Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, September 13, 2008

Bidar District Daily Crime Update- 13-09-2008

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 13-08-2008

mÉA¥ÉÆà ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£À ªÉÄÃ¯É ºÁAiÀÄÄÝ ¸ÀܼÀzÀ¯Éè MªÀð£À ªÀÄgÀt

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 361/08 PÀ®A 279 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 12-9-08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉÆÃdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ®PÀëöätgÁªÀ gÀªÀgÀ CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¥Àæ±ÁAvÀ EªÀ£ÀÄ PÀ°è£À PÀæ±Àgï ªÀIJãÀ £ÉÆÃrPÉƼÀî®Ä ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ-UÀÄ®§UÁð gÀ¸ÉÛ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀƽvÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ  MAzÀÄ mÉA¥ÀÄ 407 mÁmÁ £ÀA.JA.¹.AiÀÄÄ-3538 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÁ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥Àæ±ÁAvÀgÀªÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀĪÁV ¥Àæ±ÁAvÀ£À vÀ¯É MqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV   ¥Àæ±ÁAvÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁۣɠ ªÀÄvÀÄÛ rQÌ ªÀiÁrzÀ ªÁºÁ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÁ£ÀªÀ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. DzÀjAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¯ÁjUÀ¼À ªÀÄzsÀå ªÀÄÄSÁªÀÄÄT rQÌ : ¨Á®QAiÀÄ ¸ÁªÀÅ

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 100/08 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹

¢£ÁAPÀ 12/09/08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÉÃPï E¥sÁð£ï ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¥Àwß ºÀ°ÃªÀiÁ©Ã ºÁUÀÆ 7 wAUÀ½Ã£À ªÀÄUÀĪÁzÀ ±ÀºÀeÁ£À£ÉÆA¢UÉ vÀ£Àß CvÉÛ ªÀiÁªÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ¯Áj £ÀA. PÉJ 39/ 461 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ gÁ.ºÉ.£ÀA. 9 gÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸ÀvÁÛgÀSÁ£À vÀAzÉ ¦üÃgÀSÁ£À EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ  ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ ªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è CqÁØwrØAiÀiÁV ZÀ¯Á¬Ä¹ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÃUÀzÀ ªÉÄÃ¯É »rvÀ «®èzÉ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀQî¸Á§ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ §gÀÄwÛzÀÝ MAzÀÄ ¯Áj £ÀA. PÉJ 39/ 6382 £ÉÃzÀÝPÉÌ ªÀÄÆSÁ ªÀÄÄTAiÀiÁV rQÌ ªÀiÁr gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É JqÀªÀÄUÀίÁèV ¯Áj ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj WÀl£É¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄUÀÄ«UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁjUÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¥Àwß ºÀ°ÃªÀiÁ©Ã EªÀ½UÉ ªÀÄÆV£À zÀArUÉ. vÀ¯ÉUÉ, JqÀUÁ°£À ¥ÁzÀPÉ ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV §®Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ¸ÁæªÀªÁV WÀl£É ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. DzÀÝjAzÀ §.PÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes: ¥ÀwßAiÀÄ£ÀÄß PÉÆAzÀ ¥ÀwUÉ fêÁªÀ¢ü ²PÉë :

ªÀiÁ£À« vÁ®ÆPÀ AiÀÄPÁè¸ï¥ÀÆgÀÄUÁæªÀĤªÁ¹ CAiÀiÁå¼À¥Àà vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà 60 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ, d£ÉêÀj.2006 gÀ°è ¸ÀA¸ÁgÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ¥Àwß zÀÄgÀÄUÀªÀÄä 50 ªÀµÀð EªÀ½UÉ ºÉÆqÉzÀÄUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÝjAzÀ PÉÆnÖzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£É߸ÀA: 09/2006 ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁV, «ZÁgÀuÉAiÀÄ°è ¸Á©ÃvÁUÀ¯ÁgÀzÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ: 23.09.2006 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁVvÀÄÛ,DV¤AzÀ ¥ÀwßAiÀĪÉÄÃ¯É zsÉéõÀ ¸Á¢ü¸ÀÄwÛzÀÝ ¥Àw CAiÀiÁå¼À¥Àà ¢£ÁAPÀ: 13.10.2007 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 1000 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¥Àwß PÀÆ°PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ PÉÆrè vÀÆ©¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ªÉÄÊPÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ CªÀÄgÀAiÀÄå ªÀUÀÎtÚ£ÀªÀgï PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ²æà JA.gÁªÀÄtÚ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ PÀ«vÁ¼ÀoÁuÉUÀÄ£É߸ÀA:101/2007 PÀ®A:302 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß §A¢ü¹zÀÄÝ, ²æà JA.«.¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ¹¦L ªÀiÁ£À«gÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹ, DgÉÆæ «gÀÄzÀÝ zÉÆõÁgÉÆÃ¥ÀuÉ ¥ÀvÀæ ¸À°è¹gÀÄvÁÛgÉ. ²æà J.J¸ï.ZÁAzÀPÀªÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ C©üAiÉÆÃdPÀgÀÄ vÀÈwÃAiÀÄ C¥ÀgÀ f¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀvÀæ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ («±ÉõÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ) gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁV ªÁzÀ ªÀÄAr¹zÀÄÝ. ²æà J¸ï.JªÀiï.gÉrØ ªÀiÁ£Àå f¯Áè ¥ÀæzsÁ£À ¸ÀvÀæ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀÄ DgÉÆæUÉ fêÁªÀ¢ü ²PÉë ºÁUÀÆ gÀÆ: 5,000=00 gÀÆ¥Á¬Ä zÀAqÀ«¢ü¹ wÃ¥ÀÄð ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ.

: C£ÁgÉÆÃUÀå¢AzÀ §¼À®ÄwÛzÀÝ SÉÊ¢ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÁªÀÅ :

UÀÄ®§UÁ ðPÉÃAzÀæ PÁgÁUÀȺÀ¢AzÀ C£ÁgÉÆÃUÀå ¤«ÄvÀå °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ G¥À PÁgÁUÀȺÀPÉÌ ªÀUÁðªÀuÉAiÀiÁV §A¢gÀĪÀ zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà 74ªÀµÀð ¸ÀeÁ§A¢üSÉÊ¢¸ÀA:14778 ¸Á:¸ÀeÁð¥ÀÆgÀÄUÁæªÀÄ EªÀ£À£ÀÄß ¢£ÁAPÀ:10.09.2008gÀAzÀÄ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¸ÀPÁðjD¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉìPÉÆr¹zÀÄÝ, aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ:12.09.2008 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£ÀeÁªÀ 0545 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ J¸ï.©.¥Ánïï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ G¥À PÁgÁUÀȺÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ oÁuÉ DPÀ¹äPÀ¸ÁªÀÅ ¸ÀA:29/2008PÀ®A:176 zÀA.¥Àæ.¸ÀA. CrAiÀÄ°è zÁR°¹vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: ¥ÀævÉåÃPÀ ªÀÄÆgÀÄ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ E§âgÀ ¸ÁªÀÅ, E§âjUÉ UÁAiÀÄ :

¢£ÁAPÀ: 12.09.2008 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ SÁeÁºÀĸÉãï¸Á¨ï ¸Á: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ DmÉÆà ¸ÀA:PÉJ.36, 3685 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£À D¸À£À ¥ÀPÀÌzÀ°è GªÀÄgï ¥sÁgÀÆSï @ gÁªÀiÁgÁªï vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªï 37 ªÀµÀð, DmÉÆÃjPÁë ZÁ®PÀ ¸Á: µÁSÁ¢æzÀUÁð ºÀwÛgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀ£À£ÀÄß PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ¸ÀÆAiÀÄð¸ÉÃoÀ CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛ JqÀ§¢AiÀÄ°è ¥ÁQðAUï ¯ÉÊmïºÁQ ¤°è¹zÀÝ ¯Áj¸ÀA: PÉJ.04,¹.1998 £ÉÃzÀÝPÉÌ »A¢£À §®¨sÁUÀPÉÌ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ DmÉÆÃzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ GªÀÄgï¥sÁgÀÆSï @ gÁªÀiÁgÁªï ¤UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÀÉAzÀÄÁmÉÆà ZÁ®PÀ SÁeÁºÀĸÉãï¤UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ ¥ÀævÀåPÀëzÀ²ð ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ¯Áj QèãÀgï PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀoÁuÉ UÀÄ£É߸ÀA:177/2008 PÀ®A:279, 337,304(J) ¨sÁ.zÀA.¸ÀA CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


¢£ÁAPÀ: 11.09.2008 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ UÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ¸Á: PÁªÀÄ£ÀlV vÁ: ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀA:PÉJ.33, ºÉZï.9835 £ÉÃzÀÝgÀ°è §¸ÀªÀ°AUÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ 30 ªÀµÀð, EªÀ¼À£ÀÄß PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ-UÀÄ®§UÁð gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ºÀ¼É¸ÉÃvÀÄªÉ ºÀwÛgÀ MªÉÄä¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ »A§¢ D¸À£ÀzÀ°è PÀĽwzÀÝ §¸ÀªÀ°AUÀªÀÄä¼ÀÄ ¨ÉÊPï¤AzÀ PɼÀUÉ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì PÉÆr¹, ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼À ¸À®ºÉAiÀÄAvÉ N¥ÉPï D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¼À ¥Àw PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ºÀnÖ¥ÉưøïoÁuÉ UÀÄ£É߸ÀA:109/2008 PÀ®A:279, 304(J) ¨sÁ.zÀA.¸ÀA CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 12.09.2008 gÀAzÀÄ 1645 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀĺÀzÉêÀ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ »gÉÃPÀÄgÀħgÀ 54 ªÀµÀð,mÁæPÀÖgï¸ÀA:PÉJ.36, nJ.7456, £ÉÃzÀÝgÀ mÁæ°¸ÀA:PÉJ.36,nJ.248 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀ©âtzÀ gÁqïUÀ¼À£ÀÄß vÀÄA© PÉÆAqÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ dªÀ¼ÀUÉÃgÁ ºÀwÛgÀ mÁæ°AiÀÄÄ PÉÆAr PÀ¼Àa ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÝjAzÀ mÁæ°AiÀÄ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ ²ªÀgÁd vÀAzÉ FgÀtÚ §Ä¼Áî¥ÀÆgÀÄ 38 ªÀµÀð, ºÀªÀiÁ°PÉ®¸À ¸Á: dªÀ¼ÀUÁgÁ EªÀ£ÀÄ mÁæ°¬ÄAzÀ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ PÀ©âtzÀ gÁqï£Àr ¹®ÄQ PÉʪÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ UÁAiÀļÀÄ«£À CtÚ ªÉAPÀmÉñÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄoÁuÉ UÀÄ£É߸ÀA:127/2008 PÀ®A:279, 338 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è zÁR¯ÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 183/2008 PÀ®A 87 PÉ.¦. DåPïÖ :

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 12-9-08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉUÉ PÁgÀlVAiÀÄ ¸ÀAvÉ §eÁgÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃmï dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ ¹§âA¢UÀ¼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ SÁ¸ÀV fÃ¥ï£À°è ºÉÆÃV, E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è ¤gÀvÀgÁVzÀÝ ªÀĺÁ§¼ÉñÀ vÀA¢ ªÀÄÆvÀðAiÀÄå, UÀuÁZÁj ºÁUÀÆ EvÀgÀ 8 d£ÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, CªÀjAzÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß, ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 950-00 UÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÇgÉʹPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ºÁUÀÆ ªÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ J.J¸ï.L PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉgÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉPÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

¹ÃªÉÄ JuÉÚ CªÀåªÀºÁgÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:. 

2] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 146/08 PÀ®A : 3 & 7 CªÀ±ÀåPÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À PÁAiÉÄÝ 1955.

¢£ÁAPÀ 12/09/2008 gÀAzÀÄ 12-55 UÀAmÉUÉ ²æà E¸Áä¬Ä¯ï¸Á§ vÀAzÉ gÁeÉøÁ§ ²gÀºÀnÖ, PÉ.J.J¸ï. vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀ UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, DgÉÆævÀgÁzÀ (1) ²æäªÁ¸À Keɤìeï ¸ÀUÀlÄ ¹ÃªÉÄ KuÉÚ «vÀgÀPÀgÀÄ UÀÄAqÀªÀÄä PÁåA¥ï, UÀAUÁªÀw. (2) UÀÄgÀÄgÁd mÉæÃqÀgïì ¹ÃªÉÄ KuÉÚ ¸ÀUÀlÄ «vÀgÀPÀgÀÄ UÀÄAqÀªÀÄä PÁåA¥ï, UÀAUÁªÀw. (3) ªÀzsÀðªÀiÁ£À KeɤìÃeï ¹ÃªÉÄ KuÉÚ ¸ÀUÀlÄ «vÀgÀPÀgÀÄ
EªÀgÀÄ ¹ÃªÉÄJuÉÚAiÀÄ ¸ÀUÀlÄ «vÀgÀPÀgÁVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 10/09/2008 §ÄzÀĪÁgÀzÀAzÀÄ ªÀiÁ£Àå DºÁgÀ £ÁUÀjPÀ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ºÁUÀÆ UÁæºÀPÀgÀ ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼À E¯ÁSÉ DAiÀÄÄPÀÛgÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ ªÀiÁ£Àå PÉÃAzÀæ¸ÁܤPÀ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÁzÀ ²æà w¥ÉàøÁé«Ä, PÉ.J.J¸ï. EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ DgÉÆævÀgÀ ¹ÃªÉÄKuÉÚ ¸ÀUÀlÄ ªÀĽUÉUÉ ¨sÉÃnPÉÆlÄÖ ¯ÉPÀÌ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß vÀ¥Á¸ÀuÉ ªÀiÁrzÁUÀ DgÉÆæ £ÀA.1 ²æäªÁ¸À Keɤì EªÀgÀ ºÀwÛgÀ 12169 °Ãlgï ¹ÃªÉÄ KuÉÚ ¨sËwPÀ zÁ¸ÁÛ¤£À°è PÀrªÉÄ ªÀåvÁå¸À EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆæ £ÀA. 2 £ÉÃzÀݪÀgÀ°è 12070 °Ãlgï ¹ÃªÉÄ KuÉÚ ¨sËwPÀ zÁ¸ÁÛ¤£À°è PÀrªÉÄ ªÀåvÁå¸À EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ £ÀA. 3 £ÉÃzÀݪÀgÀ ºÀwÛgÀ 12056 °Ãlgï ¹ÃªÉÄ KuÉÚ ¨sËwPÀ zÁ¸ÁÛ¤£À°è PÀrªÉÄ ªÀåvÁå¸À EgÀÄvÀÛzÉAzÀÄ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 146/08 PÀ®A 3 & 7 CUÀvÀå ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À PÁAiÉÄÝ 1955 gÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

3] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 147/08 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà £ÀfÃgÀSÁ£ï vÀAzÉ ¸ÀªÀÄzÀ¸Á§ ¸Á: ¦ÃgÀeÁzÀ NtÂ, UÀAUÁªÀw vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦ÃgÀeÁzÀ NtÂAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢¤AzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ £ÀA. 1 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÉßûvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ ¤AvÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ¸ÀܼÀªÀ£ÀÄß ©qÀ¢zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ CªÀjUÉ ¸ÀܼÀªÀ£ÀÄß ©qÀĪÀAvÉ ºÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÁzÀ (1) ªÀÄ»§Æ§Ä SÁ¢æ. (2) ¸ÀåAiÀÄåzï Dj¥sï SÁ¢æ vÀAzÉ ªÀÄºÉ§Ä§Ä SÁ¢æ. (3) ¸ÉÊAiÀÄåzï E°AiÀiÁeï SÁ¢æ vÀAzÉ ªÉĺÀ§Æ§Ä SÁ¢æ. (4) ¸ÉÊAiÀÄzï §ÄqÁØ ¸ÁºÉç SÁ¢æ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzï AiÀÄƸÀÄ¥sÀ SÁ¢æ. (5) ¸ÉÊAiÀÄåzï §zÀÄæ¢Ýãï SÁ¢æ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzï AiÀÄƸÀÄ¥sÀSÁ¢æ £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ªÀÄÄgÀºÀj £ÀUÀgÀ, UÀAUÁªÀw.ºÁUÀÆ EvÀgÉ 40-50 d£ÀgÀÄ.
CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¯Éà ¸ÀƼɪÀÄUÀ£É ¤AzÀÄ ¨Á¼À D¬ÄvÀÄ ¤£ÀߣÀÄß F HgÀÄ ©r¸ÀÄwÛë, ¤Ã£ÀÄ ºÉaÑUÉ ªÀiÁvÁrzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß PÉÆ®ÄèwÛë JAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ C®èzÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆqÀ®Ä ¥Éưøï oÁuÉ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ E°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÉßûvÀgÁzÀ ªÀĺÀäzÀ D¹Ã¥sï C°, ¸ÉÊAiÀÄåzï ZÁAzÀ¥ÁµÀ, ªÀÄºÉ§Æ§Ä EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß J¼ÉzÁr ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ C®èzÉ gÁwæ 20-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀAUÀrUÀgÁzÀ ¸ÉÊAiÀÄåzÀ ZÁAzÀ ¥ÁµÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄºÉ§Æ§Ä EªÀgÀÄ ¦ÃgÀeÁzÀ NtÂAiÀÄ°ègÀĪÀ DgÉÆævÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ £ÀA. 3 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ ªÀÄZÀÄÑ MUÉ¢zÀÝjAzÀ ªÀÄºÉ§Æ§Ä EªÀgÀ ¨É¤ßUÉ §qÉ¢gÀÄvÀÛzÉAzÀÄ ªÀUÀågÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±À ªÉÄðAzÀ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ²æà AiÀÄ®è¥Àà ºÉZï.¹. 78 J¸ï.ºÉZï.N. £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 148/08 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.

²æà J¸ï.J.SÁ¢æ vÀAzÉ J¸ï.JA.SÁ¢æ ¸Á: ¦ÃgÀeÁzÀ NtÂ, UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 11/09/2008 gÀAzÀÄ 17-45 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ vÀAzÉAiÀÄÄ ¦ÃgÀeÁzÀ NtÂAiÀÄ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÉßûvÀgÉÆA¢UÉ EzÁÝUÀ DgÉÆæ £ÀA. 1 £ÀfÃgÀSÁ£À. £ÉÃzÀݪÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ vÀAzÉAiÀÄ £É¥À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÀgÀ ¸ÉßûvÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ¤UÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ vÀAzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ C°èAzÀ ºÉÆÃUÀĪÀAvÉ ºÉýzÁUÀ E£ÀÄß½zÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ 2) ZÁAzÀ¥ÁµÀ. (3) D¹Ã¥sï. (4) ªÉĺÀ§Æ§Ä. (5) ¸Á¢üÃPÀ C° ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ §AzÀÄ DgÉÆæ £ÀA. 1 £ÉÃzÀݪÀ£ÉÆA¢UÉ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ DgÉÆæ £ÀA. 1 £ÉÃzÀݪÀgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ PÀnÖUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ ºÁUÀÆ CªÀgÀ vÀªÀÄä¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr, PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ²æà ±ÉõÀVjgÁªï ºÉZï.¹. 143 J¸ï.ºÉZï.N. £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅAiÀÄvÀß ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

5] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 176/08 PÀ®A 454, 511 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ gÁªÀÄPÀȵÀÚ vÀA/- £ÀgÀ¹AºÀgÁªÀ PÀÄ®PÀtÂð ªÀ-55 G-J¥sïrJ ¸Á-§Ä.§.£ÀUÀgÀ PÀĵÀÖV ¨É½UÉÎ PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß Q°ºÁQ ºÉÆVzÀÄÝ ªÀÄzsÁåºÀß JzÀÄj£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ¥ÉÆ£ï ªÀiÁr ¤ªÀÄä ªÀÄ£É ¨ÁV®Ä vÉgÉ¢zÉ AiÀiÁgÉÆà M¼ÀUÉ ºÉÆgÀnzÀÝgÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ EnÖzÉÝªÉ PÁgÀt ¤ÃªÀÅ §¤ß CAvÁ w½¹zÀÄÝ CzÉ DUÀ ¦üAiÀiÁ𢠣ÉÆqÀ®Ä ªÀÄ£É ¨ÁV®Ä vÉgÉ¢zÀÄÝ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ZɯÁè ¦°èAiÀiÁVzÀÄÝ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁqÀÄgÀĪÀÅzÁV PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄ°AzÀ DgÉƦ : §¸ÀªÀgÁd @ ¹AVè §¸Áìöå@ §l̼À CPÀâgÀ vÀA/- ¤AUÀ¥Àà ¨É¼ÀUÀdÓj ªÀ-42 vÁ-²gÀºÀnÖ f-UÀzÀUÀ EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.