Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, December 31, 2010

BIDAR DISTRICT DAIL CRIME UPDATE : 31-12-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 31-12-2010

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 16/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 30/12/2010 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÉÃdªÀiÁä UÀAqÀ ®PÀëöät ºÀ®UÉ ªÀAiÀÄ: 58 ªÀµÀð eÁ: J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÀ ¸Á: ¸ÀįÁÛ£À¨ÁzÀªÁr EªÀ£À ªÀÄUÀ£À ªÀÄÈvÀ ¯Á®¥Áà vÀAzÉ ®PÀëöäät ºÀ®UÉ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð ¸Á: ¸ÀįÁÛ£À¨ÁzÀªÁr EªÀ¤UÉ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀÀl«zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 29-12-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉÃ¼É «µÀ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀjAzÀ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁqÀ¯ÁV aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 113/2010 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 30-12-20010 gÀAzÀÄ gÁwæ 2200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ SÁåªÀiÁ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: Z˽ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ PÀÄlÄA§zÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆArzÁÝUÀ zÉêÀgÀ PÉÆÃuÉUÉ ºÁQzÀ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¥ÉnÖUÉAiÀÄ°èzÀÝ 1) MAzÀÄ UÁæA. §AUÁgÀ £ÀvÀ¤ C.Q 1000 gÀÆ 2) 2 UÁæA. aPÀÌ GAUÀÄgÀÄ C.Q 2000 gÀÆ 3) 2 UÁæA. Q«AiÀÄ ºÀÆ UÀÄAqÀÄ C.Q 2000 gÀÆ 4) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 5000 gÀÆ 5) MAzÀÄ ªÀiÁåPÀì ªÉƨÉʯï C.Q 1500 gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ 11.500 gÀÆ £ÉÃzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 353/2010 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 30/12/2010 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C£ÀĵÀªÀiÁä UÀAqÀ £ÁUÀgÀrØ §¼ÀUÁgÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð eÁ: gÀrØ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: ªÁAfæ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼À UÀAqÀ DgÉÆæ ªÀiÁtÂPÀgÀrØ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄgÀrØ ¸Á: §¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¸ÀzÀå ªÁAfæ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ½UÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr zÉÊ»PÀ ºÁUÀÆ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ wAUÀ½AzÀ vÀ£Àß vÀAzÉ vÁ¬Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀÄvÁÛ¼É »ÃVgÀĪÀ°è DgÉÆæ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄUÉÆý¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 184/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 30/12/2010 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zÁªÉÆÃzÀÝgÀ vÀAzÉ zÀvÁÛwæ, ªÀAiÀÄ: 58 ªÀµÀð ¸Á: OgÁzÀ [J¸ï] ¸ÀzÀå ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¦æ£Àì ¯ÁqÀÓ PÀqɬÄAzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛzÀ ªÀiÁUÀðªÁV £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀĪÁUÀ ªÀÄAiÀÄÆgÁ §jÃzÀ±Á» ºÉÆmÉ® JzÀÄjUÉ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛzÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ PÁwðPÀ vÀAzÉ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ §ZÁÑ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. J¦-09/©J¯ï-4453 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ¤¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ §®¨sÁUÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄRPÉÌ C®è°è vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 242/2010 PÀ®A 498 (J) 504 506 eÉÆÃvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 30/12/2010 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ«vÁ UÀAqÀ ¸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ vÉÆÃUÀ®ÄgÉ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: ²ÃªÀt ¸ÀzÀå : ºË¹AUÀ ¨ÉÆÃqÀð ¨sÁ°Ì EªÀgÀ UÀAqÀ DgÉÆæ ¸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁzÀªÀgÁªÀ vÉÆÃUÀ®ÄgÉ ¸Á : ²ÃªÀt ¸ÀzÀå : ¨sÁ°Ì EªÀ£ÀÄ ¢£Á®Ä PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃgÀ ºÁPÀÄwzÀÝ, »ÃVgÀĪÀ°è EAzÀÄ DgÉÆæ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ºÀt PÉÆÃqÀÄ JAzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÁQ ¸ÀÄlÄÖ ºÁPÀÄvÉÛ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 171/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 30/12/2010 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdÄ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà gÉÃPÀļÀV ¸Á: GqÀĨÁ¼À EªÀgÀÄ GqÀĨÁ¼À¢AzÀ alUÀÄ¥ÁàzÀ°è QgÁt ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ vÀgÀ®Ä DgÉÆæ ªÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ ºÀįÉèÃ¥Áà ¨sÀAUÉ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: GqÀĨÁ¼À EªÀ£À ªÁºÀ£À ¸ÀÄdÄQ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-38/E-4849 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ alUÀÄ¥Áà- GqÀĨÁ¼À gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É UÉÆëAzÀgÀrØ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À §® §¢UÉ ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj WÀl£É¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ DgÉÆæUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ:16.12.2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ d¯Á®¸Á§ UÀÄqÀØzÀ »A¢gÀĪÀ §AiÀÄ®Ä eÁUÉAiÀÄ°è ©¢ÝgÀĪÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w w½zÀ ªÀiÁPÉÃðlAiÀiÁqÀð oÁuÉ ¥ÉưøÀgÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ ¨sÉÃn¤Ãr, ±ÀªÀzÀ ªÁgÀ¸ÀÄzÁgÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ JAzÀÄ w½AiÀÄzÀÝjAzÀ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀgÀªÁV ªÀiÁPÉÃðlAiÀiÁqÀð oÁuÉAiÀÄ°è C£ÀĪÀiÁ£Á¸ÀàzÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è zÁR°¹, ±ÀªÀ ¥ÀjÃPÉë PÀÄjvÀÄ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÁUÀ ªÀÄÈvÀ£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ AiÀÄ®è¥Àà ¸Á:¹AiÀiÁvÀ¯Á¨ï §qÁªÀuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ FgÀ¥Àà vÀAzÉ PÁªÀÄ¥Àà 50 ªÀµÀð jPÁë ZÁ®PÀ JAzÀÄ UÀÄgÀÄw¹, ¢£ÁAPÀ:13.12.2010 gÀAzÀÄ jPÁë ºÀÄqÀÄPÀ¯ÉAzÀÄ CzÉ §qÁªÀuÉAiÀÄ AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ §eÁgÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà zÀħâ EªÀ£ÉÆA¢UÉ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÁ¥Á¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀ°®èªÉAzÀÄ w½¹, FgÀ¥Àà£ÀÄ zÉøÁ¬ÄAiÀĪÀgÀ CAUÀrAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ ©üêÀÄ¥Àà¤UÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr, vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄ®è¥Àà E§âgÀÄ ¸ÉÃj d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä PÀqÉ EgÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÝjAzÀ ©üêÀÄ¥Àà£ÀÄ FgÀ¥Àà£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀĪÀåPÀÛ¥Àr¹zÀÝ£ÀÄ. ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀÄÈvÀ£À ¥ÀwßAiÀÄÄ ªÀģɩlÄÖ ºÉÆÃzÁUÀ AiÀÄ®è¥Àà£À ¥Àwß £ÁUÀªÀÄä¼ÀÄ FgÀ¥Àà£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt:5000/-gÀÆ¥Á¬Ä, MAzÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆÃ£ï ºÁUÀÆ ªÀģɧ¼ÀPÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ¥Àwß ¢£ÁAPÀ:30.12.2010 gÀAzÀÄ rJ¸ï¦ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ°è PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉÃðlAiÀiÁqÀð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ zÀ PÉ.¦.¹.PÁ¯ÉÆä §qÁªÀuÉ ¤ªÁ¹, gÀªÉÄñÀ EªÀgÀ 19 ªÀµÀðzÀ ¥ÀÄwæAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ:29.12.2010 gÀAzÀÄ 11.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ §¸ÀªÀ PÀ¯ÁåtªÀÄAl¥ÀzÀ°è vÀ£Àß ¸ÉßûvÉAiÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ EzÉ ªÀÄzÀĪÉUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉýºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ®zÀªÀgÉUÀÆ ªÁ¥Á¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §gÀzÀÝjAzÀ ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ªÀiÁ»w zÉÆgÉAiÀÄ°®è. CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »A¢£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¹¸ÀÄwÛgÀĪÀ £ÀgÀ¸À¥Àà EªÀgÀ ¥ÀÄvÀæ ¸ÀÄgÉñÀ£ÉÆA¢UÉ ¸À®ÄUɬÄAzÀ EgÀÄwÛzÀÄÝ CªÀ£ÉÆA¢UÉ ºÉÆÃVgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«zÀÄÝ, ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ £Á² §tÚzÀ JA¨Áæ¬ÄrAUï reÉÊ£ïªÀżÀî ZÀÄrzÁgï zsÀj¹zÀÄÝ, JvÀÛgÀ 5'-5", zÀÄAqÀĪÀÄÄR, vɼÀî£É ªÉÄÊPÀlÄÖ, GzÀÝ ªÀÄÆUÀÄ, PÉA¥ÀħtÚzÀªÀ½zÀÄÝ, PÀ£ÀßqÀ, vÉ®UÀÄ ªÀÄvÀÄÛ »A¢ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÀÄÝ vÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆrj JAzÀÄ AiÀÄĪÀwAiÀÄ vÁ¬Ä FgÀªÀÄä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÆPÀ UÀ§ÆâgÀÄ UÁæªÀĤªÁ¹, ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁAiÀÄ 35 ªÀµÀð, ºÉÆ£ÀßPÀÄt EªÀ£ÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ EªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¥ÀwßUÉ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝjAzÀ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼ÀzÉ UÀȺÀtÂAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ:27.12.2010 gÀAzÀÄ 22.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¤zÉÝ ªÀiÁvÉæUÀ¼À£ÀÄß ¸Éë¹zÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà CªÀ¼À£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ PÉ.gÁªÀÄ¥Àà D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹, ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼À ¸À®ºÉAiÀÄAvÉ N¥ÉPï D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¸À¯ÁUÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzsÀå UÀȺÀtÂAiÀÄÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°ègÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ UÀȺÀtÂAiÀÄ vÀAzÉ gÀAUÀ£ÁxÀ ¥Àæ¸ÁzÀ «Ä±Áæ ¥sÉÆÃmÉÆà UÁæ¥sÀgï ¸Á:ªÁ¸À«£ÀUÀgÀ ªÀiÁ£À« EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:29.12.2010 gÀAzÀÄPÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:30.12.2010 gÀAzÀÄ 08.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ vÀAzÉ ªÀiÁ£À¥Àà, ±ÁAvÀªÀÄä UÀAqÀ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ, ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ ªÀÄvÀÄÛ ®Qëöäà UÀAqÀ zsÀªÉÄÃðAzÀæ ¥ÀªÁgï J®ègÀÆ ¸Á:ªÀiÁgÀ®¢¤ß vÁAqÁ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ CzÉà vÁAqÁ¤ªÁ¹, ªÀiÁ£ÀªÀÄä UÀAqÀ ªÉAPÀmÉñÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ zÉêÀ¥Àà PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄUÉ ¨ÉÊ¢zÁÝ£É CªÀ¤UÉ ¤Ã£Éà PÀÄr¹ ¨ÉÊAiÀÄå®Ä ºÉý¢Ý CAvÁ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁr, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀÄä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:30.12.2010 gÀAzÀÄ 22.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ºÀĸÉãï¸Á¨ï vÀAzÉ EªÀiÁªÀĸÁ¨ï ¸Á: ¸ÉÆêÀÄ£Á¼ï EªÀ£ÀÄ ¯Áj¸ÀASÉå:DgïeÉ.07,f.8159 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ PÉ.ºÀAa£Á¼ï PÁåA¥ï ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¤AwzÀÝ, CA§tÚ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà 40 ªÀµÀð,ZÀAzÀæAiÀÄå ¸Áé«Ä vÀAzÉ §¸ÀAiÀÄå ¸Áé«Ä 46 ªÀµÀð, ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĨÁâgÁªï vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà 19 ªÀµÀð J®ègÀÆ ¸Á: PÉ.ºÀAa£Á¼ï PÁåA¥ï EªÀjUÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ CA§tÚ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:30.12.2010 gÀAzÀÄ 12.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ AiÀÄAPÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ §¸À£ÀUËqÀ ¸Á:§®èlV EªÀ£ÀÄ PÁgÀĸÀASÉå:PÉJ.36,JA.6898 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÀ«vÁ¼À-°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ PÀ«vÁ¼ÀUÁæªÀÄzÀ r.ºÉZï.PÉ.±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¤AiÀÄAvÀætvÀ¦àzÀ PÁgÀÄ ¥À°ÖAiÀiÁV PÁgÀÄ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁj£À°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà ¤¯ÉÆÃUÀ¯ï, ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà£ÁAiÀÄPÀ, ZÁAzÀ¥ÁµÁ vÀAzÉ gÁeÁ¸Á§ J®ègÀÆ ¸Á:PÀ«vÁ¼ï EªÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ CAiÀÄå¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    UÀÄ®§UÁð £ÀUÀgÀ «oÀ®£ÀUÀgÀ §qÁªÀuÉ ¤ªÁ¹, ¸ÀĨsÀzÀæªÀÄä UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁeï 50 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ, ¢£ÁAPÀ:19.12.2010 gÀAzÀÄ 12.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ zÉêÀ¸ÀÆÎgÀÄ£À ²æà ¸ÀÆUÀÆgÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è PÀ¥ÀÆðgÀzÀ DgÀw ªÀiÁqÀĪÀ PÁ®PÉÌ DgÀw vÀmÉÖAiÀÄ ¨ÉAQ DPÀ¹äPÀªÁV §mÉÖUÉ vÀUÀÄ°, ªÉÄÊ-PÉʸÀÄnÖzÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà CªÀ¼À£ÀÄß ºÉÊzÁæ¨Ázï£À AiÀıÉÆÃzsÁ ¸ÀÆ¥Àgï ¸ÉàµÁ°n D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉ ¢£ÁAPÀ:25.12.2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¼À ¥ÀÄvÀæ AiÉÆÃVñÀ ¥Át vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁeï EAf¤AiÀÄgï gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:30.12.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ªÀiÁ£À« vÁ®ÆPÀ ±ÁSÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ zÉÆqÀغÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ §¸À¥Àà £ÁUÉÆð 38 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ 8-10 wAUÀ¼ÀÄUÀ½AzÀ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ C¸Àé¸ÀÜvÉ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ, fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ:29.12.2010 gÀAzÀÄ 19.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ vÀ£Àß ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ¸ÀÄjzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆArzÀÝjAzÀ zÉúÀªÉ®è ¸ÀÄlÄÖUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà CªÀ£À£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉ 21.05 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À vÀAzÉ ¢£ÁAPÀ:30.12.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ²æà J¯ï.«dAiÀÄPÀĪÀiÁgï ¦J¸ïL £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:30.12.2010 gÀAzÀÄ 13.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ªÀÄrØ¥ÉÃmÉ §qÁªÀuÉAiÀÄ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ RĶÃðzï vÀAzÉ SÁeÁªÉÆ»£ÀÄ¢Ýãï 70 ªÀµÀð, ¸Á:ªÀÄrØ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ£À£ÀÄß §A¢ü¹, ªÀÄlPÁ aÃn ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀĺÀt:680/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :

¸ÀÄ°UÉ ¥ÀæPÀgÀt :²æÃ,C«ÄÃgÀ ±ÉÆÃAiÀÄ® vÀAzÉ ±À©ÃgÀ CºÀäzÀ, ¸Á|| ªÀÄ»§Æ§ £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ªÀÄzÁåºÀß ¯Á®UÉÃj PÁæ¸ÀzÀ°ègÀĪÀ CfÓUÉ ªÀiÁvÀ£Ár ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÀuÉñÀ «¸Àdð£É ¨Á«AiÀÄ ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛzÀÝAvÉ, »A¢¤AzÀ JgÀqÀÄ d£ÀgÀÄ ¥À¯ïìgÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ®UÀ¼À ªÉÄÃ¯É §AzÀªÀgÉ »AzÉ PÀĽwÛzÀÝ M§â ªÀåQÛ £À£ÀUÉ ZÁPÀÄ«¤AzÀ §®UÀqÉ UÀ®èzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ eÉé£À°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ` 1800/- ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ªÉƨÉÊ® PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :         

AiÀÄqÁæ«Ä oÁuÉ : ²æÃ, ªÀÄ®Äè vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ §Al£ÀÆgÀ ¸Á|| SÉÊ£ÀÆgÀ vÁ|| ¹AzÀV gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÁ¬Ä zÉêÀQÌ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄÆägÀ ±ÁAvÀ¥Àà ºÀzÀÆßgÀ EªÀgÀ lAlA PÉJ-32 ©-2068 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ, PÀÄPÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è zÉë eÁvÉæ EgÀĪÀzÀjAzÀ £ÁªÀÅ ªÀÄvÀÄÛ UÁæªÀÄzÀ d£ÀgÉ®ègÀÆ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃgÀnzÉݪÀÅ. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ E£ÀÆß 2 Q«Äà zÀÆgÀ EgÀĪÁUÀ¯É lAlA ZÁ®PÀ ±ÁAvÀ¥Àà EvÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É MªÉÄä¯É PÀmï ºÉÆqÉzÁUÀ lAlA ¥À°ÖAiÀiÁV gÉÆÃqÀ PɼÀUÉ vÀVΣÀ°è ©zÀÄÝ, £À£Àß vÁ¬Ä zÉêÀQÌ EĪÀ½UÉ £ÉÆÃqÀ¯ÁV, EªÀ¼À JqÀUÁ®Ä PÀ¥ÀUÀArUÉ ¨Áj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁV, ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄʬÄUÉ UÀÄ¥ÀÛ ¥ÉmÁÖVvÀÄÛ, D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀĪÀ ªÀÄzsÀå ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄqÁæ«Ä ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

Thursday, December 30, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 30-12-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 30-12-2010

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 24/2010 PÀ®A 279, 338, 304[J] L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«. JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ : 28/10/2010 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀÄrªÁ¼À¥Áà ¸ÉÃjPÁgÀ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ²ªÀ£ÀUÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄÈvÀ gÀ« vÀAzÉ ªÀÄrªÁ¼À¥Áà ¸ÉÃjPÁgÀ ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, G: ²PÀëPÀ, ¸Á: §¸ÀªÀ£ÀUÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ £ÀA:PÉ.J.18.JªÀiï.7966 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ gÁ.ºÉ-9 gÀ ªÀÄÆSÁAvÀgÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ a¢æ ¨ÉÊ¥Á¸ï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ §AzÀ MAzÀÄ ¯Áj £ÀA:JªÀiï.¦.20.ºÉZï.1861 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÁjUÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ gÀ« FvÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ UÀÄ£Éß zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ »ÃVgÀĪÀ°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ UÀÄ®§UÁðPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ gÁwæ 2330 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 196/2010 PÀ®A 51, 63, 65 PÁ¦ gÉÊmï JPïÖ-1957 & 420 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 28-12-2010 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ UÀĪÉÄä, zÀÄUÁð ¹n PÉç® £ÉlªÀPÀð ºÁUÀÆ E£ÀÆß EvÀgÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C£À¢üPÀÈvÀªÁV AiÀiÁªÀÅzÉà C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉAiÀÄzÉ ¥ÀÄ£Àí vÀ£ï zÀÄUÁð ¹n PÉç¯ï £ÉlªÀPÀð ªÀÄÄSÁAvÀgÀ n« ZÁå£À¯ïUÀ¼À£ÀÄß ¥Àæ¸ÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ, ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ ¯ÉçgÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°èzÀÝ, AiÉÆúÁ£À vÀAzÉ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃV «Që¹ n«AiÀÄ°è MAzÀgÀ £ÀAvÀgÀ MAzÀÄ ZÁ£À®UÀ¼À£ÀÄß §zÀ¯ÁªÀuÉ ªÀiÁr £ÉÆÃqÀ®Ä «AiÀÄAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ UÀĪÉÄä EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß UÁA¢ü UÀAdzÀ°èzÀ zÀÄUÁð ¹n PÉç¯ï £ÉlªÀPÀð ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¸ÀA¨sÀAzÀ¥ÀlÖ PÀA¥À¤¬ÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¯ÉʸÀ£Àì ¥ÀqÉAiÀÄzÉ CxÀªÁ £ÉÆAzÀt ªÀiÁr¸ÀzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀzÀj ZÁ£À®UÀ¼À£ÀÄß ¥Áæ¸ÀgÀ ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀªÁV ©vÀÛj¹ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ, MAzÀÄ r.«.rAiÀÄ°è awæPÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 130/2010 PÀ®A 326, 504, 506 eÉÆvÉ. 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 28-12-10 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÉñÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ªÀAiÀÄ; 28 ªÀµÀð G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ CªÀÄgÀ ¨ÁgÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ M§â£É ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄÄvÁÛ PÀĽwÛzÁÝUÀ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ CªÀÄ°£À°è ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DgÉÆæ ¯ÁdðgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄ J®ÆgÀÄ ¸Á: ¸ÀįÁÛ£À¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄUÀ¼À ªÀÄzsÉå ZÀÄ£ÁªÀuÉ «µÀAiÀÄzÀ°è ªÀiÁwUÉ ªÀiÁvÀÄ ¨É¼ÉzÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 197/2010 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 29-12-2010 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdÄ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ªÀqÀØgÀ ¸Á: ªÀqÀØgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ®PÀëöät vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð eÁ: ªÀqÀØgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 5 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ªÀqÀØgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÉÊUÀ¼À°è §rUÉUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ CªÀ£ÀÀ vÁ¬ÄUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ §rUÉ ºÁUÀÆ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 198/2010 PÀ®A 498(J), 323, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 29/12/2010 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠮Qëöä UÀAqÀ ®ZÀÑ¥Áà ªÀÄPÀ̼À£ÀªÀgÀ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð eÁ: ªÀqÀØgÀ ¸Á: ªÀqÀØgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ UÀAqÀ DgÉÆæ ®ZÀÑ¥Áà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ªÀÄPÀ̼À£ÀªÀgÀ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð eÁ: ªÀqÀØgÀ ¸Á: ªÀqÀØgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ²Ã®zÀ §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀåQÛ¥Àr¹ CªÀ½UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄĪÀzÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ ¸ÀzÀj »A¸ÉAiÀÄ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ¦üAiÀiÁ𢠨ÁrUÉ ªÀÄ£É ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É. CzÀgÀÆ PÀÆqÁ ªÉÄðAzÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ CªÀ¼À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV »A¸É PÀÆqÀÄvÀÛ¯É §A¢gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. 39/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 28/12/10 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ gÁt vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ: 17 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß vÀAV vÀªÀÄääA¢gÀ eÉÆÃvÉ dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆÃAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨É¼ÉUÉ ºÉÆÃqÉAiÀÄĪÀ OµÀ¢ü PÀÄr¢gÀÄvÁÛ¼É aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¹zÀÄÝ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ gÁwæ 2030 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀngÀÄvÁÛ¼É ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Ä AiÀiÁªÀzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè JAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀAPÀgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð ¸Á: §UÀzÀ® vÁAqÁ(J) EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 21/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 21-12-2010 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ avÁæ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¨Á§ÄgÁªÀ ¹AUÉ ¸Á: ®AdªÁqÀ EªÀ¼À UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ±ÁæªÀt ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð ¸Á: ®AdªÁqÀ EvÀ£ÀÄ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ vÀ£Àß ªÀiÁ°PÀgÁzÀ gÀWÀÆ£ÁxÀ ©gÁzÁgÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è MPÀÌ®ÄvÀ£À PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÁÛ EzÁÝUÀ MAzÀÄ ºÀÄZÀÄÑ£Á¬Ä CªÀgÀ ºÀuÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÁUÀÄ UÀ®èzÀ ºÀwÛgÀ PÀaÑzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ G¥ÀZÁgÀ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ vÀA¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 29/12/2010 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. CªÀgÀ ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 183/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«í.JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 28/12/2010 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀÄä UÀAqÀ gÁd±ÉÃRgÀ DtzÀÆgÉ, ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á ¨É«£ÀaAZÉÆý ¸ÀzÀå CPÀ̪ÀĺÁzÉë PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ PÀ¸ÀÆÛj¨Á¬Ä UÀAqÀ £ÁUÀ£ÁxÀ EªÀj§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ gÁA¥ÀÆgÉ PÁ¯ÉÆä¬ÄAzÀ CPÀ̪ÀĺÁzÉë PÁ¯ÉÆä PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ, DgÉÆæ CmÉÆà jPÁë PÉJ-38/5200 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉÆêÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀ¸ÀÆÛj¨Á¬ÄUÉ rQÌ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ PÀ¸ÀÆÛj¨Á¬Ä PɼÀUÉ ©zÀÄÝ CªÀ¼À §® gÀmÉÖAiÀÄ J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ ºÁUÀÆ ªÉÄð£À JgÀqÀÄ ºÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ©zÀÄÝ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥Àr¹ DmÉÆà ¤°è¸ÀzÉà Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 26/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 29-12-10 gÀAzÀÄ 0630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀªÀļÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ CªÀÄævÀgÁªÀ ¨ÉÆøÀ¯É ªÀAiÀÄ : 54 ªÀµÀð ¸Á; ¨É£ÀßPÀ£À½î EªÀgÀ UÀAqÀ CªÀÄævÀgÁªÀ vÀAzÉ UÉÆÃ¥Á®gÁªÀ ¨ÉÆøÀ¯É ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð ¸Á: ¨É£ÀßPÀ£À½î EªÀgÀÄ d«Ä¤£À ªÉÄÃ¯É PÀñ¶ ¸Á® CAzÁdÄ 60 jAzÀ 70 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ¸Á® ºÁUÀÆ SÁ¸ÀV ¸Á® CAzÁdÄ 1 ®PÀë 50 ¸Á«gÀ gÀÆ¥À¬Ä ¸Á® ªÀiÁrzÀÄÝ F ¸Á® wj¸À®Ä ¸ÁzÀå ªÁUÀzÉ EzÀÄÝzÀjAzÀ ªÀÄ£À¹£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆÃAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è QÃl£ÁµÀPÀ OµÀ¢ ¸Éë¹zÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR°¹zÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 110/2010 PÀ®A 498(J), 304(©), eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 29/12/2010 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ Gdé¯Á¨Á¬Ä UÀAqÀ PÁ²£ÁxÀgÁªÀ ªÀiÁ£É ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄgÁoÁ G: ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: UÀÄgÀ£Á¼À vÁ: zÉêÀt (JªÀiï.J¸ï) EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀ«vÁ EªÀgÀ ªÀÄzÀÄªÉ DgÉÆæ d£ÁzÀð£À vÀAzÉ CdÄð£ï ªÀÄgÁoÁ EªÀ£À eÉÆÃvÉ 5 vÀÆ¯É §AUÁgÀ ,7 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä, ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ »ÃgÀÆ ºÉÆÃAqÁ UÁr PÉÆlÄÖ «¢ü «zsÁ£À¢AzÀ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ CdÄð£ï zsÁªÀÄ£ÀUÁªÉ E£ÀÆß 6 d£À J®ègÀÆ PÀ«vÁ½UÉ ±ÀjÃjPÀªÁV ºÁUÀÆ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ E£ÀÆß 2 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ¸ÀzÀj PÀ«vÁ¼À vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ¢zÀ°è ¤£ÀUÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀÄUÉÆqÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ J®ègÀÄ JPÉÆÃzÉñÀ¢AzÀ ¸ÀzÀj PÀ«vÀ UÀAqÀ d£ÁzÀð£À EªÀ½UÉ zÉÊ»PÀªÁV ºÁUÀÆ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV QgÀÄPÀƼÀ PÉÆlÄÖ vÉÆAzÀgÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ Ql£Á±ÀPÀ OµÀ¢ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è OµÀ¢AiÀÄ£ÀÄß PÀÄr¹ ¸Á¬Ä¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆÃAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 122/2010 PÀ®A 380 L.¦.¹ :-¢£ÁAPÀ : 29-12-2010 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉƺÀªÀÄäzÀ C§ÄÝ® ªÁfzÀ vÀAzÉ JA.J.UÀ¥sÁgÀ UÀrªÁ¯É ªÀAiÀÄ: 47 ªÀµÀð G: UÀr zÀÄgÀ¹Û ¸Á: ªÀÄ.£ÀA;6-4-85 UÀªÁ£À ZËPÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ : 19/12/10 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0700 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ SÁ°AiÀiÁzÀ EArAiÀÄ£À UÁå¸À ¹¯ÉAqÀgÀ UÁæºÀPÀ ¸ÀA;2792 ªÀÄvÀÄÛ ºÀAaPÉ £ÀA;2597636 C;Q1200/- gÀÆ.¨É¯ÉAiÀÄļÀîzÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV® ºÀwÛgÀ EmÁÖUÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁr¯ÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆÃAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 111/2010 PÀ®A 147, 148, 448, 324, 354, 355, 427, 504, eÉÆÃvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 29/12/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 2130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CdÄð£ï vÀAzÉ UÉÆÃ¥Á¼ÀgÁªÀ zsÁªÀÄ£ÀUÁªÉ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ: ªÀÄgÁoÁ ¸Á: ºÁ®½î UÁæªÀÄ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ d£ÁzÀð£À EvÀ£À ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ PÀ«vÀ FPÉAiÀÄ eÉÆÃvÉAiÀiÁVzÀÄÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwÛ, ¸ÀƸÉ, ªÀÄUÀ J®ègÀÄ ¸ÀÄR¢AzÀ ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ 2 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÀĺÁgÁµÀÖçzÀ ±ÉÃ®Ä UÁæªÀÄzÀ°è ²PÀëPÀ CAvÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÄÝ vÀ£Àß ºÉAqÀwÛAiÀÄ£ÀÄß UÁæªÀÄzÀ°èAiÉÄà ElÄÖ UÁæªÀÄPÉÌ DUÁUÀ §AzÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ »ÃVgÀĪÁUÀ ¸ÀÆ¸É PÀ«vÀ FPÉAiÀÄÄ vÀ£ÀUÉ ªÀÄPÀ̼ÁUÀÄwÛ¯Áè CAvÀ ªÀÄ£ÀzÀ°èAiÉÄà PÉÆgÀUÀÄwÛzÀݼÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛ, ªÀiÁªÀjUÉ F §UÉÎ w½¸ÀÄwÛzÀݼÀÄ »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 29/12/2010 gÀAzÀÄ CAzÁdÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0530 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ªÀÄ£À¹£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ OµÀ¢ ¸Éë¹ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄ PÀ«vÁ EªÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ w½zÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ KPÉÆÌÃzÉÝñÀ¢AzÀ PÉÊAiÀÄ°è §rUÉ, ZÀ¥Àà°, PÀ®Äè »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 26/2010 PÀ®A 279, 304[J] L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«. JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ : 29/10/2010 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ.«ÄÃgÁd vÀAzÉ C.CfÃd UÁ°Ã§ ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, G: ¯Áj ZÁ®PÀ. ¸Á: ºÀÄqÀÄV EªÀ£À CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ªÀĺÀªÀÄäzÀ eÁ¥sÀgÀ vÀAzÉ ªÀĸÁÛ£À¸Á§ UÁ°Ã§ªÁ¯É, ªÀAiÀÄ: 15 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèA, G: ¥sÀ¤ðZÀgï PÉ®¸À, ¸Á: ºÀÄqÀÄV EvÀ£ÀÄ alUÀÄ¥ÁàPÉÌ ¥sÀ¤ðZÀgï PÉ®¸ÀPÁÌV ºÉÆÃV §gÀÄwÛzÀÄÝ EAzÀÄ ªÀÄgÀ½ PÀÆædgï fÃ¥À £ÀA:PÉ.J.36.6016 £ÉÃzÀÝgÀ°è §gÀĪÁUÀ gÁwæ 2030 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ alUÀÄ¥Áà ºÀÄqÀV gÉÆÃqÀ ZËQ ¦ÃgÀ qË£À¯ï ºÀwÛgÀ fÃ¥À ZÁ®PÀ DgÉÆæ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ªÀÄ.eÁ¥sÀgÀ FvÀ£ÀÄ fæ£À PɼÀUÉ ¹®ÄQPÉÆAqÀÄ vÀ¯É MqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É fÃ¥À ZÁ®PÀ£ÀÄ CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr fÃ¥À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

PÉÆ¥Àà¼Àf¯Éè UÀAUÁªÀw¥ÀlÖtzÀ ºÀªÀiÁ®gÀPÁ¯ÉÆä ¤ªÁ¹, ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà, ¸ÀÄ«ÄvÀæªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À, ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà zÉêÀªÀÄä UÀAqÀ ¤AUÀ¥Àà E§âgÀÆ ¸Á: E¸ÁèA¥ÀÆgÀÄ UÀAUÁªÀw, AiÀĪÀÄÄ£À¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ¨Áå°ºÁ¼ï vÁ: °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ, UÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ §¸À£ÀUËqÀ ªÀiÁ°¥Ánïï, ¸ÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ CªÀÄgÉÃUËqÀ «ÄnÖ PÉ®ÆègÀÄ, vÁ: °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ EgÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj, ªÀÄ°èPÁdÄð£À EªÀgÀ 6 ªÀµÀðzÀ ¥ÀÄwæ ªÀÄ®èªÀÄä¼À£ÀÄß D¹Û D¸ÉUÁV ¤Ã®ªÀÄä -gÀÄzÀæUËqÀ D²ºÁ¼ï ¸Á: avÁ¥ÀÆgÀÄ, EªÀgÀ 16 ªÀµÀðzÀ ¥ÀÄvÀæ §¸À£ÀUËqÀ vÀAzÉ gÀÄzÀæUËqÀ D²ºÁ¼ï ¸Á:avÁ¥ÀÆgÀÄ EªÀ£ÉÆA¢UÉ ¢£ÁAPÀ 05.04.2010 gÀAzÀÄ gÀºÀ¸ÀåªÁV ªÀÄzÀĪɪÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¸ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ¸Á: avÁ¥ÀÄgÀ vÁ:°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ gÀªÀgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ ºÀ¢Ý ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÀUÁð¬Ä¹zÀÝjAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ gÁdåzÀ «gÀÄzÀ£ÀUÀgÀ f¯Éè qÀ§Äè PÀÄqÀÄ¥ÀwÛ ¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ, ¨Á¯Áf vÀAzÉ dAiÀÄ¥ÀæPÁ±À £ÁAiÀÄÄØ, ºÁªÉÃðµÀÖgï «ÄµÀ£ï ªÀiÁ°ÃPÀ EªÀ£ÀÄ JgÀqÀÄ ºÁªÉÃðµÀÖgï «ÄµÀ£ïUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄUÉ §AzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀzÀ ¹.©.¯ÁqïÓ gÀƪÀiï ¸ÀASÉå:102, £ÉÃzÀÝgÀ°è ¢£ÁAPÀ: 13.12.2010 jAzÀ ªÁ¸ÀÛªÀå ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ºÁªÉÃðµÀÖgï «ÄµÀ£ïUÀ¼ÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀzÉ j¥ÉÃj AiÀÄ°èzÀÄÝzÀÝjAzÀ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉÃeÁgÀĪÀiÁrPÉÆAqÀÄ «¥ÀjÃvÀ ¹UÀgÉÃmï ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzsÀå ¸ÉêÀ£É ªÀiÁqÀÄvÀÛ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¸ÀjAiÀiÁV HlªÀiÁqÀzÉ EgÀÄwÛzÀÄÝzÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ:28.12.2010 gÀAzÀÄ 16.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ, ºÀÈzÀAiÀiÁWÁvÀªÁV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ «.ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ «ÃgÀ¸Áé«Ä £ÁAiÀÄÄØ DAzÀæ ¨ÁåAPï PÁå¶AiÀÄgï ¸Á:PÀgÀlÆgÀÄ, ZÀ£ÉÊ vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:29.12.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è C¸Áé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÆPÀ ±ÁªÀAvÀUÀ¯ï UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, £ÀgÀ¸ÀªÀÄä UÀAqÀ CAiÀÄåtÚ 20 ªÀµÀð EªÀ½UÉ DUÁUÉÎ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ §gÀÄwÛzÀÄÝ JµÀÄÖ vÉÆÃj¹zÀgÀÆ PÀrªÉÄ DV®èªÉAzÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ:28.12.2010 gÀAzÀÄ 11.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¸Éë¹zÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà ¹gÀªÁgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ±ÉÃR¹A¢ü ¸Á:±ÁªÀAvÀUÀ¯ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è C¸Áé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:29.12.2010 gÀAzÀÄ 02.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÁ»Ã¨ï SÁ£ï¸Á§ vÀAzÉ CAiÀÄƧ SÁ£ï ¸Á:±ÀºÁ¨Ázï EªÀ£ÀÄ J¸ï.Dgï.J¸ï SÁ¸ÀV §¸ï¸ÀASÉå:PÉJ.01,r.8551 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀĹÌ-°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ CAPÀıÀzÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ 7 «zÀÄåvï PÀA§UÀ½UÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ PÀA§UÀ¼ÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ «zsÀÄåvï vÀAwºÀjzÀÄ©zÀÄÝ C.Q.gÀÆ:60,000/- £ÀµÀÖªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ eÉ.zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ±ÁSÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄ¹Ì gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:29.12.2010 gÀAzÀÄ 06.45 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ §¸ÀªÀgÁeï vÀAzÉ UÀzÉÝ¥Àà ¸Á:Q¯ÁègÀ ºÀnÖ EªÀ£ÀÄ DmÉÆøÀASÉå:PÉJ.36,J.122 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀiÁ«£À¨Á«-°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ DmÉÆÃzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà 32 ªÀµÀð, ¸Á:gÁA¥ÀÆgÀÄ-¨sÀÆ¥ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁjgÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ gÁªÀÄtÚ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:29.12.2010 gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ CAiÀÄƨï vÀAzÉ C§Äݯï PÀjÃA ¸Á: PÀqÀPÀ¥ÀÆqÀ PÀ£ÀÆð¯ï (J¦) EªÀ£ÀÄ ¯Áj¸ÀASÉå:J¦.24, «.7659 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-ºÉÊzÁæ¨Ázï gÀ¸ÉÛAiÀÄ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ 2£Éà PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß G®èAX¹, AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¸ÀzÉ gÀ¸ÉÛ ¸ÀAZÁgÀPÉÌ CrØAiÀiÁUÀĪÀAvÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®§¢AiÀÄ°è ¤®ÄUÀqɪÀiÁrzÀÝ£ÀÄß UÀªÀÄ£À¹zÀ PÀvÀðªÀå ¤gÀvÀ ¥ÉưøïgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛ ¸ÀAZÁgÀPÉÌ C£ÀÄPÀÆ® ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:29.12.2010 gÀAzÀÄ 18.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ±ÀgÀt¥Àà @ ¥sÁæ¤ì¸ï vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Àà «gÉñÀ vÀAzÉ ªÁ¸À¥Àà, ¯ÉÆÃPÉñÀ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Àà J®ègÀÆ ¸Á:gÉÊvÀ£ÀUÀgÀ PÁåA¥ï EªÀgÀÄ CzÉ PÁåA¥ï ¤ªÁ¹, ºÀĸÉãÀ¥Àà vÁ¬Ä UÁå£ÀªÀÄä EªÀ£ÀÄ °ÃeïUÉ ªÀiÁrgÀĪÀ ¨Á®gÉrØ ºÉÆ®zÀ°è ¨É¼É¢zÀÝ £É°è£À aîUÀ¼À£ÀÄß mÁæPÀÖgï ¯ÉÆÃqï ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ £É®Äè JµÀÖPÉÌ ªÀiÁgÁl ªÀiÁr¢Ý CAvÁ PÉýzÀÄÝ £À£ÀUÉ UÉÆwÛ®è ªÀiÁ°ÃPÀjUÉ UÉÆvÀÄÛ CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÀ©âtzÀ gÁqï¤AzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, ©r¸À®Ä §AzÀ CªÀ£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀgÁzÀ ²æäªÁ¸ï ªÀÄvÀÄÛ azÁ£ÀazÀ EªÀjUÉ PÀnÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ©âtzÀ gÁqï¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁqgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ºÀĸÉãÀ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:29.12.2010 gÀAzÀÄ 18.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ »gÉà ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà, ºÀĸÉãÀ¥Àà vÁ¬Ä UÁå£ÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ ¨Á§Ä @ ²æäªÁ¸À vÁ¬Ä UÁå£ÀªÀÄä J®ègÀÆ ¸Á:gÉÊvÀ£ÀUÀgÀ PÁåA¥ï EªÀgÀÄ CzÉ PÁåA¥ï ¤ªÁ¹, ±ÀgÀt¥Àà @ ¥sÁæ¤ì¸ï vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Àà EªÀ¤UÉ ºÉÆ®zÀ PÉ®¸ÀPÉÌ mÁæPÀÖgï ©qÀĪÀAvÉ PÉýzÀÄÝ, mÁæPÀÖgï SÁ° E®èªÉAzÀÄ ºÉýzÀÝPÉÌ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÀ©âtzÀ gÁqï¤AzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, ©r¸À®Ä §AzÀ CªÀ£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¤UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁqgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ±ÀgÀt¥Àà @ ¥sÁæ¤ì¸ï PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:28.12.2010 gÀAzÀÄ 18.15 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀiÁ£À« ¥ÀlÖtzÀ PÀgÀrUÀÄqÀØ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ £ÀA§gï ¥ÉèÃmï E®èzÉ n«J¸ï ¸ÁÖgï¹n ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÀ ²æà J.ªÀiÁgÉ¥Àà JJ¸ïL ªÀiÁ£À« oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ¤°è¹, zÁR¯ÁwUÀ¼À §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀzÉ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÀzÁÝA @ ¸À°ÃªÀÄ vÀAzÉ £À©¸Á§ 19 ªÀµÀð, ªÉÄøÀ£ï PÉ®¸À ¸Á: £ÀªÀiÁdUÉÃjUÀÄqÀØ ªÀiÁ£À« JAzÀÄ w½¹zÀÄÝ, ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV, «ÃrAiÉÆÃPÉÆãï r«r ¥ÉèÃAiÀÄgï ªÀÄvÀÄÛ ««zsÀ PÀA¥À¤AiÀÄ 5 ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆãïUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ, CªÀÅUÀ¼À zÁR¯ÁwUÀ¼À §UÉÎ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°ÃPÀvÀézÀ §UÉÎ ¸ÀªÀÄ¥ÀPÀðPÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀzÀÝjAzÀ C.Q.gÀÆ:30000/- ªÀiË®åzÀ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï, C.Q.gÀÆ:2000/-ªÀiË®åzÀ r«r ¥ÉèÃAiÀÄgï ºÁUÀÆ C.Q.gÀÆ:8500/-ªÀiË®åzÀ ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆãïUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀ£À£ÀÄß §A¢ü¹, ªÀiÁ£À« oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

C²èî avÀæ ¥ÀæzÀ±Àð£À ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ C²èî avÀæ ¥ÀæzÀ²ð¸ÀÄwÛzÀÝ ¸ÀÄ¥ÀgÀ ªÀiÁPÉðl£À°ègÀĪÀ ªÀÄÆ« ¯ÁåAqÀ «rAiÉÆà xÉÃlgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr «rAiÉÆà xÉÃlgÀ ªÀiÁ°PÀ zÀÄUÁð¥Àæ¸ÁzÀ vÁAqÀÆgÀPÀgï, C²èî avÀæ «Që¸ÀÄwÛzÀÝ 8 d£ÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹zÀÄÝ, C²èî avÀæ ¥ÀæzÀ²ð¸À®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ 1) ¥ÀAiÉÆägï PÀA¥À¤AiÀÄ JA¦è¥sÀAiÀÄgÀ 2) ¥ÀAiÉÆägï PÀA¥À¤AiÀÄ r.«í.r ¥ÉèÃAiÀÄgï, 3) ¥ÀAiÉÆägï PÀA¥À¤AiÀÄ r.«í.r jªÉÆÃl PÀAmÉÆæïï 4) MAzÀÄ n.«í jªÉÆÃl PÀAmÉÆæî, 5) MAzÀÄ C²èî avÀæzÀ ¹.r PÁå¸ÉÃl 6) MAzÀÄ nPÉÃl §ÄPÀ CzsÀð G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀÄÝ 7) £ÀUÀzÀÄ ` 440/- »ÃUÉ MlÄÖ ` 3220/- ªÀiË®åzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¯ÁVzÉ. F PÀÄjvÀÄ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C²èî avÀæ ¥ÀæzÀ±Àð£À ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ C²èî avÀæ ¥ÀæzÀ²ð¸ÀÄwÛzÀÝ ¸ÀÄ¥ÀgÀ ªÀiÁPÉðl£À°ègÀĪÀ ¸ÀÆAiÀÄð «rAiÉÆà xÉÃlgÀ zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀÆAiÀÄð «rAiÉÆà xÉÃlgÀ D¥ÀgÉÃlgï ¦AlÄ ZÀªÁít ªÀÄvÀÄÛ C²èî avÀæ «Që¸ÀÄwÛzÀÝ 1) gÀ«gÁd vÀAzÉ zsÀªÀÄð¹AUÀ, 2) ±ÁQÃgÀ vÀAzÉ ªÉÄÊdĢݣÀ EªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹zÀÄÝ, C²èî avÀæ ¥ÀæzÀ²ð¸À®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ 1) ¥ÀAiÉÆägï PÀA¥À¤AiÀÄ r.«í.r ªÀÄvÀÄÛ 2) MAzÀÄ C²èî avÀæzÀ ¹.r PÁå¸ÉÃl 3)MAzÀÄ nPÉÃl §ÄPÀ CzsÀð G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀÄÝ 4) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 80/- »ÃUÉ MlÄÖ ` 1020 /-ªÀiË®åzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¯ÁVzÉ. F PÀÄjvÀÄ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀĪÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æêÀÄw ªÀĺÁzÉë UÀAqÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ ¸Á|| UÉÆ®ègÀUÀ°è UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ £À£Àß ªÀÄ£É ¨ÁV® Qð ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt ` 8000/- 2) Q« N¯É 2 ªÀiÁ¹, 3) ºÀÄqÀÄV£À ªÀÄÄgÀÄ 3 ªÀiÁ¹, 4) MAzÀÄ vÁ½ ¹A¦ ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆßAzÀÄ vÁ½ JgÀqÀÄ ¸ÉÃj 5 ªÀiÁ¹ MlÄÖ 1 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ CAzÁdÄ ` 23000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ.CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà «ÄtdV ¸Á|| UÁfÃ¥ÀÆgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, ªÀ¼ÀPÉÃj, vÉÃd¹é¤, vÉÃd¹é¤ vÁ¬Ä, ªÀÄ°èPÁdÄð£À gÉÆÃtzÀ, E£ÀÆß 4-5 d£ÀgÀÄ £À£ÀߣÀÄß C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV AiÀiÁªÀÅzÉÆà CqÀ«AiÀÄ°ègÀĪÀ MAzÀÄ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è CPÀæªÀÄ §AzsÀ£ÀzÀ°è ElÄÖ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ eÉêÀVðAiÀÄ°è ©lÄÖ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt £À£ÀUÉ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV CPÀæªÀÄ §AzsÀ£ÀzÀ°è ElÄÖ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¸À®è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ° ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀĪÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ vÀAzÉ vÀªÀÄ£À¥Áà, ¸Á|| ¨sÀªÁ¤ £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, ¨ÁåAPÀ D¥sÀ §gÉÆÃqÁ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¤°è¹zÀ £À£Àß »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ¥sÁå±À£À ¥Àè¸ï £ÀA: PÉJ 05 E«í 6077 CAzÁdÄ ` 25,000/- ªÀiË®åzÀÝ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, PÀ¼ÀĪÁVgÀĪÀ £À£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ºÀÄqÀÄQ¹ PÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ «£ÀAw. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

zÀgÉÆÃqÉ ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà «±Á® vÀAzÉ ¸ÀĨsÁ±À £ÀªÀgÀAUÀ ¸Á|| dUÀvÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, £À£Àß ¸ÉßûvÀgÁzÀ UÀÄAqÀÄ ¥sÀgÀvÁ¨Á¢, ªÀÄvÀÄÛ C«£Á±À ºÉÆ®Ø gÀªÀgÀ eÉÆvÉ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ ¤AwzÁÝUÀ 1) ¥ÀÄlÄÖ §¸ÀªÀ£ÀUÀgÀ, 2) ¨ÁA¨É ¸ÀvÁå, 3) ªÀÄÆUÀ ªÀįÁå, 4) ¸ÀwõÀ ªÀiÁ¯É, 5) gÁdÄ ªÀĮ̥Àà D¼ÀAzÀ, 6) ¥Àæ¢Ã¥À ¨sÁ¸ÀÌgÀ, 7) «PÁ¸À ¨sÁ¸ÀÌgÀ E¤ßÃvÀgÀ 4-5 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á|| UÀÄ®§UÁð §AzÀÄ £À£ÀUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¨ÁA¨É ¸ÀvÀå, ªÀÄÆUÀ ªÀįÁå EªÀgÀÄ DAiÀÄÄzsÀ¢AzÀ ºÀ¯Éè ªÀiÁr PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä AiÀÄwß¹gÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄÆUÀ ªÀįÁå FvÀ£ÀÄ £À£Àß ¸ÁåªÀĸÀAUÀ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉƨÉÊ® CAzÁdÄ ` 13,100/- ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁA¨É ¸ÀvÁå FvÀ£ÀÄ £À£Àß MAzÀÄ vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ ¯ÁPÉÃl CAzÁdÄ ` 21,000/- ªÀiË®åzÀÝ£ÀÄß PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt ªÀiÁ£ÀågÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

Wednesday, December 29, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 29/12/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 29-12-2010

d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 112/2010, PÀ®A 307, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-¢£ÁAPÀ : 27-12-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ CdÄð£À ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð eÁ: ªÀqÀØgÀ G: PÁgï ZÁ®PÀ ¸Á: d£ÀªÁqÀ EvÀ£ÀÄ gÁwæ 8 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ d£ÀªÁqÁ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÁUÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ¨Á§Ä vÀAzÉ «ÃgÀ¥ÀuÁÚ ¥À£Áì¯É ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: d£ÀªÁqÀ ºÁUÀÆ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ®PÀëöät ªÀqÀØgÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð eÁ: ªÀqÀØgÀ ¸Á: d£ÀªÁqÀ EªÀj§âgÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÀ£À vÀªÀÄä£À «µÀAiÀÄzÀ°è CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÉÆrè¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¨sÁUÀPÉÌ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. ºÀtªÀÄAvÀ ªÀqÀØgÀ EvÀ£ÀÄ MwÛ »r¢gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹®PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/2010, PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ: 21-12-2010 gÀAzÀÄ 1045 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ PÀjñÁä UÀAqÀ CdAiÀÄ ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÉÆÖÃªï ºÉÆwÛ¸ÀĪÁUÀ CPÀ¹äPÀªÁV ¸ÉÆÖªÀ CxÀªÁ CzÀgÀ §£Àð® ¸ÉÆàÃlUÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ªÉÄʬÄUÉ ºÀwÛ ªÉÄʸÀÄlÄÖPÉÆArzÀjAzÀ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV C°è aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt ªÀÄgÀ½ ¢£ÁAPÀ; 22-12-10 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ 28-12-10 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉUÉ PÀjñÁä EªÀ¼ÀÄ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CªÀ¼À ¸Á«£À°è AiÀiÁªÀÅzÉ vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è. JAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸Áé«Ä²æà UÀAqÀ ¸Á£ÀÄ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð eÁ: ªÀiÁAUÀgÀªÁr ¸Á: UÉƪÀAr mÁmÁ £ÀUÀgÀ ªÀÄÄA§¬Ä (JªÀÄ.J¸À) EªÀgÀ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 181/2010 PÀ®A 279 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 28/12/2010 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzï ªÀÄPÀÆâ¯ï vÀAzÉ ªÀĺÀäzï ºÀ¤Ã¥sï, ªÀAiÀÄ: 58 ªÀµÀð, ¸Á eɸÁÌA PÀZÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0630 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ ZÁ®PÀ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd G: ¸ÀA:JªÀÄ.ºÉZï-12/rE-9599 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀĺÁ«ÃgÀ ¨ÉƪÀÄäUÉÆAqÉñÀégÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ gÉïÉé ¥ÉƯï PÀA§PÉÌ rQÌ¥Àr¹ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10,000 gÀÆ. «zÀÄåvï PÀA§ £ÀµÀÖ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀHj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 92/2010 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ: 28/12/2010 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀ ±ÀªÀÄð ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð eÁ: J¸ï.¹ ¸Á: PÀ¥À¯Á¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÁzÀ DgÉÆæ 1] £ÁUÉñÀ vÀAzÉ «oÉÆèÁ PÁA¨Éî 2] ©üêÀÄ vÀAzÉ £ÁUÉñÀ PÁA¨Éî E§âgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ «£ÁPÁgÀt CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀwUÉ PÁ°¤AzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 65/2010 PÀ®A 324, 504, eÉÆvÉ 34 L,¦,¹ :-
¢£ÁAPÀ : 28/12/2010 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ eÉʧģÀ©Ã UÀAqÀ gÀ¹ÃzÀSÁ£À ¥Á±ÁSÁ£À ªÀAiÀÄ; 50 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G; ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á; gÁAiÀÄ¥À½î vÁ; OgÁzÀ(©) EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÉÊeÁzÀ©Ã UÀAqÀ C¤Ã¸ÀSÁ£À EªÀ¼ÀÄ PÀ¸À UÀÆr¹ £ÀªÀÄä ¨sÁUÁ¢AiÀĪÀgÁzÀ DgÉÆæ RªÀÄgÀ¥Á±Á UÀAqÀ ¸ÉÊ,D¥sÀ¸ÀgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÄß ªÀÄƪÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: gÁAiÀÄ¥À½î vÁ: OgÁzÀ[©] EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÉÆqÉUÉ ºÀaÑzÀÝjAzÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRzÀ §®UÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ PÉÊ ªÀÄĶ׬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 205/2010 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹. eÉÆÃvÉ 187 L.JªÀiï.DPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 28/12/2010 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ ¦gÁf ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ: ®A¨Át ¸Á; «ÄgÀR® xÁAqÁ EªÀgÀÄ DgÉÆæ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ¸ÁUÀgÀ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð ¸Á: «ÄgÀR® EvÀ£À DmÉÆà mÁæ° £ÀA.JªÀiï.ºÉZï.13/Dgï.6783 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ ZÁ®PÀ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤±ÀÑPÁ¼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄä¯É ¥À°ÖªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj WÀl£É¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 66/2010 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L,¦,¹ ;-
¢£ÁAPÀ : 28/12/2010 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ RªÀÄgÀ¥Á±Á UÀAqÀ ¸ÉÊ.C¥sÀ¸Àgï ªÀAiÀÄ; 50 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G; ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á ; gÁAiÀÄ¥À½î vÁ; OgÁzÀ(©) EªÀgÀ ¨sÁUÁ¢AiÀĪÀ¼ÁzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ eÉʧģÀ© UÀAqÀ gÀ¹ÃzÀSÁ£À ºÁUÀÆ E£ÀÄß LzÀÄ d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: gÁAiÀÄ¥À½î vÁ; OgÁzÀ [©] EªÀgÀÄ GzÉÝñÀ ¥ÀƪÀðPÀªÁV ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ »AzÉ PÀ¸À ºÁQzÁUÀ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁ𢠫ZÁj¹zÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊ ªÀÄĶ׬ÄAzÀ ªÉÄÊAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ, JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 147/2010, PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26/12/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄAUÀ¯Á¨Á¬Ä UÀAqÀ ¥Àæ¨sÀÄgÁªÀ ºÉÆüÀPÀgÀ ¸Á: ªÀÄÄQð ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À CAUÀ¼ÀzÀ°è PÀĽwzÁÝUÀ DgÉÆæ PÀªÀļÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¸ÀÄzsÁªÀÄ ºÁUÀÄ E£ÀÄß E§âgÀÄ ¸Á: ªÀÄÄQð EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄÝ PÀ°è¤AzÀ ¨É£Àß°è ºÁUÀÄ PÉʬÄAzÀ JzÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 112/2010, PÀ®A 279, 427 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28/12/10 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0615 UÀAmÉUÉ C¥ÀjavÀ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA PÉ.J.39/4566 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̽fvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ aAZÉÆýî PÀqɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ UÁA¢ü ZËPÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ qÁ ¨Á¨Á ¸ÁºÉç CA¨ÉÃqÀÌgÀ ¸ÀAWÀzÀ ªÀÄÆgÀÄ ªÀĽUÉUÀ½UÉ rQÌ ªÀiÁr CAzÁdÄ 8 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ºÁ¤ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 182/2010, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀÄ«í JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ: 28/12/2010 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ CmÉÆÃjPÁë ZÁ®PÀ vÀ£Àß CmÉÆêÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ a¢æ-ªÉÄÊ®ÆgÀ ¨ÉÊ¥Á¸ï gÉÆr£À ªÉÄÃ¯É ¥À°ÖAiÀiÁV gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©zÀÝ PÁgÀt CmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw, 18 ªÀµÀð ¸Á: ±ÀªÀIJïÁ¥ÀÆgÀ [J¦] ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ E§âjUÉ ¨sÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁUÁAiÀÄUÀ¼ÁVªÉ. C¥ÀWÁvÀªÁzÀ £ÀAvÀgÀ CmÉÆÃZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉÆà ZÁ®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ:28.12.2010gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4.30 UÀAmÉUÉ PÀgÀrUÀÄqÀØ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ £ÀA§gï¬Ä®èzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛzÀÝ ¸ÀzÁÝA @ ¸À°ÃA vÀAzÉ £À©¸Á§, 19 ªÀµÀð, G: ªÉÄøÀ£ï PÉ®¸À ¸Á: £ÀªÀiÁdUÉÃj UÀÄqÀØ, ªÀiÁ£À« FvÀ£À£ÀÄß ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄðzÀÝ JJ¸ïL. ²æà ªÀiÁgÉ¥ÀàgÀªÀgÀÄ ¤°è¹ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁV GvÀÛgÀ ¤ÃqÀzÀÝjAzÀ DvÀ¤AzÀ 1)£ÀA§gï E®èzÀ n«J¸ï ¸ÁÖgï ¹n ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï, EAd£ï £ÀA§gï£ÀÄß ¥ÀÆwðAiÀiÁV C½¹ ºÁQzÀÄÝ, ZÉ¹ì £ÀA§gï JAr625 PÉJ¥sï5JPïì61J¯ï50658 C.Q.gÀÆ.30,000/- 2)AiÀiÁªÀÅzÉà zÁR¯É ¥ÀvÀæUÀ½®èzÀ «rAiÉÆÃPÁ£ï r«r ¥ÉèÃAiÀÄgï ªÀiÁqÀ¯ï r«r 5002 C.Q.gÀÆ.2000/- ªÀÄvÀÄÛ 05 ««zsÀ PÀA¥À¤UÀ¼À ªÉÆèÉÊ¯ï ¥sÉÆãïUÀ¼ÀÄ C.Q.gÀÆ.5,500/- EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀgÀªÁV ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉPÉÊUÉÆArzÀÄÝ, CgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄ


 

    ¢£ÁAPÀ:28.12.2010gÀAzÀÄ gÁwæ 7.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀnÖ-°AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÉÄâ£Á¥ÀÄgÀ ºÀwÛgÀ CgÉÆæ ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ vÉÆêÀıɥÀà 20 ªÀµÀð, ¸Á: ¤¯ÉÆÃUÀ¯ï FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.36/Cgï2730£ÉÃzÀÝgÀ°è ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ£ÀÄß »AzÉ PÀÆj¹PÉÆAqÀÄ ªÉÄâ£Á¥ÀÄgÀPÉÌ zÀÄgÀÄUÀªÀÄä zÉëUÉ PÁ¬ÄPÉÆqÀ®Ä ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ UÁrAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ wgÀÄ«£À°è ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ¹ÌqÁØV ©zÀÄÝ E§âjUÀÆ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀ §UÉÎ ²æà CªÀÄgÉñÀgÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ, CgÉÆæ ¤AUÀ¥Àà£À£ÀÄß ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ¢AzÀ gÁAiÀÄZÀÆjUÉ MAiÀÄÄåªÁUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É.


 

        ¢£ÁAPÀ:27.12.2010gÀAzÀÄ gÁwæ 7-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢:28.12.10gÀ ¨É½UÉÎ 0630 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è UÀÄgÀUÀÄAmÁ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ UÀAUÀªÀÄä vÉÆÃlzÀ°è §¸À¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà gÁªÀÄgÀnÖ 23ªÀµÀð, PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á: UÀÄgÀUÀÄAmÁ FvÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ PÉ®ªÀÅ ¢£ÀUÀ¼À »A¢¤AzÀ ºÉÆmÉÖ£ÉÆëzÀÄÝ 8-10 ¢£ÀUÀ½UÉƪÉÄä §gÀÄwÛzÀÝ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀzÀÝjAzÀ ºÁUÀÆ vÀ£ÀUÉ JgÀqÀÄ ºÉtÄÚªÀÄPÀ̽ªÉ CAvÁ ¨ÉÃeÁgÁV ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀ §UÉÎ ²æà CªÀÄgÀ¥ÀàgÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

        ¢£ÁAPÀ:16.12.2010gÀAzÀÄ gÁwæ 11.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¤¯ÉÆÃUÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ°è ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀÄ:®Qëöä 16 ªÀµÀð, PÀ¥ÀÄà §tÚ, JvÀÛgÀ-4.00¦Ãmï, ¸ÁzsÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ, PÀ¥ÀÄà PÀÆzÀ®Ä, zÀÄAqÀĪÀÄÄR, GzÀÝ£ÉAiÀÄ ªÀÄÆUÀÄ, ¤Ã° §tÚzÀ ¹ÃgÉ GlÄÖPÉÆArzÀÄÝ, PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ¼É FPÉAiÀÄÄ ªÉƺÀgÀA ºÀ§â £ÉÆÃqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÁ¥Á¸ÀÄì ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ CA¢¤AzÀ ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV ¹QÌgÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ¢:28.12.10gÀAzÀÄ ²æà ªÀiË®¥ÀàgÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

¸ÀAZÁj oÁuÉ :²æà gÁd±ÉÃRgÀ vÀAzÉ UÀÄgÀıÁAvÀ¥Àà ¥ÁªÁr ¸Á: CvÀ£ÀÆgÀ vÁ: C¥sÀd®¥ÀÆgÀ f: UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ zsÀªÀÄðtÚ E§âgÀÄ PÀÆr ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ32 « 538 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ UÀAeï ¢AzÀ ºÀĪÀiÁߨÁzÀ jAUï gÉÆÃqÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÀªÀÄðtÚ FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPï ºÉÆqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ eÁj©zÀÄÝ E§âjUÀÆ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVªÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀAZÁj oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

¸ÀAZÁj oÁuÉ :²æà ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÉêÀt¹zÀÝ¥Àà ¥ÁnÃ¯ï ¸Á: gÉÆÃeÁ (©) UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, £Á£ÀÄ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ zÀUÁð PÀqɬÄAzÀ §AzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ 32 « 6494 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£Àß ¸ÉÊPÀ®UÉ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹, £À£ÀUÉ UÁAiÀÄUÉƽ¹ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀAZÁj oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

zÀgÉÆÃqÉ ¥ÀæPÀgÀt :-

ZËPÀ oÁuÉ :gÁfêÀ UÁA¢ü £ÀUÀgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ zÀgÉÆÃqÉ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆAZÀÄ ºÁQ PÀĽwzÀÝ 1) C£ÀégÀ ±ÀºÁ vÀAzÉ UÀÄ®eÁgÀ ±ÀºÁ ¸Á: d¯Á®ªÁr §qÁ gÉÆÃeÁ UÀÄ®§UÁð, 2) ªÀĺÀäzÀ ±ÉÆúɧ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ gÀÄPÉÆä¢Ý£ï ¥ÀmÉî ¸Á:SÁj ¨Ër ªÉÆ«ÄãÀ¥ÀÆgÀ UÀÄ®§UÁð 3) C§ÄÝ® SÁ¢ügÀ vÀAzÉ ±ÉÃR ¥sÁgÀÄPÀ ±ÉÃR ¸Á: PÁ° UÀĪÀÄäd bÉÆÃmÁ gÉÆÃeÁ UÀÄ®§UÁð 4) C§ÄÝ® CfêÀÄ vÀAzÉ C§ÄÝ® CfÃd §ºÁzÀÄÝgÀ ¸Á: SÁj ¨Ër ªÉÆëģÀ¥ÀÆgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ²æà ªÀiÁtÂPÀ¥Àà ¦.J¸ï.L (C«) ZËPÀ oÁuÉ UÀÄ®§UÁð ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »r¢zÀÄÝ M§â DgÉÆævÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀjAzÀ 1 PÀ©âtzÀ gÁqÀÄ, 10 ¥Áè¹ÖPï ºÀUÀÎ, 4 PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ §mÉÖ, 1 PÀ©âtzÀ vÀ®ªÁgÀ, SÁgÀzÀ ¥ÀÄr ªÀÄvÀÄÛ 1 dA¨Áå ªÀ±À¥Àr¹PÉƼÀî¯ÁVzÀÄÝ F PÀÄjvÀÄ ZËPÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

Tuesday, December 28, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 28-12-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 28-12-2010
ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 128/2010 PÀ®A 328 L¦¹ & 32, 34 PÉ.E DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 27-12-10 gÀAzÀÄ DgÉÆæ §¤ì vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ªÀiÁAUÀgÀªÁr ¸Á: ¢Ã£À zÀAiÀiÁ¼À £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀEvÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ PÀ¥ÀÄà lƧzÀ°è ¹A¢AiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DvÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ C°èAzÀ CªÀ£ÀÄ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ C°¸Á§ ¦.J¸À.L (PÁ.¸ÀÄ) ªÀiÁPÉðl oÁuÉ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 129/2010 PÀ®A 323, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27-12-10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ G¸Áä£À vÀAzÉ C§ÄÝ¯ï ®wÃ¥sÀ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, ¸Á: CgÀPÀlUÀ°è ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀ ¹Ãn ¯ÁqÀÓ ºÀwÛgÀ ¸ÁUÀgÀ ¸À«ð¹ ¸ÉAlgÀ ºÀwÛgÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ ¤AvÁUÀ C°èUÉ DgÉÆæ ¦ügÁ¸ÀvÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ R°Ã® ¸Á: £ÀÆgÀSÁ vÁ°ÃªÀÄ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¸Á¯É vÀĪÀÄä ¥ÀºÀ¯É QgÁ¬Ä¸É gÀºÉ¸ÉÆ WÀgÀPÀÆ £À» D£Á DAiÉÄvÀÆ vÉgÉPÉÆ eÁ£À¸É ªÀiÁgÀzÉÃvÉ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ vÀ£Àß PÉÊ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÀqÉ ¨sÀPÀ½AiÀÄ°è JgÀqÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ¸À® ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 110/2010 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27/12/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫ÃgÀ±ÉnÖ vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀ £ÁAiÀÄPÀÄgÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÀ, ¸Á: §¹gÁ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÄ EvÀ£À CtÚ E§âgÀÄ PÉÆrPÉÆAqÀÄ ©üêÀıÁå EvÀ£À ºÉÆÃmÉ®UÉ ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ DgÉÆæ ©üêÀıÁå vÀAzÉ FgÀuÁÚ ¤uÉð eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: §¹gÁ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £À£ÀUÉ PÉÆqÀĪÀ 2100=00 gÀÆ PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ DgÉÆæUÉ 2100=00 gÀÆ PÉÆlÖ£ÀÄ DzÀgÀÆ CºÀ DgÉÆæ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ FgÀuÁÚ ¤uÉð eÁw: PÀÄgÀħ EvÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¢£À ¨sÁUÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ ºÁUÀÄ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è PÁ°¤AzÀ MzÀÝ£ÀÄß ºÁUÀÆ E£ÉÆßçâ DgÉÆæ ¥ÀArvÀ vÀAzÉ FgÀuÁÚ ¤uÉð eÁw: PÀÄgÀħ ¸Á: §¹gÁ¥ÉÆgÀ JA§ÄªÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ JqÀPÁ® ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 111/2010 PÀ®A 341, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27/12/10 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀ £ÁAiÀÄPÀÄgÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 3 d£À J®ègÀÆ ¸Á: §¹gÁ¥ÉÆgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁ𢠩üêÀıÁå vÀAzÉ FgÀuÁÚ ¤uÉð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: §¹gÁ¥ÀÆgÀ EvÀ£À ºÉÆÃmÉ®UÉ §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆævÀjUÉ F »AzÉ ZÀºÁ PÀÄrzÀ ºÀt 2285=00 gÀÆ §ºÀ¼À ¢ªÀ¸À D¬ÄvÀÄ PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÁUÀ ¤£ÀUÉ AiÀiÁªÀzÀÄ ºÀt PÉÆqÀĪÀ¢® èE£ÉÆßAzÀÄ ¸Áj PÉýzÀgÉ ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CAV »rzÀÄ J¼ÉzÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 221/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 27/12/2010 gÀAzÀÄ gÁ.ºÉ.£ÀA 09gÀ ªÉÄÃ¯É ZÀAqÀPÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ PÀ¯Á® gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¢Ã¥À vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀ½î, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ ºÉAqÀwAiÉÆA¢UÉ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ M§â C¥ÀjavÀ »gÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊPÀ®PÉÌ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¤°è¸ÀzÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 112/2010 PÀ®A 326, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26-12-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ¯ï 6 UÀAmÉUÉ d£ÀªÁqÀ UÁæªÀÄzÀ CAdªÀiÁä UÀAqÀ ºÀtªÀÄAvÀ EªÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ CdÄð£À ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: ªÀqÀØgÀ, ¸Á: d£ÀªÁqÀ EvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ zsÀ£ÀgÁeï ªÀAiÀÄ: 12 ªÀµÀð, EªÀ¤UÉ J ¨sÁqÁå £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ½UÉ ®ªï ªÀiÁqÀÄwÛ CAvÁ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 27-12-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¨Á§Ä FgÀ¥ÀuÁÚ ¥À£Áì¯É ºÁUÀÆ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ®PÀëöät E§âgÀÆ eÁw: ªÀqÀØgÀ, ¸Á: d£ÀªÁqÁ EªÀj§âgÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ DgÉÆævÀjUÉ KPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ýj CAvÁ ºÉýzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¤£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ zsÀ£ÀgÁeï EvÀ£ÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¼À eÉÆvÉ ®ªï ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É DvÀ¤UÉ ºÉüÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ºÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £À£Àß vÀªÀÄä E£ÀÆß ¸ÀtÚªÀ¤zÁÝ£É DvÀ£ÀÄ ºÉÃUÉ ®ªï ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ ºÉýzÁUÀ DgÉÆæ ¨Á§Ä FgÀ¥ÀuÁÚ ¥À£Áì¯É EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÆrè¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄA¨sÁUÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ£ÀÄ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ:27.12.2010 gÀAzÀÄ 14.45 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ mÁæPÀÖgï¸ÀASÉå:PÉJ.36,n©.4268 mÁæ°¸ÀASÉå: PÉJ.36, nJ.2955 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÀlÖtzÀ d»ÃgÀÄ¢ÝÃ£ï ªÀÈvÀÛ-ºÀ¼É §¸ï¤¯ÁÝt gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ «Ä¤«zsÁ£À ¸ËzsÀ ºÀwÛgÀ n«J¸ï ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀASÉå:PÉJ.04,E«.64 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£À°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ E§âgÀÆ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ °AUÀ¥Àà 25 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀÆ«£ÀºÉqÀV EªÀ£À ªÉÄÃ¯É mÁæPÀÖgï UÁ° ºÁAiÀÄÄݺÉÆÃVzÀÝjAzÀ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄgÁAiÀÄ 30 ªÀµÀð, ¸Á:ZÀlß½î vÁ:±ÀºÁ¥ÀÆgÀÄ EªÀ¤UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ±ÀgÀt¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:26.12.2010 gÀAzÀÄ 13.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ²æà ªÀiÁ£À¥Àà ªÀdÓ¯ï ±Á¸ÀPÀgÀÄ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ gÀªÀgÀÄ, f¯Áè/vÁ®ÆPÀ ¥ÀAZÁAiÀÄvï ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤«ÄvÀå ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滸À®Ä DªÀÄ¢ºÁ¼ï UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉÃn ¤ÃrzÁUÀ DªÀÄ¢ºÁ¼ï UÁæªÀÄzÀ CªÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ¸Á:DªÀÄ¢ºÁ¼ï ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÀÛ ¤AwzÁÝUÀ DªÀÄ¢ºÁ¼ï UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ PÉAZÀ¥Àà Dgï.JA.¦ qÁPÀÖgï ºÁUÀÆ EvÀgÉ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ F PÉëÃvÀæzÀ°è K£ÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁr¢Ýà ? E°èUÉ AiÀiÁPÉ §A¢ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ ©r¸À®Ä §AzÀ CªÀÄgÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀjUÀÆ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ CªÀÄgÀ¥Àà ¢£ÁAPÀ:27.12.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:26.12.2010 gÀAzÀÄ 16.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Àà 55 ªÀµÀð, ¸Á: ¥ÀUÀqÀ¢¤ß ¥ÉÊPÁåA¥ï EªÀ£ÀÄ, eÉrJ¸ï ¥ÀPÀëzÀ PÁAiÀÄðPÀvÀð¤zÀÄÝ, ªÀÄvÀzÁ£À PÉÃAzÀæzÀ°è ªÀÄvÀZÀ¯Á¬Ä¹ ªÁ¥Á¸ï §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ CzÉ PÁåA¥ï ¤ªÁ¹UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÁAUÉæ¸ï ¥ÀPÀëzÀ PÁAiÀÄðPÀvÀðgÁzÀ zÉÆqÀØ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà, gÁªÀÄgÀrØ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄgÉrØ, ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ ¸ÀħâAiÀÄå, UÀuÉñÀ vÀAzÉ ±ÉõÀVjgÁªï, «±Àé£ÁxÀAiÀÄå vÀAzÉ ¥ÀA¥Á¥ÀvÉAiÀÄå, §¸ÀªÀgÁeï vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, eÁw¤AzÀ£É ªÀiÁr CªÀªÀiÁ£À UÉƽ¹, PÉÊUÀ½AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ lªÀ¯ï¤AzÀ PÀÄwÛUÉ »ZÀÄQ PÉƯɪÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:27.12.2010 gÀAzÀÄ AiÀĪÀÄÄ£À¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:26.12.2010 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ zÉÆqÀØ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà ¸Á:¥ÀUÀqÀ¢¤ß PÁåA¥ï EªÀ£ÀÄ PÁAUÉæ¸ï PÁAiÀÄðPÀvÀð¤zÀÄÝ, ªÀÄvÀzÁ£À PÉÃAzÀæzÀ°è ªÀÄvÀZÀ¯Á¬Ä¹ ªÁ¥Á¸ï §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ CzÉ PÁåA¥ï ¤ªÁ¹UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ eÉr(J¸ï) ¥ÀPÀëzÀ PÁAiÀÄðPÀvÀðgÁzÀ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ¥Àà vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà, gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Àà, ±ÀgÀt§¸ÀªÀ vÀAzÉ AiÀĪÀÄÄ£À¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Àà EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¤Ã£ÀÄ PÁAUÉæ¸ï ¥ÀgÀªÁV ºÉÃUÉ ¥ÀæZÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛ CAvÁ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:27.12.2010 gÀAzÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:27.12.2010 gÀAzÀÄ 08.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ £ÀgÀ¹AºÀ vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ¥Àà ¸Á:D®ÆÌgÀÄ EªÀ£ÉÆA¢UÉ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄÆPÀ¥Àà vÀAzÉ ¸Á° ¸ÉÆêÀÄtÚ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 16 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ:26.12.2010 gÀAzÀÄ JvÀÄÛUÀ½UÉ ¤ÃgÀÄ PÀÄr¸À®Ä eÁUÀ ©nÖ®èªÉAzÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, £ÀgÀ¹AºÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 7 d£ÀjUÉ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹, fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ £ÀgÀ¹AºÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:27.12.2010 gÀAzÀÄ 08.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀįÉèñÀ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄtÚ ¸Á:D®ÆÌgÀÄ EªÀ£ÉÆA¢UÉ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ªÉAPÉÆç vÀAzÉ ±ÀA§Ä £ÀgÀ¸ÀtÚ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 6 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ:26.12.2010 gÀAzÀÄ JvÀÄÛUÀ½UÉ ¤ÃgÀÄ PÀÄr¸À®Ä eÁUÀ ©nÖ®èªÉAzÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ªÉAPÉÆç ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 6 d£ÀjUÉ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹, fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ªÀįÉèñÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÆPÀ zÉÆAqÀA§½ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ²ªÀgÁeï vÀAzÉ ©üêÀÄgÁAiÀÄ £ÁAiÀÄPÀ dPÀÌ®¢¤ß EªÀgÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉÃð¸ÀASÉå:163 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¨É¼É¢zÀÝ vÉÆUÀj¨É¼ÀUÉ ¢£ÁAPÀ:25.12.2010 gÀAzÀÄ 13.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQvÀUÀÄ°, vÉÆUÀj¨É¼É¸ÀÄlÄÖ C.Q.gÀÆ:42,000/- £ÀµÀÖ ¸ÀA¨sÀ«¹gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ²ªÀgÁeï ¢£ÁAPÀ:27.12.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉAiÀÄ°è DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt :-

PÀÄAZÁªÀgÀA oÁuÉ :²æà ªÉÆUÀ®¥Àà vÀAzÉ CrªÉ¥Àà ªÀiÁåvÀj ¸Á|| ªÉAPÀmÁ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ EvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉAqÀw UÀÄqÀ¥À½î UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÁ¬Ä ¸ÀAUÀªÀÄä EªÀ¼ÀÄ ²æäªÁ¸À EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ºÀÄ®Äè vÀgÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ, ºÉÆ®zÀ°è vÀªÀÄä£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¥sÀįÉÃAzÀæ EvÀ£ÀÄ £À£Àß vÁ¬Ä ¸ÀAUÀªÀÄä½UÉ gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄ CAvÁ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, £À£Àß ºÀwÛgÀ gÀÆ¥Á¬Ä E¯Áè CAvÁ CA¢zÀPÉÌ ¥sÀįÉÃAzÀæ£ÀÄ EvÀ£ÀÄ CªÀ¼À PÉÆgÀ¼À°zÀÝ UÀÄAr£À ¸ÀgÀ ºÀjzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀ¼À ªÉÄÃ¯É PÀ®Äè JwÛ ºÁQ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À®è¹zÀ ¸ÁgÁA¸ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀÄAZÁªÀgÀA oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÁr oÁuÉ :²æà AiÀÄÆ£ÀƸÀ «ÄAiÀiÁ vÀAzÉ ªÀÄ»ªÀÄÆzÀ «ÄAiÀiÁ ¥ÁågÉ ¸Á: gÁªÀÇgÀ gÀªÀgÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß vÀAzÉ ªÀÄ»ªÀÄÆzÀ «ÄAiÀiÁ RtÂUÉ ºÉÆÃV C°è PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ §eÁ§ ¹àÃjÃl £ÀA.PÉ..J.02 EE 1477 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆgÀnÖzÁÝUÀ gÁªÀÇgÀ PÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA. PÉ.J.32/9350 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ±À©âgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÁr oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

Monday, December 27, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 27-12-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 27-12-2010
d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 111/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 26-12-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ±ÁªÀÄuÁÚ ¨ÉÆqÀPÉ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÑ£À ¸Á: DtzÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ f¯Áè ªÀÄvÀÄÛ vÁ®ÆèPÁ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ZÀÄ£ÁuÉAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ vÀªÀÄä ªÀÄvÀªÀ£ÀÄß UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ ªÀÄvÀUÀmÉÖAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÀÄgÀ½ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ §gÀ®Ä ©ÃzÀgÀ - ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-38/ºÉZï-0448 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ EzÀgÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄÆVUÉ, vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÄdPÉÌ ¸ÁzÁ gÀPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 350/2010 PÀ®A 341, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26/12/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà £ÁUÀUÉÆAqÁ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: ¸ÉqÉÆüÀ EvÀ£ÀÄ ¨ÉÆêÀÄäUÉÆqÉñÀégÀ ZËPï ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ¨sÁ¯Áf vÀAzÉ gÁªÀÄ qÉÆÃPÉæ ªÀÄgÁoÀ ¸Á: ¸ÉqÉÆüÀ EvÀ£À PÁPÀ£ÁzÀ PÉñÀªÀ EvÀ£ÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀzÀj PÉñÀªÀ¤UÉ PÀgÉzÀÄ ¤£Éß ¤£ÀÄ £À£Àß ºÉArwUÉ AiÀiÁPÉ ¸ÀĪÀÄä£É ¨ÉÊ¢¢AiÀiÁ CAvÀ PÉýzÁUÀ ¸ÀzÀj PÉñÀªÀ£ÀÄ ¤Ã ¨ÉÃgÉ PÉüÀ°PÉÌ §A¢¢ÝAiÀiÁ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀĪÀÄä£É EªÀ£À eÉÆvÉ AiÀiÁPÉ dUÀ¼À CAvÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁUÀ »A¢¤AzÀ ¸ÀzÀj PÉñÀªÀ£À CtÚvÀªÀÄäA¢gÀ ¥ÉÊQ ¨Á¯Áf EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¤£ÀÄ ¨ÉÃgÉ PÉüÀ°PÉÌ §A¢¢AiÀiÁ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ PÉʪÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr £À£Àß §® vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 125/2010 PÀ®A 171 (J¥sï) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 34 PÉ.E.DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 26/12/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ºÀįï¸ÀÆgÀPÀgï ¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÁAiÀÄð¤ªÀðºÀPÀgÀÄ C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt, ¸ÀzÀå: Gd¼ÀA§ JjAiÀiÁ ¸ÉÃPÀÖgÀ D¦ü¸Àgï EªÀgÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤«ÄvÀå Gd¼ÀA§ JjAiÀiÁ ¸ÉÃPÀÖgÀ D¦ü¸Àgï CAvÁ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwgÀĪÁUÀ Gd¼ÀA§ JPÀA¨Á gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É f¥À £ÀA JªÀiï.JZï-25/J-3174 £ÉÃzÀ£ÀÄß §A¢zÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ZÉPÀÌ ªÀiÁr £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÄ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ°è 180 JAJ¯ï G¼Àî MlÄÖ 170 «¶Ì ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.QÃ. 6500=00 gÀÆ EgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 89/2010 PÀ®A 143, 147, 148, 504, 324, 504, 506, 307 eÉÆÃvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26/12/2010 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ £ÉëģÁxÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ¸ÉÆãÀPÉÃgÉ ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÆß 6 d£ÀgÀÆ J®ègÀÆ ¸Á: ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ KPÉÆÃzÉÝñÀ¢AzÀ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä-vÀªÀÄä PÉÊUÀ¼À°è §rUÉ ºÁUÀÆ ¯ÁpUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd ªÀiÁ¸ÀįÁÝgÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÀ, ¸Á: ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÆgÀ EvÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è dUÀ¼À ªÀiÁqÀĪÁUÀ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀgÀªÀjUÉ CªÁZÁåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUÉ ºÁUÀÆ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ PÉÆÃ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.Raichur District Reported Crimes

    ¢£ÁAPÀ:26.12.2010 gÀAzÀÄ ªÉÊ.JA.ªÀĺÀäzï AiÀÄĸÀÆ¥sï G: G¥ÀPÁAiÀÄðzÀ²ð f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvïÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ZÀÄ£ÁªÀuÁ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉUÀ¼ÀÄ ªÀiÁ£À« oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ°è 16 PÀÄrð f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄw PÉëÃvÀæzÀ C¨sÀåyð PÉ. PÀªÀįÁPÀëªÀÄä UÀAqÀ PÉ. µÀtÄäPÀ¥Àà ¸Á: ªÀ®PÀA¢¤ß ªÀÄvÀÄÛ PÀÄrð PÉëÃvÀæ vÁ®ÆPÁ ¥ÀAZÁAiÀÄw PÉëÃvÀæzÀ C¨sÀåyð gÀvÁߥÀæ¨sÀ UÀAqÀ ºÀÄ°UÉ¥Àà (GzÀAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ) ¸Á: PÀÄrð EªÀgÀÄ PÁæAUÉæøï-L EªÀgÀÄ PÀgÀ¥ÀvÀæzÀ°è Qæ¸ÀªÀÄ¸ï ºÀ§âzÀ ºÁ¢üðPÀ ±ÀĨsÁ±ÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ CAvÁ £ÀªÀÄÆ¢¹ K¸ÀÄQæ¸ÀÛ£À ¨sÁªÀ avÀæªÀ£ÀÄß bÁ¦¹ PÀÄrð UÁæªÀÄzÀ ZÀZÀðUÀ¼À°è PÀĽvÀÄ Qæ¸ÀªÀÄ¸ï ºÀ§âzÀ ±ÀĨsÁ±ÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆÃj zsÀªÀÄðzÀ ºÉ¸Àj£À°è ªÀÄvÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ GzÉÝñÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢ d£ÀjUÉ PÀgÀ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ºÀAa ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉAiÀÄ£ÀÄß G®èAX¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ: 26.12.2010 gÀAzÀÄ ¢¤ß UÁæªÀÄzÀ ªÀÄvÀUÀmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ DgÉÆæü ¸ÉÆêÀıÉÃRgï vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà, 39 ªÀµÀð, eÁ- PÀÄgÀħgÀÄ, G-¦.ºÉZï.¹ GqÀĪÀÄUÀ¯ï £À°è J¥sï.r.¹, ¸Á:¢¤ß UÁæªÀÄ EªÀ£ÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÁ¢üPÁjUÀ¼À DzÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉAiÀÄ£ÀÄß G®èAX¹ ªÀÄvÀzÁgÀjUÉ PÀAUÉæÃ¸ï ¥ÀPÀëPÉÌ ªÀÄvÀ ºÁPÀ®Ä C«ÄµÀ MrØ ºÀtªÀ£ÀÄß ºÀAZÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ªÀiÁ»w ¥ÀæPÁgÀ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀ£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ ªÀÄvÀzÁgÀjUÉ ºÀAZÀÄwÛzÀÝ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 32,700/- UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ, DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÉÝêÀiÁ®Ä ¸ÀªÉÄÃvÀ oÁuÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀªÀÄä ªÀgÀ¢AiÉÆA¢UÉ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ..

    ¢£ÁAPÀ:26.12.2010 gÀAzÀÄ ²æêÀÄwªÉÊ.ªÀ£Àd, ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¸ÉPÀÖç¯ïC¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, UÉÆÃgɨÁ¼À ªÀ®AiÀÄ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgï qÀ¦¹zÀÝgÀ°è UÉÆÃgɨÁ¼À PÁåA¦£À°è ¯ÉÆÃPÀ£ÀUËqÀ PÁAUÉæ¸ï PÁAiÀÄðPÀvÀð ¸Á:UÉÆÃgɨÁ¼À PÁåA¥ï, UÉÆëAzÀªÀÄä n.¦. C¨sÁåyð, ¸Á:ªÀÄÆqÀ®Vj PÁåA¥ï ªÀÄvÀÄÛ CA§ªÀÄä UÀAqÀ «gÀÄ¥ÀtÚ gÀhÄqï.¦. C¨sÁåyð¸Á:UÉÆÃgɨÁ¼À EªÀgÀÄ PÁAUÉæ¸ï ¥ÀPÀëzÀªÀjzÀÄÝ, ªÀÄvÀzÁgÀjUÉ M¯ÉʸÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¥À¯Áªï C£Àß ªÀiÁr¹ Hl ªÀiÁr¹, ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¸ÀA»vÉAiÀÄ£ÀÄß G®èAX¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ C¸ÀAeÉÕAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀt CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ ªÀiÁqÀ®Ä £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀ C£ÀĪÀÄw PÉÆÃjgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:26.12.2010 gÀAzÀÄ ²æêÀÄw ªÉÊ.ªÀ£Àd, ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¸ÉPÀÖç¯ï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, UÉÆÃgɨÁ¼À ªÀ®AiÀÄ EªÀgÀÄ ªÀgÀ¢ ºÁdgï ¥Àr¹zÀÝgÀ°è UÉÆÃgɨÁ¼À PÁåA¦£À°è gÀvÀߪÀÄä UÀAqÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À, ¸Á:©üêÀÄgÁd PÁåA¥ï, vÁ.¥ÀA. C¨sÀåyð UÉÆÃgɨÁ¼À, gÀeÉÆêÀÄä UÀAqÀ §¸Àì¥Àà, ¸Á:zsÀqɸÀÄUÀÆgÀÄ gÀªÀÅqÀPÀÄAzÁ gÀhÄqï¦ C¨sÀåyð ªÀÄvÀÄÛ PÉ. ¸ÀvÀå¨Á§Ä PÁAiÀÄðPÀvÀð.©.eÉ.¦. ¥ÀPÀëzÀªÀjzÀÄÝ, ªÀÄvÀzÁgÀjUÉ M¯ÉʸÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¥À¯Áªï C£Àß ªÀiÁr¹ ªÀÄvÀzÁgÀjUÉ Hl ªÀiÁr¹, ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¸ÀA»vÉAiÀÄ£ÀÄß G®èAX¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ C¸ÀAeÉÕAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀt CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ ªÀiÁqÀ®Ä £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀ C£ÀĪÀÄw PÉÆÃjgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:26.12.2010 gÀAzÀÄ 11.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ §ÄqÀØ ¸Á: ¹gÀªÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ CzÉ UÁæªÀÄzÀ «ÃgÉñÀ vÀAzÉ CªÀÄgÉñÀ EªÀ£À£ÀÄß gÁeÁ¸Á§ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV, ¨ÁV®Ä ªÀÄÄaÑ gÁeÁ¸Á§ ¥ÀwßUÉ gÀÆ¥Á¬Ä vÉÆÃj¹ ªÀå©üZÁgÀPÉÌ §gÀĪÀAvÉ PÀgÉAiÀÄÄwÛÃAiÀiÁ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÉñÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:26.12.2010 gÀAzÀÄ 18.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ D£ÀAzÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà, gÀ«PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà, §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¯Á®¥Àà, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà vÁ¬Ä ºÀÄ°UɪÀÄä J®ègÀÆ ¸Á: ¥ÀgÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ CzÉ UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ CA§tÚ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ZÀgÀAr «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹, §¸ÀªÀgÁeï£À£ÀÄß ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ PÀgÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ºÀ¯Éè ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ §¸ÀªÀgÁeï PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

zÀgÉÆÃqÉ ¥ÀæPÀgÀt :

zÉêÀ® UÁtUÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà «PÁ±À vÀAzÉ ªÀiÁºÁzÉêÀgÁªÀ ¥ÉÆzÁÝgÀ ¸Á|| UÉƧÄâgÀ(©) gÀªÀgÀÄ, £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ²æäªÁ¸À vÀAzÉ C±ÉÆÃPÀ ¯ÁSÉ, CA§zÁ¸À PÀÄ®PÀtÂð, w¥ÀàuÁÚ PÉÆý, D£ÀAzÀ »ÃgÁ¥ÀÄgÀ J®ègÀÆ ¸Á|| UÀÄ®§UÁð ¸ÀAUÀqÀ ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÄß 25 d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ DPÀæªÀĪÁV ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ D¼ÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀå¤UÉ d§gÀzÀ¹Û¬ÄAzÀ ºÉzÀj¹, 2 JPÉgÉzÀµÀÄÖ ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ vÉÆUÀj ¨É¼É PÀmÁªÀÅ ªÀiÁr mÁåPÀÖj£À°è vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀ® UÁtUÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

Sunday, December 26, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 26-12-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 26-12-2010
¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 13/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 23/12/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¨sÁ°Ì r.¹.¹ ¨ÁåAPÀ JzÀgÀÄUÀqÉ M§â CgÉ ºÀÄZÀÑ CAzÁd ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀðzÀ ºÀÄqÀUÀ EvÀ£ÀÄ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀzÉÆà MAzÀÄ PÁ¬Ä¯É¬ÄAzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ EvÀ£ÀÄ AiÀiÁjUÀÆ ªÀiÁvÀ£ÁqÀzÉ EzÀÄÝ DvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 24/12/2010 gÀAzÀÄ r.¹.¹ ¨ÁåAPÀ ¨sÁ°Ì JzÀgÀÄ §AzÀÄ ªÀÄ®VPÉÆArzÀÝ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, G: r.¹.¹ ¨ÁåAPÀ ªÁZÀÀªÀiÁå£À, ¸Á: ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ DvÀ¤UÉ £ÉÆÃqÀ®Ä CªÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ w¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 110/2010 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25-12-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ GªÀiÁPÁAvÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ZË¢æ ¨É¼ÀPÉÆÃt EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ EvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ C¦ðvÁ ªÀAiÀÄ: 9 ªÀµÀð E§âgÀÆ £ÁgÀAeÁ ¸ÀºÀPÁj ¸ÀPÀÌgÉ PÁSÁð£ÉAiÀÄ°è ¸ÀA§A¢üPÀgÀ£ÀÄß ¨sÉÃn ªÀiÁr DgÉÆæ ¯Áj £ÀA§gÀ PÉJ-39/2239 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð ¸Á: ªÀĪÀÄzÁ¥ÀÆgï EvÀ£À ¯ÁjAiÀÄ°è PÀĽvÀÄ d£ÀªÁqÀ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ©ÃzÀgÀ - OgÁzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀĺÁzÉêÀ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢ EgÀĪÀ vÀVΣÀ°è ¥À°Ö ªÀiÁrzÀ£ÀÄ, ¸ÀzÀj ¥À°Ö¬ÄazÀ DgÉÆævÀ£À vÀ¯ÉUÉ, ºÀuÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨sÁj gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 220/2010 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 26/12/2010 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀgÁd vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: gÁeÉñÀégÀ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£À vÀAzÉ ªÀÄÈvÀ w¥ÀàuÁÚ vÀAzÉ «ÃgÀ±Él¥Áà ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 60ªÀµÀð, ¸Á: gÁeÉñÀégÀ, EªÀgÀÄ gÁ.ºÉ. £ÀA-9 £ÀÄß zÁn EZÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ mÁåAPÀgÀ £ÀA J¦-13/8530 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀiÁzÀ ªÀÄÈvÀ w¥ÀàuÁÚ EªÀjUÉ eÉÆÃgÁV rQÌ ºÉÆÃqÉzÀÄ vÀ£Àß mÁåAPÀgÀ ¤°è¸ÀzÉ §AUÁèzÀ PÀqÉUÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ JqÀUÁ® ¥ÁzÀ¢AzÀ vÉÆÃqÉAiÀĪÉgÀUÉ ZÀªÀÄð ¸ÀÄ°zÀÄ ªÉÆÃtPÁ® PÉüÀUÉ ¥ÁzÀzÀ ºÀwÛgÀ PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁjgÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ® ¥ÁzÀ¢AzÀ vÉÆÃqÉAiÀĪÉgÉUÉ ZÀªÀÄð ¸ÀÄ°zÀAvÉ ¨sÁjgÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ vÀ¯ÉAiÀÄ »A§¢AiÀÄ°è ¨sÁjgÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊ ªÉÆÃtPÉÊ PɼÀUÉ ¨sÁjgÀPÀÛUÁAiÀĪÁV PÉÊ ªÀÄÄjzÀAvÉ DVgÀÄvÀÛzÉ, PÀÆqÀ¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß vÀAzÉAiÀĪÀjUÉ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ aQvÉìUÁV ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÀæUÉ vÀAzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 145/2010 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25/12/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠩üêÀÄgÁªÀ vÀAzÉ PÁqÀÄ vÉîAUï ¸Á: ªÀÄÄQð EvÀ£ÀÄ ºÉ½zÉݣɪÀÄzÀgÉ ªÉÄà wAUÀ¼À°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£É PÀ¼ÀªÀÅ DVzÀÄÝ F §UÉÎ DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀÄAUÀ¯Á¨Á¬Ä UÀAqÀ ¥Àæ¨sÀÄ ºÉÆîPÀgï ¸Á: ªÀÄÄQð ºÁUÀÄ E£ÉÆßçâ¼ÀÄ ¸Á: RvÀUÁAªÀ EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀzÀjAzÀ ¢£ÁAPÀ 24/12/2010 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwAiÀÄ eÉÆvÉUÉ dUÀ¼À ªÀiÁr ¤£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É ¸ÀļÀÄî C¥ÀªÁzÀ ºÁPÀÄw¢Ý CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÁUÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀÄð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 260/2010 PÀ®A 419, 420, 465, 467, 471 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 30-07-2007 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ¥Á±Á«ÄAiÀÄå vÀAzÉ E¨Áæ»A ¸Á§ ¸Á: °AiÀiÁ¨ÁzÀ, 2] ªÀ¸ÀAvÀgÁªÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀgÀ ¥Ánî ¸Á: PɺÀZï© PÁ¯ÉÆä, 3] ±ÁªÀÄgÁªÀ vÀAzÉ gÀAUÀ£ÁxÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥Ánî ¸Á: UÉÆÃqÀA¥À½î EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 40 ¸Á: ©Ãj, ¸ÀzÀå: ²ªÀ£ÀUÀgÀ GvÀÛgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ¤UÉ C°AiÀiÁ¨ÁzÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 67/J £ÉÃzÀgÀ°è 1 JPÀgÉ 1 UÀÄAmÉ eÁ«ÄãÀ 2,05,000 gÀÆ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸Éïï rÃqÀ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÉ ¸ÀzÀj eÁ«ÄãÀ £ÀPÀ° PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ vÀAiÀiÁgÀÄ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀÄ ¸Éïï rÃqÀ ªÀiÁrPÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 25-12-2010 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 87/2010 PÀ®A 295 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24/12/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ªÀgÀªÀnÖ (©) ªÁrAiÀÄ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ qÁ: ©Dgï CA¨ÉÃqÀÌgÀ gÀªÀgÀ gÀhÄAqÁ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ QvÀÄÛ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ UËvÀªÀÄ §ÄzsÀÝ vÀAzÉ ¨sÀªÀiÁðf ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ¥Àj²µÀÖ eÁw zÀ°vÀ, ¸Á: ªÀgÀªÀnÖ(©), vÁ: ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÀ zÀ°vÀ d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ªÀgÀªÀnÖ (©) EªÀgÉ®ègÀÆ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.Raichur District Reported Crimes

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ ¥ÀAZÁAiÀÄvï£À ¹AUÀ£ÉÆÃrPÉëÃvÀæzÀ ¸ÀévÀAvÀæ C¨sÀåyð ²æà gÁdÄ vÀAzÉ §ÄgÀÄ®Ä wªÀÄä¥Àà £ÁAiÀÄPÀ ¸Á:ªÀqÀªÀnÖ EªÀgÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÁ¢üPÁjUÀ¼À DzÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAX¹, ¢£ÁAPÀ:25.12.2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀqÀªÀnÖ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄvÀzÁgÀjUÉ ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À D«ÄµÀMrØ, ªÀÄvÀ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ ¸À®ÄªÁV ªÀÄvÀzÁgÀjUÉ ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ºÀAZÀĪÀ PÀÄjvÀÄ PÀgÀlUÀ¯ï ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ £ÁAiÀÄPÀ ¸Á:ªÀqÀªÀnÖ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀAUÀ滹 EnÖgÀĪÀ §UÉÎ zÉÆgÉvÀ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄðAzÀ, ²æà PÉ.¦.gÀÄzÉæñÀ ¦J¸ïL ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ zsÁ½ªÀiÁr C.Q.gÀÆ:3,690/- ªÀiË®åzÀ 2 ¨ÁPïìUÀ¼À°èzÀÝ 180 JA.J¯ï£À 96 ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ E§âgÀ «gÀÄzÀÝ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ ¥ÀAZÁAiÀÄvï£À ¹AUÀ£ÉÆÃrPÉëÃvÀæzÀ ¸ÀévÀAvÀæ C¨sÀåyð ²æà gÁdÄ vÀAzÉ §ÄgÀÄ®Ä wªÀÄä¥Àà £ÁAiÀÄPÀ ¸Á:ªÀqÀªÀnÖ EªÀgÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÁ¢üPÁjUÀ¼À DzÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAX¹, ¢£ÁAPÀ:25.12.2010 gÀAzÀÄ 22.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¨Á¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄvÀzÁgÀjUÉ ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À D«ÄµÀMrØ, ªÀÄvÀ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ ¸À®ÄªÁV ªÀÄvÀzÁgÀjUÉ ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ºÀAZÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÀ ²æà PÀȵÀÚ ±ÉnÖ £ÉÆÃqÀ¯ï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ-7, ZÀAzÀæ§AqÁ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ªÀiÁ»w ªÉÄðAzÀ, zsÁ½ªÀiÁr C.Q.gÀÆ:3,651/- ªÀiË®åzÀ 2 ¨ÁPïìUÀ¼À°èzÀÝ 180 JA.J¯ï£À 95 ¨Ál°UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 20 UÀįÁ© §tÚzÀ ¸ÉÊPÀ¯ï aºÉßAiÀÄļÀî ªÀiÁzÀj ¥ÀvÀæUÀ¼À¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

     gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀzÀ PÉ.E.©.PÁ¯ÉÆä ¤ªÁ¹, UÉÆãÀ¥Àà vÀAzÉ zÉÆAUÀæ¥Àà ¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÁAiÀÄ𠤪ÁðºÀPÀ C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¹¸ÀÄwÛzÀÝ UÉÆãÀ¥ÀàgÀªÀgÀ ¥ÀwßAiÀÄ vÀAVAiÀÄÄ ¸ÀPÁðj ªÀÄ»¼Á PÁ¯ÉÃeï£À°è ¦AiÀÄĹ ¢éwÃAiÀÄ ªÀµÀðzÀ°è C¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:23.12.2010 gÀAzÀÄ 08.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ PÁ¯ÉÃeï£À°è mɸïÖ EzÉ JAzÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ¸ÀAeÉAiÀiÁzÀgÀÆ ªÁ¥Á¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §gÀzÀÝjAzÀ FªÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ªÀiÁ»w zÉÆgÉwgÀĪÀÅ¢®è. ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ºÀ¹gÀÄ «Ä²ævÀ ZÀÄrzÁgï zsÀj¹zÀÄÝ, 4'-5" JvÀÛgÀ, vɼÀî£É ªÉÄÊPÀlÄÖ, zÀÄAqÀÄ ªÀÄÄR, ºÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ PÀtvÀUÀ½UÉ ºÁUÀÆ UÀzÀÝzÀ ªÉÄÃ¯É ºÀZÉѧlÄÖ ºÁQ¹PÉÆArzÀÄÝ, PÀ£ÀßqÀ, »A¢ ªÀÄvÀÄÛ ®A¨Át ¨sÁµÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ UÉÆãÀ¥Àà ¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ, PÉ.E.©.PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:25.12.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:24.12.2010 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Àà ¸Á:UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ EªÀgÀ£ÀÄ mÁæPÀÖgï£ÀÄß §¸ÀªÀgÁeï £ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ gÁªÀÄAiÀÄå EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤®ÄUÀqÉ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀVAzÀ ºÉÆgÀUÉ §AzÀ 6 ªÀµÀðzÀ ¨Á®PÀ PÀĪÀiÁgÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁeï EªÀ¤UÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁæPÀÖgï£ÀÄß ¤°è¹ NrºÉÆÃVzÀÄÝ, UÁAiÀiÁ¼ÀĪÀ£ÀÄß °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉÛUÉ ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄzsÀåzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ §¸ÀªÀgÁeï £ÁAiÀÄPï PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà ªÀĺÀäzÀ eÁ¤ vÀAzÉ ªÀıÁPÀ¸Á§ ¤£Áß ¸Á|| PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ vÁ||f|| UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, £À£Àß ªÀÄUÀ ¸À°ÃªÀÄ EvÀ£ÀÄ vÁeÉÆâݣï zÁ¨ÁzÀ°è ¤ÃgÀÄ vÀÄA© ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÀUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝj ¸ÀA. 218 gÉÆÃr£À CA¨ÉÃqÀÌgÀ PÁ¯ÉÆä PÁæ¸À ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ §AzÀ C¥ÀjavÀ PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸À°ÃªÀÄ EvÀ¤UÉ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. £À£Àß ªÀÄUÀ ¸À°ÃªÀÄ EvÀ¤UÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ 108 CA§Ä¯ÉãÀìzÀ°è UÀÄ®§UÁð f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV zÁR®Ä ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DvÀ¤UÉ DzÀ ¨sÁjUÁAiÀÄ¢AzÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ ªÀÄgÀtªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁr Nr ºÉÆÃzÀ PÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ£À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr, DvÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

zÉêÀ®UÁtUÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà RAqÉgÁAiÀÄ vÀAzÉ ªÀįÁèj PÉƼÉPÀgÀ ¸Á|| zÉêÀ®UÁtUÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ, £ÀªÀÄä ºÉÆî ¸ÀªÉÃð £ÀA. 10/5 £ÉÃzÀÝgÀPÉÌ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ ºÀwÛ 2 1/2 JPÀgÉ PÀ§Äâ CAzÁdÄ ` 1,50,000/- ªÀiË®åzÀÄÝ ¸ÀÄlÄÖ PÀgÀPÀ¯ÁVzÀÄÝ E£ÀÄß G½zÀ CzsÀð JPÀgÉ PÀ§â£ÀÄß CVß ±ÁªÀÄPÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ §AzÀÄ ¨ÉAQAiÀÄ£ÀÄß £ÀA¢¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀPÀÌzÀ ºÉÆ®zÀªÀgÁzÀ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà vÀAzÉ zsÀƼÀ¨Á PÉƼÉPÀgÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ºÁQzÀÝ JgÀqÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ zÀµÀÄÖ CAzÁdÄ ` 50,000/- ªÀiË®åzÀÄÝ ¨ÉAQ ºÀwÛ ¸ÀÄnÖzÀÄÝ, ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄÄ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ ºÀwÛ ¸ÀÄnÖzÀÄÝ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀ®UÁtUÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉAiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

ZËPÀ oÁuÉ :²æêÀÄw «dAiÀÄ®Qëöä UÀAqÀ UÀÄAqÀÄgÁªÀ ¸ÀÄUÀA¢ ¸Á|| ªÀĺÁzÉêÀ £ÀUÀgÀ ±ÉÃRgÉÆÃeÁ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀܤzÀÄÝ DUÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ 10-15 ¢ªÀ¸À ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ §gÀĪÀzÀÄ ªÀiÁqÀÄwzÀÝgÀÄ. »ÃVzÀÄÝ ¢:14-03-10 gÀAzÀÄ £À£Àß UÀAqÀ UÀÄAqÀÄgÁªÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ°AUÀ¥Àà ¸ÀÄUÀA¢ü EªÀgÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 10:00 UÀAmÉUÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ªÀÄgÀ½ §A¢gÀĪÀ¢®è E°èªÀgÉUÉ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀÄ¢®è ¸ÀzÀj £À£Àß UÀAqÀ£À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ZËPÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

Saturday, December 25, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 25-12-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w zÀE£ÁAPÀ: 25-12-2010

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 20/2010 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ 23-12-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÀt¥Àw vÀAzÉ §¸Àét¥Áà ªÀÄÆ®UÉ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð: eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¤qÉèÁ£À EvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¨Á°PÁ UÀAqÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ¨sÁ¯ÉÌ ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð EªÀ½UÉ gÁwæ EPÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è UÉÆÃqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ElÖ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¢Ã¥À ªÀÄ®VzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É DPÀ¹äPÀªÁV ©zÀÄÝ ¢Ã¥À¢AzÀ ¨ÉAQ ºÁ¹UÉ ªÀÄvÀÄÛ §mÉÖUÉ ºÀwÛPÉÆAqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀUÀÆ ¸ÀºÀ ºÀwÛPÉÆAqÀÄ ªÉÄÊ ¥ÀÆwðAiÀiÁV ¸ÀÄnÖzÀÄÝ Dj¸À®Ä ºÉÆÃzÀ C½AiÀÄ gÁdPÀĪÀiÁgÀ EªÀgÀ ªÉÄÊUÀÆ ¸ÀºÀ ¨ÉAQ ºÀwÛ E§âjUÀÆ ¨sÁj ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¨Á°PÁ EªÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ 24-12-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É ªÀÄvÀÄÛ C½AiÀĤUÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 195/2010 PÀ®A 51, 63, 65 PÁ¦ gÉÊmï DåPïÖ 1957 & 420 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-12-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ dAiÀĪÀAvÀ C zÀįÁj ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ EªÀjUÉ DgÉÆæ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ UÀĪÉÄä , zÀÄUÁð ¹n PÉç¯ï £ÉlªÀPÀð UÁA¢ü UÀAd ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ, ¸ÁÖgÀ qÉ£ï «ÄrAiÀiÁ ¸À«ð¸É¸ï PÀA¥À¤AiÀÄ ZÁ£À®UÀ¼À£ÀÄß PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C£À¢üPÀÈvÀªÁV AiÀiÁªÀÅzÉà C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉAiÀÄzÉ PÀrªÉÄ zÀgÀzÀ°è ¥ÀÄ£Àí vÀ£ï zÀÄUÁð ¹n PÉç¯ï £ÉlªÀPÀð ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¥Àæ¸ÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è SÁ¸ÀV CAUÀrUÉ ºÉÆÃV, n.« ZÁ®Ä ªÀiÁr zÀÄUÁð ¹n PÉç¯ï £ÉlªÀPÀð ZÁ£À®UÀ¼À£ÀÄß «Që¸À®Ä CzÀgÀ°è ¸ÁÖgÀ qÉ£ï «ÄrAiÀiÁ ¸À«ð¸É¸ï ¥ÉæöÊ. °Ã. £ÉÃzÀgÀ ¸ÁÖgÀ n« ZÁ£À¯ï, ¸ÁÖgÀ ªÉÆë¸À, ¸ÁÖgÀ ¥Àè¸ï, ¸ÁÖgÀ ªÀ®Ø, ¸ÁÖgÀ £ÀÆå¸ï, ¸ÁÖgÀ UÉÆîØ, ¸ÁÖgÀ GvÀìªÀ, ¸ÁÖgÀ ªÀ£ï mÉʪÀiï, dƪÀiï, JA.f.JA., ¸ÁÖgÀ d¯Áì, ¸ÁÖgÀ D£ÀAzÀ, ¥sÁPÀì PÉʪÀiï J¥sï JPÀì ¨Éé, n« £ÉõÀ£ï¯ï eÁUÀæ¦ü ªÉʯïØ, £ÁåµÀ£À¯ï fÃAiÉÆÃUÁæ¦ü CqÀªÉÃAZÀgï, £ÁåµÀ£À¯ï fAiÉÆÃUÁæ¦Pï ªÀÄÆåfPï ªÀÄvÀÄÛ J£ï.f.¹.ºÉZï.r ZÁ£À®UÀ¼À£ÀÄß «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ UÀĪÉÄä EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ©ÃzÀgÀ UÁA¢ü UÀAdzÀ°èzÀÝ CAUÀr¬ÄAzÀ zÀÄUÁð ¹n PÉç® £ÉlªÀPÀð¢AzÀ ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ ZÁ£À®UÀ¼À£ÀÄß ¥Àæ¸ÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ CzÀ£ÀÄß MAzÀÄ ¸ÉƤ PÀA¥À¤AiÀÄ ¹.rAiÀÄ°è awæPÀgÀt ªÀiÁr¹ ¸ÀzÀj ¹.rAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÀUÉ ºÁUÀÆ F »AzÉ ¢£ÁAPÀ 29-11-2010 gÀAzÀÄ DgÉÆæ «dAiÀÄ PÀĪÀiÁgÀ UÀĪÉÄä EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß zÀÄUÁð ¹n PÉç¯ï £ÉlªÀPÀðzÀ°è, ¸ÁÖgÀ qÉÃ£ï «ÄÃrAiÀiÁ ¸À«ð¸É¸À PÀA¥À¤¬ÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¯ÉʸÀ£Àì ¥ÀqÉAiÀÄzÉ CxÀªÁ £ÉÆAzÀt ªÀiÁr¸ÀzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀzÀj ZÁ£À®UÀ¼À£ÀÄß ¥Áæ¸ÀgÀ ªÀiÁr PÀrªÉÄ ¨É¯ÉUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è ©vÀÛj¹ ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠰AiÀiÁRvÀC° vÀAzÉ £ÀdgÀ C° ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, ¸Á: ºÉÆÃAqÁ C¥ÁlðªÉÄÃAl 4 £Éà ªÀĺÀr gÉÆA. £ÀA. 18 ¸ÉÖñÀ£ï gÉÆÃqÀ ¨ÉÊPÀįÁ ¨ÁA¨É - 400008 EªÀgÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÉ®ªÀÅ G¥ÀPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrzÀgÀÆ PÀÆqÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¥ÀÄ£Àí vÀ£Àß zÀÄUÁð ¹n PÉç¯ï £ÉlªÀPÀðzÀ°è ¸ÁÖgÀ qÉÃ£ï «ÄÃrAiÀiÁ ¸À«ð¸É¸À PÀA¥À¤ ZÁ£À®UÀ¼À£ÀÄß C£ÀĪÀÄw (¯ÉʸÀ£Àì) ¥ÀqÉAiÀÄzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¥Àæ¸ÁgÀ ªÀiÁr PÀrªÉÄzÀgÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ©vÀÛj¹ ªÉÆøÀ ªÀiÁrqÀÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 240/2010 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24/12/2010 gÀAzÀÄ ¨sÁ°Ì ¥sÀÄ¯É ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà vÀÆUÁAªÉ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ZÀªÀr UÀ°è ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁrzÀ ªÀiÁåQë PÁå§ ªÀiÁ°PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà zÁ§PÉ ¸Á: ZÀªÀr ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ ªÀiÁåQë PÁå§ ªÉÄÃ¯É PÉ®¸À ªÀiÁrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ 4 ¢ªÀ¸ÀzÀÀ ¨ÁQ EzÀÝ 600=00 gÀÆ¥Á¬Ä PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ K£ÀÄ PÉüÀ®Ä §gÀÄwÛ £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄ JAzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆæUÉ £Á£ÀÄ ¤ªÀÄä ºÀwÛgÀ PÉ®¸À ªÀiÁrgÀÄvÉÛ£É ¤ÃªÀÅ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ £À£ÀUÉ JzÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛ CAvÁ CAzÀÄ §rUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ°è §®UÀqÉ, JqÀUÀqÉ ªÀÄvÀÄÛ £ÀqÀÄ vÀ¯É ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 109/2010 PÀ®A 302 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23/12/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ gÁzsÁ UÀAqÀ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ PÀAzÀUÀÄ¼É ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: ªÀĺÁqÉÆÃtUÁAªÀ EPÉAiÀÄ 10 wAUÀ¼À ªÀÄUÀÄ«UÉ UÀAqÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ vÀAzÉ vÁ£Áf PÀAzÀUÀÄ¼É ¸Á: ªÀĺÁqÉÆÃtUÁAªÀ, vÁ: OgÁzÀ (©) EvÀ£ÀÄ PËlÄA©PÀ PÁgÀtUÀ½AzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À 10 wAUÀ¼À ªÀÄUÀÄ«UÉ JwÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¨Á«AiÀÄ°è ©¸Ár PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 219/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24/12/2010 gÀAzÀÄ gÁ.ºÉ.£ÀA 09gÀ ªÉÄÃ¯É PËrAiÀiÁ¼À (J¸ï) UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀįÁègÉrØ @ ¦AlÄ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÉrØ ªÀqÀتÀÄÄUÉð ¸Á: ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA PÉJ-39/5094 £ÉÃzÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §AUÁè PÀqɬÄAzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA PÉJ-39/124 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸ÀzÁ²ÃªÀ vÀAzÉ gÁeÁgÁªÀÄ ¨sÀÆAiÀÄå ªÀAiÀÄ: 49 ªÀµÀð, eÁw: PÀ¯Á® ¸Á: ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¯ÁjAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀPÉÌ EgÀĪÀ ¨ÁrUÉ MgɸÀÄvÁÛ ºÉÆÃV ªÀÄÄAzÉ MAzÀÄ gÉÆÃr£À JqÀ¨sÁWÀPÉÌ EgÀĪÀ D®zÀ ªÀÄgÀPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 99/2010 PÀ®A 341, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 25-12-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ PÀÄ. UÀÄAqÀªÀiÁä UÀAqÀ D£ÀAzÀ ¥ÀÆeÁj ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: §UÀzÀÆj EPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸ÀgÀ¸Àéw UÀAqÀ £ÀgÀ¸À¥Áà, 2) ¸Á«vÁæ vÀAzÉ D£ÀazÀ, 3) ªÀÄÄgÀ½ vÀAzÉ CdÄð£À J®ègÀÆ ¸Á: §UÀzÀÆj vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÉ®ègÀÆ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ gÁwæ ¤ªÀÄä vÀAzÉ £ÀªÉÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ §AzÀÄ £ÀªÀÄäUÉ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ¤ªÀÄäUÉ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ CAzÀÄ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ & ¸ÀįÉÆÃZÀ£Á, ±ÉÆèsÁªÀw, EªÀjUÉ UÀrUɬÄAzÀ ºÉÆÃqÉ §qÉ ªÀiÁr ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.