Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, November 14, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 14-11-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 14-11-2012

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 198/12 PÀ®A 279, 304 (J) L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 L.JA.«í DåPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 13-11-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀgÁd vÀAzÉ ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ ªÀiÁ¹ªÀiÁqÉ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: nÃZÀgÀ PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì EªÀgÀ CdÓ ¥Àæ¨sÀıÉÃnÖ vÀAzÉ §¸ÀªÀAvÀgÁAiÀÄ ªÀiÁ¹ªÀiÁqÉ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß n.«.J¸ï ¸ÀÄ¥Àgï JPÀë¯ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA : PÉJ-32/J¯ï-4453 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¨sÁ°Ì CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ¢AzÀ ¨sÁ°Ì ©.PÉ.L.n PÁ¯ÉÃd ºÀwÛgÀ nÃZÀgÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ¸ÉàîAqÀgï ¥Àè¸À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA : PÉJ-39/eÉ-7791 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ CeÁUÀgÀÆvÀPÉvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥Àæ¨sÀıÉÃnÖ ªÀiÁ¹ªÀiÁqÉ gÀªÀgÀ n.«.J¸ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¥Àæ¨sÀıÉÃnÖgÀªÀjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ ¨sÁ°Ì ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¥ÀæAiÀiÁ« D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ C°è aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¥Àæ¨sÀıÉÃn EªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA. 134/12 PÀ®A 166, 167, 120(©), 209, 420, 423, 424, 468, 467, 471, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25-11-2009, 2010 £Éà ¥sɧæªÀj ªÀÄvÀÄÛ 21-11-2009 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ gÀ« ¸Áé«Ä ºÁUÀÆ E£ÀÆß 8 d£ÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀ¥Áà vÀAzÉ ©üªÀÄUÉÆAqÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, ¸Á: UÁzÀV UÁæªÀÄ EªÀgÀ ¸ÀªÉð. £ÀA. 292, 293, 303/1, 304/2 PÉëvÀæ 4 JPÀÌgÉ 29 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ £Ë¨ÁzÀ£À°ègÀĪÀ ¥Áèmï.£ÀA. 17 gÀ £ÀPÀ° EZÁÑ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¸Àȶֹ £ÉÆAzÀt ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ ªÉƸÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 13-11-2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ °TvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 110/2012 PÀ®A 395 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 13-11-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ E¸ÁäEAiÀįï vÀAzÉ ªÉĺÀ§Æ§ ¸Á§ ¹vÁ¼ÀUÉÃgÁ  ªÀAiÀÄ: 43 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ¥ÀvÁð¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA JªÀiï.JZï-25/©-9723 £ÉÃzÀgÀ°è ªÀÄÄA¨ÉÊ£À PÀ¥ÉÆð¬ÄAzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀUÉ PÀ©âtzÀ ¥ÉÊ¥ÀUÀ¼ÀÄ ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÉÆïÁè¥ÀÆgÀzÀ°è vÀ£Àß ¥ÀjZÀAiÀĸÀÜgÁzÀ gÁªÀÄ ¸Á: SÁ£Á¥ÀÆgÀ ªÁr ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ¨sÀÄ ¸Á: ¨ÁUÀ»¥ÀàUÁð E§âgÀ£ÀÄß vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ°è PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è J£ï.JZï. 9 gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É ZÀAqÀPÁ¥ÀÆgÀ CªÀÄÈvÀ PÀÄAqÀzÀ ºÀwÛgÀzÀ ºÉÆrØ£À ªÉÄÃ¯É ¯Áj ¤zsÁ£ÀªÁV ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ §gÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ºÉÆrØ£À ªÉÄÃ¯É gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌ¢AzÀ 5-6 d£ÀgÀÄ C¥ÀjavÀgÀÄ MªÉÄäÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¯Áj JzÀÄjUÉ §AzÀÄ CqÀØUÀnÖ ¯Áj PÀqÉUÉ PÀ®Äè vÀÆgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¯Áj ¤°è¹ PɼÀUÉ E½zÁUÀ CªÀgÀ°è£À M§â£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨É£Àß ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉAiÀÄĪÁUÀ KPÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÀ PɽzÁUÀ CªÀgÀ°è£À E£ÉÆßç⠪ÀåQÛ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ¦¸ÀÆÛ¯ï ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀuÉUÉ ºÀaÑ ¤£Àß ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ºÀt MqÀªÉ vÉUÉzÀÄPÉÆqÀÄ E®è¢zÀÝgÉ ¤£Àß ¥Áæt vÉUÉAiÀÄÄvÉÛ£É CAvÀ ºÉzÀj¹zÀ£ÀÄ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤gÁPÀj¹zÁUÀ CªÀgÀ°è£À 3-4 d£ÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ MwÛ »rzÁUÀ ªÀÄvÉÆÛç⠪ÀåQÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉé£À°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 700/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ zÉÆÃaPÉÆAqÀ£ÀÄ, £ÀAvÀgÀ CªÀgÉ®ègÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ ¥Àæ¨sÀÄ EªÀjUÉ ºÉzÀj¹ PÀ¥Á¼ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ CªÀ¤AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2000/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ªÉÆèÉʯï zÉÆÃaPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ gÁªÀÄ EªÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ PÀ¥Á¼ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ CªÀ£À eÉ©£À°è£À £ÀUÀzÀÄ ºÀt 800/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt zÉÆÃaPÉÆAqÀÄ CªÀgÉ®ègÀÆ UÀÄqÀØzÀ°è NrºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ, CªÀgÉ®ègÀÄ PÀ£ÀßqÀ, vÉ®UÀÄ, ªÀÄgÁp ºÁUÀÄ »A¢AiÀÄ°è ªÀiÁvÁqÀÄwÛzÀÄÝ CªÀgÉ®ègÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 21 jAzÀ 30 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£ÀªÀjzÀÝgÀÄ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-    
 ªÀÄ»¼É ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w.:-                
FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ªÀµÀðUÀ¼À »A¢¤AzÀ ²æêÀÄw CAiÀÄåªÀÄä UÀAqÀ ¨Á§Ä,27ªÀµÀð,eÁ:ZɮĪÁ¢,G:ªÀÄ£É PÉ®¸À,¸Á:ºÉÆ£ÀßlV ºÁ:ªÀ:ªÀÄAUÁå¼ï, f:AiÀiÁzÀVj ªÀÄPÀ̼ÁUÀ°®è J£ÀÄߪÀ PÁgÀtPÉÌ  ¨Á§Ä vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà, 30ªÀóµÀð, ºÁUÀÄ EvÀgÉ 2 d£À J®ègÀÄ eÁ:ZɮĪÁ¢, ¸Á:ºÉÆ£ÀßlV UÁæªÀÄ.gÀªÀgÀÄ  ¤£ÀUÉ ªÀÄPÀ̼ÁUÀĪÀ¢®è, ¤Ã£ÀÄ §AeÉ E¢Ý, ¤Ã£ÀÄ ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆÃUÀÄ, ¤£Àß eÉÆvÉAiÀÄ°èzÀÝgÉ £ÀªÀÄä ªÀA±À ¨É¼ÉAiÀÄĪÀ¢®è, ¤Ã£ÀÄ ºÉÆÃzÀgÉ E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛë CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÀqÉ ºÁQzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ »jAiÀÄgÀÄ §AzÀÄ CªÀgÀÄ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉý ¥ÀÄ£À: UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ¸ÉÃj¹ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸Àé®à ¢£À ¸ÀĪÀÄä£ÉAiÀiÁV CªÀgÀÄ  ¥ÀÄ£À: DPÉUÉ ªÀiÁ£À¹PÀ, zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrzÀÄÝ, EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 13.11.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.93/2012 PÀ®A: 498(J) gÉ/« 34 L¦¹.CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_
             :¢£ÁAPÀ.13-11-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉUÉ zÉêÀzÀÄUÀÀð¢AzÀ gÁAiÀÄZÀÆjUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è gÁWÀªÀgÉrØ vÀAzÉ §Ä°ègÉrØ, 45 ªÀµÀð, eÁ-gÉrØ G-¥ÀmÉïï EAf¤AiÀÄjAUï PÀA¥É¤AiÀÄ°è ¸ÀÄ¥Àgï ªÉʸÀgï PÉ®¸À ¸Á-zÉøÁ¬ÄPÁåA¥ï UÀAUÁªÀw ºÁ.ªÀ.ªÀÄĵÀÆÖgÀÄ PÁåA¥ï  FvÀ£ÀÄ ºÉƸÀzÁV ¤ªÀiÁðt ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¥Àæw ¢£ÀzÀAvÉ ¥ÀmÉïï EAf¤AiÀÄjAUï PÀA¥É¤AiÀÄ°è PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ zÉêÀzÀÄUÀðzÀ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ ©æÃqÀÓ PÀqɬÄAzÀ ªÁ¥Á¸ÀÄì ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.n.J£ï.58/PÀÆå.2399 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ªÀÄĵÀÆÖgÀÄ PÁåA¥ï PÀqÉUÉÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¹gÀªÁgï PÁæ¸ÀzÀ ºÀwÛgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ zÉêÀzÀÄUÀðzÀ PÀqÉUÉ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §AzÀ PÀæµÀgï fÃ¥ï £ÀA.PÉ.J.37/J-940 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ fÃ¥À£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀzÉ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ wªÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Àß £ÀA.175/2012 PÀ®A. 279,337,338 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
               ¢£ÁAPÀ: 13-11-12 gÀAzÀÄ 6-30J.JA.¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¹gÀÄUÀÄ¥Àà gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉAPÀmÉñÀégÀPÁåA¦£À°è CA¨ÁªÀÄoÀ PÀªÀiÁ£À ¸À«ÄÃ¥À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è gÀ»ÃªÀĸÁ§ vÀAzÉ ºÀÄZÀÄѸÁ§ ¯Áj £ÀA. PÉJ 40/1222 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸ÁBPÀ£ÀPÀVj FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA. PÉJ 40/1222 £ÉzÀÝ£ÀÄß ¸ÀAZÁgÀPÉÌ CrØAiÀiÁUÀĪÀAvÉ AiÀiÁªÀÅzÉà EArPÉÃlgÀ ºÁPÀzÉà ¹gÀÄUÀÄ¥Àà PÀqÉUÉ ªÀÄÄR ªÀiÁr ¤°è¹zÀÝPÉÌ ªÀiÁgÉ¥Àà vÀAzÉ zÉÆqÀØ ºÀÄ®ÄUÀ¥Àà ªÀqÀØgÀ, 48ªÀµÀð,MPÀÌ®ÄvÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®è £ÀA.PÉJ 34 « 4818 £ÉzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ ¸ÁB ¹jUÉÃj vÁB ¹gÀUÀÄ¥ÀàFvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®è £ÀA. PÉJ 34 « 4818 £ÉzÀÝgÀ »AzÀ ¥ÁªÀðw vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà 15 ªÀµÀð, ªÀqÀØgÀ, «zÁåy𤠸ÁB ¹jUÉÃj vÁB ¹gÀÄUÀÄ¥Àà fB §¼Áîj  FPÉAiÀÄ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ ¹gÀUÀÄ¥Àà PÀqÉUÉ CwªÉÃUÀªÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV »AzÀÄUÀqÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®è ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ, ªÀiÁgÉ¥Àà vÀAzÉ zÉÆqÀØ ºÀÄ®ÄUÀ¥Àà ªÀqÀØgÀ FvÀ¤UÉ        PɼÀ¨sÁUÀzÀ ºÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ, ºÀuÉAiÀÄ°è vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÁV, JgÀqÀÆ ¨sÀÄdUÀ½UÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, ¥ÁªÀðwUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DV®è CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 326/2012 PÀ®A. 279, 338, 283 L¦¹: CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ¢£ÁAPÀ:12-11-2012 gÀAzÀÄ 22-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀqÀØgÀzÉÆrØ ¥ÉÊzÉÆrØ ²æà ¥ÀgÀªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà ªÀ:45 eÁ:ªÀqÀØgÀ G:PÀÆ° ¸Á:ªÀqÀØgÀzÉÆrØ ¥ÉÊzÉÆrØ gÀªgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄ®VzÁÝUÀ )ºÀÄ®ÄUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁ£À¥Àà FvÀ£ÀÄ PÀAoÀ¥ÀÆwð PÀÄrzÀÄ ¥ÀgÀ¸À¥Àà£À ªÉÄð£À ºÀ¼ÉAiÀÄ zÉéõÀ¢AzÀ J¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà ¤ªÀÄä ªÉÄÃ¯É PÉøÀÄ ªÀiÁr¢ÝãÀ¯Éà FUÀ £À£Àß ±ÀAmÁ QwÛPÉÆà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DvÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀÄä£Éà ºÉÆÃUÀ¥Àà CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ MªÀÄä¯Éà ¹nÖUÉ §AzÀÄ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ G½zÀ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj  CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ DvÀ¤UÉ  CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 159/2012 PÀ®A. :143,341,323,504,506, ¸À»vÀ 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                  ¢£ÁAPÀ:13-11-2012 gÀAzÀÄ 20-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀiÁZÀ£ÀÆgÀÄ vÁAqÁzÀ ¸ÀvÀå¸ÉêÀ¯Á¯ï UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ²æà ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ gÁªÀÄfãÁAiÀÄPÀ ªÀ:21 eÁ:®ªÀiÁt G:PÀÆ° ¸Á:ªÀiÁZÀ£ÀÆgÀÄ vÁAqÁ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À CtÚ ¹zÀÝ¥Àà ºÁUÀÆ DvÀ£À aPÀÌ¥Àà£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ZÀAzÀ¥Àà ªÀÄƪÀgÀÆ ¸ÀvÀå ¸ÉêÀ¯Á¯ï UÀÄrAiÀÄ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆArzÁÝUÀ ªÉÄð£À DgÉÆævÀ£ÀÄ PÀAoÀ¥ÀÆwð PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ zÉéõÀ¢AzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£À£ÀÄß £ÉÆÃr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¹zÀÝ¥Àà£ÀÄ DgÉÆævÀ¤UÉ AiÀiÁPÉà F jÃw PÀÄrzÀÄ C¯Á̸À¯ÁÌ ¨ÉÊzÁqÀÄwÛvÁ ¸ÀĪÀÄä£É ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄ JAzÀÄ §Ä¢ÝªÀiÁvÀÄ ºÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ MªÀÄä¯É ¹nÖUÉ §AzsÀÄ ¤£ÉãÀÄ ºÉüÀÄwÛ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ CAzÀÄ C°èAiÉÄà ©¢ÝzÀÝ ©¢gÀÄ£À PÀlÖUÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¹zÀÝ¥Àà£À vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ, DUÀ ¹zÀÝ¥Àà¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ºÀuÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀPÀ¥Á¼ÀPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÝgÀ  ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 160/2012 PÀ®A. :323, 324, 504, 506, L¦¹.¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.

 ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 14.11.2012 gÀAzÀÄ  08 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr   1500/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES


ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ನಿಂಗಣ್ಣ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ  ಜಗತ, ಶಿಕ್ಷಕರು ಬಿದ್ದಾಪೂರ ಕಾಲನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾವು ದಿನಾಂಕ:11/11/2012 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ  ಸ್ವಂತ ಊರಾದ ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಮನೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೇಳಿರುತ್ತೆವೆ.ದಿನಾಂಕ:13/11/2012 ರಂದು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 3 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ  ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಮನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದ 45000/- ಕಿಮ್ಮತ್ತನಿನ ಬಂಗಾರದ ಸಾಮಾನು, 12000/- ರೂ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿನ ಬೆಳ್ಳಿ ಸಾಮಾನು ಹಾಗೂ 3 ಸೀರೆಗಳು 3000/- ರೂ ಕಿಮತ್ತಿನವುಗಳು ಯಾರು ಕಳ್ಳರು ಕಳವು  ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 364/12 ಕಲಂ 457 380  ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಕರಣ ತಂದೆ ಭೀಮಶಾ ಗಾಯಕವಾಡ ಸಾ|| ಗಾಜೀಪೂರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇತನು ನಾನು ದಿನಾಂಕ:12-11-2012 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9-30  ಗಂಟೆಗೆ ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ ಮಾಡಲು ನರ್ತಕಿ ವೈನ್ಯ ಶಾಪಗೆ ಹೋಗಿ ಕೌಂಟರ ಹತ್ತಿರ ನಿಂತು ಮ್ಯಾನೇಜರ ನಾಗಭೂಷಣ ಇವರಿಗೆ ವ್ಯಾಟ-69 ಕೊಡು ಅಂತಾ ಕೇಳಿದೇನು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಒಬ್ಬ ವೇಟರ ಬಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದನು. ಆಗ ನಾನು ಸದರಿ ವೇಟರನಿಗೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡು ಅಂತಾ ಹೇಳಿದೇನು. ಆಗ ವೇಟರನು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದನು. ಆಗ ನರ್ತಕಿ ಬಾರ ಮ್ಯಾನೇಜರ ನಾಗಭೂಷಣ ಇವರಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ವೇಟರ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಲು ಬರುವದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದಾಗ ಸದರಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ ಕೌಂಟರದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಶೆಟರ ಹಾಕರಿ ಅಂತಾ ಎಲ್ಲಾ ವೇಟರಗಳಿಗೆ ಕರೆಯಿಸಿ ಬಾರಿನ ಶೆಟರ ಮುಚ್ಚಿ ಜಾತಿ  ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ವೇಟರಗಳ ಜೊತೆ ಜಗಳ ಮಾಡುತ್ತಿಯಾ ಅಂತಾ ಜಾತಿ ಎತ್ತಿ ಬೈದು, ಕೈಯಿಂದ ಬಾಯಿ ಮತ್ತು ಮೂಗಿನ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ತರಚಿದ ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿದನು. ನಂತರ  7  ಜನ ವೇಟರಗಳು ಬಂದು ನನಗೆ ವೈನ್ಯ ಶಾಪಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ರಾಡುಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಎಡಗೈ ರಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ, ಭುಜದ ಮೇಲೆ, ಮೊಣಕೈಗೆ,ತಲೆಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಎಡಗೈ ಬಲ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದು ಒಳಗುಪ್ತ ಗಾಯ ಮತ್ತು ತರಚಿದ ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿಯವರ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 116/2012 ಕಲಂ, 143, 147, 148, 323, 324, 504, 506 ಸಂಗಡ 149 ಐಪಿಸಿ  ಮತ್ತು  3(1) (10) ಎಸ.ಸಿ / ಎಸಟಿ ಆಕ್ಟ 1989 ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಹುಡಗಿ ಕಾಣೆಯಾದ ಪ್ರಕರಣ:
ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪ ಅಲ್ಲೂರ ರವರು ನನ್ನ ಮಗಳಾದ ಕು. ಆಶಾರಾಣಿ ಇವಳು ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಮ್.ಎಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿದ್ದು, ಚಿತ್ತಾಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಳು,ದಿನಾಂಕ:08/11/2012 ರಂದು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಇದೆ ನಾಳೆ ಬರುತ್ತೇನೆಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿದ್ದಳು. ಅಂದು ನಾನೂ ಕೂಡಾ ಊರಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮರುದಿನ ಮಗಳು ಮನೆಗೆ ಬಾರದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅವಳ ಮೊಬೈಲಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಮೊಬೈಲ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹುಡುಕಾಡಿ ಅವಳ ಗೆಳತಿಯರ ಹತ್ತಿರ ಹಾಗು ಸಂಬಂದಿಕರ ಹತ್ತಿರ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲಾ ಕಾರಣ ಕಾಣೆಯಾದ ನಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿಯವರ ಚಹರೆ ಪಟ್ಟಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಸರು:ಕು. ಆಶಾರಾಣಿ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಅಲ್ಲೂರ ವ-25 ಉ-ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಸಾ~ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಎತ್ತರ: 4 9’’ ದುಂಡು ಮುಖದಪ್ಪ ಮೂಗು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಕರಿಯ ಬಣ್ಣದ ಕೂದಲು, ಮಾತನಾಡುವ ಭಾಷೆ:ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ ಪಿಂಕ್ ಬಣ್ಣದ ಚೂಡಿದಾರ ಧರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಇವರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಠಾಣೆ ಫೋನ ನಂ: 08474-236123 ಮೊಬೈಲ ನಂ 9480803573 ನೇದ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.
ಬಸ್ಸ ಕಂಡಕ್ಟರನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಮಹ್ಮದ ಮಕಸೂದ ಅಲಿ ತಂದೆ ಮಹ್ಮದ ಜಿಲಾನಿ ಉ|| ನಿರ್ವಾಹಕ 3ನೇ ಘಟಕ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನಾನು ಮತ್ತು ಬಸ್ಸಿನ ಚಾಲಕ ಅಬ್ದುಲ್ ನಾಸೀರ ರವರು ದಿನಾಂಕ:13-11-2012 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಕೆ-32 ಎಫ್-1795 ನೃಪತುಂಗ ನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ನಗರದ ಖಾಜಾ ಬಂದೆನವಾಜ ದರ್ಗಾದಿಂದ ಮದಿನಾ ಕಾಲೋನಿ ವರೆಗೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12-30 ಗಂಟೆಗೆ ಬಸ್ಸು ಕೆಬಿಎನ್ ದರ್ಗಾದಿಂದ ಬಸ್ಸು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜ ಎದುರುಗಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿದ್ದು ಅವರು ಬಸ್ಸಿನ ಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾಗ ಅವರಿಗೆ ನಿರ್ವಾಹಕ ಇತನು ಒಳಗಡೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದಾಗ ಆತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ ಮಾತಿನ ತಕರಾರು ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೊರಟರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಬಸ್ಸು ಮದಿನಾ ಕಾಲೋನಿಯ ಸ್ವತಂತ್ರ್ಯ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಹತ್ತಿರ ಹೋದಂತೆ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದ 7-8 ಜನ ಹುಡುಗರು ಒಟ್ಟಿಗೇ ಸೇರಿ ನನಗೆ ಬಸ್ಸಿನಿಂದ ಕೆಳಗೆ ದಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಕಾಲಿನಿಂದ ತುಳಿದಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಬಸ್ಸಿನ ಟಿಕೇಟ ದರದ ಹಣ 3318/-ರೂ ಮತ್ತು ಎರಡು ವೇ ಬಿಲ್ಲ ಬಿದ್ದು ಕಳೆದಿರುತ್ತವೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:82/2012 ಕಲಂ 143147341323353504 ಸಂಗಡ 149 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.