Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, September 16, 2018

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 16-09-2018


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 16-09-2018

©ÃzÀgÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 176/2018, PÀ®A. 363 L¦¹ :-  
¢£ÁAPÀ 12-09-2018 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ²ªÀgÀÄzÀæAiÀiÁå ¸Áé«Ä, ªÀAiÀÄ: 49 ªÀµÀð, eÁw: ¸Áé«Ä, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 9-1-614, ²æà gÉêÀt¹zÉÝñÀégÀ ¤®AiÀÄ, £ÀA¢ PÁ¯ÉÆä, £ÀA¢ ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ PÉE© gÉÆÃqÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ²ªÀgÀÄzÀæ @ ±ÀĨsÀA FvÀ£ÀÄ PÁ¯ÉÃdUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉý vÀ£Àß ¨ÁåUÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÁ¯ÉÃdUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÁAiÀÄAPÁ®ªÁzÀ £ÀAvÀgÀªÀÇ ¸ÀºÀ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà EzÀÄzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÁ¯ÉÃdUÉ ºÉÆÃV «ZÁj¸À¯ÁV ²ªÀgÀÄzÀæ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁè¸À gÀƫĤAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ w½¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ CªÀ¤UÁV vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üÃPÀgÀ°è ªÀÄvÀÄÛ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ°è ºÀÄqÀÄPÁrzÀÄÝ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ²ªÀgÀÄzÀæ @ ±ÀĨsÀA FvÀ£À AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀĽªÀÅ ªÀUÉÊgÉ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è, ¢£ÁAPÀ 12-09-2018 gÀAzÀÄ 1240 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ²ªÀgÀÄzÀæ @ ±ÀĨsÀA FvÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀ ²ªÀ£ÀUÀgÀ zÀQëtzÀ eÁÕ£À¸ÀÄzsÁ PÁ¯ÉÃf¤AzÀ PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ CxÀªÁ CªÀ¤UÉ AiÀiÁgÁzÁgÀÄ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 15-09-2018 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 284/2018, PÀ®A. 14(J), 3 ¨Á® PÁ«ÄðPÀ vÀqÉ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 15-09-2018 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¸À£Àß PÁ«ÄðPÀ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ PÁ«ÄðPÀ C¢üPÁjUÀ¼À PÀZÉÃj J¸ï© mÁªÀgï ºÀgÀ¼ÀAiÀiÁå ZËPÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä zÀÆgÀ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¨Á®PÁ«ÄðPÀ & Q±ÉÆÃgÀ PÁ«ÄðPÀ ¥ÀvÉÛUÁV £ÀqɹzÀ zÁ½AiÀÄ°è PÀAqÀÄ §AzÀ ¨Á® PÁ«ÄðPÀgÀ vÀ¦àvÀ¸ÀÜ ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzsÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ªÀiÁ£Àå f¯Áè¢üPÁjUÀ¼À DzÉñÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ & CdÄð£À ¹vÁ¼ÀUÉÃgÁ AiÉÆÃd£Á ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ ¨Á® PÁ«ÄðPÀ PÉÆñÀ, f¯Áè¢üPÁj PÀZÉÃj ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÄ ²æÃUËj ±ÀAPÀgÀ f¯Áè ªÀÄPÀ̼À gÀPÀëuÁ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 12-09-2018 gÀAzÀÄ UÁA¢üUÀAd ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è «µÀAiÀÄ w½¹ vÀªÀÄä eÉÆvÉ ¥ÉưøÀ C¢üPÁjAiÀiÁzÀ avÁ 5 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ©ÃzÀgÀ a¢æ PÁ£ÀðgÀ£À°ègÀĪÀ ¥sÀºÁð£À PÉ¥sÉ & n¦ü£ï ¸ÉAlgïUÉ ºÉÆÃV ªÀiÁ°ÃPÀgÁzÀ vÀ¤éÃgÀ vÀAzÉ ±ÁTÃgÀ EªÀgÀ §½AiÀÄ°è 2 d£À PÁ«ÄðPÀgÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ CzÀgÀ°è M§â C¤Ã® vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ FvÀ£À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ CªÀ¤UÉ «ZÁj¹ CªÀ£ÀÄ ªÀqÀØgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EzÀÄÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5 ¢£ÀUÀ½AzÀ ¥sÀºÁð£À PÉ¥sÉ & n¦ü£ï ¸ÉAlgïzÀ°è ¸À¥ÁèAiÀÄgï JAzÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj ºÀÄqÀÄUÀ¤UÉ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CzÉà ¢ªÀ¸À ªÀÄPÀ̼À gÀPÀëuÁ WÀlPÀ ¨Á® ªÀÄA¢gÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ¸ÀÄ¥ÀwÛUÉ M¦à¸À¯Á¬ÄvÀÄ DzÀÝjAzÀ ¥sÀºÁð£À PÉ¥sÉ & n¦ü£ï ¸ÉAlgï a¢æ PÁ£ÀðgÀ ©ÃzÀgÀ ªÀiÁ°ÃPÀgÁzÀ vÀ¤éÃgÀ vÀAzÉ ±ÁTÃgÀ FvÀ£À «gÀÄzsÀÞ ¨Á®PÁ«ÄðPÀ ºÁUÀÄ Q±ÉÆÃgÀ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ¸ÀA. 166/2018, PÀ®A. 86, 87 PÉ.J¥sÀ PÁAiÉÄÝ ªÀÄvÀÄÛ 379 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 15-09-2018 gÀAzÀÄ PÀ©ÃgÁ¨ÁzÀ ªÁr ²ªÁgÀ CgÀtå ¥ÀæzÉñÀzÀ°è ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ²æÃUÀAzsÀ VqÀzÀ ²æÃUÀAzsÀzÀ ZÀÆgÀÄUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃgÉ PÀqÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV vÉUÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ SÁeÁ ºÀĸÉãÀ ¦.J¸ï.L ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ PÀ©gÁ¨ÁzÀªÁr CgÀtå ¥ÀæzÉñÀzÀ CgÀtå gÀPÀëPÀ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀÆPÀ ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÀlÖtzÀ ºÀtÂÚ£À ªÁå¥ÁjAiÀiÁzÀ ±ÉÃPÀ ¥sÀjÃzÀ vÀAzÉ E¸Áä¬Ä® ¨ÁUÀªÁ£À gÀªÀgÉ®ègÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdjzÀÝ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É PÀ©gÁ¨ÁzÀªÁr ²ªÁgÀ ªÁlgï ¦ü®Ögï¢AzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃrUÉ ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ CgÀtå ¥ÀæzÉñÀzÀ°è ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ PÁ®Ä £ÀrUɬÄAzÀ ºÉÆÃV ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ²ªÁf, 2) gÁdÄ ºÁUÀÆ 3) ¨Á§Ä ªÀÄƪÀgÀÄ ¸Á: ºÁ®ºÀ½î vÁAqÁ EªÀgÉ®ègÀÆ CgÀtå ¥ÀæzÉñÀzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ²æÃUÀAzsÀzÀ VqÀzÀ §¢¬ÄAzÀ ²æÃUÀAzsÀzÀ ZÀÄgÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆrèè¬ÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄzÀÄ°¬ÄAzÀ 3 VqÀUÀ¼À£ÀÄß qÁåªÉÄÃeï ªÀiÁr vÉUÉAiÀÄĪÁUÀ £ÉÆÃr RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥sÁgɸïÖ UÁqÀð gÀªÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É MªÉÄä¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä CªÀgÀÄ ¥ÉưøÀjUÉ £ÉÆÃr NqÀ®Ä CgÀA©ü¹zÀÄÝ DUÀ CªÀgÀ£ÀÄß »A¨Á°¹ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀgÀÄ ²æÃUÀAzsÀzÀ VqÀ PÀrAiÀÄÄwÛzÀÝ ¸ÀܼÀzÀ°è CªÀgÀ£ÀÄß vÀAzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è ¥ÀAZÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥sÁgɸïÖ UÁqÀð gÀªÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀzÀ°è MAzÀÄ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ PÉÊaî ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ¥ÀPÀÌzÀ°è ²æÃUÀAzsÀzÀ VqÀ¢AzÀ vÉUÉzÀ ²æÃUÀAzsÀzÀ ZÀÆgÀÄUÀ¼ÀÄ ©¢zÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À£É¯Áè ¸ÀzÀj aîzÀ°è ºÁQ CzÀ£ÀÄß vÀÆPÀ ªÀiÁqÀ®Ä MlÄÖ 3 PÉ.f ²æÃUÀAzsÀ VqÀ¢AzÀ vÉUÉzÀ ²æÃUÀAzsÀzÀ ZÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ C.Q 27,000/- gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ ¥sÁgÉøÀÖ UÁqÀð gÀªÀgÁzÀ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ gÀªÀjAzÀ RavÀ ¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀܼÀzÀ°è £ÉÆÃqÀ®Ä ²æÃUÀAzsÀzÀ VqÀzÀ ZÀÆgÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉAiÀÄ®Ä §¼À¹zÀ MlÄÖ JgÀqÀÄ ¸ÀtÚ PÉÆrèUÀ¼ÀÄ PÁªÀÅ ¸ÀªÉÄÃvÀ ºÁUÀÆ MAzÀÄ UÀÄzÀÄ° PÁªÀÅ ¸ÀªÉÄÃvÀ EzÀݪÀÅ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀjUÉ ²æÃUÀAzsÀzÀ VqÀ¢AzÀ ZÀÆgÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¤ªÀÄä ºÀwÛgÀ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ªÀUÉÊgÉ EzÉAiÉÄà CAvÀ «ZÁj¸À®Ä CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£Àì ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢®è £ÁªÀÅ ¸ÀzÀj ²æÃUÀAzsÀzÀ VqÀzÀ ZÀÆgÀÄUÀ¼À£ÀÄß C£À¢üPÀÈvÀªÁV vÉUÉzÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ gÀÆ¥ÀzÀ°è ¨ÉÃgÉ PÀqÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ w½¹zÀgÀÄ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj ²æÃUÀAzsÀzÀ ZÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ, PÉÆrè, UÀÄzÀ° J®èªÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 167/2018, PÀ®A. 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 15-09-2018 gÀAzÀÄ »¯Á®¥ÀÆgÀ zÀUÁðzÀ ºÀwÛgÀ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ²ªÁgÀ UÁªÀoÁt RįÁè d«Ää£À°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ 3 J¯ÉAiÀÄ £À¹Ã©£À E¹àmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ SÁeÁ ºÀĸÉãÀ ¦.J¸ï.L ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É »¯Á®¥ÀÆgÀ zÀUÁðzÀ UËoÁt d«ÄãÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä UÁªÀoÁt d«ÄãÀ RįÁè eÁUÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¥ÀªÀ£ÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¨Ár¨sÁ¬ÄPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 33 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÑ£ï, 2) CAxÉÆä vÀAzÉ CdÄð£ÀgÁªÀ PÀªÀÄoÁtPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 37 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÑ£À, 3) ¢Ã¥ÀPÀ vÀAzÉ gÁªÀÄgÁªÀ ¸Á£É ªÀAiÀÄ: 33 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÑ£ï, 4) ¹ÃªÀÄ£À vÀAzÉ gÉÆûzÁ¸À PÀgÉ£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÑ£ï, 4 d£À ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EªÀgÉ®ègÀÆ UÉÆïÁPÁgÀªÁV PÀĽvÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ElÄÖ 3 J¯ÉAiÀÄ £À¹Ã©£À E¹àÃmï dÆeÁl CªÀgÀ ªÉƨÉÊ® ¨É¼ÀQ£À°è DqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ eÉÆvÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ CªÀjAzÀ MlÄÖ 2670/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ºÁUÀÄ 52 E¹àl J¯ÉUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ »gÉÆ ¸Éà÷èAqÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-39/eÉ-8627 C.Q 30,000/- gÀÆ . EzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆßAzÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÉÆÃqÀ®Ä »gÉÆ ¸Éà÷èAqÀgÀ ¥Àè¸ï £ÀA. PÉJ-39/Dgï-2238 C.Q 30,000/- gÀÆ. EgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ ªÉƨÉÊ®UÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

KALABURAGI DISTRICT REPORTED CRIMES

ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ನಿರತವನ ಬಂಧನ :
ಅಫಜಲಪೂರ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 14-09-2018 ರಂದು ಉಡಚಾಣ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಮುಂದಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬರುವ ಜನರಿಗೆ 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ 80 ರೂಪಾಯಿ ಗೆಲ್ಲರಿ ಅಂತಾ ಅನ್ನುತ್ತಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು, ಅವರಿಗೆ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರೆದ ಮಟಕಾ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಮಟಕಾ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ, ಶ್ರೀ ಮಾರುತಿ ಎಎಸ್ ಐ  ಹಾಗು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಉಡಚಾಣ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರು ನಮ್ಮ ವಾಹನವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮರೆಯಾಗಿ ನಿಂತು ನೋಡಲು, ಉಡಚಾಣ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಮುಂದಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಯ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬರುವ ಜನರಿಗೆ 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ 80 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುತ್ತೆನೆ ಅಂತಾ ಕರೆದು, ಅವರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು ಅವರಿಗೆ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯ ಬರೆದುಕೊಟ್ಟು, ಮಟಕಾ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಸದರಿಯವರ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಪೈಗಂಬರ ತಂದೆ ಶೇಖ ಬಾಬು ಮುಲ್ಲಾ ಸಾ|| ಉಡಚಾಣ ತಾ|| ಅಫಜಲಪೂರ  ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದರು ನಂತರ ಸದರಿಯವರ ಅಂಗ ಶೋಧನೆ ಮಾಡಲಾಗಿ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ 590/- ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಹಣ ಹಾಗೂ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರೆದ ಒಂದು ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಬಾಲ ಪೆನ್ನ ದೊರೆತವು, ಸದರಿಯವುಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆದುಕೊಂಡು ಅಫಜಲಪೂರ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಗಿದೆ
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು :
ಅಫಜಲಪೂರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ಗಂಡ ಗುರುಲಿಂಗಯ್ಯ ಒಡೇಯರ ಸಾ||ಅಮೋಘಿಸಿದ್ದ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಅಫಜಲಪೂರ ರವರ ಮಗನಾದ ಸಾಗರ ಇತನು ನಮ್ಮ ಓಣಿಯ ಅಮೋಘಿಸಿದ್ದ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಪಾಸ ಶಾಪ್ ಇಟ್ಟು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಓಣಿಯವರೇಯಾದ ವಿಠ್ಠಲ ತಂದೆ ಸಿದ್ರಾಮ ಇಂಗಳಗಿ ರವರು ಅಮೋಘಿಸಿದ್ದ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಹೊಟೇಲ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ ವಿಠ್ಠಲ ಹಾಗು ಅವರ ಮಗ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಇಬ್ಬರು ನನ್ನ ಮಗನೊಂದಿಗೆ ಆಗಾಗ ನೀ ಇಲ್ಯಾಕ ಪಾನಶಾಪ್ ಹಾಕಿದಿ ನಮ್ಮ ಹೊಟೇಲ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈಯುತ್ತಾ ಜಗಳ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ನಿನ್ನೆ  ದಿನಾಂಕ 14/09/2018 ರಂದು ಅಮೋಘಸಿದ್ದ ಗುಡಿಯ ಮುಂದೆ ಜನರು ಬಾಯಿ ಮಾಡುವ ಸಪ್ಪಳ ಕೇಳಿ ನಾನು ಹಾಗು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಳಾದ ಸಾಮಬಾಯಿ ಗಂಡ ಬಸಣ್ಣ ಒಡೇಯರ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಅಮೋಘಿಸಿದ್ದ ಗುಡಿಯ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮನಾದ ಬಿಳಿಯಣಿಸಿದ್ದ ತಂದೆ ಅಮೋಘೆಪ್ಪ ಒಡೇಯರ ಈತನೋಂದಿಗೆ ವಿಠ್ಠಲ ಹಾಗು ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಇಬ್ಬರು ರಂಡಿ ಮಕ್ಕಳ್ಯಾ ನಿಮ್ಮ ಅಳಿಯ ಸಾಗರನ ಪಾನ ಶಾಪ್ ತಗಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಕೇಳಲ್ಲ ಅಂತ ಬೈಯುತಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲೆ ಇದ್ದ ಭೀಮಣ್ಣ ತಂದೆ ಬಸಣ್ಣ ಅಂದೋಡಗಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿಪುತ್ರ ತಂದೆ ಪರೇಪ್ಪ ಬಳೂರ್ಗಿ ಹಾಗು ನನ್ನ ಮಗನಾದ ಸಾಗರ ಮೂರು ಜನರು ಸದರಿಯವರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೇಳುತಿದ್ದಾಗ ನಾವು ನಡುವೆ ಬಿಡಿಸಲು ಹೋದರೆ ವಿಠ್ಠಲ ಇತನು ಒಂದು ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮನ ಹೆಡಕಿಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡೆದನು ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಈತನು ನಮ್ಮ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದೆಯುತಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಬಿಡಿಸುವಾಗ ವಿಠ್ಠಲ ಈತನು ಬಡಿಗೆ ಅಲ್ಲೆ ಬಿಸಾಡಿ ತನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ನನ್ನ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಒಡೆದಿರುತ್ತಾನೆ ನಂತರ ವಿಠ್ಠಲ ಹಾಗು ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗುವಾಗ ರಂಡಿ ಮಕ್ಕಳ್ಯಾ ಪಾನ ಶಾಪ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ತಗೆದ್ರಿ ಚೊಲೋ ಅದಾ ಇಲ್ಲಂದ್ರ ನಿಮಗ ಖಲಾಸ ಮಾಡ್ತಿವಿ ಅಂತ ಅಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಅಫಜಲಪೂರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವ ತಂದೆ ಭೀಮಣ್ಣಾ ಚಿಣಮಗೇರಿ ಸಾ:ನಾಗರ ಕಟ್ಟಾ ಹತ್ತಿರ ಗಂಗಾನಗರ ಕಲಬುರಗಿ ಇವರು ದಿನಾಂಕ:15/09/2018 ರಂದು ನಾನು ಲಾಲಗೇರಿ ಕ್ರಾಸದಿಂದ ಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಜಂಗೇ ಬ್ರದರ್ಸ್‌ ಹತ್ತಿರ ಸಿದ್ದು ಯಾದವ ಇತನು ನಿಂತಿದ್ದನು ನನಗೆ ತಡೆದು ಏ ಭೋಸಡಿ ಮಗನೆ ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಕುಡಿಯಲು ಹಣ ಕೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಹೇಳುತ್ತಿಯಾ ನಿನ್ನ ಸೊಕ್ಕ ಬಹಳ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾ ಬೈದನು ಆಗ ನಾನು ಯಾಕೆ ಬೈಯುತ್ತಿಯಾ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಹಣ ಇದ್ದಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆನೆಲ್ಲಾ ಅಂದಾಗ ನನಗೆ ಎದರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿಯಾ ಅಂತಾ ಅಂದವನೆ ಅಲ್ಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಬಡಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಎಡಗಡೆಗೆ ಹೋಡೆದನು ರಕ್ತ ಬರಹತ್ತಿತ್ತು ಆಗ ಮತ್ತೆ ಹೊಡೆಯಲು ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ಬಲಗೈ ಅಡ್ಡ ವೈದಾಗ ಬಲಗೈಗೆ ಬಡಿಗೆ ಬಡೆದು ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಯಿತು. ಆಗ ಅಲ್ಲೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ನಿಂಗಪ್ಪಾ ಹಾಗೂ ಆನಂದ ಜಮಾದಾರ ಕೂಡಿ ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡರು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೂ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.