Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, June 20, 2017

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 20-06-2017
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 20-06-2017

ªÀÄ»¼Á ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 20/2017, PÀ®A. 498(J), 323, 504, 506, 341 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄ«ÄvÁæ UÀAqÀ ±ÉÃRgÀ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, eÁw: ²æêÀÄAUÀ¯ï, ¸Á: J²AiÀÄ£ï ¸ÀÆÌ® ºÀwÛgÀ f£Áß ¸ÉƸÉÊn ¯ÁvÀÆgÀ, ¸ÀzÀå: ¹JªÀiï¹ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÁ¬Ä ºÁUÀÆ §AzÀÄ §¼ÀUÀzÀªÀgÀÄ PÀÆr ¯ÁvÀÆgÀzÀ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ±ÉÃRgï EvÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è vÀªÀÄä zsÀªÀÄðzÀ ¥ÀæPÁgÀ ¢£ÁAPÀ 08-11-2013 gÀAzÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ 6 wAUÀ¼ÀªÀgÉUÉ UÀAqÀ ºÁUÀÆ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAgÀvÀ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, (UÀAqÀ), 2) ¸ÀįÉÆÃZÀ£Á UÀAqÀ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, (CvÉÛ) 3) «±Á® vÀAzÉ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, (¨sÁªÀ) ªÀÄƪÀgÀÄ ¸Á: J²AiÀÄ£ï ¸ÀÆÌ® ºÀwÛgÀ f£Áß ¸ÉƸÉÊn ¯ÁvÀÆgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ¤£ÀUÉ CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀ¢®è, ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀ®Ä §gÀĪÀ¢®è, ¤£ÀUÉ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÃUÉ EgÀ¨ÉPÉA§ÄzÀÄ ¤£Àß vÁ¬Ä ¤£ÀUÉ ºÉýPÉÆnÖ®è CAvÀ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤qÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛgÉ, C®èzÉ UÀAqÀ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CtÚ£À ªÀiÁvÀÄ Pɽ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ J°èAzÀ £À£ÀUÉ UÀAlÄ ©¢Ý¢ CAvÀ vÀ¯ÉAiÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ 1-2 ¸À® ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É, DzÀgÀÆ PÀÆqÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è fêÀ£À ªÀiÁqÀ¨ÉPÉAzÀÄ vÁ½PÉÆAqÀÄ §A¢gÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀĪÀ §UÉÎ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ±ÉÆèsÁ, ¸ÉÆÃzÀgÀ ªÀiÁªÀ£ÁzÀ «oÀ×® vÀAzÉ PÁ²gÁªÀÄ gÀªÀgÉ®èjUÀÆ F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß w½¹zÁUÀ CªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr UÀAqÀ£À ªÀÄ£É ¯ÁvÀÆgÀPÉÌ §AzÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆæjUÉ §Ä¢Ý ªÀiÁvÀÄ ºÉý, D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è UÀAqÀ¤UÉ wgÀÄUÁqÀ®Ä MAzÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï PÉÆqÀĪÀzÁV ºÉý ¦üAiÀiÁð¢UÉ ©lÄÖ §A¢gÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ MAzÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38/J¸ï-2543 £ÉÃzÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÁ¬Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉ¸Àj£À ªÉÄÃ¯É £ÉÆAzÀt ªÀiÁr¹ UÀAqÀ¤UÉ PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ, DzÀgÀÆ ¸ÀºÀ CªÀgÀÄ §Ä¢Ý ªÀiÁvÀÄ ºÉý ºÉÆÃzÀ ¸Àé®à ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢üUÉ CzÉ jÃw vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹gÀÄvÁÛgÉ, CªÀgÀÄ PÉÆqÀĪÀ vÉÆAzÀgÉ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß vÁ¬ÄUÉ F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß w½¹zÁUÀ CªÀgÀÄ ¸ÀA§A¢üAiÀiÁzÀ ²ªÀgÁd vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ gÀªÀjUÉ ¤£ÀUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä PÀ½¸ÀÄvÉÛÃªÉ CªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ¤Ã£ÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀPÉÌ ¨Á CAvÀ ºÉýzÀgÀÄ, CzÀgÀAvÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 15-08-2016 gÀAzÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38J¸ï-2543 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ G½zÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß vÀ£Àß eÉÆvÉAiÀÄ°èAiÉÄà ElÄÖPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 15-10-2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ ºÁUÀÆ ¨sÁªÀ E§âgÀÄ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄAiÀÄ ªÀÄ£É ©ÃzÀgÀPÉÌ §AzÀÄ EzÀgÀ PÀÆå ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¯ÉPÉ DAiÉÄ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è dUÀ¼À ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ¤£ÀUÉ fêÀAvÀ EqÀĪÀ¢®è CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ¸ÀzÀj ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ªÀģɬÄAzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ NtÂAiÀÄ avÀæªÀiÁä vÀAzÉ zÉêÀ¥Áà ºÁUÀÆ vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ PÀuÁÚgÉ £ÉÆÃrgÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß G¥ÀfêÀ£ÀPÁÌV ©ÃzÀgÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è PÉøÀÄ ºÁQzÀÄÝ, CzÀgÀ Qæ«Ä£À¯ï «Ä¸Éè¤AiÀÄ¸ï £ÀA. 976/2017 DVgÀÄvÀÛzÉ, £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ UÀAqÀ¤UÉ £ÉÆn¸ï ¸ÀºÀ eÁj DVgÀÄvÀÛzÉ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 14-06-2017 gÀAzÀÄ UÀAqÀ ±ÉÃRgÀ gÀªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ºÁdgÁVgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀºÀ ºÁdgÁVzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ºÁdgÁwAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß UɼÀwAiÀiÁzÀ C²é¤ vÀAzÉ «oÀׯï E§âgÀÄ PÀÆr £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ ¨ÁåAPÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ UÀAqÀ ±ÉÃRgÀ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ PÉÆlð£À°è PÉøÀ ºÁQ¢ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è dUÀ¼À ªÀiÁrgÀĪÀzÀ£ÀÄß C²é¤ EªÀ¼ÀÄ PÀuÁÚgÉ £ÉÆrgÀÄvÁÛ¼É, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ vÀ£Àß vÁ¬Ä ±ÉÆèsÁ, CPÀ̼ÁzÀ ¸ÀAVÃvÁ EªÀ½UÉ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 20-06-2017 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Kalaburagi District Reported Crimes

ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು  ಕಾಣೆಯಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳು  :
ಅಫಜಲಪೂರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಹುಸೇನಸಾಬ ತಂದೆ ಇಮಾಮಸಾಬ ಶೇಖ ಸಾ||ಅಳ್ಳಗಿ(ಬಿ) ಹಾ|||| ಉಸ್ಮಾನಿಯಾ ಕಾಲೋನಿ ಅಫಜಲಪೂರ  ಇವರು ದಿನಾಂಕ 18/05/2017 ರಂದು ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯಸ್ಥರ ಮದುವೆ ಅಫಜಲಪೂರ ಪಟ್ಟಣದ ಸಿದ್ದರಾಮೆಶ್ವರ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಮಗಳಾದ ಕುಮಾರಿ ಸನಾ  ಇವಳಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ 4 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೋತೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ 1.00 ಪಿಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೋಡಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗಳಾದ ಸನಾ ಇವಳು ಇರಲಿಲ್ಲಾ ನಂತರ ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿ ನಮ್ಮ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಿಲ್ಲ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಓಣಿಯ ಮೋಸಿನ್ ತಂದೆ ಹಬೀಬ ಪಠಾಣ, ಫಾರುಕ ತಂದೆ ಇಲಾಯಿ ಶೇಖ ಮೂರು ಜನರು ಕೂಡಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಗ್ರಾಮವಾದ ಅಳ್ಳಗಿ(ಬಿ) ಹಾಗು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಊರಗಳಾದ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಸೋಮಪಲ್ಲಿ, ಇಂಡಿ, ಸೋಲಾಪೂರ, ಬಾಂಬೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಮಗಳಾದ ಸನಾಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿರುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯಸ್ಥರಿಗೆ ಪೋನ ಮಾಡಿ ವಿಚಾರಿಸಿರುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ,ಮೇಲಿಂದ ಅಫಜಲಪೂರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.  
ಫರತಾಬಾದ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶಾ ತಂದೆ ಶಾಂತಪ್ಪಾ ಬಿರಾದಾರ ಸಾ:ಮಿಣಜಗಿ ತಾ:ಜಿ:ಕಲಬುರಗಿ ಇವರ ಮೊಮ್ಮಗಳಾದ ಶಿವಲಿಲಾ ಇವಳಿಗೆ ಹುನುಗುಂಟಾದ ಶಿವಪ್ಪಾ ಎಂಬುವರೊಂದಿಗೆ ಈಗ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಬದಿಕರ ಮದುವೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಮೋಮ್ಮಗಳಿಗೆ ಗಂಡನ  ಮನೆಯಿಂದ ಕರೆದು ಕೊಂಡುಬಂದಿರುತ್ತೇವೆ  ಹೀಗಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ 16/06/2017 ರಂದು ಸಂಬಂದಿಕರ ಮದುವೆ ಫರತಾಬಾದದ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ ಕಾರಣ ನಾನು ಮೋಮ್ಮಗಳಾದ ಶಿವಲಿಲಾ ಹಾಗು ಮಗ ಅಪ್ಪಾಸಾಬ ,ಸೋಸೆ ಲಲಿತಾಬಾಯಿ ಎಲ್ಲರೂ ಫರತಾಬಾದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾಯಾಂಕಾಲ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ರಾತ್ರಿ ಊಟಮಾಡಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡೆವು ನಂತರ ನಾನು ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ  ಮೂತ್ರ ವಿರ್ಸಜನೆಗೆ ಎದ್ದಾಗ ಮೋಮ್ಮಗಳಾದ ಶಿವಲಿಲಾ ಇವಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿಲ್ಲಾ ನಾನು ಗಾಭರಿಗೊಂಡು ಮಗ ಅಪ್ಪಾಸಾಬ ಸೊಸೆಗೆ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಡಿ ಹುಡುಕಾಡಿದರು ಮೋಮ್ಮಗಳ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲಾ ಇಸ್ಟು ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಭದಿಕರ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಅವಳ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಫರತಾಬಾದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.