Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, April 25, 2009

Bidar District : Daily Crime Update 25-04-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 25-03-2009


¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 09/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 23/04/09 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ®R£ÀUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁzÀªÀgÁªÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀ°AUÀ¥Áà ªÉÊgÁUÀå gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉArw eÉÆÃvÉ vÀAmÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrzÀjAzÀ ºÉAqÀw 4 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ vÀ£Àß vÀªÀjUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ PÀgÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ºÉAqÀw §gÀzÀ PÁgÀt ¸ÀgÁÄ PÀÆrzÀÄ «µÀ ¸Éë¹zÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÀj D¸ÀàvÉæ ¨sÁ°ÌUÉ vÀAzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¢: 24-04-2009 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀ¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 10/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 24/04/09 gÀAzÀÄ 1030 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ ZÁAzÀ¥Á±Áå vÀAzÉ C«ÄÃgÀ¸Á§ ªÀiÁ¸ÀįÁÝgÀ ¸Á: ªÉÄÊ®ÆgÀÄ gÀªgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ n¥ÀÄà¸ÀįÁÛ£À ªÀAiÀÄ 18 ªÀµÀð ºÁUÀÄ CªÀ£À UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ ªÀĺÀäzÀ eÁ«zÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ºÁf ªÀAiÀÄ 23 ªÀµÀð ¸Á: E§âgÀÄ ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ ¤ªÁ¸ÀUÀ½zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ aPÀÌ®ZÀAzÁ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°èzÀ ¦ÃgÀUÉÊ©Ã ¸Á§ zÀUÁðzÀ G¹ðUÉ §A¢zÀÄÝ ©Ã¹®Ä §ºÀ¼À EjªÀzÀjAzÀ zÀUÁðzÀ ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀ PÁgÁAeÁ PÉãÁ®zÀ ¤Ãj£À°è FeÁqÀ®Ä ºÉÆÃV ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀV ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¢: 24-04-09 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üÃAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 72/09 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ ;-

¢£ÁAPÀ 23-4-09 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà eÉÊ£ÉÆÃgÉ ºÁUÀÆ CªÀgÀ UÉüÉAiÀÄgÀªÀgÀÄ CPÀ̪ÀĺÁzÉë ªÀÈvÀÛ §½ EgÀĪÀ ºÉÆÃl®zÀ°è ZÀÄqÀĪÁ w£ÀÄßvÁÛ PÀĽwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ «QÌ vÀAzÉ F±ÀégÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀgÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ C°èUÉ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ EµÀÄÖ ¸ÀªÀÄAiÀÄ DzÀgÀÄ ZÀÄqÀĪÁ w£ÀÄßvÁÛ ºÉÆÃl®zÀ°è PÀĽw¢Ýj ¤ªÀÅ £À£ÀUÉ ¸ÀgÁÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ E®è¢zÀÝgÉ ¤ªÀÄUÉ ©ÃqÀĪÀ¢¯Áè JAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ªÀiÁeÁ ¨Ál°¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀĪÀ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ, CAvÁ ¦ügÁåzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 49/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 24-04-09 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ JJ¸ïL(PÉ) oÁuÁ ¢£ÀZÀj PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄÃ¯É EzÁÝUÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæÄAzÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉnÖ PÉÆlÄÖ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ §¸Àì¥Áà ºÀjd£ï gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ DmÉÆà £ÀA. PÉJ38\4058 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ §¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ DmÉÆà M«ÄäAzÉƪÉÄ¯É §AzÀ DzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ E¤ßvÀgÀgÀÄ PÀÆr DmÉÆ £ÀÄPÀÄwgÀĪÁUÀ DmÉÆÃZÁ®PÀ DmÉÆà ¤®ðPÀëvÀªÀ¢AzÀ »AzÀPÉÌ Mr¹zÀÝjAzÀ DmÉÆà UÁ° ¦üAiÀiÁ𢠧®UÁ®Ä ¥ÁzÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁðzÀÄ EzÀÝ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 73/2009 PÀ®A. 143 147 366 109 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3[1] [10] J¸ï.¹./J¸ï.n.JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 24/04/09 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà «zÁå¸ÁUÀgÀ vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Áà PÁA§¼É ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁw J¸ï.¹ ºÉÆ°AiÀiÁ ¸Á; ¸ÉÆgÀ½î gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¨ÁÄ ªÀiÁw£À ºÉýPÉ PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ°è ¢£ÁAPÀ 17/04/09 gÀAzÀÄ vÀ£Àß ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ «oÀ® ¸Á; OgÁzÀ gÀªÀgÀ ¥ÀÆeÁ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¥ÀAZÀ²Ã® EªÀ¼ÀÄ OgÁzÀPÉÌ ºÉÆVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 18/04/09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0900 UÀAmÉUÉ OgÁzÀ¢AzÀ ¸ÉÆÃgÀ½îUÉ §gÀ®Ä §¹ì£À°è PÀĽvÀÄ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀPÉÌ §A¢zÀÄÝ C°èAzÀ ¸ÉÆgÀ½î UÁæªÀÄzÀ zsÀƼÀAiÀiÁå vÀAzÉ §AqÀAiÀiÁå EvÀ£ÀÄ ¥ÀAZÀ²Ã® EªÀ½UÉ ¸ÉÆÃgÀ½î UÁæªÀÄzÀ 1] ¥Àæ±ÁAvÀ vÀAzÉ ªÀÄ£ÀävÀ 2] ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà 3] D£ÀAzÀ vÀAzÉ eÁÕ£ÉÆèÁ 4] ²ªÁf vÀAzÉ ¥ÀAqÀj gÀªÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. C®èzÉ F ªÉÆzÀ®Ä ¦ügÁå¢ vÀªÀÄä ZÀAzÀæ¥Áà EvÀ£ÀÄ 1997 £Éà ¸Á°£À°è ¸ÉÆÃgÀ½î UÁæªÀÄzÀ ²ªÀgÁAiÀÄ ¹zÁÝ¥ÀÆgÉ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¥ÉæêÀįÁ EªÀ½UÉ ¦æÃw¹ CAvÀgÀ eÁw «ªÁºÀ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CzÉ MAzÀÄ zÉéõÀ¢AzÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆVzÀÄÝ C®èzÉ F ªÉÆzÀ®Ä ¦ügÁå¢UÉ DgÉÆævÀgÀÄ ¤ÃªÀÅ ºÉƯÁå Q¼ÀÄ eÁw d£ÁAUÀzÀªÀgÀÄ CAvÀ ªÀÄ£À §AzÀAvÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. C®èzÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ ¨ÉzÀjPÉ ¸ÀºÀ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ ªÀUÉÊgÉ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 98/09 PÀ®A 323, 325, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ:23/04/2009 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ UÀgÀªÀiÁ vÁAqÁzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ UÀAUÁgÁªÀÄ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á : UÀgÀªÀiÁvÁAqÁ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀwUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ Q±À£À vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ UÉÆÃqÉ PÀlÄÖªÀ ¸ÀA§AzsÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ §rUÉÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 99/09 PÀ®A 279 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ:24/04/09 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¨sÁ°Ì gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É SÁ£Á¥ÀÆgÀ ²ªÁgÀzÀ UÁAiÀĪÀÄÄR PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ±À¤ªÁgÀ EzÀÝ PÁgÀt ±À£ÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÞ£ÀzÀ §AzÉÆç¸ÀÛ ªÀåªÀ¸ÉÞ PÀÄjvÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦.¹ 1482 gÀ»ªÉÆâÝãÀ gÀªÀgÀ£ÀÄß eÉÆvÉAiÀÄ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CzÉ ªÉüÉAiÀÄ°è ¨sÁ°Ì PÀqÉÄAzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆèÁÄ®zÀ°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ §gÀÄwgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀ£ÀÄ ªÀÄÄAzÉ J¯ÁèzÀgÀÄ ºÉÆÃV C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ w½zÀÄ CªÀ£ÀÄß ¤°è¹ ºÉ¸ÀgÀÄ PÉüÀ®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉnÖ ¥Ánî ªÀAiÀÄ 28 eÁw °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á/ ºÀ¼ÀîzÀPÉÃj (PÉ) [¯ÁqÀUÉÃj CAvÀ w½¹gÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ CªÀ£À£ÀÄß ªÁºÀ£ÀzÀ zÁR¯Áw ºÁdgÀÄ §r¸À®Ä w½¹zÁUÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ªÀÄÄAzÉ gÉÆÃr£À ¨ÁdÄ ºÀaÑ ºÁdgÀÄ ¥Àr¸ÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉý ¤°è¹zÀAvÉ ªÀiÁr ¸ÀAZÁj ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß G®èAWÀ£É ªÀiÁr vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÀÛgÁ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 112/09 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 24-04-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀĤîPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ zÀvÀÛ¥Áà ©gÁzÁgÀ 32 ªÀµÀð G. ªÀĺÀvÁä UÁA¢ü ¸ÀPÀÌgÉ PÁSÁð£ÉAiÀÄ°è PÀèPÀð PÉ®¸À ¸Á/ ªÉÄÃyªÉÄüÀPÀÄAzÁªÁr vÁ. ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±À£ÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 20/04/09 gÀAzÀÄ vÀ£Àß PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ Hj¤AzÀ vÀ£Àß »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ eÁAiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J. 38 E 6699 §AzÀÄ PÁSÁð£ÉAiÀÄ CzsÀåPÀëgÁzÀ ²æà ©üêÀÄuÁÚ RAqÉæ gÀªÀgÀ ¤ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄÄA¢£À ±ÉÃqÀÝ°è ªÁºÀ£À ¤°è¹ ºÁåAqÀ® ¯ÁPÀ ªÀiÁr ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ 23/04/09 gÀAzÀÄ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä vÀ£Àß ªÁºÀ£À C°è EgÀ°®è. AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ ¸ÀzÀj vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® Zɹì¸À £ÀA 01 E 25 J¥sï 01157, EAf£À £ÀA 01 E 25 E 01251 CA.Q. 25000/- gÀÆ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 113/09 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 24-04-2009 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ gÀ«, ¥À¥Áå, ¸Àa£ï ªÀÄvÀÄÛ ¹ªÀÄ£ï gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. J¸ÀÛgï UÀAqÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÀ«ÄÃn ºÁ® ºÀwÛgÀ Dl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ MAzÀÄ PÀ®Äè ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ©zÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀ®Äè KPÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛ¢ÝÃj CAvÀ PÉýzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼À vÉUÀzÀÄ C°èAiÉÄà ©zÀÝ MAzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃIÄJUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 56/09 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 24/04/2009 gÀAzÀÄ 2330 UÀAmÉUÉ ¦üÃgÁå¢ü ²æà w¥ÀàuÁÚ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà MqÉØAiÀÄgÀ ¸Á: ºÉqÀUÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢: 24/04/2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 2100 UÀAmÉUÉ ¦ÃAiÀiÁð¢vÀ£ÀÄ C¥Á¢vÀ¼ÁzÀ J1 «ªÀįÁ¨ÁÄUÉ £À£Àß ªÉƪÀääUÀ¼ÁzÀ ¨ÉèÁªÀw EªÀ½UÉ AiÀiÁPÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛ®è CAvÀ PÉýzÁUÀ ¨ÉèÁªÀw EªÀ½UÉ £ÀqɹPÉƼÀÄîªÀÅ¢®è ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄUÉÆqÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ºÉýzÀ¼ÀÄ DUÀ ¦üÃAiÀiÁð¢vÀ£ÀÄ EzÀÄ ¸ÀjE®è CAvÀ CA¢zÀPÉÌ C¥Á¢vÀ¼ÁzÀ J1 «ªÀįÁ¨ÁÄ EªÀ¼ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ MAzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¨É£Àß°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ¼ÀÄ C®èzÉ ¨ÁÄÄAzÀ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É PÀaÑ ºÀ®Äè £ÀnÖzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¸ÀzÀ¼ÀÄ, §r¹PÉƼÀî®Ä §AzÀ ¨ÉèÁªÀw EªÀ½UÉ J2 ²æÃzÉë EªÀ¼ÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ fAeÁªÀÄÄ× ªÀiÁrgÀÄvÁÛ¼É, C®èzÉ ºÀ°è¤AzÀ PÀaÑ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ¼É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üÃgÁå¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Raichur District Reported Crimes
C£À¢üPÀÈvÀ ªÀÄzÀå zÁ½, CgÉÆæ §AzsÀ£À:
¢£ÁAPÀ:23.04.09gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ UÀ§ÆâgÀÄ UÁæªÀÄzÀ qÁ¨Áz°è CgÉÆæ gÁeÉñÀ 19 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ C§PÁj eÁj ªÀÄvÀÄÛ ¯Álj ¤µÉÃzsÀ zÀ¼ÀzÀ ¥ÀÉưøï E£ïì¥ÉPÀÖgï ²æà ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ZËzjgÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CvÀ¤AzÀ C.Q.gÀÆ.6,130/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ 180 JA J¯ï£À 109 ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀw¬ÄAzÀ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.48/09 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C¨ÁÌj. PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÀÄ CgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£À PÀÄjvÀÄ PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄvÁÛgÉ.

C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ gÀÆ. 67,500/- ¨É¯ÉAiÀÄ ¦rJ¸ï CQÌ ¯ÁjAiÉÆA¢UÉ d¥ÀÛ; ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä:
¢£ÁAPÀ:24.04.2009gÀAzÀÄ UÀzÁé¯ï gÉÆÃr£À PÉJ¸ïJ¸ï© gÉÊ¸ï «Ä¯ï ºÀwÛgÀ UÀÄgÀÄgÁd QgÁt CAUÀr ªÀiÁ°ÃPÀ£ÁzÀ CgÉÆæ UÀÄgÀÄgÁd£ÀÄ CPÀæªÀĪÁV ¦rJ¸ï CQÌAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀAUÀ滹 AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉà ¯Áj £ÀA. PÉJ 37/2345 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¸ÁV¸ÄwÛzÁÝUÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ DºÁgÀ ¤jÃPÀëPÀgÁzÀ ²æà gÁdÉÃAzæ ¥Àæ¸ÁzïgÀªÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr C.Q.gÀÆ. 67,500/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ 50 PÉf vÀÆPÀªÀżÀî C¥ÀÄà ¨ÁæAqï aîzÀ°è vÀÄA©zÀ 90 CQÌ ¥ÁåPÉÃmïUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÄÛ C.Q.gÀÆ.2 ®PÀÀë ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ MAzÀÄ ¯Áj d¥ÀÛ ªÀiÁr CAUÀr ªÀiÁ°ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÁzÀ §AzÉà £ÀªÁeï EªÀj§âgÀ «gÀÄzÀÝ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÀÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉðmïAiÀiÁqÀð ¥ÉÆð¸ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 54/09 PÀ®A 3 ªÀÄvÀÀÄÛ 7 CªÀ±ÀåPÀ ªÀ¸ÀÛÄUÀ¼À C¢ü¤AiÀĪÀÄ PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉPÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¯Áj ¥À°Ö, ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ QèãÀgïUÉ UÁAiÀÄ:
¢£ÁAPÀ:25.04.2009gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 0430 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ£À«-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CgÉÆæ zÁªÁj gÀªÉÄñÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA.J¦ 16 nJPïì 8829 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£¢AzÀ £Àqɹ ¥ÉÆÃvÁß¼À UÁæªÀÄzÀ d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À §®§¢AiÀÄ°è ¥°Ö ªÀiÁr¹zÀÝjAzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ¯Áj QèãÀgï ²æà ¥É¢Ý ªÉAPÀmÉñÀÀégÀ gÁªï ªÀÄvÀÄÛ CgÉÆæ E§âjUÀÆ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.127/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉPÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

fÃ¥ï rQÌ, gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÀÝ ¨Á®PÀ¤UÉ UÁAiÀÄ:
¢£ÁAPÀ:23.04.2009gÀAzÀÄ 2215UÀAmÉUÉ UÉÆñÁ¯Á gÉÆÃr£À°ègÀĪÀ UÀįïµÀ£ï ¥sÀAPÀë£ï ºÁ¯ï ªÀÄÄA¢£À gÉÆÃr£À°è ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÉÊAiÀÄåzï ¥ÁµÀgÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä 5 ªÀµÀðzÀ ªÀÄUÀ E¥sÁð£ï£ÉÆA¢UÉ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ CgÉÆæ fÃ¥ï £ÀA.PÉJ 01/J-043 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÁgÀ£ï PÀÆqÀ ªÀiÁqÀzÉà ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ CgÉÆæ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°è ¤°è¹ NrºÉÆÃVgÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ £ÀUÀg ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.33/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ ºÁUÄ 134 ¸À»vÀ 187 LJA« CåPïÖ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉPÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÉÆÃmÁgï¸ÀÉÊPÀ¯ï rQÌ ¥ÁzÀZÁjUÉ UÁAiÀÄ:
¢£ÁAPÀ:23.04.2009gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ªÀĸÀgÀPÀ®ï UÁæªÀÄzÀ°è CgÉÆæ ªÉÆÃmÁgï¸ÀÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ 33/PÉ27 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß UÁrAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛ §¢AiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝ ¦AiÀiÁ𢠲æà §¸ÀªgÁd vÀAzÉ ¸ÀtÚ ¸ÀAUÀ¥ÀàgÀªÀjUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ CgÉÆæ NrºÉÆÃVgÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.47/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ ºÁUÄ 134 ¸À»vÀ 187 LJA« CåPïÖ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉPÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

§Ä¢Ý ¨sÀæªÀÄuɬÄAzÀ GgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀÅ:
¢£ÁAPÀ:23/24.04.09gÀAzÀÄ 2300 jAzÀ 0100 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀÄgÀdAwUÁæªÀÄzÀ wªÀÄätÚ 35ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ vÀ£ÀVzÀÝ §Ä¢Ý ¨sÀæªÀÄuɬÄAzÀ ªÀiÁ£À¹PÀ£ÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ bÀwÛ£À dAwUÉ GgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀ §UÉÎ ªÀÄÈvÀ£À vÀAzÉ ²æà ªÀĺÁzÉêÀ¥ÀàgÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ºnÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è AiÀÄÄrCgï £ÀA. 10/09 PÀ®A 174 ¹Cg惡 ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ vÀ¤SÉPÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ:¢-24-04-09gÀAzÀÄ ²æà CA¨ÉæñÀ vÀA. ºÀj±ÀÑAzÀæ¥Àà ¸ÁBgÀ§â£À½îgÀªÀgÀÄ £ÁUÀ¥Àà vÀA. AiÀÄ®è¥Àà ªÀqÀØgÀgÀªÀgÀ §eÁd JQìqï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄ¯É »AzÀÄUÀqÉ PÀĽvÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÁUÀ¥Àà£ÀÄ ©üÃ.UÀÄr zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄvÁÛ UÉÆÃVAiÀÄ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ ªÀqÀØgÀ ®Qëöäà UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É MªÉÄäÃ¯É §®PÉÌ PÀmï ªÀiÁrzÁUÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¹ÌÃqÁØV ©zÀÄÝ ZÁ®PÀ £ÁUÀ¥Àà¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CA©æñÀ¤UÉÆ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

zÉêÀ®UÁtUÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉB¢£ÁAPÀ.25-4-09 gÀAzÀÄ ²æêÀÄw ¹.¸ÀIJïÁ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ lAlA.£ÀA.PÉJ32/J8187 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¸ÉÖõÀ£ÀUÁtUÁ¥ÀÆgÀ¢AzÀ zÉêÀ®UÁtUÁ¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸Á¬Ä ¸ÀªÀÄxÀð zÁ¨sÁzÀ ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ lAlA£ÀA.PÉJ32/7504 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß lAlA£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ vÁªÀÅ PÀĽwzÀÝ lAlAUÉ C¥ÀWÀvÀ¥Àr¹zÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ²æêÀÄw ¸ÀIJ¯Á gÀªÀjUÉ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ zÉêÀ® WÁtUÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ vÁ¼ÀzÉ DvÀäºÀvÉå:-

UÉÆÃV oÁuÉB¢-24-04-09 gÀAzÀÄ UÀÄ®§UÁð zÀ°è ²æà w¥ÀàtÚ ºÉZï¹-164 gÀªÀgÀÄ UÀÄ®§UÁð ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ²æêÀÄw. dAiÀĪÀÄä UÀA. ¸ÉÆêÀÄgÁAiÀÄ gÀªÀgÀ ¥Àw ²æà ¸ÉÆêÀÄgÁAiÀÄgÀªÀjUÉ §ºÀ¼À ¢£ÀUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ EzÀÄÝ J°è vÉÆÃj¹zÀgÉÆ DgÁªÀĪÁVgÀĪÀÅ¢®è ¢B 18-04-09 gÀAzÀÄ ²æà ¸ÉÆêÀÄgÁAiÀÄ gÀªÀjUÉ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ ºÉZÁÑVzÀÝjAzÀ £ÉÆêÀÅ vÁ¼À¯ÁUÀzÉ fêÀ£ÀzÀ°è fÃUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ aªÀÄt JuÉÚ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÁQPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ PÁgÀt aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ UÀÄ®§UÁðzÀ°è ¸ÉÃ¥ÀðqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ²æà ¸ÉÆêÀÄgÁAiÀÄ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ-24-04-09 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀngÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ ²æêÀÄw dAiÀĪÀÄägÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÉÆÃV oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛgÀzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt:

avÁÛ¥ÀÆgÀ oÁuÉ:¢-23-04-09 gÀAzÀÄ ²æêÀÄw dUÀzÉë UÀAqÀ ¨Á®ZÀAzÀæ §rUÉÃgÀ gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ dUÀzÉëAiÀÄ ¥Àw ¨Á®ZÀAzÀæ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀªÀ£É COZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ §AiÀÄÄåvÁÛ PÀnÖUÉ ¯Áp¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ §ÆlÄUÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ zÀÄBSÁ¥ÀvÀUÉƽ¹zÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA¸ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt:

¸ÉÖñÀ£À §eÁgÀ oÁuÉB¢.24-04-09gÀAzÀÄ ²æêÀÄw RĶðzÀ ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ¥sÀ¹AiÉÆ¢ÝÃ£ï ¸Á|| U˸À£ÀUÀgÀ vÁgÀ¥sÉʯï gÀªÀjUÉ CªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ JPÁ⮣ÀÄ ¤£Àß ¥É£ïµÀ£ï ºÀt PÉÆqÀÄ, E®èªÁzÀgÉ ªÀÄ£É PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ £Á£ÀÄ ¸Á® vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É JAzÀÄ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄvÁÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨sÉzsÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ ¸À®è°¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ ¸ÉÖñÀ£À §eÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁPÀ¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:

gÉÆÃeÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉB²æêÀÄw ¥sÁwêÀiÁ UÀA. ±ÉÃR ZÁAzÀ ¸Á:E¸ÁèA¨ÁzÀPÁ®¤gÀªÀgÀÄ ¢;23-04-09gÀAzÀÄ gÁwæ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ Qð ºÁQPÉÆAqÀÄ E¸ÁèA¨ÁzÀ PÁ®¤AiÀÄ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä zÉÆqÀØ¥Àà£À ªÀÄUÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ¢:24-04-09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV® Qð ªÀÄÄjzÀÄ ¨ÉÃqï gÀƪÀÄ£À C®ªÀiÁgÀzÀ QðªÀÄÄjzÀÄÝ C®ªÀiÁgÀzÀ°ènÖzÀÝ §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ, PÉÊUÀrAiÀiÁgÀ, 1/2ºÉZï.¦ ¤Ãj£À ªÉÆmÁgÀ, §mÉÖ §gÉ, ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt MlÄÖ 85,300/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÉÆÃeÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

ªÁºÀ£À PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtB

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉB¢:22/04/2009gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 11:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æÃ.£ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ºÉZï.¹.270 f¯Áè «±ÉõÀ ±ÁSÉ UÀÄ®§UÁð ¸Á||f.r.J.PÁ¯ÉÆä ¸ÉÃqÀAgÉÆÃqï UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå ¸ÀÄ¥Àgï ªÀiÁPÉðmï£À ¨ÁåAPï D¥sï §gÉÆÃqÁ JzÀÄgÀÄUÀqÉ vÀªÀÄä ®Æ£Á ¸ÀÄ¥Àgï £ÀA.PÉJ32\ºÉZï7018 C.Q.gÀÆ.5000/-£ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¤°è¹ ¨ÁåAQUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ 11:45 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ E°èAiÀĪÀgÉUÉ £ÀUÀgÀzÀ EvÀgÉqÉ ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV ¹UÀzÀ PÁgÀt ¢B24-04-2009 gÀAzÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀtB

AiÀÄqÁæ«Ä ¥ÉưøÀ oÁuÉB¢-24-04-09gÀAzÀÄ ²æà ªÀÄrªÁ¼À¥Àà vÀA.UÀAUÀtÚ ºÀA¢UÀ£ÀÆgÀ ¸Á:ªÀĽîgÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ 1)CgÀ«AzÀ vÀA.UÉƯÁè¼À¥ÀàUËqÀ ¥ÉÆ.¥Ánî,2)C±ÉÆÃPÀ vÀA.UÉƯÁè¼À¥ÀàUËqÀ ¥ÉÆ.¥Ánî,3)ªÀÄ®è¥Àà vÀA.§¸ÀtÚ PÉÆmÁå¼À,4)¸ÀÄgÉñÀ vÀA.§¸ÀtÚ PÉÆmÁå¼À,5)ªÀĻçƧ¥ÀmÉî vÀA.¹zÀÝtÚUËqÀ J®ègÀÆ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄrªÁ¼À¥Àà£ÀªÀjUÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ªÀÄPÀÌ¼É ¤£Éß ¤ÃªÀÅ ©eɦ ¥ÀgÀ d£ÀjAzÀ ªÀÄvÀ ºÁQ¹¢ÝÃj J£ÀÄßvÁÛ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ, §rUɬÄAzÀ, PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄRB¥ÀvÀUÉƽ¹ ¤£ÀUÉ PÉÆAzÀÄ ©qÀÄvÉÛÃªÉ ªÀÄUÀ£É JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ AiÀÄqÁæ«Ä oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

PÉƯÉUÉ AiÀÄvÀß ¥ÀæPÀgÀtB-

PÉA¨sÁ« ¥ÉưøÀ oÁuÉB¢.24/04/09gÀAzÀÄ §¸ÀªÀgÁd vÀA. ©üêÀÄ£ÀUËqÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á:±ÁSÁ¥ÀÆgÀgÀªÀjUÉ PÉ®ªÀÅ ¢£À¸ÀUÀ¼À »AzÉ UÁæªÀÄzÀ°è gÉñÀ£ï ºÀAZÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è EzÀÝ ªÉʱÀªÀÄå¢AzÀ UÁæªÀÄzÀ ZÀ¼ÀîUÉ¥Àà vÀA. PÁªÀÄtÚ aUÀjºÁ¼À ºÁUÀÆ E£ÀÄß 4 d£ÀgÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÀ®Äè §rUÉUÀ½AzÀ §¸ÀªÀgÁd ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À CtÚ¤UÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ PÉA¨sÁ« oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt:

ªÀÄÄzsÉÆüÀ oÁuÉ:¢B.23-04-09gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ®7-30UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æêÀÄw.¸Á«vÀæªÀiÁä½UÉ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ dUÀ¥Àà£ÀÄ ªÀÄPÀ̽UÉ zÀÄqÀÄØ PÉÆqÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ºÁUÀÆ ¸ÀA¸ÁgÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ºÀUÀ΢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¸Á«vÀªÀÄä½UÉ £ÀÆQ PÉÆmÁÖUÀ ¸Á«vÀæªÀÄä¼ÀÄ ªÀÄAZÀPÉÌ §rzÀÄ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ dUÀ¥Àà£ÀÄ ªÀÄvÉÛ ¸Á«vÀæªÀiÁä¼À vÀ¯ÉAiÀÄ PÀÄzÀÄ® »rzÀÄ EªÀvÀÛ ¤£ÀUÉ R¯Áè¸À ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É J£ÀÄßvÁÛ ºÀUÀ΢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ £É®PÉÌ £ÀÆQ PÉÆmÁÖUÀ ¸Á«vÀæªÀiÁä¼ÀÄ £É®PÉÌ ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É JAzÀÄ ¸Á«vÀæªÀÄä¼À vÁ¬Ä ²æêÀÄw ²ªÀªÀiÁä UÀAqÀ ºÀtªÀÄAvÀÄ ¨ÉÆìģÀ ¸Á:PÉÆãÁ¥ÀÄgÀgÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzsÉÆüÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 46/09 PÀ®A 279, 304[J] L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ: 24-04-2009 gÀ0zÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-30 UÀ0mÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀÄ®§ÄUÁð ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ ±ÀgÀt¥Àà £ÀgÉÃUÀ® EªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ UÉƧâgÀ ºÉÃjPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀ ¸À®ÄªÁV PÀgÀªÀÄÄr UÁæªÀÄPÉÌ PÀÆ° PÉ®¸ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥sÀQÃgÀ¥Àà ¨ÉzÀªÀnÖ, ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà ªÀÄrªÁ¼ÀgÀ J®ègÀÆ mÁæ÷åPÀÖgÀ £ÀA: PÉ.J 37-n-5861 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ PÀgÀªÀÄÄrUÉ AiÀÄ®§ÄUÁð¢AzÀ §Ar gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆgÀmÁUÀ mÁæ÷åPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁæ÷åPÀÖjAiÀÄ£ÀÄß CweÉÆÃgÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ AiÀÄ®è¥Àà zÀÆ¥Àwð EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀzÀj mÁæ÷åPÀÖgÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à §Ar gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ¢§âzÀ PÀqÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ DUÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ M«ÄäAzÉƪÉÄäÃ¯É §® §¢UÉ wgÀÄ«PÉÆAqÁUÀ §®UÀqÉ EAf£ï ªÀÄqÀUÁqÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽwzÀÝ ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà ªÀÄrªÁ¼ÀgÀ FvÀ£ÀÄ eÉÆð vÁ¼ÀzÉ ¥ÀÅnzÀÄ mÁæ÷åPÀÖjAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ©zÁÝUÀ mÁæ÷åPÀÖjAiÀÄ §® §l£ï mÁAiÀÄgÀ FvÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁAiÀÄÄÝ vÀ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸ÀPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 62/09 PÀ®A 279, 338, 304[J] L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ: 24-04-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-30 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß »gÉÆÃ¥ÀÅZï £ÀA: PÉ.J-37/ºÉZï-2186 £ÉÃzÀÝgÀ°è vÀ£Àß vÁ¬Ä gÀAeÁ£ï© ºÁUÀÆ vÀAV ªÀÄ»ªÀÄÄzÁ ¨ÉÃUÀA ªÀ: 10 EªÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ZÀ¼ÀÆîgÀ PÁåA¥ï¤AzÀ PÁgÀlVUÉ ªÁ¥Á¸ï §gÀĪÁUÀ vÁAiÀĪÀÄä zÉë UÀÄrAiÀÄ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄzÀ DgÉÆæ ¤Ã®¥Àà EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgï £ÀA: PÉ.J.-37/n-4072/73 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÁrUÉ mÁæ÷å°AiÀÄ §®¨sÁUÀ¢AzÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä gÀAeÁ£À© EªÀ½UÉ JqÀ vÉÆýUÉ JqÀ ºÉÆmÉÖ, JzÉ, ¥ÀPÀÌr, ¨É¤ßUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ vÀAV ªÀÄ»ªÀÄÄzÁ ¨ÉÃUÀA EªÀ½UÉ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ wêÀÈ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, EzÀgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ vÁ¬Ä gÀAeÁ£À© EªÀjUÉ D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EzÉ. ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 105/09 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 24.04.2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ Vjñï vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà qÉÆîPÀgï ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµð eÁ: PÀàwæAiÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: QrzÁ¼À, ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ£ÀÄ QrzÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ¤ªÁ¹zÀÄÝ PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìĸÀÄvÁÛ PÉÆ¥Àà¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §gÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄzsÁåºÀß 12:30 UÀAmÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J. 37 / eÉ- 7782 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ©zÀÝ£ÀÄ. EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀgÀ£ÀÄß «ZÁ¸À®Ä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÉqɸÀÄwÛzÀݪÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ C¥ÀàtÚ vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà ¸Á: ZËqÁ¥ÀÆgÀ vÁ: ¨ÁUÀ®PÉÆÃmï ªÀÄvÀÄÛ »AzÉ PÀĽwzÀݪÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ CAd£À¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ¥À¯ÉèÃzï ¸Á: VtÂUÉÃgÁ CAvÁ w½¹zÀÄÝ EªÀjUÉ C®è°è ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ 108 CA§Ä¯ÉãÀìUÉ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr «µÀAiÀÄ w½¹ ¸ÀܼÀPÉÌ PÀgÉvÀAzÀÄ PÉÆ¥Àà¼À D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ¸ÀAUÀªÉÄñÀ ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt

4] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 138/09 PÀ®A: 498(J), 504, 323 L¦¹:

¢£ÁAPÀ: 24-4-09 gÀAzÀÄ 22-00 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ±ÀAPÀæªÀé UÀAqÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ G¥ÁàgÀ, ªÀ: 27ªÀµÀð, eÁ:G¥ÁàgÀ G:ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á:ªÉÄêÀÇAr ºÁ:ªÀ: UËjCAUÀ¼À, PÉÆ¥Àà¼À EªÀ¼ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦AiÀÄð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, vÀ£ÀUÉ FUÉÎ K¼ÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÉÄêÀÇAr UÁæªÀÄzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ zÀÄgÀUÀ¥Àà G¥ÁàgÀ FvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ ªÉÆzÀªÉÆzÀ®Ä vÀ£ÉÆßA¢UÉ ZÉ£ÁßVAiÉÄà EzÀÄÝ, DzÀgÉ, £ÀAvÀgÀ ¤Ã£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV®è, CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É ¤ÃqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, C®èzÉÃ, DvÀ£À QjQj¬ÄAzÀ vÁ£ÀÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ UËjCAUÀ¼ÀzÀ vÀ£Àß vÀAzÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §AzÀÄ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ, DzÀgÉ, EAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ EªÀ£ÀÄ §AzÀÄ vÀ£ÀUÉ ºÀ¯ÁÌ ¸À¯ÁÌ ¨ÉʬÄÝAiÀÄÄÝ C®èzÉÃ, ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼À vÁ¬ÄUÀÆ DªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀiÁÝr, ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼À vÀªÀÄä ªÉAPÀmÉñÀ¤UÉ PÁ®Ä »rzÀÄ dVÎ PÁ°¤AzÀ M¢ÝzÀÄÝ CzÉ. ²æêÀÄw. ªÀÄ®èªÀÄä Z˨É, ¦.J¸ï.L (PÁ&¸ÀÄ) gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.