Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, July 26, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 26-07-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 26-07-2011

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 63/2011 PÀ®A 436 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-07-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zsÀ£ÀgÁeï vÀAzÉ ¥ÀÄArèÃPÀ¥Áà ºÉUÉÎ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, G: ºÀ¼É aîUÀ¼À ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á: ªÀÄgÀR¯ï EvÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ DgÉÆæ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà vÀAzÉ ¥ÀÄArèÃPÀ¥Áà ºÉUÉÎ ºÁUÀÆ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ºÉUÉÎ E§âgÀÆ ¸Á: ªÀÄgÀR¯ï EªÀj§âgÀÆ PÀÆr ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ §AQ£À°è ºÀalÖ aîUÀ¼À UÀnÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀqÀQUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑgÀÄvÁÛgÉ, EzÀgÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ aîUÀ¼ÀÄ, PÀqÀQ ºÁUÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀiÁ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀgÀUÀ¼ÀÄ ¨ÁV®UÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ ¦üAiÀiÁð¢UÉ MlÄÖ CAzÁdÄ 80,000/- gÀÆ gÀµÀÄÖ ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 78/2011 PÀ®A 32, 34 PÉ.E DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 25/07/2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ «oÀ×® »ÃgɨÁ« ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°ÃUÀ, ¸Á: vÁ¼ÀªÀÄqÀV EvÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉ ¥ÀgÀªÁ£ÀV E®èzÉ AiÀÄÄ.J¸ï «¹Ì ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠦.J¸ï,L ªÀÄ£ÁßJSÉýî gÀªÀjUÉ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ, DvÀ¤AzÀ MlÄÖ 32 AiÀÄÄ.J¸ï «¹Ì 180 JªÀÄ.J®. C.Q 1280=00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀzÀÄÝ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 78/2011 PÀ®A 324, 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21/07/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ CZÀð£Á UÀAqÀ UÀÄAqÉgÁªÀ ¸ÁvÀ¨sÁ¬Ä ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: PÉÆAUÀ½ EPÉAiÀÄÄ ªÉAPÀl ªÀiÁPÀuÉ gÀªÀgÀ QgÁt CAUÀrUÉ ¤ªÀiÁð vÀgÀ®Ä ºÉÆzÁUÀ DgÉÆæ «zÀåªÁ£À vÀAzÉ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ@UÉÆëAzÀgÁªÀ ¸ÁvÀ¨sÁ¬Ä ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: PÉÆAUÀ½ FvÀ¤UÉ ºÉÆ®zÀ°è zÁjAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀ®Äè ºÁQ §AzÀ ªÀiÁr¢Ý £À£ÀUÉ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä zÁj E¯Áè CAvÀ PÉýzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) «zÀåªÁ£À 2) zÉʪÀvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ@UÉÆëAzÀgÁªÀ ¸ÁvÀ¨sÁ¬Ä ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, 3) ¢¥Á° zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ@UÉÆëAzÀgÁªÀ ¸ÁvÀ¨sÁ¬Ä ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, J®ègÀÆ ¸Á: PÉÆAUÀ½ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ, PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ C®èzÉ CªÀgÉ®ègÀÆ fêÀ vÉUÉAiÀÄĪÀ ¨ÉzÀjPÉ ¸ÀºÀ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 111/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 23/07/2011 gÀAzÀÄ gÁ.ºÉ.£ÀA 09 gÀ ªÉÄÃ¯É J.¦.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸Àì £ÀA J¦-28/gÀhÄqï-5518 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠩æ£À vÀAzÉ ¨Á®PÀȵÀÚ eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, eÁw: »AzÀÄ ªÀÄgÁoÀ, ¸Á: UÀļÀÄA, vÁ: ªÁ¬Ä, f¯Áè: ¸ÁvÁgÁ (JA.J¸ï.) EvÀ£ÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ ¸ÉƯÁè¥ÀÄgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ GªÀÄUÁð PÀqɬÄAzÀ ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §AUÁèzÀ PÀqÉUÉ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA JA.ºÉZï-13/Dgï-2170 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ±À©âgÀ vÀAzÉ ªÀĪÀĺɧƧSÁ£À PÉÆgÀ§Ä ªÀAiÀÄ: 49 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: «£ÁAiÀÄPÀ £ÀUÀgÀ ¸ÉƯÁè¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ NªÀgÀmÉÃPÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ §AzÀÄ §¹ìUÉ ªÀÄÄSÁªÀÄÄT eÉÆÃgÁV rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¯Áj ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 04/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-07-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ²æÃPÁAvÀ vÀAzÉ ªÀiÁzÀ¥Áà UÀqÀgÉ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀqÀUÁAªÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ vÁ¬Ä ±ÀgÀtªÀiÁä EªÀ¼ÀÄ AiÀiÁPÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÁ §Ä¢Ý ªÀiÁvÀÄ ºÉýzÁUÀ ¸ÀA¸ÁgÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃV ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚºÁQPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆArzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ 25/07/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 315 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, F §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉ vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ «¯Áè ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁgÀ ªÉÄ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉ vÀgÀºÀzÀ zÀÆgÀÄ E¯Áè CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠧¸À¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁzÀ¥Áà UÀqÀgÉ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀqÀUÁAªÀ EvÀ£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

¢£ÁAPÀ: 25.07.2011 gÀAzÀÄ £ÁUÀ¨sÀƵÀ£ï dƤAiÀÄgï ¯ÉÊ£ï ªÀiÁå£ï eɸÁÌA vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À gÀªÀgÀÄ GªÀÄ®Æn UÁæªÀÄzÀ dA¨sÀ£ÀUËqÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ «ÄÃlgï £ÀA: 12 gÀ «zÀÄåvï ¨ÁQ ©¯ï gÀÆ: 3574/- PÀlÖ¨ÉÃPÁVzÀÄÝ ¦üAiÀiÁ𢠨ÁQ ªÀ¸ÀÆ°UÉ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ dA¨sÀ£ÀUËqÀ FvÀ£ÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¸ÀgÀPÁj PÀvÀðªÀåPÉÌ CrØ CqÀvÀzÉ ªÀiÁr CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É CAvÁ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 24.07.2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ wrUÉƼÀ UÁæªÀÄzÀ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀA¥Á¥Àw vÀAzÀ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ªÀiÁ¢UÀ FvÀ£À vÀAV ºÀÄ°UɪÀÄä gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ªÀiÁvÁ£Ár¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CzÉ UÁæªÀÄzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ºÀÄ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀiÁ¢UÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 10 d£ÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä NtÂAiÀÄ°è ºÁPÉ §AzɯÉà CAvÁ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄPÀå¬ÄAzÀ PÀnÖUɬÄAzÀ PÀ°è¤AzÀ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ²æà ¥ÀA¥Á¥Àw gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

¢£ÁAPÀ: 24.07.2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.00 UÀAmÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆj£À §¸ªÀ£À ¨sÁ« ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ ªÀÄÄ£ÀÆßgÀÄ ªÁr ¸ÀÆÌ°£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀÄA¨ÁgÀ Nt gÁAiÀÄZÀÆj£À DgÉÆævÀgÁzÀ C¯Áè¥ÁqÀÄ «£ÉÆÃzÀ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÉrØ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 3 d£ÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀgÁd ¥ÁnÃ¯ï °AUÁAiÀÄvï J¯ï.L.¹ KeÉAmï ¸Á: PÀjUÀÄqÀØ ºÁ:ªÀ: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÉÆA¢UÉ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ JzÉ ªÉÄð£À CAV »rzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÀzÀÄ PÀ£ÀßqÀPÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆèÉʯï PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 25.07.2011 gÀAzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀiÁPÉðl AiÀiÁqÀð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 23.07.2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6.00 AmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ±ÀAPÀgÀ£ÀUÀgÀ PÁåA¥ÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è EgÀĪÀ £Á¯ÁzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ »mÁaAiÀÄ°è CPÀ¹äPÀªÁV ±Álð ¸ÀPÀÆåðmÁV ¨ÉAQºÀwÛPÉÆAqÀÄ ¥ÉÊ¥ÀÄUÀ¼É®èªÀÅ ¸ÀÄlÄÖ r¸ÉÃ¯ï ¸ÉÆÃjPÉAiÀiÁV ¸ÀA¥ÀÆtð ¸ÀÄlÄÖ C.Q. gÀÆ: 6.50.000/- ®ÄPÁì£ÀªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 25.07.2011 gÀAzÀÄ ²æà J¸ï.JA. PÀj§¸ÀAiÀÄå ¸Áé«Ä ¸Á: ªÀÄ¹Ì gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ :17.07.2011 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ MAn ¨ÁµÀÄ«ÄAiÀiÁ vÀAzÉ ¢BªÀi˯Á¸Á§ ªÀÄĹèA 40 ªÀµÀð, g˦ü vÀAzÉ MAn ¨ÁµÀÄ«ÄAiÀiÁ 20 ªÀµÀð, E§âgÀÄ ¸Á:¨ÁUÀ®ªÁqÀ, ªÀi˯Á¸Á¨ï vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÄUÀ¯ï ¸Á¨ï 50 ªÀµÀð, ªÀÄvÀÄÛ §ÄqÁظÁ§ vÀAzÉ ªÀi˯Á¸Á¨ï 20 ªÀµÀð, E§âgÀÄ ¸Á: §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ºÁ.ªÀ.¨ÁUÀ®ªÁqÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ªÀiË®ªÀÄä¼ÀÄ ªÀiÁ£À«AiÀÄ°è PÉøÀÄ ºÁQ¹zÀ ¸ÀA¨sÀAzÀ ¨ÁUÀ®ªÁqÀzÀ PÀ¯Áåt §¸ÀªÉñÀégÀ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¨ÁµÁ¸Á¨ï vÀAzÉ ºÀĸÉãï¸Á§ 35 ªÀµÀð ¸Á:¨ÁUÀ®ªÁqÀ EªÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr, PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¨sÁµÁ¸Á§ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¤zÉÃð±À£ÀzÀAvÉ ¢£ÁAPÀ:25.07.2011 gÀAzÀÄ PÀ«vÁ¼ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÆPÀ aAZÉÆÃr UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹UÀ¼ÁzÀ §¸ÀìªÀÄä UÀAqÀ wªÀÄätÚ 45 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ CzÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ£ÀUËqÀ 40 ªÀµÀð E§âgÀÆ ¸ÉÃj aAZÉÆÃr UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvï CzsÀåPÀëgÀÄ G¥ÁzsÀåPÀëgÀ «gÀÄzÀÝ C«±Áé¸À ¸ÀA§AzsÀªÁV, ¢£ÁAPÀ:-20-7-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmɬÄAzÀ 22;00 UÀAmÉAiÀĪÀgÉV£À CªÀ¢AiÀÄ°è aAZÉÆr UÁæªÀÄ¢AzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ zÀÄgÀÄUÀªÀÄä UÀAqÀ wªÀÄäAiÀÄå »gɪÀÄr 72 ªÀµÀð eÁ;- £ÁAiÀÄPÀ G;- MPÀÌ®vÀ£À ¸Á;- °AUÀzÀºÀ½î EPÉAiÀÄÆ aAZÉÆr UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁ¬ÄwAiÀÄ ¸ÀzÀ¸Àå½zÀÄÝ FPÉAiÀÄ£ÀÄß C¥Àj¹zÀÄÝ C®èzÉ CPÉUÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ:25.07.2011 gÀAzÀÄ CPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ ²æà wgÀÄ¥Àw vÀAzÉ wªÀÄäAiÀÄå »gɪÀÄr 42 ªÀµÀð eÁ;- £ÁAiÀÄPÀ G;- MPÀÌ®vÀ£À ¸Á;- °AUÀzÀºÀ½îFvÀ£ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 23.07.2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ²æêÀÄw ZÀAzÀæPÀ¯Á ¸Á: UÁA¢£ÀUÀgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀtPÉÌ «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è E¯Áeï PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjAiÀiÁV £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¼ÁîV vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀðªÀÄzÀåzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ F §UÉÎ ¥Éưøï oÁuÉUÉ ªÀiÁ»w PÉÆqÀzÉ CPÉAiÀÄ ±ÀªÀªÀ£ÀÄß ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ ¸ÀÆAiÀÄð£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ AiÀÄAPÀtÚ UÁA¢£ÀUÀgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt¸Á: ºÉƸÀºÀ½î PÁåA¥ï EªÀgÀÄ ¸ÀÄlÄÖ CAvÀå QæAiÉÄà ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ¦.J¸ï.L. ²æà ¥Àæ¨sÀÄ°AUÀAiÀÄå gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ:18.07.2011 gÀAzÀÄ ¨É½îUÉÎ 09.00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw CPÀ̪ÀÄä UÀAqÀ PÁªÀÄtÚ ¸Á¼À §¸ÀªÀtÚ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¯ÉçgÀ PÁ¯ÉÆä ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ FPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀÄgÉñÀ 11 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ ±Á¯ÉÉUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃzÀ£ÀÄ ªÀÄzÁåºÀß Hl PÉÆqÀ®Ä ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃV C°è£À ¦ü¯ÉÆëģÀ ºÁUÀÆ C¦üøÀzÀ°è£À gÁdPÀĪÀiÁgÀ EªÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ ±Á¯ÉUÉ §A¢®è CAvÁ w½¹zÀgÀÄ DzÀgÉ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ 1 £Éà PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¸ÀÆÌ¯ï ¨ÁåUï ©lÄÖ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. D ¨ÁåUÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà M§âgÀÄ vÀAzÀÄ PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ºÉýzÀÄÝ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£À£ÀÄß E°èAiÀĪÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁqÀ®Ä ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ DvÀ£À vÁ¬Ä PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.


 

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w :

¢£ÁAPÀ: 25.07.2011 gÀAzÀÄgÀAzÀÄ 1645 UÀAmÉUÉ eÁ®ºÀ½îAiÀÄ ªÀÄAiÀÄÆgÀ zÁ¨ÁzÀ »AzÉ E¸ÉàÃmï dÆeÁl £ÀqÉ¢zÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. eÁ®ºÀ½î gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀÄ®Ä PÉ. «dAiÀÄ vÀAzÉ ®PÀëöätgÁªï ºÁUÀÆ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀÄ ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ dÆeÁlzÀ ºÀt 2735/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ :

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 26.07.2011 gÀAzÀÄ 215 ¥ÀæPÀgÀt ¥ÀvÉÛªÀiÁr 38,700/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ಹಲ್ಲೆ, ಕೊಲೆ ಪ್ರಯತ್ನ :

ಜೇವರ್ಗಿ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಲಾಲಸಾಬ ತಂದೆ ಮೈಬೂಬ ಸಾಬ ಗಬಸಾವಲಗಿ ರವರು ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಪೈಗಂಬರ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೋಟೆಲದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಗುಡು ಪಟೇಲ ಮತ್ತು ಅಮೀನ ಪಟೇಲ ಇವರು ಟಾಟಾ ಸೂಮೊದಲ್ಲಿ ಸಂಗಡ 10-12 ಜನರಿಗೆ ಕರೆದು ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಉದೇಶದಿಂದ ತಿಂಡಿ ತಿಂದ ಹಣ ಕೇಳತ್ತಿ ಅಂತ ಕೈಯಲ್ಲಿ ರಾಡು ಚಾಕು ಬಡಿಗೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಪೈಗಂಬರನಿಗೆ ಗುಡು ಪಟೇಲ ಇತ್ತನು ರಾಡಿನಿಂದ ಹಣೆಯ ಹುಬ್ಬಿನ ಮೇಲೆ ಹೋಡೆದು ಮತ್ತು ಇಮಾಮಬಿ ಬಾಬಾಬಿ ಇವರಿಗೆ ಇನ್ನಿತರರೂ ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಗುಪ್ತಗಾಯಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:

ಸ್ಟೇಶನ ಬಜಾರ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಣ್ಣ ತಂದೆ ಸಂಗನ ಬಸಪ್ಪ ಸಾ|| ಕರುಣೇಶ್ವರ ನಗರ ಮಾನಕರ್ ಲೇಔಟ್ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ಜೇವರ್ಗಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೃಷ್ಣಾ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಮೊದಿ ಟ್ರೆಡರ್ಸ ಎಂಬ ಹಾರ್ಡವೇರ್ಸ ಮಳಿಗೆ ಇಟ್ಟಿಕೊಂಡು ವ್ಯಾಪರ ಮಾಡುತ್ತೆನೆ. ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡವೇರ್ ಸಾಮಾನುಗಳು, ಇರುತ್ತವೆ ದಿನಾಂಕ: 25.07.11 ರಂದು ಪ್ರತಿ ದಿವಸದಂತೆ ರಾತ್ರಿ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಕಿಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆನೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದು ನೋಡಲಾಗಿ ಅಂಗಡಿಯ ಕಬ್ಬಿಣದ ಶೇಟರ್ ಬಲಗಡೆಯ ಭಾಗವನ್ನು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರೂ ಮುರಿದು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹಾರ್ಡವೇರ ಸಾಮಾನುಗಳು ಅಕಿ 34,750/- ರೂ ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ :

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಅಣವೀರಯ್ಯ ತಂದೆ ಶಿವಶರಣಯ್ಯ ಬಿದಿಮನಿ ಸಾ: ಬಿದ್ದಾಪೂರ ಕಾಲನಿ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ 7-06-2011 ರಂದು ಹಿರೊ ಹೊಂಡಾ ಸಿಡಿ-100 ನಂ ಕೆಎ 32 ಜೆ 1399 ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಪ್ರಯೋಗ ಕಛೇರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ಗೃಹಿಣಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ಪ್ರಕರಣ :

ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ ನಸೀಮಾ ಬಾನು ಗಂಡ ಮಹ್ಮ,ದ ಮುಸ್ತಾಕ ಪಟೇಲ ಉ|| ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ಸಾ: ಜುಬೇರಾ ಕಾಲನಿ ಹಾಗರಗಾ ಕ್ರಾಸ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನನಗೆ ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಮತ್ತು ಅಣ್ಣಂದಿರು ಕೂಡಿ ಜುಬೇರಾ ಕಾಲನಿ ಮಹ್ಮದ ಮುಸ್ತಾಕ ಪಟೇಲ ಇವರೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಗಂಡ ಹಾಗೂ ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಮೈದುನರು ನನಗೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಮನೆಯ ಕೆಲಸ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವದು ಹಾಗೂ ಶೀಲದ ಬಗ್ಗೆ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವದು ಹಾಗೂ ತವರು ಮನೆಯಿಂದ ಹಣವನ್ನು ತರುವಂತೆ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಅವರುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ
:
ಶ್ರೀ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ತಂದೆ ಪರಮೇಶ್ವರ ಕಣ್ಣಿ ಸಾ|| ಶರಣಸಿರಸಗಿ ತಾಂಡಾ ರವರು ನಾನು ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಕಣ್ಣಿ ಇವರು ಈಚಲ ಕರಂಜಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇವರ ಮೃತ ದೇಹ ಬರುವಿಕೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ದೇವು. ನಮ್ಮ ಅಳಿಯ ಜಟ್ಟೆಪ್ಪ ತಂದೆ ಸಿದ್ಧಪ್ಪ ಮಲ್ಲಾಬಾದಿ ಈತನು ಗುಲಬರ್ಗಾಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಹಿರೋ ಹೊಂಡಾ ಸೂಪರ ಸ್ಪೆಂಡರ ಕೆಎ 32 ವಿ 2436 ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಶರಣ ಶಿರಸಗಿ ತಾಂಡಾದ ಪೂಲಿನ ಹತ್ತಿರ ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ನಿರ್ಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಹೋಗಿ ವೇಗದ ಆಯ ತಪ್ಪಿ ಪೂಲಿನ ಹತ್ತಿರ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಅವನ ತಲೆಗೆ ಮತ್ತು ಕೈಗಳಿಗೆ ರಕ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:

ದೇವಲ ಗಾಣಗಾಪೂರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ತಾರಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ರಾಮಚಂದ್ರ ಹಯ್ಯಾಳಕರ ಸಾ|| ಟಾಕಳಿ ರವರು ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗ ಹಾಗು ಗೀತಾಬಾಯಿ ಮಗ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಮೈಮೇಲೆ ನೀರು ಎರಚುಕೊಳ್ಲುತ್ತಿರುವಾಗ ಗೀತಾಬಾಯಿ ಇವಳು ಬೈಯುತ್ತಿದ್ದು, ನಾನು ಯಾಕೆ ಬೈಯುತ್ತಿ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಗೀತಾಬಾಯಿ ಮತ್ತು ಸಂಗಡ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಹೊಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:

ಯಡ್ರಾಮಿ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಶರಣಗೌಡ ತಂದೆ ಭೀಮರಾಯಗೌಡ ಒಣಕಿಹಾಳ ಸಾ: ಅಂಬರಖೇಡ ತಾ: ಜೇವರ್ಗಿ ರವರು ನಾನು ಹಾಗು ಶರಣಗೌಡ ಅಸ್ಕಿ ನಾಗಮ್ಮ , ಹೊನ್ನವ್ವ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ ಸಾ|| ಎಲ್ಲರೂ ಅಂಬರಖೇಡ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಟಂ-ಟಂ ನಂ ಕೆ-ಎ 33-6201 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಹೊಗುವಾಗ ಟಂ-ಟಂ ಚಾಲಕನಾದ ನಾಗಪ್ಪ ಇತನು ಅತೀ ವೇಗ ಹಾಗೂ ನಿಸ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಅಯ್ಯಣ್ಣ ಹೊಸಮನಿ ಇವರ ಹೋಲದ ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಬ್ರೆಕ್ ಹೊಡೆದು ಟಂ-ಟಂ ಪಲ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಶಾಂತ ಎಂಬುವನಿಗೆ ತಲೆಯ ಹಿಂಬಾಗದಲ್ಲಿ ಬಲ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಪೆಟ್ಟಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇನ್ನುಳಿದವರಿಗೆ ಭಾರಿ ಗಾಯ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಟಂ-ಟಂ ಚಾಲಕನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೆ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೊಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.