Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, May 24, 2014

Raichur District Reported Crimes

 
                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
          ದಿನಾಂಕ 21.05.2014 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 12.00 ಗಂಟೆಯ ಸಮಯಕ್ಕೆ ²æà dAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ w¥ÀàAiÀÄå ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: AiÀiÁ¥À®¢¤ß FvÀ£ÀÄ  ರಂಗೂಲು ಹೋಟೇಲಿಗೆ  ನಲ್ಲಿ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ zÀħ⠣ÀgÀ¸À¥Àà ªÀAiÀiÁ: 40 ªÀµÀð eÁ: ªÀiÁ¢UÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: AiÀiÁ¥À®¢¤ßFvÀ£ÀÄ ಬಂದು ನನಗೆ ಹೆಂಡ ಕುಡಿಯಲು ಹಣ ಕೊಡು ಅಂತಾ ಕೇಳಿದನು ಆಗ ನೀನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೆಂಡ ಕುಡಿದಿದ್ದು, ನಿನಗೆ ನಿಲ್ಲಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಲಗು ಅಂತಾ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ  ಫಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಕುಡಿಯಲು ಹಣ ಕೇಳಿದರೆ ಹಣ ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಸೂಳೇ ಮಕ್ಕಳೆ, ಅಂದು ಕೈಯಿಂದ ಮೈ,ಕೈಗೆ ಹೊಡೆದು ಮೂಕಪೆಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡುವದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜೀವ ಸಹಿತ ಉಳಿಸುವದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಅಟ್ರಾಸಿಟಿ ಕೇಸ್ ಮಾಡಿ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಚವಾಗಿ ಬೈದು, ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಜೋಲಿ ಜೋಲಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿ ಸಿ.ಸಿ ರೋಡಿನ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ತಲೆಗೆ ಗಾಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 63/2014 PÀ®A: 341, 323, 324, 504, 506 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

              ಪಿರ್ಯದಿ «ªÀÄ® UÀAqÀ ¨Á®¸Áé«Ä ¨ÁªÀÄ£À 40 ªÀµÀ𠮪ÀiÁt ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸ ¸Á:PÀqÀzÀgÁ¼À vÁAqÀ FPÉAiÀÄ ಗಂಡ ¨Á®¸Áé«Ä vÀAzÉ rQ®¥Àà ªÀAiÀÄ:45 PÀÆ°PÉ®¸À ®ªÀiÁt ¸Á:PÀqÀzÀgÁ¼À vÁAqÀ    FvÀ£ÀÄ ದಿನಾಂಕ 22/05/2014  5-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಡಿ.ಖಾಜಹುಸೇನ ದಫೇದರ ಸಾ: ಮುದಗಲ್ ಇವರ ಇಟ್ಟಂಗಿ ಭಟ್ಟಿಯ ಹತ್ತಿರ ಇಟ್ಟಂಗಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕಲು ಮೋಟಾರನ್ನು ಸ್ಟರ್ಟ ಮಾಡಲು ಹೋದಾಗ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ವಿದ್ಯತ್ ಕೈಕಗೆ ತಗುಲಿ ಸ್ಧಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತ್ತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಮೃತನ ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ  ಅಂತಾ ಮೃತನ ಹೆಂಡತಿಯ ಲಿಖಿತ ಫಿರ್ಯದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ  ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ. AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 09/2014 PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.  
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            ¢£ÁAPÀ: 23-05-14 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CgÀPÉÃgÀ ¢AzÀ zÉêÀzÀÄUÀð PÀqÉUÉ §jwÛgÀĪÁUÀ n¥ÀàgÀ £ÀA-PÉ.J-36 J-8154 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æà ²ªÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ±ÀgÀtUËqÀ 31ªÀµÀð,°AUÁAiÀÄvÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á- ºÀÆ«£ÀqÀV, vÁ:zÉêÀzÀÄUÀð  FvÀÀ£ÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ n¥Ààgï ZÁ®PÀ£ÀÄ n¥ÀàgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹzÀÝjAzÀ ¸ÉÖjAUï ¯ÁPï DVzÀÄÝ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ n¥ÀàgÀ£ÀÄß gÉÆÃr£À §®UÀqÉ ¥À°ÖªÀiÁrzÀÝjAzÀ, n¥ÀàgÀ£À §®UÀqÉ qÉÆÃgÀ dPÀAUÉÆAqÀÄ ºÉqï ¯ÉÊmï ºÉÆqÉzÀÄ gÉrºÉlgï £ÀÄdÄÓUÀÄdÄÓ DVzÀÄÝ ¸ÉÖjAUÀ gÁqÀ ¨ÉAqï DVzÀÄÝ PÁå©£ï ªÀÄvÀÄÛ UÉgï¨ÁPÀì qÁåªÉÄÃeï DV §®UÀqÉ ¨Ár dPÀAUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ PÉÆlÖ  zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 90/2014. PÀ®A. 279  L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

                ದಿನಾಂಕ 24-05-14 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 09.30 ಗಂಟೆಗೆ ಮಸ್ಕಿ ಮುದಗಲ್ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಮುದಬಾಳ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ದುರಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಕರಿಯಪ್ಪ ತುಗ್ಗಲದಿನ್ನಿ ಹರಿಜನ 27 ವರ್ಷ ಹರಿಜನ ಸಾ. ಚಿಕ್ಕಕಡಬೂರು ತಾ. ಸಿಂದನೂರು FvÀ£ÀÄ ತಾನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂಬರ ಕೆ, 36 ಕ್ಯೂ 1485 ನೇದ್ದನ್ನು ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಎದುರುಗಡೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂಬರ ಕೆ, 326 ವಿ 8095 ನೇದ್ದಕ್ಕೆ ಟಕ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಹುಸೇನಸಾಬ ತಂದೆ ರಾಜಾಸಾಬ ಬಾಗವಾನ್ 46 ವರ್ಷ ಮುಸ್ಲಿಂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೀಷನ್ ಕೆಲಸ  ಸಾ. ಗಾಂಧೀನಗರ ಮಸ್ಕಿ FvÀ¤UÉ , ಆರೋಪಿತನಿಗೆ ಮತ್ತು ಗಾಯಾಳುªÁzÀ ಶಿವನಪ್ಪ ತಂದೆ ಸಣ್ಣಶಿವರಾಯಪ್ಪ ಸಾ, ಚಿಕ್ಕಕಡಬೂರು  FvÀ¤UÉ ಭಾರಿ ಮತ್ತು ಸಾದಾ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತವೆ  ಅಂತಾ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ 73/14 ಕಲಂ 279,337,338 .ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                ದಿ.23-5-14 ರಂದು ಸಂಜೆ 5-00 ಗಂಟೆಗೆ ಮಲ್ಲಟದಲ್ಲಿ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ರಡ್ಡೆಪ್ಪ ತಂದೆ ಚನ್ನಪ್ಪ ಜಾತಿ: ಲಿಂಗಾಯತ,ವಯ-35ವರ್ಷ,:ಒಕ್ಕುಲುತನ ಸಾ:ಮಲ್ಲಟ FvÀ£ÀÄ ತನ್ನ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ತನ್ನ ಎತ್ತಿನ ಮೈ ತೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಟಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ಅಮರೇಶನಿಗೆ ಎತ್ತಿನ ಬಾಲದ ನೀರು ಸಿಡಿದ್ದದ್ದಕ್ಕೆ 1] ಅಮರೇಶತಂದೆ ಬಸವಂತ್ರಾಯ ಲಿಂಗಾಯತ                                                                                2]ಬಸ್ಸಪ್ಪತಂದೆಬಸವಂತ್ರಾಯ,ಲಿಂಗಾಯತ, 3] ಶ್ರೀಕಾಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಜಾತಿ: ಲಿಂಗಾಯತ ಸಾ: ಮಲ್ಲಟ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ಪಿರ್ಯಾದಿಯೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದಾಡಿ  ಚಪ್ಪಲಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿzÀÄÝ CzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ  ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ  ಸಿರವಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆUÀÄ£Éß £ÀA:  134/2014 ಕಲಂ: 323, 355, 504, 506 R/W 34  I.P.C CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ದಿ.33-05-2014 ರಂದು  ಸಾಯಾಂಕಾಲ 5-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರು ಮಲ್ಲಟ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ  ಫಿರ್ಯಾಧಿ ಅಮರೇಶ ತಂದೆ ಬಸವಂತರಾಯ ವ: 40ಜಾತಿ ಲಿಂಗಾಯತು: ಒಕ್ಕುಲುತನ ಸಾ: ಮಲ್ಲಟ FvÀ£ÀÄ  ಮತ್ತು ಆತನ ಮಗನಾದ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಇವರುಗಳು  ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ ಹೊಗುವಾಗ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ 1] ರಡ್ಡೆಪ್ಪ  ತಂದೆ  ಚೆನ್ನಪ್ಪ   [2]  ಚೆನ್ನಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಸ್ಸಣ್ಣ                                            [3] ಶೀವುಕುಮಾರ  ತಂದೆ ಚೆನ್ನಪ್ಪ  ಎಲ್ಲರೂ,ಜಾತಿ: ಲಿಂಗಾಯತ  ಸಾ: ಮಲ್ಲಟ EªÀgÀÄ ತಮ್ಮ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಮೈತೊಳೆಯುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡೆಯಿರಿ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿತರು ಒಮ್ಮಲೆ ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ಮಗನಿಗೆ   ಆರೋಪಿತರು ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಮದ ತಲಗೆ ಹೊಡದು ರಕ್ತಗಾಯ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ ಅವಾಶ್ಚ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಜೀವದ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ನೀಡಿದ ಲಿಖಿತ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ಸಿರವಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UÀÄ£Éß £ÀA: 133/2014 ಕಲಂ: 323,324,504,506, ಸಹಿತ 34 ಐಪಿಸಿCrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 24.05.2014 gÀAzÀÄ 40 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 7,600/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.Koppal District CrimesUÀAUÁªÀw£ÀUÀgÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 144/2014 PÀ®A  420 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 66 L.n. DåPÀÖ  2000
ದಿನಾಂಕ: 15-05-2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7-42  ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಂ: 9449609497 ನೇದ್ದಕ್ಕೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂ: 8003937903 ನೇದ್ದರಿಂದ ಕರೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ದಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಅಂತಾ ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಎ.ಟಿ.ಎಂ. ಕಾರ್ಡ ಬ್ಲಾಕ್  ಆಗಿದೆ ಅಂತಾ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರ ಎ.ಟಿ.ಎಂ. ಕಾರ್ಡನ ನಂಬರುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಅದರಲ್ಲಿನ ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ತಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ  ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದು ನಂತರ ಅವರು ಇನ್ನೋಂದು  ಎ.ಟಿ.ಎಂ. ಖಾತೆ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ತಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಂಗಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ ನಂತರ ಅವರು ಎಟಿಎಂ. ಕಾರ್ಡ ನಂಬರ ಕೇಳಿದಾಗ ಅದರ ನಂಬರ ಹೇಳಿದ್ದು ಆಗ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಎಸ್.ಬಿ.ಐ. ಎಟಿಎಂ. ಪುನರಾವರ್ತಿಸಲು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಅದನ್ನು ನಂಬಿ ಅದರ ಎರಡೂ ನಂಬರುಗಳನ್ನು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಎರಡು ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರಿಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣ ಕಡಿತವಾಗುವ ಸಂದೇಶಗಳು ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರ ಮೊಬೈಲ್ ಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಆಗ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರ ಖಾತೆಯಿಂದ 2000-00, 1000-00, 1000-00, 4200-00, 100-00, 2500-00, 1000-00, ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 12,700-00 ರೂಪಾಯಿಗಳು ಕಡಿತವಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ  ಅದೇ ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರಿಗೆ ಪೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡದೇ ಇದ್ದುದರಿಂದ ನಂತರ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಕಡಿತವಾಗ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಸ್ಟೇಟಮೆಂಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರ ಮೊಬೈಲ್ ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಂದ ಅವರ ಎಟಿಎಂ ಗಳ ನಂಬರುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅವರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹಣ ರೂ. 12,700-00 ಗಳನ್ನು  ಆನ್ ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ಸದರಿಯವರ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರಿಗಿಸಲು ಪಿರ್ಯಾದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ  AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA.09/2014 PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹
¢£ÁAPÀ 23-05-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-15 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¹zÀÝ°AUÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ¸ÀÄtUÁgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ MAzÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ¸ÀÄtUÁgÀ FvÀ¤UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆë¤AzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ, J¯Áè PÀqÉUÉ vÉÆÃj¹zÀgÀÆ ¸ÀºÀ UÀÄtªÀÄÄRªÁVgÀĪÀÅ¢®è. ¢£ÁAPÀ : 22-05-2014 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ E®èzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÉÆmÉÖ £ÉÆë£À ¨ÁzÉ vÁ¼ÀzÉà ¨É¼ÀUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß PÀÄr¢zÀÄÝ, «µÀAiÀÄ w½zÀÄ PÀ£ÀPÀVj ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ aQvÉìUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ : 23-05-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÉ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀÄ¢®è CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAG ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.