Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, November 13, 2012

Raichur District Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-    
 UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_
                 ¢£ÁAPÀ 12-11-2012 gÀAzÀÄ 1-30 J.JA. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ PÀĪÀiÁgÉñÀ vÀAzÉ «ÃgÀAiÀÄå, 19 ªÀµÀð, zÉêÀgÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: Dgï.ºÉZï. PÁåA¥À £ÀA. 1 vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ  Dgï.ºÉZï. PÁåA¥À £ÀA. 1 gÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ¦°¥ï EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ºÀÄ®Äè PÉÆAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ C²ÃªÁðzÀ vÀAzÉ CgÉÆÃUÀåA, ¸Á: Dgï.ºÉZï. PÁåA¥À £ÀA. 1  FvÀ£ÀÄ PÀĪÀiÁgÉñÀ£À  ºÀwÛgÀ §AzÀÄ F ºÉÆ®zÀ°è AiÀiÁPÉ ºÀÄ®Äè PÉÆAiÀÄÄwÛAiÀįÉà CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr PÀÄqÀÄUÉÆð¤AzÀ JqÀUÉÊ vÉÆÃgÀ ¨ÉgÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ¨sÁUÀzÀ £ÀqÀÄ«UÉ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  325/2012 PÀ®A. 504,324,506 L¦¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
     
                 gÁeÉÃAzÀæ ¥Àæ¸ÁzÀ vÀAzÉ ¸ÀÆAiÀÄð£ÁgÁAiÀÄt PÀ£ÀĪÀÄ°è 52 ªÀµÀð PÀªÀiÁä MPÀÌ®ÆvÀ£À ¸Á;£ÁUÉÃAzÀæPÁåA¥ï ªÀÄvÀÄÛ PÉ.¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt @ ¨Á§Äf vÀAzÉ £ÁUÉñÀégÀgÁªï 46 ªÀµÀð PÀªÀiÁä MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:£ÁUÉÃAzÀæ PÁåA¥ï  EªÀgÀÄUÀ½UÉ FUÉÎ 3 ªÀµÀðUÀ½AzÀ PÉgÉAiÀÄ ¤Ãj£À «µÀAiÀÄzÀ°è zÉéõÀ«zÀÄÝ DUÀ gÁeÉÃAzÀæ£À vÀAzÉUÉ PÉ. ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt FvÀ£ÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁrzÀÝjAzÀ CªÀ£À  ªÉÄÃ¯É PÉøÀÄ ªÀiÁr¹zÀÄÝ DªÁV¤AzÀ PÉ. ¸ÀvÀå£ÁgÀAiÀÄt£ÀÄ  gÁeÉÃAzÀæ£À  ªÉÄÃ¯É zÉéõÀ ¸Á¢¸ÀÄwzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ:-11/11/2012 gÀAzÀÄ 22-00 UÀAmÉUÉ ªÉAPÀl£ÁgÁAiÀÄt FvÀ¤UÉ DgÁªÀÄ E®èzÀ PÁgÀt gÁeÉÃAzÀæ£ÀÄ  ªÀiÁvÀ£Ár¸À®Ä ºÉÆÃV §AzÀÄ «WÉßñÀégÀ PÁåA¦£À ªÉAPÀl£ÁgÁAiÀÄt FvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ PÀĽvÀÄPÉÆArgÀĪÁUÀ PÉ. ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt£ÀÄ  §AzÀªÀ£É gÁeÉÃAzÀæ¤UÉ  ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É EªÀvÀÄÛ ¸ÀjAiÀiÁV ¹QÌ¢Ý ¤£ÀߣÀÄß ©qÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ §AzÀªÀ£É PÀ§ât gÁr¤AzÀ ªÀÄÄV£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉ¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÄV£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ ºÀ©â£À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ C®èzÉ PÉÊUÀ½AzÀ Q«UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨É¤ßUÉ ºÉÆÃqÉ¢zÀÝjAzÀ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EªÀvÀÄÛ G½zÀÄPÉÆAr E£ÉÆßêÉÄä ¹PÀÌgÉ ¤£ÀÄß fêÀ vÉUÉAiÀÄÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÀÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA-141/2012 PÀ®A 504,323,324,506 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆÃArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
 PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_
                                                          
             ¢.23-10-2012gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00UÀAmɬÄAzÀ ¢B 24-10-2012 gÀ ¨É½UÉÎ 06.00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢AiÀÄ°è ²æà ¯Á®Ä vÀAzÉ ¨ÁµÀ ªÀAiÀiÁB35ªÀµÀð   eÁBªÀÄĹèA GB ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃPÁ¤PÀ ,¸ÁB¹gÀªÁgÀ ¦.qÀÆè.r PÁåA¥ï . FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÁåAqÀ ¯ÁPï ªÀiÁr ¤°è¹zÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 111/2012 PÀ®A:379 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.    
   ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 13.11.2012 gÀAzÀÄ  32 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr   5800/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 13-11-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 13-11-2012


zsÀ£ÀÆßgÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 178/2012 PÀ®A: 279 ,304 (J) L¦¹ eÉÆÃvÉ      187 L.JªÀÄ.«í JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 12-11-2012 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ªÀĪÀĺÁ£ÀAzÁ UÀAqÀ ¥ÉæêÀÄ @¥ÉæêÀÄPÀĪÀiÁgÀ d¼ÀPÉÆÃmÉ ¸Á : ºÀ®§UÁðgÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 12-11-2012 gÀAzÀÄ 0430 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß UÀAqÀ ªÀÄævÀ ¥ÉæêÀÄPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÀ®§UÁð UÁæªÀÄzÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ £ÁUÀÆgÉ E§âgÀÄ PÀÆr ºÉÆî¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ¨sÁ°Ì ©ÃzÀgÀ gÉÆÃqÀ ºÀ®§UÁ𠹪ÀiÁAvÀgÀzÀ £ÁUÀ±ÉÃnÖ zsÀĪÀÄä£À¸ÀÆgÉgÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄïÉ. ¨sÁ°Ì PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ J.51 ºÉZÀ 3361 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£À »ÃrvÀzÀ°è EnÖPÉƼÀîzÉ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÉæêÀÄPÀĪÀiÁgÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¸ÀܼÀzÀ°è ¤°è¸ÀzÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É.qÀQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¥ÉæêÀÄPÀĪÀiÁgÀ EvÀ¤UÉ ºÀ®§UÁð UÁæªÀÄzÀ°è ¥ÀæxÀªÀÄ aQvÉì ¤Ãr ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÆjvÀÄ ¨sÁ°Ì D¸ÀàvÉæUÉ MAiÀÄÄåªÁUÀ zÁjªÀÄzÀåÄzÀ°è 1000 UÀAmÉ ªÀÄævÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆÃlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 259/2012 PÀ®A: 379 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀĺÁzÉêï vÀAzÉ PÁ²£Áxï ¥Ánïï gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 03-11-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 09-00 UÀAmÉUÉ £À£Àß §eÁeï r¸À̪Àgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. KA-38-L-4050  gÀ°è ¨ÁåAQUÉ ºÉÆÃV PÀvÀðªÀå ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ gÁwæ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 09-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀÄ  ªÀÄÄA¨sÁUÀ ©ÃUÀ ºÁQ ¤°è¹ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄ®VzÀÄÝ, ªÀiÁgÀ£É ¢£À ¨É½UÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 06-00 UÀAmÉUÉ JzÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV  £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀÝ £À£Àß §eÁeï r¸À̪Àgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. KA-38-L-4050 EgÀ°®è. AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ £À£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. £À£Àß PÀ¼ÀĪÁzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï «ªÀgÀ 1) §eÁeï r¸À̪Àgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. KA-38-L-4050 2)ZÁ¹¸ï £ÀA. MD2DSPAZZUWF10830 3)EAf£ï £ÀA. JBMBUF22198 4)ªÀiÁqÀ¯ï-2011 5)§tÚ PÀ¥ÀÄà 6)CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ-39,672/-gÀÆ. DVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆÃlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 196/2012 PÀ®A: ªÀÄ»¼É PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ 12/11/2012 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¢UÀA§gÀ vÀAzÉ vÁ£ÁfgÁªÀ RÄzÁªÀÄ¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ 27 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄÄzsÉÆüÀ (PÉ) ¸ÀzÀå zÀvÀÛ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ²æêÀÄw C²é¤ UÀAqÀ ¢UÀA§gÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 09/11/2012 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì zÀvÀÛ £ÀUÀgÀzÀ°è ªÁ¸ÀªÁVzÀ ¨sÁrUÉ ªÀģɬÄAzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁjUÀÄ ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï ¸ÀA: 06/2012 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 10/11/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ C¤ÃvÁ EªÀ¼ÀÄ CrUÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÉÆÖÃPÉÌ UÁ½ vÀÄA© RrØ PÉÆgÉzÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑzÁUÀ ¨ÉAQ ºÀwÛPÉÆAqÀÄ C¤ÃvÁ¼À ¸ÀgÉ ¸ÉgÀVUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ ªÉÄʪÉÄð£À ¹ÃgÉUÉ ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV ¨ÉAPÉ ºÀwÛ ªÀÄÄR, JzÉ, ¨É£ÀÄß, ºÉÆmÉÖ, PÉÊUÀ¼ÀÄ, vÉÆqÉ, PÁ®ÄUÀ½UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV E¯Ád PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ©ÃzÀgÀPÉÌ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj C¤ÃvÁ EªÀ¼ÀÄ aQvÉì PÁ®PÉÌ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 12/11/2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 830 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀÖvÉæAiÀÄ°è ªÀÄævÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É ¸ÀzÀj WÀl£À DPÀ¹äêÀĪÁUÀzÀÄÝ AiÀiÁgÀªÉÄïÉAiÀÄÄ AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¥ÀæºÁèzÀ vÀAzÉ CªÀÄævÀgÁªÀ ¸ÁUÀgÉ ªÀ: 40 ªÀµÀð G: ¨sÁAqÉ ªÁå¥Áj eÁ: UÉÆAzÀ½ ¸Á: ªÀÄAUÀ®ºÁmï PÀıÁ® §¹Û ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ ¸ÀzÀå ©ÃzÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 119/2012 PÀ®A: 279, 337, 338, 304 (J), L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ :-
ದಿನಾಂಕ 12/11/2012 ರಂದು 1900 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw PÀ¯ÁªÀw UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd ¸ÀAUÉÆüÀUÉ£ÉÆgï 25 ªÀµÀð, PÀ§â°UÀ, ªÀÄ£É PÀ®¸À, ¸Á/ «ÄãÀPÉÃgÁ vÁ/ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ f/ ©ÃzÀgï gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ಟಿ.ವಿ.ಎಸ್. ಮೊ. ಸೈ. ನಂ. ಕೆಎ-38/-6367 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಗಂಡ ಹಾಗು ಮಗ ರಾಮಲಿಂಗ 2 ವರ್ಷ ಮೂವರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನನ್ನ ತವರು ಮನೆಯಾದ ಬರಿದಾಬಾದ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಮನ್ನಾಏಖೇಳ್ಳಿ-ಬೀದರ್ ರೋಡಿನ ಮುಖಾಂತರ ಹೊಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಮುರಾರ್ಜಿ ಶಾಲಯ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ಬೀದರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕ್ಲೋಜರ ವಾಹನದ ಚಾಲಕನ್ನು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಹಾಗು ನಿಸ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮೊ. ಸೈ. ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿದರಿಂದ ನಾವು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೇವೆ ನನಗೆ ಬಲಗೈಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತರಚಿದ ಗಾಯವಾಗಿದೆ. ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಮಗನಾದ ರಾಮಲಿಂಗ ವಯ 2 ವರ್ಷ, ಇತನಿಗೆ ನಡು ತಾಳಗಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದೆ. ಬಲಗಾಲಿಗೆ ತರಚಿದ ಗಾಯವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ನನ್ನ ಗಂಡನಾದ ಬಸವರಾಜ ಇತನಿಗೆ ಬಲಗೈ ಮುಂಗೈ ಹತ್ತಿರ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ತಲೆಯ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಕ್ಲೋಜರ ನಂಬರ ನೋಡಲಾಗಿ ಕೆಎ-38/ಎಂ-1273 ನೇದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ನಂತರ 108 ಅಂಬುಲೇನ್ಸನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದು ಶೇರಿಕ ಮಾಡಿರುತ್ತದೆ. ಚಿಕಿತ್ಸ ಪಡೆಯುವುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ನನ್ನ ಗಂಡ ಬಸವರಾಜ ಇತನು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ.  CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
  

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES


ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ: ಶ್ರಿ ಹಣಮಂತ ತಂದೆ ಯಲ್ಲಪ್ಪಾ ಯಾಳಗಿ ವ:35 ಜಾ:ಭೋವಿ ವಡ್ಡರ ಉ:ಖಣಿ ಕೆಲಸ ಸಾ:ಶೀಬರ ಕಟ್ಟಾ ಶಹಾಬಾದ ರವರು ನನ್ನ ಅಳಿಯ ನರೇಶ ತಂದೆ ಹುಲಗಪ್ಪಾ ವ:18 ಇತನ ಸಂಗಡ ತಿರುಪತಿ, ಭೀಮಣ್ಣಾ, ಹಳ್ಳೆಪ್ಪಾ ಇವರು ಪರ್ಶಿ ತುಂಬಲು ಲಾರಿ ನಂ.ಎಮ್‌ಹೆಚ್‌‌-09/ಎಲ್‌-8555 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ:12/11/2012 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ  ಲಾರಿಯ ಕ್ಯಾಬಿನ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಶೀಬರ ಕಟ್ಟಾದಿಂದ ತರನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು ಸದರಿ ಲಾರಿಯನ್ನು ಮೌಲಾಲಿ ತಂದೆ ಹಸನಸಾಬ ಇತನು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದನು.ಲಾರಿ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಲಾರಿಯನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಹಳೆ ಶಹಾಬಾದದ ಫಕೀರಪ್ಪಾ ಹೊತಿನ ಮಡ್ಡಿ ರವರ ಮನೆಯ  ಎದರುಗಡೆ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಜಂಪಿನಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮಲೆ ಬ್ರೇಕ ಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ಅಳಿಯ ನರೇಶ ಇತನು ಲಾರಿಯ ಕ್ಯಾಬಿನ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಸದರಿಯವನಿಗೆ ಬಲಗಾಲ ತೊಡೆಗೆ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಬಲಗೈಗೆ ಒಳಪೆಟ್ಟು  ಮತ್ತು ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ  ಉಳಿದವರಿಗೆ ಯಾವುದೆ ಗಾಯ ವಗೈರೆ ಆಗಿರುವದಿಲ್ಲಾ.ಲಾರಿ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಲಾರಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 148/2012 ಕಲಂ:279,337 ಐಪಿಸಿ ಸಂ:187 ಐಎಮ್‌ವಿ ಆಕ್ಟ್‌‌  ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:ಡಾ. ಗೌಸುದ್ದಿನ ಆರೀಫ್ ಸಾ|| ಮನೆ ನಂ. 1-406 ಓನ್ ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ರೋಡ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಜಾರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ.05.11.2012 ರಂದು 3.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಮಾರುತಿ ಎ-ಸ್ಟಾರ್ ಕಾರ್ ನಂ. ಕೆಎ-32-ಎಮ್-7825 ನೆದ್ದು ನಿಲ್ಲುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಉಪಚಾರ ಮಾಡಿ ನಂತರ 4.30 ಪಿ.ಎಂ ಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ನೋಡಲು ನನ್ನ ಕಾರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಯ ವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹುಡುಕಾಡಿದರು ನನ್ನ ಕಾರ್ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಿಲ್ಲ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ನನ್ನ ಕಾರ್ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಮಾರುತಿ ಎ-ಸ್ಟಾರ್ ಕಾರ್ ನಂ. ಕೆಎ-32-ಎಮ್-7825  ಮಾಡಲ್-2009 , ಚೆಸ್ಸಿ ನಂ.148129, ಅಂದಾಜು ಕಿಮತ್ತು . 2,50,000/- ರೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ನನ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮುಂದುಗಡೆ ನಿಲುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಕಾರನ್ನು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.138/2012 ಕಲಂ.138/2012 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ತಂದೆ ತುಳಜಾರಾಮ  ನಾಯಿಂದ್ರಕರ ವಯ;31 ಸಾ; ಬಂಬೂಬಜಾರ ಹುಮನಾಬಾದ ಬೇಸ್ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು  ನಾನು ದಿನಾಂಕ. 09-11-2012 ರಂದು 9-30 ಪಿ.ಎಂ. ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಯಲ್ ಏರಿಯಾದಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಹುಮನಾಬಾದ ರೋಡಿನ  ಟಿ.ವಿ. ಸ್ಟೇಶನ ಎದರುಗಡೆ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೋ ವಾಹನದ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತೀವೇಗ ವೇಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಒಬ್ಬ ಪಾದ ಚಾರಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಹೋಗಿದ್ದು ,ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ತಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಪೆಟ್ಟಾಗಿ ಮೆದಳು ಹೊರ ಬಿದ್ದು ಭಾರಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ  ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.362/12 ಕಲಂ.279,304(ಎ)ಐಪಿಸಿ ಸಂಗಡ 187 ಐಎಂವಿ ಎಕ್ಟ ನೆದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.ಸದರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಚಹರೆ ಪಟ್ಟಿ ,ಅಪರಿಚಿತ ಗಂಡು ಮನುಷ್ಯ, ಎತ್ತರ 5 5 ತೆಳುವಾದ ಮೈಕಟ್ಟು, ಸಾದಾಗಪ್ಪು  ಮೈಬಣ್ಣ, ಕಪ್ಪು ಬಿಳಿ ಮಿಶ್ರಿತ ಕೂದಲು, ಬಡಕಲು ಶರೀರ ಒಂದು ಬಿಳಿ ಪ್ಯಾಂಟು, ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಪ್ಯಾಂಟ ಇರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಾರಸುದಾರರು ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 08472263631,  ಅಥವಾ ಸಿಪಿಐ ಗ್ರಾಮೀಣ 08472263630 ಅಥವಾ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ 08472263604 ನೇದ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt

1) PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 170/2012 PÀ®A. 498(J), 109, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:.

¢: 12-11-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3-00 UÀÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw ±ÁAvÁ UÀAqÀ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ §Æå¹ ¸Á: ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è UÀtQÃPÀj¹zÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉÃ, £À£Àß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV 20 ªÀµÀðUÀ¼ÁVzÀÄÝ £À£ÀUÉ 6 d£À ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ 1] ¹ÃvÁ 2] ²æÃzÉë 3] ¸Àé¥Àß 4] ¸ËAzÀAiÀÄð, 5] ¸ËªÀiÁå, 6] ±ÁæªÀt CAvÁ EzÀÄÝ £À£Àß »jAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¹ÃvÁ¼À ®UÀߪÁVzÀÄÝ DPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£É ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀzÀ°è ªÁ¸À«zÀÄÝ £Á£ÀÄ £À£Àß UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ 5 d£À ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ PÀÆrAiÉÄà ªÁ¸À«gÀÄvÉÛêÉ. £À£Àß UÀAqÀ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ §Æ¹ EvÀ£ÀÄ ¥Àæw ¢£Á®Æ £À£Àß ¨sÁªÀ 1] DAd£ÉÃAiÀÄ §Æå¹. 2] ²æäªÁ¸À 3] «µÀÄÚ, EªÀgÀ ªÀiÁvÀ£ÀÄß PÉý CªÀgÀ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄzÀå¥Á£ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁr ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £À£ÀUÉ £À£ÉÆßA¢UÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄUÉÆAqÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ DzÀgÀÄ ¸ÀºÀ £Á£ÀÄ ¸À»¸ÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¤£Éß ¢: 11-11-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 11-30 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £À£Àß ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ®VzÀÄÝ £À£Àß UÀAqÀ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ FvÀ£ÀÄ ªÀÄzsÀå¸ÉêÀ£É ªÀiÁr ªÉÄïÁÌt¹zÀ £À£Àß ¨sÁªÀ EvÀgÀgÀ ªÀiÁvÀ£ÀÄß PÉýPÉÆAqÀÄ ¯Éà ¸ÀƼÉà ¤Ã£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀÄ CAzÀgÉ ºÉÆgÀUÀqÉ wgÀÄUÁqÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛà CAvÁ ºÁUÀÆ EªÀvÀÄÛ ¸ÀAeÉ AiÀiÁgÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV¢Ý CAvÁ C²èîªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄÝ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧr ªÀiÁr E£ÉÆßAzÀÄ ¸À® ¤Ã£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ ºÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆÃzÀgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀÅ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ C®èzÉà £À£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ªÀÄPÀ̽UÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÀqÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt £À£ÀUÉ zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrzÀ £À£Àß UÀAqÀ 1] ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ ºÁUÀÆ £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ¤ÃrzÀ 2] DAd£ÉÃAiÀÄ §Æå¹. 3] ²æäªÁ¸À 4] «µÀÄÚ, J®ègÀÆ ¸Á: ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀ EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀįÉèñÀ¥Àà ºÉZï.¹.-26 £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ PÉÆ¥Àà¼À. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

eÁw ¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀt

2) PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 208/2012 PÀ®A. 143, 147, 148, 341, 323, 324, 355, 504 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A. 3(1)(10)(11) J¸ï.J¸ï/J¸ï.n PÁAiÉÄÝ 1989:.

¢£ÁAPÀ 12-11-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-30 UÀAmÉUÉ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹. ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr «ZÁj¹ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà ¨ÉïÉÃj ªÀAiÀiÁ 40 ªÀµÀð eÁ.ªÁ°äÃQ G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.PÁå¢UÀĦà gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¤£Éß £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ±ÉAUÁ gÁ² ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ±ÉÃAUÁ vÀÄA§®Ä £À£Àß ªÀÄUÀ£ÀÄ aîªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ¹gÀzÀgÀ FvÀ£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁrzÀÄÝ, D §UÉÎ PÉýzÁUÀ MAzÀPÉÆÌAzÀÄ ¨Á¬Ä ªÀiÁvÁVzÀÄÝ, DUÀ C°è EzÀÝ ¥ÀªÁrUËqÀ ªÀiÁAvÀUËqÀ, ¨Á®¥Àà ¸Àtå¥Àà §¸Á¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ §Ä¢Ý ºÉý PÀ½¹zÀÄÝ, F ¢ªÀ¸À ¨É½UÉÎ 7-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ªÀÄ®èªÀé, £À£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ AiÀĪÀÄ£À¥Àà PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ £ÁUÀgÁd¥Àà£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ¹gÀzÀgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£ÉÆßA¢UÉ EvÀgÀ 5 d£ÀgÁzÀ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¤Ã®¥Àà ¹gÀzÀgÀ, gÁªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà ¹gÀzÀgÀ, ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ¹gÀzÀgÀ, ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Àà ¹gÀzÀgÀ, zÉÆqÀØ¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£ÀUËqÀ UËqÀæ EªÀgÉ®ègÀÆ £ÀªÀÄUÉ CqÀØUÀnÖ ¤°è¹ ¯Éà ¨sÉÆøÀÄr ªÀÄPÀ̼À ¸ÀtÚ ºÀÄqÀÄUÀ£À «ZÁgÀPÉÌ gÁwæ zÉÆqÀتÀgÀ PÉÊAiÀÄ°è ºÉý¹ÛgÁ ªÁ°äÃQ ¨ÁåqÀ ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼À CAvÁ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ªÀÄvÀÄÛ zÉÆqÀØ¥Àà ¨ÉÊzÀgÀÄ, DUÀ gÁªÀÄ¥Àà FvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ §®¨sÀÄdPÉÌ, ªÀÄPÀPÉÌ, vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ, DUÀ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà ¹gÀzÀgÀ FvÀ£ÀÄ £À£Àß vÀªÀÄä AiÀĪÀÄ£À¥Àà FvÀ¤UÉ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ªÀÄvÀÄÛ §® PÉ£ÉßUÉ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ £ÀAvÀgÀ ±ÀgÀt¥Àà FvÀ£ÀÄ F ¨ÁåqÀ ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼ÀzÀÄ ¨sÁ¼À DUÉÃzÀ CAvÁ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ £À£Àß ºÉAqÀwUÉ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆmÉÖUÉ ¸ÀºÀ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ, DUÀ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà ZÀAzÀ¥Àà ¹gÀzÀgÀ FvÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ £À£Àß PÀ¥Á¼ÀPÉÌ MqÉzÀ£ÀÄ, DUÀ dUÀ¼À £ÉÆÃr C°èAiÉÄà §A¢zÀÝ ¨Á®¥Àà §¸Á¥ÀÆgÀ, ¹zÀÝ¥Àà aPÀÌ PÉÆqÀUÀ°, £ÁUÀgÁd ZÀ¼ÀUÉÃj, UÀuÉñÀ zsÀ£ÀÆßgÀ, ªÀiÁ£À¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ EªÀgÀÄ £ÉÆÃr dUÀ¼Á ©r¹ PÀ½¹zÀgÀÄ, £ÉÆÃqÀ®Ä £À£ÀUÉ §® vÀ¯ÉUÉ ¸ÀtÚ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, ªÉÄð£À vÀÄn ºÀj¢zÀÄÝ, §®¨sÀÄdPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ §® vÉÆqÉUÉ KlÄ ©zÀÄÝzÀÄÝ £À£Àß vÀªÀÄä¤UÉ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, §®UÀqÉ PÉ£ÉßUÉ ¨ÁªÀÅ §A¢zÀÄÝ, £À£Àß ºÉAqÀwUÉ §® gÀmÉÖUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, ªÉÄîÌAqÀ 6 d£ÀgÀÄ PÀÄgÀħ d£ÁAUÀzÀªÀgÀÄ £ÁªÀÅ ªÁ°äÃQ ¨ÉÃqÀ CAvÁ UÉÆwÛzÀÆÝ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è eÁj JwÛ ¨ÁåqÀ ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼ÀÄ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ PÁgÀt ¸ÀzÀj 6 d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà ªÀĺÁzÉêÀ ¥ÀAZÀªÀÄÄT ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.