Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, December 4, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 04/12/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 04-12-2010

ºÀ½îSÉÃqÀ(©) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 240/2010, PÀ®A 279, 337, 338, 304 (J) L¦¹ :-¢£ÁAPÀ 4/12/2010 gÀAzÀÄ 0715 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ eÁ¬Ä vÀAzÉ ªÁªÀÄ£À ªÉÄúÀvÉ ªÀAiÀÄ-20 ªÀµÀð G-ªÀÄ£É PÉ®¸À eÁ: ªÀĺÁgÀ ¸Á: mÁPÀ¼ÀUÁAªÀ f: ¯ÁvÀÆgÀ (JA.J¸ï) EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 17 d£ÀgÀÄ PÀÆr wgÀÄ¥Àw¬ÄAzÀ CªÀgÀ UÁæªÀÄPÉÌ PÉÆæÃdgÀ fÃ¥À £ÀA.JªÀiï.ºÉZï-24/¹-4013 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CzÀgÀ DgÉÆæ ZÁ®PÀ oÁPÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ §¸ï £ÀA.PÉJ-38/J¥sï-565 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ DgÉÆæ gÀ«ÃAzÀæ£ÁxÀ FvÀ£ÀÄ PÀÆqÀ vÀ£Àß §¸ï CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À PÀAmÉÆæî ªÀiÁqÀzÉ fæUÉ JzÀÄj¤AzÀ eÉÆÃgÁV M§âjUÉƧâgÀÄ rQÌ ªÀiÁrPÉÆAqÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ fÃ¥À ¥ÀÆwð dfÓ ºÉÆÃV CzÀgÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ 16 d£ÀgÀ ¥ÉÊQ 13 d£À ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÀÆ E£ÀÆß 3 d£À UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹zÁUÀ aQvÉì ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è 1 ªÀåQÛ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¦ügÁå¢ ºÁUÀÄ E£ÀÆß E§âgÀÄ ¸ÁzÁ ºÁUÀÄ ¨sÁj, gÀPÀÛ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ fÃ¥À ¥ÀÆwðAiÀiÁV dfÓ ºÉÆÃVzÀÄÝ, §¹ì£À JzÀÄj£À §®¨sÁUÀ PÀÆqÀ qÁåªÉÄÃd DVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 158/2010, PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187, L.JA.«. PÁAiÉÄÝ. :-
¢£ÁAPÀ 03/12/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ gÁªÀ ºÀtPÀÄuÉ ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð ¸Á: gÁeÉÆüÁ vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ DmÉÆzÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ DgÉƦ vÀ£Àß DmÉÆ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¸ÀÄvÁÛ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ DmÉÆPÉÌ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ rQÌ ªÀiÁr ºÁUÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ ¨sÀÄdzÀ Qîī£À ªÀÄÄjzÀAvÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, ¸ÉÆAlPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 11/2010, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 03/12/10 gÀAzÀÄ gÁwæ 0145 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÁAiÀiï.«.PÀ¯Áåt vÀAzÉ ¸ÀÄzsÁPÀgÀgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 19ªÀµÀð eÁ: £Á¬ÄqÀÄ ¸Á: ªÉÆÃnUÀÄqÁ ¹QAzÁæ¨ÁzÀ(J.¦). E£ÀvÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ £ÀA J¦10/JAiÀÄÄ-1863 £ÉÃzÀÝgÀ°è gÁeÉñÀ ºÁUÀÄ DgÉÆæ ZÁ®PÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ C¥ÁàPÁ® ¸Á: «Ä®PÁeÉj ¹QAzÁæ¨ÁzÀ EªÀgÀ eÉÆÃvÉAiÀÄ°è ¹QAzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ ²gÀrUÉ gÁºÉ £ÀA-9gÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ PÁgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ JzÀÄjAzÀ DgÉÆæ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ Z˺Á£À ¸Á: ¥ÉÆRgÁ¥ÀÄgÀ f: ¸ÉƯÁ¥ÀÄgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄzÀjAzÀ JgÀqÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄSÁªÀÄÄTAiÀiÁV rQÌAiÀiÁVgÀÄvÀÛªÉ, ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ EvÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ºÀj±À EvÀ¤UÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀPÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 11/2010, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 03/12/2010 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ªÀĺÁ£ÀAzÁ UÀAqÀ PÀgÀ§¸À¥Áà RAr ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð eÁ: PÀ§â°UÉÃgÀ ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (PÉ) ªÁr EªÀgÀ UÀAqÀ PÀgÀ§¸À¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà RAr ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð eÁw: PÀ§â¯ÉUÉÃgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ(PÉ) ªÁr ¢£ÁAPÀ 03/12/2010 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ vÉÆUÀj ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Ql£Á±ÀPÀ OµÀzÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ D¸ÀàvÉæöçUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁj ªÀÄzÉå £Ë¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀjAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢gÀÄvÁÛgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀzÉà ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè ¸Á®zÀ ¨ÁzsɬÄAzÀ fêÀ£ÀzÀ°è fÃUÀÄ¥Éì UÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 170/2010, PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 03/12/2010 gÀAzÀÄ 1615 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ RÄgÀ¹ÃzÀ vÀAzÉ gÉÆñÀ£ï¸Á§ 28 ªÀµÀð ¸Á; ¨É¼ÀÆîgÀ vÁ; ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ gÉÆñÀ£ï, 60 ªÀµÀð EªÀgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÁ®Ä «vÀj¸À®Ä a¢æ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ «zsÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉƤUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¸ÀÄPÀÆgï vÀAzÉ ¸ÀįÁÛ£À CºÀäzï ¸Á: ªÀÄ£ÁßE-SÉý ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-39/E-9046 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ Cwà ªÉÃUÀ¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ rQÌ ªÀiÁr PɼÀUÉ ©½¹ ¨sÁjM¼ÀUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 171/2010, PÀ®A 279 L¦¹ eÉÆvÉ 185 L.JªÀÄ.«í.JPïÖ. :-
¢£ÁAPÀ 03/12/2010 gÀAzÀÄ 1915 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzï §¹ÃgÀ CºÀäzï vÀAzÉ ±ÉÃR ªÀĻçƨï¸Á§ JºÉZÀ¹-43 rJDgï ¥ÉÆ°Ã¸ï ºÉqïPÁélgï ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ªÀįÁÌ¥ÀÆgÉ ¥ÉmÉÆæ¯ï §APï ªÀÄÄA¢gÀĪÀ rªÉÊqÀgÀ UÁå¥À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ vÀªÀÄä PÁgÀ£ÀÄß EArPÉÃlgï ¯ÉÊmï ºÁQ §®PÉÌ wgÀÄV¹PÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆæ JªÀiï.r.ºÀĸÉãï vÀAzÉ ¥Á±Á«ÄAiÀiÁå ¸Á: «ÄeÁð¥ÀÆgÀ[n] JªÀiï-80 ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. ¹f-05/J-6476 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï Cwà eÉÆÃgÁV £ÀqɸÀÄvÁÛ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÀgÀPÁj PÁé°¸À PÁj£À §®PÉÌ ¨sÁUÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁr ©zÀÄÝ, vÀ£Àß vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj ªÉÆÃ.¸ÉÊ. rQ̬ÄAzÀ PÁj£À §®¨sÁUÀzÀ ªÀÄzsÀåzÀ°è dfÓÃzÀAvÉ, §®¨sÁUÀzÀ ¥sÀÄlgÉøïÖ dfÓzÀAvÉ ºÁUÀÆ §®¨sÁUÀzÀ ¸ÉÊqÀ «ÃgÀgï MqÉ¢gÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 239/2010, PÀ®A 279 L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 03-12-2010 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ £ÁUÀgÁ¼É ªÀAiÀÄ:35 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħ G: MPÀÌ®ÄvÀÛ£À ¸Á:PÀ©gÁ¨ÁzÀ ªÁr EªÀgÀ DPÀ½UÉ(ºÀ¸ÀÄ) DgÉÆæ ¸ÀĤî vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà amÁÖPÀgÀ ªÉÆÃlgÀªÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ 01 EE 5434 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ©.J¸À.J¸À.PÉ PÁ¯ÉÆä ºÀ½îSÉÃqÀ(©) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ gÉÆÃqÀ£ÀÄß zÁlÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ DPÀ½UÉ rQÌ ªÀiÁr UÁAiÀÄUÉÆArgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA.118/2010, PÀ®A 304, 506, 353 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 03-12-10 gÀAzÀÄ 1615 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ªÀiÁ£Àå f¯Áè¢üPÁj PÀbÉÃj, £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ PÀbÉÃj, vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀ PÀbÉÃjAiÀÄ JzÀÄgÀUÀqÉ EgÀĪÀ vÀ¼ÀÄî §ArUÀ¼ÀÄ vÉUÉAiÀÄ®Ä ªÀiÁ£Àå f¯Áè¢üÃPÁjAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀzÀj vÀ¼ÀÄî §ArUÀ¼ÀÄ vÉUÉzÀÄ ºÁQ PÁAiÀÄð®AiÀÄzÀ°è ¹Ãeï ªÀiÁrj CAvÀ DzÉò¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¥ËgÁAiÀÄPÀÛgÀÄ vÀªÀÄä PÀbÉÃjAiÀÄ C¢üPÁjUÀ½UÉ ¸ÀzÀj vÀ¼ÀÄî §ArUÀ¼ÀÄ vÉUÉAiÀÄ®Ä PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄÃ¯É PÀ¼ÀÄ»¹zÁUÀ ¸ÀzÀj C¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ J¯Áè vÀ¼ÀÄî §ArUÀ¼ÀÄ dªÀiÁ¬Ä¹zÁUÀ DgÉÆæ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÁ»ÃzÀ ®R£À vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ±É©âgÀ ®R£À ªÀAiÀÄ: 44 ªÀµÀð ¸Á; £ÀAiÀiÁ PÀªÀiÁ£À ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¹ §ArUÀ¼ÀÄ AiÀiÁgÀÄ vÀAzÀÄ M¼ÀUÀqÉ ºÁQzÁgÉ. CªÀgÀÄ §qÀªÀjUÉ §zÀÄPÀ®Ä ©qÀĪÀ¢¯Áè, C£ÀåUÀvÀåªÁV vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀÄwÛzÁÝgÉ. CAvÀ ºÉý ¸ÀzÀj vÀ¼ÀÄî §ArUÀ½UÉ C°èAzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä w½¹zÀÄÝ. ¦üAiÀiÁ𢠨sÀUÀªÁ£À EªÀgÀ PÀvÀðªÀåzÀ°è CqÉvÀqÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ¼ÀÄ G¥ÀAiÉÆÃV¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 117/2010, PÀ®A 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ. 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 03-12-10 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ ±ÁºÁ¥ÀÆgÀ UÉÃl ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢ JªÀÄ.r ¸À°ÃªÀÄ vÀAzÉ JªÀÄ.r §²ÃgÀ ªÀAiÀÄ- 35 ªÀµÀð ¸Á: ¯Á®ªÁr ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß eÁUÀzÀ°è ¦ü¤²AUï ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ªÀ¹ASÁ£À vÀAzÉ AiÀiÁ¸ÀÆ¥sÀ SÁ£À ¸Á: ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÆ E¨Áæ»A vÀAzÉ AiÀiÁ¸ÀÄ¥sÀSÁ£À ºÁUÀÆ EvÀgÀ 02 d£ÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄvÁÛ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÁ¹ASÁ£À EvÀ£ÀÄ ªÀiÁPÉ ¯ËqÉ ºÀªÀiÁj dUÁ ºÉÊ ªÀºÁ ¦ü¤¹AUï PÀgÉvÉÆ eÁ£ï ¸Éà ªÀiÁgÀ zÉÃvÀÄ CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ CªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è EzÀÝ E£ÀÄß E§âgÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ MwÛ »rzÁUÀ DgÉÆæ ªÁ¹ASÁ£À eÉA©AiÀÄ£ÀÄß vÀÄA©¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ°UÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2010 £Éà ¸Á°£À PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ ªÁ¶ðPÀ QæÃqÁPÀÆlzÀ ºÁUÀÆ ªÀiÁ£Àå Lf¦ ¸ÁºÉçgÀÄ, F±Á£Àå ªÀ®AiÀÄ, UÀÄ®âUÁð gÀªÀgÀ ¥ÉgÉÃqÀ/ªÁºÀ£À ¥Àj«ÃPÀëuÉAiÀÄ ¥sÉÆÃmÉÆÃUÀ¼ÀÄ