Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, June 18, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 18-06-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 18-06-2011

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 10/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 16-06-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ¸À«vÁ vÀAzÉ £ÁUÀAiÀiÁå ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, ¸Á: ¥ÀævÁ¥À £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß vÀ¯É£ÉÆêÀÅ ºÉZÁÑVgÀĪÀÅzÀjAzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«ÄPÉÃl OµÀzsÀªÀ£ÀÄ ¸ÉÃªÉ£É ªÀiÁrzÀjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¸ÀgÀ¸Àéw UÀAqÀ £ÁUÀAiÀiÁå ªÀÄoÀ¥Àw ¸Á: ¥ÀævÁ¥À £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EPÉAiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 77/2011 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 18-06-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀAqÀj vÀAzÉ zÀvÁÛfgÁªÀ ¥Ánî ¸Á: C¼ÀA¢ EvÀ¤UÉ ¸ÀAUÀªÀÄ ©æÃqÀÓ ªÉÄðAzÀ MAzÀÄ ¯Áj PɼÀUÉ ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ UÉÆvÁÛzÀ PÀÆqÀ¯É ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¸Áé«Ä E§âgÀÄ PÀÆr C°èUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV DgÉÆæ mÁmÁ ¯Áj £ÀA ¹f-04/J-2607 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ C¼ÀA¢ PÀqɬÄAzÀ GzÀVÃgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀAUÀªÀÄ ©æÃqÀÓ ªÉÄðAzÀ gÉÆr£À JqÀ §¢UÉ vÉÆgÉAiÀÄ°è ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj ¥À°Ö¬ÄAzÀ ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 104/2011 PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 17/06/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀ±ÉÃnÖ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà PÀÄqÀw ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: gÁA¥ÀÆgÀ EvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄÈvÀ PÀĪÀiÁj ªÀĺÉñÀéj vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉÃnÖ PÀÄqÀw ªÀAiÀÄ: 16 ªÀµÀð, EPÉAiÀÄÄ gÉÃtÄPÁ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ EPÉAiÀÄ eÉÆvÉ ±Á¯É¬ÄAzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ¥Ánïï gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÀjd£À NuÉAiÀÄ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ mÁæPÀÖgï £ÀA PÉJ-39/n-3421 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgï£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ gÉÃtÄPÁ EªÀ½UÉ rQÌ ªÀiÁrzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ mÁæPÀÖgï WÁ° CªÀ¼À ªÉÄðAzÀ ºÉÆÃVgÀÄvÀÛzÉ, DgÉÆæ vÀ£Àß mÁæPÀÖgï£ÀÄß ©lÄÖ NrºÉÆVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, §® ºÀuÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, §®PÁ®Ä ªÉƼÀPÁ®Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ DV ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É ªÀÄvÀÄÛ gÉÃtÄPÁ EªÀ½UÉ £ÉÆÃqÀ®Ä CªÀ¼À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 70/2011 PÀ®A 302 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ zË®¥Áà ªÀÄZÀPÀÄj ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹. ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: gÁeÉñÀégÀ EvÀ£À eÉÆÃvÉ DgÉÆæ C«£Á±À vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¸Á: gÁeÉñÀégÀ EvÀ£ÀÄ ¯Áj vÀÄA§®Ä PÉ®¸ÀPÉÌ §gÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ, DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆæUÉ RaðUÉAzÀÄ 650=00 PÉÊPÀqÀ PÉÆnÖzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ 2 wAUÀ½AzÀ DgÉÆæUÉ 650/- gÀÆ ªÀÄgÀ½ PÉÆqÀÄ CAvÀ PÉýzÀgÉ ¤£ÀßzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀt PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ E¯Áè ¤£ÀUÉ K£ÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ¢zÉ ªÀiÁrPÉÆ CAvÀ C£ÀÄßwzÀÝ£ÀÄ »ÃVgÀĪÀ°è, ¢£ÁAPÀ 16/06/2011 gÀAzÀÄ PÀ«ÄÃn ºÁ®£À°è ¦üAiÀiÁð¢ü ºÁUÀÆ vÀÄPÁgÁªÀÄ ªÀiÁgÉ£ÀªÀgÀÄ ªÀÄwÛvÀgÀÄ DgÉÆæ C«£Á±À gÀªÀgÉ®ègÀÆ EzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀÄ£ÀB ºÀt PÉýzÀgÉ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤£ÀUÉ zÀÄqÀÄØ PÉÆqÀĪÀÅ¢¯Áè ¤£ÀUÉ K£ÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ¢zÉ ªÀiÁrPÉÆ CAvÀ CAzÀ£ÀÄ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢ DgÉÆævÀ£À ºÀwÛgÀzÀ ªÉÆèÉÊ® vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀt PÉÆlÄÖ ªÉƨÉÊ® vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄ CAvÀ ºÉýzÀ£ÀÄ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è DgÉÆæ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄĪÁUÀ DgÉÆÃM¦AiÀÄ vÀªÀÄä ¥ÀªÀ£À EªÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤£Àß ºÀt vÀUÉÆAqÀÄ ªÉÆèÉÊ¯ï ªÁ¥À¸À PÉÆqÀÄ CAvÀ CAzÀ£ÀÄ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁvÁqÀÄvÀÛ ¤AvÁ DgÉÆæ ¥ÀªÀ£À EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÁåAn¤AzÀ ºÀjvÀªÁzÀ ZÁPÀÄ vÉUÉzÀÄ JzÀÄj¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ £ÁªÀÄzÉêÀ£À JzÉAiÀÄ°è, UÀÄ¥ÁÛAUÀzÀ ºÀwÛgÀ w«zÀ£ÀÄ £ÁªÀÄzÉêÀ¤UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ gÁeÉñÀégÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¥ÀæxÀªÀÄ aQvÉì ¤r C®èA¢ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼À ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉAiÀÄ°è ±ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÁUÀ C°è£À ªÉÊzÁå¢üÃPÁjUÀ¼ÀÄ £ÁªÀÄzÉêÀ¤UÉ vÀ¥Á¸ÀuÉ ªÀiÁr £ÁªÀÄzÉêÀ vÀvÀ£ÀÄ FUÁUÀ¯Éà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 44/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17/06/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠩üêÀÄgÁªÀ vÀAzÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ ZÀªÁít ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: ®A¨ÁqÁ, ¸Á: ªÀÄÄzsÉÆüÀ(©) vÁAqÁ, vÁ: OgÁzÀ(©) EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA J¦-23/J¹-1142 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ºÀj¯Á® gÁoÉÆÃqÀ ¸Á: ªÀÄÄzsÉÆüÀ(©) vÁAqÁ vÁ: OgÁzÀ(©) EvÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄzsÉÆüÀ(©)¬ÄAzÀ PÀgÀPÁå¼À PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÀÄÄzsÉÆüÀ(©) PÀgÀPÁå¼À gÀ¸ÉÛ zsÀ£À¹AUÀ vÁAqÁ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïzÉÆA¢UÉ E§âgÀÆ ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀgÀazÀUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆæAiÀÄ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §®¨sÁUÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ C®è°è vÀgÀazÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 103/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 16/06/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄʧƧ¸Á§ vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÉÆâݣÀ jPÁëªÁ¯É ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀĸÉä D®A alUÀÄ¥Áà EvÀ£À zÀ¸ÀÛVgÀ ªÀAiÀÄ: 15 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ NuÉAiÀÄ ªÀĺÀäzÀ C¥ÀàgÉÆÃd J®ègÀÆ ¦æÃAiÀÄ zÀ±Àð¤ PÁ¯ÉÆä PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ alUÀÄ¥Áà PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ PÁgÀ £ÀA JªÀiï.JZï-02/J¦-6755 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ©üêÀıÉÃnÖ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà VjVj ¸Á: PÉÆqÀA§® EvÀ£ÀÄ alUÀÄ¥Áà SÁAqÀ¸Áj ¸ÀPÀÌgÉ PÁSÁð£ÉAiÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ §®PÁ°UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ, vÀ¯ÉUÉ, ¨sÀÄdPÉÌ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß PÁgÀ C¯Éèà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 86/2011 PÀ®A 342 L¦¹ eÉÆvÉ 16 fÃvÀ ¥ÀzÀÝw ¤ªÀÄÆð®£Á PÁAiÉÄÝ 1976 :-
¢£ÁAPÀ 17/06/2011 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ ºÉÆÃgÀ ªÀ®AiÀÄzÀ°ègÀĪÀ gÁ.ºÉ. £ÀA. 9 gÉÆÃqï ªÉÄÃ¯É EgÀĪÀ £À¹Ã¨ï zsÁ¨ÁPÉÌ J.¹. §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ªÀÄvÀÄÛ f¯Áè PÁ«ÄðPÀ C¢üPÁj ©ÃzÀgÀ, vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt, ¸ÀªÀiÁd PÀ¯Áåt C¢üÃPÁj §¸ÀªÀPÀ¯Áåt, ªÀÄvÀÄÛ ©.E.N. §¸ÀªÀPÀ¯Áåt, ºÁUÀÄ EvÀgÉ C¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀzÀj zsÁ¨ÁPÉÌ ¨sÉÃnÖ ¤ÃrzÁUÀ C°è E¨Áæ»ÃªÀÄ vÀAzÉ £À©Ã¸Á¨ï ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð, ¸Á; §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£À£ÀÄß C°è PÀnÖºÁQ zÀÄr¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ fÃvÀzÁ¼ÀÄ EgÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀÄ §AzÀÄ DvÀ£À£ÀÄß C¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV fÃvÀzÁ¼ÀÄ vÀ£Àß CtÚ£À ªÀÄzÀÄªÉ PÀÄjvÀÄ 3 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ CzÀ£ÀÄß PÉÆqÀÄ E®è¢zÀÝgÉ zsÁ¨ÁzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄ CAvÁ ¸ÀgÀ¥À½¬ÄAzÀ PÁ®ÄUÀ½UÉ ¸ÀgÀ¥À½ ºÁQ Qð ºÁQ PÀÆr ºÁQzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ¸ÀzÀj C¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ £ÉÆÃr ¸ÀzÀj zsÁ¨Á ªÀiÁ°PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ±ÉÃR ±ÀjÃ¥sÀ vÀAzÉ ±ÉÃR ªÀĺɧƨï¸Á¨ï ¸Á; §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£À «gÀÄzÀÝ fÃvÀ ¥ÀzÀÝw PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁqÀĪÀAvÉ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ Z˺Át ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á; vÀºÀ¹Ã® PÁAiÀiÁð®AiÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 79/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 185 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 16/06/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉ WÁ¼ÀAiÀiÁå vÀAzÉ AiÀĪÁ£ï, ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: ¦qÀÄUÀÄgÁ¼À [J¦] EvÀ£ÀÄ ¯Áj £ÀA. J¦-27/«í-5602 £ÉÃzÀÝgÀ QèãÀgï CAvÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ PÉƽUÀ½UÉ ºÁPÀĪÀ PÁ¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¯ÁvÀÆgÀ ¢AzÀ DAzÀæ¥ÀæzÉñÀzÀ gÁdªÀÄAræUÉ ºÉÆUÀ®Ä ©ÃzÀgÀ £Ë¨ÁzÀ ªÀiÁUÀðªÁV ©ÃzÀgÀ UÀÄA¥Á gÉÆÃr£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ UÉÃl PÀqÉUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ DgÉÆæ J¸ï.PÉ. ªÀ° vÀAzÉ ¥ÉzÁÝqÀªÀiï @ ªÀĸÁÛ£ï ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, ¯Áj £ÀA. J¦-27/«í-5602 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ¦qÀÄUÀÄgÁ¼Á [J¦], f: UÀÄAlÆgÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß eÉÆgÁV £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ©ÃzÀgÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀUÉÃl UÀÄA¥Á jAUÀgÉÆÃqÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß JqÀPÉÌ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀjAzÀ M¼ÀUÉ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÉÊ gÀmÉÖ J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ DV, JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ DgÉÆæUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 18-06-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 18-06-2011

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 10/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 16-06-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ¸À«vÁ vÀAzÉ £ÁUÀAiÀiÁå ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, ¸Á: ¥ÀævÁ¥À £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß vÀ¯É£ÉÆêÀÅ ºÉZÁÑVgÀĪÀÅzÀjAzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«ÄPÉÃl OµÀzsÀªÀ£ÀÄ ¸ÉÃªÉ£É ªÀiÁrzÀjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¸ÀgÀ¸Àéw UÀAqÀ £ÁUÀAiÀiÁå ªÀÄoÀ¥Àw ¸Á: ¥ÀævÁ¥À £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EPÉAiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 77/2011 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 18-06-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀAqÀj vÀAzÉ zÀvÁÛfgÁªÀ ¥Ánî ¸Á: C¼ÀA¢ EvÀ¤UÉ ¸ÀAUÀªÀÄ ©æÃqÀÓ ªÉÄðAzÀ MAzÀÄ ¯Áj PɼÀUÉ ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ UÉÆvÁÛzÀ PÀÆqÀ¯É ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¸Áé«Ä E§âgÀÄ PÀÆr C°èUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV DgÉÆæ mÁmÁ ¯Áj £ÀA ¹f-04/J-2607 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ C¼ÀA¢ PÀqɬÄAzÀ GzÀVÃgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀAUÀªÀÄ ©æÃqÀÓ ªÉÄðAzÀ gÉÆr£À JqÀ §¢UÉ vÉÆgÉAiÀÄ°è ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj ¥À°Ö¬ÄAzÀ ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 104/2011 PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 17/06/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀ±ÉÃnÖ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà PÀÄqÀw ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: gÁA¥ÀÆgÀ EvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄÈvÀ PÀĪÀiÁj ªÀĺÉñÀéj vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉÃnÖ PÀÄqÀw ªÀAiÀÄ: 16 ªÀµÀð, EPÉAiÀÄÄ gÉÃtÄPÁ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ EPÉAiÀÄ eÉÆvÉ ±Á¯É¬ÄAzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ¥Ánïï gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÀjd£À NuÉAiÀÄ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ mÁæPÀÖgï £ÀA PÉJ-39/n-3421 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgï£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ gÉÃtÄPÁ EªÀ½UÉ rQÌ ªÀiÁrzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ mÁæPÀÖgï WÁ° CªÀ¼À ªÉÄðAzÀ ºÉÆÃVgÀÄvÀÛzÉ, DgÉÆæ vÀ£Àß mÁæPÀÖgï£ÀÄß ©lÄÖ NrºÉÆVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, §® ºÀuÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, §®PÁ®Ä ªÉƼÀPÁ®Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ DV ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É ªÀÄvÀÄÛ gÉÃtÄPÁ EªÀ½UÉ £ÉÆÃqÀ®Ä CªÀ¼À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 70/2011 PÀ®A 302 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ zË®¥Áà ªÀÄZÀPÀÄj ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹. ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: gÁeÉñÀégÀ EvÀ£À eÉÆÃvÉ DgÉÆæ C«£Á±À vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¸Á: gÁeÉñÀégÀ EvÀ£ÀÄ ¯Áj vÀÄA§®Ä PÉ®¸ÀPÉÌ §gÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ, DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆæUÉ RaðUÉAzÀÄ 650=00 PÉÊPÀqÀ PÉÆnÖzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ 2 wAUÀ½AzÀ DgÉÆæUÉ 650/- gÀÆ ªÀÄgÀ½ PÉÆqÀÄ CAvÀ PÉýzÀgÉ ¤£ÀßzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀt PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ E¯Áè ¤£ÀUÉ K£ÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ¢zÉ ªÀiÁrPÉÆ CAvÀ C£ÀÄßwzÀÝ£ÀÄ »ÃVgÀĪÀ°è, ¢£ÁAPÀ 16/06/2011 gÀAzÀÄ PÀ«ÄÃn ºÁ®£À°è ¦üAiÀiÁð¢ü ºÁUÀÆ vÀÄPÁgÁªÀÄ ªÀiÁgÉ£ÀªÀgÀÄ ªÀÄwÛvÀgÀÄ DgÉÆæ C«£Á±À gÀªÀgÉ®ègÀÆ EzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀÄ£ÀB ºÀt PÉýzÀgÉ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤£ÀUÉ zÀÄqÀÄØ PÉÆqÀĪÀÅ¢¯Áè ¤£ÀUÉ K£ÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ¢zÉ ªÀiÁrPÉÆ CAvÀ CAzÀ£ÀÄ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢ DgÉÆævÀ£À ºÀwÛgÀzÀ ªÉÆèÉÊ® vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀt PÉÆlÄÖ ªÉƨÉÊ® vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄ CAvÀ ºÉýzÀ£ÀÄ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è DgÉÆæ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄĪÁUÀ DgÉÆÃM¦AiÀÄ vÀªÀÄä ¥ÀªÀ£À EªÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤£Àß ºÀt vÀUÉÆAqÀÄ ªÉÆèÉÊ¯ï ªÁ¥À¸À PÉÆqÀÄ CAvÀ CAzÀ£ÀÄ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁvÁqÀÄvÀÛ ¤AvÁ DgÉÆæ ¥ÀªÀ£À EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÁåAn¤AzÀ ºÀjvÀªÁzÀ ZÁPÀÄ vÉUÉzÀÄ JzÀÄj¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ £ÁªÀÄzÉêÀ£À JzÉAiÀÄ°è, UÀÄ¥ÁÛAUÀzÀ ºÀwÛgÀ w«zÀ£ÀÄ £ÁªÀÄzÉêÀ¤UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ gÁeÉñÀégÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¥ÀæxÀªÀÄ aQvÉì ¤r C®èA¢ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼À ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉAiÀÄ°è ±ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÁUÀ C°è£À ªÉÊzÁå¢üÃPÁjUÀ¼ÀÄ £ÁªÀÄzÉêÀ¤UÉ vÀ¥Á¸ÀuÉ ªÀiÁr £ÁªÀÄzÉêÀ vÀvÀ£ÀÄ FUÁUÀ¯Éà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 44/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17/06/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠩üêÀÄgÁªÀ vÀAzÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ ZÀªÁít ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: ®A¨ÁqÁ, ¸Á: ªÀÄÄzsÉÆüÀ(©) vÁAqÁ, vÁ: OgÁzÀ(©) EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA J¦-23/J¹-1142 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ºÀj¯Á® gÁoÉÆÃqÀ ¸Á: ªÀÄÄzsÉÆüÀ(©) vÁAqÁ vÁ: OgÁzÀ(©) EvÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄzsÉÆüÀ(©)¬ÄAzÀ PÀgÀPÁå¼À PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÀÄÄzsÉÆüÀ(©) PÀgÀPÁå¼À gÀ¸ÉÛ zsÀ£À¹AUÀ vÁAqÁ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïzÉÆA¢UÉ E§âgÀÆ ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀgÀazÀUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆæAiÀÄ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §®¨sÁUÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ C®è°è vÀgÀazÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 103/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 16/06/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄʧƧ¸Á§ vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÉÆâݣÀ jPÁëªÁ¯É ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀĸÉä D®A alUÀÄ¥Áà EvÀ£À zÀ¸ÀÛVgÀ ªÀAiÀÄ: 15 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ NuÉAiÀÄ ªÀĺÀäzÀ C¥ÀàgÉÆÃd J®ègÀÆ ¦æÃAiÀÄ zÀ±Àð¤ PÁ¯ÉÆä PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ alUÀÄ¥Áà PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ PÁgÀ £ÀA JªÀiï.JZï-02/J¦-6755 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ©üêÀıÉÃnÖ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà VjVj ¸Á: PÉÆqÀA§® EvÀ£ÀÄ alUÀÄ¥Áà SÁAqÀ¸Áj ¸ÀPÀÌgÉ PÁSÁð£ÉAiÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ §®PÁ°UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ, vÀ¯ÉUÉ, ¨sÀÄdPÉÌ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß PÁgÀ C¯Éèà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 86/2011 PÀ®A 342 L¦¹ eÉÆvÉ 16 fÃvÀ ¥ÀzÀÝw ¤ªÀÄÆð®£Á PÁAiÉÄÝ 1976 :-
¢£ÁAPÀ 17/06/2011 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ ºÉÆÃgÀ ªÀ®AiÀÄzÀ°ègÀĪÀ gÁ.ºÉ. £ÀA. 9 gÉÆÃqï ªÉÄÃ¯É EgÀĪÀ £À¹Ã¨ï zsÁ¨ÁPÉÌ J.¹. §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ªÀÄvÀÄÛ f¯Áè PÁ«ÄðPÀ C¢üPÁj ©ÃzÀgÀ, vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt, ¸ÀªÀiÁd PÀ¯Áåt C¢üÃPÁj §¸ÀªÀPÀ¯Áåt, ªÀÄvÀÄÛ ©.E.N. §¸ÀªÀPÀ¯Áåt, ºÁUÀÄ EvÀgÉ C¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀzÀj zsÁ¨ÁPÉÌ ¨sÉÃnÖ ¤ÃrzÁUÀ C°è E¨Áæ»ÃªÀÄ vÀAzÉ £À©Ã¸Á¨ï ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð, ¸Á; §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£À£ÀÄß C°è PÀnÖºÁQ zÀÄr¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ fÃvÀzÁ¼ÀÄ EgÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀÄ §AzÀÄ DvÀ£À£ÀÄß C¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV fÃvÀzÁ¼ÀÄ vÀ£Àß CtÚ£À ªÀÄzÀÄªÉ PÀÄjvÀÄ 3 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ CzÀ£ÀÄß PÉÆqÀÄ E®è¢zÀÝgÉ zsÁ¨ÁzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄ CAvÁ ¸ÀgÀ¥À½¬ÄAzÀ PÁ®ÄUÀ½UÉ ¸ÀgÀ¥À½ ºÁQ Qð ºÁQ PÀÆr ºÁQzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ¸ÀzÀj C¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ £ÉÆÃr ¸ÀzÀj zsÁ¨Á ªÀiÁ°PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ±ÉÃR ±ÀjÃ¥sÀ vÀAzÉ ±ÉÃR ªÀĺɧƨï¸Á¨ï ¸Á; §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£À «gÀÄzÀÝ fÃvÀ ¥ÀzÀÝw PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁqÀĪÀAvÉ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ Z˺Át ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á; vÀºÀ¹Ã® PÁAiÀiÁð®AiÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 79/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 185 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 16/06/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉ WÁ¼ÀAiÀiÁå vÀAzÉ AiÀĪÁ£ï, ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: ¦qÀÄUÀÄgÁ¼À [J¦] EvÀ£ÀÄ ¯Áj £ÀA. J¦-27/«í-5602 £ÉÃzÀÝgÀ QèãÀgï CAvÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ PÉƽUÀ½UÉ ºÁPÀĪÀ PÁ¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¯ÁvÀÆgÀ ¢AzÀ DAzÀæ¥ÀæzÉñÀzÀ gÁdªÀÄAræUÉ ºÉÆUÀ®Ä ©ÃzÀgÀ £Ë¨ÁzÀ ªÀiÁUÀðªÁV ©ÃzÀgÀ UÀÄA¥Á gÉÆÃr£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ UÉÃl PÀqÉUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ DgÉÆæ J¸ï.PÉ. ªÀ° vÀAzÉ ¥ÉzÁÝqÀªÀiï @ ªÀĸÁÛ£ï ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, ¯Áj £ÀA. J¦-27/«í-5602 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ¦qÀÄUÀÄgÁ¼Á [J¦], f: UÀÄAlÆgÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß eÉÆgÁV £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ©ÃzÀgÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀUÉÃl UÀÄA¥Á jAUÀgÉÆÃqÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß JqÀPÉÌ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀjAzÀ M¼ÀUÉ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÉÊ gÀmÉÖ J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ DV, JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ DgÉÆæUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ

BI

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 18-06-2011

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 10/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 16-06-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ¸À«vÁ vÀAzÉ £ÁUÀAiÀiÁå ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, ¸Á: ¥ÀævÁ¥À £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß vÀ¯É£ÉÆêÀÅ ºÉZÁÑVgÀĪÀÅzÀjAzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«ÄPÉÃl OµÀzsÀªÀ£ÀÄ ¸ÉÃªÉ£É ªÀiÁrzÀjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¸ÀgÀ¸Àéw UÀAqÀ £ÁUÀAiÀiÁå ªÀÄoÀ¥Àw ¸Á: ¥ÀævÁ¥À £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EPÉAiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 77/2011 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 18-06-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀAqÀj vÀAzÉ zÀvÁÛfgÁªÀ ¥Ánî ¸Á: C¼ÀA¢ EvÀ¤UÉ ¸ÀAUÀªÀÄ ©æÃqÀÓ ªÉÄðAzÀ MAzÀÄ ¯Áj PɼÀUÉ ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ UÉÆvÁÛzÀ PÀÆqÀ¯É ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¸Áé«Ä E§âgÀÄ PÀÆr C°èUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV DgÉÆæ mÁmÁ ¯Áj £ÀA ¹f-04/J-2607 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ C¼ÀA¢ PÀqɬÄAzÀ GzÀVÃgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀAUÀªÀÄ ©æÃqÀÓ ªÉÄðAzÀ gÉÆr£À JqÀ §¢UÉ vÉÆgÉAiÀÄ°è ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj ¥À°Ö¬ÄAzÀ ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 104/2011 PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 17/06/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀ±ÉÃnÖ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà PÀÄqÀw ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: gÁA¥ÀÆgÀ EvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄÈvÀ PÀĪÀiÁj ªÀĺÉñÀéj vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉÃnÖ PÀÄqÀw ªÀAiÀÄ: 16 ªÀµÀð, EPÉAiÀÄÄ gÉÃtÄPÁ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ EPÉAiÀÄ eÉÆvÉ ±Á¯É¬ÄAzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ¥Ánïï gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÀjd£À NuÉAiÀÄ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ mÁæPÀÖgï £ÀA PÉJ-39/n-3421 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgï£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ gÉÃtÄPÁ EªÀ½UÉ rQÌ ªÀiÁrzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ mÁæPÀÖgï WÁ° CªÀ¼À ªÉÄðAzÀ ºÉÆÃVgÀÄvÀÛzÉ, DgÉÆæ vÀ£Àß mÁæPÀÖgï£ÀÄß ©lÄÖ NrºÉÆVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, §® ºÀuÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, §®PÁ®Ä ªÉƼÀPÁ®Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ DV ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É ªÀÄvÀÄÛ gÉÃtÄPÁ EªÀ½UÉ £ÉÆÃqÀ®Ä CªÀ¼À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 70/2011 PÀ®A 302 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ zË®¥Áà ªÀÄZÀPÀÄj ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹. ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: gÁeÉñÀégÀ EvÀ£À eÉÆÃvÉ DgÉÆæ C«£Á±À vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¸Á: gÁeÉñÀégÀ EvÀ£ÀÄ ¯Áj vÀÄA§®Ä PÉ®¸ÀPÉÌ §gÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ, DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆæUÉ RaðUÉAzÀÄ 650=00 PÉÊPÀqÀ PÉÆnÖzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ 2 wAUÀ½AzÀ DgÉÆæUÉ 650/- gÀÆ ªÀÄgÀ½ PÉÆqÀÄ CAvÀ PÉýzÀgÉ ¤£ÀßzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀt PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ E¯Áè ¤£ÀUÉ K£ÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ¢zÉ ªÀiÁrPÉÆ CAvÀ C£ÀÄßwzÀÝ£ÀÄ »ÃVgÀĪÀ°è, ¢£ÁAPÀ 16/06/2011 gÀAzÀÄ PÀ«ÄÃn ºÁ®£À°è ¦üAiÀiÁð¢ü ºÁUÀÆ vÀÄPÁgÁªÀÄ ªÀiÁgÉ£ÀªÀgÀÄ ªÀÄwÛvÀgÀÄ DgÉÆæ C«£Á±À gÀªÀgÉ®ègÀÆ EzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀÄ£ÀB ºÀt PÉýzÀgÉ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤£ÀUÉ zÀÄqÀÄØ PÉÆqÀĪÀÅ¢¯Áè ¤£ÀUÉ K£ÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ¢zÉ ªÀiÁrPÉÆ CAvÀ CAzÀ£ÀÄ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢ DgÉÆævÀ£À ºÀwÛgÀzÀ ªÉÆèÉÊ® vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀt PÉÆlÄÖ ªÉƨÉÊ® vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄ CAvÀ ºÉýzÀ£ÀÄ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è DgÉÆæ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄĪÁUÀ DgÉÆÃM¦AiÀÄ vÀªÀÄä ¥ÀªÀ£À EªÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤£Àß ºÀt vÀUÉÆAqÀÄ ªÉÆèÉÊ¯ï ªÁ¥À¸À PÉÆqÀÄ CAvÀ CAzÀ£ÀÄ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁvÁqÀÄvÀÛ ¤AvÁ DgÉÆæ ¥ÀªÀ£À EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÁåAn¤AzÀ ºÀjvÀªÁzÀ ZÁPÀÄ vÉUÉzÀÄ JzÀÄj¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ £ÁªÀÄzÉêÀ£À JzÉAiÀÄ°è, UÀÄ¥ÁÛAUÀzÀ ºÀwÛgÀ w«zÀ£ÀÄ £ÁªÀÄzÉêÀ¤UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ gÁeÉñÀégÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¥ÀæxÀªÀÄ aQvÉì ¤r C®èA¢ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼À ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉAiÀÄ°è ±ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÁUÀ C°è£À ªÉÊzÁå¢üÃPÁjUÀ¼ÀÄ £ÁªÀÄzÉêÀ¤UÉ vÀ¥Á¸ÀuÉ ªÀiÁr £ÁªÀÄzÉêÀ vÀvÀ£ÀÄ FUÁUÀ¯Éà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 44/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17/06/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠩üêÀÄgÁªÀ vÀAzÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ ZÀªÁít ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: ®A¨ÁqÁ, ¸Á: ªÀÄÄzsÉÆüÀ(©) vÁAqÁ, vÁ: OgÁzÀ(©) EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA J¦-23/J¹-1142 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ºÀj¯Á® gÁoÉÆÃqÀ ¸Á: ªÀÄÄzsÉÆüÀ(©) vÁAqÁ vÁ: OgÁzÀ(©) EvÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄzsÉÆüÀ(©)¬ÄAzÀ PÀgÀPÁå¼À PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÀÄÄzsÉÆüÀ(©) PÀgÀPÁå¼À gÀ¸ÉÛ zsÀ£À¹AUÀ vÁAqÁ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïzÉÆA¢UÉ E§âgÀÆ ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀgÀazÀUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆæAiÀÄ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §®¨sÁUÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ C®è°è vÀgÀazÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 103/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 16/06/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄʧƧ¸Á§ vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÉÆâݣÀ jPÁëªÁ¯É ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀĸÉä D®A alUÀÄ¥Áà EvÀ£À zÀ¸ÀÛVgÀ ªÀAiÀÄ: 15 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ NuÉAiÀÄ ªÀĺÀäzÀ C¥ÀàgÉÆÃd J®ègÀÆ ¦æÃAiÀÄ zÀ±Àð¤ PÁ¯ÉÆä PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ alUÀÄ¥Áà PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ PÁgÀ £ÀA JªÀiï.JZï-02/J¦-6755 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ©üêÀıÉÃnÖ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà VjVj ¸Á: PÉÆqÀA§® EvÀ£ÀÄ alUÀÄ¥Áà SÁAqÀ¸Áj ¸ÀPÀÌgÉ PÁSÁð£ÉAiÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ §®PÁ°UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ, vÀ¯ÉUÉ, ¨sÀÄdPÉÌ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß PÁgÀ C¯Éèà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 86/2011 PÀ®A 342 L¦¹ eÉÆvÉ 16 fÃvÀ ¥ÀzÀÝw ¤ªÀÄÆð®£Á PÁAiÉÄÝ 1976 :-
¢£ÁAPÀ 17/06/2011 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ ºÉÆÃgÀ ªÀ®AiÀÄzÀ°ègÀĪÀ gÁ.ºÉ. £ÀA. 9 gÉÆÃqï ªÉÄÃ¯É EgÀĪÀ £À¹Ã¨ï zsÁ¨ÁPÉÌ J.¹. §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ªÀÄvÀÄÛ f¯Áè PÁ«ÄðPÀ C¢üPÁj ©ÃzÀgÀ, vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt, ¸ÀªÀiÁd PÀ¯Áåt C¢üÃPÁj §¸ÀªÀPÀ¯Áåt, ªÀÄvÀÄÛ ©.E.N. §¸ÀªÀPÀ¯Áåt, ºÁUÀÄ EvÀgÉ C¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀzÀj zsÁ¨ÁPÉÌ ¨sÉÃnÖ ¤ÃrzÁUÀ C°è E¨Áæ»ÃªÀÄ vÀAzÉ £À©Ã¸Á¨ï ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð, ¸Á; §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£À£ÀÄß C°è PÀnÖºÁQ zÀÄr¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ fÃvÀzÁ¼ÀÄ EgÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀÄ §AzÀÄ DvÀ£À£ÀÄß C¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV fÃvÀzÁ¼ÀÄ vÀ£Àß CtÚ£À ªÀÄzÀÄªÉ PÀÄjvÀÄ 3 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ CzÀ£ÀÄß PÉÆqÀÄ E®è¢zÀÝgÉ zsÁ¨ÁzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄ CAvÁ ¸ÀgÀ¥À½¬ÄAzÀ PÁ®ÄUÀ½UÉ ¸ÀgÀ¥À½ ºÁQ Qð ºÁQ PÀÆr ºÁQzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ¸ÀzÀj C¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ £ÉÆÃr ¸ÀzÀj zsÁ¨Á ªÀiÁ°PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ±ÉÃR ±ÀjÃ¥sÀ vÀAzÉ ±ÉÃR ªÀĺɧƨï¸Á¨ï ¸Á; §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£À «gÀÄzÀÝ fÃvÀ ¥ÀzÀÝw PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁqÀĪÀAvÉ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ Z˺Át ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á; vÀºÀ¹Ã® PÁAiÀiÁð®AiÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 79/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 185 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 16/06/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉ WÁ¼ÀAiÀiÁå vÀAzÉ AiÀĪÁ£ï, ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: ¦qÀÄUÀÄgÁ¼À [J¦] EvÀ£ÀÄ ¯Áj £ÀA. J¦-27/«í-5602 £ÉÃzÀÝgÀ QèãÀgï CAvÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ PÉƽUÀ½UÉ ºÁPÀĪÀ PÁ¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¯ÁvÀÆgÀ ¢AzÀ DAzÀæ¥ÀæzÉñÀzÀ gÁdªÀÄAræUÉ ºÉÆUÀ®Ä ©ÃzÀgÀ £Ë¨ÁzÀ ªÀiÁUÀðªÁV ©ÃzÀgÀ UÀÄA¥Á gÉÆÃr£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ UÉÃl PÀqÉUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ DgÉÆæ J¸ï.PÉ. ªÀ° vÀAzÉ ¥ÉzÁÝqÀªÀiï @ ªÀĸÁÛ£ï ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, ¯Áj £ÀA. J¦-27/«í-5602 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ¦qÀÄUÀÄgÁ¼Á [J¦], f: UÀÄAlÆgÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß eÉÆgÁV £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ©ÃzÀgÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀUÉÃl UÀÄA¥Á jAUÀgÉÆÃqÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß JqÀPÉÌ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀjAzÀ M¼ÀUÉ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÉÊ gÀmÉÖ J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ DV, JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ DgÉÆæUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ


 

    ¢£ÁAPÀ:16.06.2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 4-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æäªÁ¸À PÁåA¦£À ¥Á¥ÀgÁªï ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ²ªÀUÁå£À¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀgÀªÀgÀ JªÉÄä ªÀÄvÀÄÛ DPÀ¼ÀÄ ªÉÄìÄwÛgÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV «zÀÄåvï ªÉÄÃ£ï ªÉÊgï ºÀjzÀÄ ªÉÄìÄwÛgÀĪÀ JªÉÄä ªÀÄvÀÄÛ DPÀ¼À ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ PÀgÉAmï ±ÁPï DV ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 55 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ DPÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JªÉÄä ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¦ÃgÀªÀÄä ºÁUÀÄ FPÉAiÀÄ UÀAqÀ SÁ¹A C° EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß vÀªÀÄä ªÀÄUÀ½UÉ jf¸ÉÖçõÀ£ï ªÀiÁr¸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¢£ÁAPÀ:17.06.11gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ aPÀÌ¢¤ß UÁæªÀÄ¢AzÀ ªÀiÁ£À«UÉ §AzÀÄ §¸ï r¥ÉÆà ºÀwÛgÀ«gÀĪÀ ®Qëöä ¸ÀºÀPÁj ¨ÁåAQ£À°è ¨ÁAqÀ£ÀÄß vÀgÀ®Ä ªÀiÁ£À« §¸ï ¤¯ÁÝt¢AzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢AiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨É¼ÀUÉÎ 11-00 UÀAmÉUÉ CgÉÆæ °AUÀgÁd£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgï mÁæöå°AiÀÄ°è G¸ÀÄPÀÄ£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤AiÀÄAwæ¸À¯ÁgÀzÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgïPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ FPÉAiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

     ¢£ÁAPÀ:17.06.11gÀAzÀÄ gÁwæ 11-00 UÀAmÉUÉ ªÀiÁªÀÄqÀzÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ°è CgÉÆæ gÀAUÀ¥Àà£ÀÄ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¨ÉÊzÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦AiÀiÁð¢ü ²æà wªÀÄä¥ÀàgÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä d£ÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV AiÀiÁPÉ ¨Á¬Ä ªÀiÁqÀÄwÛà CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ DvÀ£ÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ gÀªÉÄñÀ¤UÉ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ D KlÄ vÀ¦à wªÀÄä¥ÀàgÀªÀjUÉ ©zÀÄÝ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:17.06.11gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-30 UÀAmÉUÉ VtªÁgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw UËgÀªÀÄä UÀAqÀ CªÀÄgÉñÀ¥Àà FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ zÉéõÀ¢AzÀ DgÉÆÃ¥ÀvÀgÁzÀ ªÀĺÁzÉêÀªÀÄä UÀAqÀ «ÃgÀ£ÀUËqÀ PÀÄ£ÀßlV, gÀvÀߪÀÄä UÀAqÀ ±ÀgÀuÉÃUËqÀ, FgÀªÀÄä vÀAzÉ «ÃgÀ£ÀUËqÀ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀgÀuÉñÀUËqÀ vÀAzÉ «ÃgÀ£ÀUËqÀ ªÉÄÃn EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ .¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

                                        

    ªÀÄÄzÀUÀ¯ï£À°è 40 ªÀµÀðzÀ zÀÄgÀÄUÀªÀé @ ¥sÀgÀgÀhiÁ£ï FPÉAiÀÄÄ CgÉÆæ C¯Áè¨sÀPÀë @ ¨sÀPÀëÄ EªÀ£ÉÆA¢UÉ ¸ÉßúÀ ¨É¼À¹ E§âgÀÆ eÉÆvÉAiÀÄ°è ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ, DgÉÆævÀ£ÀÄ FPÉUÉ ¢£Á®Æ «£ÁBPÁgÀt ºÉÆr§r ªÀiÁr »A¸É PÉÆqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¥ÀævÉåÃPÀªÁV fë¸À®Ä FvÀ£À£ÀÄß ©lÄÖ ºÉÆÃVzÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ ¥ÀÄ£À: PÀgÉzÀÄvÀAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ EªÀ£ÀÄ PÉÆqÀĪÀ »A¸ÉAiÀÄ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ¢£ÁAPÀ: 17.06.2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ 8 ªÀµÀðzÀ gÉõÁä½UÉ «µÀ PÀÄr¹ vÁ£ÀÆ «µÀ ¸Éë¹ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÁݼÉAzÀÄ ²æêÀÄw ºÀÄ°UɪÀÄä UÀAqÀ ZÀ£ÀߥÀà eÉ°ègÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:


 

    gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:18.06.2011 gÀAzÀÄ 94 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr gÀÆ¥Á¬Ä:20,100/- gÀÆ¥Á¬Ä ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ಇಸ್ಪೀಟ ಆಟದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ :

ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ: 18-06-2011 ರಂದು ಮಧ್ಯ ರಾತ್ರಿ ನಾನು ವೀರಣ್ಣ ಕುಂಬಾರ ಪಿ.ಎಸ.ಐ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯ ರವಿ ಎಸ.ಪಿ (ಪ್ರೋಬೆಶನರಿ) ಹಾಗು ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ ಶಿವಪುತ್ರಪ್ಪಾ , ರಾಜಕುಮಾರ, ಆನಂದ, ವೀರಶೈವ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಎದುರುಗಡೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ತಳದಲ್ಲಿ ಲೈಟಿನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಅಂದರ ಬಾಹರ ಇಸ್ಪೀಟ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಇಸ್ಪೀಟ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿರುವವರ ಮೇಲೆ ಇಬ್ಬರ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹೆಸರು ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಭರತ ತಂದೆ ತಿಮ್ಮಯ್ಯಾ ತಾಂಡೂರಕರ, ಸಿದ್ದು ತಂದೆ ಸೂರೆಕಾಂತಕರ್, ಶ್ರಾವಣ ತಂದೆ ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ಹಿರೇಮಠ, ಸಂತೋಷ ತಂದೆ ಭಾಗಣ್ಣ ನಾಟಿಕಾರ, ಸುಭಾಶ ತಂದೆ ನಾಗಣ್ಣ ಸರಡಗಿ, ರಾಚಯ್ಯ ತಂದೆ ಶಾಂತಲಿಂಗಯ್ಯಾ, ರಾಜಶೇಖರ ತಂದೆ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪಾ, ಶರಣಬಸಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಅಂಬಣ್ಣ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ಸಂಗಣ್ಣ, ಶಿವಕುಮಾರ ತಂದೆ ಬಸವಣಪ್ಪಾ ಸಾ|| ಎಲ್ಲರೂ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರಿಂದ ಒಟ್ಟು ಹಣ 10,045-00 ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ ಇಸ್ಪೀಟ ಕಾರ್ಡಗಳು ಜ್ತಪಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಇಸ್ಪೀಟ ಆಟದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ :

ಸ್ಟೇಶನ ಬಜಾರ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ: 18-06-2011 ರಂದು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ನಾನು ಬಿ.ಡಿ ಬುರ್ಲಿ ಪಿ.ಎಸ.ಐ ಕರ್ತವ್ಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಜೇಸ್ಕಾಂ ಕಛೇರಿಯ ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನರು ಇಸ್ಪೀಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ್ದಿದರಿಂದ, ನಾನು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಇಸ್ಪೀಟ ಆಡುತ್ತಿರುವವರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲಾಗಿ ಮಸೂದ ಅಹ್ಮದ ಎಮ.ಎಸ.ಕೆ.ಮಿಲ್ಲ, ಬಾಬಾ ತಂದೆ ಮಹಿಮೂದ ಸ್ಟೇಶನ ಏರಿಯಾ, ಅಶೋಕ ತಾರಪೈಲ್, ಸಂಜಯ ಐವಾನ ಶಾಹಿ ರಸ್ತೆ, ಖಲೀಲ ಉಪ್ಪರ ಲೈನ, ಶಕೀಲ ಹಳೆ ಜೇವರ್ಗಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಂಗಮನಾಥ ಕಪಾಳೆ ಸಾ|| ಎಲ್ಲರೂ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರಿಗೆ ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿ ಇಸ್ಪೀಟ ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ನಗದು ಹಣ 3750/- ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು 52 ಇಸ್ಪೀಟ ಎಲೆಗಳು ಸದರಿಯವರಿಂದ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಠಾಣೆಗೆ ವರದಿ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ಕಳವು ಪ್ರಕರಣ :

ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಶರಣಬಸಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೋಬಾಳ ಸಾ|| ಶಹಾಬಾದ ತಾ|| ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು, ದಿನಾಂಕ: 14-04-2011 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ ತಮ್ಮ ಹಿರೋ ಹೊಂಡಾ ಕೆಎ 32 ಜೆ 8851 ಅಂದಾಜು ಕಿಮ್ಮತ್ತು 20,000-00 ನೇದ್ದು, ಜವಳಿ ಕಾಂಪ್ಲೇಕ್ಸ ಎದುರುಗಡೆ ನಿಲ್ಲಿದಾಗ, ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ, ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ :
ವಾಡಿ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಭದ್ರಭಾಯಿ ಗಂಡ ಗೋವಿಂದ ಕೈತಾಪೂರಕರ ಸಾ|| ಮರಗಮ್ಮ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ವಾಡಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನನ್ನ ಮಗನಾದ ಹಣಮಂತ @ ಪಾಪ್ಯಾ ಇತನು ತಾನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಹುಡುಗಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗುದಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಅಂದಿದಕ್ಕೆ, ತಾನು ಕೊರ್ಟ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಸವಾಗಿದ್ದು ನಾನು ನನ್ನ ಮಗಳ ಮದುವೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮದುವೆಗೆ ಬರಲು ಹೇಳಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆನೆ. ದಿನಾಂಕ : 17-06-2011 ರಂದು ಹಣಮಂತ ಇತನು ತನ್ನ ಹೆಂಡಿತ ಭಾರತಿ, ಅತ್ತೆ ಸುಶೀಲಭಾಯಿ ರವರೊಂದಿಗೆ ನಾವಿರುವ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನಮಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಮದುವೆಗೆ ಕರೆಯುವದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಿಯಾ ಅಂತಾ ನನಗೆ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ನನಗೆ ಕೆಳಗೆ ಕೆಡವಿದಾಗ ನನ್ನ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಗ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಇತನು ಯಾಕೊ ತಾಯಿಗೆ ಹೊಡೆತಿಯಾ ಅಂದಿದಕ್ಕೆ ಹಣಮಂತ ಇತನು ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಅತ್ತೆ ಪ್ರಚೋದನೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಕುತ್ತಿಗಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಎದೆಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಗುದ್ದಿದರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಇತನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮರಣ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ :

ಮಾದನ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀಮಂತ ತಂದೆ ಶಾಂತಪ್ಪಾ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಸಾ|| ಝಳಕಿ (ಬಿ) ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ: 15-06-2011 ರಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಚಿದಾನಂದ ಹೊಸಳಿ, ಮದುಕರನ, ಸುದಾಕರ, ಪ್ರಭಾಕರ, ಮಹಾದೇವಿ ಸಾ|| ಎಲ್ಲರೂ ಝಳಕಿ ರವರು ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಕೈಯಿಂದ ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಜೀವದ ಭಯ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.