Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, December 9, 2011

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:  

 gÁªÀÄQæµÀÚ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªÀ eÁwB F½ÃUÉÃgÀ ªÀAiÀÄB30 ªÀµÀð GBPÀÆ°PÉ®¸À ¸ÁB 73 PÁåA¥À £Á±ÀgÁAiÀÄt¥Àà PÁåA¥À FvÀ¤UÉ PÉ®ªÀÅ ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ EzÀÄÝ EzÀjAzÀ «¥ÀjÃvÀ ªÀÄzsÀå¥Á£À ¸Éë¸ÀĪÀ ZÀlPÉÌ §°AiÀiÁVzÀÝ£ÀÄ. ¢£ÁAPÀ 09-12-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12-30 UÀAmÉ CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄzsÀå¥Á£À ªÀiÁrzÀ £À±ÉAiÀÄ°è vÀ£ÀUÉ EzÀÝ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ ¨ÁzsÉ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ JuÉÚ ¸Éë¹zÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ PÀ«vÁ¼À ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀA¢zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ªÉÊzsÀågÀ C©ü¥ÁæAiÀÄzÀAvÉ DA§Ä¯É£Àì£À°è gÁAiÀÄZÀÆgÀÄUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁj ªÀÄzsÉå ªÀÄzsÁåºÀß 02-30 UÀAmÉUÉ ¹gÀªÁgÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ f.ªÉAPÀlgÁªÀ vÀAzÉ ªÀÄĸÀ®AiÀÄå ªÀAiÀÄB50 ªÀµÀð eÁwB F½ÃUÉÃgÀ GBPÀÆ° PÉ®¸À ¸ÁB 73 PÁåA¥À £Á±ÀgÁAiÀÄt¥Àà PÁåA¥À EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¸ÀASÉå: 13/11 PÀ®A 174 ¹,Dgï,¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 08.12.2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸Á§tÚ vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ¥Àà 40 ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, ¸Á. ªÀAzÀ° ºÉƸÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ªÀAzÀ° ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà zÉêÀgÉUÉ J¯Éà ¥ÀÆeÉ PÀlÄÖ¸ÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ï gÁwæ PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄ®V ¸Àé®à ºÉÆwÛ£ÀAvÀgÀ ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀįÉAzÀÄ JzÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀgÉAmï E®èzÀ PÁgÀt AiÀÄdÕPÉÌAzÀÄ §lÖ°£À°è PÀ°¹lÖ «µÀªÀ£ÀÄß ¤ÃgÀAvÁ w½zÀÄ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ²æêÀÄw £ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ ¸Á§tÚ FPÉAiÀÄÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ: 09.12.2011 gÀAzÀÄ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 19/11 PÀ®A. 11 PÀ®A 174 ¹,Dgï,¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ : 08.12.2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 07.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DzÀ¥Àà vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ¥Àà ¸Á. ¤¯ïUÀ¯ï FvÀ£ÀÄ ªÉƺÀgÀA ºÀ§âzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ 3 ¢£ÀzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ªÀi˯Á° ªÀĹâAiÀÄ°è PÀĽvÁUÀ CzÉà UÁæªÀÄzÀ §¸À¥Àà vÀAzÉ UÀzÉÝ¥Àà PÀÄgÀħÄgÀÄ ºÁUÀÄ EvÀgÉà 3 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ DzÀ¥Àà¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ"¯Éà ¨ÁåqÀgï ¸ÀļÉîà ªÀÄUÀ£É"É JAzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr PÉÆrè¬ÄAzÀ ºÀ¯Éè ªÀiÁrzÀÄÝ ¤ªÀÄä£ÀÄß ¤ªÀÄä zsÀ£ÀPÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ©Ã¢ ¥Á®Ä ªÀiÁqÀÄvÉÛêÉAzÀÄ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ 6 mÁæöåPÀÖgï eÉÆüÀzÀ ¸ÉÆ¥Éà §t«UÉ ¨ÉAQ ºÀaÑzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ DzÀ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ FvÀ£ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ: 09.12.2011 gÀAzÀÄ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 166/11 PÀ®A. 504,324,506,435 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹. ºÁUÀÄ PÀ®A. 3[1][10] J¸ï.¹. AiÀiÁPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 09.12.2011 gÀAzÀÄ 07.30 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉƺÀäzï ªÀÄƸÁ vÀAzÉ AiÉÄøÀÄ gÀvÀߪÀÄä ¸Á. EA¢gÁ £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ J£ï.f.M. D¦üù£À ªÀÄÄA¢£À gÉÆÃr£À°è ¤AwgÀĪÁUÀ ªÉƺÀäzï eÁ»ÃgÀ 14 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛ¢AzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛzÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ «.Dgï.J¯ï. §¸ï £ÀA. PÉ.J. 25/¹. 1054 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ²æÃPÁAvÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄÄ£ï¸ÀÆZÀ£É PÉÆqÀzÉà MªÉÄäÃ¯É §¸Àì£ÀÄß QæqÁAUÀtzÀ PÀqÉUÉ wjV¹zÀÝjAzÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÀgÀ¤UÉ lPÀÌgÀ CVzÀÝjAzÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝÁãj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÉƺÀäzï ªÀÄƸÁ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄ°AzÀ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 173/2011 PÀ®A. 279,338 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 09.12.2011 gÀAzÀÄ 57 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 7800/- UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 


 

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಕ್ರಮ:
ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ.ಶಶಿಕಲಾ ಮ.ಹೆಚ್.ಸಿ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಠಾಣೆರವರು ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ ದಿನಾಂಕ: 09/12/11 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ ನಾನು ಮತ್ತು ಮಹಾಂತೇಶ ಸಿ.ಪಿ.ಸಿ ರವರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಠಾಣಾ ಹದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲಿಂಗ ಮತ್ತು ಹಳೆ ಗುನ್ನೆಗಳ ಪತ್ತೆ ಕುರಿತು ಹೋದಾಗ ನಗರದ ಸಿ.ಟಿ ಬಸ್ಸ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1-00 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಓಡಾಡುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಸಂಶಯ ಬಂದು ಸದರಿಯವಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ವಿಚಾರಿಸಲು ಮೊದ ಮೊದಲು ತೊದಲುತ್ತಾ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಗೋದುಬಾಯಿ ಗಂಡ ಬಂಗಾರಿ, ಸಾ ಬಾಪೂನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಸಮಂಜಸ ಉತ್ತರ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾವುದಾರೊಂದು ಸ್ವತ್ತಿನ ಅಪರಾದ ಮಾಡಬಹುದೆಮದು ಬಲವಾದ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 09-12-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 09-12-2011

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 13/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 07/12/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 8 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ vÀÄPÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ºÀtªÀÄAvÁªÀ ¹AzsÉ ªÀAiÀÄ: 70 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï¹ ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: ºÀ¹ìPÉÃgÁ EªÀgÀÄ vÀ£ÀUÉ ZÀ½ DUÀÄwÛzÀÝjAzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è M¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀnÖUÉ ¨ÉAQUÉ ªÉÄÊ PÁ¹PÉƼÀÄîvÁÛ PÀĽvÀÄ, £ÀAvÀgÀ M¯ÉUÉ ¨É£ÀÄß ªÀiÁr PÁ¬Ä¹PÉƼÀÄîªÁUÀ vÀÄPÁ¨Á¬Ä FPÉAiÀÄ ¸ÉgÀVUÉ M¯ÉAiÀÄ ¨ÉAQ vÀUÀÄ° ¹gÉUÉ ºÀwÛ ªÉÄÊ ¥ÀÆwð ¸ÀÄnÖzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ OgÁzÀ(©) ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è DPÀ¹äPÀªÁV ¢£ÁAPÀ 08/12/2011 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É, ¸ÀzÀÀj WÀl£É DPÀ¹äPÀªÁV DVzÀÄÝ, AiÀiÁgÀ ªÉÄïÉAiÀÄÄ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀgÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ ¹AzsÉ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀ¹ìPÉÃgÁ, EvÀ£ÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 09/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

ªÀÄÈvÀ ¸ÀÄvÉñÀ vÀtzÉ ªÉÊdÄ£ÁxÀ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, ¸Á: zÀvÀÛ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EvÀ£À ºÉAqÀw MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ »AzÉ ZÀAzÀæPÀ¯Á ºÁUÀÆ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¨sÁUÀå ®Qëöäà E§âgÀÄ gÉʯÉéà ºÀ½AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®V DvÀä ºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArzÀÝjAzÀ CzÀ£Éß ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¸ÀÆUÀªÀiÁä UÀAqÀ ªÉÊf£ÁxÀ PÉÆqÀA§¯É ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: PÀgÀÄgÀħ, ¸Á: zÀvÀÛ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ vÉÆÃj¹PÉƼÀÄîªÀ ¸À®ÄªÁV ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃgÀUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÀÄvÉñÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÉÃqÀØ gÀÆ«Ä£À°è Dgï.¹.¹ PÉÆArUÉ ¹ÃgÉAiÀÄ ¸ÉÃgÀV¤AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀä ºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É, EvÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 08-12-2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 159/2011 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 08-12-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ mÁmÁ J¹ £ÀA: PÉJ-39/6831 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ U˸ÉÆâݣï vÀAzÉ PÀħįɸÁ§ ¸Á: ¹AzsÀ£ÀPÉÃgÁ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß EAqÀ¹ÖçÃAiÀįï KjAiÀiÁ ºÀwÛgÀ ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ®èªÀiÁä UÀAqÀ CuÉÚ¥Áà zÁqÀUÉ, ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ZÀnÖUÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ CuÉÚ¥Áà vÀAzÉ ªÀÄqÉ¥Áà zÁqÀUÉ, ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, FvÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁr Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ CuÉÚ¥Àà EªÀgÀÄ wêÀæ UÁAiÀĺÉÆA¢ WÀl£Á ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 196/2011 PÀ®A 102, 41(r) ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 08/12/2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ¸ÀaãÀ vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 14 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: §gÀzÁ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 wAUÀ½AzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ §¸À ¤¯ÁÝt, CA¨ÉqÀÌgÀ ZËPÀ, §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ, «ÃgÀ¨sÀzÉæñÀégÀ ªÀÄA¢gÀ ªÀÄÄAvÁzÀ ¸ÀܼÀUÀ¼À°è NqÁqÀÄwÛzÀÝ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ºÀwÛgÀ¢AzÀ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrzÀ £ÉÆÃQAiÀiÁ, EArPÁªÀÄ, ªÉÄÊPÉÆæêÀiÁåPÀì, ©AiÀiÁAqÀ »ÃUÉ ºÀ®ªÀÅ PÀA¥À¤UÀ¼À MlÄÖ 19 ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉÆèÉÊ®UÀ¼ÀÄ CªÀÅUÀ¼À C.Q. 7800/- gÀÆ £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß EµÀÄÖ ¢ªÀ¸À vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EnÖPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj ªÉÆèÉʯïUÀ¼À£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 08/12/2011 gÀAzÀÄ J¯Áè ªÉƨÉʯïUÀ¼À£ÀÄß MAzÀÄ ¨ÁåV£À°è EnÖPÉÆAqÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£À §AqÉ. ¦J¸ïL (PÁ¸ÀÄ) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DvÀ¤AzÀ ¸ÀzÀj ªÉƨÉʯïUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀ£À ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 189/2011 PÀ®A 409, 420 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¦üAiÀiÁ𢠹zÁæªÀÄ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ PÁ±É¥À£ÀÆgÀ ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: qÉÆÃtUÁAªÀ (JªÀÄ), vÁ: OgÁzÀ(©), EvÀ¤UÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ²ªÀgÁd vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ¸ÀÄtUÁgÀ ¸Á: «zÁå £ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ E£ÀÄß E§âgÀÄ PÉ.¦.J¸ï.¹ PÉ®¸À PÉÆr¹vÉÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢¬ÄAzÀ D PÉ®¸ÀPÉÌ 2,50,000/- gÀÆ RZÀÄð §gÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ºÉý EUÀ 1,50,000/- gÀÆ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ £ËPÀj DzÀ £ÀAvÀgÀ G½zÀ ºÀt PÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ºÉýzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆævÀgÀ ªÀiÁwUÉ £ÀA© ¢£ÁAPÀ: 27-06-2008 gÀAzÀÄ. 1,50,000/- gÀÆ. PÉÆlÄÖ ªÉÆøÀ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ E¤ßvÀgÀ 08 d£ÀjUÉ ¸ÀºÀ £ËPÀj ªÀiÁr¸ÀÄvÉÛãÉAzÉ ºÉý ªÉÆøÀ ªÀiÁr £ÀA©PÉ zÉÆæúÀ §UÉ¢gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠢£ÁAPÀ 08-12-2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 76/2011 PÀ®A 143, 147, 148, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 8/12/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉƵÀ vÀAzÉ ±ÉõÀgÁªÀ £ÉîªÁqÉ ¸Á: PÉÆÃgÀÄgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀAUÀrUÀgÉÆA¢UÉ ºÁUÀÆ UÉÆÃgÀ aAZÉÆý UÁæªÀÄzÀ UÁæA ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¥Àjò®£É C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ §A¢zÀÄÝ UÁæªÀÄzÀ°è ¥sÀ¯Á£ÀĨsÀ«UÀ¼ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ §UÉÎ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ¥Áà ¨ÁªÀÅUÉ 2) ²ªÁf vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄ ¸ÁªÀ¼É, 3) ¥ÀAqÀj vÀAzÉ gÁªÀÄgÁªÀ ©ÃgÁzÀgÀ ªÀÄƪÀgÀÄ ¸Á: UÉÆÃgÀ aAZÉÆý, 4) ¸ÀįÁÛ£À vÀAzÉ EªÀiÁªÀÄ ¥ÀmÉî ¸Á: PÉÆÃgÀÄgÀ, 5) ²ªÁf vÀAzÉ ¥ÉæêÀiÁf ¸Á: PÉÆÃlUÉÃgÁ EªÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉ dUÀ¼À ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ZÁPÀÄ«¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¤£ÀߣÀÄß RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 77/2011 PÀ®A 143, 147, 323, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1) (10) J¸ï.¹/J¸ï.n DåPïÖ 1989 :-

¢£ÁAPÀ 08-12-2011 UÉÆÃgï aAZÉÆý UÁæªÀÄzÀ°è UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvï ¥ÀgÀ²Ã®£ÉUÁV C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ §AzÁUÀ CªÀgÀ eÉÆvÉVzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÁf vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ¸ÁªÀ¼É ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ºÉÆ°AiÀiÁ, ¸Á: UÉÆgÀ aAZÉÆý EªÀjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¢UÀA§gÀ vÀAzÉ PÉñÀªÀgÁªÀ ºÀ¸À£Á¼É eÁw: ªÀÄgÁoÀ, 2) ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ ªÉÄÃvÉæ eÁw: PÀÄgÀħÄ, 3) gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÁªÀ ©gÁzÀgÀ eÁw: ªÀÄgÁoÀ, ªÀÄĪÀgÀÄ ¸Á: UÉÆgÀ aAZÉÆý, 4) ¸Àa£À vÀAzÉ gÀWÀÄ£ÁxÀ ©ÃgÁzÀgÀ eÁw: ªÀÄgÁoÀ, 5) ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ±ÉõÀªÀgÁªÀ £ÉîªÁqÉ eÁw: ªÀÄgÁoÀ, E§âgÀÄ ¸Á: PÉÆÃgÀÄgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ £ÀªÀÄä «gÀÄzÀÞ zÀÆgÀÄ PÉÆqÀÄwÛAiÀiÁ CAvÀ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr, PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 253/2011 PÀ®A. 279, 337, 338, 427 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ. 08-12-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 05-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ £ÀAzÉ¥Àà UÉÆA¢ºÉƸÀ½î ¸Á: VtÂUÉÃgÁ EªÀgÀÄ E§âgÀÄ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ £É®Äè ºÀÄ®è£ÀÄß ºÉÃjPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä JwÛ£À §ArAiÀÄ°è VtÂUÉÃgÁ¢AzÀ J£ï.ºÉZï-63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀ£ÀPÁ¥ÀÆgÀ ¸À«ÄÃ¥À EgÀĪÀ ±ÁAvÀzÀÄUÀð ¥ÉmÉÆæ¯ï §APï ªÀÄÄAzÉ ºÉƸÀ½î PÀqÉUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ ªÀÄÆgÀÄ n¥ÀàgÀUÀ¼À ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CwªÉÃUÀªÁV C®PÀëvÀ£À¢A¢ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ §ArUÉ »A¢¤AzÀ §AzÀ n¥ÀàgÀ £ÀA.PÉ.J 37/J.186 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ oÀPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ ºÁUÀÆ. F n¥ÀàgÀ »AzÉ PÉ.J37/J.299 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÁºÀ£À¢AzÀ CAvÀgÀ PÁAiÀÄÄÝPÉƼÀîzÉ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ. JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ n¥ÀàgÀ £ÀA. PÉ.J.37/J.189 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ §ArUÉ ªÀÄvÀÄÛ n¥ÀàgÀUÉ oÀPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ 2 JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ C®èzÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄPÀ̽UÉ ªÀÄvÀÄÛ n¥ÀàgÀ ZÁ®PÀgÀÄUÀ½UÉ Qè£ÀgÀUÀ½UÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ²æà «. PÉ. »gÉÃUËqÀgÀ ¦.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 79/2011 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 08-12-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-00 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢zÁgÀ ²æÃ. PÀȵÀÚ¥Àà vÀAzÉ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ¥Àà §rUÉÃgÀ ¸Á: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw vÀAVAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀĪÀiÁj PÀÈwPÁ ªÀAiÀÄ 12 ªÀµÀð EªÀ¼À£ÀÄß UÀAUÁªÀwAiÀÄ J¦JJA¹ UËæAqï£À°è £ÀqÉAiÀÄĪÀ 78£Éà CT® ¨sÁgÀvÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ PÁgÀåPÀæªÀĪÀ£ÀÄß vÉÆÃj¹PÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä vÀ£Àß n«J¸ï ªÉÆÃ/¸ÉÊ £ÀA PÉ.J-37-J¸ï-3198 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÀAvÀgÀ ªÁ¥À¸ÀÄì ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ PÀ£ÀPÀVj gÀ¸ÉÛAiÀÄ ²æäªÁ¸ÀUËqÀ D¸ÀàvÉæ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ n«J¸ï ªÁºÀ£À ZÁ®£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀngÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ ¹.© ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß C¥Éà 3 UÁ° mÁAmÁA ªÁºÀ£À £ÀA. PÉ.J-37-6605 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwÃeÉÆgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÁ®£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ gÁAUï ¸ÉÊqï §AzÀÄ MªÉÄä¯É ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÀmï ªÀiÁrzÁUÀ C¥Éà ªÁºÀ£À ªÁ°PÉÆAqÀÄ n.«.J¸ï ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÝjAzÀ n«J¸ï ªÁºÀ£À »AzÉ PÀĽvÀ PÀĪÀiÁj PÀÈwPÁ EªÀ½UÉ C¥Éà ªÁºÀ£ÀzÀ PÀ©âtzÀ ZÀrUÀ¼ÀÄ §rzÀÝjAzÀ ºÀuÉAiÀÄ §®¨sÁUÀzÀ°è gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦gÁå¢zÁgÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀĪÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè. ²æà ªÀĺÉñÀégÀAiÀÄå J¸ïºÀZïN ºÉZï¹-51, ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 108/2011 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 07-12-2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 06-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ £ÁªÀÄzÉêÀ vÀA¢ «±Àé£ÁxÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ªÀ: 38 eÁ: ªÀÄgÁoÀ ¯Áj £ÀA JA. JZÀ.-43. E-6743 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ±ÉÃUÁÎAªï vÁ: dvÀÛ f: ¸ÁAVè gÁ: ªÀĺÁgÁµÀÛç vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwzÀÝ ¯Áj £ÀA: JA.JZÀ.-43. E-6743 £ÉÃzÀ£ÀÄß ºÉÆøÀ¥ÀmÉ PÀqɬÄAzÀ PÀĵÀÖV PÀqÉUÉ J£ï ºÉZï -13 gÀ¸ÉÛªÉÄÃ¯É £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwgÀĪÁUÀ UÀÄ£Áß¼À ¹ÃªÀiÁzÀ°è CzÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¯ÁjAiÀÄÄ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®§¢ vÉVΣÀ°è ¥À°Ö ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ DgÉÆævÀ¤UÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. °AUÀ¥Àà J.J¸ï.L. ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:

ಫರಹತಾಬಾದ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಲಕ್ಕಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಭಿಮರಾಯ ಅಚಗೇರಿ ಸಾ: ಹಸನಾಪೂರ ರವರು ನಾನು ಮತ್ತು ಬಾಬು ಮುಮ್ಮಿನ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಹೊಲದಿಂದ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಧರ್ಮರಾವ ತಂದೆ ಚಿಟ್ಟಯ್ಯಾ , ದೇವನಗೌಡ ತಂದೆ ಹಣಮಂತರಾಯಗೌಡ, ಮಹಿಬೂಬ, ಅಲ್ಲಾವುದ್ದಿನ, ಶ್ಯಾಮ ಪ್ರಸಾದ ವಾಸರೇಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಅಪ್ಪಯ್ಯಾ ಇವರು ಕೂಡಿ ಬಂದವರೆ ಧರ್ಮರಾಯ ಇತನು ನನಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿನ ಗಳ್ಯಾ ಹೊಡೆಯುವ ದಿಂಡು ಯಾಕೆ ತಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದಿ ಅಂತಾ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ತಲೆಗೆ ಹೋಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಮಾಡಿದನು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದ ಬಾಬು ಮುಮ್ಮಿನ ಇತನು ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ದ್ಯಾವನಗೌಡ ಇತನು ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 213/2011 ಕಲಂ 143, 147, 323, 324, 504, 506 ಸಂ: 149 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:

ಫರಹತಾಬಾದ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಉಸ್ಮಾನ ತಂದೆ ಇಮಾಮ ಸಾಬ ನಾಯ್ಕೊಡಿ ವಯ: 36 ವರ್ಷ ಉ: ಎಸ್.ಆರ್.ಕೆ. ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವರ ಜಾ: ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಾ: ನೇಲೊಗಿ ರವರು ನಾನು ಎಸ್.ಆರ್.ಕೆ ಕಂಪನಿಯ ಜೀಪ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಗುಲಬರ್ಗಾದಿಂದ ಮಾಚನಾಳ ತಾಂಡಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮಾಚನಾಳ ತಾಂಡದ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ವಾಹನದ ಮುಂದೆ ತಾಂಡಾದ ಜನರದ ಸುಭಾಷ, ಚಂದು, ಶಂಕರ, ಬಾಬು ಮತ್ತು ಸಂಗಡ ಇಬ್ಬರು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಬಂದು ನನ್ನ ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ನಾನು ವಾಹನ ಯಾಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸುವದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಿರಿ ಅಂತ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಶಂಕರ ಈತನು ನನ್ನ ಎದೆಯ ಮೇಲಿನ ಅಂಗಿ ಹಿಡಿದು ಕೈಯಿಂದ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದನು. ಇನ್ನೂಳಿದವರು ಸಹಕರಿಸರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 215/2011 ಕಲಂ 143, 147, 341, 323, 504, 506 ಸಂ: 149 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಮಟಕಾ ಪ್ರಕರಣ:

ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ. ಶ್ರೀ ಸರ್ಕಾರಿ ತರ್ಪೆಯಾಗಿ ಶ್ರೀ ಭೂಷಣ ಜಿ ಬೊರಸೆ ಐಪಿಸ್ ಸಹಾಯಕ ಅಧೀಕ್ಷಕರು {} ಉಪ ವಿಭಾಗ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಂಪುರೆ ವಕೀಲರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಒಂದು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೂರು ಜನರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು ಮಟಕಾ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಖಚಿತ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಸ್ಟೇಶನ ಬಜರ ಠಾಣೆಯ ಪಿ.ಐ ರವರಾದ ಜೆ.ಎಚ್. ಇನಾಮದಾರ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ ಭಿಮರಾಯ ಎಚ್.ಸಿ, ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಸಿಪಿಸಿ, (ಎ) ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯ ಅಪರಾಧ ಪತ್ತೆ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಾದ ರಫಿಕ ಸಿಪಿಸಿ, ಶಶಿಕಾಂತ ರಾಠೋಡ, ಶಿವರಾಜ ಸಿಪಿಸಿ, ಶಿವಪ್ರಕಾಶ ಸಿಪಿಸಿ, ದೇವೆಂದ್ರ ಸಿಪಿಸಿ ರವರೊಂದಿಗೆ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾದ ವಿಜಯಕುಮಾರ ತಂದೆ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಮುಗಳಿ ವ: 28 ವರ್ಷ ಉ: ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾ: ಮುಗಳಿ ತಾ: ಅಕ್ಕಲಕೋಟ ಹಾ||ವ ಗುಲಬರ್ಗಾ , ಅನಿಲ ತಂದೆ ಶಾಂತಪ್ಪ ಕಲಶೇಟ್ಟಿ ವ: 21 ಉ: ಕೂಲಿ ಸಾ: ಜೀವಣಗಿ ಹಾ/ವ ಆಳಂದ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಮತ್ತು ಹಜರತಸಾಬ ತಂದೆ ಹುಸೇನ ಸಾಬ ಮುಜಾವರ ವ: 30 ಉ: ಸೈಕಲ್ ಅಂಗಡಿ ಸಾ: ಉದನೂರ ತಾ: ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇವರುಗಳು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಟಕಾಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ ನಗದು ಹಣ 73,165/- ರೂ ಹಾಗೂ 3 ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಮಟಕಾ ಚೀಟಿಗಳು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 206/11 ಕಲಂ 78(3) ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ ಮತ್ತು 420 ಐಪಿಸಿ. ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ವಶ :

ರೋಜಾ ಠಾಣೆ: ದಿನಾಂಕ: 26-11-2011 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9-30 ಗಂಟೆಗೆ ರೋಜಾ ಠಾಣೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಖಾಜಾ ಕಾಲನಿ ಟೇನ್ನಿಫಲ್ಸ ಸ್ಕೂಲ ಹತ್ತಿರ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಮಹ್ಮದ ಇರ್ಷಾದ ತಂದೆ ಮಹ್ಮದ ಜಾವೀದ ವಯಾ: 28 ವರ್ಷ ಉ: ಕೆ.ಇ.ಬಿ.ಯಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಲೈನ ಮೇನ ಕೆಲಸ ಸಾ : ಬಸವಣ್ಣ ದೇವರ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಹೀರಾಪುರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಎಂಬುವನು ಒಂದು ಹೀರೊ ಹೊಂಡಾ ಸ್ಲೇಂಡರ್ ನಂ: ಕೆ.ಎ-33 ಇ-7157 ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ್ದು ಇಂಜಿನ ನಂಬರ್:02L18623846 ಮತ್ತು ಚಸ್ಸಿ ನಂಬರ್ 02L20F23452 ನೇದ್ದ ಅ.ಕಿ 20,000/- ಬೆಲೆಬಾಳುವುದನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಪೇಟ್ರೋಲಿಂಗ ಕರ್ತವ್ಯದ ಮೇಲಿದ್ದ ಎ.ಎಸ್.ಐ ಭೀಮಶ್ಯಾ ಮತ್ತು ಪಿ.ಸಿ ವೈಜನಾಥ ರವರು ಹಿಡಿದು ವಿಚಾರಿಸಿ ಮೋಟರ ಸೈಕಲದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಲಾರದಕ್ಕೆ ಸಂಶಯ ಬಂದು ಇನ್ನೂ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡದೆ ಇರುವದರಿಂದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಪಂಚರ ಸಮ ಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಜಪ್ತಿಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 110/2011 ಕಲಂ: 41 (ಡಿ) ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ,ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಅದೆ. ತಮ್ಮ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ನಂಬರವುಳ್ಳ ವಾಹನ ಕಳ್ಳತನವಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾದಲ್ಲಿ ರೋಜಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಸಂರ್ಪಕಿಸಲು ಕೊರಲಾಗಿದೆ.

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:

ನಿಂಬರ್ಗಾ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ. ದಿನಾಂಕ 08/12/2011 ರಂದು 8.45 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮಹಾವೀರ ತಂದೆ ಬಸವರಾಜ ಕಾಸರ ಸಾ|| ಭಟ್ಟರ್ಗಾ ಈತನು ತನ್ನ ಜೀಪ ನಂ. ಎಮ.ಹೆಚ್. 12, ಸಿ.ಡಿ 4617 ನೇದ್ದನ್ನು ದಂಗಾಪೂರದಿಂದ ಆಳಂದ ಕಡೆಗೆ ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಭೂಸನೂರ ಕ್ರಾಸ ಹೊಡ್ಡಿನ ರೋಡ ಮೇಲೆ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ. ಕೆ.ಎ 32, ಆರ್ 745 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ದುತ್ತರಗಾಂವದಿಂದ ದಂಗಾಪೂರ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟ ಬೀಮಾಶಂಕರ ಕೊತಲಿ ಇತನಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಭಾರಿ ಗಾಯವಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಜೀಪ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ಜೀಪನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ತಂದೆ ಬೀರಪ್ಪಾ ಕೊತಲಿ ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 125/2011 ಕಲಂ 279, 337, 304(ಎ) ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 187 ಐ,ಎಮ.ವಿ ಆಕ್ಟ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.