Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, January 2, 2016

Raichur District Reported Crimes

                                                   
                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ¢£ÁAPÀ 01.01.16 gÀAzÀÄ 0400 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ/DgÉÆæ  ZËqÀ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà ºÀļÀÄQºÁ¼À 24 ªÀµÀð eÁw £ÁAiÀÄPÀ  ¸Á:ºÀļÀÄQºÁ¼À vÁ;UÀAUÁªÀw f¯Éè PÉÆ¥Àà¼À FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgï £ÀA.PÉJ-37JA-8748 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß E®PÀ¯ï PÀqɬÄAzÀ ºÀļÀÄQºÁ¼À PÀqÉUÉ PÀĵÀÖV-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ GªÀÄ®Æn UÁæªÀÄ¢AzÀ ¥ÀÄgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÀÄ°UɪÀÄä F½UÉÃgÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹzÀÝjAzÀ PÁgÀ£À ªÀÄÄA¢£À mÉÊgï ¨Áè¸ïÖ DV PÁgï ¥À°ÖAiÀiÁV ©zÀÄÝ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ E¤ßvÀgÉà PÀqÉUÀ¼À°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV gÀPÀÛ ¸ÁæªÀªÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É.CAvÁ ©üêÀÄ¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁ£À¥Àà 55 ªÀµÀð eÁw £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:ºÀļÀÄQºÁ¼À vÁ;UÀAUÁªÀw f¯Éè PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À  oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 01/16 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
                       ದಿನಾಂಕ 01-01-2016 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಗಂಗಾವತಿ - ಸಿಂಧನೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀಪುರಂ ಜಂಕ್ಷನ್ ದಾಟಿದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆಶ್ವರ ರಾವ್ ಇವರ ಪ್ಲಾಟಿನ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಗಾಯಾಳು ಎಂ.ವೀರರಾಜು ತಂದೆ ವೆಂಕಟರಾವ್, ವಯಾ: 45 ವರ್ಷ, ಜಾ:ಕಮ್ಮಾ, ಉ:ಒಕ್ಕಲುತನ, ಸಾ:ಬೂದಿವಾಳ ಕ್ಯಾಂಪ್ ತಾ:ಸಿಂಧನೂರು ಈತನು ಸಿಂಧನೂರಿನಿಂದ ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ. ಕೆಎ-36-ಈ.ಜಿ-0610 ನೇದ್ದನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬೂದಿವಾಳ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಆರೋಪಿ ಲಾರಿ ನಂ. ಎಪಿ-24-ಟಿಎ-6318 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಲಾರಿಯನ್ನು ಗಂಗಾವತಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಿಂಧನೂರು ಕಡೆಗೆ ಅತೀ ವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ತನ್ನ ಮುಂದೆ ಸಿಂಧನೂರು ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ವಾಹನವನ್ನು ಓವರ ಟೇಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಸ್ತೆಯ ಬಲಗಡೆ ಬಂದು ಗಾಯಾಳು ಎಂ.ವೀರರಾಜು ಈತನ ಮೋಟಾರು ಸೈಕಲ್ ಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಗಾಯಾಳು ಮೋಟಾರು ಸೈಕಲ್ ಸಮೇತ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಎಡಗಾಲಿನ ತೊಡೆ ಮತ್ತು ಎಡಗಾಲ ಮೊಣಕಾಲಿನ ಕೆಳಗೆ ಕಾಲು ಮುರಿದು ಭಾರೀ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದವು. ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಜಖಂಗೊಂಡಿತ್ತು. ಲಾರಿಯ ಚಾಲಕನು ಲಾರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿಹೋಗಿದ್ದನು ಅಂತಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ತಂದೆ ನರಸಿಂಹ ಮುರ್ತಿ, ವಯಾ: 35 ವರ್ಷ, ಜಾ:ಕಮ್ಮಾ, ಉ:ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ:ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಕ್ಯಾಂಪ್ ತಾ;ಸಿಂಧನೂರು gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ಮೇಲಿಂದ ಸಿಂಧನೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 1/2016 ಕಲಂ 279, 338 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್ ರಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
J¸ï.¹/J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ¢£ÁAPÀ 01/01/16 gÀAzÀÄ 0045 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ, ¦gÁå¢zÁgÀ gÁdÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄzsÀ±Àð£À vÀAzÉ ªÀĺÁ ªÀÄĤ, eÁ: ªÀiÁ¢UÀ E§âgÀÄ ªÉÄÃxÉÆÃr¸ÀÖ ZÀZÀð£À°è ¥ÁæxÀð£É ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ, ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ZÀZÀð ºÀwÛgÀ ¤AwzÁÝUÀ, 1) ªÀÄqÉØ £ÁUÀå 22 ªÀµÀð, eÁ: PÀ¨ÉâÃgï. 2) «gÉñÀ PÀ¨ÉâÃgï, 3) ²æÃzsÀgÀ @ ¸ÉÆAqÉ 23 ªÀµÀð, eÁ: PÀ¨ÉâÃgï, 4) ªÀiÁ½AUÀ gÁAiÀÄ PÀÄgÀħgÀÄ, 24 ªÀµÀð, J®ègÀÆ ¸Á: ¹gÀªÁgÀ.EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ KPÁ KQ C°èUÉ §AzÀÄ E°è AiÀiÁPÉ ¤AvÀÄPÉÆAr¢ÝÃj ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É CAvÀ eÁw gÀwÛ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄÝ  PÉÊUÀ½AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÉƽ¹ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ ªÉÆ.¸ÀA. 2/16 PÀ®A 323, 324,504 gÉ/« 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(10) J¸ï¹/J¸ïn PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zsÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ¢£ÁAPÀ:  01.01.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12.00 UÀAmÉUÉ  ºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ §ÄqÉØÃPÀ¯ï ZËPï  ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 1) ಆದಪ್ಪ ತಂದೆ ಹುಸೇನಪ್ಪ ವಯಾ 43 ವರ್ಷ ಜಾ: ಮಡಿವಾಳ : ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡುವದು  ಸಾ: ಕಾಕಾನಗರ ಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ FvÀ£ÀÄ  ಮಟಕಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಎಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುವದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅದೃಷ್ಟದ ಅಂಕೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಾಗ, ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಅವನಿಂದ 1)    ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀ ºÀt gÀÆ. 1990/- gÀÆ 2)   ªÀÄlPÁ aÃn CQgÀÆ E®è3)   MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï CQgÀÆ E®è ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಬರೆದ ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಾನೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ನಂತರ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ, ಮುದ್ದೇಮಾಲು, ಆರೋಪಿತನನ್ನು ಹಾಗೂ ವರದಿಯೊಂದಿಗೆ  ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಠಾಣೆಗೆ ತಂದು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದನ್ನು ಠಾಣಾ ಎನ್.ಸಿ ನಂ 01/2016 ರಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು. ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆಸಲು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ವರದಿಯನ್ನು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 01.01.2016 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಪರವಾನಗಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA: 01/2016 PÀ®A. 78(111) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
                 ದಿನಾಂಕ:01.01.2016 ರಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 00.25 ಗಂಟೆಯಿಂದ 01.25 ಗಂಟೆಗೆಯ ಮಧ್ಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿನಗರದ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯ  ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಹತ್ತಿರ 1] J¸ï.JA ºÁd 1£Éà PÁæ¸ï ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ.  2] ªÀĺÀäzï ±Á®A  ¸Á: zÉêÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ   3] C±ÉÆÃPÀ ¸Á: gÁWÀªÉÃAzÀæ PÁ¯ÉÆä ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ.  4] gÁªÀÄPÀȵÀÚ ¸Á: ªÀÄ.£ÀA mÉÊ¥ï/6-351 Pɦ¹ PÁ¯ÉÆä ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ.   5] ¨Á§ÄgÁªï ¸Á: 1£Éà PÁæ¸ï ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ. 6] §¸ÀªÀgÁd gÉrØ ¸Á: ªÀÄ.£ÀA mÉÊ¥ï/7-08 Pɦ¹ PÁ¯ÉÆä ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ   7] zÉêÉÃAzÀæ¥Àà ¸Á: ªÀÄ.£ÀA mÉÊ¥ï/¹-21 Pɦ¹ PÁ¯ÉÆä ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ.EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ಸಾರ್ವಜನಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಂದರ ಬಾಹರ ಎಂಬ ನಸೀಬಿನ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಫಿರ್ಯಾಧಿದಾರರು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಸದರಿಯವರಿಂದ ಪಣಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿದ ಹಣ 16900/-ರೂಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಬರೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 1.35 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವಂತೆ ಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸೂಚಿಸಿದ್ದ ಆರೋಪಿತರ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಇಸ್ಪೀಟ್ ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ ಹಣ ರೂ 16900/- ಹಾಗೂ 52 ಇಸ್ಪೀಟ್ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು 7 ಜನ ಆರೋಪಿತರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಆದಾರದ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಪ್ರ..ವರದಿ ಮಾಡಲು ಆದೇಶ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಆರೋಪಿತರ ವಿರುದ್ದ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  01/2016 PÀ®A: 87 PÉ.¦. AiÀiÁPïÖ. ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡೆನು.

CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                 ಜಾನ್ ಡೀರೆ ಕಂಪನಿಯ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಚೆಸ್ಸಿ ನಂ. 1VY5045DJFA000675, Engine No. PY3029D382224 ಹಾಗೂ ನಂಬರ್ ಇರಲಾರದ ಟ್ರಾಲಿಯ ಮಾಲೀಕ ಆರೋಪಿ ನಂ. 2 ಈತನು ಯಾವುದೇ ರಾಯಲ್ಟಿ ಇಲ್ಲದೇ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್
ಟ್ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಮರಳನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಬರಲು ತಿಳಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಟ್ರಾಲಿಯ ಚಾಲಕ ಆರೋಪಿ ನಂ.1 ಜಾನ್ ಡೀರೆ ಕಂಪನಿಯ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಚೆಸ್ಸಿ ನಂ. 1VY5045DJFA000675, Engine No. PY3029D382224 ಹಾಗೂ ನಂಬರ್ ಇರಲಾರದ ಟ್ರಾಲಿ ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಈತನು ದಿನಾಂಕ 01-01-206 ರಂದು 2.30 ಪಿಎಂ ಕ್ಕೆ ಹರೇಟನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮುಂದೆ ಇರುವ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಟ್ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಮರಳನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹೊರಡುವ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಎ.ಎ.ಎಸ್.ಐ ರವರು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಚಾಲಕನು ಓಡಿಹೋಗಿದ್ದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಮತ್ತು ಮರಳು ತುಂಬಿದ ಟ್ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಠಾಣೆಗೆ ತಂದು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆಯನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದರ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 02/2016 ಕಲಂ 43 KARNATAKA MINOR MINERAL CONSISTENT RULE 1994 & 379 IPC ರಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:02.01.2016 gÀAzÀÄ  70 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 10,600/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.
                                                                                       


Yadgiri District Press Note


Yadgir District Reported CrimesYadgir District Reported Crimes

AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 311/2015 PÀ®A 279, 337,338, 304(J) L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 30/12/2015 gÀAzÀÄ 7-15 ¦.JªÀiï PÉÌ ¦ügÁå¢ü ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ£ÀÄ E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¥sÁå±À£ï ¥ÉÆæà £ÀA J.¦-22-J¯ï-4723 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¤ÃqÀUÀÄA¨Á¢AzÀ AiÀiÁzÀVjUÉ §gÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀðªÀÄzsÀå gÁAiÀÄZÀÆgÀ-gÁªÀĸÀªÀÄÄzÀæ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ vÀ£Àß ZÁ®£É ªÉÄð£À ¤AiÀÄAvÀæt PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CqÁØ¢rØAiÀiÁV Nr¹PÉÆAqÀÄ Dgï.ºÉƸÀ½î UÁæªÀÄzÀ ¸À«ÄÃ¥À gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ ºÀĸÉãÀ¥Áà vÀAzÉ UÉÆ«AzÀ¥Áà ²ªÀ¥Àà£ÉÆgÀ ªÀB 65 ¸ÁB ªÀÄUÀzÀªÀÄ¥ÀÆgÀ EvÀ¤UÉ eÉÆÃgÁV rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ªÀÄÈvÀ£ÁzÀ ºÀĸÉãÀ¥Áà EvÀ£À ºÀuÉUÉ, JqÀUÉÊ ºÀ¸ÀÛPÉÌ vÀgÀazÀUÁAiÀÄ, ºÉÆmÉÖUÉ, JzÉUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ ªÉƼÀPÁ®ÄUÀ¼À PɼÀUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV PÁ®ÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄj¢zÀÝjAzÀ G¥ÀZÁgÀPÁÌV AiÀiÁzÀVjAiÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁV £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀPÁÌV gÁAiÀÄZÀÆj£À jªÀÄì D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÀAiÀiÁV G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀÄvÁÛ ¢£ÁAPÀ 31/12/2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 1-30 UÀAmÉUÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÀwÛgÀÄvÁÛ£É CAvÁ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 01/01/2016 gÀAzÀÄ JªÀiï.J¯ï.¹. ªÀ¸ÀƯÁVzÀÝjAzÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ.
AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 01/2016 PÀ®A 363 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 01/01/2016 gÀAzÀÄ 05:00 ¦.JªÀiï PÉÌ ¦ügÁå¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ±ÀgÀ§AiÀÄå J¸ï. PÀ¯Á® ªÀÄPÀ̼À ¸ÀºÁAiÀĪÁt 1098 qÁ£ï ¨Á¸ÉÆÌà AiÀiÁzÀVj EªÀgÀÄ °TvÀ CjÓ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ qÁ£ï ¨Á¸ÉÆÌà ªÀÄPÀ̼À ¸ÀºÁAiÀĪÁt PÉÃAzÀæzÀ°è PÀĪÀiÁgÀ|| ©üêÀÄÄ ªÀAiÀÄ|| 16 ªÀµÀð, vÀÆPÀ|| 34 PÉ.f, JvÀÛgÀ|| 4 “12” EAZÀÄ aºÉß JqÀ¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É PÀ¥ÀÄà ªÀÄZÉÑ ºÉÆA¢zÀÄÝ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ ±Àlð, £Á¹ §tÚzÀ ¥ÁåAmï GqÀÄ¥ÀÄ zsÀj¹zÀÄÝ F ¨Á®PÀ£ÀÄ ¨Á®QAiÀÄgÀ ¨Á® ªÀÄA¢gÀPÉÌ ¢£ÁAPÀ 29/12/2015 gÀAzÀÄ 09:30 J.JªÀiï PÉÌ zÁR¯ÁVzÀÄÝ £ÀªÀÄä f¯ÉèAiÀÄ°è ¨Á®PÀgÀ ¨Á® ªÀÄA¢gÀ EgÀzÉ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¸ÀzÀj ¨Á®PÀ£À£ÀÄß vÁvÁÌ°PÀªÁV qÁ£ï ¨Á¸ÉÆÌà ¸ÀªÀiÁdzÀ ¸ÉêÁ PÉÃAzÀæ gÀPÀëuÉ / ¥ÉÆõÀuÉAiÀÄ zÀȶ֬ÄAzÀ ¸ÀzÀj ¨Á®PÀ£À£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 29/12/2015 gÀAzÀÄ 06:00 ¦.JªÀiï PÉÌ qÁ£ï ¨Á¸ÉÆÌà ±Á¯ÉAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀĪÁt PÉÃAzÀæPÉÌ vÀAzÀÄ M¦à¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¨Á®PÀ£ÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ C¸ÀévÀÜ£ÁVzÀÄÝ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁvÁ£ÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ §gÀĪÀÅ¢®è, ºÁUÀÆ ¸ÀjAiÀiÁV £ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀPÉÌ zÀħð®£ÁVzÀÄÝ EvÀ£ÀÄ qÁ£ï ¨Á¸ÉÆÌà ±Á¯ÉAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀĪÁt PÉÃAzÀæ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ 30/12/2015 gÀAzÀÄ 06:20 J.JªÀiï PÉÌ PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ DzÀPÁgÀt ¸ÀzÀj ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ °TvÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 01/2016 PÀ®A 363 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 01/2016 PÀ®A.279,338, L¦.¹.ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A187 L.JªÀiï.«.DPÀÖ :- ದಿನಾಂಕ:01-01-2016 ರಂದು  ಕಲಬುರ್ಗಿಯ ಅಶೋಕನಗರ ಠಾಣೆಯಿಂದ  ಇ- ಮೇಲ ಮೂಲಕ ಕುರಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಯಿಂದ ಆರ್.ಟಿ.ಎ. ಎಮ್ ಎಲ್.ಸಿ ಇದೆ ಅಂತಾ ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ಕಲಬುರ್ಗಿಯ ಕುರಲಾ ಆಸ್ಪತ್ಎಗೆ ಬೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಉಪಚಾರ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಗಾಯಾಳು ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಜು ತಂದೆ  ಹಣಮಂತ್ರಾಯ ಹಂಗರಗಿ ಸಾ: ವಾರಿ ಸಿದ್ದಾಪೂರ ಈತನ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮರಳಿ ಠಾಣೆಗೆ 7-30 ಪಿ.ಎಮ್.ಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಸದರಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶವೇನಂದರೆ ದಿನಾಂಕ:30-12-2015 ರಂದು  8-40 ಪಿ.ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ.ಕೆ.ಎ-32-ಇ-2935 ನೆದ್ದರ ಮೇಲೆ ಸುರಪೂರದಿಂದ ತನ್ನ ಊರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾದ ಸಿದ್ದಾಪೂರ ಸಮೀಪ ಮಠದ ಹತ್ತಿರ ಎದರುನಿಂದ ಆರೋಪಿತನು ತನ್ನ ಬೊಲೆರೋ ವಾಹನವನ್ನು ಅತೀ ವೇಗ ಮತ್ತು ನಿರ್ಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿಯಾದಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ವಾಹನ ಸಮೇತ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಅದರಿಂದ ತನಗೆ  ಎಡಗಾಲ ಮೊಳಕಾಲ ಕೆಳಗೆ ಬಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಗಿದ್ದು ಚಾಲಕನ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಆತನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.01/2016 ಕಲಂ.279,338 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ಮತ್ತು ಕಲಂ.187 ಐ.ಎಮ್.ವಿ.ಆಕ್ಟ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ಧಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡೆನು.
±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 02/2016 PÀ®A.323,324,504,506 s¸ÀAUÀqÀ 34  L.¦.¹ :- ದಿನಾಂಕ:01-01-2016 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಮರೆಪ್ಪ ತಂದೆ ಗೋಪಯ್ಯ ಭಂಡಾರಿ ಸಾ: ಕುಪಗಲ ತಾ: ಸುರಪೂರ ಇವರು ಠಾಣೆ ಗೆಬಂದು ಒಂದು ಲಿಖಿತ ಫಿರ್ಯಾದಿ ನೀಡಿದ್ದರ ಸಾರಾಂವೇನಂದರೆ ದಿನಾಂಕ:31-12-2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಆರೊಫಿತರು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ವಿನಾಕಾರಣ  ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಆರೋಪಿ ರಂಗಣ್ಣ   ಮತ್ತು ಯಂಕೋಬಾ ಇವರು ಫಿರ್ಯದಿಗೆ ಬಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಗಾಯಪಡಿಸಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶವಿರುತ್ತದೆ.
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 335/2015 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ: 25/12/2015 gÀAzÀÄ ¹zÀÝAiÀÄå vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀħ GB DmÉÆà ZÁ®PÀ ¸ÁB gÁªÀÄzÀÄUÀð vÁB zÉêÀzÀÄUÀð fB gÁAiÀÄZÀÆgÀ ºÁ°ªÀ¸Àw PÁlªÀÄ£À½î vÁB ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ  fB AiÀiÁzÀVgÀ EªÀgÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ºÉýPÉ ¤ÃrzÀÝgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÀAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 25/12/2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É £À£Àß ªÀiÁªÀ ¤AUÀ¥Àà EªÀjUÉ DgÁªÀÄ E®èzÀ PÁgÀt  DmÉÆà £ÀA KA-33-A-0664 £ÉÃzÀÝgÀ°è £À£Àß ªÀiÁªÀ ¤AUÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ eÉÆvÉAiÀÄ° CvÉÛ CAzÀgÉ ¤AUÀ¥Àà£À ºÉAqÀw ¥ÁªÀwð E§âgÀ£ÀÄß DmÉÆÃzÀ°è PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ºÀwÛUÀÆqÀÄgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀ PÁlªÀÄ£À½î UÁæªÀÄ¢AzÀ ªÀÄÄAeÁ£É CAzÁdÄ 7-30 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ DmÉÆà ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÉãÀÄ DmÉÆÃzÀ ªÀÄzÀåzÀ ¹Ãn£À°è £À£Àß CvÉÛ, ªÀiÁªÀ PÀĽvÀÄPÉÆArzÀÝgÀÄ, ºÀwÛUÀÆqÀÄgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ JzÀgÀÄUÀqÉ ªÀÄÄAeÁ£É 08-00 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ gÉÆÃr£À §®¨sÁUÀPÉÌ  DmÉÆà ¤°è¹ E£ÉßãÀÆ DmÉÆâAzÀ PɼÀUÀqÉ E½¨ÉÃPÀÄ C£ÀÄߪÀµÀÖgÀ°è JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ PÁgÀ £ÀA: KA-32-N-7531  £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¤Ãw£ï vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀZÀAzÀæ PÀÄ£ÀÆßgÀ  ¸ÁB eÉêÀVð PÁ¯ÉÆä zÀvÀÛ £ÀUÀgÀ PÀ®§ÄgÀV EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀzÀgÀ PÁgÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ¤AvÀ DmÉÆà £ÀA KA-33-A-0664  £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦AiÀiÁ𢠹zÀÝAiÀÄå, DvÀ£À ªÀiÁªÀ ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝtÚ @ ¹zÀÝ¥Àà zÀAqÀA§½ ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛ ¥ÁªÀðw EªÀjUÉ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀ §UÉÎ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:335/2015 PÀ®A: 279, 337, 338 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁPÀ®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. 
     EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 01/01/2015 gÀAzÀÄ 09.30 JJA PÉÌ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è ¦AiÀiÁ𢠹zÀÝAiÀÄå vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀħ GB DmÉÆà ZÁ®PÀ ¸ÁB gÁªÀÄzÀÄUÀð vÁB zÉêÀzÀÄUÀð fB gÁAiÀÄZÀÆgÀ ºÁ°ªÀ¸Àw PÁlªÀÄ£À½î vÁB ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ fB AiÀiÁzÀVgÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è ¥ÀÄgÀªÀt ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉÝãÀAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 25/12/2015 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝtÚ @ ¹zÀÝ¥Àà zÀAqÀA§½ ªÀAiÀiÁ: 60 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ: PÀÄgÀħgÀ ¸Á: PÁlA£À½î FvÀ¤UÉ C¥sÀUÁvÀzÀ°è ¨sÁj UÁAiÀÄ ºÉÆA¢ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ PÀ®§ÄgÀVAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀzÀ°è EzÁÝUÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 01/01/2016 gÀAzÀÄ 02.00 J.JAPÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É PÁgÀt ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¥ÀÄgÀªÀt ºÉýPÉ PÉÆnÖzÀÄÝ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è PÀ®A: 304(J) L¦¹ C¼ÀªÀr¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉÉ.
AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 02/2016 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 504, 506 L¦¹ ºÁUÀÆ 3(1), (10) (11)  prevention of attracity Act :- ¢£ÁAPÀ 01/01/2016 gÀAzÀÄ 07:30 ¦.JªÀiï PÉÌ ¦ügÁå¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¸ÀPÉæ¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà UÀÄAd£ÀÆgÀ ªÀAiÀÄ|| 55 ªÀµÀð, G|| PÀÆ°PÉ®¸À, eÁ|| ¨ÉÃqÀgÀ ¸Á|| UÉÆÃV ªÉƺÀ®è AiÀiÁzÀVj EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÀA¥ÀÆålgÀ£À°è mÉÊ¥À ªÀiÁrzÀ ¦gÁå¢ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 01/01/2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 03:00 J.JªÀiï PÉÌ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ £À£Àß ºÉAqÀw ªÀĺÁzÉêÀªÀÄä ªÀÄUÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À , ªÀÄUÀ¼ÀÄ £ÁUÀªÀÄä £ÁªÉ®ègÀÆ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆArzÁÝUÀ KPÁKQ £ÀªÀÄä ¥ÀjavÀgÁzÀ §ArUÉÃj NtÂAiÀÄ d£ÀgÁzÀ 1} gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ, 2} §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ, 3} ªÀÄgÉ¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ, 4} ¸Á§Ä ¸ÀÄUÀÆgÀ G|| DmÉÆà ZÁ®PÀ 5} ªÀÄ®Äè vÁ¬Ä ªÉÆ£ÀªÀÄä ºÉAqÀ ªÀiÁgÀĪÀgÀÄ, 6} ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ aAvÀ£À½î F 6 d£ÀgÀÄ PÀÆr §AzÀªÀgÉà gÁqÀ §rUÉUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄä¯É £À£Àß ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̽UÉ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀgÀÄ AiÀiÁPÉ ºÉÆqɬÄwÛgÁ CAvÁ PÉýzÁUÀ ¨ÉÆøÀr ªÀÄPÀÌ¼É ¤ªÀÄUÉ §ºÀ¼À ¸ÉÆPÀÄÌ §A¢zÉ ¤ªÀÄUÉ PÉÆAzÀÄ ºÁQ ©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ gÁr¤AzÀ ªÀÄaѤAzÀ §rUÉUÀ½AzÀ J®èjUÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ¯Éà ¨ÉÃqÀ ¸ÀƼÉå ªÀÄPÀÌ¼É ¤ªÀÄUÉ ¸Á¬Ä¸ÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQzÁUÀ £ÁªÉ®ègÀÆ agÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÉý C°èAiÉÄà EzÀÝ ªÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÉ ¸Á§tÚ ªÀÄÄAqÀVð, ©üêÀÄgÁAiÀÄ vÀAzÉ CA§ætÚ ªÀÄÄAqÀVð, ¥ÀQÃgÀ¥Àà vÀAzÉ ¸Á§tÚ £ÁUÀÄAr EªÀgÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄUÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄzÀ£ÀÄß ©r¹PÉÆAqÀgÀÄ. PÁgÀt £ÀªÀÄUÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 02/2016 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 504, 506 L¦¹ ºÁUÀÆ 3(1), (10) (11)  prevention of attracity Act 1989 £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

Kalaburagi District Press Note

ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ

ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಪಿಸಿ/ಮಪಿಸಿ ಪೊಲಸೇಟ್-2015 ರಲ್ಲಿ 166 ಸ್ಥಳೀಯ ಹುದ್ದೆಗಳು ಮತ್ತು ಎಪಿಸಿ ಪೊಲಸೇಟ-2015 ರಲ್ಲಿನ 178 ಜನ ಸ್ಥಳೀಯ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 02-01-2016 ರಂದು ಮೊದಲನೇ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕಛೇರಿಯ ಸೂಚನಾ ಫಲಕದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೆಬಸೈಟನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.

                                                     ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ ಅಧೀಕ್ಷಕರು,
                                                                     ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 02-01-2016¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 02-01-2016

ªÀÄÄqÀ© ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 02/2016, PÀ®A 323, 504, 302, 109 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠱Á®Ä¨Á¬Ä UÀAqÀ ¸ÀĤî §vÀ¤ ¸Á: zÁgÀªÁr gÀªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ¸ÀĤî EªÀgÀÄ 8 ªÀµÀð¢AzÀ ªÀÄÄA¨ÉÊAiÀÄ°è ¯ÉçgÀ PÁAmÉæPÀÖgÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄPÀ̼ÁUÀzÀ PÁgÀt UÀAqÀ «oÀ×®¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ £ÀgÀ¸ÀªÀiÁä¼ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ CªÀ½UÉ E§âgÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M§â¼ÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ºÀÄnÖgÀÄvÁÛgÉ, UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÀgÀ¸ÀªÀiÁä EªÀgÀÄ ªÀÄÄA¨ÉÊAiÀÄ°è ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ zÁ¸ÀgÀªÁr UÁæªÀÄzÀ°è vÀªÀÄä CvÉÛ ªÀiÁªÀ£ÉÆA¢UÉ ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÁÛgÉ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 05-01-2016 gÀAzÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è AiÀÄ®èªÀiÁä zÉë eÁvÉæ EzÀÄÝzÀjAzÀ UÀAqÀ 8 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ UÁæªÀÄPÉÌ §A¢zÀÄÝ, DUÀ UÀAqÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ w½¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ ªÀÄÄA¨ÉÊAiÀÄ°è £À£Àß ºÀwÛgÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ¯ÉçgÀ d£ÀjUÉ £À£ÀßAvÉ ¯ÉçgÀ PÁAmÉæPÀÖgÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ UÁæªÀÄzÀ UÀÄAqÀ¥Áà vÀAzÉ ®PÀëöät AiÀiÁgÁ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄVæêÀ vÀAzÉ ®PÀëöät AiÀiÁgÁ EªÀgÀÄ vÀ£Àß PÀqÉUÉ PÉ®¸ÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆVzÀÝjAzÀ £À£Àß ªÀÄvÀÄÛ UÀÄAqÀ¥Áà AiÀiÁgÁ CªÀ£À vÀªÀÄä ¸ÀÄVæêÀ AiÀiÁgÀ ªÀÄzÀå ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À dUÀ¼ÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ CªÀgÀÄ EzÉ «µÀAiÀĪÁV £À£Àß CtÚ gÁdÄ eÉÆÃvÉ ¸ÀºÀ dUÀ¼ÀªÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ w½¹gÀÄvÁÛgÉ, ¢£ÁAPÀ: 01-01-2016 gÀAzÀÄ UÀAqÀ ¸ÀĤî EªÀgÀÄ ZÀºÁ PÀÄrzÀÄ §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉý ºÉÆVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¨sÁªÀ gÁdÄ EªÀgÀÄ NqÀÄvÁÛ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ w½¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ UÁæªÀÄzÀ UÉÆÃ¥Á® ªÀiÁªÀÄÄ¼É EªÀ£À ºÉÆÃl® ºÀwÛgÀ £Á£ÀÄ ¤AvÁUÀ UÀÄAqÀ¥Áà AiÀiÁgÁ ºÁUÀÆ CªÀ£À vÀªÀÄä ¸ÀÄVæêÀ AiÀiÁgÁ E§âgÀÆ §AzÀÄ £À£ÀUÉ ¤£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤£Àß vÀªÀÄä ¸ÀĤî E§âgÀÄ ¯ÉçgÀ d£ÀgÀ ¸À®ÄªÁV £ÀªÀÄä eÉÆÃvÉ ªÀÄÄA¨ÉÊAiÀÄ°è dUÀ¼ÀªÁrj CAvÀ «£ÁB PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ £À£ÀUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀĤî EªÀ£ÀÄ §AzÀÄ £À£Àß CtÚ¤UÉ KPÉ ºÉÆqɬÄwÛ¢Ýj CAvÀ dUÀ¼À ©r¸ÀĪÁUÀ DgÉÆæ 1) UÀÄAqÀ¥Áà AiÀiÁgÁ EªÀ£ÀÄ EAzÀÄ UÀw PÁt¸ÉÆÃt CAvÀ C£ÀÄvÁÛ ¸ÀĤî EªÀ£À PÀÄwÛUÉ MwÛ »rzÁUÀ DgÉÆæ 2) ¸ÀÄVæêÀ AiÀiÁgÁ EªÀ£ÀÄ MAzÀÄ PÀj PÀ®Äè vÉÃUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀĤî EªÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è eÉÆÃgÁV ºÉÆqÉzÀjAzÀ ¸ÀĤî EªÀ£ÀÄ ¸ÀvÉÆæà J¥Áà CAvÀ ajzÁUÀ UÀÄAqÀ¥Áà ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄVæêÀ EªÀgÀÄ ¸ÀĤî CªÀ¤UÉ MwÛ »rzÀÄ PÀ°è£À ¥ÉƽUÉ CªÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆqÉzÁUÀ CªÀ£À ºÀuÉUÉ PÀ®Äè £ÀnÖ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV PɼÀUÉ ©zÀÝ£ÀÄ CµÀÖgÀ°è §AzÀ UÀÄAqÀ¥Áà ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄVæêÀ£À EªÀgÀ vÀAzÉAiÀiÁzÀ DgÉÆæ 3) ®PÀëöät EªÀ£ÀÄ ºÉÆrj PÉÆ°èj CAvÀ CªÀjUÉ PÀĪÀÄäPÀÄ ¤ÃqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ, C°èAiÉÄ EzÀÝ UÉÆÃ¥Á¼À vÀAzÉ ©üêÀıÁ, gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ©üêÀıÁ, w¥ÀàuÁÚ vÀAzÉ UÀt¥Àw ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß ©r¹zÀgÀÄ £Á£ÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀĤî EªÀ¤UÉ £ÉÆÃqÀ®Ä CªÀ£À ºÀuÉUÉ ¥ÉmÁÖV ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ ºÀwÛgÀ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV £ÀgÀ¼ÀÄvÁÛ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É w½¹gÀÄvÁÛgÉ, DgÉÆævÀgÁzÀ UÀÄAqÀ¥Áà, ¸ÀÄVæêÀ ªÀÄvÀÄÛ ®PÀëöät EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁ¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.  

ªÀÄ£Àß½î ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 01/2016, PÀ®A 3 & 7 E.¹ PÁAiÉÄÝ eÉÆvÉ 409 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 01-01-2016 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ ¥ÀævÁ¥À £ÀUÀgÀzÀ°è ¸ÀgÀPÁj UÉÆzÁ«Ä£À°è£À ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¥ÀrvÀgÀ DºÁgÀ UÉÆâüAiÀÄ£ÀÄß MAzÀÄ ¯ÁjAiÀÄ°è vÀÄA© PÁ¼À ¸ÀAvÉAiÀÄ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¨sÀAUÀÄgÀÄ ¨ÁqÀðgÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ ²æÃPÁAvÀ ¦.J¸À.L ªÀÄ£Àß½ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ, ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ zÁ½ PÀÄjvÀÄ DºÁgÀ ¤jÃPÀëPÀgÁzÀ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ºÁ¢ªÀĤ, E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ¨sÀAUÀÄgÀ ¨ÁqÀðgÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ZÉPÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ MAzÀÄ ¯ÁjAiÀÄÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ CzÀPÉÌ PÉÊ ¸À£Éß ªÀiÁr ¤°è¹ ¯Áj ZÁ®PÀ¤UÉ ¯ÁjAiÀÄ°è K¤zÉ CAvÀ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV GvÀÛgÀ ¤ÃqÀzÉà vÀqÀ§r¸ÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ ¯ÁjAiÀÄ°è£À vÁqÀ¥Àwæ vÉUÉzÀÄ £ÉÆqÀ¯ÁV ¯ÁjAiÀÄ°è ¥ÀrvÀgÀ DºÁgÀ UÉÆâüAiÀÄ£ÀÄß EgÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, DºÁgÀ ¤jÃPÀëPÀgÁzÀ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¥Àjò®£É ªÀiÁr ¥ÀrvÀgÀ DºÁgÀ UÉÆâü EgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ UÀÄgÀÄw¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¯Áj ZÁ®PÀ¤UÉ ¸ÀzÀj UÉÆâü ¸ÁUÁlzÀ §UÉÎ zÁR¯Áw «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè, ¯ÁjAiÀÄ°èzÀ 2 d£ÀjUÉ vÉÆj¹ EªÀgÉ ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ w½¸ÀzÀAvÉ, ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ M§â¤UÉ ºÉ¸ÀgÀÄ PÉüÀ®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ 1) gÀªÉÄñÀ §AqÀ¥Áà ¸ÀªÀiÁ£É ¸Á: eÉPÉÌPÀÄgÀ CAvÀ w½¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¯Áj £ÀAzÉ EzÀÄÝ, vÀ£Àß ¨ÁdÄzÀ°èzÀÝ ªÀåQÛUÉ vÉÆj¹ EªÀgÉ £À£Àß ¯ÁjAiÀÄ°è ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁr¹ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ w½¹zÀAvÉ ¸ÀzÀj ªÀåQÛUÉ ºÉ¸ÀgÀÄ PÉüÀ®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ 2) Vj±ï vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥Ánî ¸Á: a¢æ CAvÀ w½¹ ªÀÄÄAzÉ ºÉýzÉÝ£ÉAzÀgÉ vÀ£Àß CtÚ£ÁzÀ PÀgÀt vÀAzÉ PÁ²Ã£ÁxÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀrÃvÀgÀ UÉÆzÁ«Ä£À ªÀiÁå£ÉdgÀgÁzÀ PÁ²Ã£ÁxÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ¥sÀÄ¯É ¸Á: ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¥ÀævÁ¥À £ÀUÀgÀzÀ°è£À ¸ÀgÀPÁj ¥ÀrÃvÀgÀ UÉÆzÁ«Ä¤AzÀ 50 PÉ.f ªÀżÀî 320 UÉÆt vÀnÖ£À aîzÀ°è£À ¥ÀrÃvÀgÀ DºÁgÀ UÉÆâüAiÀÄ£ÀÄß PÁ¼À ¸ÀAvÉAiÀÄ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÊzÁæ¨ÁzÀUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀqɬÄj CAvÁ ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁr¹ PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ w½¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ¯Áj QèãÀgÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ PɼÀ®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ QgÀt vÀAzÉ ¥Àæ¨sÁPÀgÀ ¸Á: eÉPÉÌPÀÄgÀ (JªÀiï.J¸ï) CAvÁ w½¹gÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ°è£À ¥ÀrÃvÀgÀ UÉÆâüAiÀÄ£ÀÄß ¥Àjò°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¯ÁjAiÀÄ°è 50 PÉ.f ªÀżÀî UÉÆt vÀnÖ£À aîUÀ½zÀÄÝ ¯ÁjAiÀÄ°è 5 aîUÀ¼À xÀ¦à CUÀ¯ÁV ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ 7 aîUÀ¼À JvÀÛgÀ ªÀÄvÀÄÛ 9 aîUÀ¼À xÀ¦à GzÀݪÁV ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ C®èzÉ 5 UÉÆt a® ªÉÄÃ¯É EzÀÄÝ MlÄÖ 320 aîUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ aîzÀ ªÉÄÃ¯É EAVõÀ CPÀëgÀzÀ°è UÀªÀ£ÀðªÉÄAmï D¥sï EArAiÀiÁ PÀAmÉÆæÃ¯ï ¥sÀÄqï UÉæ£ï 50 PÉ.f ¥ÀrØ gÉʸï PÉ.JªÀiï.J¸ï 2014-15 J¯ï.n.J ©.L.J¸ï ¹.JªÀiï.J¯ï 5287677 ªÀiÁå£ÀÄ¥ÁåPÀÑgïØ E£ï EArAiÀiÁ CAvÁ §gÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, vÀªÀÄä ºÀwÛgÀ EzÀÝ rfl¯ï ªÉ¬ÄAUï ¸ÉÌïï¢AzÀ PÀÆ° PÁ«ÄðPÀgÁzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀ, ªÀĺÉçħ ¸Á§ vÀAzÉ E¸Áä¬Ä® ¸Á§ ¤uÉðªÁ¯É ¸Á: ªÀÄ£Àß½ gÀªÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ aîUÀ¼À£ÀÄß vÀÆPÀ ªÀiÁqÀ¯ÁV ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ aîUÀ¼ÀÄ 49 PÉf zÁVgÀÄvÀÛªÉ, ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ 320 aîUÀ¼À MlÄÖ vÀÆPÀ 156 QéAl® 80 PÉ.f EzÀÄÝ EªÀÅUÀ¼À C.Q 1,56,800/- gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÁVgÀÄvÀÛªÉ, ¸ÀzÀj a®UÀ¼À£ÀÄß vÁ¨ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV mÁmÁ PÀA¥À¤AiÀÄ (mÁgÀ¸À) ªÁºÀ£À ªÁVzÀÄÝ £ÀA PÉJ39/5334 EzÀÄÝ ©½ ºÁUÀÆ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ ¥ÀnÖ¬ÄzÀÄÝ QªÀÄävÀÄÛ 4,00,000/- gÀÆ. zÁVgÀÄvÀÛzÉ, £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ PÀgÀt vÀAzÉ PÁ²Ã£ÁxÀ ¥ÉÆð¸À ¥Ánî ¸Á: a¢æ (©ÃzÀgÀ) ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 02/2016, PÀ®A 307 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22-12-2015 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀÄ vÀAzÉ TÃgÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: ®A¨ÁtÂ, ¸Á: ZËQvÁAqÁ , vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ, f: ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ¸ÀA§A¢ü ªÉÆúÀ£À vÀAzÉ JAPÀÄ EªÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ «dPÁ EªÀ¼ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É EzÀgÀ §UÉÎ ªÉÆúÀ£À£ÀÄ ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è PɸÀÄ ªÀiÁr¹gÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÄ CzÉà ¢£À ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ¸ÀĤî PÀÆqÀ PÁtÄwÛ¯Áè DzÀÝjAzÀ ªÉÆúÀ£À£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ £À£Àß ªÀÄUÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¥ÀlÄÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¤£Àß ªÀÄUÀ J°èzÁÝ£É £À£Àß ºÉAqÀwUÉ CªÀ£É PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÁÝ£É CªÀ¤UÉ J°èzÀgÀÄ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ºÉýgÀÄvÁÛ£É, ¢£ÁAPÀ 01-01-2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ C¤® PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß  n.«.J¸ï. ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-39/J¯ï- 2607 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¨Á«AiÀÄ PÀgÉAmï ªÉÆÃmÁgï §AzÀ ªÀiÁqÀ®Ä ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ aAZÉÆý gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤AvÀÄPÉÆAqÁUÀ ªÀÄUÀ C¤Ã®£ÀÄ n.«.J¸ï ªÉÄÃ¯É ¨Á« PÀgÉAl ªÉÆÃlgÀ §AzÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¨Á«AiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ ªÉÆúÀ£À vÀAzÉ JAPÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: ®A¨ÁtÂÃ, ¸Á: ZËQ vÁAqÁ, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ, f: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ ¸ÀĤî£É PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉA§ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÉÄÃ¯É EzÉ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉÆÃ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉݱÀ¢AzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß UÀÆqÀì DmÉÆ £ÀA. J.¦-29/n.©-5224 £ÉÃzÀ£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤AvÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄ°AzÀ DmÉÆ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, EzÀjAzÀ §®UÀqÉ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ, §® PÀuÉÚ£À ºÀwÛgÀ JqÀUÀqÉ vÀ¯ÉUÉ, §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ, JqÀ PÁ°£À vÉÆÃqÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, CµÀÖgÀ°è §AzÀ aPÀÌ¥Àà£À ªÀÄUÀ PÉøÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £ÉÆÃr F «µÀAiÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ w½¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw, vÀªÀÄä ªÀiÁtÂPÀ, CtÚ vÀÄPÁgÁªÀÄ, CwÛUÉ ¥ÀĵÁä, ¸ÀA§A¢ü «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ gÀªÀgÀÄ WÀl£É ¸ÀܼÀPÉÌ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £ÉÆÃr, aQvÉì PÀÄjvÀÄ 108 CA§Ä¯É£ÀìzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÁßKSÉý ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ C°èAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ²æà D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR°¹gÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉÆÃ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É DmÉÆ ºÁ¬Ä¹ ¨sÁj UÁAiÀÄ ªÀiÁr PÉÆÃ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.