Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, August 2, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 02/08/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 02/08/2010
©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 14/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 31/07/10 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1530 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠪ÀiÁfÃzÀ vÀAzÉ ±À©âÃgÀ ¸Á§ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁ: PÉÆý PÉ®¸À ¸Á ¹QAzÁæ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀ«Ã£À ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ JPÀ¨Á¯ï «ÄAiÀiÁ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á £ÀAzÀUÁªÀ ¸ÀzÀå ¹QAzÁæ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ºÉÆîzÀ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ MªÉÄä¯É PÁ®Ä PÀ°èUÉ vÀUÀÄ° ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ G¹gÀÄUÀnÖ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 82/2010 PÀ®A 87 PÉ ¦ DPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 01/08/10 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àí 1530 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL ºÁUÀÆ ¹§âA¢ ¸ÉÃj E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ E¯Áèöå¼À UÁæªÀÄzÀ «dAiÀÄ PÀĪÀiÁgÀ gÀªÀgÀ ºÉÆÃmÉ¯ï ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¢°Ã¥ï vÀAzÉ FgÁgÉrØ ºÁUÀÄ E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄ J¯ÁègÀÆ ¸Á: E¯Áèöå¼À EªÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÁgÀ §ºÁgÀ JA§ £À¸ÀĩãÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÄÝ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ CªÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ 52 E¸ÉàÃmï J¯É ºÁUÀÄ 1420/- gÀÆ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 99/2010 PÀ®A 323, 504, 506, 307 L.¦.¹.:-
¢£ÁAPÀ : 01/08/2010 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Áà ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, eÁ: PÀÄgÀħgÀ ¸Á UÀrgÁAiÀÄ¥À½î EªÀgÀÄ PÁzÉÃ¥ÀÆgÀ UÀrgÁAiÀÄ¥À½î gÉÆÃqÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¯Áj ZÁ®PÀ ®Qëöät vÀAzÉ «oÀ® ºÀÄtZÀ£Á¼É ¸Á UÀrgÁAiÀÄ¥À½î EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß £Á£ÀÄ JvÀÛ ºÉÆÃzÀgÉ CvÀÛ vÀAzÀÄ MªÀÄä¯É £Á£ÀÄ ©¢ÝzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ £À£Àß ºÀwÛgÀ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤£ÀUÉ fêÀ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè ¤£Àß ªÉÄÃ¯É ¯Áj ºÁ¹ PÉÆAzÀÄ ©qÀÄvÉÛ£É JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ PÉʬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨É£Àß ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ PÁ®£ÀÄß »rzÀÄ zÀgÀ zÀgÀ£É K¼ÉzÀÄ vÀ£Àß ¸ÀzÀj ¯Áj £ÀA JªÀiï JZï 25 © 7906 £ÉÃzÀgÀ »A¢£À mÉÊgï PɼÀUÉ ªÀÄ®V¹gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 119/2010 PÀ®A 279 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«í.JPïÖ. :-
¢£ÁAPÀ : 01/08/2010 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ qÁ J¸ï. ¨sÁ¯ÉÌ, ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, G: ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ PÉ®¸À ¸Á: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß PÁj£À°è PÀĽvÀÄ eÉʯï PÁ¯ÉÆä PÀqɬÄAzÀ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ gÁAiÀĪÀÄAqïì ±ÉÆà gÀÆA JzÀÄj£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¥À®è¸Àgï ¨ÉÊPï £ÀA. 5933 gÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄäÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁr Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ:01.0.2010 gÀAzÀÄ 08.40 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ F.PÀ.gÁ.gÀ.¸Á.¸ÀA¸ÉÜ ¹gÀUÀÄ¥Àà WÀlPÀzÀ §¸ï ¸ÀASÉå:PÉJ.34,J¥sï.1010 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ gÁªÀÄ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà£ÁAiÀÄPÀ EªÀ£ÀÄ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ- PÀ¸Áâ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥ÀlÖtzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ wgÀÄ«£À°è JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ n.«.J¸ï.JPïìJ¯ï ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå:PÉJ.36,J¸ï.176 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¢éÃZÀPÀæªÁºÀ£À ZÁ®PÀ ¸Á¢üPï vÀAzÉ CºÀäzïºÀĸÉãï 20 ªÀµÀð, ¸Á:°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ EªÀ¤UÉ & ¸ÀºÀ-¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ ºÀj¹AUï vÀAzÉ gÁªÀiï¹AUï 50 ªÀµÀð, ¯ÉÆÃPÁAiÀÄÄPÀÛ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è CmÉAqÀgï ¸Á: °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ EªÀjUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁV E§âgÀÆ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¥ÀævÀåPÀëzÀ²ð ¸ÀAdAiÀĹAUï vÀAzÉ ®PÀëöät¹AUï ¸Á:°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzsÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:01.0.2010 gÀAzÀÄ 11.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ¸Á:¥Ánïï Nt zÉêÀzÀÄUÀð EªÀ£ÀÄ PÀȵÀgï fÃ¥ÀĸÀASÉå:PÉJ.35,2930 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¤UÀ¢üvÀ ¥ÀæªÀiÁtQÌAvÀ ºÉaÑ£À ¸ÀASÉåAiÀÄ°è ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß fæ£À°è ªÀÄvÀÄÛ fæ£À mÁ¥ïªÉÄïÉ, ¨Á£ÉmïªÉÄÃ¯É PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÀgÀ jÃwAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß UÀªÀÄ£À¹zÀ ²æà Dgï.JA.£ÀzÁ¥sï ¦J¸ïL UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉgÀªÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ »vÀzÀȶ׬ÄAzÀ fÃ¥ÀÄ ZÁ®PÀ£À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆPÀ ªÁå¸À£ÀA¢ºÁ¼À UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, UÀAUÁzsÀgÀ vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà EªÀ£ÀÄ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¦æÃw¹ £ÉÆÃAzÁ¬ÄvÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVgÀĪÀ 22 ªÀµÀðzÀ ¥ÀwßAiÉÆA¢UÉ MAzÀĪÀgÉ ªÀµÀð C£ÉÆåãÀåªÁVzÀÄÝ E¢ÃUÀ DgÀÄ wAUÀ¼ÀÄUÀ½AzÀ CvÉÛ-ªÀiÁªÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀÅzÁV ºÉüÀvÀÛ «£Á:PÁgÀt ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ »A¸ÉUÉƼÀ¥ÀnÖgÀĪÀ UÀȺÀt ¢£ÁAPÀ:01.08.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ªÀiÁ£À« vÁ®ÆPÀ PÀ®ÆègÀÄ UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹ £ÀgÀ¸À¥Àà£À ªÀÄUÀ¼ÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAwAiÀÄ£ÀÄß CzÉ UÁæªÀÄzÀ gÁªÀÄÄ vÀAzÉ AiÀÄAPÀtÚ EªÀ£ÀÄ 6 wAUÀ¼ÀÄUÀ½AzÀ ¦æÃw¸ÀÄwÛzÀÄÝ E§âgÀÆ UÁæªÀÄ ©lÄÖ NrºÉÆÃVzÀÄÝ F §UÉÎ gÁªÀÄÄ£À «gÀÄzÀÝ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÝjAzÀ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀzÉ EzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ:29.07.2010 gÀAzÀÄ £ÀgÀ¸À¥Àà£À ªÀÄUÀ¼ÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAw EªÀ¼ÀÄ «µÀ ¸Éë¹zÀÄÝ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ PÁ®PÉÌ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¨sÀAqÁj C¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ:31.07.2010 gÀAzÀÄ 23.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ §vÀ®AiÀÄå, DAd£ÉÃAiÀÄ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà, ºÉêÀÄtÚ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà, gÁªÀÄ®ªÀÄä UÀAqÀ AiÀÄAPÀ¥Àà, zÉêÉÃAzÀæ¥Àà vÀAzÉ §vÀ®AiÀÄå, ªÉAPÀl®Qëöäà UÀAqÀ §vÀ®AiÀÄå, FgÀtÚ ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀÄ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ±ÁSÁ¥ÀÆgÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¸Á: PÀ®ÆègÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ gÁªÀÄÄ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÀÄVÎ ¤«ÄäAzÀ £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀvÀÛ¼ÀÄ, ¤ªÀÄä£ÀÄß HgÀÄ ©r¸ÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄvÀÛ PÉʬÄAzÀ & PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¸ÀÆUÀªÀÄä UÀAqÀ AiÀÄAPÀ¥Àà ¢£ÁAPÀ: 01.08.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:01.08.2010 gÀªÀÄzÀÄ 17.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀĸÀèPÁ®ðPÀÄAn UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀ zÀ°ègÀĪÀ C¥ÁàfUËqÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è PÀvÁ¯ï¸Á§ vÀAzÉ ªÀi˯Á¸Á§ ¸Á: ªÀÄĸÀèPÁ®ðPÀÄAn UÁæªÀÄ EªÀgÀ zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÉÄÃAiÀÄÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ zsÀªÀÄðtÚ vÀAzÉ ¸ÀÆUÀtÚ EªÀ£ÀÄ zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆ®zÀ°è ©lÖgÉ ºÉÃUÉ JAzÀÄ PÉýzÀÝjAzÀ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ zsÀªÀÄðtÚ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:01.08.2010 gÀAzÀÄ 19.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¸ÉÆêÀÄ®¥Àà £ÁAiÀÄPÀ ¸Á:ªÀiÁgÀ®¢¤ß vÁAqÁ EªÀgÀ ¥ÀwßAiÀÄÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ CzÉ vÁAqÁ ¤ªÁ¹UÀ¼ÁzÀ ¹Ã£À¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà, SÁ¹¨Á¬Ä UÀAqÀ ¹Ã£À¥Àà EªÀgÀÄ ¸ÉÆêÀÄ®¥Àà £ÁAiÀÄPÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¸ÉÆêÀÄ®¥Àà£À ¥ÀwßUÉ ¤£Àß UÀAqÀ J°èzÁÝ£ÉAzÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr CªÀ¼À£ÀÄß ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ J¼ÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¸ÉÆêÀÄ®¥Àà£ÁAiÀÄPÀ£À ¥Àwß PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ²æà ¥Àæ¨sÀÄ°AUÀAiÀÄå J¸ï.»gÉêÀÄoÀ ¦J¸ïL vÀÄ«ðºÁ¼ï oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁªÀÄPÀ:01.08.2010 gÀAzÀÄ 13.45 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÄzÁÝ¥ÀÆgÀÄ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ZÁAzÀ¥ÁµÀ vÀAzÉ PÁ¯ÉøÁ§ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉà 6 d£ÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ & £ÀUÀzÀĺÀt:6850/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ²æà n.FgÀtÚ ¦J¸ïL EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁªÀÄPÀ:01.08.2010 gÀAzÀÄ 18.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ «ÄqÀUÀ®¢¤ß UÁæªÀÄzÀ°è E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ ¸ÀªÁgÀ¥Àà ¸Á: «ÄqÀUÀ®¢¤ß £ÀªÀUÁæªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉà 5 d£ÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ & £ÀUÀzÀĺÀt: 660/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

«zÀÄåvï ªÉÆÃmÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀAw PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV «zÀåvï vÀUÀ®Ä ¸ÁªÀÅ :-

gɪÀÇgÀ oÁuÉ :²æà gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ CA¨ÁgÁAiÀÄ vÀ¼ÀªÁgÀ ¸Á :UËqÀUÁAªÀ vÁ:C¥sÀd®¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ®QëöäPÁAvÀ vÀAzÉ ¤Ã®PÀAoÀ C°è¥ÀÆgÀ EªÀgÀ ºÉÆ® ¥Á°¤AzÀ ªÀiÁrzÀÄÝ 31-07-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ ºÉÆîzÀ°è EzÀÄÝ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀÄvÉÛ£É. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 01-08-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ºÉÆîPÉÌ §AzÀÄ ªÉÆÃlgÀ ZÁ®ÄªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ C°è ¯ÉÊn£À PÀA§zÀ ºÀwÛgÀ M§â C¥ÀjavÀ UÀAqÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ CAUÁvÀªÁV ¸ÀvÀÄÛ©¢ÝzÀÄÝ CªÀ£ÀÄ ªÉÆÃlgÀ PÉç¯ï ªÁAiÀÄgÀ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁqÀ®Ä §AzÀÄ PÉç¯ï ªÁAiÀÄgÀ£À°è ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃlgÀ ºÀwÛgÀ «gÀĪÀ ¯ÉÊn£À PÀA§PÉÌ ¸ÁÖlgÀÝ°è PÀgÉAl EgÀĪÀÅzÀÄ UÉÆÃwÛzÀÝgÀÄ C®Që¹zÀÄÝ PÉç¯ï ªÁAiÀÄgÀ PÀmïªÀiÁqÀ®Ä PÀ¼ÀĪÀŪÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV PÀgÉAl ºÀwÛ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÉêÀÇgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¥ÀæPÀÈw «PÉÆ¥À¢AzÀ UÉÆÃqÉ PÀĹzÀÄ DPÀ¼ÀÄ, PÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼É ¸ÁªÀÅ :-

D¼ÀAzÀ oÁuÉ :¢£ÁAPÀ: 28-07-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 2-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À d¼ÀfAiÀÄ°è UÉÆqÉUÉ ºÉÆA¢PÉÆArgÀĪÀ zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ PÀlÄÖªÀ eÁUÀzÀ ¥ÀPÀÌzÀ°è ºÉƹð£À ªÉÄÃ¯É vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ wæêÉÃuÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ E¸ÀgÁeÉ EªÀgÀÄ ªÀÄ®VzÁÝUÀ ¥ÀæPÀÈw «PÉÆÃ¥À¢AzÀ §AzÀ ªÀļɬÄAzÀ ªÀÄ£É UÉÆqÉ PÀĹzÀÄ wæêÉÃuÁ¨Á¬Ä ªÉÄʪÉÄÃ¯É ©¢zÀÄÝ CzÀjAzÀ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀ½UÉ gÀPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ºÁUÀÆ DPÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀgÀÄ«£À ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÄÝ DPÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀgÀÄ ¸ÀܼÀzÀ¯Éèà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. UÁAiÀÄ ºÉÆA¢zÀ wæêÉÃuÁ¨Á¬ÄAiÀÄÄ ¸ÉÆïÁè¥ÀÆgÀzÀ D¸ÀàvÉæAiÉÆAzÀgÀ°è G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀÄvÁÛ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ: 29-07-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ²ªÁf vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ E¸ÀgÁeÉ ¸Á:PÉÆvÀ£À »¥ÀàUÁð gÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ D¼ÀAzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÀiÁºÁUÁAªÀ oÁuÉ :²æêÀÄw ®Qëöä¨Á¬Ä UÀAqÀ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà ¸ÁUÀgÀ ¸Á|| PÀÄjPÉÆÃmÁ vÁ||f|| UÀÄ®§UÁð EªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄÆägÀ ¨sÁgÀw¨Á¬Ä UÀAqÀ dUÀzÉêÀ¥Àà ªÀÄgÀ¥À½î EªÀ¼ÀÄ ºÉƼÀPÀÄAzÁ UÁæªÀÄzÀ°è zË¯ï ªÀÄ°Pï zÉêÀgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀjAzÀ ºÀ°UÉ ¨Áj¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ªÀiÁåQìPÁå¨ïzÀ°è ºÉÆÃV 12-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉƼÀPÀÄAzÁ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ªÀiÁåQìPÁå¨ï¢AzÀ E½zÀÄ gÉÆÃqï zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï £ÀA. PÉ.J-32 J¥sï-1264 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà FvÀ¤UÉ rQÌ ¥Àr¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÁUÀÄ EvÀgÉ ¨sÁUÀzÀ°è ¨sÁj UÁAiÀĪÁV ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁºÁUÁAªÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.