Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, February 21, 2017

Yadgir District Reported Crimes

Yadgir District Reported Crimes

£ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 06/2017 PÀ®A:323, 326, 354, 504, 506 ¸ÀA 34 L¦¹ ;- ¦gÁå¢AiÀÄÄ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÉÆA¢UÉ ¢£ÁAPÀ:20/02/2017gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 01:00 ªÀiÁgÀ£Á¼À ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ºÉÆ®zÀ ¸ÀªÉð £ÀA.19£ÉÃzÀÝgÀ°èAiÀÄ vÀªÀÄä 4JPÀgÉAiÀÄ d«ÄãÀ£ÀÄß £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ¥ÀPÀÌzÀ ºÉÆ®zÀªÀgÁzÀ DgÉÆævÀgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ §zÀĪÀ£ÀÄß ¦gÁå¢AiÀĪÀgÀ ºÉÆ®zÀ PÀqÉ ºÁQzÀÝgÀÄ DUÀ CªÀgÀÄ DgÉÆævÀjUÉ ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢¹zÀAvÉ vÁAqÁzÀ »jAiÀÄgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è £ÁåAiÀiÁ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ DVzÉ C¯Áè ¤ÃªÀÅ AiÀiÁPÉ ªÀÄvÉÛ §zÀĪÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ PÀqÉ ¸Àj¹¢Ýj CAvÁ ªÀÄzÁåºÀß 01:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉýzÁUÀ §¸ÀªÀgÁd gÁoÉÆÃqÀ FvÀ£ÀÄ ¦gÁå¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À vÁ¬ÄUÉ “¯Éà C¯ÁÌ ¸Àƽ ªÀÄPÀÌ¼É CzÀ£É߯Áè ¤ÃªÀÅ K£ÀÄ PÉüÀÄwÛj £ÀªÀÄä ºÉÆ® E°èAiÀÄ vÀ£ÀPÀ §gÀÄvÀÛzÉ E°èAiÀÄ vÀ£ÀPÀ §zÀĪÀÅ ¸Àj¸ÀÄvÉÛÃªÉ ¤ÃªÀÅ K£ÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛj” CAvÁ ¨ÉÊzÁUÀ ¦gÁå¢AiÀÄÄ CªÀjUÉ ¤ÃªÀÅ F jÃw ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀjAiÀÄ®è CAvÁ CAzÁUÀ §¸ÀªÀgÁd£ÀÄ ¦gÁå¢UÉ “£ÀªÀÄUÉ JzÀÄgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛAiÀÄ ¨ÁgÀ¯É C¯ÁÌ ªÀÄUÀ£É ¤£Àß EªÀvÀÄÛ R¯Á¸ï fêÀAvÀ ©qÀĪÀÅ¢®è” ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¦gÁå¢AiÉÆA¢UÉ vÀPÉÌ PÀĹÛUÉ ©zÀÄÝ PÉÆqÀ°AiÀÄ PÁ«¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É JqÀ¨sÁUÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹzÀÄÝ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀ ¦gÁå¢AiÀÄ vÁ¬ÄUÉ eÁr¹ zÀ©â¹PÉÆlÄÖ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ dUÁÎr F ¸ÀƽzÀÄ ¢ªÀiÁPÀÄ eÁ¹Û DUÉzÀ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ gÉÃR¥Àà gÁoÉÆÃqÀ ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀ¨Á¬Ä gÁoÉÆÃqÀ E§âgÀÆ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ-§qÉ ªÀiÁrzÀÄÝ PÁgÀt £ÀªÀÄUÉ ºÉÆqÉzÀªÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ £ÀªÀÄUÉ £ÁåAiÀÄ zÉÆgÀQ¹PÉÆqÀ®Ä «£ÀAw CAvÁ ¦gÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±À EgÀÄvÀÛzÉ.
AiÀiÁzÀVj UÁæ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 23/2017  PÀ®A : 279,337,338,304(J) L¦¹ ;- ¢£ÁAPÀ: 20/02/2017 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-45 ¦.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÄSÁAvÀgÀ C¥ÀWÁvÀ ªÀÄvÀÄÛ qÉvï JªÀiï.J¯ï.¹ ¹éPÀÈvÀªÁVzÀÄÝ, £Á£ÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤ÃrzÀÄÝ, C°èzÀÝ ¦ügÁå¢ü ²æà §ÄUÀÎ¥Àà vÀAzÉ ¸Á§tÚ ªÀÄtÂVj ¸Á: UÀt¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ü ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉÝãÀAzÀgÉ £Á£ÀÄ AiÀiÁzÀVj ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¥ÀzÀ« ªÀĺÁ «zÁå®AiÀÄzÀ°è ©.J CAwªÀÄ (6 £ÉÃ) ¸É«Ä¸ÀÖgÀ£À°è «zÁå¨sÁå¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀAzÉ-vÁ¬Ä D±ÀæAiÀÄzÀ°è ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÉÛãÉ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 20/02/2017 gÀAzÀÄ £À£Àß ®UÀß ¤±ÀÑAiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀÅ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥ÀlÖtzÀ £ÀªÀÄä ºÀ¼ÉAiÀÄ ©ÃUÀgÁzÀ ©üêÀÄgÁAiÀÄ ©eÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÁ¢üPÁ EªÀ¼ÉÆA¢UÉ ©üêÀÄgÁAiÀÄ£À UÀÄr §®©üêÉÄñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è ElÄÖPÉÆArzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß vÀAzÉ-vÁ¬Ä, CtÚ ±ÀgÀt¥Àà, CPÀÌ F±ÀªÀÄä, CwÛUÉ ªÀĺÁzÉë ºÁUÀÆ £ÀªÀÄÆägÀ £ÀªÀÄä CtÚvÀªÀÄäQÃAiÀÄĪÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ ºÁUÀÆ £ÀªÀÄÆägÀ EvÀgÉ eÁwAiÀÄ d£ÀgÀÄ, ¸ÉßûvÀgÀÄ §AzsÀÄ §¼ÀUÀzÀªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¨ÉÃgÉ UÁæªÀÄUÀ¼À £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj ¨ÉlÖzÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ LZÀgÀ (r.¹.JªÀiï) ªÁºÀ£À £ÀA. J¦ 27 ªÉÊ 9035 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¨ÁrUÉUÉ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ CAzÁdÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 11-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄÆäjAzÀ ©lÄÖ ©üÃ-UÀÄrUÉ ºÉÆÃV ¤²ÑvÁxÀð PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ ªÀÄgÀ½ £ÁªÀÅ ¨ÁrUÉ vÀA¢zÀÝ ¸ÀzÀj r¹JªÀiï UÁrAiÀÄ°è J¯Áè §AzÀ ©ÃUÀgÀ £ÉAlgÀÄ, ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÁæªÀĸÀÜgÀÄ PÀĽvÀÄ ªÀÄgÀ½ £ÀªÀÄÆäjUÉ ºÉÆgÀlgÀÄ. £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä CtÚvÀªÀÄäQAiÀÄ vÀªÀÄä zÉëAzÀæ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁAiÀÄ E§âgÀÆ £ÀªÀÄä ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É r¹JªÀiï ªÁºÀ£ÀzÀ »AzÀÄUÀqÉ HjUÉ ºÉÆgÀmɪÀÅ. ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ-ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ gÉÆÃqÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ zÁjAiÀÄ°è gÁªÀĸÀªÀÄÄzÀæ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj ¥ËæqsÀ ±Á¯É ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ M§â §Æ¢ mÁåAPÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁåAPÀgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£É vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄð£À ¤AiÀÄAvÀætªÀ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä r¹JªÀiï ªÁºÀ£À ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛUÉ §AzÀÄ MªÀÄä¯Éà eÉÆÃgÁV rQÌ PÉÆlÖ£ÀÄ. DUÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ zÉëAzÀæ E§âgÀÆ r¹JªÀiï ªÁºÀ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä §Æ¢ mÁåAPÀgÀ rQÌ PÉÆlÖ gÀ¨sÀ¸ÀPÉÌ r¹JªÀiï ªÁºÀ£ÀzÀ ªÀÄÄA¢£À ¨sÁUÀªÀÅ ¥ÀÆwð £ÀÄdÄÓ UÀÄeÁÓVzÀÄÝ, M¼ÀUÀqÉ PÀĽwÛzÀÝ J®ègÀÆ M§âgÀ ªÉÄÃ¯É M§âgÀÄ ©zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÁºÀ£ÀzÀ ¥ÁlPÀUÀ¼ÀÄ §rzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ªÁºÀ£ÀzÀ M¼ÀVzÀݪÀjUÉ £ÉÆÃqÀ¯ÁV r¹JªÀiï ZÁ®PÀ gÀÄzÀæ¥Àà¤UÉ UÀzÀÝPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®UÁ® vÉÆqÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊ gÀmÉÖ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ ¨É¤ßUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ-gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ªÁºÀ£ÀzÀ°èAiÉÄà ¸ÀwÛzÀÝ£ÀÄ. £ÀªÀÄä vÀAzÉ ¸Á§tÚ¤UÉ £ÉÆÃqÀ¯ÁV JqÀUÉÊ ªÀÄtÂPÀlÄÖ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ JqÀ ºÉÆmÉÖUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÝ£ÀÄ. E£ÀÄß EvÀgÀ ©ÃUÀgÁzÀ 3) w¥ÀàtÚ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ PÉÆÃlæQ, 4) §£ÀߥÀà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà, 5) «µÀÄÚ vÀAzÉ gÁªÀÄPÀȵÀÚ EªÀgÀÄUÀ½UÀÆ PÀÆqÁ C®è°è ¨sÁj gÀPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÝgÀÄ. ¸ÀzÀj r¹JªÀiï ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ £ÀªÀÄä CwÛUÉ ªÀĺÁzÉêÀªÀÄä UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Àà, CPÀÌ F±ÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀtªÀÄAvÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä aPÀ̪ÀÄä F±ÀªÀÄä UÀAqÀ AiÀÄAPÀ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉ UÀAqÀ¸ÀgÀÄ, ºÉAUÀ¸ÀgÀÄ, ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¸ÉÃj MlÄÖ CAzÁdÄ 50 jAzÀ 55 d£ÀgÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV £ÀgÀ¼ÀvÉÆqÀVzÀÝgÀÄ. CªÀgÉ®èjUÉ 108 ªÁºÀ£ÀUÀ¼À°è ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀUÀ¼À°è G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ AiÀiÁzÀVjUÉ PÀ¼ÀÄ»¹ PÉÆnÖzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ªÀÄÈvÀ £À£Àß vÀAzÉ ¸Á§tÚ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÈvÀgÁzÀ r¹JªÀiï ZÁ®PÀ gÀÄzÀæ¥Àà, w¥ÀàtÚ, §£ÀߥÀà ªÀÄvÀÄÛ «µÀÄÚ EªÀgÀÄUÀ¼À ªÀÄÈvÀ zÉúÀUÀ¼À£ÀÄß SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÁQ AiÀiÁzÀVj f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ±ÀªÀUÁgÀ PÉÆuÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹ PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ §Æ¢ mÁåAPÀgÀ £ÉÆÃqÀ®Ä £ÀA. PÉJ 32 J 6926 EzÀÄÝ, C¯Éè EzÀÝ mÁåAPÀgÀ ZÁ®PÀ¤UÉ «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ E¥sÁð£À vÀAzÉ ¨Á§Ä«ÄAiÀiÁ ¸Á:ªÁr CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀªÀÅ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 20/02/2017 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® CAzÁdÄ 6 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ dgÀÄVgÀÄvÀÛzÉ. vÀzÀ£ÀAvÀgÀ £ÁªÀÅ AiÀiÁzÀVj ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ §A¢zÀÄÝ, D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼ÁV G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ 6) ®Qëöäà vÀAzÉ vÁAiÀÄ¥Àà ªÀÄtÂVj ªÀ:4 ªÀµÀð, 7) ±ÀAPÉæªÀÄä UÀAqÀ D±À¥Àà gÁAiÀÄ¥Àà£ÉÆÃgÀ ªÀ:50, 8) D¦üæãÀ vÀAzÉ ¦ÃgÀ¸Á§ ªÀÄįÁè, ªÀ:8 ªÀµÀð EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆqÁ C¥ÀWÁvÀzÀ°è DzÀ ¨sÁj gÀPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼À ¥ÉnÖ¤AzÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÝgÀÄ. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆArgÀĪÀ ºÀ®ªÀÅ d£ÀjUÉ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼ÀÄ»¹ PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt £À£Àß ªÀÄzÀÄªÉ ¤²ÑvÁxÀð PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄÆäjUÉ ºÉÆgÀnzÀÝ r¹JJªÀiï ªÁºÀ£À £ÀA. J¦ 22 ªÉÊ 9035 £ÉÃzÀÝPÉÌ JgÀÄj¤AzÀ §AzÀ §Æ¢ mÁåAPÀgÀ £ÀA. PÉJ 32 J 6926 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ E¥sÁð£À vÀAzÉ ¨Á§Ä«ÄAiÀiÁ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, vÀ£Àß ZÁ®£É ªÉÄð£À ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à r¹JªÀiï ªÁºÀ£À ºÉÆgÀnzÀÝ gÀ¸ÉÛUÉ §AzÀÄ eÉÆÃgÁV rQÌ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ ¸ÁªÀÅ £ÉÆêÀÅUÀ½UÉ PÁgÀt£ÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj §Æ¢ mÁåAPÀgÀ  ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÁV «£ÀAw JAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦ügÁå¢ü ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ 8-30 ¦JªÀiï PÉÌ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀj ¦ügÁå¢ü ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 23/2017 PÀ®A: 279,337,338,304(J) L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 18/2017 PÀ®A 279,338 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JªÀÄ « PÁAiÉÄÝ;- ¢£ÁAPÀ:19/02/2017 gÀAzÀÄ 03-00 ¦.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä CtÚ£ÁzÀ ªÉÄʧƨï vÀAzÉ ZÁAzÀ¥ÁµÁ ¥Á£ÀªÁ¯É E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄäzÉ DzÉ DmÉÆà £ÀA. PÉJ 33-9136 £ÉÃzÀÝgÀ°è AiÀiÁzÀVgÀPÉÌ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. d¯Á®¸Á¨ï zÀUÁðzÀ UÀAzÀzÀ ¤«ÄvÁå ¸ÁªÀÄ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß §lÖUÀ¼À£ÀÄß Rj¢ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ UÀÄgÀĸÀÄtV UÁæªÀÄPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ £À£Àß CtÚ ªÀÄ»§Æ¨ï FvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj DmÉÆêÀ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. »ÃUÉ 03:00 ¦.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀqÀUÉÃgÁ PÁæ¸À£À°ègÀĪÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APÀ zÁn ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ MAzÀÄ mÁmÁ J¹ £ÀA. PÉJ 32 © 7299 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ »A¢¤AzÀ £ÀªÀÄä DmÉÆÃPÉÌ rQÌ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. DUÀ DmÉÆà ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÝjAzÀ £ÁªÀÅ DmÉÆà ¸ÀªÉÄÃvÀªÁV gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÄÝ, £À£Àß JqÀUÁ°£À ªÉƼÀPÁ®Ä PɼÀV£À J®§Ä ªÀÄÄjzÀAvÁV ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JqÀ ¨sÀÄdPÉÌ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ PÀÆqÀ UÀÄ¥ÀÛ¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉ ¨É¤ßUÉ, §®UÁ°UÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ. DmÉÆà ZÁ®¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ £À£Àß CtÚ ªÉÄʧƨï FvÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀÅ¢®è. £ÀªÀÄä DmÉÆÃPÉÌ rQÌ ¥Àr¹zÀ ZÁ®PÀ£À vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ £À£Àß CtÚ£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr «µÀAiÀÄ w½¹ 108 ªÁºÀ£ÀPÉÌ ªÀiÁ»w ¤ÃrgÀÄvÁÛ£É. ¸Àé®à ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ £ÀAvÀgÀ £ÀªÀÄä UÀÄgÀĸÀÄtV UÁæªÀÄ¢AzÀ £À£Àß vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ²æêÀÄw SÁeÁ© UÀAqÀ ZÁAzÀ¥ÁµÁ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ²æà gÀ»ÃªÀÄ vÀAzÉ d¯Á®¸Á§ RÄgÉò EªÀgÀÄ WÀl£Á ¸ÀܼÀPÉÌ §AzÀÄ £ÀAvÀgÀ J®ègÀÄ PÀÄrPÉÆAqÀÄ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ffºÉZï AiÀiÁzÀVgÀPÉÌ vÀAzÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr £ÀAvÉ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼À ¸À®ºÉà ªÉÄÃgÉUÉ ¤£Éß gÁwæ 08:00 ¦.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀÄgÀPÁë D¸ÀàvÉæ gÁAiÀÄZÀÆgÀPÉÌ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä DmÉÆÃPÉÌ rQÌ ¥Àr¹ £À£ÀUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ mÁmÁ J¹ £ÀA. PÉJ 32 © 7299 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.18/2017 PÀ®A 279,338 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JªÀiï.«.PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 21-02-2017

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 21-02-2017

OgÁzÀ(©) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 20/2017, PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
ದಿನಾಂಕ 20-02-2017 ರಂದು ಔರಾದ(ಬಿ) ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸಂತೆ ಇದ್ದುದರಿಂಧ ದನಗಳ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶಾದುಲ್ ತಂದೆ ಜಮಾಲಸಾಬ ಖುರೆಷಿ ವಯ: 35 ರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಮುಸ್ಲಿಂ, ಸಾ: ಕರಡಖೇಲ್, ತಾ: ದೇಗಲೂರ (ಎಮ್.ಎಸ್) ರವರು ತನ್ನ ಮಗನಾದ ಅರಬಾಶ ವಯ: 12 ರ್ಷ ಇತನೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮೂರದಿಂದ ಬಸನಲ್ಲಿ ಔರಾದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಔರಾದ(ಬಿ) ನಲ್ಲಿ ದನಗಳ ವ್ಯಾಪಾರ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮರಳಿ ತಮ್ಮೂರಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ದನಗಳ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಡಮುಗರಾ ತಾ: ಮುಖೆಡ ಗ್ರಾಮದ  ಮಹೇಂದ್ರಾ ಬೂಲೆರೋ ಟೆಂಪೂ ಪೀಕಪ್ ನಂ. ಎಮ್.ಎಚ್-26/.ಡಿ-8227 ನೇದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಟೆಂಪೂ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತಿದ್ದು ಮುಂದೆ ಬೆಡಮುಗರ ಗ್ರಾಮದ ಮೋಹದು ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲಬಾಶಾ ಮತ್ತು ಎಜಾಸ ತಂದೆ ಬಾಬು ಇವರು ಚಾಲಕನ ಹತ್ತಿರ ಕುಳಿತು ಔರಾದ(ಬಿ)ದಿಂದ ಹೋರಟಿದ್ದು ನಂತರ ವನಮಾರಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹೋದಾಗ ಸದರಿ ಟೆಂಪೂ ಚಾಲಕನಾದ ಆರೋಪಿಯು ತನ್ನ ಕೀಲಿ ಕೈಯನ್ನು ಮರೆತ್ತಿದ್ದು ಅದನ್ನು ತೆಗದುಕೊಳ್ಳಲು ತನ್ನ ಟೆಂಪೂ ಮರಳಿ ಔರಾದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ಬಾದಲಗಾಂವ ನಾರಾಯಣಪೂರ ಬ್ರಿಜ್ಜ ಹತ್ತಿರ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಸದರಿ ಆರೋಪಿಯು ತನ್ನ ಟೆಂಪೊವನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಹಾಗೂ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ತನ್ನ ಟೆಂಪೂ ಹತೋಟಿ ತಪ್ಪಿ ರೋಡಿನ ಬಲಗಡೆ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಪಲ್ಟಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ, ಇದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಬಲಗೈ ಮುಂಗೈಗೆ ಭಾರಿ ಪೆಟ್ಟಾಗಿ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಡಗಣ್ಣಿನ ಹುಬ್ಬಿಗೆ ಗುಪ್ತಗಾವಾಗಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮಗನ ತಲೆಯ ಹಿಂದೆ ಪೆಟ್ಟಾಗಿ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ, ಬಲಗೈ ಪೂರ್ತಿ ಮುರಿದಿದ್ದು, ಬಲಕಿವಿ, ಮೂಗಿಗೆ ಪೆಟ್ಟಾಗಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಸಿರಾಡುತ್ತಿದ್ದನು ಅವನಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲೆ ಇದ್ದ ಜನರ ಸಾಹಾಯದಿಂದ ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಔರಾದ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದು ದಾಖಲಿಸಿದಾಗ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯವರು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮಗನಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನೋಡಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತ ಇನ್ನೂ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಗಾಯಳಾಗಿದ್ದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿಯು ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 30/2017, PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19-02-2017 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀiÁzÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÁªÀÄ£ÀgÁªÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 68 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: ªÉÄÃyªÉÄüÀPÀÄAzÁ, vÁ: ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß vÀªÀÄä£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ CAPÀıÀ E§âgÀÄ PÀÆr vÀªÀÄä ºÉÆ®¢AzÀ ªÀÄgÀ½ vÀªÀÄÆägÀ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ vÀªÀÄÆägÀ ZÀAzÀæ¨sÁ£À ªÀĺÁgÁ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É mÁmÁ ¸ÉƪÉÆ £ÀA. PÉJ-32/JªÀiï-5111 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ªÀiÁgÀÄw ¸Á: xÀªÀÄUÁå¼À, vÁ: ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ eÉÆÃgÁV rQÌ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÉÊ ªÉƼÀPÉÊ ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ, §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®UÁ® »ªÀÄär ºÁUÀÄ ªÀÄÄAUÁ°UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ, §®UÁ® ªÉƼÀPÁ® ºÀwÛgÀ ªÀÄÄjzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀzÀj DgÉÆæ ºÁUÀÆ CAPÀıÀ E§âgÀÄ PÀÆr aQvÉìUÁV UÀÄgÀÄ£Á£ÀPÀ D¸ÀàvÉæ ©ÃzÀgÀPÉÌ vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 20-02-2017 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Kalaburagi District Daily Reported Crimes.

ಸೇಡಂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ:20-02-2017 ರಂದು 1600 ಗಂಟೆಗೆ ಕೊಡ್ಲಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ವಾಹನ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ರೋಡಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇದೆ ಅಂತ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ನಾನು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ರೋಡಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಶೀಫ್ಟ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಫಿರ್ಯಾದಿ, ಶ್ರೀಮತಿ, ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಗಂಡ ದೀಪಕ, ವಯ:30 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ:ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್, ಉ:ಕೊಡ್ಲಾ P.H.C ಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾಫ್ ನರ್ಸ ಕೆಲಸ, ಸಾ:ಚಿಟಗುಪ್ಪ, ಜಿ:ಬೀದರ, ಹಾ.ವ:ಕೊಡ್ಲಾ ಗ್ರಾಮ, ತಾ:ಸೇಡಂ ಇವರ ಹೇಳಿಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಸಾರಂಶವೇನೆಂದರೆ, ಇಂದು ದಿ:20-02-2017 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 1500 ಗಂಟೆಗೆ ನನ್ನ ಗಂಡ ದೀಪಕ ಇತನು ಸೇಡಂಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಮೊಟಾರು ಸೈಕಲ್ ನಂ-KA39-L-3852 ನೇದ್ದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಾಹ್ನ 1515 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಾ ಗ್ರಾಮದ ಜನರು ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, ನನ್ನ ಗಂಡ ಸೇಡಂಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಕೆ.ಇ.ಬಿ ಹತ್ತಿರ ಯಾದಗೀರ ಸೇಡಂ ರೋಡಿನ ಟರ್ನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ವಾಹನ ನನ್ನ ಗಂಡನ ಮೊಟಾರು ಸೈಕಲಗೆ ಅಪಘಾತಪಡಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದು ನನ್ನ ಗಂಡ ರೋಡಿನನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಸತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದರು, ಆಗ ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ ನನ್ನ ಗಂಡ ದೀಪಕ ರೋಡಿನ ಎಡಗಡೆ ಬೋರಲಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಅವರ ಮುಖಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಬಲಗಾಲು ಮುರಿದಿದ್ದು ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯಹೊಂದಿ ಸ್ಥಳದ್ಲಲಿಯೇ ಸತ್ತಿದನು. ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಯಾವುದೋ ವಾಹನದ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ವಾಹನ ಅತೀವೇಗದಿಂದ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಮೊಟಾರು ಸೈಕಲಗೆ ಅಪಘಾಥಪಡಿಸಿ ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸದೇ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಕಾರಣ ಅಪಘಾತಪಡಿಸಿ ಓಡಿಹೋದ ಸದರಿ ವಾಹನ ಮತ್ತು ಚಾಲಕನನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಠಾಣೆಗೆ 1900 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಸದರಿ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಪ್ರಕರಣ  ದಾಖಿಲಾದ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ.
ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 19/2/2017 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆಯ ವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಸ್ಮೀತಾ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಇಬ್ಬರು  ಟಿವಿ ನೊಡಿ ಬೆಡ್ಡ  ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆವೆ.  ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9  ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ   ನಾನು ಎದ್ದು ಹೊರಗೆ ಹೊಗಲು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಅಡಿಗಿ ಮನೆಯ ಬಾಗಲು ತೆರೆದಿದ್ದು  ಇದ್ದು,   ನಾವು ಮಲಗಿಕೊಂಡಿರುವ ಬೆಡ್ ರೂಮಿನಲ್ಲಿದ್ದ  ಅಲಮಾರಾ ತೆರೆದಿದ್ದು ಇದ್ದು ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಸ್ಮೀತಾ ಇಬ್ಬರು ನೊಡಲು ಅಲಮಾರಾದಲ್ಲಿದ್ದ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲಾ. ಅಲಮಾರಾದಲ್ಲಿದ್ದ 1) 40 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಒಂದು ಜೊತೆ ಪಾಟ್ಲಿಗಳು. ಅ||ಕಿ|| 110000/ 2)55 ಗ್ರಾಂ ಬಗಾರದ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಚೈನ್ ಮಾದರಿ  ಅದರಲ್ಲಿ ಕರಿಮಣಿಗಳು ಹವಳ ಮುತ್ತು ಇದ್ದಿದ್ದು  ಅ||ಕಿ|| 151250/ 3)25 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಒಂದು ಜೊತೆ ಬಳೆಗಳು ಅ||ಕಿ|| 68750 /ರೂ 4) 20 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಒಂದು ಜೊತೆ ಬಳೆಗಳು ಅ||ಕಿ|| 55000/ರೂ 5) 20 ಗ್ರಾಂದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲಾಕೆಟಗಳು  ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಲೊ ಚೈನ್ ಇನ್ನೊಂದು  ರೊಪ್ ಲಾಕೇಟಅ||ಕಿ||55000/ರೂ 6) 5 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ಅ||ಕಿ|| 13750/ 7) 10 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರ ಒಂದು ಸುತ್ತಉಂಗುರ ಅ||ಕಿ|| 27500/ರೂ 8) 5 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಲೀಪ್ ( ನವಿಲು ಮಾದರಿ)ಉಂಗುರು ಅ||ಕಿ|| 13750/ರೂ 9) 32 ಗ್ರಾಂದಲ್ಲಿ 4 ಜೊತೆ  ಗುಂಡು ಬೆಂಡೊಲಿಗಳು ಅ||ಕಿ|| 88000/ರೂ 10) 10 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಒಂದು ಮಂಗಳಸೂತ್ರ  ಕಟ್ಟಾಗಿದ್ದು ಅ||ಕಿ|| 27500/ರೂ ಹಾಗು ನಗದು ಹಣ 40 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ  ಇರಲಿಲ್ಲಾ ಯಾರೊ ಕಳ್ಳರು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಕಿಡಕೀಯ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಕೈ ಹಾಕಿ ಒಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ ತೆರೆದು ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಅಲಮಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ 23 ತೊಲೆಯ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳು ಒಟ್ಟು ಅ||ಕಿ|| 610500/-  ಹಾಗೂ ನಗದು ಹಣ 40000 ರೂ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಅಣ್ಣನಾದ ಸಚೀನ ಸಾ|| ಐರವಾಡಿ ಕಲಬುರಗಿ ಇವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಇಂದು ನಾನು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು  ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಡಲು ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಪ್ರಕರಣ  ದಾಖಿಲಾದ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ.
ವಾಡಿ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ:19/02/2017 ರಂದು 9.00 ಎಎಮ್ ಸುಮಾರಿಗೆ  ಪಿರ್ಯಾದಿಯ  ಗಂಡನಿಗೆ ದಾದರಾವ ತಂದೆ ಬಾಬುರಾವ , ಭಗವಾನ ತಂದೆ ಬಾಬುರಾವ, ಮಾರುತಿ ತಂದೆ ಬಾಬುರಾವ, ಬಲರಾಮ ತಂದೆ ಬಾಬುರಾವ ಹಾಗೂ ಸುಭಾಷ ತಂದೆ ದಾದರಾವ ರವರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಏ ರಂಡಿ ಮಗನೇ ನೀನು ನಮಗೆ ಹಣ ಕೊಡು ಅಂತಾ ಊರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ತಿರುಗಡುತ್ತಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಮರ್ಯಾದೆ ಕಳಿತಾ ಇದ್ದಿ ರಂಡಿ ಮಗನೇ ನೀನು ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಊರಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮುಂದೆ ನಾವುಹಣ ಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ನೀನಗೆ ಖಲಾಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನೀನು ಊರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಡ ಸಾಯಿ ಮಗನೇ ಅಂತಾ ಧಮಕಿ ಹಾಕಿ ಹೊರಟು ಹೊದ ನಂತರ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಗಂಡನು ಅಂಜಿ ಅದೇ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕೊಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ ಹಗ್ಗದಿಂದ ಜಂತಿಗೆ ನೇಣು ಬಿಗಿದುಕೊಂಡು ಮೃತ ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡವರು ಪಿರ್ಯಾದಿ ಗಂಡನಿಗೆ ಬೈದು ಧಮಕಿ ಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಪಿರ್ಯಾದಿಯು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ತಡವಾಗಿ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ  ಅಂತಾ ಇತ್ಯಾದಿ ವಗೈರೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಅರ್ಜಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಪ್ರಕರಣ  ದಾಖಿಲಾದ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ.