Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, August 31, 2009

Raichur District Reported Crimes

: C£À¢üPÀÈvÀ ªÀÄzsÀå ¸ÁUÁtÂPÉ, NªÀð£À §AzsÀ£À, gÀÆ: 6570/- ªÀiË®åzÀ ªÀÄzsÀå & ªÁºÀ£À d¦Û :

²æà zsÀªÀiÁðPÀgï.J¸ï.zsÀªÀÄðnÖ ¦J¸ïL ªÀiÁPÉÃðlAiÀiÁqÀð ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ & ¹§âA¢AiÀĪÀÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 30.08.2009 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀiÁgÀÄw ªÁå£ï ¸ÀASÉå:PÉJ.36, JA.5538 £ÉÃzÀÝgÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ ®PÀëöätgÁªï 43 ªÀµÀð, ¥ÀÆtÂðªÀiÁ qÁ¨Á AiÀÄgÀªÀÄgÀ¸ï, ¸Á: d¯Á® £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ£À£ÀÄß §A¢ü¹, C.Q.gÀÆ: 6570/- gÀÆ¥Á¬Ä ªÀiË®åzÀ ««zsÀ §UÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzsÀå ¸ÁUÁtÂPÉUÉ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀÝ ªÀiÁgÀÄw ªÁå£ï d¦Û ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ ªÀiÁPÉÃðlAiÀiÁqÀð oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

: E¹àÃmï dÆeÁl, 14 d£ÀgÀ §AzsÀ£À, gÀÆ: 3500/- d¦Û :


 

²æà n.FgÀtÚ ¦J¸ïL EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 30.08.2009 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ vÀÄAUÀ¨sÀzÁæ UÁæªÀÄzÀ°è E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ wªÀÄä¥Àà vÀAzÉ §eÁgÀ¥Àà 65 ªÀµÀð ¸Á:vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ ºÁUÀÆ EvÀgÉà 13 d£ÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ & £ÀUÀzÀĺÀt: 3500/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ UÀÄ®§UÁð :¢. 30-08-09 gÀAzÀÄ gÁwæ ²æà ¨Á§Ä vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà UÉÆAUÀqÉ ¸Á: ªÀĺÁzÉêÀ £ÀUÀgÀ ±ÉÃRgÉÆÃeÁ UÀÄ®§UÁð ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ºÉAqÀwºÉÆA¢UÉ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ gÉÆÃr£À JqÀ§¢¬ÄAzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀĺÁAvÀ¥Àà ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÉÆÃr£À°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝAvÉ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ DmÉÆÃjPÁë £ÀA: PÉJ.32/6995 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À CwêÉÃUÀ¢AzÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ²æêÀÄw ±À²PÀ¯Á UÀAqÀ ¨Á§Ä UÉÆAUÀqÉ gÀªÀjUÉ rQÌ ¥Àr¹ UÁAiÀÄUÉƽ¹ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ NrºÉÆÃzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀAZÁj oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÉtÄÚªÀÄUÀ¼ÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ¯ï oÁuÉ :PÀĪÀiÁj ©ÃªÀĪÀé @ eÉÆåÃw @ §¸ÀìªÀÄä ªÀAiÀĸÀÄì 19 ªÀµÀð zÀÄAqÀÄ ªÀÄÄR ¸ÁzÀUÀ¥ÀÄà ªÉÄʧtÚ ºÉÆA¢zÀ EªÀ¼ÀÄ PÀ£ÀßqÀ vÉ®UÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ¼ÁVzÀÄÝ ¢ 23-08-2009 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ ªÀģɬÄAzÀ PÉÆAPÀ® PÀqÉUÉ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÁ¥À¸ÀÄì ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä ¸ÀA¨sÀA¢üPÀgÀ°è «ZÁj¹zÀgÀÆ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ ©ÃªÀĪÀé @ eÉÆåÃw EªÀ¼À CtÚ£ÁzÀ ²æà ªÀÄĤZÀAzÀæ vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà ªÁgÀzï ¸Á|| ¥ÁqÀ¥À°è EªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :-

avÁÛ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :¢ 30-08-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ²æà ²æà §zÀÄÝ £ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ ¹ÃvÀÄ £ÁAiÀÄPÀ ZÀªÁt ¸Á|| gÁªÀÄwÃxÀð EªÀgÉÆA¢UÉ 1 xÁªÀgÀÆ vÀAzÉ ¸ÀÄAPÀ¥Àà ZÀªÁt 2. ªÉÆãÀÄ vÀAzÉ UÉÆÃ¥Á® ZÀªÁt 3. UÉÆÃ¥Á® vÀAzÉ ¸ÀÄAPÀ¥Àà ZÀªÁt 4¨sÉÆÃdÄ vÀAzÉ ¨ÉÆüÀÄ ZÀªÁt ¸Á|| J®ègÀÆ gÁªÀÄwÃxÀð vÁ|| avÁÛ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ºÉÆîzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è «:£ÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

Sunday, August 30, 2009

Raichur District Reported Crimes


:
¸ÀAzsÁå ¸ÀÄgÀPÁë £ÀPÀ° DzÉñÀ, ªÉÆøÀUÁgÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ :


gÁdåzÀ ªÀÈzÀÝ d£ÀjUÉ C£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀ¯ÉAzÀÄ
"¸ÀAzsÁå ¸ÀÄgÀPÁë" AiÉÆÃd£ÉAiÀÄrAiÀÄ°è ªÀiÁ¹PÀ ªÉÃvÀ£À gÀÆ:400/-¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ C¢üPÁgÀ ¸ÀA§AzÀ¥ÀlÖ vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀgÀÄ & vÁ®ÆPÁ zÀAqÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ ºÉÆA¢zÀÄÝ, °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÀºÀ¹Ã® PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è ¢£ÁAPÀ: 28.08.2009 gÀAzÀÄ µÀqÀPÀëgÀAiÀÄå vÀAzÉ §¸ÀAiÀÄå ¸Á: °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ EªÀ£ÀÄ "¸ÀAzsÁå ¸ÀÄgÀPÁë" AiÉÆÃd£ÉAiÀÄrAiÀÄ°è ¥ÀæwAiÉƧâjUÉ gÀÆ:400/- gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄAvÉ ºÀt ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀgÀ ¸À» ªÀÄvÀÄÛ £ÀPÀ° ªÀÄÄzÉæAiÀÄ£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¹ ºÀt ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ²æà ¥Àæ¨sÀAiÀÄå ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ ¤ÃrzÀ Cfð ªÀiÁ»w ªÉÄðAzÀ vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀgÀÄ ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁrzÁUÀ vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀgÀ ¸À» ªÀÄvÀÄÛ £ÀPÀ° ªÀÄÄzÉæAiÀÄ£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¹ 10 d£ÀjUÉ ºÀt ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁrgÀĪÀ DzÉñÀ ¥ÀæwUÀ¼ÀÄ zÉÆgÀQgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ ²æà gÁZÀ¥Àà vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀgÀÄ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄgÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: C£À¢üPÀÈvÀ ©vÀÛ£É ©Ãd ¸ÁUÁtÂPÉ, £Á®égÀ §AzsÀ£À, 2 ªÁºÀ£À d¦Û, :

²æà gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Àà §Ar ¦J¸ïL AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 29.08.2009 gÀAzÀÄ 0300 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-UÀzÁé¯ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄAqÀèUÉÃgÁ ºÀwÛgÀ MAzÀÄ mÁmÁ J¹ ªÁºÀ£À & MAzÀÄ mÁmÁ ¦PÀ¥ï ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ §A¢zÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁqÀ¯ÁV mÁmÁ J¹ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå: J¦.21,ªÉÊ.8151 £ÉÃzÀÝgÀ°è C.Q.gÀÆ:3,75,540/- ¨É¯ÉAiÀÄ 696 ¥ÁPÉÃmï ¸ÀÆAiÀÄð¥Á£À ©Ãd, C.Q.gÀÆ: 14,400/- ¨É¯ÉAiÀÄ 32 ¥ÁPÉÃmï £É®Äè ©Ãd ªÀÄvÀÄÛ mÁmÁ ¦PÀ¥ï ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå:J¦.21,ªÉÊ.4594 £ÉÃzÀÝgÀ°è C.Q.gÀÆ:1,81,440/- ¨É¯ÉAiÀÄ 336 ¥ÁPÉÃmï ¸ÀÆAiÀÄð¥Á£À ©Ãd, C.Q.gÀÆ: 36,000/- ¨É¯ÉAiÀÄ 80 ¥ÁPÉÃmï £É®Äè ©Ãd & C.Q.gÀÆ:1500/- ¨É¯ÉAiÀÄ MAzÀÄ ¥ÁPÉÃmï vÉÆUÀj ©vÀÛ£É ©üÃdUÀ¼À£ÀÄß C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ mÁmÁ J¹ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ 1) ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ¸ÀªÁgÀ¥Àà 25 ªÀµÀð 2) ªÀÄÄvÀÛAiÀÄå vÀAzÉ LeÉPï 25 ªÀµÀð, 3) ±ÉÃRgÀºÀªÀiÁ£ï vÀAzÉ «Ä¤¯Áè ¸ÁºÉèï 20 ªÀµÀð, ªÀÄvÀÄÛ ªÀqÉØgÁeï vÀAzÉ ªÉAPÀmÉñÀégÀ 20 ªÀµÀð J®ègÀÆ ¸Á: ªÀĺÀ§Æ§£ÀUÀgÀ f¯Éè DAzÀæ¥ÀæzÉñÀ EªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, 2 ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ gÀÆ:6,07,980/- ªÀiË®åzÀ ««zsÀ §UÉAiÀÄ ©vÀÛÛ£É ©üÃdUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

         : ªÀgÀzÀQëuÉ QgÀÄPÀļÀ, UÀȺÀt zÀÆgÀÄ :

DAzÀæ¥ÀæzÉñÀzÀ PÀqÀ¥À ¤ªÁ¹ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ¹zÀÝAiÀÄå£ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ªÀÄrØ¥ÉÃmÉ §qÁªÀuÉ ¤ªÁ¹, 22 ªÀµÀðzÀ UÀȺÀtÂAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 21.11.2007 gÀAzÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ²æà ±ÀARÄ ZÀPÀæ zÉêÀ¸ÁÜ£À ªÀÄrØ¥ÉÃlAiÀÄ°è UÀÄgÀÄ-»jAiÀÄgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀAvÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉPÁ®PÉÌ 50 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä£ÀUÀzÀÄ ºÀt & 3 vÉÆ° §AUÁgÀ GqÀÄUÉÆgÉAiÀiÁV vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¥ÀwßAiÉÆA¢UÉ C£ÉÆåãÀåªÁVzÀÄÝ MAzÀÄ ªÀÄUÀĪÁVzÀÄÝ, EwÛÃa£À ¢£ÀUÀ¼À°è MAzÀÄ ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¸ÉÆÃqÁ «ÄµÀ£ï vÀgÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ QjPÀļÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:28.08.2009 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¥Àw, CvÉÛ, £Á¢¤ ªÀÄvÀÄÛ £Á¢¤AiÀÄ UÀAqÀ zsÀgÉ¥Àà ¸Á:UÀzÁé¯ï £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ºÀt & ¸ÉÆÃqÁ «ÄµÀ£ï KPÉ vÀgÀ°®è CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ »A¸ÉUÉƼÀ¥ÀlÖ UÀȺÀt PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


: ¥ÀævÉåÃPÀ 5 gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ, 8 d£ÀgÀ ¸ÁªÀÅ 26 d£ÀjUÉ UÁAiÀÄ :


¢£ÁAPÀ: 29.08.2009 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀ¥Àà EªÀ£ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ WÀlPÀzÀ J£ï.E.PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï¸ÀASÉå:PÉJ.36, J¥sï.616 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀQÃgÀ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà 30 ªÀµÀð, ¸Á:G¥Àà¼À UÁæªÀÄ EªÀ£ÀÄ PÀȵÀgïfÃ¥ÀĸÀASÉå: PÉJ,36, JA.452 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-¹gÀUÀÄ¥Àà gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉà §Æ¢ªÁ¼ï PÁæ¸ï ºÀwÛgÀÀ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀgÀÄ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ fÃ¥ÀÄZÁ®PÀ ¥sÀQÃgÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ fæ£À°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ CA§ªÀÄä UÀAqÀ ²ªÀ¥Àà 30 ªÀµÀð, & ºÀÄ°UɪÀÄä vÀAzÉ zÁåªÀtÚ 18 ªÀµÀð EªÀjUÉ ¨sÁjUÁUÀAiÀļÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, 23 d£ÀjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ ºÀÄ°UÉAiÀÄå vÀAzÉ zÉêÀtÚ ¸Á: G¥Àà¼ÀgÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    C¥ÀWÁvÀªÁVgÀĪÀ ¸ÀÄ¢Ý w½zÀÄ ¢£ÁAPÀ: 29.08.2009 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ¸ÀtÚ FgÀ¥Àà 30 ªÀµÀð, ¸Á: G¥Àà¼ÀUÁæªÀÄ EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå: PÉJ.36,J¸ï.6240 £ÉÃzÀÝgÀ°è °AUÀ¥Àà vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ¥Àà 23 ªÀµÀð EªÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-¹gÀUÀÄ¥Àà gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à C®§£ÀÆgÀÄ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀÀ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï¤AzÀ PɼÀUÉ©zÀÝ ZÁ®PÀ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ¸ÀºÀ-¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ °AUÀ¥Àà£À PÁ®Ä ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ °AUÀ¥Àà ¸Á: G¥Àà¼ÀgÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 28.08.2009 gÀAzÀÄ 2330 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà EªÀ£ÀÄ UÀAUÁªÀw WÀlPÀzÀ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï¸ÀASÉå:PÉJ.37, J¥sï.215 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ zÉÆqÀØ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ¸Á:¹zÁÝ¥ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå: PÉJ,36,PÉ.4440 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß UÀAUÁªÀw-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉà ºÀAa£Á¼ï PÁåA¥ï ºÀwÛgÀÀ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀgÀÄ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï£À°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ ¹zÀÝ£ÀUËqÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀAqÉ¥Àà vÀAzÉ PÀgÉ¥Àà E§âjUÉ ¨sÁjUÁUÀAiÀļÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ªÀÄÄvÉÛÃUËqÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ¢£ÁAPÀ:29.08.2009 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 29.08.2009 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀĺÁAvÉñÀ vÀAzÉ ¸ÀÆUÀÆgÀAiÀÄå ¸Áé«Ä 22 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ DmÉÆà ¸ÀASÉå:PÉJ.36, 8349£ÉÃzÀÝ£ÀÄß §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ-ªÀĹÌgÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉà ¸ÀÄAPÀ£ÀÆgÀÄ PÁåA¥ï ºÀwÛgÀ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ DmÉÆÃzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ zÉÆqÀØgÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ vÀªÀÄätÚ ¸Á: PÀ¸À£ÀzÉÆrØ EªÀ¤UÉ ¨sÁjUÁUÀAiÀļÁV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, CªÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà ªÉÄÃUÀ¼ÀªÀĤ EªÀ£À£ÀÄß D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀðzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ¨sÁUÀåªÀÄä UÀAqÀ CªÀÄgÉñÀ EªÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀÅzÁV UÁAiÀļÀÄ ¨sÁUÀåªÀÄä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 29.08.2009 gÀAzÀÄ 0615 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ £ÀAzÀ¥Àà PÀÄA¨Ágï 30 ªÀµÀð ¸Á:ªÀiÁZÀ£ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀASÉå:PÉJ.36, J¸ï.2084 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ-UÀÄ®§UÁð gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉà ºÉÆ£Àß½î UÁæªÀÄzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ gÀ¸ÉÛ§¢AiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ «gÀÄ¥ÁQë vÀAzÉ CA§tÚ 25 ªÀµÀð ¸Á: ºÉÆ£Àß½î EªÀ¤UÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀļÀÄ «gÀÄ¥ÁQë PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :

gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ :¢.29-08-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ²æà UÉÆÃ¥Á® vÀAzÉ ªÀÄÄvÀÄÛ°AUÀA ªÀÄÄzÀgÀPÉÆïÁ ¸Á|| UÉÆêÁ ºÉÆÃmɯï JzÀÄgÀÄUÀqÉ UÀÄ®§UÁð. EªÀgÀ »jAiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ ¸ÀwñÀ FvÀ£À CtÚ¤UÉ PÉÆqÀ®Ä ¤gÁPÀj¹zÀÝgÀ »£À߯ÉAiÀÄ°è ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì vÁ½ ªÀÄUÀ½UÉ C¥ÀºÀj¸ÀĪÀ GzÉÞñÀ¢AzÀ 1) ¸ÀwñÀ vÀAzÉ ªÉAPÀl¸Áé«Ä, 2) ±ÉÃRÄ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ, 3) £ÀgÀ¹AUï ºÁUÀÄ ¸ÀAUÀqÀ 4 d£ÀgÀÄ ¸Á|| J®ègÀÆ UÀÄ®§UÁð J®ègÀÄ MnÖUÉ ¸ÉÃj ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛçUÀ¼ÉÆA¢UÉ §AzÀÄ, ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛçUÀ¼À£ÀÄß vÉÆÃj¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ »jAiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ C¥ÀºÀj¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÉzÀj ¨ÁV®Ä ªÀÄÄaÑPÉÆAqÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß MqÉzÀÄ ®ÄPÁì£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ :¢.29-08-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ±ÉÃRÄ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ, EvÀ£ÀÄ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR¯ÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀjªÀ£ÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è®èzÀ PÁgÀt DvÀ£À UɼÉAiÀÄ ¸ÀwñÀ FvÀ¤UÉ «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ£ÉÆA¢UÉ UɼÉAiÀÄ£À ªÀiÁªÀ DgÉÆæ UÉÆÃ¥Á® FvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ®Ä w½¹zÀ PÁgÀt ªÀiÁªÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä UÉÆÃ¥Á® ºÁUÀÄ DvÀ£À ºÉAqÀw, ªÀÄPÀ̼ÀÄ MnÖUÉ ¸ÉÃj dUÀ¼ÀPÉÌ ©zÀÄÝ, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²¯Áà½UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉüÀÄwÛAiÀiÁ ªÀÄUÀ£É CAvÀ CAzÀªÀgÉ J®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

£É¯ÉÆÃV ¥ÉưøÀ oÁuÉ :¢.28-08-09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ²æêÀÄw PÀªÀįÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ zÉêÀ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ ¸Á:ªÀ¸ÁÛj vÁ:eÉêÀVð f: UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ¹AzÀVUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV »¥ÀàgÀV(J¸ïJ£ï)PÁæ¸ïzÀ°è ¤AvÁUÀ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ¸ÁAiÀħtÚ vÀ¼ÀªÁgÀ ¸Á; ªÀ¸ÁÛj vÁ:eÉêÀVð EvÀ£ÀÄ £À£ÀÄßA¢UÉ «:£Á PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹, fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £É¯ÉÆÃV oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ : ¢£ÁAPÀ 29-08-09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æêÀÄw ±ÁAvÁ UÀAqÀ ¸ÉÊAiÀħuÁÚ ©ÃgÀ£À½î ¸Á: ²ªÁf £ÀUÀgÀ AiÀįÁè°AUÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ±ÀgÀtÄ ªÀ: 9ªÀµÀð FvÀ¤UÉ ±Á¯ÉUÉ ©qÀ®Ä dr §¸ÀªÉñÀégÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÉÆÃqÀ PÁæ¸ï ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ gÁªÀÄ £ÀUÀgÀ jAUï gÉÆÃqÀ PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: PÉJ.32/ J¸ï 6689 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À CwêÉÃUÀ¢AzÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ ºÁ¬Ä¹ UÁAiÀÄUÉƽ¹ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ NrºÉÆÃVÃgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀAZÁj oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ    :¢.19-08-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ©ÃgÀ¥Áà ¥ÀÆeÁj ¸ÁB PÀ®ÆègÀ vÁBºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ fB©ÃzÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ C½AiÀÄ£ÁzÀ ²æà gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¥ÀÆeÁj ¸ÁB ºÀ£ÀĪÀiÁ£À UÀÄr ºÀwÛgÀ ±ÀºÁ§eÁgÀ UÀÄ®§UÁð E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJB39, ºÉZï:6099 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÉ®ÆègÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ UÀÄ®§UÁðPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÀÄzÀÄgÉ ªÀÄÄRzÀ ºÉÆqÀØ E½gÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀj ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ & ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹzÀÝjAzÀ, ¹ÌqÁØV ©¢ÝzÀÄÝ. ªÀÄ°èPÁdÄð£À EªÀjUÉ §®¨sÁUÀzÀ ºÀuÉ ªÉÄïÉ, §®UÀtÂÚ£À PɼÀUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JzÉAiÀÄ PɼÀUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ°£À ¥ÁzÀzÀ ªÀÄzsÀåzÀ ¨ÉgÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ ¸ÉÆïÁè¥ÀÆgÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ªÀiÁr¸ÀÄwÛzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 28-08-09 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ªÀAZÀ£É ¥ÀæPÀgÀt :

±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ :¹§gÀPÀmÁÖ CAUÀ£ÀªÁr PÉÃAzÀæ-1 gÀ°è §gÀĪÀ CAUÀ£ÀªÁr ²PÀëQAiÀiÁzÀ C£ÀĸÀƨÁ¬Ä UÀAqÀ ¸ÀĨsÁµÀ ¸Á: ºÀ¼É ±ÀºÁ¨ÁzÀ EªÀ¼ÀÄ ªÀÄPÀ̽UÉ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ 18 PÉ.f. CQÌ PÉÆlÖgÉ, EªÀ¼ÀÄ ªÀÄPÀ̽UÉ 50 gÀÆ¥Á¬Ä ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ 12 PÉ.f. CQÌ PÉÆlÄÖ ªÉƸÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ¼É. , ªÀÄvÀÄÛ ¹Ûç ±ÀQÛ ¸ÀAWÀ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ¥ÀæwAiÉƧâgÀ ºÀwÛgÀ 2000 ºÁUÀÆ 3000 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀ¼ÀÄ ¨ÁåAQUÉ PÀlÖzÉ ªÉƸÀ ªÀiÁrzÀ §UÉÎ ¢£ÁAPÀ 29-08-09 gÀAzÀÄ ²æêÀÄw AiÀÄ®èªÀiÁä UÀAqÀ §gÀªÀÄAiÀiÁå ¸Á: ¹§gÀPÀmÁÖ ºÀ¼É ±ÀºÁ¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¸Áé¨sÁ«PÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ :¢. 23-08-09 gÀAzÀÄ gÁwæ ¨É¼ÀUÉÎ ²æÃ.ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ¥ÀæPÁ±À PÁA§¼É ¸Á|| ¨Á¥ÀÆ£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ ²Ã¯Á UÀAqÀ zsÀgÀªÀiï PÁA§¼É, ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á|¨Á¥ÀÆ£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀgÀPÁj(¥À¯Áå) ©¹ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÉÆÖÃªï ºÉÆwÛ¹zÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ¸ÉÆÖêï¢AzÀ JuÉÚ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉAQ MªÉÄä¯É ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹rzÀÄ CªÀ¼ÀÄ zsÀj¹zÀ §mÉÖUÉ ¨ÉAQºÀwÛzÀÝjAzÀ ªÉÄʸÀÄnÖzÀÝjAzÀ CzÉà ¢£À ¸ÀzÀjAiÀĪÀ½UÉ G¥ÀZÁgÀPÁÌV UÀÄ®§UÁð f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPɪÀiÁrzÀÄÝ, G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀÄvÁÛ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 29-08-09 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ²æÃ. ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ¥ÀæPÁ±À PÁA§¼É, ¸Á|| ¨Á¥ÀÆ£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

avÁÛ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ : ¢. 26-06-09 gÀAzÀÄ avÁÛ¥ÀÆgÀ §¸Àì r¥ÉÆà WÀlPÀzÀ°è zÀÄgÀ¹Û ªÀiÁrzÀ gÉÃrAiÉÄÃlgÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CzÀgÀ C:Q: 1500/-gÀÄ DUÀĪÀzÀÄ. CAvÁ ²æà zsÀƼÀ¥Àà r¥ÉÆà ªÀiÁå£ÉÃdgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 29-08-09 gÀAzÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 135/2009, PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 29-08-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ®zÀ ªÉüÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd¥Àà lA lA UÁr £ÀA: PÉ.J.-37/5098 gÀ°è UÀAUÁªÀw¬ÄAzÀ QgÁt ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÀÄ ¹zÁÝ¥ÀÅgÀzÀ°è QgÁt ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA§AzÀ¥ÀlÖªÀgÀ°è E½¹, ªÁ¥Á¸ï HjUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¹zÁÝ¥ÀÅgÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¸ÁÖAqï ºÀwÛgÀ §¸ÀmÉÖ¥Àà EªÀgÀÄ ºÀwÛ ZÁ®PÀ£À ¥ÀPÀÌzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, CªÀgÀÄ ¹zÁÝ¥ÀÅgÀ - UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ §gÀUÀÆgÀÄ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ gÁwæ 8-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢UÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, DUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ¯Áj §A¢zÀÄÝ, CzÀgÀ »A¢¤AzÀ E£ÉÆßAzÀÄ ¯Áj §A¢zÀÄÝ, D ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß §ºÀ¼À eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀÄvÀÛ vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ ¸ÀzÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß NªÀgï mÉÃPï ªÀiÁqÀÄvÀÛ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß eÉÆÃgÁV £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¯ÁjAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ¤AiÀÄAvÀætªÀ£ÀÄß vÀ¦à, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ lA lA UÁrUÉ ªÀÄÄA¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ ¸ÀzÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¥ÀÅnzÀÄ UÁr¬ÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ, CªÀ£À ¥ÀPÀÌzÀ°è PÀĽwzÀÝ §¸ÀmÉÖ¥Àà EªÀjUÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ C¥ÀWÁvÀzÀ°è ªÀÄÆZÉð ºÉÆÃVzÀÝ ¸ÀzÀgÀ §¸ÀmÉÖ¥Àà EªÀgÀ£ÀÄß G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ MAzÀÄ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ PÁgÀlV ¸ÀgÀPÁj zÀªÁSÁ£ÉUÉ vÀgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt:

2] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 189/2009, PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ 28-08-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 23-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÀÄ 1) UÀAUÁzsÀgÀ vÀAzsÉ ¥Àæ¯ÁízÀ ªÀAiÀiÁ: 40 ªÀµÀð, G: SÁ¸ÀVà qÉæöʪÀgï eÁ: £ÉÃPÁgÀ ¸Á: PÉ.JA.J¥sï. JzÀÄjUÉ UÀAUÁªÀw. 2) ¤Ã®PÀAoÀ vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀtÚ ¥ÉÆ®PÀ¯ï ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð, eÁ: £ÉÃPÁgÀ G: ºÉÆÃmɯï PÉÉ®¸À ¸Á: ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¤Ã®PÀAoÉñÀégÀ PÁåA¥ï UÀAUÁªÀw. 3) ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ¸ÀªÀÄUÁgÀ ªÀAiÀiÁ: 22 ªÀµÀð, eÁ: ¸ÀªÀÄUÀgÀ G: ZÀ¥Àà° PÉ®¸À ¸Á: PÀ¦¯Á ¨Ágï JzÀÄjUÉ ªÀÄÄgÁj PÁåA¥ï UÀAUÁªÀw. 4) gÀ« vÀAzÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ ªÀAiÀiÁ; 20 ªÀµÀð, eÁ; F½UÉÃgÀ G: ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä ªÁå¥ÁgÀ ¸Á; ®Qëöäà PÁåA¥ï UÀAUÁªÀw. 5) ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ®PÀëöät ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð, eÁ; £ÉÃPÁgÀ G: SÁ¸ÀVà UÀĪÀiÁ¸ÀÛ ¸Á:25£Éà ªÁqÀð ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¤Ã®PÀAoÉñÀégÀ PÁåA¥ï UÀAUÁªÀw. 6) UÀAUÁzsÀgÀ vÀAzsÉ ±ÀAPÀæ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð, eÁ: £ÉÃPÁgÀ G: ºÉÆÃmɯï PÉ®¸À ¸Á: ºÉƸÀ½î gÀ¸ÉÛ UÀAUÁªÀw. 7) AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ªÀAiÀiÁ: 20 ªÀµÀð, eÁ: £ÉÃPÁgÀ G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ¸Á:25£Éà ªÁqÀð ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¤Ã®PÀAoÉñÀégÀ PÁåA¥ï UÀAUÁªÀw. 8) L° ZÀAzÀæ¥Àà vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀtÚ ªÀAiÀiÁ: 40 ªÀµÀð, eÁ: £ÉÃPÁgÀ,. G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ¸Á:25£Éà ªÁqÀð EªÀgÀÄ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¤Ã®PÀAoÉñÀégÀ PÁåA¥ï UÀAUÁªÀw. ¤Ã®PÀAoÉñÀégÀ PÁåA¥ï zÀ°ègÀĪÀ ¸ÀÄgÉñÀ UÉÆÃlÆgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ ¨Éë£À VqÀzÀ PɼÀUÀqÉ ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ²æà f.J¸ï.GqÀV ¦.L. ¸ÁºÉçgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ E¹àÃl dÆeÁl¢AzÀ ¸ÀAUÀ滹zÀ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 4000-00, 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ. ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨Éqï ²Ãl ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ CzÉ. DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr eÁ«Ää£À ªÉÄÃ¯É ©qÀ¯ÁVzÉ.

Saturday, August 29, 2009

Raichur District Reported Crimes

.
: fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì, AiÀÄĪÀPÀ£ÉÆêÀð «µÀ ¸Éë¹ DvÀäºÀvÉå :

zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÆPÀ UÁtzsÁ¼À UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ºÀĸÉãï¸Á§ vÀAzÉ ¦ÃgÀ¸Á§ 22 ªÀµÀð, G : MPÀÌ®ÄvÀ£À EªÀ¤UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ EgÀĪÀ ¦ümïì gÉÆÃUÀPÉÌ SÁ¸ÀV & ¸ÀPÁðj C¸ÀàvÉæUÀ¼À°è vÉÆÃj¹zÀgÀÆ UÀÄt ªÀÄÄR£ÁUÀzÀÝjAzÀ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ:28.08.2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¸Éë¹zÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà eÁ®ºÀ½î ¸ÀPÁðj C¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À vÁ¬Ä ²æêÀÄw ©üÃAiÀĪÀÄä PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è C¸Áé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:

¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ:¢:26.08.09 gÀAzÀÄ ²æà ±ÁAvÀUËqÀ vÀA w¥Àà£ÀUËqÀ ¸ÁzÁå¥ÀÆgÀgÀªÀgÀÄ vÀ£Àß eɹ© £ÀA PÉJ33/JªÀiï1258£ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÉ®¸ÀPÁÌV ªÀÄÄ£ÁªÀgï CjPÉÃjgÀªÀgÀ ©°ØAUï£À ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¤°è¹zÀÄÝ¢£ÁAPÀ 27-08-09 gÀAzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¤°è¹zÀÝ C.Q 16 ®PÀë gÀÆ ¨É¯ÉAiÀÄ eɹ©AiÀÄ£ÀÄß gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzsÀ ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ®§UÁð:¢:27/08/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 00:15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ
²æà C¤Ã®@D£ÀAzÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ ¥ÁqÀªÀÄÄT ¸Á:ªÀÄPÀÛA¥ÀÆgÀ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ UÀuÉñÀ«dð£É ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ lAlA £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ ªÀÄPÀÛA¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ lAlA ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹¸ÀÄvÁÛ ¦üÃ±ï ªÀiÁPÉÃðl ªÀÄÄA¢£À gÉÆÃr£À°è MªÉÄäÃ¯É PÀmï ºÉÆÃqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ lAlA ¥À°Ö AiÀiÁV ²æà C¤Ã®@D£ÀAzÀ gÀªÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzsÀ ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ®§UÁð:¢£ÁAPÀ; 25/08/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:40 ¦.JªÀiï.zÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æà §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà £ÁUÀtÚ£ÀªÀgÀ ZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ¥Éưøï oÁuÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄzÀ£À mÁQÃeï ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ DmÉÆÃjPÁë £ÀA:PÉJ32/J8479 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ ²æà §¸ÀªÀgÁdgÀªÀgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ C¥ÀWÀvÀ¥Àr¹ UÁAiÀÄUÉƽ¹ CmÉÆà ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 205/2009, PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:

¢: 28-08-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ fÃgÁ¼À PÀ®ÄÎr ¹ÃªÀiÁzÀ°è ®PÀ̪ÀÄä zÉë UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgï-§ºÁgï E¹àÃmï dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨sÁwä ²æà Dgï.Dgï.¥Ánïï, ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦. UÀAUÁªÀw ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£Àå ¹.¦.L. UÀAUÁªÀw (UÁæ) ªÀÈvÀÛgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¥ÉÆæ¨ÉõÀ£Àj ¦J¸ïL. ²æà ¸ÀwñÀ £É®UÉÆAqÀ£ÀºÀ½î, ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ºÉZï.¹. 98, 76 ¦.¹. 100, 374, 340, 190, 248, 07, 245 ªÀÄvÀÄÛ J.¦.¹. 77 EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgï-§ºÁgï JA§ E¸ÉàÃmï dÆeÁlªÀ£ÀÄß ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ DqÀÄwÛzÀÄÝ, CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀj E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ 1] ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ vÀAzÉ ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 34 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: fÃgÁ¼À     2] «ÃgÀtÚ vÀAzÉ zÀ°AUÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 40 ªÀµÀð, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:     fÃgÁ¼ÀPÀ®ÄÎr 3] VqÀØ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 30 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: aZÀð£ÀUÀÄqÀØ 4] £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ®PÀëöät, ªÀAiÀĸÀÄì 32 ªÀµÀð, eÁw: £ÉÃPÁgÀ G: ZÀºÀzÀ CAUÀr ¸Á: ¤Ã®PÀAoÉñÀégÀ PÁåA¥ï-UÀAUÁªÀw. 5]¸ÀPÀæ¥Àà vÀAzÉ ±ÉÃRgÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 25 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: ZÀºÀzÀ CAUÀr ¸Á: ±ÀgÀt §¸ÀªÉñÀégÀ PÁåA¥ï. 6]    FgÀtÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 50 ªÀµÀð, eÁw: G¥ÁàgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÀÄAqÀªÀÄä PÁåA¥ï-UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄ CªÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܼÀ¢AzÀ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 16,860-00 UÀ¼ÀÄ, 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ, ºÁUÀÆ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É ºÁ¹zÀÝ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï §gÀPÁ ¹QÌzÀÄÝ CzÉ.

2] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 134/2009, PÀ®A 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ: 28-08-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-15 UÀAmÉUÉ ²æÃ. ªÀĺÉñÀ ¦. PÀ£ÀPÀVj PÁgÀlV oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ §gÀUÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄmÁÌ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ, ºÁUÀÆ ¹§âA¢UÀ¼À£ÀÄß MAzÀÄ SÁ¸ÀV fÃ¥ï£À°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀUÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄjAiÀĪÀÄä zÉë UÀÄr ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä C°è UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è ¤gÀvÀgÁVzÀÝ 1) PÀȵÀÚªÀÄÆwð vÀA¢ ®ZÀÑtÚ PÀAzÀUÀ¯ï, ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁ: ªÉʱÀå, G: QgÁt ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á: §gÀUÀÆgÀ, 2) ±ÀgÀ¥sÀÅ¢Ýãï vÀA¢ ªÀįÉݸÁ¨ï, ªÀAiÀÄ: 60, ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèÃA, G: ¥Á£ï ±Á¥ï, ¸Á: gÉrØPÁåA¥ï, ¸Á®ÄAaªÀÄgÀ, 3) ²æäªÁ¸À vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀægÁªï EqÀ¥ÀUÀAn, ªÀ: 40 eÁ: PÀªÀiÁä G: ¥Á£ï ±Á¥ï, ¸Á: gÉrØPÁåA¥ï, ¸Á®ÄAaªÀÄgÀ, EªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁr CªÀjAzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 1035-00 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Friday, August 28, 2009

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 28/08/2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 28-08-2009

ªÀÄÄqÀ© oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 93/09 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 27-08-09 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ SÉÃqÁð(©) UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝzÀUÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ¸Áé«Ä J¸ï.JZï.N. gÀªÀgÀÄ ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ SÉÃqÁð(©) UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV DgÉÆævÀgÁzÀ ²ªÁ£ÀAzÀ, UÀÄAqÀ¥Áà, §¸ÀªÀgÁd, ¸ÀzÁ£ÀAzÀ, ¨Á§Ä ªÀÄvÀÄÛ zÀvÀÛuÁÚ gÀªÀgÀÄ ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÄÝzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưø oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 205/09 PÀ®A 307, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ B 27/08/2009 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÁ±À¥Áà gÀlPÀ¯É ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ G: ¨sÁUÀå ®Qëöä ¥sÀgÀ¤ZÀgÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ ¸Á: §gÀzÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8 wAUÀ½AzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀzÀ°è ¨sÁUÀå ®Qëöä ¥sÀ¤ðZÉgÀzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ vÀ£Àß ¸ÀA§A¢üPÀ ªÀÄ£É ¨sÁ°Ì ªÀiÁ±ÀĪÀÄ ¥Á±Áå PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è EzÀÄÝ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ ZÀAzÀæ¥Áà gÀlPÀ¯É gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ DUÁUÀ §gÀÄwÛgÀÄwÛzÀÄÝ ¨sÁ°ÌUÉ §AzÁUÀ ¨Á°Ì ªÀiÁ±ÀĪÀÄ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ E¸Áä¬Ä® vÀAzÉ ªÀĸÁÛ£À¸Á§ ºÁUÀÄ d«ÄÃgÀ vÀAzÉ ±ÀgÀ¥sÉÆâݣÀ EªÀgÀÄ ºÉzÀj¹ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt vÉUÉzÀÄ PÉƼÀÄîwÛzÀÝgÀÄ ºÀtPÉÆqÀ¢zÁÝUÀ ¢: 27-08-2009 gÀAzÀÄ ªÀiÁ±ÀĪÀÄ ¥Á¸Áå PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è 1) E¸Áä¬Ä® vÀAzÉ ªÀĸÁÛ£À¸Á§ ªÀAiÀĸÀÄì 26 ªÀµÀð ¸Á B ªÀiÁ±ÀĪÀÄ¥Á¸Áå PÁ¯ÉÆä ¨Á°Ì 2) d«ÄÃgÀ vÀAzÉ ±ÀgÀ¥sÉÆâݣÀ ªÀAiÀĸÀÄì 28 ªÀµÀð ¸Á B RwÃ¥sÀ UÀ°è ¨sÁ°Ì ºÁUÀÄ E£ÉÆߧâ£ÀÄ EªÀgÀÄ MAzÀÄ AiÀĪÀiÁí ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA B PÉJ-38-E-3996 ºÁUÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ ¥Àè¸ÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA B £ÉÆÃrgÀĪÀ¢¯Áè CªÀgÀÄ 3 d£ÀgÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ JgÀqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É JgÀqÀÄ vÀ®ªÁgÀ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ “ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ EAzÀÄ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛªÉ CAvÁ CAzÀÄ d«ÄÃgÀ EvÀ£ÀÄ MwÛ »rzÁUÀ E¸Áä¬Ä® EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ vÀ®ªÁgÀ¢AzÀ vÀ¯É ªÀÄzsÀå JgÀqÀÄ JlÄ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 92/09 PÀ®A 279, 337 L ¦ ¹ & 187 L.JA.«.DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 27/8/09 gÀAzÀÄ 2315 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢: PÀgÀ§¸À¥Áà vÀAzÉ ²ªÀªÀÄÆvÉð¥Áà PÉÆ¥ÀàzÀ ¸Á: £ÀgÀ¸À¥ÀÆgÀgÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸À°è¹zÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 27-08-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® vÀªÀÄä PÀbÉÃjAiÀÄ°è PÀÆr¹zÀÝ UàuÉñÀ «¸Àdð£É §AzÀªÀgÀ NuÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ «¸Àdð£É ªÀiÁr CzÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¨ÁåAqÀ, ¸ËAqÀ¨ÁPÀìUÀ¼À£ÀÄß wæ¥ÀÆgÁAvÀPÉÌ vÀ®Ä¦¸À®Ä ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¨Á¯Áf ªÀqÉØ £ÀªÀÄä mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA PÉJ-39, n-2001-2002 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV wæ¥ÀÆgÁAvÀPÉÌ vÀ®Ä¦¹ ªÀÄgÀ½ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt §AUÁè gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄðAzÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁf JA.J¯ï.J. RĨÁ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ §AUÁè PÀqɬÄAzÀ M§â ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ£À fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ mÁæöåPÀÖgÀPÉÌ rØQ ªÀiÁrzÀjAzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ, CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

: gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ, QèãÀgï ¸ÁªÀÅ :

¢£ÁAPÀ : 25.08.2009 gÀAzÀÄ 0100 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ C§Äݯï d¨Áâgï vÀAzÉ C§ÄÝ¯ï ªÀÄÄPÉÛzÁgï 39 ªÀµÀð, ¸Á:°AUÀgÁeï PÁåA¥ï UÀAUÁªÀw EªÀ£ÀÄ ¯Áj ¸ÀASÉå: ºÉZïDgï.38, PÉ.3365 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉà ªÀiÁ£À« ¥ÀlÖtzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°ègÀĪÀ gÁeÉñÀéj ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ¥ÀA¥ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ JqÀ¨sÁUÀzÀ°è ¤AwzÀÝ ¯Áj ¸ÀASÉå:PÉJ.36,3200 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¯ÁjAiÀÄ QèãÀgï E¨Áæ»A¸Á§ vÀAzÉ ±Á«ÄÃzï¸Á¨ï 30 ªÀµÀð, ¸Á:¨Áå°ºÁ¼ï, ºÁ:ªÀ: UÀÄAqÀªÀÄäPÁåA¥ï UÀAUÁªÀw EªÀ¤UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà ªÀiÁ£À« ¥ÀlÖtzÀ SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¥ÀæxÀªÀÄ aQvÉìPÉÆr¹, ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼À ¸À®ºÉAiÀÄAvÉ §¼Áîj PÉ.JA.¹. D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ:27.08.2009 gÀAzÀÄ 10.30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ zÀįÉøÁ§ ¸Á:§¤ßVqÀzÀ PÁåA¥ï UÀAUÁªÀw PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: ºÁªÀÅ PÀaÑ AiÀÄĪÀPÀ ¸ÁªÀÅ :

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ ¨Á¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, UÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ vÀªÀÄäAiÀÄå 18 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27.08.2009 gÀAzÀÄ 0200 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ, ¨Á¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è ªÀÄ®VzÁÝUÀ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjUÀAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À vÁ¬Ä CPÀ̪ÀÄä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥ÉưøÀgÀÄ DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: ªÀÄ»¼É PÁt :

¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ f¯ÉèAiÀÄ ºÀÄ£ÀÄUÀÄAzÀ vÁ®ÆPÀ PÀAzÀUÀ¯ï UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, w¥ÀàtÚ EªÀgÀ 24 ªÀµÀðzÀ ¥ÀwßAiÀÄÄ vÀªÀgÀÆgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ CªÀÄgÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 24.08.2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÁV ºÉý §¸ï£À°è ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ F ªÀgÉUÀÆ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀzÉÃ, ªÁ¥Á¸ï vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÀÆ ¨ÁgÀzÉà J°èUÉÆà ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ¸ÀAUÀ¥Àà CªÀÄgÁ¥ÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉgÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

: E¹àÃmï dÆeÁl, 14 d£ÀgÀ §AzsÀ£À, gÀÆ: 4,685/- d¦Û :

PÀĪÀiÁj. C¤vÁ.©.ºÀzÀÝtÚ£ÀªÀgï (¥ÉÆæÃ) rJ¸ï¦, ¥Àæ¨sÁj AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 26.08.2009 gÀAzÀÄ 1745 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ SÁ£Á¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ zÀļÀîAiÀÄå vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉà 13 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: SÁ£Á¥ÀÆgÀÄ & UÉÆãÁégïUÁæªÀÄ gÀªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ & £ÀUÀzÀĺÀt:4,685/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ° zÉÆA© ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀgÀPÁj ¸ÀévÀÄÛ ºÁ¤¥Àr¹zÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ºÉZÀÄѪÀj r.¹ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀ PÁgÀÄ d¼ÀAUÉƽ¹zÀ ¥ÀæPÀgÀt:

¢:27/08/09 gÀAzÀÄ ²æÃ.ªÀĺÀäzï E¨Áæ»A ºÉZÀÄѪÀj r.¹. gÀªÀgÀ PÁgï ZÁ®PÀ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 05:45 UÀAmÉUÉ UÀÄ®§UÁð ºÉZÀÄѪÀj r.¹. gÀªÀgÀ PÁgï £ÀA: PÉJ01/f3693£ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ dUÀvï ¸ÀPÀð¯ï PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¥Á°PÉAiÀÄ 31 d£À zsÀgÀt¤gÀvÀ ¢£ÀUÀÆ° £ËPÀgÀgÀÄ PÁjUÉ CqÀØUÀnÖ ¤°è¹ §rUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®ÄèUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁj£À UÁè¸ï MqÉzÀÄ CAzÁdÄ gÀÆ.5000/- ºÁ¤¥Àr¹zÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¥Á°PÉ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ ¦ÃoÉÆÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ºÁ¤UÉƽ¹zÀ §UÉÎ:

¢£ÁAPÀ: 27/08/09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0500 UÀAmÉUÉ ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¥Á°PÉ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ vÀªÀÄä ¨ÉÃrPÉUÁV zsÀgÀt ¤gÀvÀgÁVzÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 31 d£À ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¥Á°PÉ ¢£ÀUÀÆ° PÁ«ÄðPÀgÀÄ vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è §rUÉ, PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¥Á°PÉ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è£À PÀÄað, mÉç¯ï, ±ÉÆÃPÉ¸ï ªÀÄvÀÄÛ QlQAiÀÄ UÁè¸ÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ E¤ßÃvÀgÀ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ MqÉzÀÄ PÀ®Äè vÀÆgÁl ªÀiÁr CAzÁdÄ 3 ®PÀëö gÀÆ¥Á¬Ä QªÀÄäwÛ£ÀzÀÄ ºÁ¤¥Àr¹zÀ §UÉÎ ªÀiÁ£Àå DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¥Á°PÉ PÁAiÀiÁð®AiÀÄ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï ¸ÀÄlÖ ¥ÀæPÀgÀt:

¢£ÁAPÀ: 27/08/09 gÀAzÀÄ 0545 UÀAmÉUÉ vÁ£ÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ r¥ÉÆà §¸Àì £ÀA.PÉJ38/J¥ï485£ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ UÀÄAqÀ¥Àà gÀªÀgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¥Á°PÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉAiÀÄ gÉÆÃr£À°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ FgÀtÚ vÀAzÉ ²ªÀAiÉÆÃUÉ¥Àà fªÀtV ¸ÀÄAzÀgÀ £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀ ªÀÄÄAzÁ¼ÀvÀézÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 30-40 d£À ¥ËgÀ PÁ«ÄðPÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ PÀnÖUÉ, PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, §¹ì£À UÁdÄUÀ¼ÀÄ MqÉzÀÄ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ºÁQ §¹ìUÉ ¨ÉAQºÀaÑ ¸ÀÄlÄÖ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ºÁ¤ ¥Àr¹, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ gÀÆ54,649/- ¨É¯ÉAiÀÄ §¸ïì nPÉÃl ¸ÀÄlÖ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 149/2009, PÀ®A 341, 323, 324, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27-08-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 10 UÀAmÉUÉ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ¥ÉÇÃ£ï ªÀiÁ»w C£ÀéAiÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà PÀ£ÀPÀUËqÀ ¸Á: vÉÆÃ¥À®PÀnÖ gÀªÀgÀ £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ, EAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ vÀ£Àß ºÉAqÀw ±ÁAvÀªÀÄä¼ÉÆA¢UÉ ºÉÆ®zÀ°è ¸ÀfÓ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆâ ©vÀÛ£É ªÀiÁr ªÁ¥À¸ÀÄì §ArAiÀÄ°è §gÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ UÁæªÀÄzÀ UÀmÉÖUËqÀ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÁ¬Ä ªÀÄ°AiÀĪÀé gÀªÀgÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ¦üAiÀiÁð¢UÉ AiÀiÁPÀ¯Éà ¨ÉƸÀÄrà ªÀÄUÀ£Éà £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃUÀÄwÛà CAvÁ dUÀ¼ÀPÉÌ §A¢zÀÄÝ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢ F gÀ¸ÉÛ ©lÄÖ J°è ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ UÀmÉÖUËqÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è ¨ÁgÀÄPÉÆÃ®Ä UÀÄt¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ JqÀ¥ÀPÀÌrUÉ, JqÀUÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨ÁUÀPÉÌ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ C°èAiÉÄà ºÉÆgÀnzÀÝ AiÀÄ®è¥Àà ºÀjd£À EªÀ£ÀÄ §AzÀÄ §Ä¢Ý ºÉüÀ®Ä CzÀ£ÀÄß PÉüÀzÉà E§âgÀÆ PÀÆr EªÀ£ÀzÀÄ §ºÀ¼À DVzÉ CªÀ£ÉßãÀÄ PÉüÀÄwÛ¯Éà CªÀ£À£ÀÄß ªÀÄÄV¹©qÉÆuÁ CAvÁ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ UÀmÉÖUËqÀ EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß £É®PÉÌ PÉqÀ« PÁ°¤AzÀ JzÉUÉ M¢ÝzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:

2] AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 81/2009, PÀ®A 454, 457, 380 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-00 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢zÁgÀgÁzÀ ²æà CAzÁ£ÀUËqÀ vÀAzÉ «gÀÄ¥ÁPÀëUËqÀ ¥Ánî ªÀ: 53 G: ªÀÄÄSÉÆÃ¥ÁzÀågÀÄ ¸ÀgÀPÁj ¥ËæqsÀ ±Á¯É aPÀ̪ÀiÁåUÉÃj ¸Á: aPÀ̪ÀiÁåUÉÃj EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦gÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ°èAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 24-08-2009 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 25-08-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 9-00 UÀAmÉ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀgÀavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ aPÀ̪ÀiÁåUÉÃj UÁæªÀÄzÀ ²æêÀÄw ¤Ã®ªÀÄä ²ªÀ±ÀAPÀgÁªï zÉøÁ¬Ä ¸ÀgÀPÁj ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛ ¥ËæqsÀ ±Á¯ÉAiÀÄ UÀtPÀAiÀÄAvÀæzÀ PÉÆoÀrAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¨sÁUÀzÀ QlQAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ QlQAiÀÄ°è PÉʺÁQ UÀtPÀAiÀÄAvÀæzÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ°èzÀÝ UÀtAiÀÄAvÀæUÀ½UÉ eÉÆÃr¹zÀ 2 PÉèöÊAmï CA.Q.16,000-00 gÀÆ., 1 Qà ¨ÉÆÃqÀð CA.Q. 1300-00 gÀÆ., 1 ªÀi˸ï CA.Q. 150-00 gÀÆ., 2 CqÀ¥ÀÖgÀUÀ¼ÀÄ CA.Q. 400-00 gÀÆ. »ÃUÉ MlÄÖ 17,850-00 gÀÆ.UÀ¼À ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁgÉ. ²æÃ. §ÆzÉÃ¥Àà J.J¸ï.L. PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Thursday, August 27, 2009

Bidar District Daily Crime Update 27-08-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 27-08-2009

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 101/09 PÀ®A 323, 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 26/08/09 gÀAzÀÄ 0730 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁð¢ GeÁ¯Á UÀAqÀ ¢°Ã¥ï zɪÀ£É PÉÆÃlUÁå¼ÀªÁr gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀ¸À UÀÆr¸ÀÄwgÀĪÁUÀ DgÉÆæ eÉÊ»AzÀ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄAzÉ EgÀĪÀ PÀnÖUÉ ¤Ã£ÉPÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆV¢Ý CAvÁ CAzÁUÀ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £À£ÀßUÉ UÉÆwÛ®è £Á£ÉPÉ ªÀAiÀÄ°è CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ DgÉƦvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ JzÀÄgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛ CAvÁ CªÁZÀå ±À§Ý¢AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊAiÀÄ°èzÀ bÉÃwæ¬ÄAzÀ ¦ÃAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹzÀÄÝ EzÉ CAvÁ EzÀÝ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 204/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 26/08/09 gÀAzÀÄ 1345 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¤Ã®ªÀiÁä UÀAqÀ ªÀÄÄgÀÄUÉ¥Áà ªÀAPÉ ªÀAiÀÄ 70 ªÀµÀð G, ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á/ªÀiÁ±ÉmÉÖ UÀ°è ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ ªÀiÁ±ÉmÉÖ UÀ°è¬ÄAzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄAdÄ U˽ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÀ¥Áà ¯ÉÆÃRAqÉ PÁgÀ £ÀA JA.JZÀ 24-J¯ï 8966 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á. ¨sÁ°Ì ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁgÀÆPÀvɬÄAzÀ »AzÀPÉÌ £ÀqɬĹ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É vÀgÀavÀ UÁAiÀÄ, JqÀUÉÊ gÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj ªÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 97/09 PÀ®A 323, 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ-26/08/09 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢Üã ²æêÀÄw ªÀÄ®èªÀiÁä UÀAqÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ªÀAiÀÄ-28 ªÀµÀð ¸Á-GZÁÑ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ-26/8/09 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤Ã£ÀÄ ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ ºÉÆý ºÀ§âPÉÌ ºÉÆÃV¢Ý CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ ¦ügÁå¢UÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 113/09 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 26-08-2009 gÀAzÀÄ 2015 UÀAlUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw £ÁUÀªÀiÁä UÀAqÀ ¨Á§Ä PÀÄA¨ÁgÀ eÁ ¸Á; ¨ÉîÆgÀ vÁ:§¸ÀªÀPÀ¯Áåt. gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 26-08-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¥ÀwAiÀiÁzÀ ¨Á§Ä vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Áà E§âgÀÄ PÀÄr «ÄRð® UÁæªÀÄzÀ PÀqÉ EzÀÝ ºÉÆ®PÉÌ «ÄRð® xÁAqÀ gÉÆr£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ®è¥Áà WÉÆÃzÉ¥ÀÄUÉð ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀ¥Áà ¸ÀdÓ£À±ÉÃnÖ EªÀgÀÄ ¸ÀºÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝgÀÄ ¸ÀAUÀ¥Áà GzÁ£É EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ ¨ÉîÆgÀ PÀqÉ »A¢¤AzÀ M§â »gÉÆà ºÉÆAqÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄäÃ¯É UÀAqÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁr ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¤°è¹zÀAvÉ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆzÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ ªÀÄÄRPÉÌ, vÀ¯ÉUÉ, ºÀuÉUÉ ºÀwÛ ¨sÁj UÁAiÀªÁV §®PÁ®Ä ªÉƼPÁ® PɼÀ¨sÁUÀ ªÀÄÄjzÀAvÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉƯÁè¥ÀÄgÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀĪÁUÀ GªÀÄUÀð ¸À«Ä¥À ¸ÁAiÀÄAPÁ® 700 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 147/09 PÀ®A 323,324,504,506, eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 26/08/09 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫ÄAZÀªÀiÁä UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Áà QgÀt ¸Á: ªÀÄÄvÀÛAV gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÁæªÀÄzÀ gÀAUÀªÀiÁä EªÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÁÝV ªÀÄÄvÀÛAV UÁæªÀÄzÀ ±ÀgÀt¥Áà »gÀUÉ EªÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ªÀĺÉÃAzÀæ CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ C«£Á±À EªÀgÀÄ §AzÀÄ CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ EªÀ£À PÉÊAiÀÄ°è ZÁPÀÄ EvÀÄÛ ªÀÄƪÀgÀÄ CPÀ̼À ªÀÄUÀ ºÀtªÀÄAvÀ¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Wednesday, August 26, 2009

Bidar District Daily Crime Update - 26-08-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ; 26-08-2009

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 94/09 PÀ®A 324,323,504 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 25/08/2009 gÀAzÀÄ 1645 UÀAmÉUÉ ¦ÃAiÀiÁ𢠲æà ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd UËgÉ ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð eÁåw °AUÁAiÀÄvÀ G «zÁåyð ¸Á ¤lÆÖgÀ (PÉ) gÀªÀgÀ vÀAzÉ ºÁUÀÆ aPÀÌ¥Àà£ÁzÀ J1 C£ÀßgÁªÀ UËgÉ E§âgÀÄ CPÀÌ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ J1 EvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÆÃjAiÀÄ ¤ÃgÀÄ ¢£Á®Ä ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°UÉ §AzÀÄ ¤®ÄèwÛzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ¸Àj ¥Àr¸ÀÄPÉÆà CAvÀ ºÉüÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 24/08/09 gÀAzÀÄ ªÀÄ¼É ¤ÃgÀÄ & ªÉÆÃjAiÀÄÀ ¤ÃgÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄÀ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁÛUÀ C£ÀßgÁd EvÀ£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ªÀÄÄV£À ªÉÄïÉ, JqÀ PÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É , vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, ¨É¤ß£À°è ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊUÀÆ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 258/09 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-
¢::25/08/09 gÀAzÀÄ M§â ªÀÄ£ÀĵÀå C£À¢üPÀÈvÀ ªÁV ¸ÁgÁ¬Ä ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÀĨÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ gÀÆ¥Á ªÉÊ£À ±Á¥À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä C°è M§â ªÀÄ£ÀĵÀå vÀ£Àß ºÀwÛgÀ «gÀĪÀ MAzÀÄ ¨ÁåUÀ£À°è ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÀÄ n«J¸ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ElÄÖPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ zÁ½ªÀiÁr »ÃrzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ºÀtªÀÄAvÀgÉrØ JAzÀÄ ºÉýzÀ ºÁUÀÄ ¸ÀzÀgÀÄ ¨ÁåV£À°è 180 JªÀiïJ¯ï£À 31 AiÀÄÄJ¸ï «¹ÌAiÀÄ ¨ÁmÉ®UÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉƦvÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Raichur District Reported Crimes: DPÀ¹äPÀ «zsÀÄåvï ±Ámï¸ÀPÀÆåðmï, AiÀÄĪÀPÀ£À ¸ÁªÀÅ :


¢£ÁAPÀ: 23.08.2009 gÀAzÀÄ ªÀiÁ£À« ¥ÀlÖtzÀ PÉÆãÁ¥ÀÆgÀ ¥ÉÃmÉ §qÁªÀuÉAiÀÄ°è UÀuÉñÀ ªÀÄÆwð ¥ÀæwµÁ×¥À£É ªÀiÁrgÀĪÀ ¸ÀܼÀzÀ C®APÁgÀzÀ ¹ÃjÃeï §¯ïâUÀ¼À£ÀÄß ¨Á¨Á vÀAzÉ UÀįÁªÀiï gÀ¸ÀƯï¸Á¨ï 21 ªÀµÀð & gÀºÀªÀiÁ£ï vÀAzÉ E¨Áæ»A¸Á¨ï E§âgÀÆ ¸Á: DzÁ¥ÀÆgÀÄ¥ÉÃmÉ ªÀiÁ£À«gÀªÀgÀÄ ¥Àæw¢£À ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝAvÉ ¢£ÁAPÀ: 25.08.2009 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¹ÃjÃeï §¯ïâUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ¨Á¨Á vÀAzÉ UÀįÁªÀiï gÀ¸ÀƯï¸Á¨ï 21 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ PÀȵÀÚ vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀA§PÉÌ PÉÊ»rzÀÄ ¤AvÀÄ PÉÆAqÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV PÀA§zÀ°è «zsÀÄåvï ¸ÀA¥ÀPÀðUÉÆAqÀÄ PÀA§PÉÌ PÉÊ»rzÀ ¨Á¨Á¤UÉ «zsÀÄåvï ±Ámï ¸ÀPÀÆåðmï DV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ gÀºÀªÀiÁ£ï PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

        
: DPÀ¹äPÀ «µÀ¢AzÀ AiÀÄĪÀPÀ£À ¸ÁªÀÅ :


zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÆPÀ PÁPÀgÀUÀ¯ï UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ªÉAPÀlgÁAiÀÄ vÀAzÉ F±ÀégÀ¥Àà 30 ªÀµÀð, EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 25.08.2009 gÀAzÀÄ PÁPÀgÀUÀ¯ï ¹ÃªÀiÁzÀ ºÉÆ®zÀ°è ¨É¼É¢gÀĪÀ ºÀwÛAiÀÄ ¨É¼ÉUÉ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢ü ¹A¥Àr¹, ¸ÀjAiÀiÁV PÉÊvÉƼÉAiÀÄzÉ ¤ÃgÀÄ PÀÄr¢zÀÝjAzÀ DPÀ¹äPÀªÁV Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢üAiÀÄÄ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ¥ÀæªÉò¹, ¸ÀAPÀl¥ÀqÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÀÆqÀ¯Éà CªÀ£À£ÀÄß zÉêÀzÀÄUÀð ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà 1730 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À vÀAzÉ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtB

UÀÄ®§UÁð ¸ÀAZÁj oÁuÉB¢:23/08/09gÀAzÀÄ £ÀUÀgÀzÀ «ÄdUÀÄj gÉÆÃrUÉ EgÀĪÀ DmÉÆà ¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ ªÉÆà ¸ÉÊPÀ® £ÀA.PÉJ32/AiÀÄÄ8784 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ ¥ÁzÀZÁj jAiÀiÁ£À vÀAzÉ ªÉƺÀäzÀ gÀ¦üÃPï ªÀ: 9ªÀµÀð ¸Á: «ÄdUÀÄj UÀÄ®§UÁð gÀªÀjUÉ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ UÁAiÀÄUÉƽ¹ CmÉÆà ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ²æà ²æà C¸ÀèA CºÀªÀÄzÀ vÀAzÉ §¹ÃgÀ¸Á§ ªÀ: 30ªÀµÀð ¸Á: £ÀAiÀiÁªÉƺÉƯÁè ªÉÆëģÀ¥ÀÆgÀ UÀÄ®§UÁð.gÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ UÀÄ®§UÁð ¸ÀAZÁj oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtB

£É¯ÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉB¢£ÁAPÀ;26/8/09gÀAzÀÄ eÉêÀVð-¹AzÀV gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄAzɪÁ® ºÀwÛgÀ ¯Áj £ÀA,PÉJ21/J1090 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀĮ̥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà PÀļÀUÉÃj PÉ,J-21/J 1090 ¯Áj ZÁ®PÀ ¸Á; zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤ÃµÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ JzÀÄjUÉ §gÀÄwÛzÀÝ ¯ÁjUÉ C¥ÀWÀvÀ ¥Àr¹zÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ QèãÀgï ²æà ªÀĸÁÛ£À¥Àà UÀA/ ¹zÀÝ¥Àà eÁ¤PÀgÀ ¸Á:ZÀAUÀl vÁ: aAZÉÆý f: UÀÄ®§UÁð ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄ£À ¨É¼ÀªÀÄV gÀªÀjUÉ ¨sÀj UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ZÁ®PÀ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄ£À ¨É¼ÀªÀÄV ªÀÄÈvÀ ¥ÀlÖ§UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £É¯ÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt:

UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ®¥Éưøï oÁuÉB²æà UÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ C¯ÉêÀĤ ¸Á||aAvÀ£À½îgÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÁ£ÀÄ F »AzÉ eÉ.r.J¸ï ¥ÀPÀëzÀ°èzÀÄÝ PÀ¼ÉzÀ «zsÁ£À¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ PÁ®PÉÌ ©.eÉ.¦ ¥ÀPÀëPÉÌ ¸ÉÃjzÀÄÝ PÀAzÀPÀÆgÀÄ £ÁUÀtÚUËqÀ gÀªÀgÀÄ eÉ.r.J¸ï. ¥ÀPÀë¢AzÀ JªÀiï.J¯ï.JUÉ ¸Àà¢üð¹zÀÄÝ vÁ£ÀÄ ©.eÉ.¦ ¥ÀPÀëPÉÌ ¨ÉA§°¹zÀÝjAzÀ gÁdQÃAiÀÄ ªÉʪÀ£À¹ì¤AzÀ ¢:24-08-09gÀAzÀÄ eÉ.r.J¸ï. ¥ÀPÀëzÀ ¨ÉA§°UÀ£ÁUÀtÚUËqÀgÀ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ ²æà UÀAUÀ¥ÀàöߪÀgÀÄ PÀAzÀPÀÆgÀÄ UÉÃl¤AzÀ aAvÀ£À½îUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ PÉÊAiÀÄ°è ªÀiÁgÁPÁ¸ÀÛç »rzÀÄ zÁjUÉ CqÀتÁV mÁæöåPÀÖgï ¤°è¹ vÀqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÀiÁgÁPÁ¸ÀÛçUÀ½AzÀ UÀAUÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ gÁªÀÄPÀȵÀÚgÉrØUÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀÄ ªÀiÁgÁuÁAwPÀ ºÀ¯Éè £Àqɹ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:

gÉÉÆÃeÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉB²æà dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ gÀ«AzÀæPÀĪÀiÁgÀ ¸Á:zsÀ£ÀUÀgÀUÀ°ègÀªÀgÀÄ ¢:21-8-09gÀAzÀÄ vÀ£Àß CmÉÆÃjPÁë £ÀA:PÉJ32/J6917 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß gÁwæ 11 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹ ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ ¨É½UÉÎ £ÉÆÃqÀ®Ä CmÉÆà EgÀ°¯Áè, gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ UÀÄ®§UÁð £ÀUÀgÀzÀ°è J¯Áè PÀqÉUÀÆ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹QÌgÀĪÀ¢¯Áè PÁgÀt vÀ£Àß CmÉÆà jPÁë ¥ÀvÉÛ PÀÄjvÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzsÀ gÉÆÃeÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÀSÁ¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt:

gÉÉÆÃeÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉB¢:25-08-2009gÀAzÀÄ ²æà ªÀĺÀäzÀ eÉÆúÉÃgÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® d¨ÁâgÀ ¸Á:SÁeÁ PÁ®¤ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄÄAzÉ EzÁÝUÀ 1)ªÀĺÀäzÀ D¹Ã¥sï, 2)ªÀĺÀäzÀ ºÁf gÀªÀgÀÄ §AzÀªÀgÉ «£ÁB PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ §AiÀÄÄÝ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÉÆÃeÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

Tuesday, August 25, 2009

Raichur District Reported Crimes

: ¥ÀævÉåÃPÀ ªÀÄÆgÀÄ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ, E§âgÀ ¸ÁªÀÅ, 6 d£ÀjUÉ UÁAiÀÄ :

¢£ÁAPÀ : 16.08.2009 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ ¸Á: PÀ£ÁߥÀÆgÀĺÀnÖ EªÀ£ÀÄ ¯Áj ¸ÀASÉå: PÉJ.36,8899 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀÄÄzÀUÀ¯ï-ªÀÄ¹Ì gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉà ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÀlÖtzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°ègÀĪÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ¥ÀA¥ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ ¨ÁAqïPÀ°èUÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¯ÁjAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ ¨ÁV®°è PÀĽwzÀÝ QèãÀgï zÀvÁÛvÉæÃAiÀÄ vÀAzÉ aPÀÌtÚ 40 ªÀµÀð, ¸Á:PÉ.E.©.PÁ¯ÉÆä, gÁªÀÄzÀÄUÀð, vÁ: ¨É¼ÀUÁ« EªÀ£ÀÄ ¯Áj¬ÄAzÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ:24.08.2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ²æÃPÁAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ : 24.08.2009 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ «gÀÄ¥ÁQë vÀAzÉ wªÀiÁägÉrØ 20 ªÀµÀð, ¸Á: PÉ.ºÉƸÀ½î vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ, ºÁ:ªÀ: ¤ÃgÀªÀiÁ£À« EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀASÉå: PÉJ.36, JA.5392 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀiÁ£À«-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉà £À¯Áè¨Á¬Ä PÁåA¥ï£À ¨Á¨ÁgÉÊ¸ï «Ä¯ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ ¨ÁAqïPÀ°èUÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ PɼÀUÉ©zÀÄÝ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁV, ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¥ÀævÀåPÀëzÀ²ð gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ «gÀÄ¥ÀtÚ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ : 24.08.2009 gÀAzÀÄ 1345 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ §¸ÀtÚ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ºÀÆUÁgï ¸Á: PÉÆýºÁ¼À, vÁ: ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀÄ, EªÀ£ÀÄ PÀȵÀgïfÃ¥ÀÄ ¸ÀA:PÉJ.28,J.7917 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ-UÀÄ®§UÁð gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°ègÀĪÀ ²æà §¸ÀªÀtÚ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ mÉÊgï §¸ÀÖð DV, fÃ¥ÀÄ ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÝjAzÀ fæ£À°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ UÀÄgÀtÚ, C£ÀĸÀÆAiÀĨÁ¬Ä, ±ÀgÀtªÀÄä, D£ÀAzÀ, gÀÄzÀæ¸Áé«Ä & ±ÁAvÀAiÀÄå¸Áé«Ä EªÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ CuÁÚ¸Á§ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: ¨ÉÊPï PÀ¼ÀªÀÅ :

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ gÁuÁ ¥ÀævÁ¥À¹AUï PÁ¯ÉÆä ¤ªÁ¹, gÀ«PÀĪÀiÁgÀ ªÀQîgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 22.08.2009 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀA: PÉJ.36,PÉ.6108, EAf£ï ¸ÀASÉå: 03F27 E04018 ZÉ¹ì ¸ÀASÉå: 03F27 F11763 C.Q.gÀÆ:20,000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÀUÀgÀzÀ PÁ¬Ä¥À¯Éè ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ ªÀÄÄAzÉ ºÁåAqÀ ¯ÁPïªÀiÁr ¤°è¹, ªÀiÁPÉÃðmï£À°è ºÉÆÃV CzsÀð UÀAmÉ £ÀAvÀgÀ ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï EgÀ°®è. AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ gÀ«PÀĪÀiÁgÀ ªÀQîgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ªÀÄÄAeÁUÀÈvÁ PÀæªÀÄ:

avÁÛ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ:¢£ÁAPÀ: 27/08/09 gÀAzÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÀPÀëuÁ ªÉâPÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ®§UÁð £ÀUÀgÀzÀ°è gÀ¸ÉÛ CUÀ°ÃPÀgÀt ªÀiÁqÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è UÀÄ®§UÁð §AzÀUÉ PÀgÉ ¤ÃrzÀÄÝ CzÉà ¢£À ªÀÄÄRå ªÀÄAwæUÀ¼ÁzÀ ²æ AiÀÄqÀAiÀÄÆgÀ¥Àà£ÀªÀgÀÄ UÀÄ®§UÁð £ÀUÀgÀzÀ°è gÁdå ¸ÀA¥ÀÄl ¸À¨sÉAiÀÄ C¢üªÉñÀ£À PÀÄjvÀÄ UÀÄ®§UÁðPÉÌ DUÀ«Ä¸ÀĪÀªÀjzÀÄÝ avÁÛ¥ÀÆgÀ vÁ®ÄPÁ PÀ£ÁðlPÀ gÀPÀëuÁ ªÉâPÉAiÀÄ CzÀåPÀëgÁzÀ £ÀgÀºÀj vÀAzÉ ¢üÃgÉÃAzÀægÁªÀ PÀÄ®PÀtÂð ¸Á||¨ÁæºÀät UÀ°è avÁÛ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 27/8/09 gÀAzÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀAUÀrUÀgÉÆA¢UÉ UÀÄ®§UÁð §AzÀ PÀgÉÀ ¤«ÄvÀå ºÉÆÃUÀĪÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ±ÁAvÀvÁ PÁ¥ÁqÀĪÀ zÀȶ֬ÄAzÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ vÁ®ÆPÁ PÀgÀªÉà CzsÀåPÀëgÀ «gÀÄzÀÝ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÁ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸À¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt:

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ:¢£ÁAPÀ: 18/08/09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 05-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ rVÎ UÁæªÀÄzÀ ²æà ¸ÀAªÉÄñÀégÀ gÀxÉÆÃvÀìªÀ EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ zÀ±Àð£ÀPÁÌV ²æòªÀ°AUÀAiÀiÁå vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀiÁå ¸Áé«Ä aPÀ̪ÀÄoÀ ¸Á:UÀÄwÛ¥ÉÃoÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃVzÀÄÝ vÀqÀgÁwæAiÀiÁzÀgÀÆ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÀ PÁgÀt ¢VÎAiÀÄ eÁvÉæAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§A¢PÀgÀ°è ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ CªÀgÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w ¹UÀzÀ PÁgÀt ºÁUÀÆ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ 8 ªÀµÀðzÀ »AzÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ 2 £ÉÃAiÀÄ ªÀĺÀr¬ÄAzÀ DAiÀiÁ vÀ¦à PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ ¥ÉmÁÖV ªÀiÁ£À¹PÀ C¸ÀÛªÀå¸ÀÛ£ÁVgÀĪÀ PÁgÀt DvÀ£À ¥ÀvÉÛ PÀÄjvÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ PÁuÉAiÀiÁzÀ AiÀÄĪÀPÀ£À «ªÀgÀ F PɼÀV£ÀAvÉ EgÀÄvÀÛzÉ.PÁuÉAiÀiÁzÀ AiÀÄĪÀPÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ:²ªÀ°AUÀAiÀiÁå vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀiÁå ¸Áé«Ä aPÀ̪ÀÄoÀ ªÀAiÀiÁ 35 ªÀµÀð eÁ:»AzÀÄ dAUÀªÀÄ ¸Á:UÀÄwÛ¥ÉÃoÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ vÁ:±ÀºÁ¥ÀÆgÀªÉÄʪÉÄÃ¯É §ÄzÀÄ §tÚzÀ ¥ÁåAl zÀj¹zÀÄÝ, ºÀ¹gÀÄ ZËPÀr ¥sÀÆ¯ï ±Àlð »AzÀÄUÀqÉ a£Á mÉîgÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ CAvÁ ºÉ¸Àj£À ±Àlð zsÀj¹zÀÄÝ,  JvÀÛgÀ 5 Cr 6 EAZï, PÀ¥ÀÄà §tÚ vɼÀî£É ªÉÄÊPÀlÄÖ zÀÄAqÀÄ ªÀÄÄR ºÉÆA¢zÀÄÝ ,PÉÆÃgÀ¼À°è °AUÀzÀ PÁ¬Ä ºÁQPÉÆArzÀÄÝ PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁvÀæ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ£É. F AiÀÄĪÀPÀ£À §UÉÎ ªÀiÁ»w zÉÆgÉvÀ°è ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ zÀÆgÀªÁt ¸ÀASÉå 08479-243329 CxÀªÁ 9480803578 F £ÀA§jUÉ ¸ÀÆa¸À®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt:

UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï oÁuÉ: ¢£ÁAPÀ 23-08-2009 gÀAzÀÄ ²æà D£ÀAzÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà £Á¬ÄPÉÆÃr ¸Á|| aAvÀ£À½î gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä JvÀÄÛ ºÁUÀÆ DPÀ¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìĸÀÄvÁÛ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÁUÀ DPÀ¼ÀÄ DPÀ¹äPÀªÁV ¥ÀPÀÌzÀ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ UÀÄAUÀj ¸Á|| aAvÀ£À½î gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆÃzÁUÀ CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr D£ÀAzÀ¥Àà£ÀªÀgÀÄ ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ªÀiÁºÁzÉêÀ¥Àà£ÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ §AiÀÄÄåvÁÛ GzÉÝñÀ ¥ÀƪÀðPÀªÁV DPÀ¼À£ÀÄß £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ©lÄÖ ªÉÄìĸÀÄwÛ¢Ý J£ÀÄßvÁÛ JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À CAV »rzÀÄ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ¨ÁgÀPÉÆÃ®Ä UÀÄt¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀÀ UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀÈvÁ PÀæªÀÄ:

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ:¢£ÁAPÀ: 23/08/09 gÀAzÀÄ §æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ²æÃ.ªÀÄ°è£ÁxÀ ¹.¦.¹ 795 ªÀÄvÀÄÛ ²Æã

ªÀĺɧƧ ¹.¦.¹ 1289 gÀªÀgÀÄ oÁuÁ ºÀ¢ÝAiÀÄ°è ¥ÉmÉÆæ°AUï PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ wgÀAzÁd mÁQÃd ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ C°è M§â ªÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ, CAf¸ÀÄvÁÛ, gËrvÀ£À ¥ÀæzÀ²ð¸ÀÄvÁÛ ¨sÀAiÀiÁ£ÀPÀ ªÁvÁªÀgÀt ¤«Äð¸ÀÄwÛzÀÄÝ DvÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀĺÀäzÀ gÀ¦üÃPÀ vÀAzÉ SÁ¹ªÀĸÁ§ £ÁUÀÆgɪÁ¯É, ¸Á||ªÀÄĹèA ¸ÀAWÀ UÀÄ®§UÁð JAzÀÄ w½¹zÀÄÝ, DvÀ¤UÉ ¸ÀܼÀzÀ°è ºÁUÉAiÉÄ ©lÖ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÉÆ WÉÆÃgÀ PÀÈvÀåªÉ¸ÀUÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ DvÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹ ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÀÄÝ ªÀgÀ¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è D¥Á¢vÀ£À «gÀÄzÀÝ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÁ PÀæªÀĪÁUÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸À¯ÁVzÉ.

Monday, August 24, 2009

Bidar Dist. Daily Crime Udpate : 24-08-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ : 24-08-2009
ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 132/09 PÀ®A 323, 324, 504, 354 eÉÆvÉ 34 L¦¹ ;-
qÁPÀļÀV UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. SÁeÁ«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÉƢݣï gÀªÀj 4 d£À CtÚvÀªÀääA¢jzÀÄÝ J®èjUÀÆ »jAiÀÄgÀ D¹ÛAiÀÄ°è ¸ÀªÀi¥Á¯Á ºÀAaPÉ DVgÀÄvÀÛzÉ. ¦ügÁå¢AiÀÄÄ DgÉÆævÀgÁzÀ AiÀÄĸÀÄ¥sÀ«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÉÆ¢Ý£ï ºÁUÀÆ E£ÀÆß ªÀÄƪÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆî ªÀÄÄmÉñÀ£À DzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆÃUÀ®Ä zÁjPÉÆqÀÄvÉÛ£É CAvÁ ºÉýzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 23-08-09 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ ¦ügÁå¢ ºÉAqÀw ºÉÆ®zÀ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä zÁj PÉÆqÀÄ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀgÀÄ ¸ÀzÀj dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¦ügÁå¢AiÀÄ ºÉAqÀw ©r¸À®Ä §AzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ jhÄÃAgÀhiÁ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÁ°¤AzÀ ¸ÉÆAlzÀ ªÉÄÃ¯É MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 134/09 PÀ®A 279 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 20-08-09 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À eÁªÀzÀ°è £ÀAzÀUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ°è CA¨ÉqÀÌgï ªÀÈvÀÛzÀ PÀmÉÖUÉ PÀÆr¹zÀ eÁ°UÉ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ PÀmÉÖUÉ ¸ÀÄvÀÛ®Æ PÀÆr¹zÀ eÁ°UÉ vÀ£Àß ¯Áj rQÌ ªÀiÁr ®ÄPÁì£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¢: 23-08-2009 gÀAzÀÄ ¦ÃAiÀiÁ𢠲æà gÀ«PÁAvÀ vÀAzÉ ªÀĸÁÛ£À¥Áà PÁ¼É ªÀAiÀÄ 24 ªÀµÀð eÁw: J¸ï.¹ zÀ°vÀ G: r.J¸ï.J¸ï ¸ÀAZÁ®PÀ ¸Á: £ÀAzÀUÁAªÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
alUÀÄ¥Àà oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 130/09 PÀ®A 341,325,504,506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 23-08-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀĺÀäzÀ eÁ¥sÀgÀ¸Á§ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ¸Á§ £À¢ªÀĸÁ§ªÁ¯É ¸Á// ºÀĸÉä D®ªÀÄUÀ°è alUÀÄ¥Áà gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£É ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß aPÀÌ¥Àà£À ªÀÄPÀ̼À ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ MAzÀPÉÆAzÀÄ ºÀwÛ EgÀÄvÀÛªÉ »jAiÀÄgÀÄ ºÀAaPÉÆArzÀÝ ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ eÁUÀ ªÀÄĤì¥Á°Ö¬ÄAzÀ CªÀgÀ CªÀgÀ ºÉ¸ÀjUÉ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ ªÀiÁrPÉÆArgÀĪÀÅ¢¯Áè MAzÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ aPÀÌ¥Àà£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀĺÀäzÀ ¥Á±Áå EvÀ£ÀÄ qÀ¨Áâ ºÀZÀÄÑwgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀjUÉ qÀ¨Áâ ºÀZÀѨÉÃr eÁUÀ C¼ÀvÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ¤ì¥Á°Ö¬ÄAzÀ zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆAqÀ £ÀAvÀgÀ ¤ªÀÄä qÀ©â ºÀaÑPÉƽî CAvÁ ºÉýgÀÄvÁÛ£É »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 23-08-2009 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1630 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÁgÀ¥ÉAlgÀ CAUÀrUÉ ºÉÆÃUÀÄwgÀĪÁUÀ J¦JªÀiï¹ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É C£ÀªÀÄÆ® ©gÁå¤ ºÉÆmÉîzÀ ªÀÄÄAzÉ ¸ÀzÀj ªÀĺÀäzÀ ¥Á±Áå vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ¯ÁqÀ¯ÉøÁ§ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À vÀªÀÄä £ÁzÀ eÁ«ÃzÀ E§âgÀÆ §AzÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

: §¸ï rQÌ, ¨Á®PÀ ¸ÁªÀÅ :

¢£ÁAPÀ : 23.08.2009 gÀAzÀÄ 0725 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ±À²PÁAvï PÀ.gÁ.gÀ.¸Á.¸ÀA¸ÉÜ ºÁgÉÆúÀ½î WÀlPÀzÀ §¸ï ¸ÀASÉå: PÉJ.42,J¥sï.163 £ÉÃzÀÝgÀ ReZÁ®PÀ£ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¥ÀlÖtzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉà ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¥ÀlÖtzÀ PÉ.E.©.§¸ï vÀAUÀÄzÁtzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÀÝ 15 ªÀµÀðzÀ ¨Á®PÀ gÁeÁºÀĸÉãï vÀAzÉ AiÀĪÀÄÆ£ÀgÀC° ¸Á: ¨É¼ÀUÀÄQð, vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀ¤UÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ¨Á®PÀ£À vÀAzÉ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


: mÁæ° ¸ÀªÉÄÃvÀ mÁæPÀÖgï ¥À°Ö : 6 d£ÀjUÉ UÁAiÀÄ :

¢£ÁAPÀ : 23.08.2009 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ C¥ÀjavÀ mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁæPÀÖgï£À mÁæ°AiÀÄ°è £À¸Àðj ¸À¹UÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ CzÀgÀ°è PÀÆ° PÉ®¸ÀUÁgÀgÀ£ÀÄß PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ UÉÆî¥À°è -UÀ¢ÝV vÁAqÁ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÀÝjAz §¸ÀªÉñÀégÀ D±ÀæªÀÄ ºÀwÛgÀ mÁæPÀÖgï mÁæ° ¸ÀªÉÄÃvÀ ¥À°ÖAiÀiÁVÀ mÁæ°AiÀÄ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ ²ªÀUÀAUÀªÀÄä½UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ºÀ£ÀĪÀĪÀé UÀAqÀ ºÀÄ°UÉ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: UÉÆî¥À°è, ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉà £Á®ÄÌ d£ÀjUÉ ¸ÁzsÁUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ºÀ£ÀĪÀĪÀé PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 72/2009, PÀ®A 279, 337 L.¦.¹.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ªÀĺÀäzïU˸ï vÀAzÉ C¯Áè¨sÀQë qÉƫĤ, ªÀ:34ªÀµÀð, eÁ:ªÀÄĹèA, G:ªÁå¥ÁgÀ ¸Á:§ªÀiÁä¥ÀÄgÀ NtÂ, P˯ï¥ÉÃmï, ºÀħâ½î ¢£ÁAPÀ: 23-8-09 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 2-00 UÀAmÉUÉ ¯Áj £ÀA:PÉJ-25 ©-9299 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¨Á£Á¥ÀÄgÀ 2 Q.«ÄÃ. EgÀĪÀ ¸ÀܼÀzÀ°è J£ï.ºÉZï. 63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ ¤°è¹zÀ ¯Áj £ÀA:nJ£ï-21 JeÉqï7475 £ÉÃzÀÝPÉÌ »AzÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ DgÉÆævÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ¯Áj QèãÀgï ªÀÄ®è£ÀUËqÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, vÁªÀÅ «µÀAiÀÄ w½zÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ WÀl£Á ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV §AzÀÄ vÀqÀªÁV ¦AiÀiÁ𢠤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ PÁgÀt, vÀªÀÄä ¯Áj ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃwAiÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

2] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 222/2009, PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹ 183 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ. 23-08-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 6-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ CªÀÄgÉñÀ EvÀ£ÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉ.J 06/qÀ§Äè-4740 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÀÄUÀqÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà EªÀ£À£ÀÄß PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ ºÉƸÀ§Ar ºÀ¯Áð¥ÀÄgÀ¢AzÀ ºÀ¼ÉçArºÀ¯Áð¥ÀÄgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÉƨÉʯï mÁªÀgï ºÀwÛgÀzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¸ÀzÀgÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹zÀÝjAzÀ ¹Ìqï DV ©zÀÄÝ C¥ÀWÁvÀªÁzÀ ¥ÀjuÁªÀĪÁV ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ E§âjUÀÆ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄÄAvÁzÀ PÀqÉ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Sunday, August 23, 2009

Bidar District Daily Crime Update - 23-08-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 23-08-2009

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 04/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 22/08/2009 gÀAzÀÄ 2245 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠲æêÀÄw gÁd²æà UÀAqÀ C¤®PÀĪÀiÁgÀÀ ºÀlPÀgÀ ªÀAiÀÄ 20ªÀµÀð eÁåw °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á ªÀĸÀ̯ï gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 22/08/2009 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1730 UÀAmÉUÉ ªÀĸÀÌ® UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw gÁd²æà UÀAqÀ C¤® ºÀlPÀgÀ ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð ºÁUÀÆ EªÀgÀ ¸ÉÆzÀgÀvÉÛAiÀiÁzÀ ( ªÀÄÈvÀ ªÉåQÛ) ¤Ã®ªÀÄä UÀAqÀ ¹zÀÝ°AUÀ¥Áà gÀªÀgÀÄ E§âgÀÆ vÀªÀÄä ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ UÀÄqÀÄUÀÄ «ÄAZÀÄ ªÀÄ¼É §gÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¤Ãr ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄ¼É eÉÆÃgÁV ¯ÉAqÀPÉ£À ºÀ¼Àî zÁn §gÀĪÁUÀ ºÀ¼ÀîzÀ°è MªÉÄäÃ¯É DPÀ¹äPÀªÁV §AzÀ ªÀÄ¼É ¤Ãj£À ¥ÀæªÁºÀzÀ C¯É¬ÄAzÀ G¹gÀÄUÀnÖ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É ºÁUÀÆ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉ jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è DAvÀ ¤ÃrgÀĪÀ DfðAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 103/09 PÀ®A PÀ®A. 498[J], 307 L¦¹ eÉÆvÉ 3 & 4 r.¦.AiÀiÁåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 22/08/2009 gÀAzÀÄ ²æêÀÄw ºÀ¹Ã£Á UÀAqÀ ¸ÀgÀªÀgÀ ªÀÄįÁè ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð ¸Á; ªÁUÀ£ÀUÉÃgÁªÁr gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ªÀgÉ ªÀµÀðzÀ »AzÉ ªÁUÀ£ÀUÉÃgÁªÁr UÁæªÀÄzÀ £ÀÆgÀ¸Á§ ªÀÄįÁè gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀgÀªÀgÀ JA§ÄªÀªÀgÀ eÉÆvÉ zsÀªÀÄð ¥ÀzsÀÞw ¥ÀæPÁgÀ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ 1-2 wAUÀ¼À DzÀ £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è UÀAqÀ, CvÉÛAiÀiÁzÀ ©ÃeÁ£ï, ªÀiÁªÀ£ÁzÀ £ÀÆgÀ¸Á§ gÀªÀgÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ «£ÁB PÁgÀt ¤Ã£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV¯Áè, ¤£ÀUÉ ¸ÀjAiÀiÁV CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ºÉý CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄåªÀÅzÀÄ, ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁr ¤£Àß vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ ®UÀßzÀ°è PÉÆlÖ 35,000=00 gÀÆ. ªÀgÀzÀQëuÉ ºÀt ¸ÁPÁV¯Áè ¤Ã£ÀÄ E£ÀÄß 50,000=00 gÀÆ. ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÀ ºÉý ªÀÄ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. »VgÀĪÀ°è ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0500 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÀÄ M¯É ¸Áj¸ÀÄwÛzÁÝUÀ UÀAqÀ §AzÀÄ MwÛ »rzÀÄ ªÀiÁªÀ£ÀÄ qÀ©âAiÀÄ°èAiÀÄ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¸ÀÄjzÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 13/09 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ: 22/08/09 gÀAzÀÄ «oÉÆèÁ UÀ°èAiÀÄ ²æà ²ªÁf vÀAzÉ dAiÀĪÀAvÀgÁªÀ ¤gÀWÀ¼ï ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄgÁoÁ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: PÀ¼ÀA (JA.J¸ï.) ¸ÀzsÀå «oÉÆèÁ UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ wAUÀ½AzÀ ºÉÆÃmÉÖ £ÉÆë¤AzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 21, 22/08/2009gÀAzÀÄ gÁwæ ºÉÆÃmÉÖ£ÉÆêÀÅ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÆrzÀÄ £À±ÉAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ bÁªÀtÂVzÀÝ PÀ©âtzÀ PÉÆArUÉ ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀä ºÀvÀå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 255/09 PÀ®A 504, 324 L¦¹ :-

¢::22/08/09 gÀAzÀÄ 0110 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ²æêÀÄAvÀ vÀAzÉ ®PÀëöät ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ-30 ªÀµÀð gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£À ªÀÄÄzÀĪÉAiÀiÁV ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6-7 wAUÀ¼ÀÄ UÀ¼ÁVgÀÄvÀÛzÉ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw PÀªÀįÁ¨Á¬ÄAiÉÆA¢UÉ ªÉÄðAzÀ -ªÉÄÃ¯É dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄvÁÛ£É »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 21/08/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 2300 UÀAmÉUÉ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀ£Àß ºÉAqÀw AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr £Á£ÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ¸ÀĪÀÄä£É KPÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛ¢ÝAiÀiÁ gÁwæAiÀiÁVzÉ ºÉÆÃV ªÀÄ®UÀÄ CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ ºÉüÀĪÀªÀ JAzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ §rUɬÄAzÀ vÀ¯É ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 256/09 PÀ®A 341, 504, 506 L¦¹ ;-

¢²æêÀÄw. gÀ¦üPÀªÀŤ߸Á ¨ÉUÀA UÀAqÀ ªÀÄĸÁÛ¥sÀ ªÀiÁqÀV gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉÃAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 22/08/09 gÀAzÀÄ 0300 ¦JªÀiï UÀAmÉUÉ ºÀĨÁzÀ ²PÀëPÀgÀ ¨sÀªÀ£ÀzÀ°è ²PÀëPÀgÀ ¢£ÁZÀgÀuÉAiÀÄ ¥ÀƪÀð¨sÁ« ¸À¨sÉUÁV PÀgÉ¢zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀzÀj ¸À¨sÉUÉ ºÁdgÁV D ¸À¨sÉAiÀÄ°è ºÀÄqÀV UÁæªÀÄzÀ ªÀiÁzÀj ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ¸ÀºÀ ²PÀëPÀ£ÁzÀ ªÀÄÄgÀÄUÉAzÀæ EªÀgÀÄ ¸ÀAWÀzÀ PÁAiÀÄðzÀ²ð EzÉÝ CAvÁ ºÉý PÁAiÀÄðzÀ²ð PÀÄaðAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀĽPÀÄPÉÆAqÁUÀ £ÁªÀÅ ¤ÃªÀÅ PÁAiÀÄðzÀ²ð C¯Áè ¸ÀAWÀzÀ ªÀw¬ÄAzÀ ²æà ¥Àæ¨sÁPÀgÀ ¸ÀÆ£É AiÀĪÀjUÉ PÁAiÀÄðzÀ²ð CAvÁ £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁrgÀÄvÉÛªÉ CAvÁ ºÉýzÁUÀ ¸ÀzÀj ªÀÄÄgÀÄUÉAzÀæ gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤£ÀUÉ£ÀÄ UÉÆwÛzÉ £Á£ÀÄ PÉÆlð¢AzÀ DzÉñÀ vÀA¢gÀÄvÉÛ£É `` CAvÁ ºÉý vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è ZÀ¥Àà°AiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃqÉAiÀÄ®Ä PÉÊAiÉÄwÛgÀÄvÁÛ£É ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©ÃqÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ `` fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆÃgÀUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉ¢gÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 136/09 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22/08/09 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠲æà ¨sÀªÀgÁªÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ vÉÆÃmÉ ¥ÉÊ¥À¯ÉÊ£ï PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ²æà gÁªÀÄ UÀÄAqÁf gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ gÁdÄ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ºÉAqÀw eÉÆvÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ CªÁZÀå ±À§Ý¢AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ¤AvÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ C°èAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr gÁdÄ EvÀ¤UÉ F jÃw ¤ªÀÄä vÁ¬Ä ºÁUÀÄ ºÉAqÀwUÉ ¨ÉÊAiÀÄĪÀzÀÄ ¸ÀjAiÀÄ®è, ¨Á ¸ÀĪÀÄä£É ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÉÆt CAvÁ PÀgÉzÁUÀ gÁdÄ EvÀ£ÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠨sÀªÀgÁªÀ EvÀ¤UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤£ÁågÉÆ £À£ÀUÉ ¸ÀªÀÄeÁ¬Ä¸À°PÉÌ, CAvÁ CªÁZÀå ±À§Ý¢AzÀ ¨ÉÊzÀÄ C°èAiÉÄ ©¢ÝzÀÝ PÀ°è¤AzÀ ¦üÃAiÀiÁ𢠨sÀªÀgÁªÀ EvÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃ¯É UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÀ£ÀÄ.

Raichur District Reported Crimes


¥Àw¬ÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjAzÀ QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

²æêÀÄw CPÀ̪ÀÄä UÀAqÀ PÀ®èAiÀÄå ,27 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á: ªÀÄzÀgÀPÀ¯ï FPÉAiÀÄ£ÀÄß FUÉÎ 4 ªÀµÀðUÀ½AzÀ PÀ®èAiÀÄå ¸Á: ²ªÀAV FvÀ£ÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, DzÀgÉ FUÉÎ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ «£ÁB PÁgÀt ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ, ¥ÀÄ£ÀB DPÉAiÀÄ£ÀÄß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÁUÀ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ¸ÉÃj ¢£ÁAPÀ 20.05.2009 gÀAzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ £ÉÆAzÀ ²æêÀÄw CPÀ̪ÀÄä FPÉAiÀÄÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 §Ä¢Ý¨sÀæªÀÄt ªÀåQÛ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀÅ

¥sÀQÃgÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄAiÀÄå ¸ÀÆUÀÆgÀÄ,40 ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: UÉÆî¥À°è FvÀ¤UÉ §Ä¢ÝèsÀæªÉÄ ºÁUÀÆ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀl«zÀÄÝ PÀÄrzÀ ¤±ÉAiÀÄ°è ºÀÄZÀÑ£ÀAvÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 21.08.2009 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmÉUÉ UÉÆÃ¥À¥À°è ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ PÉÆgÀAUÀrØ ºÀwÛgÀzÀ ¨Éë£À VqÀPÉÌ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÜ£É CAvÁ ªÀÄÈvÀ£À vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄAiÀÄå EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ªÀÄlPÁ dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀt

gÉÉÆÃeÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ:¢£ÁAPÀ:21-08-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 8 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÁ¯ÁºÀÄqÁ ¦ÃgÀ §²ÃgÀ zÀUÁðzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w ¥ÀqÉzÀ ²æÃC§ÄÝ® gÀeÁPï ¦.J¸ï.L.(PÁ.,¸ÀÄ.)gÀªÀgÀÄ ²æÃ. JA.¥ÁµÀ ¦.L. gÉÆÃeÁ oÁuÉgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢ d£ÀgÁzÀ 1)ZÀAzÀæPÁAvÀ ¦¹:638,2) zÉëAzÀæ ¦¹:681, 3)C§ÄÝ® SÁzÀgÀ ¦¹:579 gÀªÀgÉÆA¢UÉ PÁ¯ÁºÀÄqÁzÀ ¦ÃgÀ §²ÃgÀ zÀUÁðzÀ ºÀwÛgÀ zÁ½ ªÀiÁr ªÀÄlPÁ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÝ 1)C§ÄݯÁè vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÀÄ¢Ý£ï ¸Á:PÁ¯ÁºÀÄqÁ, 2)¨ÁT¯ï vÀAzÉ C§ÄÝ® UÀ¤ ¸Á:¸ÉÊAiÀÄzÀUÀ°è gÉÆÃeÁ gÀªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀjAzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1,780/-, ºÁUÀÆ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ 2aÃn, ªÀÄvÀÄÛ 2 ¨Á®¥É£ïUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ D¥Á¢vÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¥ÀwßUÉ QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt:

ªÀļÀSÉÃqÀ ¥Éưøï oÁuÉ:¢:22/08/09gÀAzÀÄ 11:30 JJªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ ºÉƸÀªÀĤ ¸Á||gÁeÁ¥ÀÆgÀ UÀÄ®§UÁð FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ¤ÃªÀÄð¯Á¼ÀÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀªÀļÀSÉÃqÀPÉÌ ºÉÆÃV gÁT ºÀÄtÂÚªÉÄUÉ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ gÁT ºÀÄtÂÚªÉÄAiÀiÁzÀ §½PÀ ªÀÄgÀ½ HjUÉ §gÀÄvÉÛÃ£É CAzÀªÀ¼ÀÄ E£ÀÆß KPÉ ªÀÄgÀ½ §A¢gÀĪÀ¢®è JAzÀÄ ¸ÀAfêÀ PÀĪÀiÁgÀ£ÀÄ ¤ªÀÄð¯Á½UÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¤ªÀÄð¯Á¼ÀÄ vÀ£Àß ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚºÁQPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆArzÀÝjAzÀ ªÉÄÊAiÀįÁè ¸ÀÄlÖUÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ ªÀļÀSÉÃqÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

¥ÀwßUÉ QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt:

UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï oÁuÉ:²æêÀÄw zÀAiÀiÁªÀÄt UÀA ¸ÀÄ«ÄvÀæ ¹zÁÝ¥ÀÆgÀ gÀªÀjUÉ CªÀgÀ ¥Àw ¸ÀÄ«ÄvÀæÀ£ÀÄ «£Á:PÁgÀt ¥Àæw ¢ªÀ¸À PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV »A¸É PÉÆqÀÄvÁÛ ¢:20-08-09 gÀAzÀÄ ²æêÀÄw zÀAiÀiÁªÀÄt Hl ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ¸ÀÄ«ÄvÀæ£ÀÄ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ HlPÉÌ K£ÀÄ ªÀiÁrgÀÄªÉ JAzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ PÉîUÀqÉ ©zÀÝ PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzsÀ UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

C£À¢üPÀÈvÀ PÀ®Äè ¨Áè¹ÖUï ¥ÀæPÀgÀt:

UÀÄ®§UÁð UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ:¢£ÁAPÀB22-8-09 gÀAzÀÄ D¼ÀAzÀ gÉÆÃr£À «dAiÀÄ ¨Á¯Áf PÀA¥À¤ PÀAPÀgÀ «Äõï£ÀzÀ §¢AiÀÄ°è C£À¢üPÀÈvÀÛªÁV ¨Áè¹ÖAUï ªÀiÁr PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w zÉÆgÉvÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ ¦.J¸ï.L UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ PÉgÉ ¨ÉÆøÁÎ PÁæ¹£À ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ «dAiÀÄ ¨Á¯Áf PÀA¥À¤AiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¨Áè¹ÖAUÀ ªÀiÁqÀĪÀ ±À§Ý PÉý ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV vÀVΣÀ°è ¨Áè¹ÖAUï ªÀiÁrzÀ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ©¢ÝzÀÄ.§¢AiÀÄ°è ¨Áè¹ÖAUÀ ªÀiÁqÀĪÀ mÁæöåPïÖgÀ ¤AwzÀÄÝ. CzÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ vÀVΣÀ §¢AiÀÄ°è ¨Áè¹ÖAUÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¥ÉưøÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨É£ÀÄß ºÀwÛ M§â£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ UÀÄgÀĸÁé«Ä JAzÀÄ w½¹ vÀ£ÀUÉ «dAiÀÄ ¨Á¯Áf PÀA¥À¤AiÀÄ PÀAPÀgï «Ä¶£ÀPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀ PÀ°è£ÀUÉÆøÀÌgÀ ªÀiÁgÉ¥Àà UÀÄvÉÛÃzÁgÀgÀÄ F ¨Áè¹ÖAUÀ mÁæöåPÀÖgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¨Áè¹ÖAUï ªÀiÁr¹zÀ §UÉÎ w½¹ vÀªÀÄUÉ ¨Áè¹ÖAUï ªÀiÁqÀ®Ä J¯Áè ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁzsÀ£Á mÉæÃrAUÀ PÀA¥À¤gÀªÀgÀÄ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀiÁrzÀ §UÉÎ w½¹zÀÄÝ ¯ÉʸÀ£ïì ¥ÀgÀªÁ¤UÉ «ZÁj¸À¯ÁV ¯ÉʸÀ£Àì ºÉÆAzÀzÉ è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¨Áè¹ÖAUÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀzÀÄ PÀAqÀÄ §AzÀ PÁgÀt ¨Áè¹ÖAUÀzÀ mÁæöåPÀÖgï ªÀÄvÀÄÛ ¨Áè¹ÖAUÀ ªÀiÁrzÀ PÉ®ªÀÅ ±ÁåA¥À® PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¨Áè¹ÖAUÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ UÀÄ®§UÁð UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

UÀÄ®§UÁð ¸ÀAZÁj oÁuÉ:²æà ²ªÀ°AUÀ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝtÚ £ÁªÀzÀV ¸Á: ¸ÉÖõÀ£ï ¸ÁªÀ¼ÀV gÀªÀgÀÄ ¢:21/08/09 gÀAzÀÄ
DmÉÆÃjPÁë £ÀA: PÉJ.32/7900 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ ¯Á®UÉÃj PÁæ¸ï PÀqɬÄAzÀ ªÀiÁPÉÃl PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CmÉÆà ZÁ®PÀ CgÀ«AzÀ vÀA. ¹zÀÝuÁÚ FvÀ£ÀÄ UÀuÉñÀ «¸Àdð£É ¸ÀܼÀzÀ ºÀwÛgÀzÀ DmÉÆÃjPÁë ZÁ®PÀ£ÀÄ CmÉÆà jPÁëªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ JzÀÄj¤AzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆà ¸ÉÊPÀ® £ÀA:PÉJ.32/PÀÆå.6094 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ JgÀqÀÄ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ ¸ÉÊqÀPÉÆqÀzÉ ªÀÄÄSÁªÀÄÄT rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ ¥ÀjuÁªÀÄ
1) ²ªÀ°AUÀ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝtÚ £ÁªÀzÀV,2) dĨÉÃgÀSÁ£ï vÀAzÉ C§ÄÝ® ºÀ«ÄÃzÀ SÁ£ï,3)   vÀ¯ÁSÁ£ï gÀªÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ®§UÁð ¸ÀAZÁj oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÀåPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Saturday, August 22, 2009

Raichur District Reported Crimes


 

: F.PÀ.gÁ.gÀ.¸Á.¸ÀA¸ÉÜ §¸ï rQÌ, ¨ÉÊPï ¸ÀªÁj§âgÀ ¸ÁªÀÅ :


 

¢£ÁAPÀ:21.08.2009 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ F.PÀ.gÁ.gÀ.¸Á.¸ÀA¸ÉÜ §¸ï¸ÀASÉå: PÉJ.36, J¥sï.740 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ UÀ¢UÉ¥Àà ºÀAr EªÀ£ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-ªÀÄAvÁæ®AiÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉà gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ºÉÆgÀ ªÀ®AiÀÄzÀ°è ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå: PÉJ.36,J¯ï.9825 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£À°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ J.¦.£ÀgÀ¹AºÀ®Ä 26 ªÀµÀð, ¸ÀÆUÀÆgÉñÀégÀ ªÉƨÉÊ¯ï ¸ÉAlgï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ & «ÃgÀ¥ÀæPÁ±À @ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ¨ÉæøÀÛªÁgÀ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀjUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ J.¦.£ÀgÀ¹AºÀ®Ä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt:

UÀÄ®§UÁð UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ:¢£ÁAPÀ: 21-8-0 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 9 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀÄ®§UÁð ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ G¥À¼ÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ ¥Àj¸ÀgÀ ¤¸ÀUÀð zsÁªÀiÁzÀ UÀÄqÀØzÀ° CgÀtå E¯ÁSÉAiÀÄ ¹§âA¢ ²æà ªÀĺÀäzÀ ªÀÄĤÃgÀ CºÀäzÀgÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ ¥Àj¸ÀgÀ ¤¸ÀUÀð zsÁªÀÄzÀ UÀÄqÀØzÀ ²±Àð VqÀzÀ ºÀwÛgÀ M§â ºÉtÄÚªÀÄUÀ¼ÀÄ PÉƯÉAiÀiÁV ©¢ÝzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ M§â UÀAqÀÄ ªÀÄUÀ£ÀÄ PÉƯÉAiÀiÁzÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼À ¹ÃgɬÄAzÀ¯Éà £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀÛ¥ÀnÖgÀĪÀ §UÉÎ vÀªÀÄä Dgï.J¥sï.N ²æà ¸ÉÊAiÀÄzÀ £ÀdªÀÄįÁè ºÀÄzÁ vÀA/ ¥À²Ã±ÉÆâÝãÀ ¥ÀgÀªÀÄ¹Û UÀÄ®§UÁð WÀlPÀ UÀÄ®§UÁðgÀªÀjUÉ w½¸À®Ä CªÀgÀÄ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ ²±Àð VqÀzÀ ºÀwÛgÀ CAzÁdÄ 60 ªÀµÀðzÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼À ±ÀªÀ EzÀÄÝ ªÉÄʪÉÄ¯É PÉêÀ® MAzÀÄ ¨Ëè¸ï EzÀÄÝ §® Q«AiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÁUÀÆ §®UÁ°£À ºÉ¨ÉâgÀ½£À ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV PÉƯÉAiÀiÁV ©¢ÝzÀÄÝ CªÀ¼ÀÄ vÉÆlÖ ¹ÃgɬÄAzÀ M§â UÀAqÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀå CAzÁdÄ 30 ªÀµÀðzÀªÀ£ÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ ²±Àð VqÀPÉÌ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖzÀÄÝ CªÀ¼À£ÀÄß DvÀ PÉÆ¯É ªÀiÁr vÁ£ÀÄ PÀÆqÁ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ¸ÀwÛgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ Dgï.J¥sï.N ²æà ¸ÉÊAiÀÄzÀ £ÀdªÀÄįÁè ºÀÄzÁ vÀA/ ¥À²Ã±ÉÆâÝãÀ ¥ÀgÀªÀÄ¹Û UÀÄ®§UÁð WÀlPÀ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀG®§UÁð UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

Friday, August 21, 2009

Bidar District Daily Crime Update - 21-08-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 21-08-2009

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 199/09 PÀ®A 332 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ B 20/08/09 gÀAzÀÄ 0400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà GªÉÄñÀ ¹¦¹ 854 ªÀÄvÀÄÛ ¹¦¹ 1155 ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ©Ãl £ÀA B 6 gÀ°è ©Ãmï PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄvÁÛ gÁwæ 0240 UÀAmÉUÉ ¯ÉPÀÑgÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ZɮĪÁ ¯ÉPÀÑgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ 0245 UÀAmÉUÉ CzÉ NtÂAiÀÄ°è ¥Àæ«ÃtPÀĪÀiÁgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è agÁqÀĪÀ ±À§Ý PÉý E§âgÀÄ C°èUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä £Á®ÄÌ d£À C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ £ÉÆÃr NqÀ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀgÀÄ ¸ÀzÀj ¥Àæ«ÃtPÀĪÀiÁgÀ ¥Ánî ºÉýzÉÝ£ÀAzÀgÉ PÀ¼ÀîgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ Qð ªÀÄÄjzÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀߪÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ DUÀ £ÁªÀÅ ±À§Ý PÉý J¢ÝgÀÄvÉÛªÉ. CAvÁ ºÉýzÀgÀÄ vÀPÀët E§âgÀÄ ¸ÀzÀj PÀ¼ÀîjUÉ »rAiÀÄ®Ä ¨É£ÀÄß ºÀwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀj £Á®ÄÌ d£À PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 101/09 PÀ®A 457, 380 L¦¹ : -

¢£ÁAPÀ 20/08/09 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉUÉÉ qÉÆÃtUÁAªÀ [JA] UÁæªÀÄzÀ ªÀiÁ¼À¥ÀAiÀiÁå zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è PÀ¼ÀªÀÅ DVzÉ CAvÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ±ÀA¨sÀÄ°AUÀ ²ªÀZÁAiÀÄð ¸Áé«Ä ºÁªÀV ¸Áé«Ä ªÀÄoÀ qÉÆÃtUÁAªÀ [JA] EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ °TvÀ Cfð ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 19/08/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 10 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ ªÀiÁ¼À¥ÀAiÀiÁå ªÀÄA¢gÀzÀ°è CrUÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀªÀgÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ ºÁªÀV ¸Áé«Ä ªÀÄoÀ qÉÆÃtUÁAªÀzÀ°è ¨sÀd£É PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ §AzÀ £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 19,20/08/09 gÀªÀÄzsÀå gÁwæ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀiÁ¼À¥ÀAiÀiÁå UÀÄrAiÀÄ ¨ÁV®Ä Qð ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr zÉêÀgÀ °AUÀPÉÌ ºÁQzÀ ¨É½îAiÀÄ ºÀuÉ¥ÀnÖ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ PÀtÄÚUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ zÉêÀgÀ ºÀÄArAiÀÄ°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ¸ÉÃj 15,000=00 gÀÆ.zÀµÀÄÖ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ EzÀÝ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 135/09 PÀ®A 323,324,504, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 19/08/09 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁð¢ UÀÄtªÀAvÀ vÀAzÉ ¤ªÀwð ¹AzÉ, ªÀAiÀÄ 42 ¸Á WÉÆÃmÁ¼Á vÁ §.PÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ PÀÆ° PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀªÀÄä HgÀ°è ¸ÀaÃ£ï ªÀiÁ½gÀªÀgÀ QgÁuÁ CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÁUÀ DgÉƦvÀgÁzÀ ¸ÀwõÀÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ¨sÉÆÃUÁ¯É, ªÀÄvÀÄÛ ®ªÀ vÀAzÉ ²æêÀÄAvÀ ¨sÉÆÃUÁ¯É gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ «£Á PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§Ý¢AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÁUÀÄ PÀjPÀ°è¤AzÀ ¨Á¬ÄAiÀÄ ªÉÄïÉ, ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥ÀrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.
PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 102/09 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 20/08/09 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ²æà ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ §AqÉ¥Áà J£ÀUÀÄAzÉ ¸Á; ºÉÆgÀAr gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ MlÄÖ 4 d£À CtÚ vÀªÀÄäA¢jzÀÄÝ CªÀgÀ°è 3 £ÉÃAiÀĪÀgÁzÀ ±ÀAPÉæ¥Áà EªÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ J¯Áè CtÚvÀªÀÄäA¢gÀÄ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ. FUÀ 3 wAUÀ¼À »AzÉ ªÀÄÈvÀ ±ÀAPÉæ¥ÁàgÀªÀgÀ ºÉAqÀw ¸ÀAUÀªÀiÁägÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ §§° ªÀÄgÀ PÀnÖUÉ ªÁå¥ÁjUÀ½UÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀÄgÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä EªÀgÉà w½¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ CA¢¤AzÀ ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì ºÁUÀÄ ªÉÊgÀvÀé ElÄÖPÉÆAqÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄvÁÛ EgÀÄwÛzÀÄÝ CzÉà ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ ¢£ÁAPÀ 20/08/09 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ ªÉĬĸÀÄwÛzÁÝUÀ CµÀÖgÀ°è DgÉÆævÀgÀ ¥ÉÊQ DgÉÆævÀgÁzÀ gÀÁeÉ¥Áà vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£ï J£ÀUÀÄAzÉ ºÁUÀÄ E§âgÀÆ J®ègÀÆ ¸Á; ºÉÆgÀAr ¸ÀzÀå PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀgÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

: DmÉÆà ¥À°Ö, ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ£À ¸ÁªÀÅ :

¢£ÁAPÀ:20.08.2009 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ªÁ¯É¥Àà 20 ªÀµÀð, ¸Á: UÉÆãÀªÁmÁè vÁAqÁ EªÀ£ÀÄ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ DmÉÆøÀASÉå: PÉJ.36,8680 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ vÀAzÉ ºÉêÀįɥÀà ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAvÉÆõÀ£À£ÀÄß PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ CªÀÄgÉñÀégÀ-UÀÄAvÀUÉÆüÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉà gÁeÁ £ÀgÀ¹AºÀ£ÁAiÀÄPÀ £ÀUÀgÀ ºÀwÛgÀ DmÉÆà ¥À°ÖªÀiÁrzÀÝjAzÀ DmÉÆÃzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ ºÉêÀįɥÀà vÀAzÉ ºÉêÀÄ®¥Àà 14 ªÀµÀð EªÀ¤UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹, aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À vÀAzÉ ºÉêÀįɥÀà gÁoÉÆÃqï PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: ªÀgÀzÀQëuÉ QgÀÄPÀļÀ, UÀȺÀt zÀÆgÀÄ :

DAzÀæ¥ÀæzÉñÀzÀ DzÉÆä ¥ÀlÖtzÀ ¨Ágï¥ÉÃmï RƤªÉƺÀ¯Áè §qÁªÀuÉ ¤ªÁ¹, ©.vÁºÉÃgï¸Á§ vÀAzÉ ©.C§ÄÝ¯ï ¸ÀĨsÁ£ï 28 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:27.11.2005 gÀAzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¥ÀlÖtzÀ ¤ªÁ¹AiÀÄ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀAvÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVgÀĪÀ ¥ÀwßAiÉÆA¢UÉ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ ªÀgÉUÉ C£ÉÆåãÀåªÁVzÀÝ UÀAqÀ, £ÀAvÀgÀzÀ ¢£ÀUÀ¼À°è MAzÀÄ vÉÆ¯É §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀĺÀt:50,000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ vÀgÀĪÀAvÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr, fêÀ¨ÉzÀjPÉ ºÁPÀÄvÀÛ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ & zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝjAzÀ UÀȺÀtÂAiÀÄ vÁ¬Ä & ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ©.vÁºÉÃgï¸Á§¤UÉ §Ä¢ÝºÉý UÀȺÀtÂAiÀÄ£ÀÄß vÀªÀgÀÆgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¥ÀlÖtPÉÌ PÀgÉvÀA¢zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 28.07.2009 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄUÉ §AzÀ UÀAqÀ, CvÉÛ, ªÀiÁªÀ, ªÉÄÊzÀÄ£À, £Á¢¤ ªÀÄvÀÄÛ U˸ï vÀAzÉ ¸À¯ÁªÀiï¸Á§ DmÉÆÃZÁ®PÀ EªÀgÀÄ MAzÀÄ vÉÆ¯É §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀĺÀt:50,000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀAvÉ ºÉýzÀgÉ vÀgÀzÉà E°èAiÉÄà PÀĽw¢ÝAiÀiÁ CAvÁ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr, fêÀ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ ©r¸À®Ä §AzÀ UÀȺÀtÂAiÀÄ vÁ¬Ä & ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ£À ªÉÄÃ®Æ ºÀ¯Éè ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ »A¸ÉUÉƼÀ¥ÀlÖ UÀȺÀt £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¸À°è¹zÀ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ:20.08.2009 gÀAzÀÄ ¹éÃPÀÈvÀªÁVgÀĪÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀoÁuÉ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.