Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, February 21, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 21-02-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 21-02-2011

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 15/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA«í JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ : 20-02-2011 gÀAzÀÄ 1115 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ¸ÀÆÛgÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ ¨sÀÄgÉ ¸Á D£ÀAzÀªÁr EªÀgÀ ªÀÄUÀ C¤® ªÀAiÀÄ : 4 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À §¢AiÀÄ°è Dl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¤qÉèÁ£À PÀqɬÄAzÀ vÀªÉÃgÁ PÁgÀ £ÀA J.¦.-29-«í-3175 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀĪÁV vÀ£Àß ªÀÄUÀ£À §®UÁ® ¥ÁzÀPÉÌ, JqÀºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ vÀ¯ÉAiÀÄ°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 33/2011 PÀ®A 341, 323, 504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 19/2/2011 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ zsÀĪÀÄ£À¸ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠸ÀVãÁ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ gÀºÉêÀiÁ£À¸Á§ PÁ¯ÉøÁ§ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: zsÀĪÀÄ£À¸ÀÄgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ E¥sÁð£À EªÀ£ÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ¢AzÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ eÁPÉÃgÀ vÀAzÉ §¹ÃgÀ¸Á§ dªÀiÁzÁgÀ ºÁUÀÄ E£ÀÄß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á: zsÀĪÀÄ£À¸ÀÄgÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ E¥sÁð£À EvÀ¤UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÉʬÄUÀ½AzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ dUÀ¼À ©r¹PÉƼÀî®Ä §AzÁUÀ DgÉÆæüvÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÀÆ ¸ÀºÀ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ, JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 35/2011 PÀ®A 295 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 20/02/11 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UËvÀªÀÄ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ºÁªÀ£ÁAiÀÄPÀ zÀ°vÀ ¸ÉÃ£É CzsÀåPÀëPÀgÀÄ ¸Á: ¹AzsÀ£ÀPÉÃgÁ EªÀgÀ NuÉAiÀÄ°è vÀªÀÄä ¸ÀªÀiÁdzÀ qÁ ©.Dgï CA¨ÉÃqÀÌgï ªÀÄÆwð EzÀÄÝ EAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 6 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä ¤Ã® EªÀ£ÀÄ PÀmÉÖ vÉƼÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ CA¨ÉÃqÀÌgï ªÀÄÆwðAiÀÄ PÀmÉÖUÉ AiÀiÁgÉÆà QrUÉÃrUÀ¼ÀÄ ºÉAr(¸ÀUÀtÂ) ºÉÆqÉ¢zÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁð¢UÉ w½¹gÀÄvÁÛ£É. ºÉAr ºÉÆqÉzÀÄ CªÀªÀiÁ£À UÉƽ¹zÀ QrUÉrUÀ¼À ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®ÄªÀAvÉ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 14/2011 PÀ®A 41, 102 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 20/02/2011 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ C¤Ã® vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ¥Ánî ¸Á RlPÀ aAZÉÆý EªÀgÀ zsÁ§zÀ ¥ÀPÀÌzÀ°è PÀ¼ÉzÀ JgÀqÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ MAzÀÄ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA-PÉJ-29/JZï-2218 £ÉÃzÀÄÝ AiÀiÁgÀÄ ªÁgÀ¸ÀzÁgÀj®èzÉ ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀj ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£À d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 30/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹. 187 L.JA.« DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 20/02/2011 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ d«Äî vÀAzÉ ©Ã¯Á® ¨ÁUÀªÁ£À G:¯Áj ªÉÄPÁå¤PÀ, ¸Á: ¸ÀAvÉÆõÀ £ÀUÀgÀ ¥ÀÄuÉ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁåPÀì ¦PÀ¥À fÃ¥À £ÀA JA.ºÉZï-12, f.J¥sï-9174 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ UÀÄ®§UÁð¢AzÀ ¥ÀÄuÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA PÉJ-22, 9574 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀiÁåPïì fæUÉ rQÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ ¯Áj ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ f¦£À°è PÀĽwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ EvÀgÀjUÉ ¨sÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzsÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 04/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 19/02/2011 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ Q±À£ÀgÁªÀ vÀAzÉ ¨sÀUÀªÀAvÀgÁªÀ ¨ÉÆÃ¬Ä£É ªÀAiÀÄ : 55 ªÀµÀð, eÁ: PÉÆý, ¸Á gÁªÀÄwÃxÀð(PÉ) EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ eÉÆåÃw vÀAzÉ Q±À£ÀgÁªÀ ¨ÉÆÃ¬Ä£É ªÀAiÀÄ: 16 ªÀµÀð, eÁ: PÉÆý, «zÁåy𤠸Á gÁªÀÄwÃxÀð(PÉ) EªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è C¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ PÀgÉAmï ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¢Ã¥À ºÀaÑ ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ gÁwæ 11 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CªÀ¼À ªÉÄʪÉÄÃ¯É DPÀ¹äPÀªÁV ¢Ã¥À ©zÀÄÝ ªÉÄʪÉÄÃ¯É EzÀÝ §mÉÖUÀ½UÉ ¨ÉAQ vÀUÀÄ° ªÉÄÊ ¥ÀÆwð ¸ÀÄnÖzÀjAzÀ UÀÄ®âUÁð ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É JAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 11/2011 PÀ®A 323, 504, 354, 324 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20-02-2011 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zËæ¥À¢ UÀAqÀ ¢ªÀAUÀvÀ ºÀtªÀÄAvÀ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð eÁ: zsÀ£ÀUÀgÀ ¸Á: aªÀÄPÉÆÃqÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆæ 1, ©ÃgÀ¥Áà vÀAzÉ VgÉ¥Áà ªÀÄgÀPÀ¯É 2, PÁ±ÉêÀiÁä UÀAqÀ ©ÃgÀ¥Áà 3, «oÀ® vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ªÉÄÃvÉæ 4, ®°vÁ UÀAqÀ «oÀ® J®ègÀÆ ¸Á aªÀÄPÉÆÃqÀ EªÀgÀÄUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ªÀiÁw£À vÀPÀgÁgÀÄ DVzÀÄÝ EgÀvÀÛzÉ. ¸ÁAiÀÄAPÁ® DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §Æn¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀzÀjAzÀ PÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀjAzÀ ºÀuÉUÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 11/2011 PÀ®A 143, 147, 148, 504, 427, 448 L¦¹ eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19-02-2011 gÀAzÀÄ 0030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀgÉÆÃd¤ UÀAqÀ gÀ« ¥ÉÃAlgÀ ªÀAiÀÄ : 35 ªÀµÀð eÁ: gÉrØ G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: vÁd¯Á¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ¸ÀAdAiÀÄ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ ¥ÉÃAlgÀ ªÀAiÀÄ : 43 ªÀµÀð ºÁUÀÆ E£ÀÄß 6 d£À J®ègÀÆ ¸Á: vÁd¯Á¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ »jAiÀÄgÀ D¹Û ºÀAaPÉ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ EzÀÄÝ, ¢ : 18/02/2011 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ KPÉÆÃzÉÝñÀ¢AzÀ vÀªÀÄä vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è §rUÉ PÀ®Äè, PÀ©âzÀ gÁqÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ jhÄAeÁ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀ ¦üAiÀÄð¢UÉ ºÁUÀÆ ªÀÄPÀ̽UÉ §rUÉ, PÀ®Äè, PÀ©âtzÀ gÁr¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 34/2011 PÀ®A 341, 323, 504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 20/2/2011 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UËvÀªÀÄ vÀAzÉ ¦ÃgÀ¥Áà qÀĪÀÄuÉ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð eÁ: J¸ï.¹. ºÉÆ°AiÀiÁ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀĪÀiÁgÀ aAZÉÆý EªÀjUÉ DgÉÆæ C¥sÀgÉÆÃd vÀAzÉ E¸Á䮸Á§ ¥sÀd®£ÉÆÃgÀ E£ÀÆß 2 d£À J®ègÀÆ ¸Á PÀĪÀiÁgÀ aAZÉÆý UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ MwÛ »rzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄĪÁUÀ dUÀ¼À ©r¸À®Ä ªÀÄzÀåzÀ°è §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ¸ÀgÀ¸Àéw EªÀ½UÉ PÀÆqÁ PÉʬÄAzÀ ¨Á¬Ä ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 13/2011 PÀ®A 324, 504 L¦¹ eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 20-02-2011 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉƺÀªÀÄäzÀ £À¬ÄªÉÆâݣÀ vÀAzÉ ªÀĺÀªÀÄäzÀ ¤eÁªÉÆâݣÀ ªÀAiÀÄ : 28 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ±Á¥ÀÆgÀ UÉÃl ºÀwÛgÀ D®«Ä£À PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ EªÀgÀ ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼ÀÄ ©ÃzÀgÀ PÉÆÃmÉAiÀÄ ZÁAzÀ¤ ZÀ§ÆvÀgÀ ºÀwÛgÀ eÉÆPÁ° PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ±À²PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ £ÁUÀ±ÀnÖ ªÉÄÊ®ÆgÉ ªÀAiÀÄ : 19 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ªÉÄÊ®ÆgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÄß E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ KPÉÆÃzÉÝñÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀw ªÀÄPÀ̽UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÁUÀ «ZÁj¹zÀPÉÌ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£À ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

ªÀÄÆ®vÀ:
©ºÁgï gÁdåzÀ ²¥ÉÆïï f¯Éè wæªÉÃtÂUÀAeï vÁ®ÆPÀ d¢AiÀiÁ UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹UÀ¼ÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÉÆëĵÁ & UÀuÉñÀ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÉÆAf¯Á¯ï AiÀiÁzÀªï E§âgÀÆ ¸ÉÃj ¢£ÁAPÀ:19.02.2011 11.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ ¥ÀUÀqÀ¢¤ß ¥ÉÊPÁåA¥ï£À°ègÀĪÀ ¥Àæ¨sÁPÀgï vÀAzÉ ºÀ«ÄägÁeï EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¥Àæ¨sÁPÀgÀ£À ¥ÀwßAiÀÄ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥Á°Ãµï ªÀiÁrPÉÆqÀÄvÉÛêÉAzÀÄ ºÉý JgÀqÀÄ ªÀgÉ vÉƯÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ vÁ½ ¸ÀgÀªÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ §lÖ®°è ºÁQ ©½¥ÀÄr zÀæªÀºÁQ vÉƼÉzÀÄ ¥Á°Ãµï ªÀiÁr ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5 UÁæA £ÀµÀÄÖ §AUÁgÀ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀĪÀAvÉ ªÀiÁr ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¥Àæ¨sÁPÀgï ¢£ÁAPÀ:20.02.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, E§âgÀ£ÀÄß §A¢ü¹ £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:20.02.2011 gÀAzÀÄ 15.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀASÉå:PÉJ.36, J¸ï.5259 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà£ÀÄ, ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-¹gÀUÀÄ¥Àà gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ¸Á¸À®ªÀÄjPÁåA¥ï£À°è gÀ¸ÉÛ §¢AiÀÄ°è ¤AvÀÄ PÉÆArzÀÝ JAlĪÀµÀðzÀ ¨Á®Q gÁuɪÀÄä vÀAzÉ AiÀĸÉÆÃzsÀ¥Àà @ AiÀıÉÆèsÀ ¸Á:¸Á¸À® ªÀÄj PÁåA¥ï EªÀ½UÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨Á®QUÉ ªÀÄvÀÄÛ rQÌPÉÆlÖ£ÀAvÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ©zÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ¤UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¨Á®QAiÀÄ vÀAzÉ AiÀĸÉÆÃzsÀ¥Àà @ AiÀıÉÆèsÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:20.02.2011 gÀAzÀÄ 08.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ zÀÄgÀÄUÉñÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ¸Á: aPÀÌ ¨ÉtPÀ¯ï EªÀ£ÀÄ mÁæöåPÀÖgï¸ÀASÉå:PÉJ.37, nJ.5476£ÉÃzÀÝgÀ mÁæöå°AiÀÄ°è ElÖAVUÀ¼À£ÀÄß ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ ºÀAa£Á¼ïPÁåA¥ï ºÀwÛgÀzÀ wgÀÄ«£À°è ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à, mÁæ°¸ÀªÉÄÃvÀ mÁæPÀÖgï ¥À°ÖAiÀiÁV mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ mÁæ°AiÀÄ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ §gÀªÀÄ¥Àà ¸Á: aPĄ̀ÉtPÀ¯ï vÁ:UÀAUÁªÀw EªÀjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¤AUÀ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:20.02.2011 gÀAzÀÄ 15.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¸Á̦ðAiÉÆÃPÁgÀÄ ¸ÀASÉå:PÉJ.36, JA.6337 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ, ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀzÀ ¦qÀ§Æèöår PÁåA¥ï£À°ègÀĪÀ ªÀiÁAmÉøÀj ±Á¯ÉAiÀĪÀÄÄA¢£À UÉÃmïºÀwÛgÀ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ »AzÀPÉÌ ZÀ¯Á¬Ä¹ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛ §¢AiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ GzÀAiÀÄgÁeï ±ÀºÁ eÉÊ£ï 39 ªÀµÀð ªÉÄrPÀ¯ï ±Á¥ï ¸Á:PÉ£ÀgÁ ¨ÁåAPï ºÀwÛgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ vÀAV zÀ²ðvÁ½UÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÝ GzÀAiÀÄgÁeï EªÀgÀ Q¨ÉÆâmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É UÁ°ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ¨sÁjUÁAiÀÄ UÀ¼ÁVzÀÄÝ, zÀ²ðvÁ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀzÀ£ÀAvÀgÀ ¸Á̦ðAiÉÆà PÁgÀÄ ZÁ®PÀ PÁgÀÄ ©lÄÖ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ GzÀAiÀÄgÁeï PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:20.02.2011 gÀAzÀÄ 19.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ mÁmÁJ¹E ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå:PÉJ.36, J.1525 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ, ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ- gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À ¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀASÉå:PÉJ.36,J¯ï.2182 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ ²ªÀgÁd ªÀlUÀ¯ï ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÀ-¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ CªÀÄgÉÃUËqÀ VtªÁgÀ ºÁUÀÆ mÁmÁ J¹E ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà, gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀAzÉ zsÀ£ÀgÁeï ¸Á: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ mÁmÁ J¹E ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß gÀ¸ÉÛ §¢AiÀÄ°è ¤°è¹ ZÁ®PÀ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ gÁWÀªÉÃAzÀæ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:20.02.2011 gÀAzÀÄ 15.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¨ÉÆUÀ먀 ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ AiÀiÁzÀªï ¸Á: C±ÉÆÃPÀ£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ C±ÉÆÃPÀ£ÀUÀgÀ §qÁªÀuÉAiÀÄ ©Dgï© ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ PÉÆgÀªÀgÀ ºÀÄqÀÄVAiÀÄ£ÀÄß Nr¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ CzÉ PÉÆëģÀ CAf£ÀªÀÄä UÀAqÀ gÀªÉÄñÀ EªÀ¼ÀÄ ºÀÄqÀÄVAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁPÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ D ºÀÄqÀÄVAiÀÄ£ÀÄß Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀgÉ ¤£ÀUÉãÀÄ D¬ÄvÀÄ CAvÁ eÁw¤AzÀ£É ªÀiÁr CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ CAf£ÀªÀÄä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:20.02.2011 gÀAzÀÄ 15.00UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¨ÉÆUÀ먀 ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ AiÀiÁzÀªï ¸Á: C±ÉÆÃPÀ£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ C±ÉÆÃPÀ£ÀUÀgÀ §qÁªÀuÉAiÀÄ ©Dgï© ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ PÉÆgÀªÀgÀ dA§®ªÀÄä vÀAzÉ FgÀtÚ JA§ ºÀÄqÀÄVAiÀÄ£ÀÄß Nr¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ CzÉ PÉÆëģÀ CAf£ÀªÀÄä UÀAqÀ gÀªÉÄñÀ EªÀ¼ÀÄ ºÀÄqÀÄVAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁPÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÝjAzÀ gÀªÉÄñÀ, gÁªÀÄtÚ ªÀÄvÀÄÛ £À®èFgÀtÚ J®ègÀÆ ¸Á: C±ÉÆÃPÀ£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¤UÉ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PɼÀUÉ £ÀÆQzÀÝjAzÀ ªÉÄÊ-PÉÊUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀĪÀÅ¢®è ªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ªÉAPÀmÉñÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:20.02.2011 gÀAzÀÄ 18.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ §qÉøÁ§ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä, wªÀÄä¥Àà vÀAzÉ zÉÆqÀتÀÄ®è¥Àà ªÀÄvÀÄÛ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä vÀAzÉ zÉÆqÀØ wPÀÌtÚ J®ègÀÆ ¸Á:gÁd®§AqÁ EªÀgÀÄ CzÉ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄzÀÄªÉ mÉAmï£À ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄUÉ PÀ¼ÀÄ»¹ªÀ PÀÄjvÀÄ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ªÀÄ®ÝPÀAmÉ¥Àà£ÀÄ mÁmÁJ¹EªÁºÀ£À ¸ÀASÉå:PÉJ.35,2761 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¤°è¹zÀÝPÉÌ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvï ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è UÉ¢ÝzÉÝãÉAzÀÄ ¸ÉÆPÀÄÌ §A¢zÉ K£ÀÄ CAvÁ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ©r¸À®Ä §AzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À EªÀgÀ ¥ÀwßUÀÆ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹, PÀ°è¤AzÀ mÁmÁJ¹E ªÁºÀ£ÀzÀ ªÀÄÄA¢£À UÁè¸ïUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ UÁè¸ï MqÉzÀÄ £ÀµÀÖ GAlÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀÄ°èPÁdÄð£À PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

avÁÛ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà C§ÄÝ® ¸À«Ä vÀAzÉ C§zÀÄ® ºÀ«ÄÃzÀ ZÁªÀÇ¸ï ¸Á|| avÁÛ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ, avÁÛ¥ÀÆgÀzÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è ¸ÀªÉð £ÀA§gÀ 369 £ÉÃzÀÝgÀ°è £À£Àß vÉÆÃl«zÀÄÝ ¢: 10-02-11 gÀAzÀÄ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ £ÀªÀÄä vÉÆÃlzÀ°ègÀĪÀ EAd£À EzÀÝ gÀÆ«Ä£À Qð ªÀÄÄjzÀÄ CzsÀð ºÉZï.¦ AiÀÄ ¸ÉàÃgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ 5 ºÉZï.¦AiÀÄ ¸À¨ï ªÀIJðAiÀÄ® ªÉÆÃlgÀ ºÀ¼ÀîzÀ°è ©nÖzÀÄÝ CAzÁdÄ 20,000/-gÀÆ. £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ avÁÛ¥ÀÄgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ªÀgÀzÀQëuÉ QgÀÄPÀļÀ UÀÈ»t DvÀäºÀvÉå :-

ªÀÄ»¼Á oÁuÉ :²æêÀÄw £ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ ²æêÀÄAvÀ PÁ¼É ¸Á|| CA©PÁ £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²æÃzÉë EªÀ¼À£ÀÄß D¼ÀAzÀ vÁ®ÆQ£À ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ UÁæªÀÄzÀ ¹zÀÝ°AUÀ vÀAzÉ ©üêÀıÁå PÉƼÀ±ÉnÖ EªÀjUÉ 51,000/-gÀÆ¥Á¬Ä, 5 vÉÆ¯É §AUÁgÀ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ, CvÉÛ, ªÀiÁªÀ, 3 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ ªÀiÁ£À¹PÀ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ vÀAzÉ-vÁ¬ÄAiÀĪÀjAzÀ ¥Áèl PÉÆr¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¨ÉÃrPÉ ElÄÖ ªÀÄUÀ½UÉ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨ÉÊAiÀÄÄåªÀzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C½AiÀÄ E§âgÀÄ UÀÄ®§UÁðzÀ CA©PÁ£ÀUÀgÀzÀ°è ¨ÁrUÉ ªÀģɪÀiÁr G½zÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¢: 19-02-11 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß £Á£ÀÄ UÀAqÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀiÁPÉðlUÉ ºÉÆÃzÁUÀ £À£Àß ªÀÄUÀ ²æñÉʯï EvÀ£ÀÄ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr ²æÃzÉë EªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¹ÃªÉÄJuÉÚ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÉÄʸÀÄlÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÁݼÉ. CAvÁ w½¹zÁUÀ vÁªÀÅ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ £ÁUÀgÁd UÀzÀݪÁ¯ï ªÀÄvÀÄÛ vÁªÀÅ ¸ÉÃj ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ²æÃzÉë ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. PÁgÀt £À£Àß ªÀÄUÀ¼À UÀAqÀ-¹zÀÝ°AUÀ, ªÀiÁªÀ-©üêÀıÀå, CvÉÛ-ªÀĺÁzÉë EªÀgÀÄUÀ¼À QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ. PÁgÀt F 3 d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ»¼Á oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.