÀAqÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ §ÄPÉÌ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹, ¸Á: C§ÄÝ® ¥sÉÊdzÀUÁð ¥ÉưøÀ ªÀ¸Àw UÀȺÀ r ¨ÁèPÀ ªÀÄ£É £ÀA. 10 ©ÃzÀgÀ E§âgÀ ªÀÄzÀå ¥ÉæêÀÄ ¨ÉüÉzÀÄ E§âgÀÆ ©ÃzÀgÀ gÀf¸ÀÖçgï D¦Ã¸ÀzÀ°è £ÉÆAzÀt ªÀiÁågÉÃd ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ FUÁUÀ¯Éà 1 ªÀµÀð 6 wAUÀ¼À MAzÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ, E§âgÀÄ C§ÄÝ® ¥ÉÊd zÀUÁðzÀ ¥ÉưøÀ ªÀ¸Àw UÀȺÀzÀ°è ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ ¢£À¢AzÀ UÀAqÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆÃqÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛ£É, F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß vÀAzÉAiÀiÁzÀ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ºÁUÀÄ vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ EAzÀĪÀÄw ªÀÄvÀÄÛ CuÁÚ£ÁzÀ «±Àé£ÁxÀ gÀªÀjUÀÆ w½¹zÁUÀ CªÀgÀÄ ¥ÉưøÀ ªÀ¸Àw UÀȺÀPÉÌ §AzÀÄ UÀAqÀ¤UÉ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýgÀÄvÁÛgÉ, §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýzÀgÀÆ ¸ÀºÀ CªÀgÀÄ PÉýgÀĪÀÅ¢®è, ¢£ÁAPÀ 22-12-2017 gÀAzÀÄ UÀAqÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ PÀÆzÀ®Ä »ÃrzÀÄ PÉʬÄAzÀ ¨É£Àß ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ aÃjzÀ ±À§Ý PÉý ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥Àæ¨sÀÄ rJDgÀ gÀªÀgÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¹PÉÆAqÀÄ UÀAqÀ¤UÉ §Ä¢ÝªÀiÁvÀÄ ºÉý ¥Àæ¨sÀÄ gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ vÁ¬ÄUÉ PÀgÉ ªÀiÁrzÁUÀ CªÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 25-12-2017 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.