Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, June 8, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 08-06-2012


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 08/06/2012

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 114/2012 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 07/06/2012 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ qÉAl® D¸ÀàvÉæ ºÀwÛgÀè DgÉÆæ ªÀÄÄPÉñÀ vÀAzÉ C±ÉÆÃPÀ gÁdUÉÆAqÀ ªÉÆ/¸ÉÊ £ÀA PÉ.J 33.JZï.5918 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ©ÃzÀgÀ FvÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ £Àqɹ rQÌ ªÀiÁrzÀÀjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄvÉ FgÀªÀÄä @ ¸ÀAVÃvÁ UÀAqÀ ¹zÀÝAiÀiÁå ¸Áé«Ä ¸Á: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ vÀ¯É »AzÉ ºÁUÀÄ JqÀUÁ® ¥ÁzÀPÉÌ §®UÁ°UÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 71/2012 PÀ®A 376 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 07-06-2012 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀÄ. ¹ÃªÀÄ£ï EªÀ¼ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAgÀzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ G¥Àf«¸ÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÉÆÃzÀgÀvÉÛAiÀÄ ªÉƪÀÄäUÀ¼À ®UÀßzÀ°è  CtzÀÆgÀªÁr UÁæªÀÄzÀ ²æÃzsÀgÀ EvÀ£À ¥ÀjZÀAiÀĪÁVzÀÄ ²æÃzsÀgÀ FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ DUÁUÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛ£É. EA¢UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 wAUÀ¼À »AzÉ gÁwæ 10 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ²æÃzsÀgÀ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¯ÉÊAVPÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß AiÀiÁjUÁzÀgÀÆ ºÉýzÀgÉ ¤£ÀUÉ ©qÀĪÀ¢¯Áè £Á£ÀÄ ºÉýzÁUÀ ¤Ã£ÀÄ £À£Àß §½ §gÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ºÉý ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À  ªÀÄ£ÉUÉ vÀAzÀÄ ©lÖ£ÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÄ£ÀB ¸ÀĪÀiÁgÀÄ £Á®ÄÌ wAUÀ¼À »AzÉ gÁwæ 12 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉÉ ²æÃzsÀgÀ FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ vÀ£Àß zÁ§zÀ°èzÀÝ MAzÀÄ gÀƪÀiï£À M¼ÀUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV Erà gÁwæ ¯ÉÊAVPÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É.  ªÉƨÉʯïUÉ ªÉÄðAzÀ ªÉÄÃ¯É ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ §gÀ°PÉÌ ºÉüÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¤gÁPÀj¹zÁUÀ ¤Ã£ÀÄ §gÀ¢zÀÝgÉ ¤£Àß vÀAzÉ-vÁ¬ÄUÀÆ PÀvÀÛj¹ ºÁPÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ºÁUÀÆ EzÉà jÃw ¢£ÁAPÀ: 15/05/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EzÀÝ CAUÀ£ÀªÁr ±Á¯ÉAiÀÄ MAzÀÄ RįÁè PÉÆuÉUÉ ºÉzÀj¹ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¯ÉÊAVPÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ £ÀqɹzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  ¢£ÁAPÀ: 22/5/2012 gÀAzÀÄ ¥ÀÄ£ÀB ²æÃzsÀgÀ FvÀ£ÀÄ gÁwæ ªÉüÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉzÀj¹ DvÀ£À zÁ¨ÁzÀ JzÀÄjUÉ EzÀÝ PÀÄzÀÄgÉ gÀªÀgÀ ªÀļÀzÀ zÀ£ÀUÀ¼À PÀlÄÖªÀ PÉÆnÖUÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¯ÉÊAVPÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¤Ã£ÀÄ £À£ÀUÉ ¸ÀºÀPÀj¸À¢zÀÝgÉ ¤£ÀUÉ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ºÁQ ¸ÀÄlÄÖ ¸Á¬Ä¸ÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉzÀj¹gÀÄvÁÛ£É. ¢£ÁAPÀ: 31/05/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 12 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ  PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CAUÀ£ÀªÁr ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ d§j ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ²æÃzsÀgÀ FvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß vÀAzÉ-vÁ¬ÄUÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ªÉÄðAzÀ ªÉÄÃ¯É §®vÁÌgÀ¢AzÀ £À£ÉÆßA¢UÉ ¯ÉÊAVPÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, PÁgÀt DvÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄPÉÊUÉƼÀî®Ä «£ÀAw EzÉ.  CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 71/2012 PÀ®A 376 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉƼÀî¯ÁVzÉ. ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄ ªÀiÁ£ÀågÀ ªÀiÁ»wUÁV ¸À°è¸À¯ÁVzÉ.
   
ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 54/2012 PÀ®A 545, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 07-06-2012 gÀAzÀÄ  ªÀÄzsÀåºÀß  1430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw dUÀzÉë UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄw £ÀA¢ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð eÁ: PÉÆý  G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: ¥ÀAqÀgÀUÉÃgÁ EªÀ¼ÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 01-06-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ UÀAqÀ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆVzÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ £ÁVt¨Á¬Ä EªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀݼÀÄ, £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä ºÉÆîzÀ°è UÉÆçâgÀ JgÀZÀĪÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ, Hj£À ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄ £ÀA¢ ºÉÆ®PÉÌ zsÁ«¸ÀÄvÁÛ §AzÀÄ wý¹zÀ£ÉAzÀgÉ ¤ªÀÄä ªÀÄ£É PÀ¼ÀîvÀ£ÀÀ DVzÉ CAvÀ w½¹zÀ vÀPÀët J®ègÀÆ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä £ÀªÀÄä ªÀÄ£É N¼ÀV£À PÉÆÃuÉAiÀÄ°è ¹ÃgÉUÀ¼ÀÄ a¯Á¦°èAiÀiÁV  ©¢zÀÄÝ , ¸ÀAzÀÆQ£À Qð -PÉÆAr ªÀÄÄjzÀÄÝ ©¸ÁQzÀÄÝ CzÀgÀ°èzÀ qÀ©âAiÀÄ°è£À §AUÁgÀ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt PÁt°®è ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄÄ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ £ÁVt¨Á¬ÄUÉ PÉýzÁUÀ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ 0900 UÀAmÉUÉ ¤ÃjUÉAzÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°èUÉ Qð ºÁQ Qð PÉÊ -¨ÁV°£À ªÉÄðèlÄÖ ºÉÆÃV ¥Á½AiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ ¤AvÀÄ ¤ÃgÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §gÀĪÀµÀÖgÀ°è ¸ÀzÀj WÀl£É £ÀqÉ¢gÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ w½¹zÀ¼ÀÄ. ¢£ÁAPÀ 01-06-2012 gÀAzÀÄ 10.30 UÀAmÉUÉ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°è£À Qð vÉUÉzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÉÆÃuÉAiÀÄ°ènzÀÝ PÉÆAr ªÀÄÄjzÀÄÝ ¸ÀAzÀÆQ£À°ègÀĪÀ ¹ÃgÉUÀ¼ÀÄ ZÀ®è¦°AiÀiÁV  C°èAiÉÄà ©¸ÁQ ¸ÀAzÀÆQ£À°èzÀ  qÀ©âAiÀÄ°è£À £ÀUÀzÀÄ ºÀt 12,000=00gÀÆ¥Á¬Ä .MAzÀÄ vÉÆïÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ ¨ÉÆÃgÀªÀÄ¯ï ¸ÀgÁ ,CzsÀðvÉÆïÉAiÀÄ JgÀqÀÄ §AUÁgÀzÀ GAUÀÄgÀUÀ¼ÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ 24,000=00¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¼É¨Á¼ÀĪÀ §AUÁgÀzÀ MqÀªÉ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt PÀ¼ÀîªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ.  F PÀ¼ÀîªÀÅ ºÀUÀ®°è DVgÀĪÀÅzÀjAzÀ £ÀªÀÄÆägÀ°èAiÉÄà AiÀiÁgÁzÀgÀÆ ªÀiÁrgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ £ÀªÀÄÆägÀ UÀtå-ªÀåQÛUÀ½UÉ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁr oÁuÉUÉ §gÀ®Ä vÀqÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 323, 324, 354, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 07/06/2012 gÀAzÀÄ 1645 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¸ÀeÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ªÉAPÀlgÁªÀ qÁªÀgÀUÁAªÉ ¸Á: PÀ®ªÁr gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ 5 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ PÀ®ªÁr UÁæªÀÄzÀ ªÉAPÀl qÁªÀgÀUÁAªÉAiÉÆA¢UÉ ®UÀߪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ QgÀPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£É ©lÄÖ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ PÀ¼À¸ÀzÁ¼ÀzÀ°è EgÀÄvÁÛgÉ, ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À «gÀÄzÀÝ ¨sÁ°Ì £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è fêÀ£ÁA±ÀzÀ PÉÃ¸ï ºÁQzÀÄÝ CzÀÄ «ZÁgÀuÉAiÀÄ°ègÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ PÀ®ªÁr UÁæªÀÄzÀ gÁªÀÄgÀvÀ£À ºÀwÛgÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, »VgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ: 07-06-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁªÀÄgÀvÀ£À E§âgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ fêÀ£ÀPÁÌV ºÀt PÉÆqÀÄvÉÛªÉ ¤ÃªÀÅ PÀ®ªÁrUÉ §gÀ®Ä w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ CzÉ ¢£À ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4 UÀAmÉUÉ PÀ®ªÁrUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ªÉAPÀlgÁªÀ ºÁUÀÆ gÁªÀÄgÀvÀ£À E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ CzÀgÀ°è gÁªÀÄgÀvÀ£À FvÀ£ÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ PÀ¥Á¼À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ PÁ°¤AzÀ JzÉAiÀÄ°è ºÉÆlÖAiÀÄ°è MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀA

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.98/2012, PÀ®A 379, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.«. DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 07/06/2012 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊAiÀÄzÀ zÀ¸ÀÛVgÀ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ GªÀÄgÀ «Ä¹ÌãÀ ªÀAiÀÄ:38 ªÀµÀð, G:PÀÆ° PÉ®¸À,  ¸Á:CgÁ¥sÀvÀ PÁ¯ÉƤ EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀÄgÀÄqÀ£ÁVzÀÝ ¨sÁªÀ SÁeÁ¥Á±Á E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ wæ¥ÀÄgÁAvÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ PÀqɬÄAzÀ ¥ÉƸÀÖ D¦üøÀ PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ DgÉÆæ MAzÀÄ ºÀ¼À¢ §tÚzÀ ¹JA¹ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt eÉ.¹.© £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ qɪÀiÁ°ÃµÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ eÉ.¹.© AiÀÄ£ÀÄß MªÉÄäÃ¯É CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ »AzÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÁUÀ eÉ.¹.© AiÀÄ »A¢£À ¸ÉÆAr®Ä ºÀwÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨sÁªÀ£ÁzÀ SÁeÁ¥Á±À EvÀ¤UÉ §®UÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVEgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 67/2012, PÀ®A 143, 147, 148, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-¢£ÁAPÀ 06-06-2012gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ d«ÄÃj¢Ý£À vÀAzÉ WÀÄqÀĸÁ§ RÄgÉʶ ¸Á: ¨sÁvÀA¨Áæ £Á£ÀÄ ¨sÁ°Ì¬ÄAzÀ 3 ¨ÉÃqï²Ãmï Rj¢¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. ¢£ÁAPÀ 07-06-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1230 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ºÉAqÀw WÀÄqÀĪÀiÁ ©Ã EªÀ¼ÀÄ 3 ¨ÉÃqï²Ãmï PÀÆåA RjzÀPÉÆà ¯ÉÃPÀgï DAiÉÄà K ¨ÉÃqï ²mï ªÉĺÉAUÉ ºÉÊ CAvÁ CAzÁUÀ ¦üAiÀÄð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ ¸ÀĪÀÄä¤gÀÄ ªÉĺÉAUÉ £À» ºÉÊ CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ £À£Àß ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ºÉAqÀw £ÀqÀÄªÉ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À vÀPÀgÁgÀÄ DVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ. »ÃVgÀĪÁUÀ ªÀÄzÁå£À 0100 UÀAmÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ UÁæªÀÄ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ ªÀÄÄAzÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¤AvÁUÀ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ CtÚ vÀªÀÄäA¢gÁzÀ DgÉÆæ gÀ¦üà vÀAzÉ SÁ¹A¸Á¨ï RÄgÉö, UÁ°Ã§ vÀAzÉ SÁ¶ªÀĸÁ§ RÄgÉʶ, ±À¦ü vÀAzÉ SÁ¶ªÀĸÁ§ RÄgÉʶ, UÁ°¨ï EvÀ£À ªÀÄUÀ C£ÀégÀ vÀAzÉ UÁ°Ã§ RÄgÉʶ. ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ ºÁf vÀAzÉ d«ÄÃgÉÆâݣÀ RÄgÉʶ EªÀgÉ®ègÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä PÉÊUÀ¼À°è §rUÉ ªÉÊj£À ºÀUÀÎUÀ¼ÀÄ »rzÀÄ £À£ÀUÉ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ DgÉÆævÀgÀ ¥ÉÊQ gÀ¦üà RÄgÉö EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉÉ K d«ÄÃgÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤£ÀUÉ JµÀÄÖ ¸À® ºÉüÀ¨ÉÃPÀÄ £À£Àß vÀAVAiÉÆA¢UÉ ( ºÀªÀiÁgÉà ¨ÉúÀ£ïPÉ) dUÀ¼À ªÀÄvïÛ PÀgï ¨ÉÆïÉvÉÆà ¦üÃgï dUÀ¼Á PÀgï gÀºÉà CAvÁ CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£ÀÄ DgÉÆævÀ¤UÉ EzÀÄ £À£Àß PÀÄlÄA§zÀ «µÀAiÀÄ ¤Ã£ÀÄ £À£ÀUÉPÉ ºÉüÀÄwÛ CAzÁUÀ DgÉÆæ gÀ¦üà EvÀ£ÀÄ ºÀªÀiÁgÁPÉÆìÄZï ¨ÉÆîvÉà ¸Á¯Éà CAvÁ CAzÀªÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ JqÀUÉÊ gÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄïÉ, JqÀUÉÊ ¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÄ JqÀUÁ®Ä ªÉÆüÀPÁ® ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÀAzÀÄ UÀnÖzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. DUÀ E£ÀÆß½zÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ RvÀA PÀgïqÁ¯ÉÆà ¸Á¯ÉÃPÉÆà CAzÀÄ vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ºÁf EvÀ£ÀÄ PÀÆqÁ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £À£Àß vÁ¬ÄAiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛ CAvÁ CAzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ JgÀqÀÄ ¥ÉlÄÖ ºÁQ PÀAzÀÄ UÀnÖzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. C°èAiÉÄà gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É EzÀÝ ¸ÀÄ¤Ã¯ï ©gÁzÁgÀ E¸Áä¬Ä¯ï Qæòѣï EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 66/2012, PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 07-06-2012 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ¥ÀAZÁ¼À ¸Á: ®AdªÁqÀ EªÀgÀÄ ®AdªÁqÀ UÁæªÀÄzÀ°è vÀ£Àß ªÀÄ£É PÀlÄÖwÛzÀÄÝ CzÀgÀ PÉ®¸ÀPÁÌV PÁPÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ «µÀÄÚ vÀAzÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ®PÀëöät vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ©gÁzÁgÀ EªÀj§âgÀÄ UËAr PÉ®¸ÀPÉÌ §AzÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁrwÛzÀÝgÀÄ. ¢£ÁAPÀ 07-06-2012 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ®PÀëöät vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ©gÁzÁgÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÉÃw ªÀÄvÀÄÛ ¹ªÉÄÃAmï PÀ°¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ DgÉÆæ wæêÀÄÄR vÀAzÉ UÉÆ«AzÀ ZÀªÁít EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ®PÀëöät vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ©gÁzÁgÀ EvÀ¤UÉ ¤Ã£ÀÄ E°èUÉ §AzÀÄ KPÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ý ®PÀëöät ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ C¯Éè ©zÀÝ §rUÀqÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ®PÀëöät ©gÁzÁgÀ EvÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ »A§¢AiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. C¯Éè EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ «µÀÄÚ E§âgÀÄ PÀÆr »ÃUÉPÉ ®PÀëöätUÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÁ CAzÁUÀ DgÉÆæ wæªÀÄÄR EvÀ£ÀÄ £À«Ää§âgÀ £ÀqÀÄªÉ ¤ÃªÀÅ §gÀ¨ÉÃr CAvÁ CAzÀÄ ¥ÀÄ£ÀB CzÉà §rUɬÄAzÀ ®PÀëöät£À JqÀ vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. ®PÀëößt EvÀ£ÀÄ £É®PÉÌ ©zÁÝUÀ DvÀ¤UÉ JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉÊUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ CAUÉÊUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. EvÀ¤UÉ E¯Ád PÀÄjvÀÄ ¨sÁ°Ì ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA.116/2012, PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 05-06-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÉÃAzÀæ¥Áà vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ZÀ¥ÀmÉ, ªÀAiÀÄ: 47 ªÀµÀð, eÁw: »AzÀÆ °AUÁAiÀÄvÀ, G: J®.L.¹. JeÉAl, ¸Á: ªÀÄ.£ÀA: 8-11-559 PÉ.E.©. PÁ¯ÉÆä EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀzÀ°ègÀĪÀ J®.L.¹. PÀbÉÃjAiÀÄ°è vÀ£Àß PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå ªÀÄÄAeÁ£É 1130 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß »gÉÆúÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgÀ ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/PÉ-7468 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß PÀbÉÃjAiÀÄ PÀA¥ËAqÀ UÉÆÃqÉAiÀÄ M¼ÀUÀqÉ µÉqÀØ PɼÀUÉ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¤°è¹ PÀZÉÃj N¼ÀUÉ ºÉÆÃV MAzÀÄ vÁ¸ÀÄ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä vÁ£ÀÄ ¤°è¹zÀ »gÉÆ ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgÀ ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/PÉ-7468 £ÉÃzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. PÀ¼ÀĪÁzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï «ªÀgÀ F PÀ¼ÀV£ÀAvÉ EgÀÄvÀÛzÉ. 1]  ªÁºÀ£À PÀA¥À¤ : »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgÀ ¥Àè¸ï £ÀA. PÉJ-38/PÉÉÉ-7468, 2] ªÀiÁzÀj: 2010 3] ZÀ¹ì £ÀA: MBLHA10EEAHF28977  4] EAf£À £ÀA : HA10EAAHF97190, 5] CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ : 35,000/- gÀÆ¥Á¬Ä. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÁîVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.125/2012, PÀ®A 279,338, L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L,JªÀÄ,«,JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 07/06/2012 gÀAzÀÄ 18:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀĪÀiÁgÀ C©üµÉÃPÀ vÀAzÉ «ÃgÀ±ÉnÖ ¥Ánî 13 ªÀµÀð ¸Á/ PÉ,ºÉZÀ,©, PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀ PÉ,ºÉZÀ,©, PÁ¯ÉÆä PÀqɬÄAzÀ ©ÃzÀgÀ ºÉƸÀ §¸À ¤¯ÁÝtzÀ PÀqÉUÉ vÀªÀÄä vÀAzÉ CªÀgÀ CAUÀrUÉ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ §¸À ¤¯ÁÝtzÀ JgÀqÀ£ÉAiÀÄ UÉÃl rªÁåqÀgÀ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß wgÀÄV¹PÉƼÀÄîªÁUÀ ªÀÄrªÁ¼À ªÀÈvÀÛzÀ PÀqɬÄAzÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ DgÉÆæ PÁgÀ £ÀA PÉJ32,JªÀiï6705 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ CeÁUÀÆgÀÄPÀvɬÄAzÀ EvÀgÀgÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÉÊPÀ°UÉ »A¢¤AzÀ rQÌ ºÉÆqÉzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÉ PÉüÀUÉ ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ JqÀ UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ  ªÀÄÄjzÀAvÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §® ªÉƼÀPÉÊUÀ ºÀwgÀ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ §® mÉÆAPÀPÉÌ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¸ÀzÀj PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß C¥ÀWÁvÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ©lÄÖ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA.90/2012, PÀ®A 467,468,471,420 eÉÆvÉ 34 L¦¹  :-
¢£ÁAPÀ: 08-06-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁavÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRÈ 70 ªÀµÀð ¸Á|| PɺÉZï© PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ   EªÀjUÉ DgÉÆæ «zÁåªÀw UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Áà ¥Ánî ªÀÄvÀÄÛ ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ CqÉ¥Áà ¥Án® ¸Á|| ZÀªÀ½ ºÁUÀÆ ¨ÁåAQ£À C¢üSÁjUÀ¼ÀÄ ªÀiÁjzÀ ZÀªÀ½ UÁæªÀÄzÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉÃð £ÀA 21/¦1 «¹Ûtð 03 JPÀgÉ 08 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉ¸Àj¤AzÀ ¥ÀºÁt ¥ÀwæPÉqÀ vÀAiÀigÁUÀĪÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¸ÀzÀj d«Ää£À ªÉÄÃ¯É J¸ï.©.ºÉZï Jr© ¨ÁåAPÀ £ÀA¢ ¥ÉnæÃ¯ï §APÀ ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ ¸Á® ¥ÀqÉzÀÄ ¨ÁåAQUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢vÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.50/2012, PÀ®A 279, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 07/06/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CªÀÄÆ® vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ ¯ÁqÀ¯É  ªÀAiÀÄ:19 ªÀµÀð ¸Á: vÉÆÃAqÁgÀ vÁ: GzÀVÃgÀ ºÁUÀÆ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ DgÉÆæ ¸ÀA¢Ã¥À vÀÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA JA.ºÉZï-24/ªÁAiÀiï-4015 £ÉzÀgÀ ¸ÀªÁgÀ ¸Á: vÉÆÃAqÁgÀ vÁ: GzÀVgÀ EvÀ£À eÉÆvÉ vÀªÀÄä UɼÉAiÀÄgÁzÀ ©üªÀÄ vÀAzÉ eÁÕ£ÉÆèÁ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ªÀÄvÀÄÛ ±ÁåªÀÄ vÀAzÉ rUÀA§gÀ PÉÆÃZɪÁgÀ gÀªÀjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆÃAqÀÄ ªÀÄzÀ£ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆUÀĪÁUÀ ªÀÄzÀ£ÀÆgÀ ²ªÁgÀzÀ°è PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ- ªÀÄzÀ£ÀÄgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹ wgÀÄ«£À°è MªÉÄä¯É ¨ÉæPÀÌ ºÉÆqÉzÁUÀ ¹èÃ¥À DV gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É EzÀÝ ©üªÀÄ vÀAzÉ eÁÕ£ÉÆèÁ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ªÀÄvÀÄÛ ±ÁåªÀÄ vÀAzÉ rUÀA§gÀ PÉÆÃZɪÁgÀ gÀªÀjUÉ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. 


  


RAICHUR DISTRICT REPORTED CRIMES


 

¢£ÁAPÀ 07/06/2012 gÀAzÀÄ CAd£ÉAiÀÄ vÀªÀÄzÉ PÉ. ªÀÄĤAiÀÄ¥Àà 21 ªÀµÀð eÁw PÀ¨ÉâÃgÀ G:- MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á;- ºÀ¼ÉUÉÆãÁégÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À C½AiÀÄ ©üêÀÄ£ÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä Hj£À°è PÁélðgï ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÀÄwÛzÀÝ ªÀĺÀäzï vÀAzÉ PÁ²ÃA¸Á§ 45 ªÀµÀð EªÀgÀ ºÉÆmÉ®PÉÌ ºÉÆÃV PÁélðgï ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉüÀ®Ä ªÀĺÀäzï£ÀÄ PÁélðgï ¨Ál°UÀ¼ÀÄ E®è CAvÁ ºÉüÀ®Ä CAd£ÀAiÀÄå£ÀÄ ¸Àé®à ºÉÆvÀÄÛ C°èAiÉÄà ¤®è®Ä ªÀĺÀäzï £ÀÄ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀjUÉ PÁélðgÀ ¨ÁnèUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀ®Ä DUÀ CAd£ÀAiÀÄå ªÀÄvÀÄÛ ©üêÀÄ E§âgÀÆ ¸ÉÃj ªÀĺÀäzÀ¤UÉ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀjUÉ PÁélðgï ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß PÉÆlÄÖ £ÀªÀÄUÉÃPÉ E®è CAvÁ ºÉý¢j CAvÁ ªÀĺÀäzÀ¤UÉ PÉüÀ®Ä ªÀĺÀäzï ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ªÀÄUÀ ªÀ°¥ÁµÀ E§âgÀÄ PÀÆr M«ÄäAzÉƪÉÄä¯Éà DvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À C½AiÀÄ ©üêÀÄ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä ªÀÄ£À¹ìUÉ §AzÀªÀjUÉ PÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ CzÀ£ÀÄß PÉüÀ®Ä ¤ªÁågÀ¯É ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ªÀĺÀäzÀ£ÀÄ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ªÉÄîÄÝnUÉ ªÀÄvÀÄÛ §®UÀqÉ PÀtÂÚ£À ºÀÄ©âUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÀäzÀ£À ªÀÄUÀ ªÀ°¥ÁµÁ£ÀÄ PÀÆqÀ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ©üêÀĤUÉ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ Qð£À ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹, fêÀ ¨sÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆÃzÀgÀÄ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðªÀÄzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:111/2012 PÀ®A. 324, 504,506 gÉ/« 34 L¦¹.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.  .

²æêÀÄw gÁeɱÀéj @ ¥ÀÆtÂðªÀiÁ UÀAqÀ zÉêÀgÁd ªÀAiÀiÁ 25 ªÀµÀð.eÁ;-ºÀjd£À G:-ªÀÄ£É PÉ®¸À,¸Á:-zsÀĪÀÄw FPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 09/07/2011 gÀAzÀÄ zÀƪÀÄw UÁæªÀÄzÀ ZÀZÀð£À°è zÉêÀgÁd£À£ÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ 2 wAUÀ¼ÀªÀgÉUÉ UÀAqÀ ºÉAqÀw ZÀ£ÁßVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ, CvÉÛ,ªÀiÁªÀ, ¨sÁªÀ EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¤Ã£ÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀjAiÀiÁV¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¤£ÀUÉ CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ DPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ¸ÀA¸ÁgÀ ¸Àj ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉCAvÁ ¸ÀĪÀÄä¤zÀÝgÀÄ ¢£ÁAPÀ 10/11/2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 10;00 UÀAmÉUÉ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ CvÉÛ ªÀiÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁªÀ EªÀgÉ®ègÀÄ PÉÆr PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀvÀÄ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¢£ÁAPÀ:-07/06/2012 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 82/2012.PÀ®A.498(J),323,504 ¸À»vÀ 34 L¦¹ jÃvÀå ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ 07-06-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-00 UÀAmÉUÉ ºÁUÀÆ ¹AUÀ£ÉÆÃr UÁæªÀÄzÀ°è £ÀgÀ¹AºÀ®Ä vÀAzÉ UÁ¼É¥Àà eÁw PÀÄA¨ÁgÀ ªÀAiÀiÁ 30 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¹AUÀ£ÉÆÃr vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è ¨É¼ÉzÀ £ÀPÀ° ºÀwÛ ©ÃdUÀ¼À£ÀÄß C¸À° ©ÃdUÀ¼ÉAzÀÄ ¸Àȶֹ gÉÊvÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¦æAmÉqï ¥Áè¹ÖPÀ PÀªÀgÀUÀ¼À°è 450 UÁæA £ÀPÀ° ºÀwÛ ©ÃdUÀ¼À£ÀÄß vÀÄA© ¥ÁPÉÃlUÉ 750/- gÀÆ gÀAvÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁr ºÉaÑ£À ¯Á¨sÀUÀ½¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÉƸÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, CAvÁ ¦..J¸ï.L. ¸ÀAvÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 63/2012 PÀ®A: 465,467,468,471,420 L.¦.¹ 51(1) (©) ¸À»vÀ 63,64 PÁ.¦ gÉÊl CåPÀÖ 1957 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 25-05-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉ ¬ÄAzÀ 26-05-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 04-30 CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆj£À EA¢gÁ£ÀUÀgÀzÀ ±ÀAPÀgÀ ¹AUï vÀAzÉ »ÃgÁ¯Á® ¹AUï ªÀAiÀÄ: 33ªÀ, eÁ: gÀd¥ÀÆvÀ G: ªÉÄõÀ£ï PÉ®¸À ¸Á: EA¢gÁ £ÀUÀgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ TVLXLSUPERHEAVY DUTY MOPED NO.KA-36/Y-2019CHESSI NO- MD621BD19C1A62737-INGINE.NO-OD1AC1775657-W/R:25,000/-£ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÁ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA,129/2012 PÀ®A.379 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

¢:04-04-2012 ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆj£À PÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ. ¸Áéw D¸ÀàvÉæ »AzÉ ºÀÄZÀÑ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ªÀAiÀÄ: 36ªÀ, eÁ: PÀÄgÀ§gÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À. ¸Á: ¸ÀÄPÁ®¥ÉÃmÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ¤°è¹zÀ HERO HONDA CD DELUX MOTOR CYCLE NO.KA-36/Q-3171 CHESSI NO.06D29F03946 INGINE NO.06D29E04077 W/R:35,000/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ @ VqÀØ vÁ¬Ä CAiÀÄåªÀÄä PÉAUÁj , ¸Á: ªÀįÁð£ï ºÀ½î , vÁ: UÀAUÁªÀw ªÀÄvÀÄÛ ©üªÉÄò vÀAzÉ ±ÁåªÀÄtÚ §¸ÀjºÁ¼ï , ¸Á: ªÀįÁð£ïºÀ½î , vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ PÀÆr PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA,128/2012 PÀ®A.379 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .

 ¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 08.06.2012 gÀAzÀÄ 291 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 42,600/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


 

 

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES


ಆಯುಧ ಪ್ರಕರಣ:
ಅಫಜಲಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ :ದಿನಾಂಕ 08.06.12 ರಂದು 8:30 ಎ ಎಮ್ ಕ್ಕೆ  ಅಫಜಲಪೂರ ಬಸ್ಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆಯುಧ ಹೊಂದಿರುವ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಮಂಜುನಾಥ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಅಫಜಲಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆರವರು ತಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ  ಹಿಡಿದು ವಿಚಾರಿಸಲ  ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿವರಣೆ ಕೇಳಲು  ತನ್ನ ಹೆಸರು ಶ್ರೀಕಾಂತ ತಂದೆ ಪುಂಡಪ್ಪ ನಿಂಬರ್ಗಿ ಸಾ|| ಗೌರ (ಬಿ) ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದನು. ಅವನ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಒಂದು ನಾಡ ಫಿಸ್ತೂಲ್, 4 ಜೀವಂತ ಗುಂಡುಗಳು ಯಾವದೇ ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಸದರಿಯವಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಿತನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆತನ ಮೇಲೆ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 100/12 ಕಲಂ 37, 25, 27, ಐ ಆರ್ಮ್ಸ ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ಶರದ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ಪವಾರ ಉ:ಲಾರಿ ಚಾಲಕ ಸಾ: ನರಖೇಡ ತಾ: ಮೂಳ ಜಿ: ಸೋಲ್ಲಾಪೂರ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ: 07/06/2012 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2-00 ಗಂಟೆಗೆ ಪೂನಾದಿಂದ ಲುಕ್ಕಡ ಕಂಪನಿಯ ಲಾರಿ ನಂ ಎಮ್‌ಹೆಚ್‌‌ 12 ಎಪ್‌ಸಿ 8543 ನೇದ್ದನ್ನು ಸೇಡಂದಲ್ಲಿರುವ ವಾಸವದತ್ತ ಪ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಿಂದ ಸಿಮೆಂಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಹೊರಟಿದ್ದು ರಾತ್ರಿ 11-00 ಗಂಟೆಗೆ ಅಕ್ಕಲಕೋಟ ಸ್ವಾಮಿ ಸಮರ್ಥ ಧಾಬಾದ ಹತ್ತಿರ ಊಟಕ್ಕೆ ನಿಂತಾಗ ಮಹಾವೀರ ಟ್ರಾನ್ಸಪೋರ್ಟದಲ್ಲಿ ಲಾರಿ ಚಾಲಕನಾಗಿರುವ ಪರಿಚಯದ ಶಿವಾನಂದ ಇತನು ಬಂದು ನನಗೆ ಕೇಳಲು ನಾನು ಸೇಡಂ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಸಿಮೇಂಟ ತರಲು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆನೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ಇಬ್ಬರೂ ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಟಿದ್ದು ಶಿವಾನಂದ ಇತನ ಊರಾದ ಸಾವಳೇಶ್ವರ  ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ಶಿವಾನಂದನು, ಮನೆ ದಾರಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲಾ ಅಂತ ಅವನೇ ಲಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮರಳಿ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡಿ ಸೇಡಂಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದು ಆಳಂದ ಚೆಕ್ಕ ಪೋಸ್ಟ ದಾಟಿ ಹುಮನಾಬಾದ ರಿಂಗ ರೋಡ ಕಡೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಶಿವಾನಂದ ಇತನು ಲಾರಿಯನ್ನು ಅತೀವೇಗವಾಗಿ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿ ದಿ:08/06/2012 ರಂದು  ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 3-30 ಗಂಟೆಗೆ ಸೈಯ್ಯದ ಚಿಂಚೋಳಿ ಕ್ರಾಸ ಸಮೀಪ ಮೈಲಾರಿಂಗ ಪೆಟ್ರೋಲ ಪಂಪ ಎದುರಿನ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಒಮ್ಮೇಲೆ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ  ಕಟ್ಟ್‌ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿ ವೇಗದ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ರೋಡ ಡಿವೈಡರ ಮೇಲೆ  ಏರಿ 100 ಪೀಟ ಅಂತರದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದು,  ಲಾರಿ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಬಿದಿದ್ದು. ನನಗೆ ಮೈ ಕೈಗೆ ಕಾಲಿನ ಎಡ ತೋಡೆಗೆ ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಚಾಲಕ ಶಿವಾನಂದ ಇತನು  ಭಾರಿಗಾಯ ಹೊಂದಿ ಸ್ಟೇರಿಂಗ ಹಾಗೂ ಸೀಟನಲ್ಲೆ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ . ಅಂತ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 191/2012 ಕಲಂ 279,338 304(ಎ) ಐಪಿಸಿ  ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. 

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 84/2012 PÀ®A. 304(J) L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 07-06-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 06-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ZÉ£ÀߣÀUËqÀ vÀAzÉ ZÉ£À߸ÀAUÀ£ÀUËqÀ ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð eÁ.°AUÁAiÀÄvÀ G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.PÀqÉÃPÉÆ¥Àà vÁ.PÀĵÀÖV gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ zÀÆgÀ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ F ¢£À ¢£ÁAPÀ 07-06-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 01-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄÆägÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä CtÚ£ÁzÀ ²æà ¥ÀA¥ÀtÚ£ÀUËqÀ ¥Ánïï EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ ªÀÄtÚ£ÀÄß eÉ.¹.©.¬ÄAzÀ vÀUÉzÀÄ mÁæöåPÀÖgïzÀ°è vÀÄA© ºÉÆîzÀ §zÀÄ«UÉ MqÀØ£ÀÄß ºÁQ¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ mÁæöåPÀÖgï £ÀA PÉJ-29/n.J-2564 ªÀÄvÀÄÛ mÁæ° £ÀA PÉJ-29/nJ-2565 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ZÁ®PÀ ªÀĺÁAvÉñÀ vÀAzÉ ²æñÉÊ®¥Àà ¨sÀÆ¥ÀÆgÀ ¸Á.PÀgÀr FvÀ£ÉÆA¢UÉ vÁ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ ZÉ£À߸ÀAUÀ£ÀUËqÀ, CA§jõÀ, eÉ.¹.© ZÁ®PÀ ¨ÁµÁ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß zÀÆgÀzÀ ¸ÀA§A¢ü ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ «ÃgÀtÚ ªÀÄÄZÀPÀAr ªÀAiÀÄ 12 ªÀµÀð J®ègÀÆ PÀÆr ºÉÆîPÉÌ ºÉÆÃV PÉ®¸À ¥ÁægÀA©ü¹zÀÄÝ, ¸ÁAiÀÄAPÁ® 05-00 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ ªÀĺÁAvÉñÀ£ÀÄ mÁæöåPÀÖgïzÀ°èzÀÝ ªÀÄtÚ£ÀÄß MrØUÉ ºÁQ ªÁ¥À¸ï eÉ.¹.©. ºÀwÛgÀ mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀÖvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, qÉæöʪÀígÀ£À »A¢£À ¨sÁUÀzÀ°è PÀĽwzÀÝ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ¥ÀÄnzÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ¯ÉQ̸ÀzÉà ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ºÁUÉAiÉÄà vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ mÁæöå°AiÀÄ »A¢£À §®UÁ°AiÀÄÄ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀwÛ E½¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ªÀÄAdÄ£ÁxÀ¤UÉ ªÀÄÄAzɯÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EzÉ. ²æÃ. £ÁgÁAiÀÄt zÀAr£ï ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 73/2012 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ : 7-06-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÁgÀlV- ¥À£ÁߥÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ²æäªÁ¸À vÀA¢ ±ÁµÀAiÀÄå PÉÆvÀÛ¥À°è ªÀAiÀiÁ : 30 ªÀµÀð eÁ: PÀªÀiÁä G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: gÁWÀªÉÃAzÀæPÁåA¥ï EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ®è ªÉÄÃ¯É PÁgÀlV¬ÄAzÀ ¥À£ÁߥÀÆgÀzÀ PÀqÉUÉ §½UÁgÀ ªÀÄÄPÀ¥Àà EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ »A¢¤AzÀ gÀÄzÀæAiÀÄå vÀA¢ dA§AiÀÄå dA§vÀß½î EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA§gÀ : PÉ.J- 37 / n- 3909 mÉæîgï £ÀA : PÉ.J- 37 / n.J- 5966 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ PÁgÀlV PÀqɬÄAzÀ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÊPÀ®è ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀnzÀÝ ²æäªÁ¸À EvÀ¤UÉ »AzɺÁPÀ®Ä ºÉÆV C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ mÁæöåPÀÖgÀ ¥À°Ö ºÉÆqɹzÀÄÝ EzÀjAzÀ ²æäªÁ¸À EvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ, JqÀUÉÊUÉ, ºÁUÀÆ ºÉÆmÉÖ, JzÉ ªÀÄÄAvÁzÀ PÀqÉUÉ UÀA©üÃgÀUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ £ÀAvÀgÀ mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ mÁæöåPÀÖgÀ C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. r zÀÄUÀð¥Àà ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 75/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢ UÀuÉñÀ EvÀ£ÀÄ PÉ.f.¦.J¯ï. gÉʸÀ «Ä®è£À°è vÀ£Àß ¨sÀvÀÛªÀ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ªÀåªÀºÁgÀ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï PÁgÀlVUÉ ZÉ£Àß½î PÁæ¸À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 07-06-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÁgÀlVAiÀÄ PÀ£ÀPÁZÀ® gÉʸÀ «Ä¯ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ZÉ£Àß½î PÁæ¸ï PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: PÉ.J-36/Dgï-8947 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà vÀÄ«ðºÁ¼À, ¸Á: ²æÃ¥ÀÄgÀA dAUï±À£ï, zÀqÉøÀÆÎgÀ PÁæ¸ï, vÁ : ¹AzsÀ£ÀÆgÀ. EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®è£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DPÀqÉ FPÀqÉ Nr¸ÀÄvÁÛ §AzÀÄ UÀuÉñÀ EvÀ¤UÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ UÀuÉñÀ£ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ JqÀUÁ® ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ ªÀÄÆ¼É ªÀÄÄj¢vÀÄÛ, £ÀAvÀgÀ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ UÀuÉñÀ£À£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ PÁgÀlV ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÀæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. F WÀl£ÉUÉ PÁgÀt£ÁzÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃw PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî®Ä «£ÀAw. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ºÉýPÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æÃ. r zÀÄUÀð¥Àà ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

4] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 74/2012 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 07-06-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà vÀAzÉ «ÃgÀ¥ÀtÚ DzÁ¥ÀÆgÀ, ªÀAiÀiÁ : 21 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, G : PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á: £ÁUÀ£ÀPÀ¯ï, 2) ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ªÉAPÀmÉñÀégÀ¥Àà F¼ÀUÉÃgÀ, ªÀAiÀiÁ : 25 ªÀµÀð, eÁ : FqÀUÉÃgÀ, ¸Á : £ÁUÀ£ÀPÀ¯ï, (¥ÀgÁj EgÀÄvÁÛ£É)
£ÁUÀ£ÀPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀ ZÀlĪÀnPÉAiÀiÁzÀ ªÀÄmÁÌ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ £ÀA§gÀ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîvÁÛ, ªÀÄmÁÌ ¥ÀnÖ §gɬĸÀĪÀªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÉÎ ºÁUÀÆ DgÉÆæ ¸ÀÄgÉñÀ F¼ÀUÉÃgÀ ¸Á: £ÁUÀ£ÀPÀ¯ï EªÀ£ÀÄ ªÀÄmÁÌ £ÀA§gÀ §gɬĸÀ®Ä ¸ÁªÀðd£ÀPÀjUÉ PÀÆV PÀgÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÉÎ zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä DgÉÆæ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ, ¸ÀÄgÉñÀ EªÀ£ÀÄ NrºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¹QÌ©zÀÝ DgÉÆævÀ¤AzÀ ªÀÄmÁÌ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ-750-00 UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ²æÃ. r. zÀÄUÀð¥Àà ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß vÁ¨ÁPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES


ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ, ಅಮೃತ ತಂದೆ ಕಾಶಪ್ಪಾ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಸಾ|| ಹೀರಾಫೂರ ಚರ್ಚ ಹತ್ತಿರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ:06/06/2012 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಮನೆಯ ಮಾಳಗಿ  ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ ಕೊಂಡಾಗ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 5 ಜನರು 25 ರಿಂದ 30 ವರ್ಷದವರು ಬಂದು ನನಗೆ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು, ಇದರ ಸಪ್ಪಳ ಕೇಳಿ ನನ್ನ ಮನೆಯವರು ಬಾಗಿಲ ತೆರೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣ, ಮೊಬಾಯಿಲ್ ಕೈ ಗಡಿಯಾರ, ನಗದು ಹಣ  ಇವೆಲ್ಲವೂ ದೋಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 189/2012 ಕಲಂ 395 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಮಾದನ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ.ವಿಜಯ ತಂದೆ ಮಹಾದೇವ ಯಾದವ ,ಸಾ:ಸಾಯಿನಾಥ ನಗರ  ವಡಗಾಂವ ಸೇರಿ ಪೂನಾ  (ಮಹಾರಾಷ್ಟ) ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ: 06-06-2012 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 7-00 ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪುನಾದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಲಾರಿ ಚಾಲಕ ಹಣಮಂತ ಶೇಳಕೆ  ನನಗೆ ಪೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೆನೆಂದರೆ ನಾನು ದಿ/06/06/2012 ರಂದು ಮಳಖೇಡ ದಿಂದ ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸೀಮೆಂಟ್ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಪೂನಾಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ಆಳಂದ  ವಾಗ್ದರಗಿ ಮೇನರೋಡನಲ್ಲಿ ಸರಸಂಬಾ ಜಕ್ಕಮ ಗುಡ್ಡದ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಲಾರಿ ನಂ MH:12 FZ:3769 ನೇದ್ದು ಲಾರಿ ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ನಾನು ಬಂದು ನೋಡಲು ನಿಜವಿರುತ್ತದೆ, ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 26/2012 ಕಲಂ 279 ಐಪಿಸಿ ಸಮಗಡ 187 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.