Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, October 22, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¦ügÁå¢ ®ªÀPÀıÀ vÀAzÉ C£ÀAvÀgÁªï ªÀAiÀiÁ: 22, eÁw: §UÉïï G: ¨ÉÃPÀjAiÀÄ°è PÉ®¸À ¸Á: °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ vÀ£Àß ¸ÀA§A¢ü ªÀÄÈvÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ£ÉÆA¢UÉ ¢: 21-10-2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-30 UÀAmÉUÉ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è£À ®Qëöäà qÁ¨Á ºÀwÛgÀ ªÁQAUï ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ï ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀzÀ°è °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁUÀ »A¢¤AzÀ §AzÀ ªÉƺÀäzï gÀ¦ü vÀAzÉ ¸ÁºÉçºÀĸÉÃ£ï ªÀAiÀiÁ: 23, ªÀÄĹèA «zÁåyð ¸Á: ¸ÀeÁð¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-28-«-9250 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ »AzÉ UÁAiÀiÁ¼ÀĪÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ wgÀÄ«£À°è ¤AiÀÄAwæ¸ÀzÉà »A¢¤AzÀ ªÀÄÈvÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁAiÀiÁgÁªÀiï ªÀAiÀiÁ: 30, eÁw: §UÉïï G: ¨ÉÃPÀjAiÀÄ°è PÉ®¸À ¸Á: °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ FvÀ¤UÉ lPÀÌgïPÉÆnÖzÀÝjAzÀ DvÀ¤UÉ §®UÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÁUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, D¥Á¢vÀ ªÀÄvÀÄÛ »AzÉ PÀĽvÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«UÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 288/13 PÀ®A. 279, 337, 338, 304(J) L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


 

¢£ÁAPÀ:21-10-2013 gÀAzÀÄ ªÀiÁ£Àå f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæ ¸ÀA:2 ºÉZï.¹./r¹Dgï.©/2013 ¢£ÁAPÀ:13-10-2013 £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ªÀiÁ£Àå ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ C°UÀqï f¯Éè GvÀÛgÀ ¥ÀæzÉñÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ ¥ÀvÀæ ¸ÀA:1181/2013 ¢£ÁAPÀ:24-09-2013 £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ »A¢AiÀÄ°è §gÉzÀ ªÀiÁ£Àå ªÀÄÄRå £Áå¬ÄPÀ zÀAqÁ¢üPÁjUÀ¼À £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ C°UÀqï gÀªÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀvÀæ ¸ÀA: /2013 £ÉÃzÀÄÝ ªÀ¸ÀƯÁVzÀÄÝ, CzÀgÀ°è ¹Dgï.¦¹ 156(3) CrAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢ EzÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠩ÃgÉÃAzÀæ ¹AºÀ FvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ UÀd¥Á® ¹AºÀ FvÀ£ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ£À ¨Á§Ä¯Á¯ï PÁl£ï «Ä¯ï£À°è ¦ülgï PÉ®¸ÀPÉÌ §A¢zÀÄÝ, DgÉÆæ 3) ಮಾಲನ್ ತಂದೆ ಸುರೇಶ ಸಾ:ಗದಿಯಾ ಚಾವುಪೂರು ಠಾಣೆ ಅತರೌಲಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಲಿಗಡ4)     ಪೊಪಿ ಸಿಂಹ @ ಪೊಪ ತಂದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾ. ಸಾ:ಗೂಲಾಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಪಾಲಿಮುಕಿಮಪುರ £ÉÃzÀݪÀgÀÄ ¨Á§Ä¯Á¯ï & eÉÊ£ï PÀA¥À¤AiÀÄ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¯Éçgï UÀÄwÛUÉzÁgÀgÀÄ EzÀÄÝ, vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ UÀd¥Á® ¹AºÀ FvÀ¤UÉ ¦ülgï PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀÛ ¥Àæw wAUÀ¼ÀÄ gÀÆ.18000/- UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁ¹PÀ ªÉÃvÀ£À ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 43 wAUÀ¼À ªÉÃvÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥Àæw wAUÀ¼À 18.000/- gÀÆUÀ¼ÀAvÉ PÉÆqÀĪÀzÀÄ ¨ÁQ EzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ºÀtªÀ£ÀÄß DUÁUÀ PÉüÀÄwÛzÀÄÝ, vÀ£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ 43 wAUÀ¼À ºÀtªÀ£ÀÄß PÉÆqÀzÉà £ÀÄAV ºÁPÀ®Ä DgÉÆæ ಕಪೀಲ ತಂದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರಬಾಬುಲಾಲ ಆಂಡ್ ಕಂಪನಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನಲ್ ಎಮ್.ಡಿ.ಜಿ.ಎಸ್. ಅರಿಹಂತ್ ಕಾಂಪ್ಲೇಕ್ಟ್ -583201 ಹೊಸಪೇಟೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾರತ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 6 d£ÀgÀÄ ¸ÀAZÀÄ ªÀiÁr ¢£ÁAPÀ:28-03-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ HlzÀ°è «µÀ ¨ÉÃgɹ PÉÆ¯É ªÀiÁr ±ÀªÀzÀ ªÀÄgÀuÉÆÃvÀÛgÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß PÀ£ÁðlPÀzÀ°èAiÉÄà ªÀiÁr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ PÀ£ÁðlPÀzÀ ¥ÉưøÀgÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV vÀ¤SÉ ¤ªÀð»¸ÀzÉà EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ §qÀªÀ£ÁzÀ £À£ÀUÉ £ÁåAiÀÄ zÉÆgÀQ¹PÉÆlÄÖ 43 wAUÀ¼À ¨ÁQ ªÉÃvÀ£ÀªÀ£ÀÄß MzÀV¸ÀĪÀAvÉ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ »A¢AiÀÄ°è EgÀĪÀ ¦ügÁå¢üAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉðmï AiÀiÁqÀð oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA:93/2013 PÀ®A:406.302. ¸À»vÀ 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

ಫಿರ್ಯಾದ PÉ.«gÉñÀ vÀAzÉ PÉ.UÉÆëAzÀ¥Àà, 28 ªÀµÀð, eÁ: £ÉÃPÁgÀ, G:CmÉÆà ZÁ®PÀ, ¸Á: ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä, ºÁ.ªÀ: gÁVªÀiÁ£ÀUÀqÀØ ¸ÉÖõÀ£ï KjAiÀiÁ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ
FvÀನು ಅಟೋ ಚಾಲಕನಿದ್ದು, ರೇಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ನ ಅಟೋ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಟೋವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಆರೋಪಿತgÁzÀ ¨ÉÆA¨Á¬Ä EvÀgÀ ªÀÄƪÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ
gÀªÀgÀÄ ಹಳೇ ದ್ವೇಷದಿಂದ
ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ 'ಏನಲೇ ಸೂಳೆ ಮಗನೇ ನಾವು ಗೋಲಿ ಆಟವಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೀನಲೇ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೊಂಬಾಯಿ ಈತನು ಬೆಲ್ಟ್ ನಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ಸಣ್ಣ ರಕ್ತಗಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 142/2013 PÀ®A.323, 324, 504, 506, ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-


 

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:22.10.2013 gÀAzÀÄ 73 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 11,400/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

Gulbarga District Reported Crimes

ಎ.ಟಿ.ಎಮ್. ನಲ್ಲಿ ಕಳವು ಪ್ರಕರಣ :
ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಮೇಲಗಿರಾಚಾರ್ಯ ತಂದೆ ಹೈಗ್ರವಚಾರ್ಯ ಸಾ|| ಪ್ಲಾಟ ನಂ.107 ಶಕ್ತಿನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ  ರವರು ದಿನಾಂಕ. 04.11.2012 ರಂದು  ನಾನು ಎ.ಟಿ.ಎಂ ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಜೇವರ್ಗಿ ಕಾಲೂನಿಯಿಂದ ಹಣ ತಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹೋದಾಗ ಎ.ಟಿ.ಎಂ ಕೀ ಬೋರ್ಡ ಸರಿಯಾಗ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಆಗ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು ಹಣ ಬರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಹೋದ ನಂತರ ಯಾರೋ ನನ್ನ ಅಕೌಂಟನಲ್ಲಿಯ 34,000/- ರೂ ಹಣ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೋಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ನೀಡಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.  
ದರೋಡೆಕೊರರ ಬಂಧನ:
ರೋಜಾ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 21-10-2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ರೋಜಾ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೆಸಿಟಿ ಇಂಜಿನೀಯರಿಂಗ ಕಾಲೇಜು ಹತ್ತಿರ ರಿಂಗ ರೋಡಿಗೆ ದರೋಡೆಗೆ ಸಿದ್ದತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕುಳಿತಿದ್ದ 1) ಸತೀಶ @ ಮಾರ್ಕೇಟ ಸತೀಶ @ ಸಂಗಮ ಸತೀಶ ತಂದೆ ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾಮಿ ರೆಡ್ಡಿ ಸಾ: ಯಾಕುಬ ಮನಿಯಾರ ಚಾಳ ಪೋಸ್ಟ ಆಫೀಸ ಹತ್ತಿರ ಗುಲಬರ್ಗಾ 2) ರಶೀದ @ ಶೇಖರಸೀದ ತಂದೆ ಶೇಖ ಬಸೀರ ಅಹ್ಮದ ಸಾ: ಸಾಹೇಬ ಸ್ಕೂಲ ಹತ್ತಿರ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ ಗುಲಬರ್ಗಾ 3) ನಾಗರಾಜ @ ಸ್ಮಾಟ ನಾಗ ತಂದೆ ವೆಂಕಟೇಶ ಯಾದವ ಸಾ : ಬಂಬು ಬಜಾರ ಗಂಜ ಗುಲಬರ್ಗಾ 4) ವಿಶಾಲ ತಂದೆ ರಾಜಸಿಂಗ ಟಾಕ್ ಸಾ: ಮೇಹತ್ತಾರ ಗಲ್ಲಿ ಗಾಜೀಪೂರ ಗುಲಬರ್ಗಾ 5) ಸಾಗರ ತಂದೆ ಬಲರಾಜ ಲಾಹೋಟಿ ಸಾ : ಮೇತ್ತಾರ ಗಲ್ಲಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ 6) ಸಾಗರ ತಂದೆ ರಾಜು ರಿಡ್ಲಾನ ಸಾ: ಮೇಹತ್ತಾರ ಗಲ್ಲಿ ಗಾಜೀಪೂರ ಗುಲಬರ್ಗಾ 7) ಸಾಜೀದ ತಂದೆ ಸೈಯ್ಯದ ಹುಸೇನ ಸಾ: ಮಹ್ಮದಿ ಮಜೀದ ಹತ್ತಿರ ಎಮ್.ಎಸ್.ಕೆ. ಮಿಲ್ ಗುಲಬರ್ಗಾ 8) ಮೊಸಿನ ತಂದೆ ಅಮಿರ ಪಾಷಾ ಸಾ: ಸಂತ್ರಾಸ ವಾಡಿ ನೀಚೆ ಗಲ್ಲಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇವರನ್ನು ಶ್ರೀ ಅಮೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಐ.ಪಿ.ಎಸ್. ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಶ್ರೀ ಕಾಶೀನಾಥ ತಳಕೇರಿ ಅಪರ ಪೊಲೀಸ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಗುಲಬರ್ಗಾ ಹಾಗು ಶ್ರೀ ಸವಿಶಂಕರ ನಾಯಕ ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ.  ಉಪ ವಿಭಾಗ ರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ರೌಡಿ ನಿಗ್ರಹ ದಳದ ಅಧೀಕಾರಿಯಾದ ವಿನಾಯಕ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ. ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಠಾಣೆ ಮತ್ತು ಹೇಮಂತ ಕುಮಾರ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಠಾಣೆ ಹಾಗು ನಾರಾಯಣಪ್ಪಾ ಪಿ.ಐ. ರೋಜಾ ಠಾಣೆ ಮತ್ತು ರೌಡಿ ನಿಗ್ರಹ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ ಮಾರುತಿ ಎ.ಎಸ್.ಐ. ಶಿವಕುಮಾರ ಹೆಚ್.ಸಿ. ಶಿವಪ್ಪಾ ಕಮಾಂಡೋ ಎಚ್.ಸಿ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪಾ ಪಿಸಿ ರಾಮುಪವಾರ ಪಿಸಿ ರಫಿಯೋದ್ದಿನ ಪಿಸಿ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ ಪಿಸಿ ಸುಭಾಷ ಪಿಸಿ ಚನ್ನಪ್ಪ ಸಾಹುಕಾರ ಪಿಸಿ ರವರರೆಲ್ಲರು ಕುಡಿಕೊಂಡು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಮೇಲ್ಕಂಡ ದರೋಡೆಕೊರರನ್ನು ಬಂಧೀಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ರೋಜಾ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.  ಬಂದಿತ ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರು ಕುಖ್ಯಾತ ರೌಡಿಗಳಿದ್ದು ಗುಲಬರ್ಗಾದ ನಗರ ಹಾಗು ಇತರೆ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಪರಾಧ ಹಿನ್ನೆಲೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಸದರಿ ದರೋಡೆಕೊರರಿಂದ ದರೋಡೆ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ತಂದಿದ್ದ ತಲವಾರಗಳು ಚಾಕುಗಳನ್ನು ಖಾರದ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಹಗ್ಗ ಹಾಗು ಮುಖಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಕರಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಮಟಕಾ ಜುಜಾಟ ನಿರತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಂಧನ :
ಮಾಹಾಗಾಂವ ಠಾಣೆ :ದಿನಾಂಕ 21-10-13 ರಂದು ಪಿ,ಎಮ್,ಕ್ಕೆ ಹರಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್ಸನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರದ ಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ  ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ  ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಮಟಕಾ ಜುಜಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ಹೋಗಿ ಬರುವ ಸರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದುಕೊಂಡು 1 ರೂ ಪಾಯಿಗೆ 80 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಮೋಸ ವಂಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾ ಖಚೀತ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ತಾನು ಇಬ್ಬರೂ ಪಂಚರು ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಪಿ,ಐ ಡಿ,ಸಿ,,ಬಿ, ರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ ಫೈಜುಲ್ಲಾ ಖಾನ ಎ,ಎಸ್,ಐ ಶಿವರಾಯ ಪಿ,ಸಿ, 946, ಡಿ,ಸಿ,ಐ ಘಟಕ ಗುಲಬರ್ಗಾದ ಅಧೀಕಾರಿ ಎ,ಎಸ್,ಐ ದತ್ತಾತ್ರೆಯ ಶಿವಯೋಗಿ ಹೆಚ್,ಸಿ, 220,ಪ್ರಕಾಶ ಹೆಚ್,ಸಿ, 370, ಮಹಾದೇವ ಹೆಚ್,ಸಿ, 11 ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಹೆಚ್,ಸಿ, 98, ರವರೊಂದಿಗೆ  ಠಾಣೆಯಿಂದ ಹೋರಟು 8.15 ಪಿ,ಎಮ್,ಕ್ಕೆ ಹರಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹೋರವಲಯದಲ್ಲಿ ಜೀಪ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಸದರ  ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ 8.30 ಪಿ,ಎಮ್,ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿ ಒಂದು ಶಾಲೆಯ ಗೋಡೆಯ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ತು ನೋಡಲಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಸ್ಸ ನಿಲ್ದಾಣದ ಪಕ್ಕದ ಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಹೋಗಿ ಬರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಗೆ 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ 80 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಯುಳ್ಳ ಚೀಟಿ ಬರೆದುಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮೋಸ ವಂಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಆತನ  ಹೆಸರು ವಿಚಾರಿಸಿ ಅಂಗ ಶೋದನೆ ಮಾಡಲಾಗಿ ಆತ ತನ್ನ ಹೆಸರು ಅಂಬಾದಾಸ ತಂ ಬಾಬುರಾವ ಕಂಭಾರ ವ||28 ಜಾ|| ಕಂಭಾರ /ಗಿಸ್ಸಾಡಿ ಸಾ|| ಹರಸೂರ ಅಂತಾ ಹೆಳಿದ್ದು ಅಂಗ ಶೋಧನೆ ಮಾಡಲಾಗಿ ಆತನ  ಹತ್ತಿರ 12,000=00 ರೂ ನಗದು ಹಣ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಬೂದಿ ಬಣ್ಣದ ಇಂಟೆಕ್ಸ ಕಂಪನಿಯ ಮೊಬಾಯಿಲ ಹ್ಯಾಂಡ ಸಟ್ಟ ಅ||ಕಿ|| 300=00 ರೂ 12 ಮಟಕಾ ಅಂಕಿಸಂಖ್ಯೆ ಬರೆದ ಚೀಟಿ, ಹಾಗೂ ಒಂದು ಬಾಲಪೆನ್ನ ದೊರೆತ್ತಿದ್ದು ಸದರಿ ಮುದ್ದೆ ಮಾಲು ಹಾಗೂ ಅರೋಪಿತನೊಂದಿಗೆ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಸದರಿಯವನ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಹಾಗಾಂವ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 22-10-2013


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 22-10-2013

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 203/2013, PÀ®A 279, 337, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 08-09-2013 gÀAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/J¯ï-6285 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ CªÀÄgÀ¹AUÀ vÀAzÉ ºÁPÀªÀĹAUÀ CgÉÆÃgÁ, ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: ¹PÀ, ¸Á: UÀÄgÀÄ £Á£ÀPÀ jhÄÃgÁ, ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£À »A¨sÁUÀ ªÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ UÀuÉñÀ zÉÆÃ¸É ¸Á: GzÀVÃgÀ EªÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀzÀ JªÀiï.J¸ï. ¥Ánî ¥sÀAPÀë£ï ºÁ® PÀqɬÄAzÀ-UÀÄgÀzÁégÁ PÀqÉUÉ zÀÄqÀÄQ¤AzÀ, ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀĪÁUÀ ²ªÁf-ºÀgÀ¼ÀAiÀÄå ªÀÈvÀÛzÀ gÀ¸ÉÛ£À°è ¹.JªÀiï.¹. D¦üøï JzÀÄjUÉ £Á¬ÄUÀ¼ÀÄ CqÀØ §AzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ ¨ÉæÃPÀ ºÁQzÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ DgÉÆævÀ£À ºÀuÉAiÀÄ §®¨sÁUÀ, §® PÀtÂÚUÉ, §® UÀ®èPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁV §® Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ ¸ÉÆÃjzÀÝjAzÀ DgÉÆæUÉ ©ÃzÀgÀzÀ UÀÄgÀÄ £Á£ÀPÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹zÁUÀ ªÉÊzÀågÀ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ CªÀÄgÀ¹AUÀ¤UÉ ºÉaÑ£À aQvÉìUÉ £ÁgÁAiÀÄt ºÀÈzÁ®AiÀÄ D¸ÀàvÉæ, ºÉÊzÁæ¨ÁzÀzÀ°è zÁR°¹zÁUÀ C°è aQvÉì ºÉÆAzÀÄvÁÛ UÀÄtªÀÄÄR£ÁUÀzÉ, ¢£ÁAPÀ 21-10-2013 gÀAzÀÄ CªÀÄgÀ¹AUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄfÃðvÀ PËgÀ UÀAqÀ CªÀÄgÀ¹AUÀ CgÉÆÃgÁ, ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: ¹PÀ, ¸Á: UÀÄgÀÄ £Á£ÀPÀ jhÄÃgÁ, ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.   

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 84/2013, PÀ®A 3(1) (10) J¸ï.¹/J¸ï.n 1989 ¦J DåPïÖ eÉÆvÉ 341, 504, 323, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21-10-2013 gÀAzÀÄ °AUÀzÀ½î (PÉ) UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀgÁzÀ  UÀt¥ÀvÀgÉrØ vÀAzÉ QµÀ×gÉrØ ¨É®ÆgÉ, QµÀ×gÉrØ vÀAzÉ ©üêÀiÁgÉrØ ¨É®ÆgÉ, ºÀtªÀiÁägÉrØ vÀAzÉ ©üêÀiÁgÉrØ, J®ègÀÆ ¸Á: °AUÀzÀ½î (PÉ) EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁzÀ¥Áà VgÀuÉ, ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: °AUÀzÀ½î (PÉ) EªÀgÀ ºÁUÀÆ EªÀgÀ ªÁºÀ£ÀPÉÌ PÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr, CªÁZÀå ±À§ÞUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, MwÛ »rzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹, PÀÄwÛUÉ »rzÀÄ zÀ¨Á¬Ä¹ PÉʨÉgÀ¼ÀÄUÀ½AzÀ PÉzÀj vÀgÀazÀ gÀPÁÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 185/2013, PÀ®A 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ 420 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21-10-2013 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1)¸ÀwõÀ vÀAzÉ gÁªÀtÚ PÉÆý ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÉ, ¸Á: ºÀ¹ìPÉÃgÁ, 2) ªÀiÁgÀw vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀ PÁA§¼É ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, eÁw: zÀ°vÀ, ¸Á: zÀÄqÀPÀ£Á¼À, 3) ZÁAzÀ¥Á±Á vÀAzÉ ±ÁzÀÄÝ®¸Á§ ªÀÄįÁè ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: vÉUÀA¥ÀÆgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ OgÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ°è 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÉƸÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ PÀ.gÁ.¥ÉÆ ªÀw¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄgÉñÀ ¸ÀUÀj ¦.J¸ï.L.(PÁ¸ÀÄ) OgÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgɬĹPÉÆAqÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ 01  gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ d£ÀjUÉ ªÀÄ£À ªÀ°¹, ¥sÀĸÀ¯Á¬Ä¹ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ CªÀjUÉ £ÀA§j£À aÃn §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr C¥Á¢vÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr F PÀÈvÀåPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ d¦Û ªÀiÁrzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ®UÀwÛ¹ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæ PÉÆnÖzÀ£ÀÄß ¹éÃPÀj¹PÉÆAqÀÄ eÁÕ¥À£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtgÀ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 187/2013, PÀ®A 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 21-10-2013 gÀAzÀÄ PÀ.gÁ.¥ÉÆ ªÀw¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÀȵÀÚPÀĪÀiÁgÀ ¥ÁnÃ¯ï ¦J¸ïL (PÁ.¸ÀÄ) UÁA¢üUÀAd ¥ÉÆð¸ï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ ©ÃzÀgÀ ªÀÄ£Àßö½ gÉÆÃrUÉ ºÁgÀÆgÀUÉj PÀªÀiÁ£À ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É M§â ªÀåQÛAiÀÄÆ KPÀ gÀÆ¥Á¬ÄPÉÆà C¹ì gÀÆ¥Á¬Ä KPÀ gÀÆ¥Á¬ÄPÉÆ C¹ì gÀÆ¥Á¬Ä CAvÁ PÀÆUÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ UÀªÀÄ£À vÀ£Àß PÀqÉUÉ ¸É¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqɸÀÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É WÀl£Á ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV zÁ½ £ÀqɬĹ ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÀ DgÉÆæ gÁPÉñÀ vÀAzÉ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ºÀÆUÁgÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁ: J¸ï.¹ zÀ°vÀ, ¸Á: ºÁgÀÆgÀUÉÃj EvÀ£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¹§âA¢üAiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ zÁ½ £ÀqɬĹ, zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆæ DlPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 700/- ºÁUÀÆ 03 ªÀÄlPÁ aÃn ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¥É£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.  

alUÀÄ¥Àà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 165/2013, PÀ®A 269 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21-10-2013 gÀAzÀÄ PÀ.gÁ.¥ÉÆ ªÀw¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠫ÃgÉÃAzÀæ J£ï. ¦.J¸ï.L alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ alUÀÄ¥Áà ²ªÁgÀzÀ PÀ¥ÀàgÀUÁAªÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è PÀjêÀÄ£Á¯ÁzÀ ºÀwÛgÀ AiÀiÁgÉÆà ªÀåQÛ ¸ÀvÀÛ zÀ£ÀUÀ¼À J®Ä§ÄUÀ¼À£ÀÄß gÁ² gÁ² ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¸ÀܼÀPÉÌ ¨sÉÃn ¤Ãr ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ®Ä alUÀÄ¥Áà ²ªÁgÀzÀ PÀ¥ÀàgÀUÁAªÀ gÉÆÃr£À §¢AiÀÄ°è §AiÀÄ°£À vÀUÀÄÎ ¥ÀæzÉñÀzÀ°è ¸ÀvÀÛ zÀ£ÀUÀ¼À J®Ä©£À gÁ² gÁ² ºÁQzÀÄÝ EzÀjAzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ¥ÁætPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁj GAmÁUÀĪÀ gÉÆÃUÀzÀ ¸ÉÆAPÀ£ÀÄß ºÀgÀqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ F ¸ÀܼÀzÀ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀªÀ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ®Ä F ¸ÀܼÀªÀ£ÀÄß ¸ÀvÀÛ zÀ£ÀUÀ¼À J®Ä©£À gÁ² ºÁQzÀÄÝ EzÀjAzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ¥ÁætPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁUÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ gÉÆÃUÀzÀ ¸ÉÆAPÀ£ÀÄß ºÀgÀqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EzÀÄÝzÀjAzÀ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß dgÀÄV¹ CPÀÌ ¥ÀPÀÌzÀ ºÉÆ®zÀªÀgÁzÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ §AqÉÃ¥Áà ¹AV£À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAdÄ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà G¥ÁàgÀ gÀªÀjAzÀ ªÀiÁ»w UÉÆvÁÛVzÉÝãÉAzÀgÉ F J®Ä©£À gÁ²AiÀÄ£ÀÄß alUÀÄ¥Áà ¥ÀlÖtzÀ DgÉÆæ ªÀĺÀäzÀ ªÁfÃzÀ vÀAzÉ CºÀäzÀ ºÀĸÉãÀ UÀÄvÉÛÃzÁgÀ gÀªÀjUÉ ¸ÀA§A¢¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ PÁgÀt ¸ÀܼÀzÀ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ F eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ºÁdgÀ ¥Àr¸ÀÄwzÀÄÝ, ªÀĺÀäzÀ ªÁfÃzÀ FvÀ£À ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 270/2013, PÀ®A ºÀÄqÀÄV PÁuÉ :-
¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæPÀ¯Á UÀAqÀ «oÀ® ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: ErUÀ, ¸Á: ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ £Ë¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ 2£Éà ªÀÄUÀ¼ÁzÀ GªÀiÁ ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, EPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ: 19-10-2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ GªÀiÁ EªÀ¼ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè, PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ      21-10-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
     

Gulbarga District Reported Crimes

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣಗಳು :
ಕಮಲಾಪೂರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ತಂದೆ ದಯಾನಂದ  ಬಿರಾದಾರ   ಸಾ; ಕಲಕುಟಗಿ ತಾ; ಆಳಂದ  ಜಿ: ಗುಲಬರ್ಗಾ  ಇವರ  ತಾಯಿಯಾದ ಶ್ರೀಮತಿ.ಬಸಮ್ಮ ಗಂಡ ದಯಾನಂದ ಬಿರಾದಾರ ವ; 60 ವರ್ಷ ಇವಳಿಗೆ ಕಣ್ಣಿನ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದರಿಂದ ಅವಳನ್ನು ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಮಹಾಗಾಂವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲು ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಾಯಿ ಬಸಮ್ಮ ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ಮಗನಾದ ನಾಗರಾಜ  ತಂದೆ ಶಂಭುಲಿಂಗ  ಬಿರಾದಾರ  ವ: 06 ವರ್ಷ ಈತನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಇಂದು ದಿನಾಂಕ: 21-10-2013 ರಂದು ಬೆಳೆಗ್ಗೆ ನಮ್ಮೂರಿನಿಂದ ಖಾಸಗಿ ಜೀಪಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಹೊರಟು ಕಮಲಾಪೂರದ ಓಕಳಿ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಜೀಪಿನಿಂದ ಇಳಿದು ಮುಂದೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ - ಹುಮನಾಬಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 218 ನೇದ್ದರ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಾವು ದಾಟುತ್ತಿದ್ದಾಗ  ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ಮಗ ನಾಗರಾಜ ಈತನು ನಮಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ರಸ್ತೆ ದಾಟುತ್ತಿದ್ದಾಗ  ಹುಮನಾಬಾದ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ಡಿ.ಸಿ.ಎಂ ಟೆಂಪೋ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ರಸ್ತೆ ದಾಟುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ಮಗ ನಾಗರಾಜ ಈತನಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿದನು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾನು, ನನ್ನ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯದ  ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಅಣ್ಣಾರಾವ ಚಿತಲಿ ಸಾ: ಅಂಬಲಗಾ ತಾ; ಆಳಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ ನಾಗರಾಜನ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಟೆಂಪೋದ ಮುಂದಿನ ಚಕ್ರ ಹಾದು ಹೋಗಿದ್ದು, ನಾಗರಾಜನ ಮೈಕೈಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ವೈದ್ಯರು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಕಮಲಾಪೂರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಮಾಹಾಗಾಂವ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ ತಂ ಭೀಮಸಿಂಗ ಪವಾರ  ಸಾ: ಮಹಾಗಾಂವ ತಾಂಡ  ರವರು ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶ ತಂದೆ ಶಿವರಾಮ ಚವಾಣ  ಇವರು ಕ್ರಿಕೇಟ ಆಟ ಆಡುವ ಸಂಬಂದ ದಿನಾಂಕ 20-10-2013 ರಂದು  ತಮ್ಮ  ತಾಂಡದವನೆಯಾದ ಸಂಜು ತಂದ ಶಂಕರ  ಚವಾಣ ಇತನ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಹೀರೊ ಪ್ರೊ ನಂ ಕೆ,, 32 ಇಡಿ, 5219 ನೇದ್ದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಭೂಸಣಗಿಗೆ ತಾಂಡಾದಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10.00 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಟು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೇಟ ಆಡಿ  ಸಾಯಂಕಾಲ 7,00 ಪಿ,ಎಮ್,ಕ್ಕೆ ಮಹಾಗಾಂವ ಕ್ರಾಸಿಗೆ ಬಂದು ಚಾಹ ಕುಡಿದು ಎಲ್ಲಾ ಹುಡುಗರು ಟಂಟಂ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ತಾಂಡಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ತಾನು ಪ್ರಕಾಶ ತಂದಿದ್ದ ಸದರ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತಿದ್ದು ಪ್ರಕಾಶ ಇತನು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದು 7.45 ಪಿ,ಎಮ್,ಕ್ಕೆ ಮಹಾಗಾಂವ ಕ್ರಾಸದಿಂದ ತಾಂಡಾ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದು 8.00 ಪಿ,ಎಮ್,ಕ್ಕೆ ಮಹಾಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ದಾಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಇದ್ದ ಬ್ರಿಡ್ಜ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪ್ರಕಾಶ ಇತನು ತನ್ನ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿ ಸ್ಕೀಡ್ ಮಾಡಿ ಆ ಬ್ರಿಡ್ಜಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ತಲೆಗೆ ಮೈಕೈಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯಗಲಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಕಾಶನಿಗೆ ನೋಡಲಾಗಿ ತಲೆಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಬಹಳ ರಕ್ತ ಸೋರುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಎಡಗಾಲ ಪಾದದ ಹತ್ತಿರ ರಕ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ನಂತರ  ಬಂದು 108 ದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಂದು ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಪ್ರಕಾಶ ಇನ್ನು ಮಾತಾಡುತ್ತಿಲ್ಲಾ  ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದುರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಾಹಾಗಾಂವ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಮಾಹಾಗಾಂವ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಉದಯ ತಂ ಸುಭಾಶ ದೊಡ್ಡಮನಿ  ಸಾ : ಪ್ರಶಾಂತ ನಗರು (ಎ) ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ದಿನಾಂಕ 20-10-2013 ರಂದು ಆತನ ಗೆಳೆಯನಾದ ಕುಸನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಸ್ವತಿಪೂರದ ಸಿದ್ದರಾಜ ತಂ ರಮೇಶ ಒಂಟೆ ಇತನು ಬಂದು ತನ್ನ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಗಡವಂತಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮಾತನಾಡಿಸಿ ಬರೋಣ ನಿನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ತೊಗು ಅಂತಾ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ತನ್ನ ಅಣ್ಣನಾದ ಉತ್ತಮ ಇತನ ಟಿ,ವಿ,ಎಸ್, ಸ್ಟಾರ ಸೀಟಿ ನಂ ಕೆ,, 32 ಡಬ್ಲೂ 7516 ನೇದ್ದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು 3.15 ಪಿ,ಎಮ್,ಕ್ಕೆ ಗುಲಬರ್ಗಾದಿಂದ ಗಡವಂತಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದು 4.45 ಪಿ,ಎಮ್,ಕ್ಕೆ  ಸಿದ್ದರಾಜು ಇತನು ಸದರ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದು ತಾನು ಹಿಂದೆ ಕುಳತಿದ್ದು ಮಹಾಗಾಂವ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಸಿದ್ದಭಾರತಿ ಶಾಲೆ ದಾಟುತಿದ್ದಂತೆಯ ಸಿದ್ದರಾಜ ಇತನು ತನ್ನ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿ ರೋಡಿನ ಎಡಗಡೆ ಇರುವ ಗುಟದ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡೆದು ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನನಗು ಮತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಜು ಇತನಿಗು ಕಾಲು ಮತ್ತು ಮೈಕೈಗಳಿಗೆ ಬಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದುರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಾಹಾಗಾಂವ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.