Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, November 19, 2015

Yadgir District Reported CrimesYadgir District Reported Crimes

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 326/2015 PÀ®A 78 (3) ¸ÀAUÀqÀ 420 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ: 18/11/2015 gÀAzÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 06:00 ¦.JªÀiï PÉÌ ²æà ªÀiË£ÉñÀégÀ ªÀiÁ° ¥ÁnÃ¯ï ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ ªÀÄÆ® d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ, ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä E§âgÀÆ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæzÉÆA¢UÉ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ¸ÀÆa¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 18/11/2015 gÀAzÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 04:00 ¦.JªÀiï PÉÌ MAzÀÄ RavÀ ¨sÁwä §A¢zÀÄÝ CzÉãÉAzÀgÉ AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀzÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥ÉÃmïzÀ ¸ÀÆgÀd±ÉÃl EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ E§âgÀÆ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ²æà ªÀiË£ÉñÀégÀ ªÀiÁ° ¥Ánî ¦.J¸ï.L (PÁ¸ÀÆ) ºÁUÀÆ ¦.L r.¹.Dgï.© ²æà KUÀ£ÀUËqÀ ºÁUÀÆ CªÀgÀ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥ÉÃlzÀ ¸ÀÆgÀd±ÉÃl EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ E§âgÀÆ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ PÀÆV PÀgÉzÀÄ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ §gÀÄvÀÛªÉ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gɬĹj CAvÁ ºÉý ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ CªÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À «ZÁj¸À¯ÁV ¨Á®¥Àà vÀAzÉ RAqÀ¥Àà ºÉƤUÉÃj ªÀAiÀiÁ,70 ªÀµÀð, 2} ªÀiÁ£À¥ÀàUËqÀ vÀAzÉ ºÉÆ£ÀߥÀàUËqÀ ¸Á, ªÀÄÄAqÀVð DgÉÆævÀjAzÀ  1} 4610/- £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2} JgÀqÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ¥ÉÆãÀUÀ¼ÀÄ 3} ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ 4} JgÀqÀÄ ¨Á¯ï ¥Á¬ÄAmï ¥É£ÀUÀ¼ÀÄ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 326/2015 PÀ®A 78 (3) ¸ÀAUÀqÀ 420 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 154/2015 PÀ®A 107 ¸ÀA. 151 ¹.Dgï.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ 18-11-2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12.00 ¦.JA PÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀiÁr UÁæªÀÄzÀ £ÁUÀgÀ PÀmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd£ÀjPÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁqÀÄvÀÛ, aÃgÁqÀÄvÀÛ, MzÀgÀĪÀzÀÄ ªÀiÁr ªÀÄ»¼ÉjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼À°è ¨sÀAiÀĪÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ ¥ÉÆãÀ PÀgÉ ªÉÄgÉUÉ ¦gÁå¢üAiÀÄÄ ªÀÄzÁåºÀß 1.30 ¦.JA PÉÌ UÁæªÀÄPÉÌ ¨ÉÃn ¤ÃrzÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è aÃgÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr »rzÀÄ «ZÁj¹ ªÀÄ£ÉßZÀÑjPÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ PÀ®A 151 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ 2.30 ¦.JA PÉÌ PÀ®A 107 ¸ÀA. 151 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÝ C¥ÀgÁzsÀ.
PÉÆÃqÉPÀ®è ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 68/2015 PÀ®A:341,323,324,504,506 ¸ÀA:34 L.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ 18.11.2015 gÀAzÀÄ 11.30 UÀAmÉUÉ ²æà ZÀ£Àߧ¸À¥Àà vÀAzÉ eÉmÉÖ¥Àà ªÀÄ®ªÀÄÄvÉÛÃgÀ ªÀAiÀÄ:30,G:MPÀÌ®ÄvÀ£À, eÁ:»AzÀÆ PÀÄgÀħgÀ, ¸Á:¦ÃgÀUÁgÀ zÉÆrØ PÀPÉÌÃgÁ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß §gɹzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¤£Éß ¢:17.11.2015 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CtÚ£ÁzÀ ¥ÀgÀªÀÄtÚ gÀªÀgÀÄ £ÀªÀÄä PÉ®¸À ¸À®ÄªÁV PÀPÉÌÃgÁPÉÌ §AzÀÄ £ÀAvÀgÀ £ÀªÀÄä zÉÆrØUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ dĪÀÄägÀ PÁåA¥ï ºÀwÛgÀ eÉmÉÖ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ¦ÃgÀUÁgÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É E§âgÀÆ PÀÆr £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ ºÉÆ®zÀªÀgÁzÀ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ªÀÄÄgÀrØ, ªÀiÁ¼À¥Àà vÀAzÉ £ÀAzÀ¥Àà ªÀÄÄgÀrØ, ªÀÄvÀÄÛ EªÀgÀ C½AiÀÄ£ÁUÀ¨ÉÃPÁzÀ §¸À¥Àà vÀAzÉ £ÀAzÀ¥Àà PÀÄj gÀªÀgÀÄ §AzÀªÀgÉ £ÀªÀÄUÉ CqÀØUÀnÖ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ¨ÉÆøÀr ªÀÄPÀÌ¼É zÉÆqÀØ¥Àà ¥ÀgÀªÀÄtÚ£À ºÉÆ®zÀ°è £ÀªÀÄUÉ ºÉüÀzÉà PÉüÀzÉà ¨Á« vÉÆÃr PÀgÉAmï ªÉÆÃmÁgï PÀÄr¹ ¤ªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÁªÀj ªÀiÁrPÉÆAr¢Ýj, ¤ªÀÄUÉ £ÁªÀÅ JµÉÆÖÃAzÀÄ ¸À® £ÀªÀÄä zÉÆqÀØ¥Àà£À ºÉÆ®zÀ°è PÀÆr¹zÀ PÀgÉAl ªÉÆÃmÁgï vÉUÉzÀÄPÉƽîj CªÀgÀ ºÉÆ®zÉƼÀUÉ ºÉÆUÀ¨ÉÃrj CAvÁ CAzÀgÀÆ £ÀªÀÄä ªÀiÁvÀÄ PÉüÀÄwÛ®è. EªÀvÀÄÛ ¤ªÀÄUÉ MAzÀÄ UÀw PÁt¸ÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ CAzÀªÀgÉà CªÀgÀ°èAiÀÄ ±ÀgÀt¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ¼À¥Àà gÀªÀgÀÄ C°èAiÉÄà ©¢ÝzÀÝ §rUÉUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £À£Àß PÀÄArzÀqÀzÀ ªÉÄÃ¯É JqÀUÀqÉ qÀħâzÀ ªÉÄÃ¯É JqÀUÀqÉ gÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ PÀAzÀÄUÀnÖzÀ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁ¥Àr¹ £À£ÀߣÀÄß £É®PÉÌ PÉqÀ« £Á£ÀÄ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É ©zÁÝUÀ §¸À¥Àà vÀAzÉ £ÀAzÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ £À£Àß JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ, DUÀ £À£Àß eÉÆvÉUÉ EzÀÝ £À£Àß CtÚ ¥ÀgÀªÀÄtÚ£ÀÄ ©r¸À®Ä §AzÁUÀ ¨ÉÆøÀr ªÀÄUÀ£Éà ¤Ã£ÀÄ CqÀØ §AzÀgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ, DUÀ £Á£ÀÄ aÃgÁqÀ®Ä C°èAzÀ¯Éà ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ªÀiÁ£À¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ ªÀÄ®ªÀÄÄvÉÛÃgÀ ºÁUÀÄ ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ¦ÃgÀUÁgÀ gÀªÀgÀÄ £ÉÆÃr §AzÀÄ ©r¹zÀÄÝ, EªÀgÀÄ ©r¸À¢zÀÝgÉ £ÀªÀÄUÉ E£ÀÆß ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. ºÉÆÃUÀĪÁUÀ F ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ªÀÄPÀ̼Éà EªÀvÀÄÛ £ÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è G½¢¢ÝÃj E£ÉÆßAzÀÄ ¸À® ¹PÀÌgÉ fêÀAvÀ ©qÀĪÀ¢®è. CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆÃVzÀÄÝ, PÁgÀt «£ÁPÁgÀt £ÀªÀÄUÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹. F WÀl£ÉAiÀÄ°è £À£Àß CtÚ ¥ÀgÀªÀÄtÚ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ DVgÀĪÀ¢®è. £Á£ÀÄ WÀl£É £ÀAvÀgÀ £ÀªÀÄÆäjUÉ ºÉÆÃV «ZÁgÀ ªÀiÁr FUÀ vÀqÀªÁV §A¢gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ºÉýPÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 68/2015  PÀ®A:341, 323, 324, 504, 506 ¸ÀA:34 L.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
PÉÆÃqÉPÀ®è ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 69/2015 PÀ®A 323, 504, 342, 363 ¸ÀA:34 L¦¹ ¸ÀA 3(I)(X) SC.ST .PA.ACT 1989 :- ¢£ÁAPÀ: 18.11.2015 gÀAzÀÄ 19.15 UÀAmÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw zÉêÀªÀÄä UÀAqÀ «oÀ¯ï gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ:28, G:PÀÆ°, eÁ:»AzÀÆ ®A¨ÁtÂ, ¸Á:dĪÀiÁ®¥ÀÆgÀ zÉÆqÀØ vÁAqÁ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢ CfðAiÀÄ£ÀÄß  ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß UÀAqÀ £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß JwÛPÉÆAqÀÄ PÉÆqÉÃPÀ¯ï UÁæªÀÄPÉÌ D¸ÀàvÉæUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÀ£ÀzÀ ¸ÀAvÉ ºÀwÛgÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¢:15.11.2015 gÀAzÀÄ ¨Á£ÀĪÁgÀ ªÀÄzÁåºÀß 12.00 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è £À£Àß UÀAqÀ£À£ÀÄß ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ f¯ÉèAiÀÄ dªÀÄRAr vÁ®ÆQ£À PÉÆ®ÆèègÀÄ UÁæªÀÄzÀªÀgÁzÀ ¥ÉÊUÀA¨sÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ vÀªÀÄä£ÁzÀ C«Äãï¸Á¨ï ºÁUÀÄ E§âgÀÄ ¸ÀAUÀrUÀgÀÄ PÁj£À°è §AzÀÄ £À£Àß UÀAqÀ£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄ £À£Àß PÀtÄÚ ªÀÄÄAzÉ£É PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ “¯Éà ®A¨Át ¸ÀļÉà ªÀÄUÀ£Éà ¤£Àß vÀªÀÄä £ÀªÀÄUÉ zÀÄqÀÄØ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ DzÀÝjAzÀ ¤£ÀߣÀÄß JwÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀgÉ CªÀ£ÀÄ ¹PÉ̹UÀÄvÁۣɔ JAzÀÄ PÁj£À°è JwÛ ºÁQPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä Hj£ÀvÀÛ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃzÀgÀÄ. §qÀ »AzÀĽzÀ zÀ°vÀ ®A¨Át d£ÁAUÀzÀªÀ¼ÁzÀ £Á£ÀÄ vÀªÀÄä°è «£ÀAw¹PÉƼÀÄîªÀzÉãÉAzÀgÉ £ÁªÀÅUÀ¼ÀÄ £À£Àß UÀAqÀ ºÁUÀÄ £À£Àß UÀAqÀ£À vÀªÀÄä ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ DVzÀÄÝ, F «µÀAiÀÄzÀ°è £ÀªÀÄä PÀÄlÄA§ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃw¬ÄAzÀ zÀÄqÀÄØ vÉUÉzÀÄPÉÆArgÀĪÀ¢®è. £À£Àß UÀAqÀ£À£ÀÄß C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV vÀªÀÄä Hj£À°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÉÊPÁ®Ä PÀnÖ UÀȺÀ §AzsÀ£ÀzÀ°è EnÖgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt »AzÀĽzÀ zÀ°vÀ ®A¨ÁtÂà d£ÁAUÀzÀªÀgÁzÀ £ÀªÀÄä PÀÄlÄA§PÉÌ eÁw ¤AzsÀ£É ºÁUÀÄ ±ÉÆõÀ£ÉAiÀiÁVzÉ. DzÀÝjAzÀ vÁªÀÅUÀ¼ÀÄ £À£Àß UÀAqÀ£À£ÀÄß ¥ÉÊUÀA¨sÀgÀ ºÁUÀÄ CªÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ C«Äãï¸Á¨ï gÀªÀgÀ UÀȺÀ §AzsÀ£À¢AzÀ ©r¹ £À£ÀUÉ ¸ÀÆPÀÛ £ÁåAiÀiÁ MzÀV¹PÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ DgÀPÀëPÀgÁzÀ vÀªÀÄä°è F PÀ¼ÀPÀ½AiÀÄ «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA:69/2015 PÀ®A:323, 504, 342, 363 ¸ÀA:34 L¦¹ ¸ÀA:3(1)(10) J¸ï.¹/J¸ï.n ¦.J JPïÖ-1989 £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 19-11-2015 ¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 19-11-2015

ªÀÄ£Àß½î ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 134/2015, PÀ®A 32, 34 PÉ.E PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 17-11-2015 gÀAzÀÄ M§â ªÀåQÛ ªÀÄ£Àß½ UÁæªÀÄzÀ ªÀqÀØgÀ PÁ¯ÉÆä PÀqÉUÉ CPÀæªÀĪÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ ²æÃPÁAvÀ C¯Áè¥ÀÄgÀ ¦.J¸À.L ªÀÄ£Àß½î ¥Éưøï oÁuÉ RaÃvÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ªÀÄ£Àß½î ZÀZÀð PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV J®ègÀÄ ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ ¤UÁ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¤AvÁUÀ ªÀÄ£Àß½î §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ªÉAPÀl vÀAzÉ CAeÉ¥Áà ªÀqÀØgÀ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: ªÀqÀØgÀ, ¸Á: ªÀÄ£Àß½ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉUÀ® ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ PÉÊ aî ElÄÖPÉÆAqÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwzÀÄÝ CªÀ¤UÉ ¤°è¹ aîzÀ°è K¤zÉ? CAvÀ PÉüÀ®Ä CªÀ£ÀÄ aîzÀ°è SÁ° ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼ÀÄ EªÉà CAvÀ w½¹zÀÄÝ, ¦J¸ïL gÀªÀjUÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀj aî ©aÑ £ÉÆÃqÀ¯ÁV aîzÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ ¸ÀgÁ¬Ä ¸ÁUÁlzÀ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÁgÀgÀÄ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ªÀUÉÊgÉ EzÉAiÉÄà CAvÀ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä DvÀ£ÀÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CPÀæªÀĪÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀÄwzÉÝÃ£É CAvÀ w½¹gÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj aîzÀ°èzÀÝ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ¥Àjò°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV aîzÀ°è 180 JªÀÄ.J® ªÀżÀî 40 AiÀÄÄ.J¸ï «¹Ì ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ ¨Ál°UÀ½zÀÄÝ C.Q 2003=60 gÀÆ. J¯Áè ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼ÀÄ ¦.J¸À.L gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

KALABRAGI DISTRICT REPORTED CRIMES

ಕಳವು ಪ್ರಕರಣ:
ಚೌಕ ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 18.11.2015 ರಂದು  ಶ್ರೀ ಗುರುಪ್ರಕಾಶ ತಂದೆ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಮುಗಳಿ ಸಾಃ ಜನತಾ ಲೇಔಟ ಕಲಬುರಗಿ ಇವರು ದಿನಾಂಕಃ 13.10.2015 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 5.00 ಗಂಟೆಗೆ  ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಿಲ್‌ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮನೆಯೋಳಗೆ ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಮರಳಿ 6.00 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಹೀರೋ ಹೊಂಡಾ ಸ್ಪೆಲಂಡರ  ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ ಕೆಎ 32  ಯು 5919 ನೇದ್ದು ಇರಲ್ಲಿಲ.  ಆಗ ನಾನು ಗಾಬರಿಗೊಂಡು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ನನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಿಲ್‌ ಕಳುವಾದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ನಾನು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ  ಸ್ನೇಹಿತರು ಸೇರಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹುಡಕಾಡಿದ್ದು ಪತ್ತೆ ಆಗಿರುವದಿಲ್ಲ. ಸದರಿ ನನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ಯೋರೊ ಕಳ್ಳರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋದ ಬಗ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಚೌಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಮಟಕಾ ಜೂಜುಕೋರನ ಬಂಧನ:
ನಿಂಬರ್ಗಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ದಿನಾಂಕ 18-11-2015 ರಂದು ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ ಎಸ್. ರಾಠೋಡ ಪಿ.ಎಸ್. ನಿಂಬರ್ಗಾ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ರವರು ಮಾಡಿಯಾಳ ಗ್ರಾಮದ  ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂಧಿಯವರಾದ  ಹಜರತ ಅಲಿ ಪಿಸಿ 154, ಶಿವಶರಣ ಸಿಪಿಸಿ 1153 ರವರೊಂದಿಗೆ ಪಂಚರಾದ ಶಿವಾನಂದ, ಮಹಾದೇವ ಇವರನ್ನು ಬರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಿಬ್ಬಂಧಿ ಹಾಗೂ ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಭಾಕರ ತಂದೆ ಬಾಬು ಸಾ: ಮಾಡಿಯಾಳ ಇತನನ್ನು ದಸ್ತಗೀರ ಮಾಡಿ ಆತನಿಂದ  ನಗದು ರೂ 1210/- ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಮಟಕಾ ನಂಬರ ಬರೆದ ಚೀಟಿ, ಒಂದು ಬಾಲ ಪೆನ ನೇದ್ದವುಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆತನ ವಿರುದ್ದ ನಿಂಬರ್ಗಾ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಮಟಕಾ ಜೂಜುಕೋರನ ಬಂಧನ:
ಕಮಲಾಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ದಿನಾಂಕ 18.11.2015 ರಂದು ಓಕಳಿ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ನೋಡಲು ಓಕಳಿ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಬರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕರೆದು ಬಾಂಬೆ ಮಟಾಕ ಇದೆ 1 ರುಪಾಯಿಗೆ 80 ರುಪಾಯಿ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು ಮಟಕಾ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಬರೆದು ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ ಕತಲಸಾ ಪಿಸಿ 310, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಪಿಸಿ 1229 ರವರು ಮತ್ತು ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಮಟಕಾ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಗೊರಖನಾಥ ತಂದೆ ಸಂಗಣ್ಣ ದುರ್ಗೆ ಸಾ: ಅಂಬಲಗಿ ತಾ:ಜಿ: ಆಳಂದ ಜಿ: ಕಲಬುರಗಿ ಈತನಿಗೆ ದಸ್ತಗೀರ ಮಾಡಿ ಆತನಿಂದ ನಗದು ಹಣ 550/- ರೂ, ಒಂದು ಬಾಲ ಪೇನ, ಮತ್ತು 2 ಮಟಕಾ ಚೀಟಿಗಳು ಜಪ್ತಿಮಾಡಿ ಆತನ ವಿರುದ್ದ ಕಮಲಾಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.