Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, May 22, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 22-05-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 22-05-2011

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 44/2011 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20/05/2011 gÀAzÀÄ dªÀÄV UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À zɪÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀUÉÆAqÀ §ÄzÁgÉ ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: dªÀÄV EvÀ£ÀÄ ¤AvÁUÀ DgÉÆæ ¥ÀAqsÀj vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà PÉÆý ¸Á: dªÀÄV EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ «£ÁPÁgÀt ¤Ã£ÀÄ E°è KPÉ ¤Aw¢Ý ¤£ÀUÉ ¸ÉÆPÀÄÌ §ºÀ¼À DVzÉ CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ KPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆÃvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUÉÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ºÁUÀÄ §® UÁ® »ªÀÄärUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É JqÀgÉÆArUÉ ºÁUÀÄ ¨É£Àß°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀ SÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 61/2011 PÀ®A 448, 354, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21/05/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ±ÁAvÁÄ UÀAqÀ ªÀÄ£ÀÄß ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ-48 ªÀµÀð, eÁw: ®A¨ÁtÂ, ¸Á: zÉêÀVj(©) vÁAqÁ EPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄ£ÀÄß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀĪÀÄvÁ¨ÁÄ ºÁUÀÆ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄÄPÀÄAzÀ J®ègÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) UÉêÀÄÄ vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄ Z˺Át, 2) UÉÆÃ¥ÀÄ vÀAzÉ «ÃgÀÄ Z˺Át, 3) eÉÊ£Á¨ÁÄ UÀAqÀ UÉÆÃ¥ÀÄ Z˺Át, 4) ¨Á§Ä vÀAzÉ UÉÆÃ¥ÀÄ Z˺Át J®ègÀÆ ¸Á: zÉêÀVj(©) vÁAqÁ EªÀgÉ®ègÀÆ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ UÉêÀÄÄ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÁr fAeÁªÀÄÄ× ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀĪÀÄvÁ¨ÁÄ EªÀ½UÉ ¸ÀºÀ PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ ªÀiÁ£À ¨sÀAUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É DgÉÆæ UÉêÀÄÄ EvÀ£ÀÄ £À£Àß ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ±ÁgÀzÁ¨ÁÄUÉ ¤ÃªÉ fêÀ vÉUÉzÀÄPÉÆArj CAvÁ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ ªÀiÁ£À ¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ ¤ÃªÀÅ ªÀÄ£É ºÉÆgÀUÉ §jæ ¤ÃªÀÄäUÉ fêÀ¸À»vÀ EqÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 10/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 11-05-2011 gÀAzÀÄ ®Qëöä¨ÁÄ UÀAqÀ eÉʹAUÀ ªÀAiÀÄ: 70 ªÀµÀð, ¸Á: gÁd zÁ§PÁ, vÁ: ªÀÄÄSÉÃqÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ¸ÀA§A¢PÀgÀ ªÀÄzÀĪÉUÁV gÁªÀÄwÃxÀðªÁrUÉ §A¢zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 12-05-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀiÁ½UÉ ªÉÄðAzÀ CPÀäPÀªÁV ©zÀÄÝ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ GzÉÊVj D¸ÀàvÉæ GzÀVÃgÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ CAZÉ ªÀÄÆ®PÀ ¹éÃPÀÈvÀªÁzÀ GzÀVÃgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA 0/2011 ºÉÆgÀ ¸ÀASÉå 716/2011 ¢£ÁAPÀ 13-05-2011 §AzÀ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ £ÉÃzÀgÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 46/2011 PÀ®A 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20-05-2011 gÀAzÀÄ ¨ÉüÀPÀÄt (©) ¯ÉÊ£ÀªÉÄãïgÁzÀ £ÁUÀ£ÁxÀ, KPÀA¨Á ¯ÉÊ£ÀªÉÄãï gÀrØ, ºÁUÀÆ E£ÀÆß E§âgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ KPÀA¨Á ºÀwÛgÀ ¯ÉÊ£À ¥sÁ¯ïÖ EzÉ CAvÀ ºÉý ¦üAiÀiÁ𢠨sÀªÀgÁªÀ vÀAzÉ gÁªÀÄf ªÁrPÀgï ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: ¨ÉüÀPÀÄtÂ(©) EvÀ£À ¸ÉÆÃzÀgÀ£ÁzÀ ²ªÁf EvÀ¤UÉ ªÀÄ£ÉÄAzÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ OgÁzÀ-KPÀA¨Á ¦üÃqÀgï ¢AzÀ J¯ï.¹ vÉUÉzÀÄPÉÆArgÀÄvÉÛªÉ CAvÀ ºÉý PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀgÀÄ KPÀA¨Á ²ªÁgÀzÀ ±ÉõÁgÁªÀ ¨É¼ÀPÀÄuÉ gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ°èAzÀ PÀA§zÀ ªÉÄÃ¯É ªÁÄgï PÀrzÀÄÝ ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ZÉÆÃr¸ÀĪÁUÀ OgÁzÀ PÉ.E.© D¥ÀgÉÃlgï «zÀÄåvï ZÁ®Ä ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. EzÀjAzÀ «zÀÄåvï PÀA§zÀ ªÉÄðzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÉÆÃzÀgÀ¤UÉ «zÀÄåvï vÀUÀ° ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, EªÀ£À ¸Á«UÉ PÁgÀtgÁzÀ 1) £ÁUÀ£ÁxÀ ¯ÉÊ£ÀªÉÄãï 2) gÀrØ ¯ÉÊ£ÀªÉÄÃ£ï ºÁUÀÄ E£ÀÄß E§âgÀÄ ¯ÉÊ£ÀªÉÄãÀ ªÀÄvÀÄÛ OgÁzÀ WÀlPÀzÀ°è PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄð£À D¥ÀgÉÃlgÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ ¨ÉÃeÁªÁÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ C½AiÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 56/2011 PÀ®A 323, 341, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20/05/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÁ²Ã£ÁxÀ ¨sÀzÀ§zÉ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: §PÀÌZËr EvÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É vÀªÀÄÆägÁzÀ §PÀZËrUÉ ºÉÆÃV vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ §¸ÀªÀ£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ¸ÀAdÄ PÀªÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÁæªÀÄ¥Áà gÀPÉë ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: §PÀÌZËr UÁæªÀÄ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ EµÀÄÖ gÁwæ J°èUÉ ºÉÆÃV¢Ý CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ F jÃw «£Á PÁgÀt JPÉà ¨ÉÊAiÀÄÄåwÛ¢Ý CAvÀ PÉýzÀPÉÌ ¤£ÀUÉ ¸ÉÆPÀÄÌ eÁ¹ÛAiÀiÁVzÉ CAvÀ CAzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 46/2011 PÀ®A 323, 447, 504, 506, 357, 448 eÉÆvÉ 120 ¹ L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21-05-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ ±ÁºÀ E¸Áäįï SÁ¢æ vÀAzÉ ±ÁºÀ C§Äݯï SÁzÀgï SÁ¢æ ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: zÀUÁð¥ÀÆgÀ ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÄ E£ÀÄß 6 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁºÀ ªÀÄPÀzÀĪÀÄä SÁ¢æ vÀAzÉ ±ÁºÀ C§Äݯï SÁzÀj ªÀAiÀÄ: 62 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA ¸Á: ªÀÄ£É £À. 7-4-72 zÀUÁð¥ÀÆgÀ ©ÃzÀgÀ ¸ÀzÀå : ªÀÄ£É £ÀA. 1-7-134 gÁªÀ vÁ°ÃA ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ eÁUÉAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉÊÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 36/2011 PÀ®A 3 & 7 E.¹ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 21/05/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ zsÀ¨Á° ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, ¦J¸ïL PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀAUÀªÀÄ PÀqÉÄAzÀ §gÀÄwÛgÀĪÀ §Ä¯ÉÆgÉÆà PÁåA¥Àgï ªÁºÀ£À £ÀA. PÉJ-28/JA-4035 £ÉÃzÀ£ÀÄß ºÁ®ºÀ½î PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ vÀqÉzÀÄ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæUÉ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À PÀÄA¨ÁgÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄA¨ÁgÀ, ¸Á: ²ªÀtV, vÁ: f¯Éè «eÁ¥ÀÆgÀ CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À ¥Àjò°¹ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÁºÀ£ÀzÀ°è 200 °Ãlgï reÉïï vÀÄA©zÀÝ 5 ¨ÁågÀ¯ïUÀ¼ÀÄ C.Q. 40,000/- gÀÆ. £ÉÃzÀÄ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj reÉÃ¯ï ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ ¸ÀA§AzsÀ ¥ÀlÖ E¯ÁSÉÄAzÀ ¥ÀqÉzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ºÁdgÀÄ ¥Àr¸ÀĪÀAvÉ w½¹zÁUÀ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E¯Áè CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj reÉïï C£À¢üPÀÈvÀªÁV vÀ£Àß ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ reÉïï vÀÄA©zÀÝ 5 ¨ÁågÀ¯ïUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ §Ä¯ÉÃgÉÆà PÁåA¥Àgï ªÁºÀ£À £ÀA. PÉJ-28/JA-4035 C.Q. 1,50,000/- gÀÆ. £ÉÃzÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ C¸À®Ä d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ºÁUÀÆ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæzÉÆA¢UÉ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀgÀ¢AiÀiÁVgÀĪÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:    

    ¢£ÁAPÀ:28.04.2011 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà ¸ÀÄAPÀzÀ ¸Á:SÉÊgÀªÁqÀV EªÀ£ÀÄ «¥ÀjÃvÀ ªÀÄzsÀå¸Éë¹zÀ CªÀÄ°£À°è mÁåAPÀgï ¯Áj¸ÀASÉå: PÉJ.36,J.636 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß SÉÊgÀªÁqÀV-¨ÉÊAiÀiÁå¥ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À ¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ ¨ÉÊAiÀiÁå¥ÀÆgÀÄ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à mÁåAPÀgï ¯Áj ¥À°ÖAiÀiÁV ¯Áj QèãÀgï ªÀĺÀäzï ±À¦üÃPï @ ªÀĺÀäzï ±ÀjÃ¥sï vÀAzÉ ºÀĸÉãï¨sÁµÁ E£ÁªÀÄzÁgï 20 ªÀµÀð, ¸Á:zÉêÀgÀºÀÄ®UÀ¨Á¼ï EªÀ£ÀÄ mÁåAPÀgï¯ÁjAiÀÄ PɼÀUÉ ¹QÌ PÉÆArzÀÄÝ, UÁæªÀĸÀÜgÀÄ ºÉÆgÀUÉ vÉUÉzÁUÀ JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄ ªÀÄÄAzɯÉUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ PÀÆqÀ¯É 108 CA§Äå¯É£ïì ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀgÉvÀAzÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀĺÀäzï±À¦üÃPï @ ªÀĺÀäzï±ÀjÃ¥sï ¢£ÁAPÀ:28.04.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ, UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ªÀĺÀäzï±À¦üÃPï @ ªÀĺÀäzï±ÀjÃ¥sï EªÀ£À£ÀÄß ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÀħâ½î QªÀiïì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉ ¢£ÁAPÀ:22.05.2011 gÀAzÀÄ 07.45 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉJA¹ D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀÝjAzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è PÀ®A:304(J) ¨sÁ.zÀA.¸ÀA C¼ÀªÀr¸À®Ä ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ªÀÄ£À« ¥ÀvÀæ §gÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¹¦L ªÀÄ¹Ì gÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:21.05.2011 gÀAzÀÄ 23.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¦.ºÀĸÉãÀ¦Ãgï vÀAzÉ ¸ÀªÀÄzÀ «ÄAiÀiÁå 54 ªÀµÀð ¸Á:vÁqÀ¥Àwæ, f¯Áè :C£ÀAvÀ¥ÀÄgÀ (DAzÀæ¥ÀæzÉñÀ) EªÀ£ÀÄ ¯Áj¸ÀASÉå: J¦.02,qÀ§Æèöå.2245 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀĹÌ-ªÀÄÄzÀUÀ¯ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ ªÀÄ¹Ì UÁæªÀÄzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°ègÀĪÀ PÉÆý¥sÁgÀA ºÀwÛgÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ¯Áj¥À°ÖAiÀiÁV ¯Áj ZÁ®PÀ¤UÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ¯ÁjAiÀÄ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ QèãÀgï ±ÉPÁëªÀ° vÀAzÉ ¥sÀPÀÈ¢Ýãï 20 ªÀµÀð, ¸Á:vÁqÀ¥Àwæ EªÀ¤UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ±ÉPÁëªÀ° PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:21.05.2011 gÀAzÀÄ 20.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¸ÀÄgÉñï vÀAzÉ zÀÄUÁðgÀAUÀgÁªï ¸Á:UÉÆgÉèÁ¼ïPÁåA¥ï EªÀ£ÀÄ PÁåA¥ï£À ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°ègÀĪÀ wªÀiÁägÀrØAiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è §»zÉõÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ CzÉÃPÁåA¥ï¤ªÁ¹, gÉÃtÄPÀªÀÄä UÀAqÀ ªÉAPÀmÉñÀ 30 ªÀµÀð EªÀ¼À ¹ÃgÉ ¸ÉgÀUÀÄ»rzÀÄ J¼ÉzÀÄ FPÀqÉ ¨Á ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆÃUÉÆÃt JAzÀÄ PÀgÉzÁUÀ ¤gÁPÀj¹zÀÝ jAzÀ £Á£ÀÄ PÀgÉzÀgÉ §gÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ºÉüÀÄvÉÛãÀ¯É CAvÁ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr ¨ÉÊzÀÄ CªÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹ PÀÄwÛUÉ »rzÀÄ eÉÆÃgÁV zÀ©âzÀÝjAzÀ vÁ¼ÉVqÀPÉÌ §rzÀÄ JqÀUÀtÂÚ£ÀºÀÄ©â£À ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ gÉÃtÄPÀªÀÄä ¢£ÁAPÀ:22.05.2011 gÀAzÀÄ 01.00 UÀAmÉUÉ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:02.02.2011 gÀAzÀÄ 08.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÁd¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ zÉÆqÀتÀĤ, ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÀAzÉ EgÀÄUÀ¥Àà, ªÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ®Qëöäà UÀAqÀ gÁd¥Àà J®ègÀÆ ¸Á:¨ÁUÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ eÁ®ºÀ½î UÁæªÀÄzÀ°è ªÁ¹¸ÀÄwÛgÀĪÀ CAiÀÄå¥Àà vÁ¬Ä ¸Á§ªÀÄä ¸Á:¨ÁUÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ¸ÀA§A¢üPÀjzÀÄÝ, ¨ÁUÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ ¦vÁæfðvÀ D¹Û «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹, EzÀÝ zsÉéõÀ¢AzÀ eÁ®ºÀ½î UÁæªÀÄzÀ vÉÃj£À ¥ÀnÖUÉ ºÉÆÃUÀĪÀgÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CªÁZÀå±À§§ÝUÀ½AzÀ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ & PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ CAiÀÄå¥Àà £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è zÀÆgÀĸÀ°è¹zÀÄÝ, £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¤zÉÃð±À£À zÀAvÉ ¢£ÁAPÀ;21.05.2011gÀAzÀÄ eÁ®ºÀ½î oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    PÉÆ¥Àà¼À f¯Éè PÀĵÀÖV vÁ®ÆPÀ »gÉêÀÄ£ÁߥÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ±ÉÃRgÀ¥Àà vÀAzÉ PÀ£ÀPÀ¥Àà 60 ªÀµÀð EªÀ¤zÀÝ C¸ÀÛªÀiÁ¢AzÀ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ
¢£ÁAPÀ:20.05.2011 gÀAzÀÄ 11.30 UÀAmɬÄAzÀ 21.05.2011 gÀAzÀÄ 13.00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è vÀÄ«ðºÁ¼ï ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ªÀÄ®è£ÀUËqÀ zÉêÀgÀªÀĤ ªÀÄvÀÄÛ ±ÉÃRgÀUËqÀ ECªÀgÀ ºÉÆ®UÀ¼À ªÀÄzsÀåzÀ §zÀÄ«£À°ègÀĪÀ ¨Éë£À ªÀÄgÀPÉÌ ¥ÀAZɬÄAzÀ £ÉÃtĺÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀÄÈvÀ£À ¥ÀÄvÀæ ±ÀgÀt¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ C¸Áé¨sÁ«PÀ ¸ÁªÀÅ Cr vÀÄ«ðºÁ¼ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ ¢¤ßUÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ SÁ¹ÃA£ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ ²ªÀAiÀÄå EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è 3-4 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖAvÉ PÀAqÀÄ §gÀĪÀ C¥ÀjavÀ UÀAqÀ¹£À ±ÀªÀ §¤ß VqÀzÀPɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ:21.05.2011 gÀAzÀÄ 08.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÝ £ÁUÀgÁeï vÀAzÉ PÀjAiÀÄ¥Àà ¸Á:ªÀÄ°AiÀiÁ¨Ázï EªÀgÀÄ £ÉÆÃr, ºÉÆ®zÀ ªÀiÁ°ÃPÀ SÁ¹ÃA£ÁAiÀÄPÀ¤UÉ w½¹zÀÝjAzÀ PÀÆqÀ¯Éà ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV C¥ÀjavÀ UÀAqÀ¹£À ±ÀªÀ«zÀÄÝzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr, SÁ¹ÃA¸Á§ ¤ÃrzÀ ªÀiÁ»w ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥ÉưøÀgÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ ¨sÉÃn¤Ãr ±ÀªÀ ¥Àj²Ã®£É £ÀAvÀgÀ ªÀÄÈvÀ£À «¼Á¸À ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄgÀtzÀ ¤dªÁzÀ PÁgÀt w½AiÀÄĪÀ PÀÄjvÀÄ C¸Áé¨sÁ«PÀ ¸ÁªÀÅ Cr AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄÄAqÀgÀV UÁæªÀÄzÀ ¸ÀPÁðj ±Á¯ÉAiÀÄ°è UÀtPÀAiÀÄAvÀæUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrzÀÝ PÀ¼ÀîgÀ §AzsÀ£À :

    zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÆPÀ ªÀÄÄAqÀgÀV UÁæªÀÄzÀ ¸ÀPÁðj »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ DgÀÄ wAUÀ¼À »AzÀ UÀtPÀAiÀÄAvÀæUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀªÀŪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÀzÁåAiÀÄgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ, ²æà J£ï.±À²PÀĪÀiÁgÀ ¨sÁ.¥ÉÆ.¸Éà f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ²æà ²ªÁ£ÀAzÀ ¥ÀªÁqÀ±ÉnÖ ¥Éưøï E£ïì¥ÉPÀÖgï ªÀÄvÀÄÛ ²æà f.ZÀAzÀæ±ÉÃRgï ¥Éưøï E£ïì¥ÉPÀÖgï f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ & ²æà J¸ï.ªÉÊ. ºÀÄt¹PÀnÖ ¹¦L zÉêÀzÀÄUÀð ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ, zÉÆgÉvÀ RavÀ ¨sÁwäªÉÄðAzÀ

  1. ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà 25 ªÀµÀð, §AqÉ ºÁ¸ÀĪÀ PÉ®¸À ¸Á:ºÉƸÀÆgÀÄ,
  2. «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀÄÄvÀÄÛ 22 ªÀµÀð ©¹J ¥ÀæxÀªÀÄ ªÀµÀðzÀ «zsÁåyð ¸Á:gÁªÀiÁAd£ÉÃAiÀÄ PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ,
  3. CPÀëAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¨sÀAqÁj 22 ªÀµÀð ¦AiÀÄĹ «zsÁåyð ¸Á:gÁA¥ÀÆgÀÄ,
  4. gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà 25 ªÀµÀð LnL 2£Éà ªÀµÀðzÀ «zsÁåyð ¸Á:ºÉƸÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ
  5. ¸ÀA¢Ã¥ï vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ°AUÀ¥Àà 25 ªÀµÀð PÁgÀÄ ZÁ®PÀ ¸Á:PÀÄ®¸ÀÄA©PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄEªÀgÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌvÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ «ZÁgÀuÉUÉƼÀ ¥Àr¹zÁUÀ UÀtPÀAiÀÄAvÀæUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀŪÀiÁrzÁÝV M¦àPÉÆAqÀÄ CªÀgÀÄ ºÁdgï ¥Àr¹zÀ C.Q.gÀÆ:13,000/- ªÀiË®åzÀ UÀtPÀ AiÀÄAvÀæUÀ¼À JgÀqÀÄ ªÀiÁ¤lgï ºÁUÀÆ UÀtPÀAiÀÄAvÀæUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁlªÀiÁrzÀÝgÀ ºÀt:1,55,000/- £ÀUÀzÀĺÀt J¯Áè ¸ÉÃj, MlÄÖ:1,68,000/- ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ, DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹, vÀ¯ÉªÀÄgɹPÉÆArgÀĪÀ E£ÉÆߧâ DgÉÆæ ¤¯ÉñÀ ¸Á:gÁA¥ÀÆgÀÄ EªÀ£À ¥ÀvÉÛ PÀÄjvÀÄ vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹgÀÄvÁÛgÉ.


 

¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ zsÁ½ªÀiÁr zÁR°¹gÀĪÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À «ªÀgÀ:

    ²æà n.PÉ.ZÀAzÀæ±ÉÃPÀgï ¦J¸ïL AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:22.05.2011 gÀAzÀÄ 06.45 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀiÁªÀÄqÀzÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁzÀ gÀ¸ÁAiÀÄ£À «Ä²ævÀ ¸ÉÃA¢ü & ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ªÀįÉèñÀ vÀAzÉ ¥Á¥ÀAiÀÄå 60 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ gÁªÀÄ°AUÀ¥Àà vÀAzÉ wªÀÄäAiÀÄå 45 ªÀµÀð EªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, C.Q.gÀÆ:750/- ªÀiË®åzÀ 75 °Ãlgï ¸ÉÃA¢ü ªÀÄvÀÄÛ C.Q.gÀÆ:1727/- ªÀiË®åzÀ 90 JA.J¯ï C¼ÀvÉAiÀÄ 60 JA¹ gÀªÀiï ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¹zÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:


 

²æà J£ï.±À²PÀĪÀiÁgï ¨sÁ.¥ÉÆ.¸Éà f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:22.05.2011 gÀAzÀÄ 109 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛªÀiÁr, MlÄÖ gÀÆ: 19,800/- gÀÆ¥Á¬Ä ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ / ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯Éè

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 76/11 PÀ®A 107 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ:21-05-2011 gÀAzÀÄ CfðzÁgÀ ²æêÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ PÁ¼À¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ ¸Á: PÀ®PÉÃj ¸À°è¹zÀ Cfð ¸ÁgÀA±ÀzÀ°è PÀ®PÉÃj UÁæªÀÄzÀ°è w¥Éà eÁUÉAiÀÄ ¥ÉÊQ 50X25 ¤ªÉñÀ£ÀzÀ eÁUÉAiÀÄ£ÀÄß ºÀÄ°UÉêÀé UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Àà vÀÄA§gÀUÀÄ¢Ý EªÀgÀÄ FUÉÎ 15 ªÀµÀðUÀ¼À»AzÉ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ PÁ¼À¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ EªÀjUÉ ¢£ÁAPÀ 26-10-1996 gÀAzÀÄ RjâUÉ PÉÆlÄÖ Rjâ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß §gɹ PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ CA¢¤AzÀ ªÀÄ®è¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ EªÀgÀÄ ¸ÀzÀj eÁUÉAiÀÄ°è ªÀģɺÁQ¹PÉÆAqÀÄ G½zÀ eÁUÉAiÀÄ£ÀÄß RįÁè ©nÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ FUÉÎ 3-4 wAUÀ½AzÀ®Ä ¨Á®¥Àà PÀ¼ÀPÀ¥Àà ºÀ½î ºÁUÀÆ EvÀgÉ d£ÀgÀÄ ªÀÄ®è¥Àà PÁ¼À¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ EªÀjUÉ ¸ÀzÀj ¨Á®¥Àà PÀ¼ÀPÀ¥Àà ºÀ½î EªÀgÀÄ Rj¢PÉÆlÖ ªÀÄ£ÉAiÀÄ eÁUÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ªÀÄtÚ£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÁÝV ªÀÄÄAvÁV CfðAiÀÄ£ÀÄß ²æà ªÀÄ®è¥Àà PÁ¼À¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ ¸À°è¹gÀÄvÁÛgÉ ¸ÀzÀj CfðAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀªÀ£ÀÄß ¥Àjò°¸À¯ÁV ªÁ¢UÀ¼ÁzÀ ¨Á®¥Àà ºÀ½î ºÁUÀÆ EvÀgÉà 6 d£ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæwªÁ¢UÁ¼ÀzÀ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ PÁ¼À¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ ªÀAiÀiÁ:55 ªÀµÀð ºÁUÀÆ 3 d£ÀgÀÄ EªÀgÀ°è JgÀqÀÄ UÀÄA¥ÀÄUÁ¼ÀV M§âjUÉƧâgÀÄ UÀÄA¥ÀÄUÁjPÉ PÀnÖPÉÆAqÀÄ PÉÊUÀ¼À°è ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛçUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á®¥Àà EªÀgÀÄ ¸ÀzÀj w¥Éà eÁUÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄ®è¥Àà¤UÉ RjâUÉ PÉÆnÖ®èªÉAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ®è¥Àà EªÀ£ÀÄ ºÀÄ°UÉêÀé vÀÄA§gÀUÀÄ¢Ý EªÀ½AzÀ RjâUÉ eÁUÉAiÀÄ£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆArgÀÄvÉÛÃªÉ JAzÀÄ ªÁådzÀ eÁUÉAiÀÄ ªÀiÁ°ÃPÀvÀézÀ §UÉÎ ªÉʱÀªÀÄåªÀÅ ¢£É-¢£É ºÉZÁÑVgÀÄvÀÛzÉ. EªÀgÀ°è M§âjUÉÆçâgÀÄ ºÉÆqÉzÁr gÀPÀÛ¥ÁvÀªÁV WÉÆÃgÀ UÀÄ£Éß ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁætºÁ¤ DUÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉ EzÀÄÝzÀ®èzÉà EªÀjAzÀ PÀ®PÉÃj UÁæªÀÄzÀ°è UÀÄA¥ÀÄUÁjPÉ d£À ºÉÆqÀzÁr PÉÆêÀÄÄUÀ®¨sÉ GAmÁV D¹Û-¥Á¹ÛUÉ £ÀµÀÖªÁV, ¥Áæt ºÁ¤ DV, ±ÁAw & PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÀÜ PÀzÀqÀĪÀ, C±ÁAw £É®¹, ªÀÄÄUÀÝ d£ÀgÀ°è ¥ÁætzÀ ºÁ¤ ºÁUÀÆ ¨sÀAiÀÄzÀ ªÁvÁªÀgÀt GAmÁUÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉ EgÀÄvÀÛzÉAzÀÄ PÀAqÀÄ §A¢gÀĪÀÅzÀjAzÀ PÀ®A-107 ¹.Dgï.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ UÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 77/11 PÀ®A 107 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ:21-05-2011 gÀAzÀÄ CfðzÁgÀ ²æêÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ PÁ¼À¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ ¸Á: PÀ®PÉÃj ¸À°è¹zÀ Cfð ¸ÁgÀA±ÀzÀ°è PÀ®PÉÃj UÁæªÀÄzÀ°è w¥Éà eÁUÉAiÀÄ ¥ÉÊQ 50X25 ¤ªÉñÀ£ÀzÀ eÁUÉAiÀÄ£ÀÄß ºÀÄ°UÉêÀé UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Àà vÀÄA§gÀUÀÄ¢Ý EªÀgÀÄ FUÉÎ 15 ªÀµÀðUÀ¼À»AzÉ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ PÁ¼À¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ EªÀjUÉ ¢£ÁAPÀ:26-10-1996 gÀAzÀÄ RjâUÉ PÉÆlÄÖ Rjâ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß §gɹPÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ CA¢¤AzÀ ªÀÄ®è¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ EªÀgÀÄ ¸ÀzÀj eÁUÉAiÀÄ°è ªÀģɺÁQ¹PÉÆAqÀÄ G½zÀ eÁUÉAiÀÄ£ÀÄß RįÁè ©nÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ FUÉÎ 3-4 wAUÀ½AzÀ®Ä ¨Á®¥Àà PÀ¼ÀPÀ¥Àà ºÀ½î ºÁUÀÆ EvÀgÉ d£ÀgÀÄ ªÀÄ®è¥Àà PÁ¼À¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ EªÀjUÉ ¸ÀzÀj ¨Á®¥Àà PÀ¼ÀPÀ¥Àà ºÀ½î EªÀgÀÄ Rj¢PÉÆlÖ ªÀÄ£ÉAiÀÄ eÁUÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ªÀÄtÚ£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÁÝV ªÀÄÄAvÁV CfðAiÀÄ£ÀÄß ²æà ªÀÄ®è¥Àà PÁ¼À¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ ¸À°è¹gÀÄvÁÛgÉ ¸ÀzÀj CfðAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀªÀ£ÀÄß ¥Àjò°¸À¯ÁV ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼ÁzÀ ¨Á®¥Àà ºÀ½î ºÁUÀÆ EvÀgÉà 6 d£ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÁ¢UÁ¼ÀzÀ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ PÁ¼À¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ ªÀAiÀiÁ:55 ªÀµÀð ºÁUÀÆ 3 d£ÀgÀÄ EªÀgÀ°è JgÀqÀÄ UÀÄA¥ÀÄUÁ¼ÀV M§âjUÉƧâgÀÄ UÀÄA¥ÀÄUÁjPÉ PÀnÖPÉÆAqÀÄ PÉÊUÀ¼À°è ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛçUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á®¥Àà EªÀgÀÄ ¸ÀzÀj w¥Éà eÁUÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄ®è¥Àà¤UÉ RjâUÉ PÉÆnÖ®èªÉAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ®è¥Àà EªÀ£ÀÄ ºÀÄ°UÉêÀé vÀÄA§gÀUÀÄ¢Ý EªÀ½AzÀ RjâUÉ eÁUÉAiÀÄ£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆArgÀÄvÉÛÃªÉ JAzÀÄ ªÁådzÀ eÁUÉAiÀÄ ªÀiÁ°ÃPÀvÀézÀ §UÉÎ ªÉʱÀªÀÄåªÀÅ ¢£É-¢£É ºÉZÁÑVgÀÄvÀÛzÉ. EªÀgÀ°è M§âjUÉÆçâgÀÄ ºÉÆqÉzÁr gÀPÀÛ¥ÁvÀªÁV WÉÆÃgÀ UÀÄ£Éß ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁætºÁ¤ DUÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉ EzÀÄÝzÀ®èzÉà EªÀjAzÀ PÀ®PÉÃj UÁæªÀÄzÀ°è UÀÄA¥ÀÄUÁjPÉ d£À ºÉÆqÀzÁr PÉÆêÀÄÄUÀ®¨sÉ GAmÁV D¹Û-¥Á¹ÛUÉ £ÀµÀÖªÁV, ¥Áæt ºÁ¤ DV, ±ÁAw & PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÀÜ PÀzÀqÀĪÀ, C±ÁAw £É®¹, ªÀÄÄUÀÝ d£ÀgÀ°è ¥ÁætzÀ ºÁ¤ ºÁUÀÆ ¨sÀAiÀÄzÀ ªÁvÁªÀgÀt GAmÁUÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉ EgÀÄvÀÛzÉAzÀÄ PÀAqÀÄ §A¢gÀĪÀÅzÀjAzÀ PÀ®A-107 ¹.Dgï.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ UÉƼÀî¯ÁVzÉ.

AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 41/11 PÀ®A 354,324,504,506,109 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 20-05-2011 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀ UÀAqÀ ªÀi˯ÁºÀĸÉãÀ ªÀÄvÀÄÛ E¤ßÃvÀgÉ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj ªÀÄ»§Æ§ £ÀUÀgÀ AiÀÄ®§ÄUÁðzÀ°è ºÀÄqÀÄVAiÀÄgÀ£ÀÄß ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ ZÀÄqÁ¬Ä¸ÀÄ «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýzÀÄÝ, EzÉà «µÀAiÀÄPÉÌ DgÉÆæ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É¬ÄAzÀ DgÉÆæ. gÁd±ÉÃRgÀ £ÉÃzÀÝ£ÀªÀ£ÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ºÉÆÃV ¤£Àß UÀAqÀ J°èzÁÝ£É ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ ºÉtÄÚ ºÀÄqÀÄVAiÀÄjUÉ ZÀÄqÁ¬Ä¸ÀÄvÁÛgÉ CAvÁ K£À §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉüÀPÀvÁå£ÀAvÀ CªÀ£ÉãÀÄ zÉÆqÀØ °ÃqÀgÀ K£ï D ¨ÉÆøÀÄr ªÀÄUÀ J°è EzÁÝ£À ºÉüÀÄ E®èAzÀæ ¤£Àß PÉÆAzÉà ©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ¦gÁå¢zÁgÀgÀ PÉʬÄr J¼ÉzÀÄ vÀ£Àß ¨Á¬Ä ºÀ°è¤AzÀ §®UÉÊ C¸ÀÛPÉÌ PÀaÑ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ, CzÉà jÃw dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ £ÀeÁä¨ÉÃUÀA JA§ÄªÀªÀjUÀÆ PÀÆqÀ DgÉÆæ £ÀA. 1£ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ §®UÉÊ »rzÀÄ wj«zÀÄÝ EzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦gÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 100/11 PÀ®A ªÀÄ»¼É PÁuÉ

¢£ÁAPÀ. 21-05-11 ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV CªÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ »jAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄeÁvÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄAqÀgÀV vÁ®ÆQ£À LvÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ gÀ« vÀA/ ¹zÀÝ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ EªÀjUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ £Á®ÄÌ ªÀµÀðzÀ »AzÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr PÉÆnÖzÀÄÝ. FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 wAUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß AiÀÄÄUÁ¢ ºÀ§âPÉÌ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ ¤AUÁ¥ÀÆgÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ ¸ÀÄeÁvÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ.16-04-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 02-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è HlªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »AzÉ ªÀgÁAqÀzÀ°è PÀĽvÀÄ PÉƼÀÄîvÉÛ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ £ÁªÀÅ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »AzÉ ºÉÆÃV£ÉÆÃqÀ®Ä ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄeÁvÀ C°è PÁt¸À°®è CAzÀÄ £ÁªÀÅ HgÀ°è ºÀÄqÁPÁrzÀÄÝ ¹UÀ°®è £ÀAvÀgÀ PÁuÉÃAiÀiÁzÀ £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß UÀzÀUÀ,§¼Áîj.qÁªÀtUÉj J¯ÁèPÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀĵÀÖV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 120/11 PÀ®A 110 E & f ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ 21-05-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-00 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ ¦.¹.381 gÀªÀgÉÆA¢UÉ PÀĵÀÖVAiÀÄ ªÀiÁgÀÄw ¸ÀPÀð¯ï zÀ°è ºÉÆÃzÁUÀ C°è ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÄÊ ªÉÄð£À §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß C¸ÀÛªÀå¸ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¯Éà ¨sÉÆøÀÄr ªÀÄPÀ̼Á AiÀiÁªÀ£ÁzÀgÀÆ wAr EzÀÝ ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼ÀÄ EzÀæ §gÀæ¯Éà M¨ÉÆâ§âgÀ£ÀÄß MAzÀÄ PÉÊ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛãÉ, £À£Àßö£ÀÄß AiÀiÁªÀ ¸ÀgÀPÁgÀ AiÀiÁªÀ PÉÆÃlÄð K£ÀÄ ¸ÉAmÁ ªÀiÁqÉÆâ®è CAvÁ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ vÉÆAzÀgÉAiÀiÁUÀĪÀAvÉ ªÀwð¸ÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ, DUÀ £ÁªÀÅ C°èUÉ ºÉÆÃV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ C°èAzÀ ¸ÀĪÀÄä£Éà ºÉÆÃUÀ®Ä w½¹zÁUÀÆå ¸ÀºÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀvÀð£ÉAiÀÄ£ÀÄß CzÉà jÃw ªÀÄÄAzÀĪÀgɹ UÀÆAqÁ ¥ÀæªÀÈwÛAiÀÄ°è vÉÆqÀVzÀÄÝ EzÀjAzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀ GAmÁUÀ ºÀwÛzÀÝjAzÀ ªÀÄÄ£ÉßZÀÑjUÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß vÁ¨ÁPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À¯ÁV CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ¹zÁÝ¥ÀÄgÀ ªÀAiÀiÁ 25 ªÀµÀð d.°AUÁAiÀÄvÀ G.SÁ¸ÀV ZÁ®PÀ ¸Á.PÀqÉÃPÉÆ¥Àà CAvÁ ºÉýzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀ®A 110 (E) ªÀÄvÀÄÛ (f) ¹.Dgï.¦.¹ jÃvÀå ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ

ರೋಜಾ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜ ತಂದೆ ಶಾಂತಲಿಂಗಪ್ಪಾ ದುಕಾನಂದಾರ ಸಾ:ಗಾಂದಿ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ಗಂಜ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಂಡ ಹತ್ತಿರ ಒಂದು ದುಕಾನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಂಗಡಿಯ ಶೇಟ್ಟರ ಪಟ್ಟಿ ಬೆಂಡಮಾಡಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಗೋಲ್ಡಪ್ಲಾಕ್, ಬ್ರಿಸ್ಟಲ್,  ಕಿಂಗಸೈಜ್ ಗೋಲ್ಡ ಪ್ಲಾಕ್, ವೀಲ್ಸ್ ಸಿಗರೆಟ ಮತ್ತು ಮಾಣಿಕಚಂದ ಗುಟಕಾ ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 24,060-00 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆಬಾಳುವದನ್ನು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಳಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಕಾಣೆಯಾದ ಪ್ರಕರಣ :

ಮಹಿಳಾ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ ಶರಣಮ್ಮಾ ತಂದೆ ಸಾಯಿಬಣ್ಣ ಪ್ರಭಾರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ನಿಲಯ ಆಳಂದ ರೋಡ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯ ಜೆ.ಎಮ್.ಎಫ.ಸಿ. ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ಇಂದುಮತಿ ತಂದೆ ಶಂಕರ ಪಟ್ಟೆದಾರ ಸಾ|| ಕೂಡಿ ರವರು ದಾಖಲಾಗುವದಕ್ಕೆ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಮಹಿಳಾ ನಿಲಯದಲ್ಲಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ: 17-05-2011 ರಂದು ಮಹಿಳಾ ನಿಲಯದ ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪಿಸಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾಳೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.