Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, August 6, 2018

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 06-08-2018


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 06-08-2018

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï ¸ÀA. 19/2018, PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 05/07/2018 ¦üAiÀiÁð¢ C¤ÃvÁ UÀAqÀ ²ªÁgÉrØ £À¸ÀPÀAmÉ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: gÉrØ, ¸Á: UÉÆÃPÀļÀ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀ UÀAqÀ PÀȶ PÁAiÀÄðPÁÌV «dAiÀiÁ ¨ÁåAPÀ£À°è 1,00,000/- ¸Á® ¥ÀqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ, C®èzÉ vÀªÀÄä ¨sÁªÀ£ÁzÀ ¸ÀAfªÀ gÉrØ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼À ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ¸ÀA§A¢üPÀjAzÀ PÉÊPÀqÀªÁV ¥ÀqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ, ºÉÆ®zÀ°è ¨É¼ÉUÀ¼ÀÄ ºÁQzÀÄÝ ªÀÄ¼É ¨ÁgÀzÉ ¨É¼É MtUÀÄwÛªÉ, ¨ÁåAPÀ£À ¸Á® ºÁUÀÆ EvÀgÉ ¸Á® ºÉÃUÉ wj¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ ¸ÀzÁ aAvÉAiÀÄ°ègÀÄwÛzÀÝgÀÄ, »VgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 04-08-2018 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À°è 0200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ ºÉý ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃV £ÀªÀÄä ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 11 * £ÉÃzÀgÀ°è «µÀ ¸Éë¹ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, CªÀgÀÄ ªÀiÁrzÀ ¸Á® wj¸À¯ÁUÀzÉà fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, CªÀgÀ ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 05-08-2018 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 22/2018, PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 04-08-2018 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀgÀ¸ÀªÀiÁä UÀAqÀ ªÉAPÀ¥Áà ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, ¸Á: £Ë¨ÁzÀ, ©ÃzÀgÀ FvÀ£ÀÄ PÀÆ°PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°zÀÝ gÀ« EvÀ£À ºÉAqÀw ¸ÀĤvÁ EªÀ¼ÀÄ DPÀ¹äPÀªÁV AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÉ«ÄPÀ¯ï ¸Éë¹zÀÝjAzÀ CªÀ½UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¹zÁUÀ aQvÉì PÁ®PÉÌ ¸ÀĤvÁ EªÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É, EzÀgÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 05-08-2018 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ಧನ್ನೂರಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ  ಅಪರಾಧ ಸಂ. 189/2018, ಕಲಂ. 279, 304() ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆ 187 ಐಎಂವಿ ಕಾಯ್ದೆ :-
ದಿನಾಂಕ 04-08-2018 ರಂದು ಸಲಿಮಾಬೇಗಂ ಗಂಡ ಸಲಿಂ ಪೀಂಜಾರ ವಯ: 22 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಮುಸ್ಲಿಂ, ಸಾ: ಜಾಂತಿ, ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ರವರ ಗಂಡನಾದ ಸಲಿಂ ತಂದೆ ಲಾಲಅಹಮದ ಪೀಂಜಾರ ವಯ: 25 ವರ್ಷ, ಸಾ: ಜಾಂತಿ ರವರು ತಮ್ಮ ಟಿವಿಎಸ್ ಸೂಪರ ಎಕ್ಸ.ಎಲ್ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ. ಕೆಎ-39/ಕ್ಯೂ-5962 ನೇದರ ಮೆಲೆ ತರಕಾರಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಹೊಗಿ ನೇಳಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಜಾಂತಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನೇಳಗಿ-ಜಾಂತಿ ರಸ್ತೆಯ ಬಸವರಾಜ ಟೆಕೂರೆ ರವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಜಾಂತಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಗೂಡ್ಸ ಅಪ್ಪಿ ಆಟೊ ನಂ. ಕೆಎ-39/747 ನೇದರ ಚಾಲಕನಾದ ಆರೋಪಿಯು ತನ್ನ ಅಪ್ಪಿ ಆಟೋವನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಹಾಗು ನಿಸ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಗಂಡನ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಆಟೋವನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೊಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಇದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಗಂಡನಿಗೆ ತಲೆಯ ಬಲಗಡೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ, ಬಲಗೈ ಮಣಿಕಟ್ಟಿನ ಹತ್ತಿರ ಭಾರಿ ಗಾಯ, ಬಲಗೈ ಕಿರು ಬೇರಳ ಹತ್ತಿರ ಭಾರಿ ಗಾಯ, ಬಲಗಾಲ ರೊಂಡಿನ ಹತ್ತಿರ ಭಾರಿಗಾಯ, ಹೊಟ್ಟೆಯ ಬಲಗಡೆ ತರಚಿದ ಗಾಯ ಹಾಗು ಎದೆಯ ಮೆಲೆ ತರಚಿದ ಗಾಯಗಳಾಗಿ ಗಂಡ ಮಾತನಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಂತರ ಅವರಿಗೆ 108 ಅಂಬುಲೆನ್ಸನಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಭಾಲ್ಕಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದಾಗ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಂಡ ಈಗಾಗಲೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ದೂರಿನ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ದಿನಾಂಕ 05-08-2018 ರಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 255/2018, PÀ®A. 143, 147, 148, 323, 324, 504, 302 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ AiÀiÁ¹ä£ï ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ PÀ°ÃA gÀºÉªÀiÁ£ï @ bÉÆÃlÄ, ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ¨sÀzÉÆæâݣï PÁ¯ÉÆä, ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ ¨sÀzÉÆæâݣï PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj UÀ°èAiÀÄ°è ¹gÁeï vÀAzÉ SÁeÁ µÀjÃ¥sï EªÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀÄlÄA§zÉÆA¢UÉ ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÁÛ£É, F ªÉÆzÀ®Ä ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¹gÁeï EªÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ºÀ¹Ã£Á ¨ÉÃUÀA EªÀ¼ÉÆA¢UÉ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À dUÀ¼À DVzÀÄÝ, DUÀ ¹gÁeï EªÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛ£É, F «µÀAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ w½¹zÁUÀ UÀAqÀ ¢£ÁAPÀ 04-08-2018 gÀAzÀÄ ¹gÁeï EªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ¤Ã£ÀÄ £À£Àß ºÉAqÀwUÉ AiÀiÁPÉà ¨ÉÊ¢gÀÄwÛ? JAzÀÄ PÉüÀĪÁUÀ ¹gÁeï EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£À eÉÆvÉ dUÀ¼À ªÀiÁr fAeÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 05-08-2018 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ PÀl®j ªÁå¥ÁgÀPÁÌV ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃV ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ ¹gÁeï EªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÁUÀ UÀAqÀ¤UÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¹gÁeï, 2) ¹gÁeï£À CtÚ£ÁzÀ ªÉÄÃgÁeï, 3) ¹gÁeï£À ¨sÁªÀ£ÁzÀ CµÀðzï, 4) ¹gÁeï£À ¸ÉÆÃzÀgÀ½AiÀÄgÁzÀ D¢Ã¯ï, 5) CPÀæA, 6) ¸À«ÄÃgï, 7) SÁ¢Ã¯ï, 8) ¹gÁeï£À CPÀÌA¢gÀgÁzÀ gÉúÁ£Á, 9) ¥sÀeÁð£Á ºÁUÀÆ 10) µÀ£ÀÄß EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀÄ ªÉÄÃj ©Ã«PÀÆ UÁ° ¢AiÀiÁ Ogï ºÀªÀiÁgÉ WÀgÀPÀÆ gÀhÄUÀqÁ PÀgÀ£ÉÃPÀÄ DvÉÊ CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄĪÁUÀ UÀAqÀ¤UÉ D¢Ã¯ï, CPÀæA, SÁ¢Ã¯ï EªÀgÀÄ MwÛ »rzÁUÀ CµÀðzÀ EªÀ£ÀÄ UÀAqÀ¤UÉ PÉʪÀÄÄ¶× ªÀiÁr JzÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉAiÀÄĪÁUÀ F dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ £Á¢¤AiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀĺÀäzÀ ªÉÆìÄeï vÀAzÉ ¸ÀzÁðgï ¸Á: ¨sÀzÉÆæâݣï PÁ¯ÉÆä, ©ÃzÀgÀ EªÀjUÉ CµÀðzÀ EªÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ UÀAqÀ¤UÉ gÉúÁ£Á, ¥sÀeÁð£Á, µÀ£ÀÄß gÀªÀgÀÄ PÀÆr PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ ¹gÁeï ªÀÄvÀÄÛ ¸À«ÄÃgï EªÀj§âgÀÆ ZÁPÀÄ«¤AzÀ UÀAqÀ£À ºÉÆmÉÖAiÀÄ §®UÀqÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ, F dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£À CtÚ£ÁzÀ U˸À gÀºÉªÀiÁ£ï, CvÉÛ vÁºÉÃgÁ ¨ÉÃUÀA, £Á¢¤ ±ÁºÀdºÁ ¨ÉÃUÀA J®ègÀÆ PÀÆr dUÀ¼À £ÉÆÃr ©r¹PÉÆAqÀÄ UÀAqÀ¤UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR°¹zÁUÀ UÀAqÀ aQvÉì PÁ®PÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ  vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 79/2018, PÀ®A. 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-
ದಿನಾಂಕ 05-08-2018 ರಂದು ಮಂದಕನಳ್ಖಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಬಾರಕ ಶಾಹಿ ದರ್ಗಾದ ಹತ್ತಿರ ಕಲ್ಯಾಣರಾವ ಮಹಾರಾಜ ರವರ ಹೋಲದ ಬಳಿ ಇರುವ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಜನರು ಹಣ ಪಣಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ ಅಂದರ ಬಾಹರೆಂಬ ನಸಿಬೀನ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮಂಜುನಾಥ ಬಾರ್ಕಿ ಪಿಎಸ್ಐ ಬಗದಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ರವರಿಗೆ ಖಚಿತವಾದ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ  ಪಿಎಸ್ಐ ರವರು ಇಬ್ಬರು ಪಂಚರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಡೊನೆ ಮಂದಕನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಬಾರಕ ಶಾಹಿ ದರ್ಗಾದ ಹತ್ತಿರ ಹೊಗಿ ಮರೆಯಾಗಿ ನಿಂತು ನೋಡಲು ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೇಲವು ಜನರು ದುಂಡಾಗಿ ಕುಳಿತು ಹಣ ಪಣಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ ಅಂದರ ಬಾಹರ ಎಂಬ ನಸೀಬಿನ ಇಸ್ಪಿಟ್ ಜೂಜಾಟ ಹಣ ಗೆದೆಯುವ ಏಕೊದ್ದೇಶದಿಂದ ಆಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಒಮ್ಮಲೆ ಸುತ್ತುವರೆದು ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಕೇಲವು ಜನರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಮತ್ತು ಪಂಚರು ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿ ಹೊದರು ಮತ್ತು ಕೇಲವು ಜನರು ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕರು ಮತ್ತು ಓಡಿ ಹೊಗುತ್ತಿದ್ದ ಜನರನ್ನು ಸಹ ಬೇನ್ನತ್ತಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಇಸ್ಪಿಟ್ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಂದು ಅವರನ್ನು ಒಬ್ಬೋಬ್ಬರನ್ನಾಗಿ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ 1) ಅನೀಲ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ ಭಾವಿಕಟ್ಟಿ ವಯ: 36 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಎಸ್.ಸಿ ಮಾದಿಗ, 2) ಮೊಶಿನ ತಂದೆ ಮನ್ಸೂರ ಮೌಜನ ವಯ: 19 ವರ್ಷ, 3) ಅರಣು ತಂದೆ ರಾಜಪ್ಪಾ ಲಕ್ಕಾ ವಯ: 37 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಲಿಂಗಾಯತ, 4) ಶ್ರೀಕಾಂತ ತಂದೆ ಶಂಕರ ಗೌರಶೇಟ್ಟಿ ವಯ: 25 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಲಿಂಗಾಯತ, 5) ನಾಗಪ್ಪಾ ತಂದೆ ರವೀಂದ್ರ ವಯ: 32 ವರ್ಷ, 6) ಸಲಾಮಪಾಶಾ ತಂದೆ ಮುಬಾರಕ ಶಾಹ ವಯ: 25 ವರ್ಷ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾ: ಮಂದಕನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ನಂತರ ಅವರಿಂದ ಒಟ್ಟು ನಗದು ಹಣ 1960/- ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು 52 ಇಸ್ಪಿಟ್  ಎಲೆಗಳು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮಲ್ಲಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸದರಿ ಆರೋಪಿತರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

§UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 80/2018, PÀ®A. 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-
ದಿನಾಂಕ 05-08-2018 ರಂದು ಕಾಡವಾದ ಗ್ರಾಮದ ವಿರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಕಾಟನ ಇಂಡಿಸ್ಟ್ರೀಯಲ್ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖುಲ್ಲಾ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನರು ಹಣ ಪಣಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ ಅಂದರ ಬಾಹರ ಎಂಬ ನಸೀಬಿನ ಇಸ್ಪಿಟ್ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತ ಮಂಜುನಾಥ ಬಾರ್ಕಿ ಪಿಎಸ್ಐ ಬಗದಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ರವರಿಗೆ ಖಚಿತವಾದ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ  ಪಿಎಸ್ಐ ರವರು ಇಬ್ಬರು ಪಂಚರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಡೊನೆ ಕಾಡವಾದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಬಾತ್ಮಿ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಸುಮಾರು 100 ಮೀಟರ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಗಡಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾಗಿ ನಿಂತು ನೋಡಲು ಕೆಲವು ಜನರು ಇಸ್ಪೇಟ್ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ವಾಚ್ ಮಾಡಿ ಖಚಿತ  ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸುತ್ತು ವರೆದು ಓಡುತ್ತಾ ಹೋಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಅವರಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲು 1) ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಶಂಕರಯ್ಯಾ ಮಠ ವಯ: 41 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಜಂಗಮ, ಸಾ: ಕಾಡವಾದ, 2) ಕುಶಲರಾವ ತಂದೆ ಶಾಮರಾವ ಮಂಗಲಗಿ ವಯ: 41 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಲಿಂಗಾಯತ, ಸಾ: ಕಾಡವಾದ, 3) ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದೆ ಕಲ್ಯಾಣರಾವ ಮರಕುಂದಾ ವಯ: 38 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಲಿಂಗಾಯತ, ಸಾ: ಕಾಡವಾದ, 4) ವಿರಕುಮಾರ ತಂದೆ ಮಾರುತಿ ಮರ್ಖಲೆ  ವಯ: 34 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಲಿಂಗಾಯತ, ಸಾ: ಕಾಡವಾದ, 5) ಪ್ರಕಾಶ ತಂದೆ ಮಾಪಣ್ಣಾ ಹೊಳ್ಕರ್ ವಯ: 39 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಎಸ್.ಟಿ ಗೊಂಡಾ, ಸಾ: ಹೈದರ ಕಾಲೋನಿ ಚಿದ್ರಿ ಬೀದರ, 6) ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದೆ ಸುಭಾಷ ನಪಾಡಿ ವಯ: 42 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಲಿಂಗಾಯತ, ಸಾ: ಕಾಡವಾದ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಇಸ್ಪಿಟ್ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಅಂದರ ಬಾಹರ ಅಂತ ಹಣ ಹಚ್ಚಲು ಆಟವಾಡಲು ಎಲ್ಲರೂ ದುಂಡಾಗಿ ಕುಳಿತು ಹಣ ಪಣಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ ನಸೀಬಿನ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ನಂತರ ಅವರಿಂದ ಒಟ್ಟು ನಗದು ಹಣ 11,450/- ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು 52 ಇಸ್ಪಿಟ್ ಎಲೆಗಳು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸದರಿ ಆರೋಪಿತರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 94/2018, PÀ®A. 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 05-08-2018 gÀAzÀÄ AiÀÄzÀ¯Á¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°ègÀĪÀ ²æà ZÀ£ÀߪÀÄÆwð ªÀÄoÀzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ CAzÀgÀ §ºÁgÀ JA§ £À¹Ã©£À E¹àmï J¯ÉAiÀÄ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ CRÛgÀ ¥ÀmÉÃ¯ï ¦J¸ïL ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ºÉÆÃV ²æà ZÀ£ÀߪÀÄÆwð ªÀÄoÀzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ªÀiÁ«£À ªÀÄgÀzÀ PɼÀUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) zÀvÀÄÛ vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ ºÀqÀ¥ÀzÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: ºÀqÀ¥ÀzÀ, 2) ¸ÀĤî vÀAzÉ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ¸À®¨Á ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, 3) ¥ÀªÀ£À vÀAzÉ ±ÀgÀtAiÀiÁå ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: ¸Áé«Ä, 4) ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ AiÀıÀªÀAvÀgÁªÀ ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ ºÁUÀÆ 5) «ÃgÀ±ÉnÖ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ UÀmÉÖ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ J®ègÀÄ ¸Á: AiÀÄzÀ¯Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ EªÀgÉ®ègÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀj DgÉÆævÀjUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ, CªÀjAzÀ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 4950/- gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁr, ¸ÀzÀj 5 d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 234/2018, PÀ®A. ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ 30-07-2018 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀaãÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ªÀgÀ£Á¼À ¸Á: J.¦.JA.¹ ªÀiÁPÉðl ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ CtÚ£ÁzÀ «¤Ãvï vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ªÀgÀ£Á¼À, ªÀAiÀÄ: 33 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á:  n.JA.¹ ªÀiÁPÀðl ºÀwÛgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß eÁPÉÃlUÉ ZÉÊ£À ºÁQPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CAUÀr vÉgÉAiÀÄÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀzÉà PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 05-08-2018 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.