Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, June 8, 2009

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 08-06-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 08-06-2009.
PÉÆ¯É ¥ÀæAiÀÄvÀß ¥ÀæPÀgÀt :-
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 172/09 PÀ®A 498 (J) 307 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27/5/09 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw ²¨ÁgÁt UÀAqÀ ¸ÀÄAzÀgÀgÁd ElÖUÉ ¸Á-PÉ JZï © PÁ¯ÉÆä ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 7-6-08 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ¸ÀÄAzÀgÀgÁd vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ ElÖUÉ ºÁUÀÄ ¹APÀgÀªÀiÁä, vÉjUɪÀiÁä, C°ÃPÁ ªÉÄÃp ºÁUÀÆ ¸ÀĺÁ¹¤ J®ègÀÄ ¸Á: PÉ.ºÉZï.© PÁ¯ÉÆä ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ. EªÀgÀ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV QgÀÄPÀ¼À PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 07-6-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5 ¦JªÀiï PÉÌ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉÆÃ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉݱÀ¢AzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÀ Dgï¹¹ bÀwÛUÉ EªÀgÀ®ègÀÄ PÀÆr £ÉÃtÄ ºÁQzÀgÀÄ CµÀÖgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÉÄîPÉÌ JwÛ fêÀ G½¹zÀgÀÄ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃUÀ ºÁQzÀ ªÀÄ£ÉUÉ PÀ£Àß
£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 151/09 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-¢£ÁAPÀ: 04-06-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 2000 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ²ªÀPÁAvÁ vÀAzÉ §PÀÌ¥Áà ªÀÄÆ®UÉ ªÀAiÀÄ:29 ªÀµïð eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ G:UÀÄvÉÛÃzÁgÀ ¸Á:eÉÊ£Á¥ÀÄgÀ ¸ÀzÀå ªÀÄ.£ÀA:9-1-274 UÀAUÁ¤®AiÀÄ £ÀA¢ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ«zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÀéAvÀ HgÁzÀ eÉÊ£Á¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄPÉÌ PÀÄlÄA§zÀªÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. C®ªÀiÁgÁPÉÌ Qð ºÁQ ªÀÄ®UÀĪÀ ¥À®AUÀ£À UÁ¢AiÀÄ PɼÀUÉ C®ªÀiÁgÁzÀ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß ElÄÖ HjUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ:06-06-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 2000 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄgÀ½ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ZɯÁ覰èAiÀiÁV ©¢ÝzÀݪÀÅ £ÀAvÀgÀ C®ªÀiÁgÁªÀ£ÀÄß vÉgÉzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä UÁ¢AiÀÄ PɼÀUÀqÉ EnÖzÀ C®ªÀiÁgÁzÀ QðAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ C®ªÀiÁgÁªÀ£ÀÄß vÀgÉzÀÄ C®ªÀiÁgÁzÀ°è EnÖzÀ 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 20,000/- gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÄ 2) 40 UÁæA §AUÁgÀzÀ ¥ÁnèUÀ¼ÀÄ CAzÁdÄ QêÀÄvÀÄÛ 40,000/- »ÃUÉ MlÄÖ CAzÁdÄ 60,000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀµÀÄÖ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ
1) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 173/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 7/6/09 gÀAzÀÄ 1245 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆV ¦ügÁå¢ ²æà oÁPÉÆgÀ vÀAzÉ UÉÆÃ¥ÀÄ eÁzÀªÀ ªÀAiÀÄ-26,ªÀµÀð eÁ-®A¨Át G-PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á-£ÁUÀÄgÁ zsÁAqÀ vÁ/f-UÀÄ®âUÁð EªÀgÀ ºÉ½PÉ ¥ÀrzÀÄPÉÆÃArzÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠢£ÁAPÀ: 7/06/09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1100 UÀAmÉUÉ PÁgÀ ºÀÄtÂÚªÉÄ EzÀÄÝzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀÄä HjUÉ CgÀ«AzÀ vÀAzÉ ºÀjZÀAzÀæ ZÀªÀít EªÀ£ÉÆÃA¢UÉ ªÉÆÃlgÀ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA-PÉJ-32/J¸ï-5300 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄ¯É PÀĽvÀÄ J£ï ºÉZï-9gÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÉ.E.© PÁæ¸À ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA-PÉJ-39/E-4135 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CvÀªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆÃAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ qÀQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀĪÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÁ®PÉÌ UÀ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÄ ¸ÀzÀj CgÀ«AzÀ vÀAzÉ ºÀjZÀAzÀæ JvÀ¤UÉ vÀ¯ÉÃUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÆV¤AzÀ ¨Á¬ÄAzÀ gÀPÀÛ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀÄrzÀ ªÀÄÆlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÀÄÆlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 174/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ:-
¢£ÁAPÀ: 7/6/09 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ JªÀÄ.J¯ï.¹. ¥ÀvÀæ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ PÀÄqÀ¯É D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnÖ PÉÆlÄÖ E°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦ügÁå¢ ²æà ªÀiÁtÂPÀ®gÁªÀ vÀAzÉ ¸ÀÆAiÀÄðºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ vÀĪÀÄ£À¥À°è ªÀAiÀÄ 39 ªÀµÀð G: §AUÁgÀ ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: vÁn¥ÁPÀgÁeÉÆïÁ ªÀÄAqÀE¸ÀÖ UÉÆÃzÁªÀj [J¦] EªÀgÀ vÀªÀÄä ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀÄð¢AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸ÉÃj ²jr ¸Á¬Ä¨Á§ zÀ±Àð£ÀPÉAzÀÄ lªÉgÁ ªÁºÀ£À £ÀA J¦-16/JPÀì 4208 £ÉÃzÀgÀ°è ¢£ÁAPÀ: 6-6-09 gÀAzÀÄgÁwæ1100 UÀAqÉUÉ «dAiÀĪÁqÀ [J¦] EAzÀ ©lÄÖ gÁºÉ £ÀA 9gÀªÉÄÃ¯É ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀºÀ¢Ý£À oÁPÀÆgÀ zsÁ§zÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ MAzÀÄ ºÁ°£À mÁåAPÀgÀ £ÀA JªÀiï.JZï-12/¹n-3787 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁåAPÀgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̽vÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀuÉUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ PÉ. ¤Ã°ªÀiÁ UÀAqÀ PÉ, ªÀÄÄgÀ½ ªÉÆúÀ£À EªÀ½UÉ JqÀ¸ÉÆAlPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¦.gÀvÀß ªÀiÁ¯Á UÀAqÀ PÉÆÃmÉñÀégÁ«ªÀ½UÉ §® ªÀÄƼÀPÁ® ºÀwÛgÀ ªÀÄÄjzÀAvÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, lªÉÃgÁ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ ªÀįÉèñÀégÀgÁªÀ vÀAzÉ UÉÆÃ¥Á® PÀȵÀÚ EªÀ¤UÉ §® vÉÆÃqÉ ªÀÄÄjzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ, ZÀgÀ¼Á vÀAzÉ ªÀÄÄgÀ½ ªÀAiÀÄ 7 ªÀµÀð EªÀ¤UÉ JqÀ PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ gÀPÁÛAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀj WÀl£É ¢£ÁAPÀ: 7-6-09 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ DVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj mÁåAPÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁåAPÀgÀ ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
3) ©ÃzÀgï ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 100/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ:-
¢£ÁAPÀB 07-06-09 gÀAzÀÄ 1950 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ. ¥sÀvÉÛ zÀªÁðeÁ gÀªÉÄñÀ DmÉÆà ªÉÆmÁ¸ïð ±ÉÆgÀƪÀÄ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà PÉ.GvÀÛªÀÄ vÀAzÉ PÉ.zÉëzÁ¸À, 38ªÀµÀð, ¤«Äðw PÉÃAzÀæzÀ°è CPËAmÉAmï, PÀªÀiÁ®£ÀUÀgÀ ¸ÀzÀå dgÀĸÀ¯ÉêÀiï PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ CªÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA:PÉ.J-38/ºÉZï-9368 £ÉzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛ¢AzÀ dgÀĸÀ¯ÉêÀiï PÁ¯ÉÆäUÉ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¯Á®ªÁr gÉïÉé UÉÃmï PÀqɬÄAzÀ ¸ÀÆÌlgÀ £ÀA: PÉJ-38/E-2787 £ÉÃzÀÝ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ¯ÉÊmÉ ºÁPÀzÉ £ÀqɬĹ vÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ CªÀgÀ ªÀÄUÀ¤UÉ vÀgÀazÀ ºÁUÀÆ ¸ÁzÁ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
4) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 176/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ:-
¢£ÁAPÀ 7/6/09 gÀAzÀÄ 2:30UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ UÀÄgÀ£ÁxÀ R£À±ÉÃnÖ eÁ-°AUÁAiÀÄvÀ G-K¯ÉQÖç²AiÀÄ£ï ªÀAiÀÄ-22ªÀµÀð EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ Hj£À «oÀ® vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà M¼ÀzÉÆÃrØ EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢ n«J¸ï JPÉì¯ï ®Æ£Á £ÀA-PÉJ39/9807 £ÉzÀÝgÀ ªÉÄ¯É CªÀgÀÄ ºÉÆîPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉÃUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 3:30 UÀAmÉUÉ gÁ ºÉ £ÀA-9gÀ ªÉÄÃ¯É ºÀÄqÀV UÁæªÀÄzÀ PÁgÀªÀÄÄAV gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ. ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ PÁgÀ £ÀA. JªÀiï.JZï-13/J¹-4012 £ÉÃzÀ£ÀÄß Cw ªÉUÁ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ fªÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆÃAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ n«J¸ï ªÉÆÃlgÀUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀĪÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ »AzÉ PÀĽvÀ «oÀ® EªÀjUÉ JgÀqÀÄ ªÉÆüÀPÉÊ ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÉZÁÑVgÀÄvÉÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

5) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 155/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ ;-
¢£ÁAPÀ 07/06/09 gÀªÀÄzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. QñÀ£ÀgÁªÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀfgÁªÀ §ÆgÁ¼É ªÀAiÀÄ 60 G/ªÁå¥ÁgÀ eÁ/ªÀÄgÁoÁ ¸Á/ªÀÄzÀPÀnÖ ¸ÀzÀå ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ £ÀA J.¦/28 «/6693 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ PÁgÀ ZÁ®PÀ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀPÀnÖ UÁæªÀÄ¢AzÀ SÁ£Á¥ÀÆgÀ ªÉÄʯÁgÀ ªÀÄ®uÁÚ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨sÁ°Ì §¸À ¤¯ÁÝtzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ CgÉÆævÀ£ÁzÀ UÀÄAqÀ¥Áà vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ ªÀAiÀÄ 54 G/§¸À £ÀA PÉ.J/38 J¥sï/453 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ qÀæöåªÀgÀ £ÀA 448 ©ÃzÀgÀ §¸À r¥ÉÆà ¸Á/gÁªÀÄ¥ÀÄgÉ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß §¸À£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ CeÁUÀÄgÀÄPÀvɬÄAzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÀÄä¯É §¸À ¤¯ÁÝt PÀqÉUÉ wgÀÄV £ÀªÀÄä PÁjUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ PÁj£À°è PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀgÀzÀQëuÉ QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt
ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 93/09 PÀ®A 498(J), 323, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 3&4 r.¦.DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 04/06/09 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw AiÀiÁ¹ä£À¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ªÀĸÁÛ£À ©gÁzÁgÀ 20 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA GzÉÆåÃUÀ ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á vÁ¼ÀªÀiÁqÀV EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ K£ÉAzÀgÉ £Á®ÄÌ ªÀµÀðzÀ »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ §mÉÖ MUÉAiÀÄ®Ä CrUÉ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè. CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÁÛ ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ §AUÁgÀ ¨É½î ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄwzÀÝ£ÀÄ. F §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ «µÀAiÀÄ w½¹zÀÄÝ CªÀgÀÄ DgÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁªÀ ¦ügÉÆÃdSÁ£À CvÉÛ ¸Á¨ÉÃgÁ¨ÉÃUÀA EªÀjUÉ ªÀgÀzÀPÀëuÉ §AUÁgÀ, ºÀt, PÉÆqÀĪÀÅzÁV ¸ÀªÀÄeÁ¬Ä¹ w½¹ºÉÆVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀÄð¢AiÀÄ UÀAqÀ E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É JAzÀÄ ºÉý, ¤Ã£ÀÄ F §UÉÎ K£ÁzÀgÀÄ ºÉ½zÀgÉ ¤£ÀUÉ fªÀAvÀªÁV ©qÀĪÀÅ¢¯Áè. ºÉÆqÉzÀĺÁPÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. EzÀgÀAvÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ £ÁzÀ¤AiÀÄgÁzÀ ªÀÄ°PÁ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ CfªÉÆ¢Ý£ï ¸Á L£Éƽî, 2) ªÀĪÀÄvÁd¨ÉÃUÀA UÀAqÀ D¨ÉÃzÀ ¸Á §UÀzÀ¯ï 3) vÉʨÁ ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ £À¬ÄªÉÆ¢Ý£ï ¸Á ªÀÄAUÀ®V EªÀgÉ®ègÀÄ DUÁUÀ vÁ¼ÀªÀiÁqÀV UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ ªÀgÀzÀPÀëuÉ, §AUÁgÀ, ºÀt vÀgÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢UÉ DUÁUÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ ºÉÆUÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¢£ÁAPÀ: 04-06-09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀÄð¢AiÀÄ UÀAqÀ E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ DUÀ®Ä ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ£À°è ºÀÄqÀÄVAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃr §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ UÀAqÀ¤UÉ ¨ÉÃgÉ ªÀÄzÀÄªÉ DUÀ¨ÉÃqÀ CAvÀ CA¢zÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀPÉÆlÄÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÉÆÃzÀgÀ ªÀiÁªÀ ±ÉÃR ¥sÀAiÀiÁeÉÆ¢Ý£ï ¸Á RlPÀaAZÉÆý ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ dUÀ¼À £ÉÆÃr ©r¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. dUÀ¼À ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ dgÀÄVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :-
UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 93/09 PÀ®A 324, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 7-6-09 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÀ« vÀAzÉ ªÀĺÁ«ÃgÀ ¹AUÀ, 18 ªÀµÀð G ¹é¥ÀgÀ PÉ®¸À, eÁw ªÉĺÀvÀgÀ ¸Á UÁA¢ü £ÀUÀgÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ CwÛUÉAiÀÄÄ vÀªÀÄä NtÂAiÀÄ°èzÀÝ ¤Ãj£À mÁåAQUÉ ºÉÆV ¤ÃgÀ®Ä vÀÄA§®Ä PÉÆqÀ ºÀZÀÄѪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ PÀ°ªÀÄ vÀAzÉ d°Ã® ºÁUÀÆ ªÀĺÀ§Æ§ vÀAzÉ d°Ã® E§âgÀÄ UÁA¢ü £ÀUÀgÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ vÀ£Àß eÉé£À°èzÀ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 175/09 PÀ®A 506 L¦¹ ;-
¢£ÁAPÀ: 7/6/09 gÀAzÀÄ 11600 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¥Á¥Á¯Á® gÀd¥ÀÄvÀ ªÀAiÀÄ-40 ªÀµÀð G: PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï ZÁ®PÀ ©ÃzÀgÀ r¥ÉÆà ¸Á-PÀƪÀiÁgÀ aAZÉÆý EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ HgÁzÀ PÀĪÀiÁgÀaAZÉƽ UÁæªÀÄzÀ°è EgÀÄwÛgÀĪÀzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀªÀÄAiÀÄ ¹PÁÌUÀ¯É¯Áè HjUÉ §AzÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¢£ÁAPÀ: 29/4/09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ°è®èzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ »jAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ eÉÆåÃw EªÀ½UÉ §§ZÀr UÁæªÀÄzÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ EªÀ£ÀÄ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀjAzÀ CªÀ£À «gÀÄzÀÝ ¦ügÁåzÀÄ PÉÆÃlÄÖ UÀÄ£Éß zÁR°¹gÀÄvÁÛgÉ. PÉ®ªÀÅ¢ªÀ¸ÀUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÉzÀ£ÀAvÀgÀ ¦üAiÀÄð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ gÁdPÀĪÀiÁgÀ EªÀ£ÀÄ AiÀiÁgÀzÉÆà ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÀ½¹PÉÆÃnÖgÀÄvÁÛ£É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄ EgÀÄvÁÛ¼É. ¢£ÁAPÀ: 7/06/09 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àß 1300 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ ¤wãÀ vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉÃnÖ ±ÉlPÁgÀ ªÀAiÀÄ-21ªÀµÀð eÁ-°AUÁAiÀÄvÀ ¸Á-ZÉÆÃArUÀ°è ©ÃzÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ EAzÀæfvÀ vÀAzÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ ¹AzÉ ªÀAiÀÄ- 20ªÀµÀð eÁ-ºÀjd£À ¸Á-£ÁªÀzÀV ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¤AvÀÄÛ §§ZÀr UÁæªÀÄzÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ eÉÆåÃw EªÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ fªÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è ºÉÆqÉzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛªÉ CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¨ÉÊAiÀÄÄwgÀĪÁUÀ Hj£À gÀWÀÄ£ÁzsÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà & ²ªÀgÁd vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà PÀÄgÀ§R½UÉ gÀªÀgÀÄ Pɽ¹ PÉÆÃAqÀgÀÄ ºÁUÀÄ ¥ÀævÀåóóPÀëªÁV £ÉÆÃrgÀÄvÁÛgÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁqÀĪÀAvÉÛ PÀAqÀħgÀÄvÀÛzÉ CAvÀºÉ½zÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.Raichur District Reported Crimes

E¹àÃmï zÁ½ 05d£ÀgÀ §AzsÀ£À, gÀÆ.3,300/-UÀ¼À d¥ÀÛ:

¢£ÁAPÀ:07.06.09gÀAzÀÄ 151 5UÀAmÉUÉ J¦JA¹ ªÀÄÄA¢gÀĪÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd¥Àà ºÁUÀÄ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀÄ E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÀ PÁ®PÉÌ JJ¸ïL. ²æà AiÀÄ®è¥ÀàgÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀjAzÀ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ.3,300/- ºÁUÀÄ E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁr PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀgÀªÁV ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁtÉ UÀÄ£Éß £ÀA.165/09 PÀ®A 87Pɦ CåPïÖ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÀ vÀ¤SÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ CgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£À PÀÄjvÀÄ PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄvÁÛgÉ.


 

C¥ÀjavÀ ¯Áj rQÌ n«J¸ï ¸ÀªÁgÀ¤UÉ UÁAiÀÄ:

¢£ÁAPÀ:06.06.09gÀAzÀÄ 2215 UÀAmÉUÉ ºÀÄ®UÀ¥ÀàgÀªÀgÀÄ °AUÀ¸ÀÆUÀÆjUÉ vÀªÀÄä ªÀiÁªÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÁ¥Á¸ÀÄì PÀ¸À¨Á °AUÀ¸ÀÆUÀÆjUÉ n«J¸ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£À°è ºÉÆÃUÀĪÁUÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ-ªÀÄ¹Ì ¨ÉÊ¥Á¸ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è PÀ°è£À PÀAPÀgï «ÄµÀ£ï ºÀwÛgÀ CgÉÆæ C¥ÀjavÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C¯PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀ §UÉÎ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À vÀªÀÄä ²æà ¹zÀÝ¥ÀàgÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢üü ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.110/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ ºÁUÀÄ 187 L JA « PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ vÁ¼ÀzÉà £ÉÃtÄ ºÁPÉÆÌAqÀÄ AiÀÄĪÀwAiÀÄ ¸ÁªÀÅ:

¸ÀzsÀå ªÀ°ð ªÀÄÄA¨Á¬ÄAiÀÄ°è ªÁ¸ÀªÁVgÀĪÀ zÉêÀzÀÄUÁðzÀ ¨ÉƪÀÄä£ÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ²æêÀÄw zÀÄgÀÄUÀªÀÄägÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ eÁvÉæUÁV vÀªÀÄä vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£É ºÀnÖUÁæªÀÄPÉÌ §A¢zÀÄÝ, ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÄ:¸ÀĪÀÄAUÀ® vÀAzÉ ªÀĺÁªÀÄvÉñÀ ªÀqÀUÉÃj, 22 ªÀµÀð FPÉAiÀÄÄ IÄvÀĪÀÄwAiÀiÁzÀV¤AzÀ «¥ÀjÃvÀ ºÉÆmÉÖ£ÉÆë¤AzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ OµÀ¢ü PÉÆr¹zÀÝgÀÆ UÀÄtªÁUÀzÀÝjAzÀ CAiÀÄĪÉÃð¢Pï OµÀ¢ü PÉÆr¸À¨ÉÃPÉAzÀÄPÉÆArzÀÄÝ DzÀgÉ ¢£ÁAPÀ:07.06.09gÀAzÀÄ 1300 jAzÀ 1430 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ºÀnÖUÁæªÀÄzÀ CfÓ zÀÄgÀÄUÀªÀÄä §VÃgÀAUÀÄAqÁgÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¥ÀÄ£À: ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ §AzÀÄ ¨ÁzsÉ vÁ¼ÀzÉà fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ zÁªÀt¬ÄAzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ bÀwÛ£À eÉÆÃPÁ°PÉÆArUÉ GgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀ §UÉÎ ªÀÄÈvÀ¼À vÁ¬ÄgÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrCgï £ÀA.13/2009 PÀ®A 174 ¹Cg惡 ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

dÆdÄPÉÆÃgÀgÀ §AzsÀ£À :

±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ: ¢:7/6/09gÀAzÀÄ 3:00 ¦JªÀiïPÉÌ rJ¸ï¦ ±ÀºÁ¨ÁzÀgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ ¨sÀAPÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¸À£Áå¹ ªÀÄoÀzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉAiÀÄ° CAzÁgï ¨ÁºÀgï E¸ÉàÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÅzÀ£ÀÄß RavÀ ¥ÀqɹPÉÆAqÀÄ ²æÃPÁAvÀ « C¯Áè¥ÀÆgÀ ¦J¸ïL ±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢ d£ÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ 1.gÁªÀÄ°AUÀ vÀA. ²ªÀ¥Áà ¸ÀgÀqÀV 2.±ÀgÀtUËqÀ vÀA. ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà ±ÀAPÀgÀªÁr 3.©üêÀÄgÁAiÀÄ vÀA. ±ÀgÀt¥Áà ªÀiÁ² 4.£ÁUÀÄ vÀA. AiÀÄ®è¥Áà zÀAqÀUÀļÀPÀgï 5.PÀªÀįÁPÀgï vÀA. §¸ÀªÀgÁd UÁ° 6.±ÀgÀt§¸À¥Áà vÀA. ²ªÀgÁAiÀÄ PÀAp 7. ªÉÄÊ£ÉƢݣï vÀA. C¯ÁèªÀÅ¢Ý£ï ªÀÄįÁè 8.C£ÀégÀ vÀA. £À©¯Á¯ï ¹gÀÆgÀ 9.¸Á§uÁÚ vÀA. gÁªÀÄ°AUÀ £ÀgÀ¨ÉÆüÀ 10.¨Á¨Á vÀA. ªÀĺÀäzï C° ±ÉÃSï 11.ªÉÆù£ï vÀA. ¨Á§Ä UÀÄqÀÆgÀ gÀªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁr 52 E¸ÉàÃmï E¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ gÀÆ 3530/- d¦Û ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ D¥Á¢vÀgÀ «gÀÄzÀÝ ±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

AiÀÄqÁæ«Ä ¥ÉưøÀ oÁuÉ:¢;06-06-09 gÀAzÀÄ PÀÄ:¸ÀÄzsÁ vÀAzÉ ¹zÀÝtÚ ºÀgÀªÁ¼À ¸Á:AiÀÄqÁæ«Ä gÀªÀgÀÄ AiÀÄqÁæ«Ä CgÀ¼ÀUÀÄAqÀV ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¸ÀgÀPÁj PÀ£Áå ¥ËæqsÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢UÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà £ÀA PÉ.J-32-JªÀiï. 3611 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ ºÀtAvÀ D®ÆgÀ mÁmÁ ¸ÀĪÉƪÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ §AzÀÄ PÀÄ:¸ÀÄzsÁgÀªÀjUÉ C¥ÀWÀvÀ ¥Àr¹ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ AiÀÄqÁæ«Ä oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:

gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ:-¢:03-06-09 gÀAzÀÄ gÁwæ ²æÃC±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄ¥Àà vÀ½îPÉÃj gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ Qð ºÁQ PÀÄlÄA§zÀªÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ bÀwÛ£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ, ¨É½UÉÎ 5-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PɼÀUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ Qð ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀV£À C®ªÀiÁgÀ vÉgÉzÀÄ C®ªÀiÁgÀzÀ°èzÀÝ 1.§AUÁgÀzÀ ZÉÊ£ï 15 UÁæA C.Q gÀÆ22,000/- 2.§AUÁgÀzÀ gÀhÄĪÀÄQ 10 UÁæA C.Q.15,000/-, 3.§AUÁgÀzÀ ¸ÀÄvÀÄÛAUÀÄgÀ 5 UÁæA C.Q. gÀÆ7,500/-, 4. §AUÁgÀzÀ ºÀgÀ½£À GAUÀÄgÀ 5 UÁæA C.Q gÀÆ 7,500/- 5.§AUÁgÀzÀ GAUÀÄgÀ 2 UÁæA C.Q. gÀÆ3000/-, 6. ¸ÀtÚªÀÄPÀ̼À §AUÁgÀzÀ Q«AiÀÄ jAUïUÀ¼ÀÄ C.Q. gÀÆ 3000/-, 7.MAzÀÄ ¨É½îAiÀÄ ªÀÄÆwð C.Q. gÀÆ800/-, 8.£ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ 3400/- MlÄÖ C.Q. gÀÆ52,200/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ §AUÁgÀ, ¨É½îAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ¢£ÁAPÀ 04-06-2009 gÀAzÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

ªÁr ¥ÉưøÀ oÁuÉ: ¢:06-06-09 gÀAzÀÄ ²æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ªÀiÁ£ÉUÁgÀ ¸Á|| AiÀÄgÀUÉÆügÀªÀgÀÄ lAlA £ÀA. KA-33/4997 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀÄA¨ÁgÀºÀ½î ¬ÄAzÀ AiÀÄgÀUÉÆüÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄ£ÀÆìgÀ zsÁ¨Á¢AzÀ CAzÁd 1/2 Q.«Ä CAvÀgÀzÀ°è §Æ¢ mÁåAPÀgÀ £ÀA KA-32/A-1220 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁåAPÀgÀ£ÀÄ »AzÀPÉÌ £ÀqɸÀÄvÁÛ §AzÀÄ ¤°è¹zÀÝ lAlAUÉ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀqɹzÀ PÁgÀt lA.lA ZÁ®PÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ºÁUÀÆ lAlA£À°èzÀÝ EvÀgÉ E§âjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ ªÁr oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt:

avÁÛ¥ÀÆgÀ oÁuÉ:-¢£ÁAPÀB6/06/09 gÀAzÀÄ AiÀÄgÀUÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ°è UÁæªÀÄzÀ gÁAiÀÄ¥Àà fêÀtV, ¸ÀºÀzÉêÀ, ¨ÁUÀªÀÄä, CAiÀÄåªÀÄä ºÁUÀÄ ±ÀgÀt¥Àà £Á¬ÄPÉÆÃr, §¸À¥Àà ªÀÄÄvÀÛV, ²æêÀÄAvÀ ªÀÄÄvÀÛV, ªÀÄ°èPÁdÄð£À £Á¬ÄPÉÆÃrgÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ dUÀ¼ÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ²ªÀ¥Àà £Á¬ dUÀ¼À ©r¹ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ ²æêÀÄAvÀ vÀAzÉ ¸Á§tÚ fêÀtV §AzÀªÀ£É CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ §AiÀÄÄåvÁÛ gÁwæ dUÀ¼ÀzÀ°è §¸À¥Àà ªÀÄÄvÀÛV ¥ÀgÀªÁV £ÀªÀÄUÉ ¨ÉÊ¢gÀÄ«j CAvÀ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ PÀ°è¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄR¥ÀvÀ¥Àr¹zÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt:

avÁÛ¥ÀÆgÀ oÁuÉ:-¢£ÁAPÀ 6/6/09 gÀAzÀÄ AiÀÄgÀUÀ® UÁæªÀÄzÀ gÁAiÀÄ¥Àà fêÀtVgÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ UÁæªÀÄzÀ 1.±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà £Á¬ÄPÉÆÃr 2.§¸À¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄgÁAiÀÄ ªÀÄÄvÀÛV 3.²æêÀÄAvÀ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁAiÀÄ ªÀÄÄvÀÛV 4.ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ zÉëAzÀæ¥Àà £Á¬ÄPÉÆÃrgÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ §AiÀÄÄåvÁÛ ¤£Àß ªÀÄUÀ J°èzÁÝ£É ¤Ã£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤£Àß ªÀÄUÀ ±ÀAPÀgÀ £ÀªÀÄUÉ ¨ÉÊ¢gÀÄ«j J£ÀßAiÀÄvÁÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀºÀzÉêÀ, ¨sÁUÀªÀÄä, CAiÀÄåªÀÄägÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ dUÀ¼À ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÀºÀzÉêÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁUÀªÀÄä½UÉ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ CAiÀÄåªÀÄä½UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄSÁ¥ÀvÀ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨É¢jPÉ ºÁQ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ ²æà ¸ÀºÀzÉêÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà fêÀtV ¸Á||AiÀÄgÀUÀ®gÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 118/2009 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¹. ºÉZï. ®QëöäãÁgÁAiÀÄt gÁdÄ vÀAzÉ ¹.ºÉZï. ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄtgÁdÄ, ªÀAiÀĸÀÄì 28 ªÀµÀð, eÁw: PÀëwæÃAiÀÄ G: §ÄPï ¸ÁÖ¯ï ¸Á: ¸ÀAvÉÆõÀ avÀæªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ, zÁégÀPÀ £ÀUÀgÀ-¹jUÉÃj vÁ: ¹gÀUÀÄ¥Àà f: §¼Áîj EªÀgÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 07-06-2009 gÀAzÀÄ ¥ÀæUÀw£ÀUÀgÀzÀ°è ¥Áèmï ªÀiÁgÁl «ZÁgÀzÀ°è ¨ÉÆæÃPÀgï ²æäªÁ¸À JA§ÄªÀªÀgÀ£ÀÄß ¨sÉÃnAiÀiÁUÀ®Ä £À£Àß CPÀ̼À UÀAqÀ£ÁzÀ r. PÀȵÀÚAgÁdÄ vÀAzÉ ¸ÀÆAiÀÄð£ÁgÁAiÀÄtgÁdÄ ªÀAiÀĸÀÄì 48 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄtÆÚgÀÄ PÁåA¥ï vÁ: ¹gÀUÀÄ¥Àà E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ r. PÀȵÀÚAgÁdÄ EªÀgÀ »gÉÆúÉÆÃAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï + ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gï: PÉ.J-34/ PÀÆå-8486 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¨É½UÉÎ 09:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄtÆÚgÀÄ PÁåA¥ï¤AzÀ ºÉÆgÀmɪÀÅ. ¨É½UÉÎ 11:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¥ÀæUÀw£ÀUÀgÀPÉÌ §AzÀÄ ¨ÉÆæÃPÀgï ²æäªÁ¸À EªÀgÀ£ÀÄß ¨sÉÃnAiÀiÁV ªÀiÁvÁr¹zɪÀÅ. £ÀAvÀgÀ «zÁå£ÀUÀgÀzÀ°è ¥Áèmï£À qÁPÀĪÉÄAmïUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä ¨ÉÆæÃPÀgï ²æäªÁ¸À EªÀgÀ£ÀÄß ¸ÀAUÀqÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæUÀw£ÀUÀgÀ¢AzÀ «zÁå£ÀUÀgÀPÉÌ §gÀÄwÛzÉݪÀÅ. ¨ÉÆæÃPÀgï ²æäªÁ¸À EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£À°è £ÀªÀÄä »AzÉ §gÀÄwÛzÀÝgÀÄ. £ÀªÀÄä ¨sÁªÀ r. PÀȵÀÚAgÁdÄ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£À°è £Á£ÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è PÀĽwzÉÝ£ÀÄ. r. PÀȵÀÚAgÁd EªÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɬĸÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ªÀÄzsÁåºÀß 12:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÀÄgÀ½ UÁæªÀÄzÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄ¼É §gÀÄwÛzÀÄÝ, £Á£ÀÄ £À£Àß ¨sÁªÀ£À ¨É¤ßUÉ ºÉÆA¢ vÀ¯É ¨ÁV¹ PÀĽwzÉÝ£ÀÄ. DUÀ £À£Àß ¨sÁªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹzÀÝjAzÀ MªÉÄä¯Éà £ÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ qÀA JA§ ±À§ÝzÉÆA¢UÉ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ, £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ¨sÁªÀ PɼÀUÉ ©zÉݪÀÅ. EzÀjAzÀ £À£ÀUÉ ¥ÀæeÉÕ vÀ¦àvÀÄ. JZÀÑgÀUÉÆAqÁUÀ £Á£ÀÄ UÀAUÁªÀwAiÀÄ°è D¸ÀàvÉæAiÀÄ°èzÀÄÝ, £À£ÀUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄïÁãUÀzÀ°è GAmÁzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄPÉÌ ªÉÊzÀågÀÄ aQvÉì ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. DUÀ C°èzÀÝ £ÀªÀÄä ¨ÁªÀªÉÄÊzÀÄ£À zÀÄUÁðgÁd vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£ÀgÁdÄ ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ, ¤ÃªÀÅ ¥ÀæUÀw£ÀUÀgÀ¢AzÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄgÀ½ ¹ÃªÀiÁzÀ°è ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ºÁQPÉÆAqÀÄ ©¢ÝzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɬĸÀÄwÛzÀÝ ¤ªÀÄä ¨sÁªÀ PÀȵÀÚAgÁdÄ EªÀjUÉ vÀ¯ÉUÉ wêÀæ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, CªÀgÀ£ÀÄß UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ vÀgÀĪÁUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ¤ªÀÄä »AzÉ §gÀÄwÛzÀÝ ¨ÉÆæÃPÀgï ²æäªÁ¸À EªÀgÀÄ ¸ÀºÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï¤AzÀ ©zÀÄÝ, CªÀjUÉ vÀ¯ÉUÉ wêÀæ UÁAiÀĪÁV ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¼ÁîjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ w½¹zÀgÀÄ. J.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸ÀPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀt:

2] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 151/2009 PÀ®A 366(J), 149 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀtÚ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ªÀPÀÌgÀ, 40 ªÀµÀð, UÁtÂUÉÃgÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: »gÉPÁ¸À£ÀPÀAr, ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢ : 29/5/09 gÀAzÀÄ £À£ÀßzÀÄ gÁwæ PÉ®¸À«zÀÝjAzÀ PÉÆý¥sÁgÀA zÀ°èAiÉÄà EzÉÝ£ÀÄ, £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀÄ.¤Ã®ªÀé, 13 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ¢: 29/5/09 gÀAzÀÄ 6 ¦.JA. PÀÌ PÉÆý ¥sÁgÀAUÉ PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ §AzÀªÀ¼ÀÄ gÁwæ 10 UÀAmÉUÉ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ HjUÉ ºÉÆÃzÀ¼ÀÄ £Á£ÀÄ ¢ : 30/5/09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 4 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄì ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ £À£Àß ºÉAqÀw ®PÀëöäªÀé FPÉAiÀÄÄ ¤Ã®ªÀé PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢®è CAvÀ ºÉýzÁUÀ £Á£ÀÄ UÁ§jAiÀiÁV £À£Àß vÀªÀÄä gÁªÀÄ¥Àà ªÀPÀÌgï ¸ÉÃj £ÀªÀÄä Hj£ÀªÀgÁzÀ GaÑÃgÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ±ÀgÀt¥Àà EªÀjUÉ PÉüÀ¯ÁV EªÀgÀÄ ¤Ã®ªÀé £ÀªÀÄä eÉÆvÉAiÀÄ°è §AzÀÄ ªÀÄ£É PÀqÉ ºÉÆÃzÀ¼ÀÄ JAzÀgÀÄ, £ÀAvÀgÀ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV w½¬ÄvÀÄ DgÉÆæ £ÀA.1 ±ÀgÀt¥Àà vÁ¬Ä zÀÄgÀÄUÀªÀé C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÁÝ£É CAvÁ DvÀ¤UÉ EvÀgÉà DgÉÆævÀgÁ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà, §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ £ÁUÀ¥À¥À, ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀÄ®UÀ¥Àà, ±ÀªÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÉRgÀ¥Àà ¸Á: J®ègÀÄ PÁ¸À£ÀPÀAr UÁæªÀÄ EªÀgÉ®è ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

3] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 129/2009 PÀ®A 448, 324, 504, 427, 506 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢AiÀiÁzÀ zÉêÉAzÀæ¥Àà vÀAzsÉ UÀ«¹zÀÝ¥Àà CAUÀr, 23 ªÀµÀð, eɸÁÌA PÀA¥À¤UÉ ¸ÉÃjzÀ 33/11 PÉ.« D¥ÀgÉÃlgï ¸Á: ¯ÉçUÉÃj EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ vÁ£ÀÄ ºÁUÀÆ ºÉ®àgï ªÀiÁgÀÄw E§âgÀÄ 33/11 PÉ.«. «zÀÆåvï G¥À PÉÃAzÀæ zÀ°è PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ¥Àà UÀÄjPÁgÀ ¸Á: zÉêÀ¯Á¥ÀgÀ, FvÀ£ÀÄ PÀZÉÃj M¼ÀUÉ §AzÀªÀ£Éà K£Àæ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼Éà PÉ.E.© AiÀĪÀgÀzÀÄ §ºÀ¼ÀªÁVzÉ AiÀiÁªÁUÀ®Ä PÀgÉAl vÉUÉAiÀÄĪÀzÀÄ ªÀiÁrwÛÃj CAzÀ£ÀÄ CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ ªÀiÁ¢£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ n.¹ vÉÆAzÀgÉ EzÀÄÝzÀjAzÀ gÁwæ 9.10 PÉÌ ¯ÉÊ£ï QèÃAiÀÄgï ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀAzÀ ¯ÉÊ£ï vÉUÉ¢zÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà ¯ÉÊ£ï ºÁPÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ DzÀgÀÆ PÉüÀzÉà JµÉÆÖÃvÀÄÛ PÀgÉAmï vÉUÉAiÀÄĪÀzÀÄ CAvÁ C£ÀÄßvÁÛ ºÀuÉUÉ D¦üù£À ¨Áålj¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ, ªÀÄĶ׬ÄAzÀ ¨Á¬ÄUÉ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ F dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ ªÀiÁgÀÄwUÉ PÀnÖUɬÄAzÀ ¸ÉÆAlPÉÌ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ D¦üù£À ¨ÁV°£À UÁè¸ï ªÀÄvÀÄÛ QlQAiÀÄ UÁè¸ï MqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ C®èzÉà CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ 20,000/- gÀÆ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ ®ÄPÁì£ÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 53/2009 PÀ®A 341, 323, 504 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ dUÀ¢Ã±À vÀAzsÉ ¥ÁAqÀ¥Àà PÀ£ÀPÁ¥ÀÄgÀ 28 ªÀµÀð, ¸Á: PÀQ̺À½î vÁAqÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ. ¢:7/6/09 ¸ÁAiÀÄAPÁ® 19.30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁj ±Á¯É PÀQ̺À½î ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀmÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ±ÁAvÀgÁªÀÄ vÀAzÉ zsÀAd¥Àà PÀnÖªÀĤ, 22 ªÀµÀð, ¸Á: PÀQ̺À½î, EªÀ£ÀÄ ¤Ã£ÀÄ PÉÆlÖ 200/- gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß d£ÀgÀ ªÀÄÄAzÉ PÉüÀÄwÛÃAiÀiÁ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀiÁÝr JqÀPÀ¥Á¼À & JqÀ Q«UÉ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ §A¢zÀÄÝ & ©r¸À®Ä §AzÀ vÀÄPÀgÁªÀĤUÉ PÀÆqÁ §rzÀÄ zÀÄBR¥ÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

5] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 90/2009 PÀ®A 323, 324, 504 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:.

¢ : 4/6/09 gÀAzÀÄ 6.30 ¦ JA.PÉÌ ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À°è PÀ¸À ºÁPÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀA§A¢ DgÉÆæ ¥ÀgÀ¸À¥Àà ºÁUÀÆ E¤ß§âgÀÄ §AzÀÄ K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É EzÀÄ £ÀªÀÄä vÁ¬ÄAiÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£É D¹Û EzÀgÀ°è AiÀiÁPÉà 2 JPÀgÉ PÉÆqÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ¥ÀgÀ¸À¥Àà£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PɼÀUÀqÉ PÉqÀ« ºÀ°è¤AzÀ PÀr¢zÀÄÝ E£ÀÄß½zÀ E§âgÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ DUÀ Hj£À d£À §AzÀÄ ©r¹zÀÄÝ CzÉ. CAvÀ PÀȵÀÚ¥Àà vÀAzÉ PÀ®è¥Àà zÁ¸ÀgÀ ¸Á: dAd®PÉÆ¥Àà EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀt:

6] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 21/2009 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 07-06-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2-15 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢zÁgÀgÁzÀ ²æà gÀÄzÉæñÀ vÀAzÉ PÀjAiÀÄ¥Àà, ¸Á: gÀÄzÉæñÀégÀ £ÀUÀgÀ-DgÁ¼À. vÁ:UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉUÉ MAzÀÄ ¦ügÁå¢ ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÀÅ F ¥ÀæPÁgÀªÁVzÉ. vÀªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀgÁzÀ PÀjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà ¸Á: DgÁ¼À EªÀgÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:-07-06-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 06-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÁ¼À UÁæªÀÄzÀ vÀªÀÄä ¨sÀÆ«ÄUÉ ¤ÃgÀÄ ºÀj¸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ºÉÆÃV ¨ÉÆÃgï ªÀÄÆ®PÀ ¤ÃgÀ£ÀÄß ¸À¹ ªÀÄrUÉ ºÀj¸ÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÁªÀÅ PÀr¢zÀÄÝ, CªÀgÀ£ÀÄß UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ aQvÉìAiÀÄÄ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄzsÁåºÀß 2-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. ²æÃ. ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ºÉZï.¹-01 UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.