Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, November 15, 2009

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 15-11-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 15-11-2009
§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 178/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 14-11-09 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÉêÀt¥Áà vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Áà 70 ªÀµÀð, ¤ªÀÈvÀ ²PÀëPÀ (MPÀÌ®ÄvÀ£À), °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á/ ªÀÄgÀPÀÄAzÁ EªÀgÀÄ ªÀiÁåQì PÁå§ £ÀA. PÉJ-38/783 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¢AzÀ ªÀÄ£ÁßKSÉýUÉ §gÀĪÁUÀ ¨Á¥ÀÄgÀ ¹ªÀiÁAvÀgÀzÀ ©ÃzÀgï - ªÀÄ£ÁßKSÉý gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ ªÀiÁåQì PÁå§ ZÁ®PÀ ªÀiÁåQìPÁ姣ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ MªÉÄäÃ¯É ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÄÝ CzÀgÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÄ CzÀgÀ°è PÀĽvÀ d£ÀjUÉ ¨sÁj ºÁUÀÄ ¸ÁzÁUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 23/09 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 4-4-09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0730 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¼ÁzÀ ®vÁzÉë UÀAqÀ £ÀgÀ¸À¥Áà QÃwð ªÀAiÀÄ 37 ªÀµÀð ¸Á nÃZÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¹ÃªÉÄ JtÂÚ ¸ÉÆÖà ªÉÄÃ¯É ZÁºÁ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ, ¸ÉÆÖà §£ÀðgÀ ¢AzÀ ¸ÉêÉÄ JtÂÚ ªÉÄÊ ªÉÄð£À ¸ÉÃgÉ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ CPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ ºÀwÛPÉÆArzÀÝjAzÀ ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ vÀUÀ° ¸ÀÄlÄÖ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ½AzÀ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ UÁA¢ü D¸ÀàvÉ ¹QAzÁæ¨ÁzÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆnÖzÀÄÝ, CªÀ¼ÀÄ C°è G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 5-4-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 2040 UÀAmÉUÉ UÁA¢ü D¸ÀàvÉæ ¹PÉAzÁæ¨ÁzÀ (J.¦)AiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ¸Á ¥ÉæêÀÄ £ÀUÀgÀ ,£ÀÆå ºÀ¦üÃd ¥ÉÃl ºÀÉÊzÁæ¨ÁzÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 19/09 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 14/11/2009 gÀAzÀÄ 13030 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà GªÉÄñÀ vÀAzÉ ºÀįÉè¥Áà ¸Á; ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 14/11/2009 gÀAzÀÄ 9 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£ÁzÀ ¨Á§Ä vÀAzÉ ºÀįÉè¥Áà ¨ÉÆgÁ¼É ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀħ ¸Á; ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀÀ£ÀUÉ §ºÁ¼À ¸Á® DVzÉ F ªÀµÀð ºÉÆ® ¨É¼É¢¯Áè CAvÀ ªÀÄ£À¹£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÁUÀ CªÀ¤UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÉÃUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆzÁUÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 209/09 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 14/11/2009 gÀAzÀÄ 1415 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁgÀÄw vÀAzÉ UÉÆëAzÀgÁªÀ ªÀiÁ¯ÉUÁAªÉ, ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á/ eÉÆüÀzÁ¥ÀPÁ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ DgÉÆævÀ ¨Á¯Áf FvÀ£ÀÄ ºÉÆ® ºÀAaPÉ ¸ÀA¨sÀAzsÀ vÀ£Àß vÀAzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 185/09 PÀ®A 323, 324, 342, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 14-11-09 gÀAzÀÄ 0400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÉÆëAzÀ vÀAzÉ ¥ÀæºÁèzÀ ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁw: ¥Áyð ¸Á: ¦A¦æ ªÀĺɥÁ® vÁ/f/ £ÁAzÉÃqÀ ( JªÀiï.JZï) EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄzÁgÀ vÀ£Àß ºÉAqÀw gÉñÁä EvÀ¼À£À£ÀÄ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä zÀħ®UÀÄAr UÁæªÀÄPÉÌ §AzÁUÀ ¦ügÁåzÀÄzÁgÀgÀ ªÀiÁªÀ zÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ¥Áyð ºÁUÀÆ CwÛUÉ , ¨sÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÉAqÀw EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀgÀÄ ªÀÄvÉÛ PÀgÉAiÀÄ®Ä §AzÀgÉ ¤£ÀUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀÅzÁV ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 124/09 PÀ®A 323, 504, 506, 507 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 15/11/2009 gÀAzÀÄ 0030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÁdÄ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ EqÀUÁgÀ ªÀAiÀÄ-22 ªÀµÀð eÁw-EqÀUÁgÀ G- ªÉÊ£ï ±Á¥ÀzÀ°è ªÀiÁå£ÉÃdgÀ PÉ®¸À ¸Á-¨Á宺À½î[PÉ] EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¤ÃrzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ gÉÃtÄPÁ ªÉÊ£ï ±Á¥À ¨Á宺À½îAiÀÄ°è ªÀiÁå£ÉÃdgÀ CAvÀ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ©üêÀÄ ¥Ánî ¸Á-PÀÄAmÉ ¹¸Éð FvÀ£ÀÄ ªÉÊ£À ±Á¥ÀUÉ ¸ÀzÁ §AzÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß. »ÃUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ ¸ÀgÁ¬Ä ¨ÁQ MlÄÖ 5000/- gÀÆ. PÀÆqÀĪÀªÀ¤zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 14/11/2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¨Á宺À½î[PÉ] UÁæªÀÄzÀ°èzÁÝUÀ DgÉÆæ ©üêÀÄ PÀÄAmÉ ¹¸Éð FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤£Àß ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß PÀÆqÀÄvÉÛÃ£É ¸ÀzÀå £Á£ÀÄ RlPÀ aAZÉÆý C¤Ã® zÁ¨sÁzÀ°è PÀĽwÛzÉÝÃ£É ¨Á CAvÀ CAzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ C°èUÉ ºÉÆÃV CªÀ£À ºÀwÛgÀ ºÀt PÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ©üêÀÄ PÀÄAmÉ ¹¸Éð FvÀ£ÀÄ ``K ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀÄ £À£ÀUÉ ªÉÄðAzÀ ªÉÄÃ¯É KPÉ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ý £À£Àß ºÀwÛgÀ ºÀt EzÁÝUÀ PÀÆqÀÄvÉÛãÉ. CAvÀ CAzÀ£ÀÄ DUÀ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ ºÁVzÀÝgÉ ¤Ã£ÀÄ £À£ÀUÉ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr KPÉ PÀgɹ¢ CAvÀ CA¢zÀÝPÉÌ DgÉÆæüvÀ£ÀÄ vÁ¼ÀÄ ¤£Àß ºÀt PÀÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ CAzÀªÀ£É C°èAiÉÄ zsÁ¨ÁzÀ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤°è¹zÀ vÀ£Àß PÁgÀ £ÀA-PÉJ-01/JªÀiï.J-6542 £ÉÃzÀgÀ°èzÀÝ MAzÀÄ PÀªÀÄäPÀwÛAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁå¢UÉ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. DUÀ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ CzÀ£ÀÄß vÀ¦à¹PÉÆAqÁUÀ ªÀÄvÉÛ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀ£ÀÄ. DUÀ C°èAiÉÄ zsÁ¨ÁzÀ°è EzÀÝ C¤Ã® zsÁ¨Á ªÀiÁ°PÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸Áé«Ä PɸÀUÁgÀ E§âgÀÄ ©r¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¤Ã£ÀÄ EªÀvÀÄÛ §ZÁªÀ DzÉ ¤£ÀߣÀÄß MA¢¯Áè MAzÀÄ ¸À® R¯Á¸À ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛãÉAzÁUÀ vÀ£Àß PÁj£À°è PÀĽvÀÄ KtPÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported crimes

mÁæöåPÀÖgï rQÌ, M§âjUÉ UÁAiÀÄ:

¢£ÁAPÀ:14.1109gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ £ÀA¢¤ C¸ÀàvÀÉæAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÉÆÃr£À°è CgÉÆæ gÁdÄ vÀAzÉ ªÀÄĤ¸Áé«Ä FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgï £ÀA.PÉJ36/nJ5900 ºÁUÀÄ mÁæå° £ÀA. PÉJ36 n2180£ÉÃzÀÝÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï vÀ½îPÉÆAqÀÄ gÉÆÃqÀ£ÀÄß PÁæ¸ï ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ¦AiÀiÁð¢ü ²æà C£ÀAvÀgÁªï, 60ªÀµÀð, ¸Á:UÁdUÁgÀ¥ÉÃmÉ EªÀjUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ºÁUÀÄ C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ CgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ ºÉÆgÀlĺÉÆÃVgÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.106/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ CrAiÀi°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

UÀAqÀ ºÁUÀÄ DvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjAzÀ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀPÉÌ MvÁÛAiÀÄ, «µÀ ¸Éë¹ UÀÈ»t ¸ÁªÀÅ:

¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ¼À vÀAV ¥ÀzÁä, 25ªÀµÀð FPÉAiÀÄ ®UÀߪÀÅ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ gÁWÀªÉÃAzÀæ£ÉÆA¢UÉ dgÀÄVzÀÄÝ MAzÀÄ UÀAqÀÄ MAzÀÄ ºÉtÄÚ ªÄUÀÄ«zÀÄÝ, ªÉÆzÀªÉÆzÀ®Ä UÀAqÀ ºÉAqÀw ZÉ£ÁßVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ UÀAqÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ, CvÉÛ ¸Á«wæ, ªÉÄÊzÀÄ£À ¨sÁ¸ÀÌgï ºÁUÀÄ ¸Á«wæAiÉÆA¢UÉ ¸ÀA§AzsÀ ºÉÆA¢gÀĪÀ ²ªÁf EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj ¥ÀzÁä½UÉ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ ªÀiÁqÀ®Ä MvÁ۬ĹzÀÝjAzÀ F QjQj vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ¢£ÁAPÀ:14.11.2009gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¥ÀzÁä¼ÀÄ DzÀ±Àð PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ ¸Éë¹ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀPÁðj C¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ PÁ®PÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀ §UÉÎ ²æêÀÄw Cgï ¸ÀAzsÁågÁt UÀAqÀ «ÃgÀ gÁWÀªÀ®ÄgÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.237/09 PÀ®A 498(J), 306 ¸À»vÀ 34L¦¹ PÁAiÉÄÝ CrAiÀi°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

ºÀÄqÀÄV PÁuÉ:

¢£ÁAPÀ:12.11.09gÀAzÀÄ 1300UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ¼À vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£É gËqÀPÀÄAzÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV CfÓAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁvÁr¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄvÀÉÛãÉAzÀÄ ¸Á¸À®ªÀÄj PÁåA¦¤AzÀ ºÉý ºÉÆÃzÀ vÀ£Àß 16ªÀµÀðzÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ UÉÆëAzÀªÀÄä¼ÀÄ C°èUÀÆ ºÉÆÃUÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ²æêÀÄw £ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ AiÀÄAPÉÆçgÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉÆð¸À oÁuÉAiÀÄ°è ºÀÄqÀÄV PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

ºÁªÀÅ PÀaÑ ªÀÄƪÀgÀ ¸ÁªÀÅ:

¢£ÁAPÀ:10.11.09gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è dUÀ¢Ã±À¥Àà vÀAzÉ ¤Ã®PÀAoÀ¥Àà 55ªÀµÀð EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¨sÀvÀÛzÀ UÀzÉÝAiÀÄ°è ¤ÃgÀÄ PÀlÄÖwÛgÀĪÁUÀ CPÀ¹äPÀªÁV ºÁªÀÅ ¨ÉgÀ½UÉ PÀaÑzÀÝjAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ SÁ¸ÀV C¸ÀàvÉæAiÀÄ°è £ÀAvÀgÀ N¥ÉPï C¸ÀàvÉæAiÀ°è ¸ÉÃjPÉAiÀiÁV ºÀÉaÑ£À aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ UÀÄtªÀÄÄR£ÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ:13.11.09gÀAzÀÄ gÁwæ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀ §UÉÎ ²æà ªÀÄAdÄ£ÁxÀgÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉÆð¸À oÁuÉAiÀÄ°è AiÀÄÄ.r.Cgï £ÀA.31/2009 PÀ®A 174¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀi°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ:13.11.09gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ eÁ®ªÁqÀV UÁæªÀÄzÀ°è GzÀAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ CrªÀ¥Àà, 23ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ¨sÀvÀÛzÀ ¨É¼ÉUÉ OµÀzsÀ ¹A¥Àr¸ÀĪÁUÀ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÝjAzÀ aQvÉìUÁV CA§Äå¯É£ïì£À°è gÁAiÀÄZÀÆjUÉ PÀgÉ vÀgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è PÀ®ÆègÀÄ ¸À«ÄÃ¥À ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀ §UÉÎ ªÀÄÈvÀ£À vÀAzÉ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉÆð¸À oÁuÉAiÀÄ°è AiÀÄÄ.r.Cgï £ÀA.32/2009 PÀ®A 174¹Dg惡. CrAiÀi°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:14.11.09gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ªÀÄzÀÀå PÁåA¦£À ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è ªÀÄ°è£ÀgÁªÀÄgÁªï vÀAzÉ ¸ÀÆAiÀÄðgÁªï, 52ªÀµÀð EªÀgÀÄ ¨sÀvÀÛzÀ UÀzÉÝAiÀÄ°è ªÉÄêÀÅ PÉÆAiÀÄÄåwÛgÀĪÁUÀ «µÀ¥ÀÆjvÀ ºÁªÀÅ §®UÉÊUÉ PÀaÑzÀÝjAzÀ aQvÉìUÁV §¼Áîj C¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è §Æ¢ºÁ¼À PÁåA¥ï ºÀwÛgÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀ §UÉÎ ªÀÄÈvÀ£À ªÄUÀ ²æà ¸ÀÄgÉñÀgÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥ÉÆð¸À oÁuÉAiÀÄ°è AiÀÄÄ.r.Cgï £ÀA.35/2009 PÀ®A 174¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀi°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

±Álð ¸ÀPÀÆåðn¤AzÀ ¨ÉAQ, gÀÆ.1®PÀë 40¸Á«gÀ ®ÄPÁì£ÀÄ:

¢£ÁAPÀ:14.11.09gÀAzÀÄ gÁwæ 0100 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ «ÄlÖ AiÀÄgÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ²æà gÁªÀÄAd£ÉÃAiÀÄ vÀAzÉ ZÀAzÀæ±ÉÃRgï, G:ªÉÄPÁ¤PïgÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ «zÀÄåvï ±Álð ¸ÀPÀÆåðn¤AzÀ ¨ÉAQ ºÀwÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ 14 EAa£À 2 n«UÀ¼ÀÄ, 21 EAa£À MAzÀÄ n«, MAzÀÄ ¦æeï, 2 ªÉƨÉʯïU¼ÀÄ,¸À£ï qÉÊgÉPïÖ Qmï, 2 r«r. AiÀÄĦJ¸ï, 5 n« ¸ÁÖöåAqï, 1 C¯Áäj, £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 10,000/- MlÄÖ gÀÆ,1,40,000/- UÀ¼ÀµÀÄÖ ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£ÁVgÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥ÉÆð¸À oÁuÉAiÀÄ°è CPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DISTRICT CRIME REPORTEDS.

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¢£ÁAPÀ: 14/11/09 gÀAzÀÄ 21:00 UÀAmÉUÉ ²æÃ.gÀ«QgÀt vÀAzÉ ªÀiÁ¥ÀtÚ ºÀzÀ£ÀÆgÀ, ªÀAiÀÄ|| 18 ªÀµÀð, ¸Á|| ¨Á¥ÀÄ£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀ ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 13/11/09 gÀAzÀÄ 3:00 ¦.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¤AvÀÄ ©r ¸ÉÃzÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ E°è ¤AvÀÄ ¸ÉÃzÀ ¨ÉÃrj CAvÁ ºÉýzÀPÉÌ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ £À£Àß vÀAzÉ HgÀ°è EgÀzÀ PÁgÀt F ¢£À CªÀgÀÄ §AzÀ £ÀAvÀgÀ «µÀAiÀÄ w½¹ oÁuÉUÉ §gÀĪÀzÀPÉÌ vÀqÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ªÀiÁ£ÀågÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹j CAvÁ EvÁå¢AiÀiÁV PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 199/09 PÀ®A: 341, 323, 504, 506 ¸ÀA 34 L.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.    

£É¯ÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ ¢£ÁAPÀ:-14-11-09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAd£É 11 UÀAmÉUÉ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ UÁæªÀÄ ¨ÉÃn PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ RavÀªÁzÀ ¨Áwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è,ªÀÄzÁåºÀß12UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀ®ÆègÀ(PÉ) UÁæªÀÄzÀ AiÀıÀéAvÀ ¨Á®¥ÀàUÉÆüÀ EªÀgÀ ºÉÆÃl¯ïzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ºÀt ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀªÉA§ zÉʪÀzÀ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁgÉAzÀÄ w½zÀÄ §A¢zÀjAzÀ ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ CAUÀ ±ÉÆÃzsÀ£É ªÀiÁr MlÄÖ 565/-gÀÆ 52 E¸Éàl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 276/83 PÀ®A:457, 380 L.¦.¹. 3056/84, J¯ï.¦.Dgï. ¢:23/01/1987 ¥ÀæPÀgÀtPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¥sÀgÁj DgÉÆæ ªÀĺÀäzÀ ªÀi˯Á vÀAzÉ ªÀĺɧƧ ¸Á§, ªÀAiÀÄ:26 ªÀµÀð(1983) ¸Á|| ¸ÀÄPÁÌ ªÉƺÀ¯Áè UÀÄ®§UÁð FvÀ£À£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 24/11/1983 gÀAzÀÄ zÀ¸ÀÛVjªÀiÁr ¢£ÁAPÀ: 25/11/1983 gÀAzÀÄ £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ M¦à¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ eÁ«ÄãÀÄ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ºÁdgÁUÀzÉà EzÀĪÀgÉUÉ vÀ¯ÉªÀÄgɹPÉÆArzÀÝjAzÀ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀt J¯ï.¦.Dgï. CAvÁ ¥ÀjUÀt¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À£ÀÄß ¥ÀvÉÛªÀiÁqÀĪÀAvÉ f¯Áè C¥ÀgÁzsÀ ¥ÀvÉÛzÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ oÁuÉAiÀÄ ¦.J¸ï.L. C¥ÀgÁzsÀ «¨sÁUÀgÀªÀjUÉ F ªÉÆzÀ®Ä ¸ÀÆa¹gÀÄvÉÛãÉ. f¯Áè C¥ÀgÁzsÀ ¥ÀvÉÛzÀ¼ÀzÀ J.J¸ï.L. zÉëAzÀæ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:14/11/2009 gÀAzÀÄ ¥ÀvÉÛªÀiÁr ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀgÉvÀAzÀÄ ªÀgÀ¢AiÉÆA¢UÉ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄzÀ PÀÄjvÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:14/11/2009 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À£ÀÄß £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ M¦à¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

gÉÉÆÃeÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ
¢£ÁAPÀ:14-11-2009gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8-00 UÀAmÉUÉ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹. ªÀ¸ÀƯÁzÀ §UÉÎ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁ»w w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr, JA.J¯ï.¹. ªÀ¸ÀÆ® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ WÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. gÀ»ÃªÀıÁ vÀAzÉ UÀ¥sÀÆgÀ±Á ¸Á: £ÀAiÀiÁªÉƺÀ¯Áè UÀÄ®§UÁð EªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ 10-00 UÀAmÉUÉ ªÁ¥À¸À oÁuÉUÉ §A¢zÀÄÝ, ¸ÀAQë¥ÀÛ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢:13-11-2009gÀAzÀÄ gÁwæ 11 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀ»ÃªÀıÁ vÀAzÉ UÀ¥sÀÆgÀ±Á ¸Á:£ÀAiÀiÁªÉÆúÀ¯Áè UÀÄ®§UÁð EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¤AwzÀÝ »ÃgÉÆúÀÄAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®zÀªÀ¤UÉ vÁVzÁUÀ £ÉÆÃr £ÀqɸÀ®Ä §gÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ CªÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ¸ÀAUÀqÀ EzÀÝ E£ÉÆߧâ£ÀÄ PÀÆr PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛWÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ, CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆwÛ¯Áè, £ÉÆÃrzÀgÉ UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ªÀUÉÊgÉ £ÀªÀÄÆzÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ
PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt

1] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 77/2009 PÀ®A 302 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ªÀÄÈvÀ ±ÀgÀtªÀÄä EªÀ¼À UÀAqÀ wÃjPÉÆAqÀÄ 9 ªÀµÀðUÀ¼ÁVzÀÄÝ 8 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ DgÉÆæ zÁåªÀÄtÚ£À ¥ÀjZÀAiÀĪÁVzÀÄÝ E§âgÀÄ PÀÆr ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 7 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀzÀ°è ªÀÄ£É ªÀiÁr ¸ÀA¸ÁgÀ fêÀ£À ªÀiÁrzÀÄÝ PÉ® wAUÀ½AzÀ DgÉÆæ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 13-11-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÉ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ, ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ DgÉÆæAiÉÆA¢UÉ EgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ºÉÆr §r ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ KPÉ ºÉÆÃqÉAiÀÄÄwÛà CAvÁ PÉýzÁUÀ ¤£ÀUÉ ¸Á¬Ä¹ ©qÀÄªÉ CAvÁ ºÉý ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èèzÀÝ ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÉÄʪÉÄ¯É ºÁQ ¨ÉAQ ºÀaÑ ¸ÀÄnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀéAiÀÄ ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA. 77/09 PÀ®A 307 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ, E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À£ÀÄß PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàûvÉæUÉ ¸ÉjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉì ¥À®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ: 14-11-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0700 UÀAmÉUÉ ±ÀgÀtªÀÄä ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. ¦.J¸ï.L. ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.