Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, September 14, 2011

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆ :
ದಿನಾಂಕ: 13-09-2011 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಶ್ರೀ ಅಬ್ದುಲ ಖಾದರ  ತಂದೆ ಗುಲಾಮ ಹುಸೇನ  ಸಾ:ಗಾಲೀಫ ಕಾಲೋನಿ
ಎಮ್.ಎಸ್.ಕೆ.ಮಿಲ್ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ಎನ್.ಜಿ.ಓ.ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಲೋನಾ ಮೊ/ಸೈಕಲ್ ನಂ:ಎಮ್.ಈ.ಪಿ.
5443 ನೆದ್ದನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಆರ್.ಪಿ.ಸರ್ಕಲ್ ದಿಂದ ರಾಮ ಮಂದೀರ ಮುಖ್ಯೆ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಗೊದುತಾಯಿ ನಗರ ಬಸವ ಜ್ಯೋತಿ ಮನೆ ಎದುರುಗಡೆ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ ಎದುರುನಿಂದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟಂಟಂ ವಾಹನದ ಚಾಲಕನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಅಪಘಾತಮಾಡಿ ಭಾರಿಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ತನ್ನ ವಾಹನ ಸಮೇತ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ವರದಕ್ಷಣೆ ಕಿರುಕಳ ಪ್ರಕರಣ :
ಆಳಂದ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀಮತಿ ಸುನೀತಾ ಗಂಡ ಸುಕೇಶ ಸಿಂಗೆ ಸಾ: ಕೊರಳ್ಳಿ ಇವರಿಗೆ 2002 ರಲ್ಲಿ ಸುಕೇಶನೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮದುವೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅರ್ದ ತೋಲೆ ಬಂಗಾರ ಮನೆ ಬಳಕೆಯ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 6 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಅತ್ತೆ ಚತುರಬಾಯಿ ಮಾವ ಶಿವರಾಯ ಗಂಡ ಸುಕೇಶ ಭಾವ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಮೈದುನ ಸಂಜಯ ಅತ್ತೆಯ ತಂಗಿಯಾದ ಮುಕ್ತಾಬಾಯಿ ಇವರೆಲ್ಲರು ಚನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ನಂತರ ಕೆಲ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತವರು ಮನೆಯಿಂದ 1,00,000/- ರೂ ವರದಕ್ಷಣೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತವರು ಮನೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ನಾವು ಜೀಪ ಖರಿದಿ ಮಾಡುತ್ತೆವೆ ಅಂತಾ ಗಂಡ ಅತ್ತೆ, ಮಾವ, ಭಾವ, ಮೈದುನ,ಇವರೆಲ್ಲರು ಪಿಡಿಸುತ್ತ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ಧೈಹಿಕವಾಗಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕಿರುಕಳ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದಆಳಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

    ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À :UÉÆêÀĹðUÁæªÀÄzÀ AiÀÄAPÀªÀÄä vÀAzÉ «gÉñÀ¥Àà, 19 ªÀµÀð ªÀÄrªÁ¼À, FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß CfÓ UËgÀªÀÄä EªÀgÉÆA¢UÉ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ¢: 12-09-2011 gÀAzÀÄ 10-00 J.JA.zÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆÃzÁUÀ CzÉ UÁæªÀÄzÀ «gÉñÀ¥Àà vÀAzÉ gÀÄzÀæ¥Àà ºÉƸÀªÀĤ, FgÀªÀÄä UÀAqÀ «gÉñÀ¥Àà ºÉƸÀªÀĤ,gÀÄzÀæ¥Àà vÀAzÉ «gÉñÀ¥Àà ºÉƸÀªÀĤ ºÁUÀÆ «gÉñÀ vÀAzÉ «gÉñÀ¥Àà J®ègÀÆ °AUÁAiÀÄvÀ, EªÀgÀÄ PÀÆr ºÉÆ®zÀ°è ©wÛzÀ ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß PÉqÀ¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ CªÀjUÉ AiÀÄAPÀªÀÄä¼ÀÄ AiÀiÁPÉà ¨É¼ÀAiÀÄ£ÀÄß PÉqÀ¸ÀÄwÛj CAvÁ PÉýzÁUÀ AiÀÄAPÀªÀÄä½UÉ ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ CfÓAiÀiÁzÀ UËgÀªÀÄä FPÉUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ AiÀÄAPÀªÀÄä¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 13.09.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À UÉÆêÀĹð UÁæªÀÄzÀ ¸ÀªÉð £ÀA. 1-¦-1(r) £ÉÃzÀÝ£ÀÄß «ÃgÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ «gÉñÀ¥Àà 20 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, EªÀgÀÄ Rjâ ªÀiÁrzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 12-09-11 gÀAzÀÄ 4-00 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀzÀj ºÉÆ®zÀ°è «ÃgÀ£ÀUËqÀgÀªÀgÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ CzÉ UÁæªÀÄzÀ °AUÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà, ªÀÄrªÁ¼,azÁ£ÀAzÀ¥Àà vÀAzÉ w¥ÀàtÚ ªÀÄrªÁ¼À, PÀæµÀÚ¥Àà ªÀÄrªÁ¼À, ºÁUÀÆ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ azÁ£ÀAzÀ¥Àà, ªÀÄrªÁ¼À CªÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ «ÃgÀ£ÀUËqÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr CAVAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ zÀ©â PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ F ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁrzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ EzÀÝ «ÃgÀ£ÀUËqÀgÀÄ gÀªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAUÁªÀw vÁ®ÆQ£À ¸Á®ÄAa ªÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ gÉrØ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£ÀgÉrØ ªÀAiÀiÁ: 26 ªÀµÀð mÁmÁ J¹ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°PÀ FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 13-09-11 gÀAzÀÄ 06-00 J.JAzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ. vÀ£Àß mÁmÁ J¹ £ÀA PÉJ 37/7970 £ÉÃzÀÝgÀ°è vÀ£Àß vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£ÀgÉrØ AiÀĪÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÁ¬Ä¥À¯Éè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ ¤«ÄvÀå ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÉÆÃgɨÁ® UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ CdÄð£À vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà PÀÄAmÉÃgï £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: PÀªÀÄzÉÆÃqÀ FvÀ£ÀÄvÀ£Àß mÁmÁ J¹ £ÀA PÉJ 27 J 5527 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ FvÀ£À mÁmÁ J¹ UÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ JgÀqÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ¥À°ÖAiÀiÁV JgÀqÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ dRA UÉÆAqÀÄ C®èzÉ UÀuÉñÀ vÀAzÉ gÀÄzÀæ¥Àà zÀĪÉÄäÃgÀ ¸Á: PÀªÀÄzÉÆÃqÁ ºÁUÀÆ ªÀÄ°èPÁdÄð£ÀgÉrØ gÀªÀjUÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ d£ÀjUÉ ¸ÁzÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ EªÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


 

FUÉÎ 10 ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ gÀ«ªÁgÀ ¢ªÀ¸À £ÀªÀÄävÉÛAiÀÄÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ UÉÆêÀIJà UÁæªÀÄzÀ°è wÃjPÉÆArzÀÝjAzÀ £À£Àß ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼ÀÄ C°èUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ EzÀĪÀgÉUÉ §gÀzÀ PÁgÀt ¢£ÁAPÀ 13/09/11 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀƽvÀÄPÉÆAqÀÄ ``HjUÉ ºÉÆÃV JµÀÄÖ ¢£À DAiÀÄÄÛ E£ÀÄß §A¢®è ¸Àé®à£ÀÄ CjªÀÅ E¯Áè'' CAvÁ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ PÀ¨ÉâÃgï, ¸Á: CA©UÀgÀ ZËqÀAiÀÄå £ÀUÀgÀ ªÀiÁ£À« M§â£Éà ¨ÉÊAiÀÄÄåvÁÛ PÀĽvÀÄPÉÆArzÁÝUÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ `` K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà §j AiÀiÁªÁUÀ £ÉÆÃrzÀgÀÆ PÀÄrzÀÄ £ÀªÀÄUÉ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ EjÛâ '' CAvÁ CAzÀªÀ£Éà C°è ©¢ÝzÀÝ PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £À£Àß §® vÀ¯ÉUÉ ªÀÄ®Q£À ºÀwÛgÀ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀÌPÀÛUÁAiÀÄAiÀÄ ºÁUÀÆ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÉAPÀmÉñÀ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 14.09.2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 13-09-2011 gÀAzÀÄ 17-30 UÀAmÉUÉ UÀÄAqÀĸÁUÀgÀzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è AiÀiÁgÉÆà ªÀÄlPÁdÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ ±ÉÃRgÀ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ ªÀAiÀiÁ: 55, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ, ¸Á: UÀÄAqÀĸÁUÀgÀ FvÀ£ÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ E£ÉÆߧ⠧¸À°AUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: UÀÄAqÀĸÁUÀgÀ ¥ÀgÁjAiÀiÁVzÀÄݹQÌ©zÀݪÀ¤AzÀ 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 700/-, 2) ªÀÄlPÁ aÃn, 3) ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼ÀÄ d¥sÀÄÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ «ZÁj¸À®Ä DgÉÆæ £ÀA. 2 £ÉÃzÀݪÀ¤UÉ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ ºÀt PÉÆqÀĪÀzÁV w½¹zÀÄÝ DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

    gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 14.09.2011 gÀAzÀÄ- 87 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr
17,700/-
gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 14-09-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 14-09-2011


ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 05/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 12/09/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ gÀ«AzÀæ vÀAzÉ ZÀAzÀæ±Áå ¹AzsÉ ªÀAiÀÄ: 40ªÀµÀð, eÁw: ºÀjd£À, ¸Á: gÁªÀÄwÃxÀð(r) EvÀ£ÀÄ ¹gÀÆj UÁæªÀÄzÀ vÀªÀÄä ªÀiÁ°PÀgÁzÀ gÀªÉÄñÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ¸ÉÆÃAiÉÆ©Ã£ï ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ gÉÆÃUÀgï QÃl £Á±ÀPÀ JuÉÚ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄÄRPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà §mÉÖ ªÀUÉÊgÉ PÀnÖ PÉƼÀî¯ÁgÀzÉ ¸ÀzÀj gÉÆÃUÀgï QÃl£Á±ÀPÀ JuÉÚ ±Áé¸ÀPÉÆñÀ¢AzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆÃV ¨ÉúÉÆõÀ DVzÁÝUÀ ªÀiÁ®PÀgÀÄ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ªÀÄÈvÀ£À ºÉAqÀw ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ GµÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ gÀ«AzÀæ ¹AzsÉ ¸Á: gÁªÀÄwÃxÀð (r) EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 76/2011 PÀ®A 323, 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 13/09/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀUÉÆAqÀ vÀAzÉ PÀ®èUÉÆAqÀ §ÆzÁgÉ ªÀAiÀÄ: 70 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: dªÀÄV EªÀgÀÄ vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ eÁÕ£ÉñÀégÀ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ SÁAqÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ C°è Hl ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¤AwzÁÝUÀ C°èUÉ DgÉÆæ vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀUÉÆAqÀ ¸Á: dªÀÄV EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ d£ÀjUÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ AiÀiÁPÉ ¸ÀĪÀÄä£É d£ÀjUÉ vÉÆAzÀgÉ PÉÆÃqÀÄwÛ¢Ý CAvÁ CAzÁUÀ DgÉÆæ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ PÉüÀĪÀ£ÀÄ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÀ°è¤AzÀ JqÀUÁ® ªÉÆüÀPÁ® ºÀwÛgÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 181/2011 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 13/09/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥ÁAqÀÄgÀAUÀ vÀAzÉ ºÀĸÀ£À¥Áà ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, ¸Á: d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß »ÃgÉÆ ºÉÆAqÀ ¥sÁå±À£À ¥Àè¸ï £ÀA PÉJ-39/JZÀ-8036 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É J¸À.©.JZÀ. ¨ÁåAQUÉ ºÀt vÉUÉzÀÄ PÉƼÀî®Ä §AzÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¨ÁåAPÀ ºÉÆgÀUÀqÉ ¤°è¹ ¨ÁåAQ£À°è ºÉÆÃV PÉ®¸À ªÀÄÄV¹ PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸À ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® EgÀ°è® ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï C.Q. 25,000/-gÀÆ EgÀÄvÀÛzÉ, ZÉ¹ì £ÀA JA.©.L.JZï.J 10 Ef 8 fJ 04065 & EAf£À £ÀA JZï.J10 E©8 fJ46508 EzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄßd AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 85/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 05-09-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-39/ºÉZÀ-7489 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ £À¹ÃgÀ vÀAzÉ ªÀÄPÀÆâ¯ï ¸Á: ªÀÄÄQð EvÀ£ÀÄ ªÀÄÄQ𠲪ÁgÀzÀ°è OgÁzÀ - GzÀVÃgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ NrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ±ÁAvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ gÀWÀÄ£ÁxÀ DqÉ ¸Á: ªÀÄÄQð vÁAqÁ EPÉAiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 81/2011 PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 13-09-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ J£ï.JAªÀiï.¥Án® ¦.L r.¹.L.© ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ OgÁzÀ £ÀUÀgÀzÀ ªÀqÀØgÀ ¸ÀªÀiÁdzÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ¨sÀªÀ£À ºÀwÛgÀ CPÀæªÀĪÁV E¸Ààl dÆeÁmÁ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå J¸ï.¦. ¸ÁºÉçgÀ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ªÀAiÀÄgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦.J¸ï.L UÉÆÃ¥Á® gÁoÉÆÃqÀ, ¹¦¹-1583 ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ, ¹¦¹- 942 ªÉÆúÀgÁd, ¹¦¹-1612 ²ªÁ£ÀAzÀ, ¹¦¹-1532 ¸ÀAvÉÆõÀ, J¦¹-270 ºÀtªÀÄAvÀgÉrØ ªÀÄvÀÄÛ J¦¹-361 ¥ÀæPÁ±À gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ ¢AzÀ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥À £ÀA. PÉJ-38/f-316 £ÉÃzÀgÀ°è ºÉÆgÀlÄ OgÁzÀ £ÀUÀgÀzÀ «Ä¤ «zsÁ£À¸ËzsÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ C°è E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ªÀqÀØgÀ ¸ÀªÀiÁdzÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ¨sÀªÀ£ÀzÀ JqÀUÀqÉ ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÀÄvÀÛ®Ä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÀÄvÀÄÛ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆ ªÁºÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤°è¹ CªÀÅUÀ¼À ªÀÄzsÀåzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÉÊf£ÁvÀ vÀAzÉ C¥ÁàgÁªÀ ²æÃUÉgÉ ªÀAiÀÄ: 43 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: §¸ÀªÀ£ÀUÀ°è OgÁzÀ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 13 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: OgÁzÀ, ºÁUÀÄ PÀgÀPÁå¼À EªÀgÉ®ègÀÆ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ ºÀt ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ £À¹Ã©£À CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ E¸Ààl dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr 13 d£ÀgÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ°è M§â gÁªÀÄuÁÚ ªÀrAiÀiÁgÀ JA§ÄªÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, DgÉÆævÀgÀÄ dÆeÁlPÉÌ ¥ÀtªÁVnÖzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 8,980/- ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ 1720/- ªÀÄvÀÄÛ 14 ªÉÆèÁ¬Ä¯ï ¥sÉÆ£ï CªÀÅUÀ¼À MlÄÖ C.Q 17,852/- gÀÆ ºÁUÀÄ dÆeÁlzÀ PÀtzÀ ¸ÀÄvÀÛ®Ä ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤°è¹zÀ 1) mÁmÁ ¸ÀĪÉÆ £ÀA. JªÀiï.JZï. 12/¦-9616 C.Q 1,00,000/-, 2) §eÁd ¹n. 100 £ÀA§gÀ ¥ÉèÃl E®èzÀ C.Q 15,000/- 3) »gÉƺÉÆAqÁ ¥sÁå±À£À £ÀA. J¦-09/J¦-5196 C.Q 30,000/- 4) »gÉÆ ºÉÆAqÁ ¸Àà¯ÉÃAqÀgÀ ¥Àè¸ï £ÀA. PÉJ-39/E-1007 C.Q 30,000/- 5) »gÉÆ ºÉÆAqÁ ¥sÁå±À£À £ÀA. PÉJ-37/eÉ-8022 C.Q 30,000/- 6) »gÉÆ ºÉÆAqÁ ¥sÁå±À£À £ÀA. PÉJ-38/eÉ-2673 C.Q 35,000/- 7) »gÉÆ ºÉÆAqÁ ¸Àà¯ÉÃAqÀgÀ ¥Àè¸ï £ÀA PÉJ-38/PÉ-6662 C.Q 25,000/- gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ 2,91,180/- gÀÆ ¨ÉïɨÁ¼ÀĪÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®, mÁmÁ ¸ÀĪÉÆ ºÁUÀÄ ªÉÆèÁ¬Ä® ¥sÉÆ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÄ 52 E¸Ààl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¥ÀæPÁgÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ºÁUÀÄ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 160/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 13/09/2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ »gÉÆà ¥ÀÄPÀÌ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ38JZï 5989 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ PÀrzÉÆrØ, ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: PÀÄvÁÛ¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ ªÉÆúÀ£À ªÀiÁPÉðl PÀqɬÄAzÀ £Ë¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ Dgï.n.N D¦üøÀ gÉÆÃr£À JgÀ¥sÉÆøÀð wgÀÄ«£À°è ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁgÀÆPÀvɬÄAzÀ £Àqɹ rªÁAiÀÄqÀgÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ DgÉÆævÀ£À JqÀUÀqÉ JzÉUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, JqÀ PÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §® ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ ªÀÄÄjzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ UÀ®èPÉÌ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁåªÀÄ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: PÀÄvÁÛ¨ÁzÀ, vÁ: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Gulbarga District Reported Crimes

ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ :
ರೋಜಾ ಠಾಣೆ :ದಿನಾಂಕ 13-09-2011 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಶ್ರೀ ಮಹಮ್ಮದ ಅಕ್ರಮ ತಂದೆ ಮಹಮ್ಮದ ಮಶ್ಯಾಕ ಸಾ:ಖಾಜಾ ಕಾಲೋನಿ ಮತ್ತು ಮಹ್ಮದ ಅಲ್ತಾಮಶ ಹಾಗೂ ಮಹ್ಮದ ರಪಿ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಕೆಬಿಎನ್ ದರ್ಗದಿಂದ ಮಹಿಬೂಬ ನಗರ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹುಸೇನಿ ಆಲಂ ಮಜೀದ ಮುಂದೆ ಅಬ್ದುಲ ಗಪಾರ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ ಲತೀಪ ಅವರ ತಮ್ಮ ರಹೀಮಾನ ಮತ್ತು ಸದ್ದಾಮ 3 ಜನರು ಕೋಡಿಕೊಂಡು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅವಾಚ್ಯಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ನಮ್ಮ ಹೋಟಲ ಮುಂದಿನಿಂದ ಯಾಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿರಿ ಅಂತಾ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಕೈಯಿಂದ ಮತ್ತು ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಬೆನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡೆದು ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯಪಡಿಸಿ ಕೋಲೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ರೋಜಾ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಕಿರುಕಳ ಪ್ರಕರಣ :

ಮಹಿಳಾ ಠಾಣೆ :ಶ್ರೀಮತಿ ಶಕುಂತಲಾ ಗಂಡ ಕಾಡಪ್ಪಾ ಸಾ: ಗುಬ್ಬಿ ಕಾಲೂನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇವರ ಗಂಡ ದಿನಾಂಕ 05-09-2011 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಕುಡಿದು ಬಂದು ನಿನಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲಾ ಊಟಕ್ಕೆ ಎನು ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲಾನಿನಗೆ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಕು ಬಂದಿದೆ ಅಂತಾ ವಿ:ನಾಕಾರಣ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ತಲವಾರದಿಂದ ಹೋಡೆದು ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯಪಡಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ದೈಹಿಕ ಕಿರುಕಳ ನಿಡೀರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಹಿಳಾ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.