Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, December 2, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 02-12-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 02-12-2011

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 140/2011 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 26-11-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀ£ÁxÀ vÀAzÉ zÀvÁÛwæ gÉÆA¥À°è ¸Á: vÁd¯Á¥ÀÆgÀ, vÁ:f: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß AiÀĪÀĺÁ Cgï.JPïì-100 £ÀA. PÉ.J-36/E-1956 EzÀgÀ Zɹì. £ÀA. 1L1-234217, EAf£ï £ÀA. 1L1-234217 £ÉÃzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, C.Q. 12,000=00 gÀÆ, 1991 £Éà ¸Á°£À ªÉÆqÀ® PÀ¥ÀÄà §tÚzÀÄ £ÉÃzÀ£ÀÄß ©ÃzÀgÀ ªÀĺÁ«ÃgÀ ªÀÈvÀÛ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ C±ÉÆÃPÁ ºÉÆÃl®PÉÌ ºÉÆÃV vÀ£Àß ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£À£ÀÄß ºÉÆÃl¯ï JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¤°è¹ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ QgÀt vÀAzÉ £ÁUÉÃAzÀæ ¸ÀÄzsÁ EvÀ£ÉÆA¢UÉ ºÉÆÃl¯ï ºÉÆgÀUÀqÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÆÃl¯ï JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¤°è¹zÀ ¢éZÀPÀ æªÁºÀ£À EgÀ°¯Áè, ¸ÀzÀj ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÀÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 167/2011 PÀ®A 498(J), 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¸ÀĤÃvÁ UÀAqÀ gÁdÄ ¸Á: ªÀÄĸÀÛj EPÉAiÀÄ ªÀäzÀĪÉAiÀÄÄ 2000 £Éà ¸Á°£À°è DVzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ UÀAqÀ gÁdÄ vÀAzÉ «gÀ±ÉÃnÖ E¥Àà½î ºÁUÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÁzÀ J®ègÀÆ ¸Á: ªÀÄĸÀÛj EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwzÀÄÝ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 1/12/2011 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ «£ÁB PÁgÀt ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 223/2011 PÀ®A 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 01/12/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÉêÀt¥Áà ªÀiÁPÁÌ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: zÁqÀV EvÀ£À ºÉÆîzÀ°è PÀnÖzÀ 7 eÉgÀ¹ DPÀ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 2 JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 146/2011 PÀ®A 447, 430 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 01-12-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C§ÄÝ® ±À¦ü vÀAzÉ C§ÄÝ® PÀjêÀĸÁ§ JPÀA¨É ¸Á: ¨sÁvÀA¨Áæ EvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀ£À £ËPÀj ªÀÄ£ÀĵÀå£ÁzÀ ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÀ ªÀiÁtÂPÀ ¸Á: ¨sÁvÀA¨Áæ EªÀj§âgÀÆ ºÉÆ®zÀ°èzÁÝUÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ «zÀÝ ºÉÆ®zÀªÀgÁzÀ DgÉÆæ £ÁªÀÄzÉêÀ vÀAzÉ PÁ¼À¥Áà mÉÆA¥É ºÁUÀÆ CªÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀÄ¢üÃgÀ @ ¸ÀÄfÃvÀ EªÀj§âgÀÄ ¸Á: ¨sÁvÀA¨Áæ EªÀj§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ®è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¨Á«AiÀÄ°èAiÀÄ ¤ÃgÀÄ PÀrªÉÄ ªÀiÁqÀ®Ä vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ PÀgÉAl ªÉÆÃmÁgÀ vÀAzÀÄ PÀÆr¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨Á«AiÀÄ ¤ÃgÀÄ PÀrªÉÄ ªÀiÁr ¨Á«AiÀÄ ¤ÃjUÉ PÀëw GAlÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÀgÉ ¤Ã£ÀÄ J£ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛ ªÀiÁrPÉÆ £ÁªÀÅ ªÉÆÃmÁgÀ PÀÄr¸ÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ªÉÆÃmÁgÀ PÀÄr¹ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 220/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 01/12/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¸ÀgÀ¸Àéw UÀAqÀ vÀļÀ¹gÁªÀÄ ¸ÁzsÀÄ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀ¼ÉA§ÄgÀ, ¸ÀzÀå: «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ CPÀëvÁ, ªÀÄUÀ ¸ÉÆãÀÄ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ PÀÆr ©ÃzÀgÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛ¢AzÀ £ÀÆå EArAiÀiÁ E£ÀÆìgÉ£ïì PÀA¥À¤AiÀÄ D¦ü¸À PÀqÉUÉ ºÀgÀ¼ÀAiÀiÁå ªÀÈvÀÛzÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆUÀ®Ä ºÀgÀ¼ÀAiÀiÁå ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÉÆÃqÀ zÁlÄwÛzÁÝUÀ PÉE© PÀqɬÄAzÀ M§â C¥ÀjaÃvÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ CPÀëvÁ EªÀ½UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀjAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ §®PÀtÂÚ£À PɼÀUÉ, JqÀªÉƼÀPÁ°UÉ, vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ §®PÁ® ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀAvÁV §®PÁ® »ªÀÄär ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¤°è¸ÀzÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 136/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 01-12-2011 gÀAzÀÄ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ¸À«ÄÃ¥ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄgÀR¯ï PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ DmÉÆà £ÀA PÉ.J-39/2218 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÀzÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ JzÀÄjUÉ §gÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ D£ÀAzÀ vÀAzÉ C±ÉÆÃPÀ zÉÆqÀتÀĤ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-39/eÉ-8770 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆArgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:        

¢£ÁAPÀ:-01-12-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁj£À°è UËqÀÆgÀÄ vÁAqÁzÀ DgÉÆævÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ UÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ªÀAiÀÄB35 ªÀµÀð eÁwBZɮĪÁ¢ GBªÉÄøÀ£ï PÉ®¸À ¸ÁBC«ÄãÀUÀqÀ ºÁUÀÆ ©üêÀÄtÚ E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ CzÉ UÁæªÀÄzÀ w¥ÀàtÚ vÀAzÉ QµÀÖ¥Àà gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢¤AzÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÉÄð£À w¥ÀàtÚ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ zÉéõÀ¢AzÀ ¸ÀzÀj UÀAUÀ¥Àà£À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁPÉ §gÀÄwÛÃgÀ¯Éà CAvÁ M«ÄäAzÀĪÀÄä¯Éà J®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ DvÀ¤UÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ 28ªÀµÀð eÁ: ®ªÀiÁt G: PÀÆ° ¸Á: UËqÀÆgÀÄ vÁAqÁ FvÀ¤UÀÆ NtÂPÉ, PÀnÖUÉ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉÆý¹zÀÝjAzÀ ©ÃªÀÄtÚ£À£ÀÄß E¯Áeï PÀÄjvÀÄ PÀÄjvÀÄ ¢£ÁAPÀ :01-12-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀgÀPÁj °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ D¸ÀàvÉæ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ£À°è ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:01-12-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 12.00 UÀAmÉUÉ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ zÀÆgÀÄ EzÀÝ ªÉÄÃgÉUÉ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Àß £ÀA: 161/2011 PÀ®A.143,147,148,341,323,324,504302,.¸À»vÀ 149L.¦.¹.gÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ. .


 

ªÀi˯Á° vÀAzÉ ªÀĺÀäzï¸Á§ ¦AeÁgï ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð eÁ: ¦AeÁgï G: fÃ¥ï £ÀA. J¦-21 PÉJ-6338 £ÉÃzÀÝgÀ ªÀiÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ ¸Á: »gÉÃPÉÆÃmÉßÃPÀ¯ FvÀ£ÀÄ ªÀĺÉÃAzÀæ PÀªÀiÁAqÀgï fÃ¥À £ÀA. J¦-21 PÉJ-6338 EzÀÄÝ, CzÀ£ÀÄß ¥Àæw ¢£À ªÀiÁ£À«¬ÄAzÀ PÀ«vÁ¼ÀUÉ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß PÉÆAqÉÆAiÀÄÄwÛzÀÄÝ CzÉà ¥ÀæPÁgÀ ¢£ÁAPÀ 30-11-2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ ¸À¢æ fÃ¥À£À°è ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß ªÀiÁ£À«¬ÄAzÀ PÀ«vÁ¼ÀUÉ PÉÆAqÉÆAiÀÄÄ¢zÀÄÝ, gÁwæ 8-00 UÀAmÉUÉ ªÁ¥À¸ï vÀ£Àß ¸Àé UÁæªÀÄ »gÉÃPÉÆÃmÉßÃPÀ¯ï UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è vÀ£Àß §AiÀÄ®Ä eÁUÉAiÀÄ°è fÃ¥À£ÀÄß ¤°è¹ Hl ªÀiÁr vÀ£Àß vÀAzÉ ºÁUÀÆ vÀ£Àß vÀAVAiÀÄgÉÆA¢UÉ ªÀÄ®VzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 01-12-11 gÀAzÀÄ gÁwæ 01-00 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è fæ£À mÁ¦UÉ EzÀÝ ¯ÉÊmï MªÉÄäÃ¯É §¸ïÖ DVzÀ ±À§Ý PÉý vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß vÀAzÉ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ w¥ÉàAiÀÄ°è £É®Äè ºÀÄ®è£ÀÄß fæ£ÉƼÀUÉ ºÁQ ¨ÉAQ ºÀaÑzÀÝjAzÀ fÃ¥À ¸ÀÄqÀÄwÛzÀÄÝ DUÀ £ÁªÀÅ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ PÀÆr ¤ÃgÀÄ ºÁQ ¨ÉAQ ºÁj¹zÀÄÝ, EzÀjAzÀ fæ£À mÁ¥ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹ÃlÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ C.Q.gÀÆ. 30,000/- ®ÄPÁì£À DVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ®A 427 L¦¹ C¸ÀAdÕ C¥ÀgÁzsÀªÁUÀÄwÛzÀÝjAzÀ ªÀiÁ£Àå eÉ.JA.J¥sï.¹. £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¥Àæ¨sÁgÀ ªÀiÁ£À«gÀªÀgÀ°è F PÀ®A£À CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR¯Á¬Ä¸À®Ä ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¤ÃqÀĪÀAvÉ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß oÁuÁ ¦.¹. 03 gÀªÀgÉÆA¢UÉ PÀ½¹PÉÆlÄÖ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀÄ®AiÀÄ¢AzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉUÉ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ªÀgÀ¢ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 272/2011 PÀ®A 427 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

     PÀ®à£Á FPÉAiÀÄÄ ªÉAPÀmÉñÀ ¨Á° £ÉÃzÀݪÀ£ÉÆA¢UÉ ¢:01-12-2004 gÀAzÀÄ ®UÀߪÁVzÀÄÝ , DPÉUÉ JgÀqÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ ®UÀßzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è 50,000/- gÀÆ. ªÀgÀzÀQëuÉ , 05 vÉÆ¯É §AUÁgÀ PÉÆnÖzÀÄÝ , £ÀAvÀgÀ ªÉAPÀmÉñÀ ¨Á° FvÀ£ÀÄ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlPÉÌ ©zÀÄÝ ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ vÀUÀAqÀÄ ¨Á CAvÁ DPÉUÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è DPÉAiÀÄ CwÛ , ªÀiÁªÀ, ªÉÄÊzÀÄ£ÀgÀÄ , ¸ÉÃj CªÀ¤UÉ vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀĪÀAvÉ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ªÀgÀzÀQëuÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀAvÉ ªÀiÁ£À¹PÀ »AzÉ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ ºÉêÀiÁªÀw EªÀ¼ÉÆA¢UÉ CªÀ£ÀÄ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ G½zÀªÀgÀÄ Nr ºÉÆÃUÀĪÀAvÉ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ¤ÃrzÀÄÝ ¢:08-11-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉ 3 d£ÀgÀÄ DPÉUÉ ªÀÄ£É SÁ° ªÀiÁqÀÄ CAvÁ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁ𢠣ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¸À°è¹zÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ 01.12.2011 gÀAzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£ÉߣÀA: 204/11 PÀ®A.498(J),107,109, 324, 504,506 ¸À»vÀ 149 L¦¹ ºÁUÀÆ PÀ®A.3 , 4 ªÀ.¤ PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .


 

     ¢: 29-11-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4.30 UÀAmÉUÉ ²ªÀªÀÄä UÀAqÀ ¨Á¼À¥Àà, eÉÆÃV£ï, 30ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀÄ, ºÉÆ®ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á: PÀ¸À¨Á°AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ aPÀ̪ÀÄä£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà£ÀÄ JA¢£ÀAvÉ Hl ªÀiÁqÀ®Ä CªÀgÀ ¸ÉrØ£À ºÀwÛgÀ §AzÀÄ gÉÆnÖAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÁUÉAiÉÄà M¼ÀUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ DPÉAiÀÄÄ Hl ªÀiÁqÀÄwÛgÀ §ºÀÄzÀÄ CAvÁ w½zÀÄ vÁ£ÀÄ vÀ£Àß PÉ®¸À¢AzÀ ¸ÉrØ£À°è §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÉrØ£À°è EnÖzÀÝ læAQ£À Qð ¥ÀvÀÛ zÀ PÉÆAr ©aÑ ºÁUÉÃAiÉÄà ©nÖzÀÄÝ UÁ¨sÀjUÉÆAqÀÄ læAPÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ£ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ°è EnÖzÀÝ ªÀÄÆgÀĪÀgÉ vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ MqÀªÉUÀ¼ÀÄ C.Q gÀÆ. 52, 500/-, ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 3,000/- MlÄÖ 55, 500/- EgÀ°¯Áè DUÀ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀj zÀÄgÀÄUÀ¥Àà¤UÉ £ÉÆÃqÀ®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£ÀߣÀÄß £ÉÆÃrzÀ vÀPÀët Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ CªÀ£Éà vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ªÁ¥À¸ï vÀAzÀÄ PÉÆqÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ w½zÀÄ ¸ÀĪÀÄä¤zÀÄÝ DzÀgÉ CªÀ£ÀÄ CA¢¤AzÀ ªÁ¥À¸ï ¨ÁgÀzÉà EzÀÄÝzÀÝjAzÀ CªÀ£À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ PÀ¼ÀĪÁzÀ §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ ¦üÃgÁåzÀÄ ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ: 01.12.2011 gÀAzÀÄ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 280/11 PÀ®A. 454, 380 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ


 

gÁºÀÄ¯ï ªÀÄAqÀ¯ï vÀAzÉ gÁºÀÄ¯ï ªÀÄAqÀ¯ï, 26 ªÀµÀð, ¸Á: Dgï.ºÉZï. PÁåA¥À £ÀA. 3 ºÁ:ªÀ: ¨sÁgÁ¸ÁvÀ ªÉ¸ÀÖ ¨ÉAUÁ¯ï FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 25-05-11 gÀAzÀÄ ²æêÀÄw ¨Á£ÀIJæà FPÉAiÀÄ£ÀÄß »AzÀÆ zsÀªÀÄðzÀ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÁgÀ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ªÀÄzÀÄªÉ PÁ®PÉÌ DPÉAiÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ DvÀ¤UÉ 2 vÉÆ¯É §AUÁgÀ, MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÀÄvÀÄÛ 50 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ UÀȺÀ G¥ÀAiÉÆÃV ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ gÁºÀÄ¯ï ªÀÄAqÀ¯ï FvÀ£ÀÄ ¥ÀÄ£À: E£ÀÆß 1 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ªÀgÀzÀPÀëuÉ ºÀtªÀ£ÀÄß vÀAzÀgÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀgÉzÀÄPÉƼÀÄîvÉÛãÉ. E®è¢zÀÝgÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀgÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ¢®è CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 20-11-11 gÀAzÀÄ 10-00 J.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨Á¤ ²æà FPÉAiÀÄÄ Dgï.ºÉZï. PÁåA¥À 3 gÀ°è vÀ£Àß vÀAzÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ CPÉAiÀÄ UÀAqÀ ºÁUÀÄ E¤ß§gÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ Dgï.ºÉZï. PÁåA¥À 3 UÉ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ J®ègÀÆ ¸ÉÃj PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ E£ÀÄß MAzÀÄ ªÁgÀzÀ°è ¤Ã£ÀÄ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ¢zÀÝgÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¨Á£ÀÄ ²æÃ. FPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ: 01.12.2011 gÀAzÀÄ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖªÉÄÃgÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 394/2011 PÀ®A. 323,506,498(J)L¦¹ ºÁUÀÆ 3 & 4 r.¦. DåPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ


 

¢£ÁAPÀ 01-12-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 09-30 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ZɮĪÁ¢ ªÀÄvÀÄÛ E§âgÀÆ vÀªÀÄä ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃmÁgÀ£ÀÄß ªÀÄ£À¹ìUÉ §AzÀAvÉ wgÀÄUÁr¸ÀÄvÀÛ zÀ£ÀPÉÌ UÀÄ¢ÝzÀÄÝ F «µÀAiÀĪÁV §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýzÀPÉÌ DªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ UÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ªÀAiÀÄB35 ªÀµÀð eÁwBZɮĪÁ¢ GBªÉÄøÀ£ï PÉ®¸À ¸ÁBC«ÄãÀUÀqÀ FvÀ¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr, PÉÊUÀ½AzÀ EnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉƽ¹, ¤£ÀߣÀÄß PÉÆ°è ©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 150/2011 PÀ®A. 341,323,326,504,506, ¸À»vÀ 34 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

¢£ÁAPÀ: 01.12.2011 gÀAzÀÄ zÉêÀzÀÄUÁð - gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¸ÀįÁÛ£À¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¤Ãj£À mÁåAQ£À ºÀwÛgÀ fÃ¥ï £ÀA: J.¦. 02 «; 7554 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ £ÁUÀgÁ @£ÁUÉÃAzÀæ vÀªÀÄzÉ ºÉÆ£ÀߥÀà ¸Á: ªÀÄÄgÁ£À¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀzÉ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjªÀÄzÀ ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ªÀrUÉÃgÁ ¸Á: ªÀÄÄgÁ£À¥ÀÆgÀ FvÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÝjAzÀ D¸ÀàvÉæUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ CAvÁ ²æà ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¸Á: ªÀÄÄgÁ£À¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 244/2011 PÀ®A: 279,304 [J] L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 02.12.2011 gÀAzÀÄ 170 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 37000/- UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 

PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 221/2011 PÀ®A: 279,338 L¦¹ & 187 LJA«

¢: 01-12-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-30 UÀAmÉAiÀÄ ªÉ¼ÉUÉ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÁ¼É¥Àà PÀÆr ¨ÁAqÀ£ÀÄß vÀgÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ F±ÀégÀ UÀÄrAiÀÄ JzÀÄjUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀªÀÄUÀΰUÉ £ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ ºÉÆÃgÀngÀ®Ä D±ÉÆÃPÀ ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀÄ PÉJ-37-J¸ï-6770 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ qÁPÀÖgÀ ¥Àæ¨sÀÄ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÁ Nr¸ÀÄvÁÛ §AzÀªÀ£Éà £À£ÀUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ºÉÆÃzÀ£ÀÄ F C¥ÀWÁvÀzÀ°è £À£ÀUÉ JqÀPÁ® ZÀ¥ÉàAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¨sÁj UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ KqÀUÉÊ ªÉÆÃtPÉÊ ºÀwÛgÀ §® ªÉÆÃtPÁ® PɼÀUÉ, vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ . PÁgÀt C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ºÉÆÃzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.

PÀĵÀÖV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:271/11 PÀ®A:279,338 L¦¹ ºÁUÀÆ 187 LJA« AiÀiÁåPïÖ

¢£ÁAPÀ 01-12-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 06-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉ¸ÀgÀÆj¤AzÀ zÉÆÃnºÁ¼À PÀqÉUÉ vÀªÀÄä ºÉÆîPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ zÉÆÃnºÁ¼À PÉ.E.© D¦üøÀ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ gÁwæ 07-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄÆ¢vÀ DgÉÆæ UÀ«¹zÀÝAiÀÄå vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-17/J¥sï-7871 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ zÉÆÃnºÁ¼À PÀqɬÄAzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JqÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆÃgÀnzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ oÀPÀÌgï ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ DvÀ£À ªÀĪÀiÁðAUÀPÉÌ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ CAvÁ ªÀÄvÀÄÛ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ ºÁUÉAiÉÄà ºÉÆÃgÀlÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.112/11 PÀ®A 78 (3) PÉ.¦. AiÀiÁPÀÖ

¢£ÁAPÀ 01-12-11 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-15 UÀAmÉUÉ PÀ£ÀPÀVj UÁæªÀÄzÀ UÀd®Qëöä UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆæ ¨Á§Ä¸Á§ vÀAzÉ CAiÀÄzÀ¸Á§ ©Ãr ¸Á : PÀ£ÀPÀVj EvÀ£ÀÄ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ PÀÆV PÀgÉzÀÄ CªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ CªÀjUÉ N.¹. £ÀA§gÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÁÝUÀ ¥ÀAZÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.,1250=00, ºÁUÀÆ CzÀPÉÌ ¸ÀA§A¢¹zÀ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrzÀÄÝ ºÁUÀÆ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ UÀAUÁªÀw ºÀ¸À£À¸Á§ EªÀjUÉ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ PÉÆqÀÄwÛgÀÄzÁV w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 67/2011, PÀ®A: 379 L.¦.¹

AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄÄzÀÄlV ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ d«ÄãÀzÀ°è ¨ÉÆÃgÀªÉ¯ï ¥ÀA¥ïÀ¸ÉlUÉ C¼ÀªÀr¹zÉ J¸ï.eÉ. PÀA¥À¤ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ CAzÁd QªÀÄävï 5,000/-gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁð¢ EzÉ.

ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ ¥Éƽ¸ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 66/2011 PÀ®A: 379 L.¦.¹

AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ-PÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ 110 PÉ.«. PÉ.E.©. ¸ÉPÀë£ï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¥ÀÆ°£À ¨ÁdÄ ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄwUÉ ¸ÀA§A¢ü¹ ¨ÉÆÃgÀªÉ¯ï ¥ÀA¥ïÀ¸ÉlUÉ C¼ÀªÀr¹zÉ ªÀUÀ¯Éà PÀA¥À¤AiÀÄ ¸ÁÖlgÀ ºÁUÀÆ qÀ©â CAzÁd QªÀÄävï 4,800/-gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁð¢ EzÉ.

C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 75/2011 PÀ®A. 323, 324, 504, 506 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ: 01-12-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 07-15 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, ¦ügÁå¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽvÀÄPÉÆAqÁUÀ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄ®VzÀÝ DgÉÆæ zÉêÉÃAzÀæ¥Àà£ÀÄ JzÀݪÀ£É ¦ügÁå¢üUÉ ` ¯Éà vÀÄqÀÄV £À£Àß eÉé£À°èzÀÝ ºÀtªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAr¢ÝAiÀiÁ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÉÄÊPÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ C®èzÉà £É®PÉÌ PÉqÀ« ¦ügÁå¢üAiÀÄ JqÀUÉÊ wgÀÄ« ¨sÁj M¼À¥ÉlÄÖ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

ಯಡ್ರಾಮಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ : ನಾನು ಶ್ರೀಮತಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ಗಂಡ ದಿ: ಮಂಜುನಾಥಸ್ವಾಮಿ ಹೀರೆಮಠ ವಯ; 35 ವರ್ಷ ಜಾ: ಜಂಗಮ ಉ: ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಸಾ: ಅರಳಗುಂಡಗಿ ರವರು ನನ್ನ ಗಂಡ ಸುಮಾರು 2 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮೃತ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ ನನಗೆ 4 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಗಂಡು ಮತ್ತು 2 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಇರುತ್ತಾರೆ 4 ಜನ ಮಕ್ಕಳ ಪೈಕಿ ಮೊದಲನೆಯವಳು ಬಾನುಪ್ರಿಯಾ ಅಂತಾ ಇರುತ್ತಾಳೆ ಇವಳು ಹತ್ತನೆಯ ಓದಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾಳೆ ಅವಳಿಗೆ ವಯ: 17 ವರ್ಷ ಇರುತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ತಂದೆ ಸಂಗಣ್ಣ ಪತ್ತಾರ ಅಂತಾ ಪಂಚಾಳ ಪೈಕಿಯ ಹುಡಗನಿದ್ದು ಅವನು ಆಗಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಲಿಗೆಯಿಂದ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದನು ದಿನಾಂಕ 25-11-11 ರಂದು ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಗಳು ಬಾನುಪ್ರೀಯಾ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಮಗ ಸಂತೋಷ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮಗ ಸಪ್ಪಯ್ಯ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಸಾಯಂಕಾಲ 6 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ಬಾನುಪ್ರಿಯಾ ಇವಳು ಮನೆಯ ಹೋರೆಗೆ ಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಾಗ ಸಂತೋಷ ಇತನು ಬಂದು ಭಾನುಪ್ರೀಯಾ ಜೋತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಬಾ ಅಂತಾ ಪುಸಲಾಯಿಸಿ ಜಬರ ದಸ್ತಿಯಿಂದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಹೋರಗೆ ಬಂದು ನೋಡಲು ಸಂತೋಷನು ಇತನು ಬಾನುಪ್ರಿಯಾ ಇವಳನ್ನು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಕೆಎ 32 ಎಕ್ಸ-6196 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ನಾವು ಆ ದಿನದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹುಡುಕಾಡಿದರು ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಿಲ್ಲಾ ಬಾನುಪ್ರಿಯಾ ಇವಳನ್ನು ಪುಸಲಾಯಿಸಿ ಜಬರ ದಸ್ತಿಯಿಂದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 90/2011 ಕಲಂ 366 (ಎ) ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.