Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, June 9, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 09/06/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 09/06/2010
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 15/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 17/05/10 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 0500 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ²¯Áà UÀAqÀ zsÀ¸ÀgÀxÀ ªÀÄrªÁ¼À ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, ¸Á: aAvÁQ ¸ÀzÀå: ²ªÀ¥ÀÆgÀUÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EPÉAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ UÁå¸ï ¹rzÀÄÝ ªÉÄÊ ¸ÀÄnÖzÀÝjAzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ£À°è ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV ©ÃzÀgÀ D¸ÀàvÀæUÉ vÀAzÀÄ C°èAiÀÄÄ PÀÆqÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 08/06/10 gÀAzÀÄ 0630 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ ªÀÄÈvÀ¼À vÀAzÉAiÀiÁzÀ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀgÁd vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ªÀÄrªÁ¼À ªÀAiÀÄ: 46 ªÀµÀð, ¸Á: PÀªÀÄoÁuÁ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 103/2010 PÀ®A 279, 338, 304 (J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 ªÉÆ.ªÁ.PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 08/06/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CªÀÄÈvÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà gÉÃPÀļÀV ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ EvÀ£À QjAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀÄAzÀgÀ ºÁUÀÆ CªÀ£À UÉüÉAiÀÄgÁzÀ ¸À°ÃªÀÄ, SÁeÁ«ÄAiÀiÁå ªÀÄÆUÀgÀÄ PÀÆr DmÉÆà £ÀA J¦-23/qÀ§Æèöå-7126 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÁßKSÉý UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ¨Á®ªÀiÁä ªÀÄA¢gÀPÉÌ ºÉÆÃV ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ UÁæªÀÄPÉÌ ªÁ¥À¸ÀÄì §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁ.ºÉ. £ÀA 9 gÀ ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ mÁåAPÀgï ¯Áj £ÀA PÉJ-20/J-7659 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ ¸ÀÄAzÀgÀ PÀĽvÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ DmÉÆÃUÉ rQÌ ªÀiÁr DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ©lÄÖ NrºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀÄAzÀgÀ EvÀ£À JqÀPÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV vÀ¯É¬ÄAzÀ ªÉÄzÀļÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ºÁUÀÆ ¸À°ÃªÀÄ EvÀ£À §®UÀqÉ PÀtÂÚ£À ªÉÄïÉ, vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ ªÉƼÀPÁ®Ä PɼÀUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ SÁeÁ«ÄAiÀiÁå EvÀ£À JqÀPÁ®Ä vÉÆqÉ ¥ÀÆwðAiÀiÁV PÀmÁÖV §®PÁ®Ä ªÉƼÀPÁ®ÄPÉüÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 91/2010 PÀ®A 498(J), 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25-3-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ D±Á UÀAqÀ zsÀ£ÀgÁd ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, ¸Á: gÁeÁ¥ÀÆgÀ UÀÄ®§UÁð EPÉAiÀÄÄ UÀÄ®§UÁð ªÀÄ»¼Á ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è Cfð ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ EPÉAiÀÄ ®UÀß ©ÃzÀgÀ ºÁgÀÆgÀUÉÃj UÁæªÀÄzÀ zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ EªÀ£À eÉÆvÉUÉ 2-10-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ 2 wAUÀ¼ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV ElÄÖPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 8 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ©ÃzÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ®§UÁð EªÀgÉ®ègÀÆ JAxÀºÀ zÀjzÀæ ºÉtÂÚUÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆAr¢Ý CAvÁ ºÉý ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄ»¼Á ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ®§UÁð C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA.32/2010 PÀ®A 498(J),506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀÄ£ÉßAiÀÄ PÀqÀvÀ ¸ÀgÀºÀ¢Ý£À CzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ PÀ¼ÀÄ»¹ PÉÆnÖzÀÝ UÀÄ£ÉßAiÀÄ PÀqÀvÀ ºÁUÀÆ ªÀiÁ£Àå ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀ ¥ÀvÀæ ¸ÀA.C¥ÀgÁzsÀ-2/©Ã/0/10 ¢£ÁAPÀ 5-5-2010 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 8-6-2010 gÀAzÀÄ 1915 UÀAmÉUÉ ¹éPÀj¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæzÀ CzÉñÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÁUÀÆ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 34/2010 PÀ®A 279, 337, 338, 304 [J] L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 8/6/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ZÀAzÀæªÀÄä UÀAqÀ w¥ÀàuÁÚ ªÀiÁ¼ÀUÉ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹, ¸Á: Gd¤, vÁ: OgÁzÀ EPÉAiÀÄ C½AiÀÄ£ÁzÀ ¸ÀAdÄ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ¸Á: ¨É¯ÁݼÀ EvÀ£À vÀAV ®Qëöä EªÀ¼À ¨Á¸ÀÄtQ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ EzÀÄzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÀÄ CAdªÀÄä, ¸ÉÆÃ¸É §¸ÀªÀÄä, ªÀÄUÀ ªÀiÁgÀÄw ªÉƪÀÄäUÀ£ÁzÀ ¸Àa£À, ¨Á§Ä ªÀÄvÀÄÛ CAdªÀÄä GrAiÀÄ°èzÀÝ MAzÀĪÀgÉ ªÀµÀðzÀ £ÀA¢¤ EªÀgÉ®ègÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À C½AiÀÄ ¸ÀAdÄ EªÀ£ÀÄ ¯Áj £ÀA J¦-13/JPÀì-4563 £ÉzÀÝgÀ°è PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À C½AiÀÄ ¸ÀAdÄ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ MªÉÄä¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ ¯Áj gÉÆÃr£À §®UÀqÉUÉ ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¥À°ÖAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ J®èjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ CAdªÀÄä¼À GrAiÀÄ°è£À MAzÀĪÀgÉ ªÀµÀðzÀ ªÀÄUÀĪÁzÀ £ÀA¢¤ EªÀ¼ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 94/2010 PÀ®A 341, 323, 324, 354, 504, 506 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 08/06/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ dUÀzÉë UÀAqÀ ªÉÊf£ÁxÀ ºÁ®ºÀ½î ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: vÁ¼ÀªÀÄqÀV EPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀ¸À UÀÆr¹ DgÉÆæAiÀiÁzÀ ªÀÄZÉÃAzÀæ vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, E£ÀÄß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á: vÁ¼ÀªÀÄqÀV EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢AzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ¤£Àß UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̽UÉ J°è ªÀÄÄanÖ¢Ý CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀÄzÀ®Ä »rzÀÄ §Vι PÉʬÄAzÀ ¨É£Àß°è ºÉÆÃqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ JqÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ PÁ°¤AzÀ JzÉAiÀÄ°è MzÀÄÝ PÉÊ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ¨Á¬Ä ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ vÀÄnUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj ¦üAiÀiÁð¢UÉ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 116/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 08/07/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀgÀ¹AUÀ vÀAzÉ ¥Àæ¯ÁèzÀgÁªÀ §zÀ£Á¼É ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: «dAiÀÄ ªÀiÁºÁAvÉñÀégÀ UÀ°è ¨sÁ° EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ ¨sÁvÀA¨Áæ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ fÃ¥À £ÀA PÉJ-04/JJ-556 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ «oÀ® ¸ÁUÀgÀ ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀmÁ¬ÄUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 80/2010 PÀ®A 279, 304 (J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 08-06-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ E¸ÁèA¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÉÄÃyªÉļÀPÀÄAzÁªÁr EvÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ ¸ÀĤî ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ aPÀÌ¥Àà£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ E§âgÀÄ PÀÆr ¸ÀAvÉÆõÀ£À ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-39/eÉ-3483 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ±ÀªÀıÁ¥ÀÆgÀªÁr UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ §gÀĪÁUÀ ªÁ¯É ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §AQ£À ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÀzÀ n¥Ààgï £ÀA PÉJ-01/6801 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃWÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀĤî §gÀÄwÛzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ ªÀiÁr DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÀĤî ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAvÉÆõÀ£ÀÄ PÁ°UÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¨ÉÃgÉAiÉÆAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°è D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀĪÁUÀ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ gÀPÀÛ¸ÁæªÀ DV zÁjAiÀÄ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 147/2010 PÀ®A 418, 324, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 31-05-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ qÁ: zÀAiÀiÁ£ÀAzÀgÁªÀ vÀAzÉ ºÀjgÁªÀÄ ªÀAiÀÄ: 57 ªÀµÀð,¸Á: J¸ï.©.ºÉZï PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ DgÉÆæ ºÀ¦üÃd ªÀĺÀäzÀ ºÀ¸À£À° vÀAzÉ gÁeÁ ªÀĺÀäzÀ PÀªÀÄoÁtªÁ¯É ¸Á: aAvÁªÀĤ ªÀĤAiÀiÁgÀ vÁ°ÃA ©ÃzÀgÀ EvÀ¤UÉ £Á£ÀÄ 8 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆnÖzÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ ¤Ã£ÀÄ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀjUÉ ¤£Àß ºÉÆ® ¸Éïï qÉÃqÀ ªÀiÁrPÉÆnÖ¢ £À£Àß ºÀt £À£ÀUÉ ªÁ¥À¸À PÉÆqÀÄ CAzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ vÀ£Àß PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¤ÃqÀzÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 89/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA.« JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 08/06/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ Q±À£ÀgÁªï vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªï ¥ÀªÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, ¸Á: ¨É£ÀPÀ£À½î EªÀgÀÄ vÀªÀÄä »gÉÆÃ¥ÀÄPï ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA J¦-21/¹-5243 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ PÉ£ÀgÁ ¨ÁåAQUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-38/E-8928 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÀqÉ gÉÆArUÉ ¥ÉmÁÖV ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §® ªÉƼÀPÁ°UÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß WÀl£Á ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 64/2010 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 08-06-10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zsÀƼÁf vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ ¯ÁzÉ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: DtzÀÆgÀªÁr EvÀ£ÀÄ Hl ªÀiÁqÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) gÁeÉÃAzÀæ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀgÁªÀ 2) «ÄãÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ gÁeÉÃAzÀæ EªÀj§âgÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÀÄ £ÀªÀÄUÉ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è ¥Á®Ä ¨ÉÃPÉAzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¥Á®Ä PÉÆqÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ºÉýzÁUÀ DgÉÆævÀ¼ÀÄ «ÄãÁ¨Á¬Ä EªÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ±ÀPÀÄAvÀ¯Á½UÉ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ gÁeÉÃAzÀæ£ÀÄ PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
Raichur District Reported Crimes

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ d£ÀvÁPÁ¯ÉÆä ¤ªÁ¹, ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà EªÀ£ÀÄ CzÉà §qÁªÀuÉAiÀÄ ±ÁAvÀªÀÄä-¸ÉÆêÀÄ¥Àà zÀA¥ÀwUÀ¼À 17 ªÀµÀðzÀ C¥Áæ¥ÀÛ AiÀÄĪÀwAiÉÆA¢UÉ ¸À®ÄUÉ ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÀÅzÁV ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹ CªÀ¼À ªÀÄ£ÀªÉÇ°¹, ¢£ÁAPÀ:03.06.2010 gÀAzÀÄ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:08.06.2010 gÀAzÀÄ C¥ÀºÀgÀtPÉÆ̼ÀUÁVgÀĪÀ AiÀÄĪÀwAiÀÄ vÁ¬Ä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:08.06.2010 gÀAzÀÄ 21.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ C¥ÀºÀgÀt PÉÆ̼ÀUÁVzÀÝ AiÀÄĪÀwAiÀÄÄ vÁ¬ÄAiÉÆA¢UÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉUÉ DUÀ«Ä¹, ¢£ÁAPÀ:03.06.2010 gÀAzÀÄ 10.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà EªÀ£ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ JA.©.PÁ¯ÉÆä¬ÄAzÀ vÀ£ÀߣÀÄß »jAiÀÄÆgÀÄ ºÀwÛgÀzÀ zsÀªÀiÁð¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ gÁPÉñÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÀÅzÁV ºÉý CªÀ¼À EµÀÖPÉÌ «gÀÄzÀݪÁV D ¢£À gÁwæªÉÃ¼É zÉÊ»PÀ ¸ÀA¥ÀPÀð ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ AiÀÄĪÀw PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄðAzÀ vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹgÀÄvÁÛgÉ.

    gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ºÁ¶äÃAiÀiÁ PÀA¥ËAqÀ §qÁªÀuɤªÁ¹, ªÀĺÀäzï gÀ¦ü vÀAzÉ ªÀĺÀäzï ¸ÉÆæü EªÀgÀ ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉUÉ CªÀgÀ ¸ÀºÉÆÃzÀj ºÁdgÁ¨ÉÃUÀA 36 ªÀµÀð EªÀgÀªÀÄUÀ ªÀĺÀäzïU˸ï 16 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ ¸ÉÖÃrAiÀÄA ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ ªÀAqÀgï¯Á JPïÓ©µÀ£ï PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ 23.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¨ÁV®Ä vÉgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÉò¹ ¥ÀÄ£À: ¨ÁV®Ä ªÀÄÄaÑzÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV vÀUÀr£À n£ï & ¨ÁV°UÉ «zsÀÄåvï ¸À«Ãð¸ï ªÉÊgï vÀUÀÄ° PÀgÉAmï ¥Á¸ï DVzÀÄÝ, ¨ÁV®Ä ªÀÄÄnÖzÀ ªÀĺÀäzïU˸À¤UÉ ±Ámï ¸ÀPÀÆåðmïDV aÃjzÁUÀ CªÀ¼À vÁ¬Ä ºÉÆÃV K£Á¬ÄvÀÄ CAvÁ CªÀ£À PÉÊ»rzÀÄPÉÆAqÁUÀ CªÀ½UÀÆ «zsÀÄåvï ±Ámï¸ÀPÀÆåðmïDVzÀÄÝ CªÀ¼À ¥ÀÄvÀæ ªÀÄÄfèï 20 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ ºÉÆÃV CªÀgÀ£ÀÄß »rzÁUÀ CªÀ¤UÀÆ «zsÀÄåvï ±Ámï¸ÀPÀÆåðmï DVzÀÄÝ w½zÀÄ ªÀĺÀäzïgÀ¦ü ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ ¸À«Ãð¸ï ªÉÊgï£ÀÄß PÀnÖUɬÄAzÀ ¨ÉÃ¥Àðr¸ÀĪÀµÀÖgÀ°è ºÁdgÁ¨ÉÃUÀA ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À ¥ÀÄvÀæ ªÀĺÀäzïU˸ï E§âgÀÆ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ªÀÄÄfèï D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ ªÀĺÀäzïgÀ¦ü PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄoÁuÉ ¥ÉưøÀgÀÄ DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:08.06.2010 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁgÀAiÀÄå £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: ªÀįÁè¥ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ §eÁeï r¸À̪Àj ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï£À »A§¢ D¸À£ÀzÀ°è ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå vÀAzÉ wgÀĪÀÄ®AiÀÄå EgÀ§UÉÃgÁ ¸Á: ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀÄ EªÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ªÀįÁè¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ gÀ¸ÉÛ§¢AiÀÄ°è vÁ¬ÄAiÉÆA¢UÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ 5 ªÀµÀðzÀ ¨Á®PÀ ªÀiÁ£À¸ÀAiÀÄå vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà ¸Á: ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀÄ EªÀ¤UÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨Á®PÀ¤UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, EzÀ£ÀÄß «ZÁj¸ÀzÀ ªÀÄUÀÄ«£À vÁ¬ÄUÉ gÀAUÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå E§âgÀÆ ¸ÉÃj CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ªÉÄÊ-PÉʪÀÄÄnÖ CªÀªÀiÁ£À UÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ªÀÄUÀÄ«£À vÁ¬Ä ²ªÀªÀÄä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:08.06.2010 gÀAzÀÄ 21.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà£ÁAiÀÄÌ ¸Á: ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå: PÉJ.36,E.8785 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¸Á¸À®ªÀÄj-ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ ¸Á¸À®ªÀÄj UÁæªÀÄzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°è ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ ¥ÀævÀåPÀëzÀ²ð ªÀiÁPÀðAqÉÃAiÀÄ ¸Á: ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:08.06.2010 gÀAzÀÄ 19.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÀªÉıÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀÄzÀgÀPÀ¯ï, & zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ UËqÀÆgÀÄ E§âgÀÆ ¸Á: eÁ®ºÀ½î EªÀgÀÄ CzÉà UÁæªÀÄzÀ ªÀÄÄzÀÄÝgÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ºÀnÖ EªÀgÀ ªÉÄð£À ºÀ¼É gÁdQÃAiÀÄ ªÉʵÀªÀÄå¢AzÀ eÁ®ºÀ½î UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ªÀÄÄzÀÄÝgÀAUÀ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:07.06.2010 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ²ªÀ±ÀAPÀgï vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Àà GªÀÄ®Æn ¸Á: UÀÄAd½îPÁåA¥ï EªÀgÀ ªÁ¸ÀzÀ UÀÄr¸À°UÉ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ vÀUÀÄ° UÀÄr¸À®Ä ¸ÀA¥ÀÆtð ¸ÀÄlÄÖ UÀÄr¸À®°èzÀÝ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ, £ÀUÀzÀĺÀt, 55 aî£É®Äè, UÀȺÉÆÃ¥ÀAiÉÆÃV ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ & ¥ÀPÀÌzÀ JgÀqÀÄ UÀÄr¸À®Ä ºÁUÀÆ JgÀqÀÄ £É®ÄèºÀÄ°è£À §tªÉUÀ¼ÀÄ ¸ÀA¥ÀÆtð ¸ÀÄlÄÖ C.Q.gÀÆ:2,30,000/- gÀÆ¥Á¬Ä £ÀµÀÖ ¸ÀA¨sÀ«¹gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ²ªÀ±ÀAPÀgï ¢£ÁAPÀ:08.06.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:03.06.2010 gÀAzÀÄ 09.00 UÀAmɬÄAzÀ 17.00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ CªÀÄgÀAiÀÄå¸Áé«Ä ¸Á: ¹gÀªÁgÀ EªÀgÀ ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£É ¨ÁV°UÉ ºÁQzÀÝ Qð¥ÀvÀÛ ªÀÄÄjzÀÄ M¼À¥ÀæªÉò¹zÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ C.Q.gÀÆ:23,000/-ªÀiË®åzÀ 25UÁæA §AUÁgÀzÀD¨sÀgÀt UÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¢£ÁAPÀ: 08.06.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀÄ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ºÉzÀj¹ ªÉƨÉÊ¯ï £ÀUÀzÀÄ ºÀt PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ oÁuÉ :²æà gÉêÀt¹zÀÝ¥Áà vÀAzÉ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ ZÀAqÀQð ¸Á|| zÉêÀ£À vÉUÀ£ÀÆgÀ vÁ|| avÁÛ¥ÀÆgÀ d|| UÀÄ®âUÁð EªÀgÀÄ ¨É½îUÉ vÀªÀÄä SÁ¸ÀV PÉ®¸ÀzÀ ¸ÀA§AzsÀ wªÀiÁä¥ÀÆgÀ ¸ÀPÀð®UÉ §AzÀÄ DgÀ.n.N D¦ü¸À PÀqÉ ºÉÆUÀ®Ä MAzÀÄ DmÉÆà ºÀwÛ PÀĽvÉ£ÀÄ. D DmÉÆzÀ°è ªÉÆzÀ¯É ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ PÀĽwÛzÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ PÉ.E.© D¦ü¸À ºÀwÛgÀ ºÉÆzÁUÀ ªÀÄvÉÆÛ§â DmÉÆzÀ°è PÀĽvÀ DmÉÆà ¯ÁºÉÆÃn PÁæ¸À¢AzÀ UÀįÁè¨Ár ¦.r.J PÁeÉÃdzÀ CAqÀgÀ ©æqÀÓ ªÀiÁUÀðªÁV PÉÆÃgÀAn ºÀ£ÀĪÀiÁ£À UÀÄr »A¢£À PÀA¥ËAqÀ UÉÆÃqÉ ºÀwÛgÀ DmÉÆà ¤°è¹ »A¢AiÀÄ°è ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ ªÀiÁQ-¯ËqÉ vÉgÉ ¥Á¸À PÁå-PÁå ºÉÊ ¤PÁ® ¸Á¯É £À»vÉÆ RvÀªÀÄä PÀjAUÁ CAvÁ £À£Àß JzÉUÉ ZÁPÀÄ ºÀaÑ £À£ÀUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄ ºÀwÛzÀgÀÄ £Á£ÀÄ £À£Àß fêÀPÉÌ ºÉÃzÀj MAzÀÄ ªÉÆèÉÊ® EzÉ CAvÁ ºÉýzÉ. CµÀÖPÉÌ DmÉÆà ZÁ®PÀ £À£Àß QøÉUÉ PÉÊ ºÁQ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 160/- ºÁUÀÆ MAzÀÄ £ÉÆQAiÀiÁ ªÉƨÉÊ® JPÀì-3 C.Q|| 6800/- ¨ÉïÉAiÀÄļÀîzÀÄ PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ £À£ÀUÉ C°èAiÉÄ E½¹ ºÀgÀlÄ ºÉÆzÀgÀÄ.DmÉÆ ºÉÆUÀĪÁUÀ £Á£ÀÄ DmÉÆà £ÀA§gÀ £ÉÆÃrgÀÄvÉÛ£É. CzÀgÀ £ÀA PÉ.J-32 5861 gËAqÀ £ÀA.1652 EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£À PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æÃ.±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ gÀAUÀ¥Áà PËA¢, ¸Á|| ªÀiÁ®UÀwÛ, vÁ|| avÁÛ¥ÀÆgÀ, EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 07-06-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß ºÉƸÀzÁV vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ¥Áå±À£ï ¥ÉÆæà n.¦ £ÀA: PÉJ 32 nDgï 3284 C||Q|| 40000/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¸À«ð¸ï ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ªÉAPÀmÉñÀ ±ÉÆà gÀƪÀiï JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¤°è¹ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV «ZÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀzÀgÉƼÀUÁV vÀªÀÄä ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀĪÀgÀÄ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà ±ÉÃR ¦gÉÆÃd vÀAzÉ ±ÉÃR ªÀĺÉvÁ§ ¸Á|| ªÀÄ£É £ÀA: 7-882 £ÀAiÀiÁ ªÉƺÀ¯Áè «ÄdUÀÄj,
vÁd L¸ï ¥sÁåPÀÖj ºÀwÛgÀ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 29-05-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ vÀªÀÄä §eÁd ¥À®ìgï-150 PÉJ 32 J¸ï 7270 C||Q|| 35000/- AiÀiÁwæ ¤ªÁ¸À JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¥À©èPÀ UÁqÀð£À ºÀwÛgÀ ¤°è¹ M¼ÀUÉ ºÉÆV ªÀÄgÀ½ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV vÀªÀÄä ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀĪÀgÀÄ CAvÁ
¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

CvÀä ºÀvÉåUÉ ¥ÀæAiÀÄvÀßzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 05-06-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1:00 UÀAmɬÄAzÀ ¢ 08-06-2010 gÀ ªÀÄzÁåºÀß 3:00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ 1.²æêÀÄw.¤Ã®ªÀÄä UÀAqÀ gÀÄPÀÌ¥Àà, ¸Á|| ¦üîÖgï ¨Éqï, 2.²æÃzÉë UÀAqÀ CtÚ¥Áà, ¸Á|| D±ÀæAiÀÄ PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¥Á°PÉ ¢£ÀUÀÆ° PÁ«ÄðPÀgÀ ¨ÁQ EgÀĪÀ 34 wAUÀ¼À ªÉÃvÀ£À ¥ÁªÀw¸ÀĪÀAvÉ MvÁ۬Ĺ CªÀÄgÀt G¥ÀªÁ¸À ¸ÀvÁåUÀæºÀPÉÌ PÀĽwÛzÀÄÝ, G¥ÀªÁ¸À ¸ÀvÁåUÀæºÀPÉÌ PÀĽvÀªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀjÃQë¹zÀ ªÉÊzÀågÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ gÀPÀÛzÀ MvÀÛqÀ PÀrªÉÄAiÀiÁVzÉ PÀÆqÀ¯É G¥ÀZÁgÀPÁÌV f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁqÀĪÀAvÉ ¸ÀÆa¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß D¸ÀàvÉæUÉ §gÀ®Ä w½¹zÁUÀ ¤gÁPÀj¹ CªÀÄgÀt G¥ÀªÁ¸À ¸ÀvÁåUÀæºÀ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹgÀÄvÁÛgÉ. gÀPÀÛzÀ MvÀÛqÀ PÀrªÉÄAiÀiÁzÁUÀ ¸ÁªÀÅ ¸ÀA¨sÀ«¸ÀÄvÀÛzÉ JA§ «µÀAiÀÄ UÉÆwÛzÀÝgÀÆ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ G¥ÀªÁ¸À ¸ÀvÁåUÀæºÀ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹ DvÀä ºÀvÉåUÉ AiÀÄwß¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà ¥ÀzÀä£Á¨sÀ.PÉ. vÀAzÉ J¸ï.JªÀiï.D£ÀavÀgÁªÀÄ ¨sÀlÖ ¸Á: ¥Áèl £ÀA. 27 ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ¤®AiÀÄ ªÀzsÀð£À £ÀUÀgÀ GzÀ£ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 04-06-2010 jAzÀ 08-06-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6 UÀAmÉ CªÀ¢üAiÀÄ M¼ÀUÀqÉ ¦gÁå¢ü ºÁUÀÄ CªÀgÀ ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ PÁAiÀiÁðPÀæªÀÄPÁÌV ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ºÉÆÃVgÀĪÁUÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°UÉ PÀ°è¤AzÀ dfÓ Qð ªÀÄvÀÄÛ mÁªÀgÀ ¨ÉÆïïÖ ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ CAzÁdÄ 24,000=00 ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ ¨É½îAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C£ÁªÀÄzÉAiÀÄ zÀĵÀÌ«ÄðUÀ½AzÀ PÁjUÉ ¨ÉAQ :-

C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà ºÉêÀÄAvÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ Dgï. PÁAvÉñÀ gÁUÁ¥ÀÄgÀ ¸Á: ¥Áèl £ÀA. 93 ¸ÀAvÉÆõÀ PÁ¯ÉÆä GzÀ£ÀÆgÀ gÉÆÃqÀ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 08-06-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 0100 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¤°è¹zÀ mÁmÁ EArPÁ PÁgÀ £ÀA. PÉ.J-32 JªÀiï- 4518 £ÉÃzÀÝPÉÌ AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑzÀÄÝ EzÀjAzÀ PÁj£À »A¨sÁUÀzÀ UÁè¸ÀÄ, »A¢£À JgÀqÀÄ EArPÉÃlgÀ, »A¢£À JgÀqÀÄ mÉÊgÀUÀ¼ÀÄ, »A¢£À ¹àÃPÀgÀ ¸ËAqÀ ¨ÁPïì, rd¯ï PÁå¥À, UÁrAiÀÄ »A¢£À ¥ÀÄ¯ï §A¥ÀgÀ, ¥ÀÆwð ¸ÀÄlÄÖ PÀgÀPÀ®¯ÁV CAzÁdÄ 50 ¸Á«gÀ jAzÀ 60 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀµÀÄÖ ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

DvÀäºÀvÉå ¥ÀæPÀgÀt :-

UÀÄ®§UÁð UÁæ«ÄÃt oÁuÉ :PÁ²Ã£ÁxÀ vÀAzÉ FgÀtÚ gÁeÁ¥ÀÆgÀ ªÀ: 25 ¸Á: »ÃgÁ¥ÀÆgÀ vÁ: f: UÀÄ®âUÁð EvÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3-4 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÀÄzsÀå¥Á£À ªÀiÁqÀĪÀ ZÀlPÉÌ §°AiÀiÁV, AiÀiÁªÁUÀ®Ä CwÃAiÀiÁV ªÀÄzsÀå¥Á£À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ vÀ£Àß fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ ¢£ÁAPÀ 07-06-2010 ºÁUÀÆ 08-06-2010 gÀ gÁwæªÉüÉAiÀÄ°è vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄ®UÀĪÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è ¹ÃgɬÄAzÀ GgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

1] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 83/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹

¢: 08-06-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¹zÀݧ¸ÀAiÀÄå »gɪÀÄoÀ E§âgÀÆ PÀÆr vÀ£Àß ªÉÆÃ/¸ÉÊ £ÀA: PÉ.J-33/E-6425 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É UÀÄAqÀÆgÀ¤AzÀ UÀAUÁªÀwUÉ vÀªÀÄä PÉ®¸À ¤«ÄvÀå PÁgÀlV-UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ UÀÄAqÀÆgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÁgÀlV PÀqɬÄAzÀ LZÀgï ¯Áj £ÀA: PÉ.J-36/6707 £ÉÃzÀÝgÀ C¯Áè¨sÀPÀë ¸Á: gÁAiÀÄZÀÆgÀ, EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÆgÀnzÀÝ ªÉÆÃ/¸ÉÊ UÉ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀÀ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦üsAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ »AzÉ PÀĽwzÀÝ ¹zÀݧ¸ÀAiÀÄå E§âgÀÆ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÄÝ E§âgÀÆ JqÀUÁ® ªÉÆÃtPÁ°UÉ, JqÀ¨sÀÄdPÉÌ, Q«UÉ, ¸ÁzÁ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

2] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 77/2010 PÀ®A. 107 ¹.Dgï.¦.¹ PÁAiÉÄÝ.

ªÁ¢ ¥ÀæwªÁVUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À EzÀÄÝ, C®èzÉà ¹«¯ï PÉøÀÄUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ, FUÀ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß G¼ÀĪÉÄ ªÀiÁqÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è JgÀqÀÄ UÀÄA¥ÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, F JgÀqÀÄ UÀÄA¥ÀÄUÀ¼À £ÀqÀªÉ ¢£Éà ¢£Éà ªÉʱÀªÀÄå ºÉZÁÑUÀÄwÛzÀÄÝ ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛçUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ dUÀ¼ÀªÁUÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉƯɪÀiÁqÀĪÀ C®èzÉà WÉÆÃgÀ UÀÄ£ÉßUÀ¼ÁUÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAwUÉ ¨sÀAUÀªÁUÀĪÀ, D¹Û-¥Á¹Û £ÀµÀÖªÁUÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉ EzÀÝ ªÉÄjUÉ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÁ PÀæªÀĪÁV UÀÄ£Éß ¥Àæw UÀÄ£ÉßUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ CzÉ.