Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, March 14, 2014

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
ªÀÄ»¼É PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
     ಪಿರ್ಯಾದಿ ºÀÄ°ÃUɪÀÄä UÀAqÀ ¢: ZÀAzÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 50ªÀµÀð eÁ: ºÀjd£À G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA: 1-3-30 d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä D±Á¥ÀÆgÀÄ gÉÆÃqï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ- 9686472365, 9035912707 FPÉAiÀÄ ಮಗಳಾದ ಕು.¸ಸರಸ್ವತಿ 20 ವರ್ಷ  ಈಕೆಯು ರಾಯಚೂರಿನ ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಆಶಾಪೂರು ರೋಡನ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಮನೆಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ-10-03-2014ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 09.00 ಗಂಟೆಗೆ  ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆನೆ ಅಂತಾ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದವರಿಗೆ ಹೇಳಿಹೋದವಳು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲಾ, ಪಿರ್ಯಾದಿಯು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೀತರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಡಲಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲಾ , ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾಣೆಯಾದ ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಇಂದು ತಡವಾಗಿ ಬಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರ ಮೇಲಿಂದ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 47/2014 ಕಲಂ.ಮಹಿಳಾ ಕಾಣೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡೇನು
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
              ¢£ÁAPÀ. 13-03-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-15 UÀAmÉUÉ zÉêÀzÀÄUÀ𠹪ÀiÁAvÀgÀzÀ°è §gÀĪÀ £ÁªÀiÁ£ÁAiÀÄÌ vÁAqÀzÀ ºÉÆ®zÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ: ¯ÉÆÃPÀ¥Àà, 25ªÀµÀð, ®ªÀiÁtÂ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: £ÁªÀiÁ£ÁAiÀÄÌ vÁAqÀ FvÀÀ£ÀÄ vÀ£Àß ±ÉÃAUÁ ¨É¼ÉAiÀÄÄ QwÛ PÀÄ¥Éà ºÁQzÀÄÝ, ºÉÆ®zÀ°è£À ºÁQzÀÝ ±ÉÃAUÁzÀ PÀÄ¥ÉàUÀ¼À£ÀÄß   1) ²ªÀ¥Àà @ ²ªÁå vÀAzÉ: FgÀ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ,  2) zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ: FgÀ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ, ¸Á: vÀ¼ÀªÁgÀzÉÆrØ gÀªÀgÀÄUÀ¼À  PÀÄjUÀ¼ÀÄ ±ÉÃAUÁzÀ §½îAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄʬÄÝzÀÝgÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ DgÉÆævÀjUÉ ¤ªÀÄä PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆ®¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄPÉƽîj CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ CªÁZÀå ¨ÉÊAiÀÄÄÝ , PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ §®UÀqÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ¤UÀÆ PÀÆqÁ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr, PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆ®¢AzÀ Nr¸ÀĪÀµÀÄÖ zsÉÊAiÀÄð §AvÉ£À¯Éà CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ, E£ÉÆߪÉÄä PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆ®¢AzÀ Nr¹j CAvÁ ºÉýzÀgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ C®èzÉ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä £Á¬ÄAiÀÄ£ÀÄß PÀrAiÀÄ®Ä ZÀÆ ©nÖzÀÝjAzÀ £Á¬ÄAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÁ® vÉÆqÉUÉ PÀaÑzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 48/2014. PÀ®A  504,323,324,506, ¸À»vÀ 34 L¦¹.   CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
         ¢£ÁAPÀ: 13.03.2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉÄîÌAqÀ ¦üAiÀiÁð¢ gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÁ§tÚ, 37 ªÀµÀð, G: ªÉÄPÁå¤Pï, eÁ: ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: UÀÄqɧ®ÆègÀÄ, vÁ: ªÀÄPÀÛ¯ï, f: ªÀÄ»§Æ¨ï £ÀUÀgÀ[J¦]FvÀ£ÀÄ  PÀ£ÁðlPÀ ¨Ágï ±Á¥ï £À°è PÀÄrAiÀÄÄvÁÛ PÀĽvÁUÀ DvÀ£À ¥ÀjZÀAiÀĸÀÜ£ÁzÀ ªÉAPÀmÉñÀ£À ¸ÀA§A¢PÀ£ÁzÀ ¸ÀÄgÉñÀ eÁ: ªÀÄrªÁ¼À, ¸Á: JA.¦.¹.J¯ï. ºÉUÀθÀ£À ºÀ½î.FvÀ£ÀÄ ¨Ágï ±Á¥ï £À°è ¨Ál° ªÀÄvÀÄÛ UÁè¸ï UÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ DvÀ¤UÉ AiÀiÁPÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛAiÀiÁ CAvÀ ªÉAPÀmÉñÀ£ÀÄ PÉýzÀÝPÉÌ ¸ÀzÀj D¥Á¢vÀ£ÀÄ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁªÀ£À¯Éà CAvÁ CªÁZÀå ªÁV ¨ÉÊzÀÄ ©Ãgï ¨Ál°¤AzÀ eÉÆÃgÁV mÉç¯ï UÉ J¸É¢zÀÝjAzÀ ©Ãgï ¨Án ºÉÆqÉzÀÄ ZÀÆgÀÄ ZÀÆgÁV §®UÀtÂÚUÉ vÀUÀÄ° gÀPÀÛ PÀA¢zÀAvÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 40/2014 PÀ®A: 324, 504 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

                 ಪಿರ್ಯಾದಿ ಪಾಂಡಪ್ಪ ತಂದೆ ಪೀರಪ್ಪ ಪವಾರ್ 45 ವರ್ಷ ಲಮಾಣಿ ಒಕ್ಕಲತನ ಸಾಃಮಾರಲದಿನ್ನಿ ತಾಂಡ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿತgÁzÀ 1)ಚಂದ್ರಪ್ಪ ತಂದೆ ಲೋಕಪ್ಪ ಪವಾರ್ ವಯಃ55 ವರ್ಷ ಒಕ್ಕಲತನ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 3 d£ÀgÀÄ  ಎರಡನೇ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರಿದ್ದು ಹೊಲಮನೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈಗ್ಗೆ 7-8 ವರ್ಷಗಳಿಂದಿನಿಂದ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಜಗಳವಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಅದೆ ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಿಂದು ದಿನಾಂಕ 14.03.2014 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 6.00 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ಸಂಡಾಸಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದಾಡಿ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಮತ್ತು ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ರಕ್ತಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇದೆ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ªÀÄ¹Ì ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ 49/14 ಕಲಂ 341,504,323,324,506, ಸಹಿತ 34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಕೈಗೊಂಡೆನು.

 gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
           ¢£ÁAPÀ 13-03-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 19:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ ªÀÄ®èAiÀÄå ¸Áé«Ä vÀAzÉ «ÃgÀAiÀÄå ¸Áé«Ä ªÀAiÀĸÀÄì 30 ªÀµÀð ²¥ïÖ PÁgÀ £ÀA: PÉ.J.37 JA.4867 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ºÀnÖ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ ²¥ïÖ PÁgÀ £ÀA: PÉ.J.37 JA.4867 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ- °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄÄ°è »gÉúÀtV zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀzÉà gÉÆr£À §®ªÉÆUÀ먀 ºÉÆ®zÀ°è ¥À°ÖªÀiÁrzÀÝjAzÀ DgÉÆævÀ¤UÉ ¸ÁzÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ C®èzÉà PÁgÀÄ 4 UÁ° ªÉÄïÉwÛ ©zÀÄÝ ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV dPÀA UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ¤Ã®PÀAoÀUËqÀ ªÀAiÀĸÀÄì 48 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvï GzÉÆåÃUÀ ªÀÄ»¼Á & ªÀÄPÀ̼À PÀ¯Áåt E¯ÁSÉAiÀÄ°è ¹.r.¦.N. ¸Á: £ÀªÀ° vÁ: UÀAUÁªÀw f: PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ °TvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 34/2014 PÀ®A; 279.337 L.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
                      ದಿ.13-03-2014 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 1-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಬಿಹಾರದ ಹುಡುಗನು ಫಿರ್ಯಾದಿ ªÁ»ÃzÀ vÀAzÉ C§ÄÝ¯ï ¸ÀÆPÀÄgÀ¸Á§ ,ªÀAiÀĸÀÄì-45ªÀµÀð eÁw-PÀlUÀgÀ G:aPÀ£ï CAUÀr ªÁå¥ÁgÀ ¸Á:¹gÀªÁgÀ ªÉÆÃ.£ÀA:9591762787 FvÀ£À  ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಟಿ.ವಿ.ಎಸ್ ವಿಕ್ಟರ್ ನಂ: KA-37 K-8932 ನೇದ್ದನ್ನು ಚಾಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಿರವಾರದ ಬಸ್ಟಾಂಡ್ ಕಡೆ ನಾಗಮಾತಾ ವೈನ್ ಶಾಫ್ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ಅಂಗಡಿ ದಾಟಿ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹೋಗುವಾಗ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ: KA-04 EU-9002 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲಗಳನ್ನು ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಟಕ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಇಬ್ಬರೂ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಬಿಹಾರದ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಗದ್ದಕ್ಕೆ. ತಲೆಯ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಕಿರಣರೆಡ್ಡಿ ಇತನಿಗೆ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ನೀಡಿರುವ zÀÆj£À ಮೇಲಿಂದ ¹gÀªÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 68/2014 PÀ®A: 279.337.338.L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¤ÃgÁªÀj E¯ÁSÉAiÀÄ ªÀw¬ÄAzÀ zÁR¯ÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
               ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಶಿವಣ್ಣ ರೋಡಲಬಂಡಿ ಚಿಕ್ಕಕಡಬೂರ ಇತನು ಜಮೀನು ಸರ್ವೇ ನಂ-28 ವಿತರಣಾ ಕಾಲುವೆ 55 ರಲ್ಲಿ .ಕಾಲುವೆ ಎಡಬಾಗದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 30.00 ಮೀಟರ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಮಾಡಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತಿದ್ದು ಇದನ್ನು 06/03/2014ರಂದು ಬೇಳಿಗ್ಗೆ 04-00 ಗಂಟೆಗೆ ವಿಕ್ಷಣೆ ಕುರಿತು ºÉÆÃದಾಗ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ನೀರಾವರಿ ಕಾಯ್ದೆ 1965 ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದ್ದು. ಅನಧಿಕೃತ ಪಂಪಸೇಟನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾರಣ ದೂರನ್ನು ತಡವಾಗಿ ದಿನಾಂಕ-13/03/2014 ರಂದು ಶ್ರೀ ಆರ್  ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನಂ-4 ಕಾಲುವೆ ಉಪ-ವಿಬಾಗ  gÀªÀgÀÄ ಬಂದು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರ ಮೇಲಿಂದ  ಬಳಗಾನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ-68/2014 ಕಲಂ ,55,ಕೆ ಐ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಕಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. 
                 ಶ್ರೀ ಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಕರಿಬಸಪ್ಪ ಸಾ- ಚಿಕ್ಕಕಡಬೂರ  ಇತನು ಜಮೀನು ಸರ್ವೇ ನಂ-17 ವಿತರಣಾ ಕಾಲುವೆ 55 ರಲ್ಲಿ .ಕಾಲುವೆ ಬಲಬಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಮಾಡಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತಿದ್ದು ಇದನ್ನು 06/03/2014ರಂದು ಬೇಳಿಗ್ಗೆ 15-30 ಗಂಟೆಗೆ ವಿಕ್ಷಣೆ ಕುರಿತು ಹೊದಾಗ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ನೀರಾವರಿ ಕಾಯ್ದೆ 1965 ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದ್ದು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪುಟ್ ಬಾಲ್ ಪೈಪನ್ನು ತಂದು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದು. ಅನಧಿಕೃತ ಪಂಪಸೇಟನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾರಣ ದೂರನ್ನು ತಡವಾಗಿ ದಿನಾಂಕ-13/03/2014 ರಂದು ಶ್ರೀ ಆರ್  ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನಂ-4 ಕಾಲುವೆ ಉಪ-ವಿಬಾಗ gÀªÀgÀÄ ಬಂದು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರ ಮೇಲಿಂದ  ಬಳಗಾನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ-67/2014 ಕಲಂ ,55,ಕೆ ಐ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಕಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. .
          ಮಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ವೀರಬದ್ರಪ್ಪ ದಿನಾಂಕ;-13/03/2014 ರಂದು ಸಾ- ಮಸ್ಕಿ ಇತನು ಜಮೀನು ಸರ್ವೇ ನಂ-17 ವಿತರಣಾ ಕಾಲುವೆ 55 ರಲ್ಲಿ ಅಕ್ವಡೇಟಗೆ ರಂದ್ರಕೊರೆದು ಕಾಲುವೆ ಬಲಬಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಮಾಡಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತಿದ್ದು ಇದನ್ನು 06/03/2014ರಂದು ಬೇಳಿಗ್ಗೆ 03-15 ಗಂಟೆಗೆ ವಿಕ್ಷಣೆ ಕುರಿತು ಹೊದಾಗ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ನೀರಾವರಿ ಕಾಯ್ದೆ 1965 ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದ್ದು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕರೇಂಟ್ ಮೋಟಾರ ಪುಟ್ ಬಾಲ್ ಪೈಪನ್ನು ತಂದು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದು ಅನಧಿಕೃತ ಪಂಪಸೇಟನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾರಣ ದೂರನ್ನು ತಡವಾಗಿ ಬಂದು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರ ಮೇಲಿಂದ  ಬಳಗಾನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ-66/2014 ಕಲಂ 53,55,ಕೆ ಐ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಕಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ 


AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            ದಿನಾಂಕ 13-03-2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 07.30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ರೂ ನಂ: ಡಿ-02 ನೇದ್ದನ್ನು ಮತ್ತೆ ರೂಮನ್ನು ಸ್ವಚ್ಚ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಶಿವಶಂಕರ್ ಸಿಂಗ ಈತನು  ರೂಮಿನ ಮುಂದೆ  ಹೋಗಿ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆಯಲು ಹೇಳಿದ್ದು ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆಯಲಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಪಿರ್ಯಾದಿ E¸Áä¬Ä¯ï vÀAzÉ §qÉøÁ¨ï ªÀAiÀiÁ: 48 eÁ: ªÀÄĹèÃA G: GªÀiÁ ºÉÆÃl®£À°è ªÀiÁå£ÉÃdgï PÉ®¸À ¸Á: AiÀÄgÀUÉÃgÁ -9844997781 gÀªÀgÀÄ  ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ನಂತರ ಸದರಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು, ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಲಿನ ಒಳಗಿನ ಕೊಂಡಿಯ ಸ್ರ್ಕೂ ಗಳು ಕಿತ್ತಿ ಬಾಗಿಲು ತೆರದಿದ್ದು ಎಲ್ಲಾರು ಒಳಗೆ  ಹೋಗಿ ನೋಡಲು ¢Ã¥ÀPï zÉÆö vÀAzÉ EAzÀƯÁ¯ï zÉÆö ªÀAiÀiÁ; ªÀAiÀiÁ: 48 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄÄA§¬Ä.    ಈತನು ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವದ ಕಡೆಗೆ ತಲೆ ಮಾಡಿ ಬಾರುಲಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಈತನಿಗೆ ನೋಡಲು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದನು, ಬಾಯಿಂದ ರಕ್ತ ಸೋರಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲಾಗಿ ರಕ್ತವನ್ನು ವಾಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದನು, ಮೈ ಮೇಲೆ ಅಂಗಿ ಇರಲಿಲ್ಲಾ, ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಪ್ಯಾಂಟ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದನು, ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ತೆರಚಿದ ಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.ಮತ್ತು ಗುದ ದ್ವಾರದಿಂದ ರಕ್ತ ಸೋರಿದ್ದು ಮತ್ತು ರೂಮಿನಲ್ಲಿ  ಎಂ.ಸಿ ವಿಸ್ಕಿಯ 375 ಎಂ.ಎಲ್. 3 ಖಾಲಿ ಬಾಟಲುಗಳು ಇರುತ್ತವೆ, ಬಾಟಲುಗಳು ನೋಡಿದರೆ ದೀಪಕ ಇವರೆ ಕುಡಿದು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ದೀಪಕರವರು ದಿನಾಂಕ: 11-03-2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9.00 ಗಂಟೆಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ: 13-03-2014 ರಂದು 07.30 ಗಂಟೆವರೆಗಿನ ಮಧ್ಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೀಪಕ ದೋಷಿರವರು ಯಾವುದೋ ರೋಗದಿಂದ  ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮದ್ಯ ಕುಡಿದು ರಕ್ತ ವಾಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಈತನು ರಕ್ತ ವಾಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಈತನ ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ಸಂಶೆಯ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ  gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ ಯು.ಡಿ.ಆರ್.ನಂ-03/2014 ಕಲಂ- 174 (ಸಿ) ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡೆನು.   
                   ದಿನಾಂಕ:12.03.2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ವೈ.ಟಿ.ಪಿ.ಎಸ್ ದಿಂದ ಫೋನ್ ಮುಖಾಂತರ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ದಿನಾಂಕ:11.03.2014 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 4.30 ಗಂಟೆಗೆ ತಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ  ಎನ್ .ಕೃಷ್ಣರಾವ್ ತಂದೆ ನಾರಾಯಣ :30 ವರ್ಷ ಜಾ:ಬಿ.ಸಿ. ಸಾ:ಗೌರಂಪೇಟ ಈತನು ಮೃತ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿ ಆಕಸ್ಮೀಕವಾಗಿ ಕಾಲು ಜಾರಿ  ವೈ.ಟಿ.ಪಿ.ಎಸ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ  ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಈತನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಭಂಡಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ನಂತರ ವೈಧ್ಯರ ಸಲಹೆದ ಮೇರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು  ಹೈದ್ರಾಬಾದಗೆ ಅಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ  ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸದರಿ ಎನ್ ಕೃಷ್ಣರಾವನಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 12.03.2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ  00.00 ಗಂಟೆಗೆ ಯಶೋಧಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹೈದ್ರಾಬಾದನಲ್ಲಿ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿ ಸದರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈಧ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಎನ್. ಕೃಷ್ಣರಾವ್ ನು ಮೃತಪಟ್ಟಿರವದಾಗಿ  00.06 ಗಂಟೆಗೆ ದೃಢಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮೃತ ಎನ್. ಕೃಷ್ಣರಾವನ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಹೈದ್ರಾಬಾದನಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ದಿನಾಂಕ:12.03.2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8.00 ಗಂಟೆಗೆ ಹೈದ್ರಾಬಾದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ  ಮೃತನ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿ ನಾಳೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸುವದಾಗಿ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಎನ್ ಶೇಷ ಭೂಷಣ ರಾವ್ ತಂದೆ ನಾರಾಯಣ :42 ವರ್ಷ ಜಾ:ಬಿ.ಸಿ. ಸಾ:ಗೌರಂಪೇಟ ಗ್ರಾಮ ಮಂಡಲ:ಕೋಟಬೊಮ್ಮಲಾಯಿ ಜಿಲ್ಲಾ:ಶ್ರೀಕಾಕುಲಂ ಆಂದ್ರಪ್ರದೇಶ ತಿಳಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಮುಕ್ಕಾಂ ಮಾಡಿ ದಿನಾಂಕ: 13.03.2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.00 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿzÁgÀ£ÀÄ ತನ್ನ ಲಿಖಿತ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಸದರಿ ದೂರನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು ಸದರಿ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಮ್ಮ ಮೃತ ಎನ್ ಕೃಷ್ಣರಾವ್ ಈಗ್ಗೆ 8 ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ವೈ.ಟಿ.ಪಿ.ಎಸ್ ದಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ:11.03.2014 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 4.30 ಗಂಟೆಗೆ ಮೇಲಿನಂತೆ ಘಟನೆ ಜರುಗಿ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆಈತನ ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯಾವುದೆ ಸಂಶಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬಗ್ಗೆ ಯಾರ ಮೇಲೂ ದೂರು ವಗೈರೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಲಿಖಿತ ಪಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ   ಸದರಿ ದೂರಿನ ವಿಷಯವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ತಾಲೂಕಾ ದಂಢಾಧಿಕಾರಿಗಳು ರಾಯಚೂರುರವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಪಿ.ಸಿ 40 ರವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಸದರಿ  ದೂರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ನಿಂದ  ವಾಪಸ್ ಠಾಣೆಗೆ  ದಿನಾಂಕ:14.03.2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8.00 ಗಂಟೆಗೆ ಠಾಣೆಗೆ §AzÀÄ ¸ÀzÀj zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 08/2014 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
.                  
CPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                ¢£ÁAPÀ: 11-03-2014 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£ÀeÁªÀ 0330 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ  ²æà ®Qëöä ªÉAPÀmÉñÀégÀ f¤ßAUï ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ°è DPÀ¹äPÀªÁV CgÀ¼É ªÀÄvÀÄÛ ¥Á®Ä ¥Á¯ïºË¸ïUÀ½UÉ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ ºÀwÛ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 180 QéAl¯ï CgÀ¼É C.Q.gÀÆ. 20.00.000/-, ºÁUÀÄ 500 QéAl¯ï ºÀwÛ 21.00.000/- ¨É¯ÉªÀÅzÀÄ MlÄÖ 41.00.000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀzÀÄ ¸ÀÄlÄÖ £ÀµÀÖªÁVzÀÄÝ, C®èzÉ gÁwæ ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ°è PÀÆ° PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ  ªÀiÁgÉ¥Àà vÀAzÉ PÉÆAqÀ¥À°è £ÀgÀ¸À¥Àà ªÀAiÀiÁ:55 ªÀµÀð eÁ:ºÀjd£À G:PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á:¹AUÀ£ÉÆÃr vÁ:gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£À PÁ®ÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÁætºÁ¤ DVgÀĪÀ¢¯Áè. CAvÁ ©.D£ÀAzÀgÉrØ vÀAzÉ ©.wªÀiÁägÉrØ ªÀAiÀiÁ:48 ªÀµÀð eÁ:ªÀÄÄ£ÀÆßgÀÄPÁ¥ÀÄ G:²æÃ.®Qëöä ªÉAPÀmÉñÀégÀ f¤ßAUï ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ ªÀiÁ®PÀgÀÄ ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA:10-7-44/1 ªÀÄPÀÛ¯ï ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÉÆÃ.£ÀA:9448034157 gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ  ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉðmïAiÀiÁqïð oÁuÉ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ £ÀA:04/2014 ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ CAUÀªÁV zÁR°¹zÀ ªÀÄAeÁUÀævÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

1] PÀ®A: 107 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è MlÄÖ  01 d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É  01 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.
2] PÀ®A: 110 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è MlÄÖ  01 d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É 01  ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 14.03.2014 gÀAzÀÄ     48  ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr     9,400/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.