Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, October 24, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 24-10-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 24-10-2010

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 31/2010 PÀ®A 174(¹) ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 22/10/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ zÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ «oÀ® PÀªÀÄoÁuÉ£ÉÆgï ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.n. UÉÆAqÁ, ¸Á: gÁdVÃgÁ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆV ¸ÁAiÀÄAPÁ® ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ EvÀ¤UÉ ¦üqÀì ¨ÉãɫzÀÝjAzÀ §mÉÖ ªÀVAiÀÄĪÀ PÀ°è£À ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ªÀÄÄZÉÒúÉÆÃzÁUÀ CªÀ¤UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ªÀÄ£Àß½î D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀÄÈvÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ gÀÄPÀÄät @ ªÀ²Ã¯Á UÀAqÀ zÀ±ÀgÀxÀ PÀªÀÄoÁuÉ£ÉÆgï, ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, ¸Á: gÁdVÃgÁ EPÉAiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 167/2010 PÀ®A 328 L¦¹ & 32, 34 PÉ.E DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 23-10-2010 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) £ÁUÀ¥Áà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Áà ªÀqÀØgÀ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, 2) gÁdÄ@ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ªÀqÀØgÀ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð E§âgÀÆ ¸Á: ªÀqÀØgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀj§âgÀÆ ªÉÄÊ®ÆgÀ a¢æ jAUï gÉÆÃqÀ ªÀqÀØgÀ PÁ¯ÉÆä ºÀwÛgÀ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÀ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉAiÀÄzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ElÄÖPÉÆAqÀÄ PÀĽvÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ dAiÀĪÀAvÀ C zÀįÁj ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ ¢AzÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr E§âgÀÆ DgÉÆævÀjUÉ »rzÀÄ CªÀgÀ ªÀ±À ¢AzÀ 4 °ÃlgÀ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä C.Q.400/- gÀÆ d¥ÀÛ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 168/2010 PÀ®A 324 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23-10-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ £À¬ÄªÀÄ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ eÁ¥sÀgÀ, ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: ¥sÀQgÀ, ¸Á: UÁA¢ü £ÀUÀgÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß CvÉÛ ªÀiÁªÀ£À GgÁzÀ ªÀÄ°PÀ ªÀÄeÁð¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ¸ÁAiÀiÁAPÁ® MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°è ©ÃzÀgÀ£À°è d¨ÁâgÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ E½zÁUÀ, DgÉÆæ »ªÀiÁAiÀÄÄ£À C° vÀAzÉ ªÀÄĪÀiÁÛd C°, EgÁ¤ ¸Á: EgÁ¤ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ «£ÁB PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 227/2010 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19-10-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁd¥Áà vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ WÉÆÃqÀ¥À½îà ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀ«Ä®¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ gÉÆïÉPÀì ºÉÆÃl® ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ vÀ£Àß §eÁd r¸À̪Àj ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå PÉJ-38/eÉ-4280, ªÀiÁqÉ®-2006, ªÁºÀ£ÀzÀ §tÚ PÀ¥ÀÄà, ªÁºÀ£ÀzÀ ZÉ¹ì £ÀA: MD2DSDXZZNAB55887, ªÁºÀ£ÀzÀ EAf£À £ÀA DXE BNB 57528, C.Q 25,000/- gÀÆ £ÉÃzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 104/2010 PÀ®A 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ; 23-10-10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ®è¥Áà J.J¸ï.L ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀAUÀªÀÄ avÀæ ªÀÄA¢gÀ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ M§â ªÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆqÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÆA¢UÉ ªÀiÁPÉðl ¥ÉÆðøÀ oÁuÉAiÀÄ fÃ¥À £ÀA PÉJ-38/f- 143 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ ¹¢Ý «£ÁAiÀÄPÀ ºÉÆÃl® ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ªÀÄgÉAiÀÄ°è fÃ¥À ¤°è¹ ¸Àé®à £ÀqÉzÀÄPÉÆqÀÄ ªÀfÃgÀ gÀªÀgÀ PÁA¥ÉèPÀì ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä DgÉÆæ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ¥ÉÆðøÀ ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: UÁzÀV, ¸ÀzÀå ¹.JªÀiï.¹ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 90 gÀÆ CAvÀ PÀÄUÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄvÁÛ ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÁUÀ DvÀ£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr, DvÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVjªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DvÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 105/2010 PÀ®A 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23-10-10 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ ºÀ¼ÀîzÀPÉÃj ªÁlgÀ mÁåAPÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÉÄÊPÀ¯ï vÀAzÉ ¸ÀĨsÁ¤, 2) ¸Àa£À vÀAzÉ ¸ÀÄPÀĪÀiÁgÀ E§âgÀÆ ¸Á: ºÀ¼ÀîzÀPÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀj§âgÀÆ ¦üAiÀiÁð¢ EªÀiÁ£ÀªÉïï vÀAzÉ ªÀÄÄQÛgÁªÀÄ ¸Á: ºÀ¼ÀîzÀPÉÃj ©ÃzÀgÀ EvÀ¤UÉ «£ÁB PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ZÁPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ, CPÀÌ ªÀÄvÀÄÛ aPÀ̪ÀiÁä½UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 118/2010 PÀ®A 341, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22/10/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄqÉÆüÀ¥Áà vÀAzÉ CuÁÚgÁªÀ zsÀ¨Á¯É ¸Á: ZÁAqÉñÀégÀ EvÀ£À ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ zsÀƼÀ¥Áà zsÀ¨Á¯É ¸Á: ZÁAqÉñÀégÀ ºÁUÀÄ E£ÉÆßçâ EªÀgÀ ªÀÄzsÉå zÀ£ÀUÀ¼À §UÉÎ vÀPÀgÁgÀÄ DVzÀÄÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÆ®zÀ°è ªÀÄ®VPÉÆArzÁÝUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ PÉÆnÖUÉ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ zÀ£ÀUÀ¼À «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À ªÀiÁr CPÀæªÀĪÁV »rzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr JzÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 304/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 23-10-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ E¥sÁð£À vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ¸Á§ ªÀÄÆ«Ä£À ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: gÁeÉñÀégÀ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÄ EvÀ£À UɼÉAiÀÄ CfêÀÄ vÀAzÉ ¥Á±Á«ÄAiÀiÁå ¸Á: gÁeÉñÀégÀ E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä UÁèöåªÀÄgÀ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊ®PÀ £ÀA PÉJ-39/eÉ-2323 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ¢AzÀ gÁeÉñÀégÀ PÀqÉUÉ gÁºÉ £ÀA-9gÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÀqÀªÀAw PÁæ¸À ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ DgÉÆæAiÀiÁzÀ mÁmÁ ªÀiÁåfPÀ £ÀA PÉJ-39/7300 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊ®PÀUÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®¥ÁzÀ PÀmÁÖV ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ vɯÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊ®PÀ »AzÉ PÀĽwÛzÀÝ CfêÀÄ EvÀ¤UÉ §® ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §®UÀtÂÚUÉ, §® PÉÊ ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 113/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 23-10-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀUÉÆAqÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀUÉÆAqÀ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ eÉÆÃd£Á PÀqɬÄAzÀ vÀ£Àß DmÉÆà £ÀA PÉJ-38/4182 £ÉÃzÀ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ eÉÆÃd£Á gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É «oÀ® gÉrØ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ JzÀÄjUÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæAiÀiÁzÀ ªÀiÁåPÀì ¦Pï C¥À fÃ¥À £ÀA PÉJ-28-1703 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ DmÉÆÃUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ DmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ EvÀ¤UÉ §®UÉÊ §ÄdzÀ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®UÉÊ ªÉƼÀPÉÊ PɼÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®UÉÊ ªÉƼÀPÉÊ ªÀÄÆ¼É ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ PÀtÂÚ£À PɼÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ:21.10.2010 gÀAzÀÄ 18.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ w¥ÀàtÚ vÀAzÉ ªÀÄ®ètÚ PÉÆÃw 25 ªÀµÀð, ¸Á:zÉñÀ£ÀÆgÀÄ, vÁ:¹gÀUÀÄ¥Àà EªÀ£ÀÄ »ÃgÉÆúÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå: PÉJ.37,E.5470 £ÉÃzÀÝgÀ »A§¢ C¸À£ÀzÀ°è PÉ.£ÁUÀgÁd vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà 26 ªÀµÀð ¸Á: zÉñÀ£ÀÆgÀÄ EªÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹ PÉÆAqÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-¹gÀUÀÄ¥Àà gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, £ÀgÉñÀPÁåA¥ï ºÀwÛgÀ ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ JqÀ¨ÁdÄ EgÀĪÀ gÀ¸ÉÛ ¸ÀÄgÀPÀëvÁ PÀ°èUÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ PÉ.£ÁUÀgÁd£À JqÀPÁ®Ä ªÀÄÄj¢zÀÄÝ, w¥ÀàtÚ£À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà CªÀ£À£ÀÄß §¼Áîj «ªÀiïì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ:23.10.2010 gÀAzÀÄ 00.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉ.£ÁUÀgÁd PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:23.10.2010 gÀAzÀÄ 12.25 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¸ÀÄAzÀgÉñÀ vÀAzÉ ZÀ£ÀßAiÀÄå¸ïªÁ«Ä ¸Á:eÉ.ªÀįÁè¥ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ mÁmÁ¸ÀĪÉÆà ªÁºÀ£À¸ÀASÉå: PÉJ.34,JA.3625 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¥ÀÆtÂðªÀiÁ avÀæªÀÄA¢gÀzÀ PÀqɬÄAzÀ J¸ï.J£ï.n.avÀæ ªÀÄAzÀjzÀ PÀqÉUÉ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ZÀAzÀæªÀi˼ÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ°ègÀĪÀ ¸ÀAvÉÆõÀ ¹éÃmï CAUÀrAiÀÄ PÀqɬÄAzÀ d£ÀvÁ ºÉÆÃl¯ï PÀqÉUÉ djzÀÄPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÀÝ U˸À¥ÁµÁ 28 ªÀµÀð, ¸Á:ªÀÄrØ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ¤UÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ CrAiÀÄ°è ¹®ÄQ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁjUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊ CAUÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ mÁmÁ¸ÀĪÉÆà ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß gÀ¸ÉÛ §¢AiÀÄ°è ¤°è¹ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À ¥ÀÄvÀæ PÀ°ÃA ¥ÁµÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:23.10.2010 gÀAzÀÄ 14.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÁªÀÄtÚ ¸Á:ªÀÄlªÀiÁj EªÀ£ÀÄ C¯ÉÆÖà PÁgÀÄ ¸ÀASÉå:PÉJ.36,JA.5632 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀÄlªÀiÁj-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ¥ÀÆgÀw¦è UÁæªÀÄzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°ègÀĪÀ ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå:PÉJ.36,J¯ï.1670 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀÅ¢®è, ¸ÀºÀ-¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ £À¯ÁègÉrØ vÀAzÉ ¹zÀÝ£ÀUËqÀ ¸Á:AiÀÄgÀUÉÃgÁ EªÀ¤UÉ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ £À¯ÁègÉrØ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄvÁ®ÆPÀ ºÁ®¨Á«UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, AiÀÄ®è¥Àà vÁ¬Ä zÁåªÀĪÀé 22 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ, zÁåªÀĪÀé vÀAzÉ ¨ÉÊ®¥Àà 60 ªÀµÀð, ¸ÀºÁzÉêÀ¥Àà vÁ¬Ä zÁåªÀĪÀé 40 ªÀµÀð, ¸ÀAUÀ¥Àà vÁ¬Ä zÁåªÀĪÀé 35 ªÀµÀð, UÀzÉÝ¥Àà vÁ¬Ä zÁåªÀĪÀé 30 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ ºÀĸÉãÀ¥Àà vÁ¬Ä zÁåªÀĪÀé 24 ªÀµÀð EªÀgÀ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É¬ÄAzÀ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀĪÀé -zÀÄgÀÄUÀ¥Àà zÀA¥ÀwUÀ¼À 17 ªÀµÀðzÀ C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĹì£À ¥ÀÄwæ AiÀÄĪÀwAiÀÄ£ÀÄß ««zsÀ D«ÄµÀ D¸ÉvÉÆÃj¹, AiÀiÁªÀÅzÉÆà zÀÄgÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:16.10.2010 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ºÁ®¨Á« ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ ªÀ¼À£ÀÄß C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ C¥ÀºÀgÀtPÉÆ̼ÀUÁVgÀĪÀ C¥Áæ¥ÀÛ AiÀÄĪÀwAiÀÄ vÁ¬Ä ¢£ÁAPÀ:23.10.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:21.10.2010 gÀAzÀÄ 18.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¨Á®¥Àà ¸Á:PÀqÉÆØÃt ºÁUÀÆ EvÀgÉ 10 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ºÁd¥Àà vÀAzÉ ªÁ¸À¥Àà EªÀ£ÉÆA¢UÉ ºÉÆ®zÀ zÁj «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹, ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ºÁd¥Àà¤UÉ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÝ®èzÉ ¢£ÁAPÀ:22.10.2010 gÀAzÀÄ 18.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¥ÀÄ£À: §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¨Á®¥Àà ¸Á:PÀqÉÆØÃt ºÁUÀÆ EvÀgÉ 10 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr CªÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹, PÉʬÄAzÀ, PÀ®Äè, PÉÆqÀ° ªÀÄvÀÄÛ §rUÉ UÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ºÁd¥Àà ¢£ÁAPÀ:23.10.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:22.10.2010 gÀAzÀÄ 11.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÀAUÀtÚ vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà 18 ªÀµÀð, ¸Á: £ÁgÀ§AqÁ UÁæªÀÄ EªÀ£ÀÄ £ÁgÀ§AqÁ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ¨É¼É¢gÀĪÀ ºÀwۨɼÉUÉ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¹A¥Àr¹ £ÀAvÀgÀ ¸ÀjAiÀiÁV PÉÊvÉƼÉAiÀÄzÉ Hl ªÀiÁr ¤ÃgÀÄ PÀÄr¢zÀÄÝ EzÀjAzÀ C¸Àé¸ÀÛUÉÆArzÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà CªÀ£À£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ N¥ÉPï D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉ 19.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è C¸Áé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:06.10.2010 gÀAzÀÄ 06.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ZËqÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁ£À¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ 22 ªÀµÀð ¸Á:zÉêÀgÀ¨sÀÆ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ EªÀ£ÀÄ, zÉêÀgÀ¨sÀÆ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà CªÀ£À£ÀÄß °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ ¥ÀæxÀªÀÄ aQvÉì PÉÆr¹, ºÀnÖ a£ÀßzÀ UÀt D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹ ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼À ¸À®ºÉAiÀÄAvÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ N¥ÉPï D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉìPÉÆr¹zÀÄÝ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉ ¢£ÁAPÀ:23.10.2010 gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À vÀAzÉ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ²æÃ.CdgÀÄ¢ÝÃ£ï ¦.J¸ï.L.§¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ, ¢£ÁAPÀ:23.10.2010 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ºÀÄ®ÆègÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ CªÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉà 13 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á:ºÀÄ®ÆègÀÄ UÁæªÀÄ EªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀĺÀt:4775/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:22.10.2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 02.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀĺÀäzï¸Á§ ¸Á:ºÀ¼É¥ÉÃmÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï EªÀgÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä vÉÆÃlzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆArzÁÝUÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ vÉÆÃlzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ 10 PÉ.f.vÀÆPÀzÀ MAzÀÄ vÁªÀÄæzÀ ºÀAqÉ, ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ 5 PÉ.f.vÀÆPÀªÀżÀî DgÀÄ vÁªÀÄæzÀ PÉÆqÀUÀ¼ÀÄ J¯Áè ¸ÉÃj C.Q.gÀÆ:20,000/- ªÀiË®åzÀ vÁªÀÄæzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ªÀĺÀäzï¸Á§ EªÀgÀ ¥ÀÄvÀæ n¥ÀÄà¸ÀįÁÛ£ï ¢£ÁAPÀ:23.10.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

¨Á®PÀ PÁuÉAiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

JA.©.£ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd UÉƧÄâgÀ ¸Á|| UÀÄ©â PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, £À£Àß vÀªÀÄä C¤Ã¯ï PÀĪÀiÁgÀ ªÀAiÀĸÀÄì 12 ªÀµÀð. EvÀ£ÀÄ ¢.25-9-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀ¢¯Áè, PÁgÀt PÁuÉAiÀiÁzÀ £À£Àß vÀªÀÄä£À£ÀÄß ºÀÄqÀÄQ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ JA.©.£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ