Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, September 26, 2013

Raichur District Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
vÁ:25-09-2013gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-00UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ [1] §ÆzÉ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀìtÚ eÁwB°AUÁAiÀÄvÀ ªÀAiÀÄ-58ªÀµÀð GBPÀÆ°PÉ®¸À ¸ÁBeÁVÃgÀªÉAPÀmÁ¥ÀÄgÀ, ºÁªÀB¹gÀªÁgÀ §¸ÀªÀ°AUÀ¥Àà PÁ¯ÉÆä [2] EªÀiÁªÀĸÁ§ vÀAzÉ SÁ¹ÃA¸Á§ eÁwBªÀÄĹèA,ªÀAiÀÄ-55ªÀµÀð GBUÀÄdj ªÁå¥ÁgÀ ¸ÁBgÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ºÁ°ªÀ¹ÛB AiÀÄAPÀtÚUÀqÉØPÁåA¥ÀÄ ¹gÀªÁgÀ [3] ¸ÀĨÁ£ï vÀAzÉ SÁ¹ÃA¸Á§ eÁwBªÀÄĹèA,ªÀAiÀÄ-27ªÀµÀð GB¨Á¼ÉºÀtÄÚ ªÁå¥ÁgÀ ¸ÁB¹gÀªÁgÀ ªÁqÀð £ÀA.10 ªÀĺÁvÀäUÁA¢ü PÁ¯ÉÆä gÀªÀgÀÄ ¹gÀªÁgÀzÀ°è zÉêÀzÀÄUÀð PÁæ¸À£À°è ¸ÁªÀðd¤PÀ eÁUÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ PÉÆAqÀÄ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ CªÀjUÉ ªÀÄlPÁ £ÀA§j£À CAPÉ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦.J¸ï.L.¹gÀªÁgÀ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄzÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ DgÉÆævÀjAzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ.1,630=00 ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¨Á®¥É£ÀÄß, ªÀÄlPÁ aÃnAiÀÄ£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 169/2013 PÀ®AB78[3] PÀ.¥ÉÆÃ.PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
¢£ÁAPÀ: 24-098-13 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ¢ ²æà gÁªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà28ªÀµÀð,ZɮĪÁ¢,MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á- ªÀĹºÁ¼À FvÀ£ÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð¢AzÀ vÀ£Àß HgÀÄ PÀqÉUÉ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA JªÀiï ºÉZï 12/f.© 9816 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ §AzÀ ªÀĺÉAzÁæ ¦PÀ¥ï UÁr ZÁ®PÀ£ÀÄ NªÀgÀ mÉÃPï ªÀiÁqÀÄvÁÛ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£ÀUÉ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ §®UÁ°UÉ ªÀÄvÀÄÛ §® PÉÊUÉ ªÀÄÆ¼É ªÀÄÄjzÀAvÁV zÀAvÀ UÁAiÀÄ DVzÀÄÝ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ 108 DA§Ä¯É£ïì£À°è ºÉÆÃV ¨Á®APÀÄ D¸ÀàvÉæ gÁAiÀÄZÀÆj£À°è ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ ¤°è¸ÀzÉ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¥ÀgÁjAiÀiÁVzÀÄÝ ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆwÛgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 267/2013 PÀ®A. 279,337,338 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 LJA« DPïÖ . CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

ದಿನಾಂಕ 26.09.2013 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ dAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð eÁ: ºÀjd£À G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: a£ÀßPÀÄgÀĪÀiÁ ºÁ.ªÀ r.gÁA¥ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ಊರ ಹನುಮಂತ ದೇವರ ಗುಡಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಂದ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆರೋಪಿvÀgÁzÀ
1) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ¦lÖ® D±À¥Àà 2) C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ E§âgÀÄ eÁ: ºÀjd£À ¸Á: a£ÀßPÀÄgÀĪÀiÁ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿ ಬಂದು  ಈತನು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ Jದೆಯ ಮೇಲಿನ ಅಂಗಿ ಹಿಡಿದು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಮ್ಮ ಹೊಲದ ಬದುವನ್ನು ಕಡಿಯುತ್ತಿಯೇನಲೇ ಲಂಗಾ ಸೂಳೇ ಮಗನೆ ಅಂತಾ ಬೈದಾಡಿ ಕೈಯಿಂದ ಮೈ, ಕೈಗೆ ಹೊಡೆದು ಒಳಪೆಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಬಲಗಡೆ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 121/2013 PÀ®A: 341, 323, 324, 504 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd¥Àà ¥ÉÆ/¥Á 2) §¸ÀìªÀé UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd¥Àà ¥ÉÆ/¥Á ¸Á; ºÀA¥À£Á¼À 3) ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ J¯ÁègÀÆ eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ºÀA¥À£Á¼À EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw FgÀªÀÄä UÀAqÀ ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ ¥ÉÆ/¥Á ªÀAiÀiÁ: 75 eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À FPÉAiÀÄÄ M§â¼É ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 19-08-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ºÉÆ® ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §AzÀÄ ¯Éà ªÀÄÄzÉà ¸ÀƼÉà ºÉÆ®zÀ §UÉÎ PÉÆÃmïð£À°ègÀĪÀ PÉøï£ÀÄß ªÁ¥À¸ï vÉUÉzÀÄPÉÆà CzÀgÀ°è £ÀªÀÄUÉ E£ÀÄß ºÉÆ® §gÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÁr ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ PÀÄwÛUÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁr ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄUÉ ºÉÆ® PÉÆqÀ¢zÀÝgÉ, ¤£Àß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ.CAvÁ ¢£ÁAPÀ; 26.09.2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 169/2013 PÀ®A 448, 504, 323, 506 gÉ/« 34 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉPÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
¢£ÁAPÀ:26/09/2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 07-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÆ£ÀߥÀà vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà,45ªÀµÀð,ZɮĪÁ¢, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À,¸Á:ºÉÆ£ÀßlV UÁæªÀÄ FvÀ£À aPÀÌ¥Àà£ÀÄ wÃjPÉÆArzÀÝjAzÀ «µÀAiÀÄ w½zÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄUÀ DgÉÆæ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÀ¼É ªÉʵÀªÀÄå¢AzÀ AiÀiÁPÉ §A¢ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ°è Q«AiÀÄ ºÀwÛgÀ eÉÆÃgÁV ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÉƽ¹zÀÝ®èzÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA; 138/2013 PÀ®A: 324,504,506 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-

 
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:26.09.2013 gÀAzÀÄ 85 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 13,700/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 26-09-2013


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

 

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 26-09-2013
                               
©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 100/2013 PÀ®A 323, 341, 324, 354, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 1000 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JªÀiï.J¯ï.¹ EzÉ CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ D¸ÀàvÉæUÀ ºÉÆV aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ±ÉÃRªÀiÁä UÀAqÀ ªÀÄ®è¥Áà qÉƪÀÄuÉ ¸Á// C¸ÀÆÖgÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß §gÀzÀzÀÄPÀÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨sÁªÀ ªÉÄÊzÀÄ£ÀgÁzÀ 1)ªÉÊf£ÁxÀ 2)PÁ²£ÁxÀ 3)PÀıÁ® 4) £À£Àß UÀAqÀ ªÀÄ®è¥Áà 5) £ÀgÀ¸À¥Áà 6)¥Àæ¨sÀÄ CAvÁ EgÀÄvÁÛgÉ J®ègÀ ®UÀߪÁVzÀÄÝ J®ègÀÆ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÀAiÀiÁV G¥À fë¸ÀÄvÁÛgÉ  ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÀÝ »jAiÀÄgÀ D¹ÛAiÀiÁzÀ RįÁè eÁUÉ 30 ¦üÃl CUÀ® 18 ¦üÃl GzÀÝ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj eÁUÉ J®ègÀ ªÀÄzsÀå EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj eÁUÉAiÀÄ°è PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀiÁqÀ®Ä RįÁè eÁUÉ ©nÖgÀÄvÉÛêÉ.  »ÃVgÀ¯ÁV ¢£ÁAPÀ 25/09/13 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄ®è¥Áà EªÀgÀÄ JA¢£ÀAvÉ  ºÁ®Ä ªÀiÁgÀ°PÉÌ ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ ¨É½UÉÎ 9 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ  ¨sÁªÀ ªÉÄÊzÀÄ£ÀgÁzÀ 1)ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ §AqÀ¥Áà 2)PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ §AqÀ¥Áà  3)PÀıÁ® vÀAzÉ §AqÉzÀ¥Áà  4) ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ §AqÉ¥Áà F £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ ºÉüÀzÉ PɼÀzÉ J®ègÀ ªÀÄzsÀå EzÀÝ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ vÀAzÀÄ UÉÆqÉ PÀlÄÖwÛzÁÝUÀ CzÀ£ÀÄß £ÉÆr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀzÀjAiÀÄjUÉ £ÀªÀÄUÉ ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ AiÀiÁPÉ UÉÆÃqÉ PÀlÄÖwÛ¢Ýj CAvÁ PÉýzÁUÀ J®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ J ¸Àƽ gÀAr ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁªÀQ £ÀªÀÄUÉ PɼÀQ ¸ÀzÀj RįÁè eÁUÉ £ÀªÀÄäzÀÄ EzÉ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ J®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ dÆvÉ fAeÁ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ, ¸ÀĪÀÄä£À dUÀ¼À ªÉÃPÉ CAvÁ C°èAzÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÀÆUÀÄwÛzÁÝUÀ F ªÉÄð£À 4 d£ÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ DPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÀgÀ°è PÀıÁ® EªÀ£ÀÄ J ¸Àƽ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀÆAlPÉÌ ºÀÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊf£ÁxÀ£ÀÄ EªÀ£ÀÄ PÉÊ »rzÀÄ fAeÁ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ ºÀÆmÉÖAiÀÄ°è ºÀÆqÀzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ºÁUÀÄ ¥Àæ¨sÀÄ EªÀ£ÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ¨É£Àß°è ºÀÆr¢gÀÄvÁÛ£É PÁ²£ÁxÀ EªÀ£ÀÄ cãÁ° ¤£ÀUÉ eÁ¹Û ¸ÀÆPÀÄÌ §A¢zÉ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ¨É£Àß°è, vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ UÀÄ®ÄèUÁªÀ½ ªÀiÁqÀ®Ä C¯Éè EzÀÝ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁdÄ ªÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ CdÄð£ÀgÁ PÀAzÀUÀƼÉ, gÁd±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ºÀƸÀ½î EªÀgÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆr ©r¹PÀÆArgÀÄvÁÛgÉ DUÀ PÀıÁ® EªÀ£ÀÄ C°èAzÀ ºÀÆUÀĪÁUÀ J cãÁ° E£ÀÆߪÉÄä £ÀªÀÄä eÁUÉAiÀÄ°è §AzÀgÉ ¤£ÀUÉ RvÀªÀÄ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 244/2013 PÀ®A 341, 323, 504, 506 L¦¹:-
¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ 33 ¸Á: JªÀiï.J¸ï PÁ¯ÉÆä £Ë¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ aPÀÌ¥Àà£ÀªÀgÁzÀ ±ÀgÀt¥Áà ªÉÄÃvÉæ EªÀgÀ RįÁè ¥Áèl ©ÃzÀgÀ ²ªÀ£ÀUÀgÀ zÀQëtzÀ ªÀĺÁzÉêÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¥ÁènUÉ ºÉÆA¢PÉÆAqÀÄ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ®PÀëöät ©gÁzÁgÀ ¸Á: ªÀĺÁzÉêÀ PÁ¯ÉÆä ²ªÀ£ÀUÀgÀ(zÀ) ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£É EgÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ aPÀÌ¥Àà£ÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ w½¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ, ¯ÉçgïUÀ½UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV vÀªÀÄä ¥Áèmï£À ¸ÀÄvÀÛ®Æ vÀUÀÄÎ vÉUÉzÀÄ vÀAw ¨Éð ºÁPÀ®Ä ºÉýzÀÝgÀÄ. CzÀgÀAvÉ ¢£ÁAPÀ: 25-09-2013gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠯ÉçgïUÀ½UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß aPÀÌ¥Àà£ÀªÀgÀ ¥ÁènUÉ ºÉÆÃV C°è ¸ÀÄvÀÛ®Æ F ªÉÆÃzÀ¯Éà EzÀÝ vÀUÀΣÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV vÉÆÃr¹gÀÄvÉÛ£É. £ÀAvÀgÀ PÉ®¸ÀUÁgÀjUÉ PÀÆ° PÉÆlÄÖ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ±ÉÃjPÁgï EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀÄzsÁåºÀß 1-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ®PÀëöät ©gÁzÁgÀ ¸Á: ªÀĺÁzÉêÀ PÁ¯ÉÆä ²ªÀ£ÀUÀgÀ(zÀ) ©ÃzÀgÀ FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¨sÉÆøÀr ªÀÄUÀ£É £ÀªÀÄä eÁUÀzÀ°è KPÉ vÀUÀÄÎ vÉÆÃr¸ÀÄwÛ¢Ý. ¤ªÀÄä¥ÀÄà£À eÁUÀ EzÉ K£ÀÄ CAvÁ CAzÀªÀ£É PÉʬÄAzÀ PÉ£ÉßAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ ¸Áj D eÁUÀzÀ°è PÁ°lÖgÉ ¤£ÀUÉ RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛ£É CAvÁ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß C°èAiÉÄà EzÀÝ ±ÁªÀÄgÁªï vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ ¸ÀAUÀļÀV ¸Á: ªÀĺÁzÉêÀ PÁ¯ÉÆä ²ªÀ£ÀUÀgÀ(zÀ) ºÁUÀÆ UÀ°èAiÀÄ d£ÀgÀÄ £ÉÆÃr ©r¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä PÉÆÃjPÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 241/2013 PÀ®A 143, 147, 342, 427, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ: 19-09-2013 gÀAzÀÄ ¨ÉüÀîUÉÎ 1030 ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨Á®ZÀAzÀæ vÀAzÉ gÀªÉÄñÀ eÁf ªÀAiÀÄ 56 ªÀµÀð ¸Á: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀzsÀå gÁWÀªÉÃAzÀæ PÁ¯ÉÆä EªÀgÀÄ ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CAUÀrAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ GªÀiÁPÁAvÀ, gÁdÄ, ZÀAzÀæPÁAvÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¥Àæ¢Ã¥À £Ë¨ÁzÀ ºÁUÀÆ ¸ÀaÃvÀ gÉrØ ¸Á: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä eÉÆÃvÉAiÀÄ°è 8-10 d£ÀgÉÆ¢ÝUÉ C¥ÀgÁ¢ÃPÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CAUÀrAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ d£ÀgÀ£ÀÄßzÉÝò¹ ¨sÉÆøÀr ªÀÄPÀÌ¼É ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É ºÉƸÀ ªÉƨÉÊ® PÉÆqÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ E£ÀÆߪÀgÉUÀÆ PÉÆÃnÖgÀĪÀÅ¢®è. zÀÄSÁ£ï §Azï ªÀiÁrj CAvÁ J®èjUÀÆ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÀwÛgÀ EzÀÝ ªÉƨÉʯïUÀ¼À£ÀÄß ¹éZï D¥sï ªÀiÁr¹ ªÀÄÄA¨ÁUÀzÀ ±ÉÃlgÀ ªÀÄÄaÑ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ CAUÀrAiÀÄ°è JgÀqÀÄ UÀAmÉUÀ¼À PÁ® CPÀæªÀĪÁV PÀÆr ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¨sÉÆøÀr ªÀÄPÀÌ¼É £À£ÀUÉ ºÉƸÀ ªÉƨÉʯï PÉÆqÀzÉ EzÀÝ°è ©ÃzÀgÀzÀ°è ¤ªÀÄä ¸ÁªÀĸÀAUï PÀA¥À¤AiÀÄ ¸À«ð¸ï ¸ÉAlgïUÀ¼À£ÀÄß £ÀqɸÀ®Ä ©ÃqÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ¨ÉzÀj¹gÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ CAUÀrAiÀÄ°ègÀĪÀ J¯ÉÃPÁÖç¤PÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ PÀA¥ÀÆålgÀ, ªÉƨÉÊ® ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À ©Ãr ¨sÁUÀUÀ¼ÀÄ ©Ã¸Ár ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20,000/-gÀÆ. ªÀiË®åzÀ D¹Û ºÁ¤ ªÀiÁrgÀÄvÀÛgÉ. £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ PÀÆrºÁQ vÀAzÀgÉ PÉÆqÀÄwÛgÀĪÀ «µÀAiÀÄ CPÀÌ-¥ÀPÀÌzÀ CAUÀrAiÀĪÀgÁzÀ gÀ« ºÀÆ«£À CAUÀr ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ §AzÀÄ ¸Élgï vÉUÉzÀÄ £ÉÆÃr CªÀjAzÀ ©r¹gÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä PÉÆÃjPÉ. F «µÀAiÀÄ £ÀªÀÄä PÀA¥À¤AiÀÄ ªÀÄÄRå¸ÀÜjUÉ w½¹ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¸À°è¸ÀĪÀ°è vÀqÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 242/2013 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 24/08/2013 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 11-00 UÀAmÉUÉ  PÉ®¸À¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢ qÁ|| ¸ÀwõÀ vÀAJ ¥ÀÄAqÀ°PÀgÁªÀ ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ 39 ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA 9-1-371 £ÀA¢ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀÀ£Àß AiÀĪÀĺÁ °¨ÉÃgÉÆà ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38-PÉ-1000 gÀ°è ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ  ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ©ÃUÀ ºÁQ ¤°è¹ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄ®VzÀÄÝ, ªÀiÁgÀ£É ¢£À ¢£ÁAPÀ: 25/08/2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7-30 UÀAmÉUÉ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀÝ AiÀĪÀĺÁ °¨ÉÃgÉÆà ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38-PÉ-1000 ªÁºÀ£À EgÀ°®è. AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. PÀ¼ÀĪÁzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï EAwgÀÄvÀÛzÉ. 1) AiÀĪÀĺÁ °¨ÉÃgÉÆà ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38-PÉ-1000 2) ZÁ¹¸ï £ÀA.  03PÉ5nJ¸ï079982 3) EAf£ï £ÀA.  5nJ¸ï079982 4) ªÀiÁqÀ¯ï- 2003 5) §tÚ: ¤Ã° 6) CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ-35,000/-gÀÆUÀ¼ÀzÀÄÝ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 243/2013 PÀ®A 427 L¦¹ :
¢£ÁAPÀ: 24-09-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 0350 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀiÁgÉÆ QrUÉÃrUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀ«ÃAzÀæ vÀAzÉ PÀ®èAiÀiÁå ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ 35 ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA 8-11-254 gÁWÀªÉÃAzÀæ PÁ¯ÉÆä, ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ PÁjUÉ PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁj£À »A¨sÁUÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀ UÁè¸ïUÀ¼À£ÀÄß MqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ E£ÀÄß £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è C¼ÀªÀr¹zÀ ¹¹ PÁåªÉÄÃgÁzÀ°è gÉPÁqÀð CVgÀÄvÀÛzÉ. F vÀgÀºÀ AiÀiÁgÉÆà QrUÉÃrUÀ¼ÀÄ DUÁUÉÎ vÉÆAzÀgÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ £ÀªÀÄä PÀÄlÄA§zÀªÀgÀ ªÀiÁ£À¹£À £ÉªÀÄä¢ ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ. EzÀjAzÀ fêÀ ¨sÀAiÀĪÁUÀÄwÛzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ©ÃzÀgÀ f¯ÉèAiÀÄ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ d£ÀvÁ ¥ÀPÀëzÀ f¯Áè PÁAiÀÄðzÀ²ð CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¥ÀPÀëzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ«zÁÝUÀ ¥ÀPÀëzÀ £ÁAiÀÄPÀgÀ ¨sÁªÀavÀæzÀ ¨Áå£Àgï, ¥ÉƸÀÖgïì EvÁå¢ CAn¸ÀĪÀÅzÀÄ CzsÀå PÀvÀðªÀåªÁVgÀÄvÀÛzÉ CzÀgÀAvÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ ªÀÄÄRå ¸ÀܼÀUÀ°è ¥ÀPÀëzÀ £ÁAiÀÄPÀgÀÄUÀ¼À ¨Áå£Àgï EvÁå¢ CAn¹zÁUÀ zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ CzÀPÉÌ ªÀĹ §½AiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV £ÉÆA¢zÀÄÝ, EzÀjAzÀ ¸ÀªÀiÁdzÀ°è £À£Àß UËgÀªÀPÉÌ zsÀPÉÌAiÀiÁUÀÄwÛzÉ. ¢£ÁAPÀ 24-09-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-30 UÀAmÉUÉ £ÀªÀ¨ÁzÀ°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 97PÉÌ ¨sÉÃn PÉÆmÁÖUÀ ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ ¥ÀA¥À¸ÉÃmï ªÀÄvÀÄÛ d£ÀgÉÃlgïUÀ¼À ªÉÊgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ d£ÀgÉÃlgï£ÀÄß dfÓ ®ÄPÁì£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. EzÀgÀ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 6000/- gÀÆ ªÀiË®åzÀÄÝ £ÀµÀÖ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. gÁwæ PÁgÀÄ MqÉzÀÄ £ÀµÀÖ ªÀiÁrzÀ ªÀåQÛUÀ½UÉ gÁeÉñÀ vÀAzÉ «oÀ® ¸Á: «zsÁå £ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ £ÉÆÃrzÀÄÝ, CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ UÀÄgÀÄw¯Áè £ÉÆÃrzÀÝ°è UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ £À£ÀUÉ ºÉýgÀÄvÁÛgÉ F vÀgÀºÀzÀ WÀl£ÉUÀ¼ÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÉÄÃ¯É dgÀÄUÀÄwÛzÀÝjAzÀ F §UÉÎ ªÀÄÄvÀĪÀfð ªÀ»¹ ¸ÀzÀj QrUÉÃrUÀ½UÉ ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr CªÀgÀ  ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä F ªÀÄÆ®PÀ PÉÆÃgÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 105/2013 PÀ®A 323, 324, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23-09-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß CAzÁdÄ 0200 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¨sÀzÉÆæâݣÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà §§£À vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ PËqÀUÁAªÀ ªÀAiÀÄ 23 ªÀµÀð eÁw J¸ï.n UÉÆAqÀ G: «zÁåyð ¸Á: §zÉÆæâݣÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ vÀªÀÄä ¨sÀgÀvÀ EªÀ¤UÉ CªÀ£À UɼÉAiÀÄ C«£Á±À EªÀ£ÀÄ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ  ¨sÀgÀvÀ EªÀ£ÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6 UÀAmÉAiÀiÁzÀgÀÄ ªÀÄ£ÀUÉ §gÉzÉ EgÀĪÀzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä ±ÉÆèsÁ EªÀgÀÄ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁrzÁUÀ C«£Á±À EªÀ£ÀÄ ¥sÉÆãÀ j¹ªÀ ªÀiÁrzÀÄÝ  ¨sÀgÀvÀ J°èzÁ£É CAvÀ PÉýzÁUÀ ºÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆÃVzÁÝ£É CAvÀ w½¹gÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ gÁwæ CAzÁdÄ 1100 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ C«£Á±À ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è E£ÀÄß ªÀÄƪÀgÀÄ EzÀÄÝ ¨sÀzÉÆæâݣÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ vÀAzÀÄ ©nÖgÀÄvÁÛgÉ. CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ UÉÆwÛgÀĪÀÅ¢¯Áè ¥sÀAiÀiÁð¢ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ CªÀjUÉ £ÉÆÃrzÀÝ°è UÀÄjw¸ÀÄvÁÛgÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä ¨sÀgÀvÀ ªÀÄ£ÉUÉ vÀAzÁUÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛ®è. CªÀ¤UÉ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É PÀÄwÛUÉ ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀUÁAiÀÄ JqÀ UÀqÉ UÀ®èzÀ ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀUÁAiÀÄ JqÀUÀqÉ ¨É£Àß®UÀ° vÀgÀazÀUÁAiÀÄ JqÀUÀqÉ ªÉÄîQ£À°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ DVzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ElÄÖ PÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 24-09-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0640 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ±ÉÃjPÀÄ ªÀiÁrzÀÄ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¢£ÁAPÀ 25-09-2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæAiÀiÁ« D¸ÀàvÉæ vÀAzÀÄ ±ÉÃjPÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ 25-09-2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄPÁA® ¨sÀgÀvÀ EªÀ£ÀÄß w½¹zÀÄÝ J£ÉAzÀgÉ C«£Á±À ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ PÉÆAr ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ UÉÃl¢AzÀ ªÀÄÄAzÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ 23-09-2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄPÁA® 2000 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ w½¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÀ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 99/2013 PÀ®A 279, 337,338 L.¦¹ eÉÆÃvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀĤî PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ eÁÕ¤ £ÁnÃPÁgÀ ¹¦¹-933 ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð eÁw B Qæ²ÒAiÀÄ£À GB ¥ÉưøÀ PÁ£ÀìmÉç¯ï ¸ÁB ©ÃzÀgÀ ¸ÀzÀå: ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥ÉưøÀ oÁuÉ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 25-09-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 2000 UÀAmÉUÉ JA¢£ÀAvÉ ¹¨sÀãA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ gÀÆ®PÁ®UÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß PÀvÀðªÀåzÀ §UÉÎ w½zÀÄPÉÆAqÀÄ gÀÆ®PÁ® ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ºÁ°£À ¥ÁPÉÃl vÀgÀĪÀ ¸ÀA¨sÀAzÀ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-38-JZÀ-6758 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® »AzÀÄUÀqÉ ªÀÄ£ÁßJSɽî UÁæªÀÄzÀ £ÀÆgÀSÁ£À ¥ÀoÁt JA§ÄªÀ¤UÉ  PÀÄr¹PÉÆAqÀÄ CAUÀrUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ gÁ.ºÉ.£ÀA. 9 gÀ ªÉÄÃ¯É eÉÆåÃw ªÉÊ£Àì ±Á¥À JzÀÄgÀÄUÀqÉ M§â ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ vÀ£Àß »ÃgÉÆà ¥Áå±À£À ¥ÉÆæà £ÀA PÉJ-38 PÀÆå-4249  £ÉÃzÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ PÉüÀUÉ ©zÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀuÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. »AzÉ PÀĽvÀ £ÀÆgÀSÁ£À EªÀ¤UÉ §® PÉÆAPÀ¼ÀzÀ°è  UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ rQÌ ªÀiÁrzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ ªÉƺÀäzï CTî EªÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀĪÀÅ¢®è. vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ©lÄÖ NrºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. UÁAiÀÄUÉÆAqÀ E§âjUÀÄ ªÀÄ£ÁßJSɽî UÁæªÀÄzÀ ªÉÄÃgÁd alÄÖ÷Î¥ÁàªÁ¯É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀvÁÛgÀ ªÉÄÃPÁå¤ÃPÀ JA§ÄªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ DmÉÆÃzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ E¯Ád PÀÄjvÀÄ ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤ÃSÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁvzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 100/2013 PÀ®A 279 L.¦¹ eÉÆÃvÉ 187 LJªÀÄ« DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ  26-09-2013 gÀAzÀÄ 0100 UÀAmÉUÉ  ¦üAiÀiÁð¢vÀ£ÁzÀ ²æà ¸ÀÄgÉñÀ  vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw eÁzsÀªÀ  ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð eÁw B ªÀÄgÁoÀ GB ¯Áj £ÀA.JªÀÄ.JZÀ.-25-AiÀÄÄ-9322 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸ÁB PÉÆÃvÀÄ£À »¥ÀàgÀUÁ vÁ: D¼ÀAzÀ  EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 23/09/2013 gÀAzÀÄ ¨ÁA¨ÉAiÀÄ°è PÀgÉAl mÁªÀgÀ£À ©r¨sÁUÀUÀ¼À  ¯ÉÆÃqÀ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ gÁwæ 7:30 UÀAmÉUÉ ¨ÁA¨É ©lÄÖ ªÀÄzÁæ¸ÀUÉ §gÀĪÀ ¸ÀA¨sÀAzÀ ºÉÆgÀlÄ ¢£ÁAPÀ 24/09/2013 gÀAzÀÄ GªÀÄäUÁðPÉÌ §AzÀÄ gÁwæ GªÀÄäUÁðzÀ°è G½zÀÄPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 25/09/2013 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtUÉ §AzÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjUÉ ºÉƸÀ mÉÊgÀ ºÁQ¹ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ PÉ®¸À ªÀiÁr¹  ¤£Éß gÁwæ 8:30 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt¢AzÀ vÀ£Àß ¯Áj QèãÀgÀ «PÁ¸À vÀAzÉ «ÃoÀ×®  ¥ÁmÉÆÃ¼É ¸Á; KPÀÄAr EªÀ£ÉÆA¢UÉ gÁ.ºÉ.£ÀA.9 gÀ ªÀÄÆ®PÀ ¤zsÁ£ÀªÁV vÀ£Àß ¯Áj ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄzÁæ¸ÀUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄAUÀ®V UÁæªÀÄ zÁn ªÀiÁtÂPÀ ¥ÀªÁgÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ ¢£ÁAPÀ 26/09/2013 gÀAzÀÄ 0030 UÀAmÉUÉ  M§â ¯Áj ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁͼÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ »A¢£À ¨ÁrUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ, vÁ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj ¸ÉÊrUÉ ¤°è¹ »AzÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ »A¢£À ¨Ár ¸Àé®à ¨ÉAqÁVgÀÄvÀÛzÉ. vÀ£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ QãÀgÀUÉ  AiÀiÁªÀÅzÉ UÁAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ DVgÀĪÀÅ¢¯Áè. rQÌ ªÀiÁrzÀ ¯Áj £ÉÆÃqÀ¯ÁV EzÀÄ NAPÁgÀ PÀAmÉãÀgÀ ¯Áj £ÀA J¦-29-nJ-8994 £ÉÃzÀÄ EzÀÄÝ EzÀgÀ ªÀÄÄA¢£À ±ÉÆà ¸Àé®à ºÁ¤ AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. rQÌ ªÀiÁrzÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ UÀÄAqÀ¥Áà vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ aAZÉÆýîPÀgÀ ¸Á; ºÀÄ®UÀÄwÛ CAvÁ ºÉý vÀ£Àß ¯Áj ¸ÀÜzÀ°èAiÉÄ ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

  
 

Gulbarga District Reported Crimes

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ಮಾದನಹಿಪ್ಪರಗಾ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ.ಹರೀ ತಂದೆ ಠಾಕೂರ ಚವ್ಹಾಣ   ಸಾ:ಬಿಜಲಿಗುಂಡ ತಾಂಡ ಮಟಗೀ ರೋಡ ಆಳಂದ ಇವರು  ದಿನಾಂಕ:25/09/2013 ರಂದು ನಾಗು ಯಲಬಾರವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಬ್ಬು ಕಡೆಯುವ ಲೇಬರ್ ಪೆಮೇಟ್ ಅಡವಾನ್ಸ್ ಹಣ ತಗೆದಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬರುವಾಗ ದರ್ಗಾಶಿರೂರ-ಅಲ್ಲಾಪೂರ ರಸ್ತೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೈಬಣ್ಣಾ ಭಜಂತ್ರಿರವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಕರವಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಾಹ್ನ 02:30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನನ್ನ ಅಳಿಯ ಸುಭಾಷ ತಂದೆ ಅಂಬಾದಾಸ ರಾಠೊಡ ಇತನು ತನ್ನ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ: ಕೆ.ಎ: 32 ವಿ: 5651 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಯಾವುದೋ ವಾಹನದ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತೀವೇಗದಿಂದ ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ಚಾಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನನ್ನ ಅಳಿಯನ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದರಿಂದ ನನ್ನ ಅಳಿಯನು ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲಿಂದ ಬಿದ್ದು ಬಾಯಿಂದ,ಮೂಗಿನಿಂದ ರಕ್ತಬಂದು ಹಾಗೂ ತೊರಡಿಗೆ ಬಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮೈಮೇಲೆ ಕಾಲಿಗೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ.ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಾದನಹಿಪ್ಪರಗಾ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಪ್ರಕರಣ :
ನೆಲೋಗಿ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಗಂಡ ಸುರೇಶ ಅನ್ನದವರ ಜಾ: ಹರಿಜನ ಸಾ: ಕೂಟನೂರ ರವರು  ದಿನಾಂಕ: 24-09-2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 08.30 ಪಿ ಎಮ್ ದ ಸುಮಾರಿಗೆ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಬಾಬು ಇವನು ನನ್ನ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಬೈಯುತ್ತಿದ್ದ, ಆಗ ಅವನು ಬೈಯುವದನ್ನು ನೋಡಿ ನಮ್ಮೂರ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಭೀಮರಾಯ ತಳವಾರ, ಬಸಮ್ಮ ಗಂಡ ಭೀಮರಾಯ ತಳವಾರ, ಶಾಂತಬಾಯಿ ಗಂಡ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ತಳವಾರ ಇವರು ಬಂದು ವೀನಾ ಕಾರಣ ನನಗೆ ಏ ರಂಡಿ ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣ ಬಾಬುಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವದಿಲ್ಲಾ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಬೈಯುತ್ತಾನೆ ಅಂದವರೆ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಇವಳು ನನಗೆ ಕೈಯಿಂದ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದಳು. ಆಗ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ತಳವಾರ, ಬಸಮ್ಮ ತಳವಾರ ಇವರು ಹೊಡಿ ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿ ಜಾತಿ ಎತ್ತಿ ಬೈದಿರುತ್ತಾರೆ  ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ನೆಲೋಗಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ :
ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 24-09-13 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಬಸ್ಸು ಮತ್ತು  ಆತನ ಗೆಳೆಯರು ಉಟಕ್ಕೆಂದು ಸಂತೋಷ ದಾಬಾಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಚಿಕನ ಆರ್ಡರ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಸ್ಸು ಚಿಕನ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲಾ ಭೋಸಡಿ ಮಗನೇ ಎಂದು ಬೈಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ  ಶ್ರೀ ಅಂಬಾರಾಯ ತಂದೆ ನರಸಿಂಗರಾವ ಮಾನೆ ಸಾ: ಚನ್ನವೀರ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು   ಕೇಳಿ ಆರೋಪಿತನ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಯಾಕೇ ಬೈಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವಾಚ್ಯ ಬೈದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬಾಟಲಿಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.