Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, March 29, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-


 

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÀ ªÀiÁ»w:-.

ªÉÄÊ»§Æ§¸Á§ vÀAzÉ ¸ÀgÀUÀÄgÀ¸Á§ 40 ªÀµÀð ªÀÄĹèA (¥sÀQÃgÀ) ªÉÄõÀ£ï PÉ®¸À ¸Á;§qÉèÉÃ¸ï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27.03.2013 gÀAzÀÄ vÀ£ÀߣÀÄß vÀ£Àß C½AiÀÄ £À©ÃµÁ§£ÀÄ ¸ÉÊ.ªÉÆÃ.£ÀA.PÉJ-34 ºÉZï-4014 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ¢AzÀ ¸ÀįÁÛ£À¥ÀÆgÀPÉÌ vÀªÀÄä ªÀÄ£É PÀlÄÖªÀ PÉ®¸ÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ dªÀ¼ÀUÉÃgÁ ¦.qÀ£ÀÆè.r PÁåA¥ï zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ 1 £Éà ¥ÀƯï zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß C½AiÀÄ £À©ÃµÁ§ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÄÝ CzÉà ªÉüÉUÉ ¸ÀįÁ£À¥ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ ¥ÀA¥ÀtÚ zÉøÁ¬Ä FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÉ¯ï £ÀA.PÉJ-36 EJ-8231 £ÉßÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ E§âgÀÄ ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼ÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ ªÀÄÄSÁªÀÄÄT lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦ügÁå¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ £ÀA.1 ¥ÀA¥ÀtÚ FvÀ¤UÉ ¨sÁjà ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 28.03.2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 43/2013. PÀ®A.279,337,338 L¦¹CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


 

¢B28-03-2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-00 UÀÀAmÉUÉ ²æêÀÄw §¸ÀìªÀÄä UÀAqÀ ¤AUÀ¥Àà eÁwBZɮĪÁ¢ ªÀAiÀÄB45ªÀµÀð GB PÀÆ°PÉ®¸À ¸ÁB¨ÁUÀ®ªÁqÀ EvÀgÉ 10 d£ÀgÀÄ gÁªÀÄzÀÄUÀð¢AzÀ PÀÆ°PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ÀÄ ¨ÁUÀ®ªÁqÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä DgÉÆævÀ£ÁzÀ PÀmÉÖ¥Àà vÀAzÉ §¸Àì¥Àà mÁmÁJ.¹.£ÀABPÉ.J-36/J-1239gÀ ZÁ®PÀ ¸ÁB¨ÁUÀ®ªÁqÀ  FvÀ£À mÁmÁ J.¹.ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ gÁwæ 6-45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¥ÁvÁ¥ÀÆgÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁmÁ J.¹.ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ mÁmÁ J.¹AiÀÄ°èzÀÝ 11 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ wêÀð ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ DgÉÆæ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAzÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  ¹gÀªÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:52/2013 PÀ®A:279,337,338 L.¦.¹.  ªÀÄvÀÄÛ PÀ®AB 187 L.JA.«.PÁAiÉÄÝ  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ..


 

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 28.03.2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÉÆÃPÀð¯ï PÁæ¸ï £À°è MAzÀÄ ªÁ夣À°è ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ PÀÆr ªÀÄzÀåzÀ ¨ÁnèUÀ¼À£ÀÄß ºÀ½îUÀ¼À°è ºÉaÑ£À ¨É¯ÉUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ°PÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÁÝgÉJ CAvÁ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¹.¦.L. ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¦.J¸ï.L. ( PÁ.¸ÀÄ ) ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV PÁAiÀÄÄvÀÛ EzÁÝUÀ gÁd®§Ar PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ mÁmÁ J.¹. ªÁºÀ£À §A¢zÀÄÝ CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¤°è¸À®Ä PÉÊ ªÀiÁrzÁUÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¹ CzgÀ°èzÀÝ 3 d£ÀgÀÄ NqÀ ºÀwÛzÀÄÝ £ÁªÀÅ ¨É£ÀÄß ºÀwÛ 3 d£ÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ 1) ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ °AUÀ¥Àà ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð eÁ: F½UÉÃgï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: gÁeÉÆýî2) ªÀįÉèñÀ vÀAzÉ FgÀtÚ ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: mÁmÁ J¹E ªÁºÀ£À £ÀA. PÉJ-02 JAr-9585 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: CqÀ«PÁ£Á¥ÀÆgÀÄ.3) ©üêÉÄñÀ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ªÀAiÀÄ 33 ªÀµÀð eÁ¼À ªÀqÀØgÀ G: PÀ®Äè MqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ¸Á: gÁeÉÆýî CAvÁ w½¹ ªÀÄzÀåzÀ ¨ÁnèUÀ¼À£ÀÄß ºÀ½îUÀ¼À°è d£ÀjUÉ ºÉaÑ£À ¨É¯ÉUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĨÉÃPÉAzÀÄ mÁmÁ J.¹ £ÀA: PÉJ 02 JA.r.9585 £ÉzÀÝgÀ°è vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÁÝV w½¹zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉʸÀ£ïì §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä vÀªÀÄä°è AiÀiÁªÀÅzÀÄ E®è CAvÁ w½¹zÀÄÝ ºÁUÀÆ ªÀiÁ®£ÀÄß J°èªÀÄzÀ vÀAzÀ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀªÀÄ¥ÀPÀðªÁV GvÀÛgÀ ¤ÃrzÀÝjAzÀ 1) Njd£À¯ï ZÁAiÀiïì 180 JA.J¯ï. r¯ÉPïì «¹Ì 15 ¨ÁPïì MlÄÖ 720 ¨ÁnèUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ ¨Ánè ¨É¯É 44=79 ¥ÉÊ¸É MlÄÖ C.Q.gÀÆ. 31910/-2) QAUï ¦ü±Àgï ¸ÁÖçAUï ¦æ«ÄAiÀÄgï n£ï ©Ãgï 330 JA.J¯ï. 04 ¨ÁPïì MlÄÖ 96 n£ïUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ n£ï ¨É¯É 49/- MlÄÖ C.Q.gÀÆ. 4704/-3) N¯ïØ lªÀgÀ£ï «¹Ì mÉæÃmÁæ ¥ÁåPï 180 JA.J¯ï. 02 ¨ÁPïìUÀ¼ÀÄ MlÄÖ 96 mÉæÃmÁæ ¥ÁåPï MAzÀPÉÌ 51=84 ¥ÉÊ¸É MlÄÖ C.Q.gÀÆ. 4976/-4) £ÁPï Omï ©Ãgï 650 JA.J¯ï. 04 ¨ÁPÀìUÀ¼ÀÄ MlÄÖ 48 ¨ÁnèUÀ¼ÀÄ MAzÀPÉÌ 85/- MlÄÖ C.Q.gÀÆ. 4080/-5) ºÉʪÁqÀìð aÃgïì «¹Ì 90 JA.J¯ï. 01 ¨ÁPïì MlÄÖ 96 ¥Áè¹ÖPï ¨ÁnèUÀ¼ÀÄ MAzÀPÉÌ 22=16 ¥ÉÊ¸É MlÄÖ C.Q.gÀÆ. 2127/-6) ªÉÄPïqÁªÉ¯ïì r¯ÉPïì l槯ï JPïì gÀªÀiï 90 JA.J¯ï.£À 58 ¨ÁnèUÀ¼ÀÄ MAzÀPÉÌ 30=41 ¥ÉÊ¸É MlÄÖ C.Q.gÀÆ. 1763/-7) MAzÀÄ mÁmÁ J.¹. ªÀiÁåfPï ªÁºÀ£À £ÀA. PÉJ-02 JAr-9585 C.Q.gÀÆ. 50,000/-»ÃUÉ MlÄÖ C.Q.gÀÆ. 99,560/-¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀÄzÀåªÀ£ÀÄß mÁmÁ J.¹ AiÀÄ£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 42/13 PÀ®A 32, 34 C§PÁj PÁAiÉÄÝ. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀ£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

ªÀÄÈvÀ ªÀiÁ¼ÀªÀÄä vÀAzÉ AiÀĪÀÄÄ£À¥Àà ªÀ:05 eÁ:ªÀiÁ¢UÀ ¸Á:PÀªÀÄ®¢¤ß FPÉAiÀÄÄ ¦AiÀiÁð¢²æêÀÄw ®Qëöä UÀAqÀ AiÀĪÀÄÄ£À¥Àà ªÀ:35 eÁ:ªÀiÁ¢UÀ G:PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á:PÀªÀÄ®¢¤ß FPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ½zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ : 28-03-2013 gÀAzÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj¤AzÀ gÉ樀 ªÀÄÄSÁAvÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆjUÉ vÀ£Àß ªÀÄÈvÀ ªÀÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ §AzÀÄ C°èAzÀ PÀªÀÄ®¢¤ß ºÉÆÃUÀ¯ÉAzÀÄ UÀ§ÆâjUÉ §AzÀÄ UÀ§Æâj£À PÉgÉAiÀÄ°è ªÉÄÊ ªÀÄvÀÄÛ §mÉÖ vÉƼÉzÀgÁ¬ÄvÀÄ JAzÀÄ ªÉÄÊvÉƼÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 01:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §mÉÖ vÉƼÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ PÉgÉAiÀÄ zÀAqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É Dl DqÀÄwÛzÀÝ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀiÁ¼ÀªÀÄä FPÉAiÀÄÄ DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁj PÉgÉAiÀÄ ¤Ãj£ÉƼÀUÉ ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 05/2013 PÀ®A: 174 ¹Dg惡 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

EvÀgÉ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀt zÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 28.03.2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ²æäªÁ¸À vÀAzÉ ®PÀëöät ªÀAiÀiÁ: 33 ªÀµÀð eÁ: ºÀjd£À G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¹AUÀ£ÉÆÃr FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉ ²æà ®PÀëöät vÀAzÉ zÀħâ UÉÆÃSÁj ªÀAiÀiÁ: 62 ªÀµÀð eÁ: ºÀjd£À G: DgÉÆÃUÀå E¯ÁSÉAiÀÄ°è ¤ªÀÈvÀÛ ZÁ®PÀ ¸Á: ¹AUÀ£ÉÆÃr EªÀgÉÆA¢UÉ ºÀt PÉÆqÀĪÀzÀgÀ §UÉÎ vÀªÀÄmÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr ºÀt E®è CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ºÀt PÉÆlÖgÉ ©qÀÄvÉÛÃ£É E®èªÁzÀgÉ ªÀÄÄV¹ ©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ CªÁZÀå §åzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 40/2013 PÀ®A: 341, 323, 504, 506 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ-28/03/13 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÉÆAqÀA§½ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ ºÉÆ®zÀ ¸ÀªÉð £ÀA 96/C-3 ¦üAiÀiÁ𢠲æà GªÀiÁªÀĺɱÀégÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt§¸À¥Àà ,43ªÀµÀð,°AUÁAiÀÄvÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-- £ÀUÀgÀUÀÄAqÀ FvÀ£À ºÉÆ®zÀ°èAzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ §¸À¥Àà £Á¹UÉÃgÀ £ÁAiÀÄPÀ ¸Á- £ÀUÀgÀUÀÄAqÀ FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è Cw PÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr mÁæPÀÖgÀzÀ°è G¸ÀÄPÀ£ÀÄß ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CzÀ£ÀÄß ¤°è¹ ZÁ®PÀ¤UÉ G¸ÀÄPÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä ºÉÆ®¢AzÀ AiÀiÁPÉ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §AzÀ¢Ý vÀÄA§¨ÉÃqÀj CAvÁ ºÉýzÀgÀÆ PÉüÀzÉÉ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ DUÀ DgÉÆæ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£ÀÄ J¯É ®AUÁ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É G¸ÀÄPÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §AzÀgÉ K£Á¬ÄvÀ¯Éà ¤ªÀÄ¥Àà£À eÁVÃgÀ ºÉÆìÄvÉãÀ¯É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¸À°PÉ PÀªÀÅ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §®UÀqÉ vÀ¯ÉUÉ,JqÀUÀqÉ ¸ÉÆAlPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ J¯É ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É EªÀvÀÄÛ ¤Ã G½¢PÉÆAr¢Ý E£ÉÆߪÉÄä ¹PÀÌgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPɺÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÄj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 64/2013 PÀ®A. 447,504,324,506 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

J¸ï.¹. /J¸ï.n. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢:28/03/2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ w¥À஢¤ß UÁæªÀÄzÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÀWÀÄ vÀAzÉ §¸Àì¥Àà ªÀ:35 eÁ:ªÀiÁ¢UÀ G:PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á:w¥À஢¤ß CtÚ gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ §¸Àì¥Àà, FvÀ£À°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ºÀ¤Ã¥sï vÀAzÉ ¨Á§Ä,28ªÀµÀð,2] ¨Á§Ä vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á¨ï,50ªÀµÀð,3] E¨Áæ»A vÀAzÉ SÁzÀgÀ¸Á¨ï,26ªÀµÀð, J®ègÀÄ eÁ:ªÀÄĹèA,¸Á:w¥À஢¤ß.EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ CzÀgÀ°è DgÉÆæ ºÀ¤Ã¥sÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ ¦æÃw¸ÀÄwÛzÀÝ ºÀÄqÀÄVUÉ ¦ügÁå¢ CtÚ gÁªÀÄtÚ£ÀÄ NqÁr ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É JA§ GzÉÝñÀ¢AzÀ §AzÀÄ ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É JAzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ, DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ©r¸À®Ä §AzÁUÀ DgÉÆæ ºÀ¤Ã¥sÀ£ÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ eÉÆÃgÁV JqÀQ«UÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, EzÀjAzÀ Q«UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV Q«AiÀÄ°èAzÀ gÀPÀÛ ¸ÉÆÃgÀ vÉÆqÀVzÀÄÝ, ªÀÄvÉÛ §rUɬÄAzÀ vÀÄnUÉ UÀÄ¢Ý, ºÀuÉUÉ, §® PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ, §®UÉÊ vÉÆýUÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ UÉƽ¹ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwÛ¹zÀÄÝ, CqÀØ §AzÀ ¦ügÁå¢ CtÚ¤UÉ ¸ÀºÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ CzÉ §rUɬÄAzÀ JqÀUÉÊ ªÉÆtPÉÊ ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀ£ÀÄ, DUÀ G½zÀ DgÉÆævÀgÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢ CtÚ¤UÉ PÉʬÄAzÀ ªÉÄÊPÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 32/2013 PÀ®A: 323, 324, 307, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(10) J¸ï.¹/J¸ï.n PÁAiÉÄÝ 1989CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 29.03.2013 gÀAzÀÄ 90 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 19000/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 29-03-2013


 
This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ : 29-03-2013

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 45/2013 PÀ®A 109, 419, 464, 465 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-03-2013 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÁªÀÄ vÀAzÉ PÁªÀÄf ªÁWÀªÀÄÆgÉ ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀÄ CªÀÄgÉñÀégÀ PÁ¯ÉÃd OgÁzÀ gÀªÀgÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢: 28-03-2013 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ »A¢ ªÀµÀAiÀÄzÀ £ÉÆAzÀt ¸ÀA 864827 £ÉÃzÀgÀ «zsÀåyðAiÀiÁzÀ  eÉêÀiïì vÀAzÉ CqÉ¥Áà ¸Á/ E¸ÁèªÀÄ¥ÀÆgÀ FvÀ£À §zÀ¯ÁV ¯ÉÆûvÀ vÀAzÉ UÀt¥Àw ¸ÉÃgÀUÉ 20 ªÀµÀð J¸ï.ªÀiÁ¢UÀ «zsÁåyð, ¸Á/ªÀÄÄUÀ£ÀÆgÀ vÁ/ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ JA§ «zsÁåyð ¥ÀjÃPÉëUÉ PÀĽwÛgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆoÀr ªÉÄðéZÁgÀPÀ NAPÁgÀ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² EwºÁ¸À G¥À£Áå¸ÀPÀgÀÄ ±ÁAwªÀzsÀðPÀ  ¥À.¥ÀÆ.PÁ. PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀgÀªÀgÀÄ  °TvÀªÁV PÉÆnÖzÀ PÉÆqÀ¯É ¥ÀjÃPÉë §AzÀƧ¸ÀÛUÉ §AzÀ ¥ÉưøÀjUÉ §zÀ° «zsÁåyAiÀiÁzÀ ¯ÉÆûvÀ vÀAzÉ UÀt¥Àw ¸ÉÃgÀUÉ 20 ªÀµÀð EvÀ¤UÉ M¦à¹zÀÄÝ  £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ ¥ÀjÃPÉë ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ °TvÀ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 36/2013 PÀ®A 279,338 L.¦.¹ eÉÆÃvÉ 187 L.JA.«.JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ: 28-03-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠠UÀt¥ÀvÀgÁªÀ vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀ ¸ÀUÀgÀ ¸Á : vÉÆÃgÀuÁ  gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢ zÉÆÃqÀØ¥À£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉÃO ¸ÀUÀgÀ ªÀAiÀÄ : 55 ªÀµÀð gÀªÀgÀÄ ¢ : 27-03-2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä ºÉÆî¢AzÀ vÉÆÃgÀuÁ ºÉÆüÀ¸ÀªÀÄÄzÀæ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ. Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁr vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀjgÀzÀ EvÀgÉ ¨sÁUÀUÀ½UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 65/2013 PÀ®A 143,147,324,504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 28-03-2013 gÀAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ ªÀiÁfÃzÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ©¯Á® ªÀAiÀÄ 23 ¸Á: a¢æ gÉÆÃqÀ ºÉÊzÀgÀ PÁ¯ÉÆä gÀªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÀgÀÄ ²æà D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è EzÁÝUÀ ªÀĺÁ§° FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß eÉÆvÉUÉ 8-10 d£ÀjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¨sÀƸÀrPÉ ¨ÁºÀgÀ D CAvÁ PÀÆVzÁUÀ £Á£ÀÄ J£ÁVzÉ CAvÁ PÉýzÁUÀ ¨sÉÆøÀrPÉ ºÀªÀiÁgÀPÀÄ vÀAUï PÀgÀ¢AiÀiÁ CAvÁ CAzÀÄ ªÀiÁgÉÆà ¸Á¯ÉPÉÆà CAvÁ CAzÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä PÉʬÄAzÀ PÁ°¤AzÀ »UÁÎ ªÀÄÄUÁÎ xÀ¼À¹gÀÄvÁÛgÉ ªÀĺÁ§° ¤AvÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ºÉýgÀÄvÁÛ£É CªÀgÀ°èAiÀÄ M§â£ÀÄ C¯Éè ©¢ÝzÀ ©ÃAiÀÄgï ¨Ál®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÉÆqÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ £ÀAvÀgÀ £À£Àß §®UÉÊ CAUÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ EzÀjAzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ CVgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀzÀÄ £ÉÆÃr C¯Éè EzÀ ªÀĺÀäzÀ dĨÉÃgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÀäzÀ C¯ÁÛ¥sÀ ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀgÀÄ £ÉÆÃr ©r¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃUÀ aQvÉì ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArgÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ EvÁå¢ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÀ£ÀÄ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 72/2013 PÀ®A 279,338. L.¦.¹. eÉÆÃvÉ 187 L.JªÀÄ.«. JPÀÖ :-          
¢£ÁAPÀ 28/03/2013 gÀAzÀÄ 21:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀĺÀªÀÄäzÀ ªÀĺÉçƧ vÀAzÉ £ÀfÃgÀ CºÀäzÀ ¥ÀoÁt 26 ªÀµÀð ¸Á|| a¢æ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ¸ÀÆzÀgÀªÀiÁªÀ ªÀÄzÀgÀ FvÀ¤UÉ ©ÃzÀgÀ §ÄwÛ §¸ÀªÀtÚ ªÀÄA¢gÀ JzÀÄj£À gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV, ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ PÉÆlÄÖ ¨sÁjUÁAiÀÄ ¥Àr¹ £ÀAvÀgÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀܼÀ¢AzÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀiËTPÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.                           

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 46/2013. PÀ®A. 323, 504, 498(J), 308 (116 - 306) L.¦.¹. :-
¢: 29-03-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. ¸ÀAVÃvÁ UÀAqÀ ²ªÁf ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð ¸Á: ¨ÁzÀ®UÁAªÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üÃAiÀiÁð¢£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÀgÀ vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ zsÁ«ÄðPÀ «¢ü «zsÁ£ÀUÀ¼À ¥ÀæPÁgÀ ªÀÄzÀÄªÉ ²ªÁf eÉÆvÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ¥ÀwAiÉÆA¢UÉ ¨ÉÃgÉ ªÀÄ£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀA¸ÁgÀ £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ ¦üÃAiÀiÁ𢠥ÀwAiÀÄÄ vÀ£Àß ¥ÀwßAiÀÄ ²®zÀ §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¥ÀlÄÖ ¦üÃAiÀiÁ𢠪ÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¦üÃAiÀiÁ¢ £ÉÆêÀÅ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ vÀ£Àß ¸ÀA¸ÁgÀªÁUÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ CAvÀ ªÀÄ£À¹£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 28-03-2013 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÝ ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ qÀ©âAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CzÀgÀ°è£À ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¸ÀÆjzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÁAiÀĨÉÃPÀÄ CAvÀ ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ £ÉÆêÀÅ  vÁ¼ÀzÉ agÁqÀÄwÛzÁÝUÀ agÁlzÀ ±À§Ý PÉý Mt ¨ÁdÄ EzÀÝ gÁªÀÄ, ¢Ã¥ÀPÀ ªÀÄvÀÄÛ «£ÁAiÀÄPÀ gÀªÀgÀÄ §AzÀÄ £ÉÆÃr 108 CA§Ä¯É£ÀìUÉ PÀgÉ ªÀiÁr OgÁzÀ(©) ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR® ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ  ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
 

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES


ಆಸ್ತಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮನ ಕೊಲೆ:
ರೇವೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ, ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಬಣಗಾರ ವ||55 ವರ್ಷ ಜಾ|| ಬಣಗಾರ   || ಎಸ್.ಡಿ.ಎ. ಸಾ|| ಅತನೂರ  ಹಾ|||| ಅಫಜಲಪೂರ  ರವರು ನಾವು 6 ಜನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಿದ್ದು 16 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಇರುತ್ತದೆ. ನನ್ನ  4 ನೇ ತಮ್ಮ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ತಂದೆ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಬಣಗಾರ ವಯಾ||35 ಇತನಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 16 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರು ಪಾಲು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆವೆ.  ಶಿವಾನಂದ ಬಣಗಾರನು ವಯಾ|| 35 ವರ್ಷ  ಇತನು ಚಂದ್ರಕಾಂತನ ಪಾಲಿನ ಜಮೀನು ನನಗೆ ಕೊಡು ಅಂತ ಕಳೆದ 4-5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜಗಳ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುತ್ತಾನೆ,  ಜಮೀನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದಿನಾಂಕ: 26-03-2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಶಿವಾನಂದ ಇತನು ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಇತನ ತಲೆಗೆ ಒನಕೆಯಿಂದ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು ನೂಕಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ತಲೆಗೆ ಬಲವಾದ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿ ಮೈಕೈಗಳಿಗೆ ತರಚಿದ ಗಾಯಗಳಾಗಿ ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದುದರಿಂದ ಅಫಜಲಪೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಗುಲಬರ್ಗಾ ಬಸವೇಶ್ವರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಬಸವೇಶ್ವರ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವೈಧ್ಯಾಧೀಕಾರಿಗಳು ಹೈದ್ರಾಬಾದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಹೈದ್ರಾಬಾದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ದಿನಾಂಕ:28-03-2013 ರಂದು ಬೆಳಿಗಿನ ಜಾವ 3-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮಾರ್ಗಮದ್ಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಚಂದ್ರಕಾಂತನು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಾ ಬಸವರಾಜ ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದರಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:25/2013 ಕಲಂ, 302 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.  
ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ. ಜಿ.ಸೆಲ್ವರಂಗಂ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಟಿ.ಎನ್.ಹಚ್.ಡಬ್ಲೂ.ಯು.ಸಿ.ಎಸ್.ಲಿ.ಕೋ-ಅಪರೇಟಿವ್ ಅಫೇಕ್ಸ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರು ಗುಲಬರ್ಗಾ ಟಿ.ಎನ್.ಹಚ್.ಡಬ್ಲೂ.ಯು.ಸಿ.ಎಸ್.ಲಿ.ಕೋ-ಅಪರೇಟಿವ್ ಅಪೆಕ್ಸ ಸರಕು ಅಂಗಡಿ ಸುಪರ ಮಾರ್ಕೆಟ ಗುಲಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರವೀಣಕುಮಾರ ಇತನು ದಾಸ್ತಾನು ಸರಕುಗಳಲ್ಲಿ 2012 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಗಸ್ಟ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ 2013 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪೆಬ್ರುವರಿ ತಿಂಗಳ ವರೆಗೆ ಅಂದಾಜು 12,30,529-25 ರೂಪಾಯಿಯ ಸರಕಿನ ನಿವ್ವಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಲೇಕ್ಕ ತೋರಿಸದೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಗೆ ನಷ್ಟ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 39/2013 ಕಲಂ, 406, 408, 420 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಜೇವರ್ಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀಮತಿ ಲಲೀತಾ ಗಂಡ ಧರ್ಮಣ್ಣ ಮೇದಾರ ಸಾ:ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಟಾಕೀಜಿ ಹತ್ತಿರ ಜೇವರ್ಗಿ ರವರು ನನ್ನ ಗಂಡ ಧರ್ಮಣ್ಣ ತನು ದಿನಾಂಕ:27-03-2013 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ 7-00  ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸರಾಯಿ ಕುಡಿದು ಬಂದು ನನ್ನ ಮಾವ ರೇವಣಸಿದ್ದ ಇತನಿಗೆ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲು ಕೋಡು ಅಂತ ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನ ಸಂಗಡ ಜಗಳ ಮಾಡಿದ್ದನು. ನಾನು ರಾತ್ರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ನನ್ನ ಗಂಡ ಧರ್ಮಣ್ಣ ಇತನು ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಇರುವ ಪತ್ರಾಸ ಸೇಡಿ ಕೇಳಗೆ ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ನಮ್ಮ ಮಾವ ರೇವಣಸಿದ್ದ ಇತನು ನನ್ನ ಗಂಡ ಸರಾಯಿ ಕುಡಿದು ಬಂದು ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲು ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ದಿನಾಂಕ:28-03-2013 ರ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಚ್ಚಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಆತನ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:47/2013 ಕಲಂ, 302 ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ;
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ, ಅರ್ಜುನ ತಂದೆ ಬಂಡು ಖರಾತವಃ 48 ವರ್ಷಉಃ ಕುರಿ ಕಾಯುವದು,ಜಾಃಕುರಬರಸಾಃರಾಜನಾಳಹತ್ತರಕಿ ಪೊಸ್ಟತಾಃ ಇಂಡಿಜಿಃ ಬಿಜಾಪೂರರವರು ನಾನು 4-5 ತಿಂಗಳಿಂದ ನಮ್ಮೂರಿನಿಂದ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸುತ್ತಾ ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಬಂದ್ದಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ: 28-03-2013 ರಂದು ಕುರಿಗಳನ್ನು ಪಾಳಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಮೇವು ತಿನ್ನುವದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು  ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದ ಕಾರಭಾರಿ ತಂದೆ ಗೇನಪ್ಪಾ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿ ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಕುರಿ ಮಾರಲು ಬಂದು ಸೇಡಂ ರಿಂಗ ರೋಡ ಹತ್ತಿರ ಕುರಿ ಮಾರಿಕೊಂಡು ಬಸವೇಶ್ವರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹತ್ತಿರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರೋಡ ದಾಟುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಕಾರ ನಂಕೆಎ-32 ಎಮ್-1499 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ರಸ್ತೆ ದಾಟುತ್ತಿದ್ದ ನನಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಬಲಗಾಲು ಹಿಂಬಡಿಗೆ ಭಾರಿ ಗುಪ್ತ ಪೆಟ್ಟಾಗಿ ಪಾದದ ಹತ್ತಿರ ತರಚಿದ ಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದರಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 19/2013 ಕಲಂ 279338 ಐ.ಪಿ.ಸಿ  ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.