Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, April 7, 2009

Raichur district Reported Crimes
PÁ¼À¸ÀAvÉAiÀÄ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀAUÀ滹nÖzÀÝ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ªÀ±À, M§â£À §AzsÀ£À:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¹AiÀiÁvÀ¯Á§£À CmÉÆãÀUÀgÀzÀ°è ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ¥ÀrvÀgÀaÃnzÁgÀjUÉ £ÁåAiÀÄ¨É¯É CAUÀrUÀ¼À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ jAiÀiÁAiÀÄw zsÀgÀzÀ°è «vÀj¸À®Ä ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ ¤Ã° §tÚzÀ ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß CgÉÆæ eÁ«ÃzÀ vÀAzÉ U˸ï 40 ªÀµÀð, CmÉÆÃZÁ®PÀ ¸Á: d»ÃgÁ¨Ázï£ÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄĤ vÀAzÉ £ÁUÉñÀ¤AzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀAUÀ滹lÄÖPÉÆArgÀĪÀ §UÉÎ ¹éÃPÀj¹zÀÀ RavÀ ¨sÁwä ªÉÄðAzÀ ¦J¸ïL. ²æà ©.L. gÉrØgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è JJ¸ïL. ²æà §¸À¥ÀàgÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ CgÉÆæ eÁ«ÃzÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DvÀ£À ªÀ±À¢AzÀ 11 ¨ÁågÀ¯ïUÀ¼À°è ¸ÀAUÀ滹nÖzÀÝ MlÄÖ 2100 °Ãlgï ¹ÃªÉÄ JuÉÚ C.Q.gÀÆ.50,400/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ F E§âgÀÄ CgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 94/2009 PÀ®A:3 & 7 E.¹.DåPïÖ ªÀÄvÀÄÛ 14 PÀ£ÁðlPÀ J¸Éì¤ìAiÀįï PÀªÀiÁrnÃ¸ï ¯ÉʸÀ¤ìAUï DqÀðgï 1986 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÀÄ CgÉÆæ eÁ«ÃzÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£À PÀÄjvÀÄ PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄvÁÛgÉ.

ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ‘¥ÉÆ°Ã¸ï’ CAvÁ §gɬĹ ¹ºÉZï ¥ËqÀgï ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝUÀ zÁ½, M§â£À §AzsÀ£À:

¢£ÁAPÀ:06.04.2009gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ J¯ï © J¸ï £ÀUÀgÀzÀ ºÀ©Ã©AiÀiÁ ªÀĹâ ºÀwÛgÀ CgÉÆæ PÀqÀUÀªÀiï zÉÆrØAiÀÄ «ÃgÉñÀ @ G¥ÉÃAzÀæ vÀAzÉ gÁªÀÄAiÀÄå 28 ªÀµÀð ºÁUÀÄ £ÁUÀ£ÀzÉÆrØAiÀÄ ªÉAPÀmÉñÀ EªÀj§âgÀÆ vÀªÀÄä »gÉÆúÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ 36 PÉ 1658 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ ªÀÄÄAzÉ EAVèõïzÀ°è gÉÃrAiÀÄA¢AzÀ ‘¥ÉÆ°Ã¸ï’ CAvÁ §gɬĹ ¯ÉÆÃPÀ £ËPÀgÀ G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀ ¥Éưøï JA§ CPÀëgÀUÀ¼À£ÀÄß zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ CzÀgÀ°è ¹ºÉZï ¥ËqsÀgï£ÀÄß ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ¦J¸ïL. ²æà £ÀlgÁd f Cgï.gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ ªÉAPÀmÉñÀ vÀ¦à¹PÉÆArzÀÄÝ CgÉÆæ «ÃgÉñÀ @ G¥ÉÃAzÀæ£À£ÀÄß »rzÀÄ DvÀ¤AzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 PÉfAiÀĵÀÄÖ ¹ºÉZï ¥ËqÀgï£ÀÄß ºÁUÀÄ C.Q.gÀÆ.30,000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ »gÉÆúÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁr ªÀiÁPÉðlAiÀiÁqÀð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.39/09 PÀ®A 308, 278, 284, 171L¦¹ 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C¨ÁÌj. PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ vÀ¤SÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÀÄ CgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£À PÀÄjvÀÄ PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄvÁÛgÉ.

¥ÀjÃPÁë PÉÆoÀrAiÀÄ°è £ÀPÀ° «zÁåyðUÀ¼ÀÄ, JgÀqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä:

gÁAiÀÄZÀÆj£À CAzÀÆæ£ïQ¯ÁèzÀ J¸ïJ¸ïJ¯ï¹. ¥ÀjÃPÁë PÉÃAzÀæ ¦æãÉì¸ïì ¥sÁwêÀiÁ UÀ¯ïìð ºÉʸÀÆ̯ï£À°è ¢£ÁAPÀ:06.04.2009gÀAzÀÄ £ÀqÉzÀ «eÁÕ£À ¥ÀwæPÉAiÀÄ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è ¨É½UÉÎ 1040 UÀAmÉUÉ PÉÆoÀr £ÀA.5gÀ ªÉÄðéZÁgÀPÀ ²æà ±ÉÃR C¨Áâ¸ï ¥sÀ¬ÄêÀÄÄ¢ÝÃ£ï ¸ÀºÀ²PÀëPÀgÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä PÉÆoÀrAiÀÄ°è ¥ÀjÃPÉëUÉ ºÁdgÁzÀ «zÁåyðUÀ¼À vÀ¥Á¸ÀuÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ £ÉÆAzÀt ¸ÀASÉå 20090168113£ÉÃzÀÝgÀ ªÀÄÆ® «zÁåyð dA§tÚ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà UÀÄgÀæA FvÀ£À §zÀ¯ÁV «ÃgÉñÀ vÀAzÉ CAf£ÉÃAiÀÄå JA§ £ÀPÀ° «zÁåyð ¥ÀjÃPÉë §gÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CzÉà jÃw F ±Á¯ÉAiÀÄ PÉÆoÀr £ÀA.8gÀ ªÉÄðéZÁgÀQ ²æêÀÄw SÁeÁ¨Á£ÀÄ ¸ÀºÀ²PÀëQgÀªÀgÀÄ ¨É½UÉÎ 1100 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä «zÁåyðUÀ¼À vÀ¥Á¸ÀuÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ £ÉÆAzÀt ¸ÀASÉå 20090168205£ÉÃzÀÝgÀ ªÀÄÆ® «zÁåyð ¥ÀæºÁèzÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ FgÀtÚ FvÀ£À §zÀ¯ÁV ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ ªÀÄĤAiÀÄ¥Àà JA§ £ÀPÀ° «zÁåyð ¥ÀjÃPÉë §gÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ F §UÉÎ ¥ÀjÃPÁë PÉÃAzÀæzÀ ¸ÀÆ¥ÀjAmÉAqÉAmï ²æà gÀ²ÃzÀ SÁ¢ægÀªÀgÀÄ F «zÁåyðUÀ¼À «gÀÄzÀÝ ¤ÃrzÀ ¥ÀævÉåÃPÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ §eÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è PÀæªÀĪÁV UÀÄ£Éß £ÀA. 92/09 ªÀÄvÀÄÛ 93/09 PÀ®A 419 ¸À»vÀ 34 L¦¹ ºÁUÀÄ 25, 118 PÀ£ÁðlPÀ ²PÀët PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ JgÀqÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ zÁR°¹ vÀ¤SÉPÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï-¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ, E§âjUÉ UÁAiÀÄ:

¢£ÁAPÀ:05.04.09gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 1030 UÀAmÉUÉ UÁdgÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è CgÉÆæ ºÀĸÉãÀ¥Àà ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. J¦ 22/ eÉ-À5302 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß »AzÉ M§âgÀ£ÀÄß PÀÆj¹PÉÆAqÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV JzÀÄj¤AzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ ªÀiË®¤UÉ ºÁUÀÄ »AzÉ PÀĽwÛzÀÝ AiÀÄgÀæ¥Àà¤UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 58/09 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ JgÀqÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ zÁR°¹ vÀ¤SÉPÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ªÀÄÄAeÁUÀÈvÁ PÀæªÀÄ:

±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ: ¢:- 06-04-09 gÀAzÀÄ ±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀzÀ ²æà ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ºÁªÀuÁÚ mÉAUÀ½ ¸Á||fêÀtV EvÀ£ÀÄ C£ÀĪÀiÁ£Á¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è NqÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÀÝ ²æà «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ «ºÉZï. ¦L ±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ DvÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀ ¤ÃqÀzÀ PÁgÀt ZÀAzÀæPÁAvÀ£À «gÀÄzÀÝ ±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ®Äè ªÀÄÄAeÁUÀÈvÁ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£À PÀÄjvÀÄ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÉ.

¸ÀÄ°UÉ ¥ÀæPÀgÀt

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ: ¢: 06-04-09 gÀAzÀÄ PÀÄ.PÀĸÀĪÀiÁ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄtgÁªï ¸Á:¸ÀÄAzÀgÀ £ÀUÀgÀgÀªÀgÀÄ vÁAiÀĪÀÄä ¸Á||§¸ÀªÀ£ÀUÀgÀ gÀªÀgÉÆA¢UÉ £À¸Àð PÁélðgïìgÀ°ègÀĪÀ CªÀÄÈvÁ UÁdgÉgÀªÀgÀ ªÀģɬÄAzÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄPÀqÉUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7:30 ¦JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 25-30 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£À ºÀÄqÀÄUÀ PÀ¥ÀÄà§tÚzÀ ¢éZÀPÀæªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §AzÀªÀ£É PÀÄ: PÀĸÀĪÀiÁgÀªÀgÀ PÉÆgÀ½UÉ PÉʺÁQ PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 30 UÁæA. §AUÁgÀzÀ ¯ÁPÉmï gÀÆ.45000/- PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ ¢éZÀPÀæªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÉÃqÀA gÀ¸ÉÛAiÀÄPÀqÉUÉ ºÉÆÃzÀ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA¸ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀÈvÁ PÀæªÀÄ:

UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ: ¢;06-04-09 gÀAzÀÄ UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄvÁÛ UÉÆÃV(PÉ) UÁæªÀÄzÀ°èzÁÝUÀ UÁæªÀÄzÀ ±ÀgÀt¥Àà vÀA. CªÀÄ®¥Àà ¹ÃvÀ¤ ºÁUÀÆ ±ÀgÀt¥Àà vÀA/ ºÀj±ÀÑAzÀæ¥Àà gÀ¸ÁÛ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄUÀ¼À ªÀÄzsÀå ¢:19/03/09 gÀAzÀÄ dUÀ¼ÀªÁV UÀÄ£Éß, ¥ÀæwUÀÄ£Éß ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ »£À߯ÉAiÀÄ°è UÁæªÀÄzÀ°è ±ÀgÀt¥Àà vÀA. CªÀÄ®¥Àà ¹ÃvÀ¤ ºÁUÀÆ ±ÀgÀt¥Àà vÀA. ºÀj±ÀÑAzÀæ¥Àà gÀ¸ÁÛ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¥ÀævÉåÃPÀ UÀÄA¥ÀÄPÀnÖPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA§gÀĪÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ «µÀAiÀĪÁV ©eɦ ºÁUÀÆ PÁAUÉæ¸ï JAzÀÄ UÀÄA¥ÀÄUÀ¼À ªÀÄzsÀå ¨sÁj ªÉʵÀªÀÄå ¨É¼ÉzÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è JgÀqÀÄ ¥ÁnðUÀ¼ÁV ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ dUÀ¼ÀªÁqÀÄvÁÛ fêÀ ºÁUÀÆ D¹Û-¥Á¹ÛUÀ½UÉ ºÁ¤ DUÀĪÀ ºÁUÀÆ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉ ¨sÀAUÀªÁUÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ §AzÀ PÁgÀt 1.±ÀgÀt¥Àà vÀA. CªÀÄ®¥Àà, 2.²æñÉÊ® vÀA. ±ÀgÀt¥Àà, 3.ZÀAzÀæ¥Àà vÀA. ±ÀgÀt¥Àà ºÁUÀÆ 4.±ÀgÀt¥Àà vÀA. ºÀj±ÀÑAzÀæ¥Àà, 2.£ÁUÀ¥Àà vÀA. ±ÀgÀt¥Àà, 3.zÉêÀgÁd vÀA. ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄgÀªÀgÀÄUÀ¼À «gÀÄzÀÝ UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ªÀÄÄAeÁUÀÈvÁ PÀæªÀĪÁV 107 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁPÀ°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.