Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, May 23, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

J¸ï.¹./J¸ï.n.PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è zÁR¯ÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 22.05.2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà wªÀÄä¥Àà vÀAzÉ ¸Ëén £ÀgÀ¸À¥Àà ªÀiÁ¢UÀ ¸Á: PÀlèlÆÌgÀ ªÀÄvÀÄÛ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀAUÀrUÀgÀÄ ±ÁRªÁ¢ UÁæªÀÄPÉÌ ²æà ºÉÆ£ÀߥÀà vÁvÀ£À eÁvÉæ ¤«ÄvÀå ºÉÆÃV 21.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀįÉèò vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ PÀÄgÀħgÀÄ EªÀgÀ CAUÀrUÉ ºÉÆÃV vÀªÀÄä°è fAzÀ¥Àà£ÀÄ ¥É¦ì ªÀÄvÀÄÛ ªÁlgï ¥ËZï PÉÆqÀ®Ä PÉýzÁUÀ ªÀįÉèñÀ£ÀÄ ªÉÆzÀ®Ä ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÀÝjAzÀ fAzÀ¥Àà£ÀÄ DvÀ£À PÉÊUÉ 100/- PÉÆlÄÖ ¥É¦ì ¨Ál® ªÀÄvÀÄÛ ªÁlgï ¥ËZï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ,¨ÁQ ºÀt ªÁ¥Á¸ï PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÀ CµÀÖPÉÌ ¸ÀzÀj ªÀįÉèñÀ£ÀÄ PÉÆqÀÄvÉÛãÉüɯÉèà JµÀÄÖ CªÀ¸ÀgÀ ªÀiÁqÀÄwÛ CAvÁ eÉÆÃgÁV CA¢zÀÄÝ CUÀ fAzÀ¥Àà£ÀÄ £À¤ßAzÀ ºÀt PÉüÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ CªÀ¸ÀgÀ ªÀiÁr E¹zÀÄPÉÆAr ¨ÁQ a®ègÉ ºÀt PÉýzÀgÉ ¤£ÀßUÁåPÉà ¹lÄÖ §gÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ CAzÀ£ÀÄ DUÉÎ ªÀįÉèñÀ£ÀÄ FUÀ ¤AzÉÃAiÉÄãÀ¯Éèà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ, dUÀ¼ÀPÉÌ ©zÀÄÝ, fAzÀ¥Àà£À PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ¥É¦ì ¨Ál¯ï PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ DvÀ£À vÀ¯ÉUÉ MAzÉÃlÄ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ,DUÉÎ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ fAzÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ PÀȵÀÚ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà ©r¸À®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ,ªÀÄÆgÀÄ d£À C¥Á¢vÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼ÀPÉÌ ©zÀÄÝ, CAUÀrAiÀÄ°è£À ¥É¦ì ¨Ál® vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, vÀªÀÄUÉ ºÉÆqÉAiÀÄ°èPÉÌ ºÀwÛzÀÝ®èzÉà CªÀgÀ°è ªÀįÉèñÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ ¯Éà ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀƼÉà ¤ÃªÀÅ £ÁåAiÀÄ ºÉüÀ®Ä §gÀÄwÛAiÉÄãÀ¯Éèà ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ¥É¦ì ¨Ál°¤AzÀ vÀ£Àß vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ FUÀ ¸ÀzÀå HgÀÄ©lÄÖ ºÉÆÃUÀzÉà EzÀÝgÉ, ¤ªÀÄä£ÀÄß PÉÆAqÀÄ ºÁQ ©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀgÀÄ EzÀjAzÀ £Á®éjUÀÆ vÀ¯ÉAiÀÄ°è gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 23.05.2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 162/2013 PÀ®A: 324, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ & 3 (1) (10) J¸ï.¹/J¸ï.n PÁAiÉÄÝ ¦.J, DåPïÖ 1989, CrAiÀÄ°è zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄgÀuÁAwPÀ ºÀ¯Éèà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¦ügÁå¢ gÀºÉªÀiÁ£À vÀAzÉ ªÉÆ¢£À¸Á§ ªÀAiÀiÁ-22 eÁw- ªÀÄĹèA G-Qè£Àgï ¸Á|| °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ E§âgÀÄ 407 UÁrAiÀÄ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ Qè£Àgï CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ FUÉÎ 2 wAUÀ¼À »AzÉ zÀÄrAiÀÄ®Ä ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ºÉÆÃV 22.05.2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ªÁ¥À¸ï °AUÀ¸ÀÆUÀÆjUÉ §AzÀÄ ºÉƸÀ §¸ï ¤¯ÁÝt ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¸ÀAVÃvÁ ¨ÁgÀ ±Á¥À£À ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ VqÀzÀ PɼÀUÉ ¤AvÀÄ ªÀiÁvÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ CµÀÖgÀ°è §¸Àå @ §¸À¥Àà ¸Á|| °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«UÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É ¨ÁgÀ£À°è "90" ºÁQ¹j CAvÁ DgÉÆævÀ£ÀÄ PÉýzÁUÀ ¦ügÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ E§âgÀÄ FUÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj¤AzÀ §A¢zÉÝªÉ CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ £À£ÀߣÀÄß £ÉÆÃrzÀgÉ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ C¯ÁèqÀÄwÛzÉ £À£ÀUÉ ¤ÃªÀÅ PÀÄr¸ÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ CAzÀªÀ£É vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°AiÀÄ£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄ G½zÀ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ CzsÀð ¨Ál®¬ÄAzÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¸ÀzÁÝA¤UÉ PÀwÛUÉUÉ PÀÄaÑ ºÀjzÁUÀ DvÀ¤UÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁV £É®PÉÌ ©zÀÝ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦ügÁå¢ ©r¸À®Ä ºÉÆzÁUÀ ¦ügÁå¢UÉ ¸ÀºÁ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¨Ál°¬ÄAzÀ ZÀÄZÀÑ®Ä ºÉÆzÁUÀ ¦ügÁå¢ vÀ¦à¹PÉÆAqÁUÀ §®UÀtÂÚ£À PɼÀUÀqÉ vÉgÉazÀ gÀPÀÛUÁAiÀiÁUÀ¼ÁVzÀÄÝ DgÉÆævÀ£ÀÄ "90" PÀÄr¸À°¯Áè CAvÁ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÀªÀÄä£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÀÄÝ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA: 168/2013 PÀ®A 341, 504, 326, 324, 307 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

CPÀ¹äPÀ «zÀÄåvï ±Ámï ¸ÀPÀÆåðl ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


 

¢£ÁAPÀ 19-05-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀÄzÀæ¥Àà vÀAzÉ UÀƼÀ¥Àà @ UÉÆÃ¥Á® UÀAn, 52ªÀµÀð,PÀÄgÀħgÀÄ, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB UÀuÉñÀPÁåA¥À vÁB ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß J¯ï & n PÀA¥À¤AiÀÄ eÁ£ï qÉÃgÀ mÁæPÀÖgÀ £ÀA.PÉJ 36 J£ï 0374 CmÁåZÀ ºÁªÉð¸ÀÖgÀ£ÉzÀÝ£ÀÄß ZÀ£Àß½î ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ UÀuÉñÀPÁåA¦£À vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è ¤°è¹ ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ ¢£ÁAPÀ 20-05-2013 gÀ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 01-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸À¢æ mÁæPÀÖgÀ ªÉÄÃ¯É ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃzÀ «zÀÄåvï ªÉÊgÀUÀ¼ÀÄ UÁ½UÉ DPÀ¹äPÀªÁV MAzÀÄPÉÆAzÀÄ vÁV «zÀÄåvï ±Ámï ¸ÀPÀÆåðl DV mÁæPÀÖgÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÁªÉð¸ÀÖgÀ «Ä±À£ïUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ JqÀUÀqÉAiÀÄ zÉÆqÀØ UÁ° mÉÊgÀ, ¸ÉÖÃjAUÀ C¸ÉA©è, UÉÃgÀ¨ÁPÀì, reÉïï mÁåAPÀ, mÁæPÀÖgÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÁªÉð¸ÀÖgÀ °APÀ ªÉÆÃmÁgÀ ºÁUÀÆ EAd£ï ¥ÀÆwð ¸ÀÄlÄÖ CAzÁdÄ Q.gÀÆ. 3,00,0000-00UÀ¼ÀµÀÄÖ ®ÄPÁì£À DVgÀÄvÀÛzÉ. ¸À¢æ WÀl£ÉAiÀÄÄ DPÀ¹äPÀªÁV dgÀÄVzÀÄÝ, AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è. CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ J¥sï.J. £ÀA.03/2013 £ÉzÀÄÝ zÁR¯ÁärPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

ªÀÄ»¼É ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


 

¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀÄw ²ªÀ°AUÀªÀÄä UÀAqÀ: ZÀAzÀæPÁAvÀ UÀAV, 22ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á: PÀjUÀÄqÀØ. FUÉÎ 2 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ vÀªÀÄä Hj£À ZÀAzÀæPÁAvÀ UÀAV J£ÀÄߪÀªÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ PÉ®ªÀÅ ¢£ÀUÀ¼ÀªÀgÉUÀ ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ FUÉÎ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÁ¬Ä, vÀAzÉ, ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß CtÚ£ÉÆA¢UÉ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ «£ÁPÁgÀtªÁV ¤Ã£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV®è, ¤£ÉÆßA¢UÉ £À£ÀUÉ ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁqÀ®Ä DUÀĪÀÅ¢®è ¤£ÀUÉ ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè, £Á£ÀÄ ¨ÉÃgÉÆAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀÅzÁV UÀAqÀ£ÀÄ ºÉüÀÄwÛzÀÄÝ, C®èzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CvÉÛ ªÀiÁªÀ, ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁªÀ PÀÆqÁ ¨ÉgÉÆÃAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀÄvÉÛªÉ ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ K£ÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ £ÉÆÃqÀÄvÉÛªÉ CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV »A¸ÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÁÛ HlªÀ£ÀÄß PÉÆqÀzÉà G¥ÀªÁ¸À ºÁPÀÄwÛzÀÄÝ C®èzÉ eÁ¹Û ªÀiÁvÀ£ÁrzÀgÉ MzÀÄÝ ¸Á¬Ä¸ÉÆÃt CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EvÁå¢AiÀiÁV ¢£ÁAPÀ: 22.05.2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 159/2013 PÀ®A. 498(J),506 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¤¢ü zÉÆgÉvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


 

¢£ÁAPÀ: 12-05-2013 gÀAzÀÄ 4-00 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ 1) gÀÄzÀæ¥Àà vÀAzÉ ªÀiË®¥Àà 24ªÀµÀð, ZÀ®ÄªÁ¢, PÀÆ°PÉ®¸À ¸ÁBªÀiÁqÀ¹gÀªÁgÀ 2) UÁ¢°AUÀ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà 23ªÀµÀð,ZÀ®ÄªÁ¢, ¸ÁB ªÀiÁqÀ¹gÀªÁgÀ EªÀgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ G¥ÁàgÀªÁrAiÀÄ°ègÀĪÀ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ gÁd¥Àà FvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ §Ä£Á¢AiÀÄ£ÀÄß vÉÆÃqÀĪÀ PÁ®PÉÌ §Ä£Á¢AiÀÄ°è CªÀjUÉ 11 §AUÁgÀzÀ £ÁtåUÀ¼ÀÄ 36.790 UÁæA C.Q.gÀÆ.73,950-00UÀ¼ÀÄ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¤¢ü ¹QÌzÀÄÝ, CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ AiÀiÁjUÀÆ ªÀiÁ»w PÉÆqÀzÉà §AUÁgÀzÀ £ÁtåUÀ¼À£ÀÄß E§âgÀÄ ºÀAaPÉÆAqÀÄ ªÀiÁqÀ¹gÀªÁgÀ UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ElÖ §UÉÎ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁqÀ¹gÀªÁgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ DgÉÆævÀjAzÀ 11 §AUÁgÀzÀ £ÁtåUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ, ªÀÄÄzÉÝêÀiÁ®Ä ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£ÀA. 163/2013 U.S.18 KARNATAKA TREASURE TROVE ACT 1962 ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ.22-05-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ PÀĪÀiÁj ºÀÄ®èªÀÄä vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ©¸À£Á¼À, PÀÄgÀħgÀ, ªÀAiÀÄ.19 ªÀµÀð, G.ºÉÆ®ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á.PÀ£ÁߥÀÆgÀºÀnÖ. FPÉAiÀÄ vÁ¬ÄAiÀÄÄ, ªÀÄÈvÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ªÀÄUÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¤UÉ vÀ£Àß ªÉÄÊzÀÄ£À£À ªÀÄUÀ¼À ªÁgÀzÀ ¤ÃgÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ HgÉƼÀUÉ ºÉÆÃV §gÀĪÀÅzÁV ºÉý §A¢zÁÝUÀ, ªÀÄzÁåºÀß 12-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¼À vÀªÀÄä£ÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÉÄÊzÀÄ£À£À ªÀÄUÀ gÁªÀÄtÚ¤UÉ ¥sÉÆãÀÄ ªÀiÁr ºÀÄ®èªÀÄä¼ÀÄ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ OµÀ¢AiÀÄ£ÀÄß PÀÄrzÀÄ ¸ÀAPÀl CAvÁ MzÁÝqÀÄwÛzÁÝ¼É §jæ CAvÁ w½¹zÀÝjAzÀ gÁªÀÄtÚ & §¸Àì¥Àà E§âgÀÆ ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÁQPÉÆAqÀÄ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ E¯ÁdÄ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄzÁåºÀß 2-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÈvÀ½UÉ ªÀÄÄmÁÖzÁUÀ §ºÀ¼À ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ §AzÀÄ vÁæ¸ÀÄ DUÀÄwÛzÀÄÝ, F §UÉÎ ªÀÄÈvÀ½UÉ SÁ¸ÀVAiÀiÁV vÉÆÃj¹zÀgÀÆ ¸ÀºÀ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ PÀrªÉÄ DUÀ¢zÀÝPÉÌ ºÉÆmÉÖ£ÉÆë£À ¨sÁzÉAiÀÄ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ OµÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¸Éë¹zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀÅ¢¯Áè. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 08/2013 PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

            UÀtªÀÄÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¢£ÁAPÀ 22.05.2013 gÀAzÀÄ 01)wªÀÄä¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà ªÀAiÀiÁ|| 40 ªÀµÀð, eÁw, G¥ÁàgÀÀ. G|| MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á|| UÀtªÀÄÆgÀ.02)ªÀįÉèñÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀAfêÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ|| 50 ªÀµÀð, eÁw. ªÀÄÆ£ÀÆßgÀ PÁ¥ÀÄ G|| MPÀÄÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| UÀtªÀÄÆgÀ 03)ªÀįÉèò vÀAzÉ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä ªÀAiÀiÁ|| 25 ªÀµÀð, eÁw|| G¥ÁàgÀ G|| MPÀÄÌvÀ£À ¸Á|| UÀtªÀÄÆgÀ 04) vÀA¨ÁPÀ ªÀįÉèò vÀAzÉ vÀA¨ÁPÀ £ÀgÀ¸À¥Àà ªÀAiÀiÁ|| 25 ªÀµÀð, eÁw|| G¥ÁàgÀ G|| MPÀÄÌvÀ£À ¸Á|| UÀtªÀÄÆgÀ

05)ªÉAPÀlgÁªÀÄ vÀAzÉ ®PÀëöä¥Àà ªÀAiÀiÁ|| 35 ªÀµÀð, eÁ|| £ÁAiÀÄPï G|| PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á|| UÀtªÀÄÆgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ "CAzÀgÀ §ºÁgÀ" JA§ £À¹Ã©£À dÄeÁlªÀ£ÀÄß CqÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ RavÀªÁzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¦.J¸ï.L.gÀªÀgÀÄ C°èUÉ ºÉÆÃV CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀjAzÀ dÆeÁlPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ MlÄÖ ºÀt 01) gÀÆ. 618=00 ªÀÄvÀÄÛ 2} 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄoÁuÉ ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA; 77/2013 PÀ®A: 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:23.05.2013 gÀAzÀÄ 251 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 50,000/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 23-05-2013


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 23-05-2013

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 58/2013 PÀ®A 307, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21/05/2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¨sÁ¸ÀÌgÀ vÀAzÉ £ÁUÀ£ÁxÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯É 38 ªÀµÀð G: qÉæöʪÀgï eÁw: ªÀÄgÁoÁ ¸Á: C®UÀÆqï vÁ: § PÀ¯Áåt EªÀgÀÄ vÀ£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ C¤® EvÀ¤UÉ ªÀÄ£ÉUÉ PÀgɬĹ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ MlÄÖ £Á®ÄÌ d£À CtÚ vÀªÀÄäA¢gÀÄ vÀ£Àß CPÀ̼ÁzÀ ªÀÄAUÀ¯Á¨Á¬Ä EªÀ¼À ºÀwÛgÀ SÁ¸ÀV PÉ®¸À PÀÄjvÀÄ 60,000/- ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ J¯ÁègÀÆ ¨ÉÃgÉAiÀiÁUÀĪÁUÀ CPÀ̽UÉ £ÁªÉ¯ÁègÀÆ vÀ¯Á 15,000/-gÀÆ PÉÆqÀªÀAvÉ ºÉýPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄAUÀ¯Á¨Á¬Ä EªÀ¼ÀÆ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 20/05/13 gÀAzÀÄ ªÀÄAUÀ¯Á¨Á¬ÄAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÉÆÃzÀgÀ½AiÀÄ£ÁzÀ ¢Ã¥ÀPï oÁPÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ ¥sÀÆ£ï ªÀiÁr £ÀªÀÄä vÁ¬Ä ¤ÃrzÀ ºÀtzÀ°è 15,000/- gÀÆ¥Á¬Ä C¤® EvÀ£ÀÄ J£ÁzÀgÀÄ £É¥À ºÉýPÀ ¢£À ºÁPÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ ºÉýzÀÄÝ,  D «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß PÉüÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ C¤® EªÀ¤UÉ ªÀÄ£ÉUÉ PÀgɬĹ CPÀÌ£À gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÁUÀ C¤® EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ £Á£ÀÄ ºÀt PÉÆqÀĪÀ¢®è DAvÁ ºÉýgÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÉÛ EzÉà ¢£À gÁwæ 9:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄAiÀÄÄ HlPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÉÆÃuÁ CAvÁ ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÁÝUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DgÉÆæ C¤® EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ¤£ÀUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁrAiÉÄà ©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ¨sÀÄdzÀ »AzÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¦r¹ ªÀÄvÀÄÛ CzÉà PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ ¥ÀÄ£ÀB CzÉ UÁAiÀÄzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢ü ¨ÉºÉÆ±ï ©zÁÝUÀ DPÉAiÀÄ vÁ¬Ä. ºÉAqÀw aÃgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr UÁæªÀÄzÀ «µÀÄÖ ¸ÉÆêÀÄĸÉ, gÁdÄ ¥ÀgÀAqÉ gÀªÀgÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ SÁ¸ÀV fæ£À°è §.PÀ¯Áåt ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¹gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ GªÀÄUÁð D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 11/2013 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ 21/05/2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 2100 UÀAmÉUÉ ZÀAzÀæ¥Áà vÀAzÉ ¦ÃgÀ¥Áà EvÀ£ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è PÀ©âUÉ ¤ÃgÀÄ ©qÀ®Ä ºÉÆÃVzÁUÀ gÁwæ CPÀ¹äPÀªÁV CvÀ£À JqÀUÁ® PÀ¥ÀàUÉÆAqÀ ªÉÄîÎqÉ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ SÁ¸ÀV aQvÉì ªÀiÁr¹ gÁwæ J¯Áè eÁUÀgÁt ªÀiÁr¹zÀÄÝ CzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 22/05/2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1500 UÀAmÉUÉ CvÀ£À JqÀPÁ® G©â ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 38/2013 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 22-05-2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® UÁAiÀļÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠦ÃgÀ¥Áà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà qÁPÀļÀV ªÀAiÀÄ 65 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀÄgÀPÀÄAzÁ EªÀgÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¨sÀAUÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ºÉƸÀ ªÁºÀ£À £ÀA§gÀ E®èzÀ »gÉÆà ¸Éà÷èAqÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®  £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄß vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ® Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ  ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀPÁ°£À ¨ÉgÀ½£À ºÀwÛgÀ, ºÁUÀÆ ¥ÁzÀzÀ ºÀwÛgÀ, vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ ªÉƼÀPÉÊ ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀAvÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj »gÉÆà ¸Éà÷èAqÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ gÀ« vÀAzÉ ®PÀëöät PÀA¨ÁgÀ ¸Á: ªÀÄAUÀ®V EvÀ¤UÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ® »AzÉ PÀĽvÀ £ÁgÁAiÀÄt ªÀÄAUÀ®V EvÀ¤UÉ PÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ.  CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME


ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಮಾದನ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ.ಭೀಮಾಶಂಕರ ಪಂಡರಿ ವಯಾ:26 ವರ್ಷ ಉ: ಡ್ರೈವರ್   ಸಾ:ಚಲಗೇರಾ  ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ:22/05/2013 ರಂದು  ಸಾಯಂಕಾಲ 5 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಮ್ಮೂರ ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಮಣ್ಣಾ ತಂದೆ ಬಸವಂತ ಸಕ್ಕರಗಿ ಇತನು ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸಾರಾಯಿ ಮಾರಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ. ಶಾಲೆಯ  ಹತ್ತಿರ ಸಾರಾಯಿ ಮಾರಟ ಮಾಡಬೇಡ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿಯೆ ಕುಳಿತು ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಅಂದಿದಕ್ಕೆ ಸೋಮಣ್ಣಾ ಸಕ್ಕರಗಿ,ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಗಂಡ ಸೋಮಣ್ಣಾ ಸಕ್ಕರಗಿ,ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಸೊಮಣ್ಣಾ ಸಕ್ಕರಗಿ, ಶ್ರೀಕಾಂತ ತಂದೆ ಮಾರುತಿ ಸಕ್ಕರಗಿ, ಶ್ರೀಶೈಲ ತಂದೆ ಸೋಮಣ್ಣಾ ಸಕ್ಕರಗಿ, ಸಿದ್ದರಾಮ ತಂದೆ ಸೊಮಣ್ಣಾ ಸಕ್ಕರಗಿ ರವರೆಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ಬಗಳಿಂದ ಬೈದು ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆ-ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ  ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ.ನಂ:45/2013 ಕಲಂ:143.147.148.323.324.504.506 ಸಂಗಡ 149 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಯು.ಡಿ.ಅರ್. ಪ್ರಕರಣ:
ಮಾದನ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ದಿನಾಂಕ:21/05/2013 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ 5:00 ಗಂಟೆಯ ಮಧ್ಯದವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭೀಮಪೂರ ಗ್ರಾಮ ಸೀಮಾಂತರದ ನನ್ನ ಅಣಿಹೊಲದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಅಪರಿಚಿತ ಅಂದಾಜು ವಯ|| 50 ರಿಂದ 60 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ವಾರಸುದಾರರು ಇಲ್ಲದ ಗಂಡು ಮನುಷ್ಯನು ನಮ್ಮ ಹೊಲದ ಬಂದಾರಿಯ ಬೇವಿನ ಗಿಡದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ನೀರಡಿಕೆಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಹಸಿವೆಯಿಂದ ಬಳಲಿ ಸತ್ತಿರಬಹುದು ಅವನ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ಸೈಬಣ್ಣಾ ತಂದೆ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ದಿಗಸಂಗ್ಗಿ ವಯಾ||65 ವರ್ಷ ಉ:ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ:ಕಾಮನಳ್ಳಿ ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲೆ ಠಾಣೆ ಯು.ಡಿ.ಆರ್.ನಂ:03/2013 ಕಲಂ: 174 (ಸಿ) ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.