Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, December 15, 2014

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 15-12-2014


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 15-12-2014
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 148/2014 PÀ®A 454, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 14-12-2014 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ²ªÀ°Ã¯Á UÀAqÀ ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà PÉƱÀnÖ  ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw-ºÀlPÀgï, GzÉÆåUÀ: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: eÉ.¦. PÁ¯ÉÆä gÁeÉñÀégÀgÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, £À£Àß UÀAqÀ£ÀªÀgÀÄ ªÀĸÁ¯É ¸ÁA¨Ágï ¥ÁzÁxÀðUÀ¼ÀÄ CAUÀrUÀ½UÉ ºÉÆÃV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ªÀĸÁ¯É ¸ÁA¨ÁgÀ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼ÀÄ alUÀÄ¥Áà¢AzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. »ÃVgÀĪÁUÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 14-12-2014 gÀAzÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ£À°è CAUÀr EzÀÄÝzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÀªÀgÀÄ ªÀĸÁ¯É ¸ÁA¨ÁgÀ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¨É½UÉÎ 8 UÀAmÉUÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃzÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÀĪÀiÁj ¨sÁVgÀy EªÀ¼ÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ C£ÀĨsÀªÀ ªÀÄAl¥ÀzÀ°è £ÀqÉAiÀÄĪÀ ªÀZÀ£À ¥ÀoÀt ¸ÀàzsÉAiÀÄ°è ¨sÁUÀªÀ»¸ÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¨sÁVgÀy AiÉÆA¢UÉ ªÀÄzsÁåºÀß 12 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀ ºÁQ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ C£ÀĨsÀªÀ ªÀÄAl¥ÀzÀ°è £ÀqÉzÀ ªÀZÀ£À ¥ÀoÀt ¸ÀàzsÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¨sÁUÀªÀ»¹zÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆägÀÄ gÁeÉñÀégÀPÉÌ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä vÉgÉzÀÄ EvÀÄÛ. ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°£À ©ÃUÀzÀ PÉÆAr ªÀÄÄj¢zÀÄÝ EvÀÄÛ. DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ UÁ§j¬ÄAzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ZɯÁè-¦°èAiÀiÁV ©¢ÝzÀݪÀÅ. £ÀAvÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À ¸ÀAzÀÆPÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ°è£À ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ ZɯÁ覰èAiÀiÁV ©¢ÝzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¸ÀAzÀÆPÀzÀ°è EnÖzÀÝ 1) vÀ¯Á CzsÀð vÉƯÉAiÀÄ 03 §AUÁgÀzÀ ¨ÉgÀ¼ÀÄAUÀÄgÀ C: Q: 37,000/- gÀÆ¥Á¬Ä, 2) CzsÀð vÉƯÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ ¯ÁPÉmï C: Q: 12,000/- gÀÆ¥Á¬Ä, 3) 6 UÁæA £À §AUÁgÀzÀ ªÀÄAUÀ¼À¸ÀÆvÀæ C: Q: 14,000/- gÀÆ¥Á¬Ä, 4) 4 UÁæA £À §AUÁgÀzÀ Q«AiÀÄ gÀhÄĪÀÄPÁ C: Q: 10,000/- gÀÆ¥Á¬Ä, 5) 02 UÁæA £À §AUÁgÀzÀ ¨ÉgÀ¼ÀÄAUÀÄgÀ C: Q: 5,000/- gÀÆ¥Á¬Ä, 6) 08 UÁæA £À §AUÁgÀzÀ Q«AiÀÄ ºÀƪÀÅ, ¸ÀgÀ¥À½, J¼É C: Q: 17,000/- gÀÆ¥Á¬Ä, »ÃUÉ MlÄÖ 95,000/- gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É ¨Á¼ÀÄ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ EgÀ°¯Áè. AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12 UÀAmɬÄAzÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀå CªÀ¢üAiÀÄ°è PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£Àß½î ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 98/2014 PÀ®A 87 Pɦ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 13.12.2014 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦.J¸À.L gÀªÀgÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è ºÉZï ¹ 620 ªÀÄvÀÄÛ 503,¦¹ 1347 ªÀÄPÀÆìzÀ,1354 CfêÀiï ªÀÄvÀÄÛ fÃ¥À ZÁ®PÀ J.¦.¹ 342 §²ÃgÀ gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸À»ÃvÀ ¥Éưøï fÃ¥À £ÀA PÉ.J 10 f 77 £ÉÃzÀÝgÀ°è  RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÀUÉ §jzÁ¨ÁzÉ UÁæªÀÄzÀ ¨ÉÆêÀÄäUÉÆÃAqɸÀég UÀÄrAiÀÄ JzÀÄj£À°è £ÉÆÃqÀ®Ä 04 d£ÀgÀÄ UÉÆüÁPÁgÀzÀ°è PÀĽvÀÄ E¹àmï Dl DqÀÄwÛzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÉÆrzÀÄÝ CªÀgÀÄ CAzÀgï ¨ÁºÀgï JA§ E¹àl Dl DqÀÄwÛzÀÄÝ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¥Àj²°¹zÀÄÝ dÄeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt MlÄÖ gÀÄ.1100.00 ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ°è d¦ÛªÀiÁrPÉÆrgÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÄ dÄeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ 04 d£ÀgÁzÀ gÀAUÀtÚ vÀAzÉ gÁd¥Àà®zÉÝ, 32 ªÀµÀð 2)vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ ±ÀAPÉæÃ¥Àà, §ÄzsÁgÀ, 32 ªÀµÀð 3) ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw, ²vÁ¼ÀUÉj, 28 ªÀµÀð4) zsÀ£ÀgÁd @gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÀAmÉ¥Àà, ®zÉÝ,30 ªÀµÀð J®ègÀÆ eÁw; PÀÄgÀħ ¸Á; §jzÁ¨ÁzÀ. gÀªÀjUÉ ªÀ±ÀPÉÌ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ d¦Û ªÀiÁ®Ä ºÁUÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 
ªÀÄÄqÀ© ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 86/2014 PÀ®A 302, 201 L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 13-12-2014 ರಂದು 1410 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಯಶವಂತ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ಎಮ್ ಪಳ್ಳೆ  ಸಾ: ಖೇರ್ಡಾ [ಕೆ] ವಾಡಿ ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಹಳೀಕೆ ಹೇಳಿ ಬರೆಸಿದ್ದು ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ  ದಿನಾಂಕ 13-12-2014 ರಂದು 1100 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾಸ್ಕೇನ್ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೊಗಿ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಕುರಿ ಮೇಸಿತ್ತಿರುವಾಗ ಕಟ್ಟೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿಯೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಮೃತ ದೇಹವನ್ನು ಕಂಡು ನಾನು ಹೇದರಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಮರಳಿ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮೂರಿನ ಜನರಿಗೆ ಹಾಗು ಖೇರ್ಡಾ [ಕೆ] ವಾಡಿ ಜನರಿಗೆ ಸದರಿ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾಗ ಜನರ ಜೋತೆಯಲ್ಲಿಯೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಸ್ಕೇನ್ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ಜನರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದೆನು. ಜನರಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆನೆಂದರೆ ಅಪರಿಚಿತ ಒಬ್ಬಳು ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳ ಮೃತ ದೇಹ ಅಂಗಾತವಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಇವಳ ಅಂದಾಜು ವಯಸ್ಸು 40 ವರ್ಷ ಆಗಿರಬಹುದು ಇವಳ ಮೃತ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಒಂದು  ಸೀರೆ ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚಿರುತ್ತಾರೆ ಅದನು ತೆಗೆದು ನೋಡಲು ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಬಾಯಿ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಬಲಗಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಹಣಿಯ ಮೇಲೆ ಹಾಗು ಮೈಮೇಲೆ ಇತರ ಕಡೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳು ಇದ್ದವು ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತ ಆರೋಪಿತರು ಯಾವುದೊ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಳೆದ ಒಂದು - ಎರಡು ದಿವಸಗಳಿಂದ ಹಿಂದೆ ಅಂದರೆ ದಿನಾಂಕ 11-12-2014 ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೊ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದನು ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕುವ ಇರಾದೆಯಿಂದ ಹಾಗು ಸಾಕ್ಷಿ ಪುರವೆ ನಾಶ ಪಡಿಸುವ ಇರಾದೆಯಿಂದ ಖೇರ್ಡಾ [ಕೆ] ವಾಡಿ ಶಿವಾರದಲ್ಲಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಬಾಸ್ಕೇನ್ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಮೃತ ದೇಹವನ್ನು ಮಲಗಿಸಿ  ಹೊಗಿರುತ್ತಾರೆ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 209/2014 PÀ®A 468(J), 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 13-12-2014 gÀAzÀÄ gÀAzÀÄ 1456 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĤÃvÁ UÀAqÀ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ¸Á: qÁªÀgÀUÁAªÀ ¸ÀzÀå ¸ÀAUÀªÀÄ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ªÀiËTPÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ªÀÄzÀÄªÉ DzÀ MAzÀÄ wAUÀ½UÉ £À£Àß UÀAqÀ ¥ÀÆ£ÀPÉÌ PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. 1-2 wAUÀ½UÉ MAzÀÄ ¸À® §AzÀÄ ºÉÆÃV§gÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁrPÉÆArzÀÝgÀÄ. FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1 ªÀµÀðzÀ »AzÉ £À£Àß 1] UÀAqÀ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ EªÀgÀÄ CªÀgÀ vÀAzÉ 2] ªÀiÁzÀ¥Àà ºÁUÀÆ vÁ¬Ä 3] ¸ÀAUÀªÀiÁä EªÀgÀ ªÀiÁvÀÄ PÉý ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ  ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄUÉ ºÉÆAzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀÅ¢®è £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ vÀPÀÌgï ¤Ã£ÀÄ E®è ¤Ã£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV®è JAzÀÄ ºÉý ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛgÉ. C®èzÉ “ gÀAr, ¸Àƽ, ¨sÉÆøÀr JAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. C®èzÉ MAzÉÃgÀqÀÄ ¸À® ¤Ã£ÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ gÉÆPÁÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÀ ºÉýzÁUÀ MAzÉgÀqÀÄ ¸À® ºÀt MAiÀÄÄØ PÉÆnÖzÉÝÃ. £ÀAvÀgÀ £ÀªÀÄä CvÉÛ ¸ÀAUÀªÀÄä, ªÀiÁªÀ ªÀiÁzÀ¥Áà ,4]£Á¢¤ ²ªÀ£ÀAzÁ UÀAqÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À 5] £ÁzÀ¤ UÀAqÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À, £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ£ÀªÀgÀ 6] vÀAV PÀ®èªÀiÁä UÀAqÀ ºÀtªÀÄAvÀ, 7] £ÀªÀÄä £Á¢¤ ªÉÄÊzÀÄ£À£ÁzÀ ªÉAPÀl vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà  ºÁUÀÆ CªÀgÀ 8] ºÉAqÀw C²é¤ UÀAqÀ ªÉAPÀl  £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ£ÀªÀgÀ vÁ¬Ä 9]¨sÁUÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà J®ègÀÆ ¸Á: qÁªÀgÀUÁAªÀ EªÀgÀÄ ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ 50 ¸Á«gÀ gÀÆ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á  ¤£ÀUÉ ¸ÀjAiÀiÁV EnÖPÉƼÀÄîvÉÛêÉ. E®è CAzÉæ ¤£ÀUÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EnÖPÉƼÀÄîªÀÅ¢®è CAvÀ ºÉýzÀgÀÄ. DUÀ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ zÀÄqÀÄØ E®è vÀgÀĪÀÅ¢®è CAzÁUÀ CªÀgÉ®ègÀÆ £À£ÀUÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ. FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1 ªÀµÀð¢AzÀ £Á£ÀÄ £À£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£É ¸ÀAUÀªÀÄ UÁæªÀÄzÀ°èAiÉÄà EgÀÄvÉÛãÉ. FUÀ 6 wAUÀ¼À »AzÉ ¢£ÁAPÀ 15/06/2014 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 3 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  £À£Àß UÀAqÀ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ºÁUÀÆ £ÀªÀÄä CvÉÛ ªÀiÁªÀ £ÀªÀgÀÄ ¸ÀAUÀªÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ £À£ÀUÉ ¤Ã£ÀÄ ºÀt vÀA¢®è JAzÀÄ £À£ÀUÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ C®èzÉ ¤£ÀUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ EzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

 

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 308/2014 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 14-12-2014 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 0400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÁ£Áf vÀAzÉ dnAUÀgÁªÀ ªÀ®AqÉ ªÀAiÀÄ: 70 ªÀµÀð ¸Á: PÀgÀrAiÀiÁ¼À vÁ: ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ¨sÁ°Ì - ©ÃzÀgÀ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°è  vÀªÀÄä UÁæªÀĪÁzÀ PÀgÀrAiÀiÁå¼À PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ¤AwgÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ M§â ªÉÆÃ/¸ÉÊ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁV ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ JqÀUÀqÉ PÀtÂÚ£À ¥ÀPÀÌ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ KqÀUÁ®Ä ¥ÁzÀzÀ ªÉÄïÁãUÀzÀ°è PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ £ÉÆÃqÀ®Ä  CzÀÄ PÉJ 39 PÉ 5204 ¥Áå±À£ï ¥ÉÆæà CAvÁ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀ ªÀåQÛUÀ¼À §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV ªÀÄAdÆ£ÁxÀ vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ PÁA§¼É ¸Á:: zÁqÀV, zÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ CAPÀıÀ PÁA§¼É, ¸ÀĵÁä vÀAzÉ ®PÀëöät ªÀAiÀÄ: 12 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ ¥À«vÁæ vÀAzÉ ®PÀëöät ªÀAiÀÄ : 4 ªÀµÀð ¸Á: £ÁªÀzÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ C£ÀߪÀªÀjzÀÄÝ, CªÀjUÉ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄAdÆ£ÁxÀ PÁA§¼É EvÀ¤UÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄï,É JqÀUÀqÉ ¨sÀÄdzÀ ªÉÄïÉ, §®PÁ®Ä ªÉÆÃtPÁ®Ä ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉÉ. zÀ±ÀgÀxÀ PÁA§¼É EvÀ¤UÉ £ÀqÀÄ ºÀuÉAiÀÄ°è, §®UÀqÉ PÀ¥Á¼ÀzÀ°è, JqÀPÁ®Ä ¥ÁzÀzÀ ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉÉ. ¸ÀĵÁä EªÀ½UÉ §® ªÉÆüÀPÉÊ ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊ gÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ¥À«vÁæ EªÀ½UÉ §®UÉÊ gÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ.  ¸ÀzÀj £À£ÀUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ ªÀÄAdÆ£ÁxÀ vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ PÁA§¼É ¸Á: zÁqÀV C£ÀÄߪÀªÀ¤gÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃr C°èAiÉÄà EzÀÝ vÀ¼ÀªÁqÀ (PÉ) UÁæªÀÄzÀ  GªÀiÁPÁAvÀ vÀAzÉ «ÃgÀAvÀ¥Áà EªÀgÀÄ §AzÀÄ CA§Æå¯ÉãÀì£À°è ºÁQPÉÆAqÀÄ E°è ¨sÁ°Ì ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 279/2014 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 ªÉÆÃ.ªÁ. PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ:  14/12/2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ºÀ¸À£ï ªÀĺÀäzÀ vÀAzÉ ±ÉÃPÀ £ÀÆgÀ ¸ÀªÀÄzÁ¤, ªÀAiÀÄ 46 ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, ¥À±ÀÄ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¥ÀjëPÀëPÀ ¸Á: ±ÁºÀ UÀAd, ºÉÆgÀ ¨sÁUÀ, ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ¨sÁªÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ JªÀiï.J. ¥sÉʸÀ¯ d«Äî FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ38PÀÆå8117 £ÉÃzÀÝgÀ°è ©ÃzÀgÀzÀ ªÀĤAiÀiÁgÀ vÁ°ÃªÀÄ PÀqɬÄAzÀ - ºÀ«ÄïÁ¥sÀÄgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ UÁzÀV gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è JzÀÄj¤AzÀ CAzÀgÉ, UÁzÀV gÀ¸ÉÛ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ C¥ÀjavÀ mÁmÁ J¸À UÀÆqÀì ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ zÀÄqÀÄQ¤AzÀ, ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ EvÀgÀgÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ Q¯Áè PÀªÀiÁ£À ºÀwÛgÀ JªÀiï.J. ¥sÉʸÀ¯ d«Äî ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ¥Àr¹zÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ JªÀiï.J. ¥sÉʸÀ¯ d«Äî FvÀ£À vɯÉAiÀÄ ªÉÄïÁãUÀ ºÀjzÀAvÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ & JgÀqÀÄ CAUÉÊUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÉ. C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ ¥sÀgÁjAiÀiÁzÀ C¥ÀjavÀ mÁmÁ J¸À UÀÆqÀì ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw JA§ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

RAICHUR DISTRICT REPORTED CRIMES

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:: 

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

ಪಿರ್ಯಾಧಿ ನರಸಿಂಹ ತಂದೆ ರಾಮಣ್ಣ 30 ವರ್ಷ ಜಾ: ಚೆಲುವಾದಿ ಉ: ಕಾಂಟ್ರಕ್ಟರ್‌‌‌ ಕೆಲಸ ಸಾ: ರಾಜೋಳ್ಳಿ  FvÀನು ಅರೋಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 17/11/14 ರಂದು ಪಿ.ಡಿ.ಓ. ರವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಅದರ ಸಂಬಂದವಾಗಿ ಸದರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾದ ಆರೋಪಿ ನಂ 2 ನೀಲಕಂಠಪ್ಪ ರವರು ಪಿರ್ಯಾಧಿಗೆ ಪೋನ್‌‌ ಮಾಡಿ ಮಗನೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಒಂದು ಕೈ ನೋಡೊಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು, ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ 7:15 ಗಂಟೆಗೆ ಆರೋಪಿ ನಂ 2 ಹನುಮಂತನು ಪಿರ್ಯಾಧಿಯ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ವಿರುಧ್ಧ ಕಂಪ್ಲೇಟ್‌‌‌ ಏಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಅಂತಾ ಜಗಳ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಪುನ: ಇಂದಿ ದಿನಾಂಕ 13/12/14 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 7:00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ರಾಜೋಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್‌‌‌ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಅಮೀರ್‌‌ ಸಾಬ ಹೋಟೇಲ್‌‌ ಮುಂದೆ ಚಹ ಕುಡಿಯುತ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ದ ಪಿರ್ಯಾಧಿ ತಂದೆ ರಾಮಣ್ಣನ ಹತ್ತಿರ ಆರೋಪಿ ನಂ 1 ಮತ್ತು 2 ರವರು ಹೋಗಿ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಮಕ್ಕಳೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಬಂದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದರು ಸಹ ಕಾಣಲಿಲ್ಲವೇನು ಅಂತಾ ಅಂದು ಆರೋಪಿ ಹನುಮಂತನು ತನ್ನ ಕಾಲಲ್ಲಿದ್ದ ಬಲಗಾಲು ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಮುಖಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದಿದು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿದ್ದ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ತೆಗದುಕೊಂಡು ಎಡಕೈಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ನಿನ್ನ ಮಗ ಕೊಟ್ಟ ಕಂಪ್ಲೇಟ್‌‌‌ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಜೀವ ಸಹಿತ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಇದ್ದ ಲಿಖಿತ ಫಿರ್ಯಾಧಿ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 334/14 ಕಲಂ 504, 355, 324, 506, ರೆ/ವಿ 34 ಐ.ಪಿಸಿ. ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:- 
        ಆರೋಪಿ ನಂ 2 ªÀĺÁzÉêÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀiÁªÀtÚ ªÀAiÀiÁ 38 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀħgÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¸ÀeÁð¥ÀÆgÀÄ ಇವರು ಮೃತನ ಹೆಂಡತಿಯಿದ್ದು ತನ್ನ ಗಂಡನೊಂದಿಗೆ ಸಂಸಾರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ತವರು ಮನೆ ಯಾದ ಸರ್ಜಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ: 13.12.2014 ರಂದು ಮೃತನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಮಹಾದೇವಮ್ಮಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಸರ್ಜಾಪೂರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಮಹಾದೇವಮ್ಮ ಮತ್ತು ಅಳಿಯನಾದ ಗೋವಿಂದು ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಮೃತನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಹಾದೇವಮ್ಮಳನ್ನು ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇರಲು ನೆಟ್ಟಂಪಾಡು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಮತ್ತೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆಂದು ತಿಳಿದು ಹಾಗೂ ನೆಟ್ಟಂಪಾಡು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಪದೇ ಪದೇ ಬಂದು ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಿದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲು ಆರೋಪಿತರಿಬ್ಬರೂ ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮೃತನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸರ್ಜಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಬೋಳಬಂಡಿ ಮಹಾದೇವಪ್ಪನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಹೊಂಡದ ಹತ್ತಿರ ಹಗ್ಗದಿಂದ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಬಿಗಿದು ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಸಾಕ್ಷಿ ನಾಶಗೊಳಿಸಲು ಶವವನ್ನು ನೀರಿನ ಹೊಂಡದಲ್ಲಿ ಎಸೆದಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಘಟನೆಯು ದಿನಾಂಕ: 14.12.2014 ರಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವಾ 1 ಗಂಟೆಯಿಂದ 3 ಗಂಟೆಯ ಅವಧಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿರುತ್ತದೆ.CAvÁ ²ªÀtÚ vÀAzÉ AiÀÄgÀæ ²ªÀtÚ ªÀAiÀiÁ 38 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀħgÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: £ÉlÖA¥ÁqÀÄ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 129/2014 PÀ®A;302,201 ¸À»vÀ 34 L¦¹CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

    ªÀÄÈvÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀAzÉ DzÉ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ, eÁw:£ÁAiÀÄPÀ,ªÀAiÀÄ-26ªÀµÀð,G:MPÀÌ®ÄvÀ£À,¸Á:aPĄ̀ÁzÀgÀ¢¤ß [ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ ] EwÛÃa£À ¢£ÀUÀ¼À°è «¥ÀjÃvÀ ÀªÁV PÀÄrvÀzÀ ZÀlPÉÌ CAnPÉÆArzÀÄÝ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV C¸Àé¸ÀÜ£ÁVzÀÄÝ ¢.09-12-2014gÀAzÀÄ gÁwæ 7-30 UÀAmÉUÉ aPĄ̀ÁzÀgÀ¢¤ß UÁæªÀÄzÀ°è vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄzÀå¥Á£À ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀ ¤óóµÉAiÀÄ°è vÀ£Àß ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¸ÀÄgÀÄ«PÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆArzÀÝjAzÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ¤UÉ ªÉÄÊAiÉįÁè ¸ÀÄlÄÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÝjAzÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ£À£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ jªÀiïì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢.13-12-2014gÀAzÀÄ gÁwæ 10-45UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÁÝ £ÉAzÀÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA; 17/2014 PÀ®AB 174 ¹.Dgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-   

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ,gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 15.12.2014 gÀAzÀÄ  114 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 22,600-/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

Kalaburagi District Reported Crimes

ಇಸ್ಪೀಟ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ನಿರತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಂಧನ :
ಅಫಜಪೂರ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 14-12-2014 ರಂದು  ಅಫಜಲಪೂರ ಪಟ್ಟಣದ .ಪಿ.ಎಮ್.ಸಿ ಆವರಣದ ಸಾರ್ವಜನೀಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನರು ಪಣಕ್ಕೆ ಹಣ ಹಚ್ಚಿ ಇಸ್ಪೆಟ ಎಲೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಂದರ ಬಾಹರ ಎಂಬ ಇಸ್ಪೇಟ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ. ಅಫಜಲಪೂರ ಹಾಗು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ  ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಮರೆಯಾಗಿ ನಿಂತು ನೊಡಲು .ಪಿ.ಎಮ್.ಎಫ್.ಸಿ ಅಡತಿ ಕಟ್ಟದ ಮುಂದೆ ಇದ್ದ ಖುಲ್ಲಾ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಗುಂಪು ಜನರು ದುಂಡಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಇಸ್ಪೇಟ ಎಲೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಂದರ ಬಾಹರ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದು ಖಚಿತ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ,  11  ಜನರಿನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅವರ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ವಿಚಾರಿಸಿ ಅಂಗ ಶೋಧನೆ ಮಾಡಲಾಗಿ 1. ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಭೀಮಶಾ ಮ್ಯಾಳೇಸಿ  2. ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಗುಣಾರಿ  3.ದೀಪಕ ತಂದೆ ಅಪ್ಪಾಸಾಹೇಬ ಕಾಂಬ್ಳೆ 4.ಶೀವಾನಂದ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ಕುಮಸಗಿ. 5 ರಾಜೇಶ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಪಾಟೀಲ 6. ಪ್ರಶಾಂತ ತಂದೆ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ನಂದಿ 7. ಅಶೋಕ ತಂದೆ ಬಸಣ್ಣ ಬಟಗೇರಾ 8. ಶಾಂತು ತಂದೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಡಾಂಗೆ 9. ಸಿದ್ದಾರಾಮ ತಂದೆ ಶಾಮರಾಯ ಹುಂಚಡ್ಕಗಿ10. ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ ಗಂಟೆ  11. ಸುರೇಶ ತಂದೆ ಮಳೇಪ್ಪ ಅಂದೋಡಗಿ ಸಾ||  ಎಲ್ಲರು ಅಫಜಲಪೂರ. ಸದರಿಯವರಿಂದ ನಗದು ಹಣ  ಒಟ್ಟು 18400/- ರೂ ಮತ್ತು 52 ಇಸ್ಪೆಟ ಎಲೆಗಳುನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸದರಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಅಫಜಲಪೂರ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.  
ಅಫಜಪೂರ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 14-12-2014 ರಂದು ಅಫಜಲಪೂರ ಪಟ್ಟಣದ ಘತ್ತರಗಾ ರೋಡಿಗೆ ಇರುವ ಮೋರಟಗಿ ಇವರ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಅಡ್ಡಾದ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನೀಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನರು ಪಣಕ್ಕೆ ಹಣ ಹಚ್ಚಿ ಇಸ್ಪೆಟ ಎಲೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಂದರ ಬಾಹರ ಎಂಬ ಇಸ್ಪೇಟ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಬಾತ್ಮಿ ಮೇರೆಗೆ,ಸಿ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ. ಅಫಜಲಪೂರ ಹಾಗು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ 07 ಜನರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸದರಿಯವರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ 1. ರಾಚಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಸವಂತ್ರಾಯ ದೇಸಾಯಿ 2. ಈರಣ್ಣ ತಂದೆ ಶ್ರೀಮಂತ ದೇಸಾಯಿ  3. ಇಮಾಮ ತಂದೆ ಕರೀಮಸಾಬ ಖುರೇಸಿ 4. ಜಗದೇವಪ್ಪ ತಂದೆ ಕಲ್ಯಾಣಿ ತಾರಾಪೂರ  5. ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ನಾಗಣಸೂರ  6. ರಾಮು ತಂದೆ ಕರೆಪ್ಪ ಕಾಂಬ್ಳೇ  7. ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ರೇವಪ್ಪ ಶೇಟ್ಟಿ ಸಾ|| ಎಲ್ಲರು ಅಪಜಲಪೂರ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಸದರಿಯವರಿಂದ ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಬಳಿಸಿದ್ದ ನಗದು ಹಣ 6920/- ರೂ ಮತ್ತು 52 ಇಸ್ಪೆಟ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸದರಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಅಫಜಲಪೂರ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.  
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ಜೇವರ್ಗಿ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಣ್ಣ ತಂದೆ ಬಸವರಾಜ ಕುಮ್ಮಾಣಿ ಸಾ|| ಕೋಳಕೂರ ರವರು ದಿನಾಂಕ 13.12.14 ರಂದು ಜೇವರ್ಗೀ ಪಟ್ಣದ ಹೊಸ ಬಸ್‌ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಊರಿಗೆ ಹೋಗುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾಗ ಲಾರಿ ನಂ ಕೆಎ33-4940  ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತಿ ವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಭಾರಿ ರಕ್ತ ಗಾಯ ಪಡಿಸಿ ಲಾರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೆ ಬಿಟ್ಟು ಚಾಲಕನು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದುರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಜೇವರ್ಗಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು :
ಅಫಜಲಪೂರ ಠಾಣೆ : ಕುಮಾರಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ತಂದೆ ಹುಚ್ಚಪ್ಪ ನಾಟಿಕಾರ ಸಾ|| ಹಳ್ಯಾಳ ಇವರು ದಿನಾಂಕ 14-12-2014 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 5:00 ಗಂಟೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಮಹೇಶ ಈತನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹುಂಚಿ ಗಿಡದ ಕೇಳಗೆ ಆಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಖಾಜಪ್ಪ ತಂದೆ ಜಗದೇವಪ್ಪ ಬಳೂರ್ಗಿ ಈತನ ಮಗ ಪರಸುರಾಮ ಈತನು ಹುಂಚಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹುಂಚಿ ಕಾಯಿಯ ಸಂಬಂದ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಲ್ಲು ನನ್ನ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಬಡೆದಿರುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ನಾಗೇಶನು ಪರಶುರಾಮನೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಏಟು ಹೊಡೆದಿರುತ್ತಾನೆ, ಅದೆವಿಚಾರವಾಗಿ ಖಾಜಪ್ಪನ ಹೆಂಡತಿ ಮಂಗಲಾ ಇವಳು ನಮ್ಮೋಂದಿಗೆ ಜಗಳವಾಡಿದ್ದು ಸಾಯಂಕಾಲ 6:30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ಚಂದಮ್ಮ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಮೂರು ಜನರು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ 1. ಸಾಯಬಣ್ಣ ತಂದೆ ಜಗದೇವಪ್ಪ ಬಳೂರ್ಗಿ 2. ಖಾಜಪ್ಪ ತಂದೆ ಜಗದೇವಪ್ಪ ಬಳೂರ್ಗಿ 3. ಮಂಗಲಾ ಗಂಡ ಖಾಜಪ್ಪ ಬಳೂರ್ಗಿ 4. ಮಂಜುಬಾಯಿ ಗಂಡ ಸಾಯಬಣ್ಣ ಬಳೂರ್ಗಿ ಸಾ|| ಎಲ್ಲರೂ ಹಳ್ಯಾಳ ರವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಮಂಗಲಾ ಇವಳು ರಂಡೆರೆ ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರಿ ನನ್ನ ಮಗನಿಗಿ ಹೊಡೆದು ಕಳಿಸಿರಿ ಅಂತಾ ಬಂದವರೆ ನನಗೆ ಸಾಯಬಣ್ಣ ಈತನು ಕಾಲಿನಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಒದ್ದನು, ಆಗ ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ಚನ್ನಮ್ಮ ಇವಳು ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದಾಗ ಅವಳಿಗೆ ಖಾಜಪ್ಪ ಮತ್ತು ಮಂಗಲಾ ಇವರು ಕೈಯಿಂದು ಹೊಡೆದು ಕಾಲಿನಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಒದ್ದಿರುತ್ತಾರೆ, ಮಂಜುಬಾಯಿ ಇವಳು ನನ್ನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಉಗುರಿನಿಂದ ಚೂರಿರುತ್ತಾಳೆ, ನನ್ನ ತಾಯಿ ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದಾಗ ಅವಳಿಗೂ ಸಹ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳು ಆಗಿರುತ್ತವೆ, ನಂತರ ನಮಗೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಎಲ್ಲರು ಹೊರಗೆ ಜನರು ಬರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಅಫಜಲಪೂರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.  
ನಿಂಬರ್ಗಾ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಬಸಲಿಂಗಯ್ಯ ತಂದೆ ಶಿವಯೋಗಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಸಾ : ಜವಳಿ (ಡಿ) ಇವರು  ದಿನಾಂಕ 13-12-14 ರಂದು ಜವಳಿ (ಡಿ) ಗ್ರಾಮದ ಅಗಸಿ ಹತ್ತಿರ ತನಗೆ ಬಾಬು ತಂದೆ ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಬನಶೇಟ್ಟಿ ಇವನು ತಡೆದು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಜೀವ ಭಯ ಪಡಿಸಿ ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ನಿಂಬರ್ಗಾ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.