Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, September 26, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 26/09/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 26-09-2010
ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 175/2010 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23/09/2010 gÀAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠫gÉÃAzÀæ vÀAzÉ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ vÁ¼ÀªÀÄqÀVPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ, ¸ÀzÀå §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ ±ÁeÁ¤ eËgÁzÀ¢AzÀ ªÀÄ»¼Á ¸ÀAWÀ¢AzÀ 58,535/- gÀÆ ¸Á®zÀ ºÀt ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-38/ºÉZï-5120 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É §¸ÀªÀPÀ¯Áåt PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÀÄwÛ ²ªÁgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï PÉnÖzÀÝjAzÀ ¤°è¹ mÁåAQ£À ªÉÄÃ¯É ºÀtzÀ ¨ÁåUÀ ElÄÖ j¥ÉÃj ªÀiÁqÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ E§âgÀÄ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA JAºÉZïï-24/34 G½zÀ JgÀqÀ £ÀA PÉr¹zÀÄÝ £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀtzÀ ¨ÁåUÀ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt PÀqÉUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, D ªÉüÉAiÀÄ°è aÃgÁqÀ®Ä AiÀiÁgÀÄ EgÀ°®è CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 86/2010 PÀ®A 341, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25/09/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zsÀƼÀ¥Áà vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Áà vÀ¼ÀªÁqÉ ªÀAiÀÄ: 78 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, G: ¤ªÀÈvÀÛ ²PÀëPÀgÀÄ, ¸Á: §¼ÀvÀ (©) EvÀ¤UÉ 3 d£À UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ J®ègÀ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr J®èjUÀÆ ¸Àj ¸ÀªÀiÁ£ÀªÁV D¹ÛAiÀÄ£ÀÄß ºÀAaPÉ ªÀiÁr PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ DzÀgÉ 3£Éà ªÀÄUÀ£ÁzÀ DgÉÆæ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ zsÀƼÀ¥Áà vÀ¼ÀªÁqÉ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉaÑ£À D¹Û PÉÆqÀÄ CAvÀ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ, ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ, QgÀÄPÀƼÀ PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆæUÉ vÀ£Àß ¥Á°UÉ §A¢ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß PÀÆqÀ ªÀiÁr w£Àß°è CAvÀ 3 ªÀµÀðUÀ¼À ªÀgÉUÉ ©lÄÖ PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ DzÀgÉ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤£ÀUÉ §gÀĪÀ ¥É£ÀµÀ£À ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÀ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄgÀÄvÁÛ£É »ÃVgÀĪÀ°è EAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àß 0200 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÀÆgÀUÉ ºÉÆUÀzÀAvÉ DPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ £À£ÀUÉ ¨ÁQ DVzÉ ºÀt PÀrªÉÄ ©¢ÝzÉ ¤£Àß ¥É£ÀµÀ£ï ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÀ PÉʬÄAzÀ £ÀÄPÀ®Ä ¥ÁægÀA©¹zÀ£ÀÄ, DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆæUÉ »ÃUÉÃPÉ ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ý £À£Àß D¹ÛAiÀÄ°è J®èªÀ£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV ºÀAaPÉ ªÀiÁr PÉÆnÖzÉÝ£É FUÀ ¤£ÀUÉãÀÄ PÉÆqÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ CA¢zÀÝPÉÌ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤Ã£ÀÄ £À£ÀUÉ ¤£Àß ¥É£ÀµÀ£ï ºÀt PÉÆqÀÄ E®è¢zÀÝgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.