Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, July 16, 2011

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

    gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ E£ïPÉç¯ï G¸ÀÄÛªÁj £ÉÆÃrPÉƼÀÄîwÛgÀĪÀ ±ÀA¨sÀÄ ªÀÄvÀÄÛ E£ïPÉç¯ï ªÀiÁ°ÃPÀ £ÁUÉñÀ
bÀ©æAiÀiÁ ¸Á:¨É¼À¨Á« EªÀj§âgÀÄ ¸ÉÃj gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ªÀÄrØ¥ÉÃmÉ, d»ÃgÁ¨Ázï §qÁªÀuÉAiÀÄ°è ªÉÄÃWÁ ZÁ£À¯ïgÀªÀgÀÄ ºÁQzÀÝ PÉç¯ï£ÀÄß C£À¢üPÀÈvÀªÁV PÀmï ªÀiÁr CzÀ£ÀÄß vÀªÀÄä ªÀiÁzsÀåªÀÄPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀÝ®èzÉ ¢£ÁAPÀ:10.07.2011 gÀAzÀÄ ªÉÄÃWÀ ZÁ£À¯ï£À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ¹§âA¢AiÀĪÀjUÉ ¥sÉÆãï£À°è fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ:15.07.2011 gÀAzÀÄ PÁå¥ÀÖ£ï ZË¢æ vÀAzÉ ¢:qÁ:gÁªÀÄgÁAiÀiï ªÉÄÃWÁ ZÁ£À¯ï ªÀiÁå£ÉÃdgï ¸Á:¹AiÀiÁvÀ¯Á§ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ E£ïPÉç¯ï G¸ÀÄÛªÁj £ÉÆÃrPÉƼÀÄîwÛgÀĪÀ ±ÀA¨sÀÄ ªÀÄvÀÄÛ E£ïPÉç¯ï ªÀiÁ°ÃPÀ £ÁUÉñÀ
bÀ©æAiÀiÁ ¸Á:¨É¼À¨Á« EªÀj§âgÀÄ ¸ÉÃj gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ªÀiÁåzÁgÀ ªÁr, ¯ÉÆúÁgÀªÁr, ¥ÁgÀ¸ïUÁqÀð£ï §qÁªÀuÉAiÀÄ°è ªÉÄÃWÁ ZÁ£À¯ïgÀªÀgÀÄ ºÁQzÀÝ PÉç¯ï£ÀÄß C£À¢üPÀÈvÀªÁV PÀmï ªÀiÁr CzÀ£ÀÄß vÀªÀÄä ªÀiÁzsÀåªÀÄPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀÝ®èzÉ ¢£ÁAPÀ:10.07.2011 gÀAzÀÄ gÁwæªÉüÉAiÀÄ°è ªÉÄÃWÀ ZÁ£À¯ï£À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ¹§âA¢AiÀĪÀjUÉ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ:15.07.2011 gÀAzÀÄ PÁå¥ÀÖ£ï ZË¢æ ªÉÄÃWÁ ZÁ£À¯ï ªÀiÁå£ÉÃdgï ¸Á:¹AiÀiÁvÀ¯Á§ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    zÉêÀzÀÄUÀðvÁ®ÆPÀ ²ªÀAV UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ¦ÃgÀ¸Á§ vÀAzÉ §A¢¸Á¨ï 28 ªÀµÀð EªÀ¤UÉ, ºÀ®ªÀÅ ¢£ÀUÀ½AzÀ PÁ®Ä¨ÉãɬÄAzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ, JµÀÄÖ vÉÆÃj¹zÀgÀÄ UÀÄtªÀÄÄR ªÁV®èªÉAzÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ:12.0.2011 gÀAzÀÄ 11.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¸Éë¹zÀÄÝ, PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉ ¢£ÁAPÀ:15.0.2011 gÀAzÀÄ 17.40 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À vÀAzÉ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ ¸ÀéwÛ£À «ªÀgÀ:

¢£ÁAPÀ:15.0.2011 gÀAzÀÄ ²æà KPÀA§gÀ£ÁxÀ ¹¦¹.577 & ¹¦¹.628 gÀªÀgÀÄ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥ÀlÖtzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUï ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÀÄ®§UÁð gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀ §AzÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçzÀ°èzÀÝ ¥ÉưøÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ªÀÄgÉ ªÀiÁZÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ¤°è¹, CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV, ©ÃgÀ¥Àà @ ©ÃgÀ°AUÀ vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ 19 ªÀµÀð, ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄrªÁ¼À¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà 20 ªÀµÀð, E§âgÀÆ ¸Á:gÁWÀªÉÃAzÀæ PÁ¯ÉÆä ºÀÄt¸ÀV gÉÆÃqÀ PÉA¨sÁ« CAvÁ w½¹zÀÄÝ, zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß PÉýzÁUÀ ºÁdgï ¥Àr¹zÉ ªÀiÁ°ÃPÀvÀézÀ §UÉÎ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀ ¤ÃqÀzÀÝjAzÀ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀÄÝ EgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄzÀ ªÉÄðAzÀ CªÀgÀÄ ºÉÆA¢zÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå:PÉJ.33,E.834 C.Q.gÀÆ:25,000/-¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ E§âgÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ zsÁ½ªÀiÁr zÁR°¹gÀĪÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À «ªÀgÀ:

²æà J¸ï.¥ÀªÁ£ÀA¢ ¹¦L ¥À²ÑªÀĪÀÈvÀÛ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ²æà C°¸Á¨ï ¦J¸ïL ªÀiÁPÉÃðlAiÀiÁqÀð oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:15.0.2011 gÀAzÀÄ 19.45 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀzÀ J¯ï©J¸ï £ÀUÀgÀzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁzÀ gÀ¸ÁAiÀÄ£À «Ä²ævÀ ¸ÉÃA¢ü ªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ PÀjAiÀÄ¥Àà 30 ªÀµÀð, ¸Á: J¯ï©J¸ï £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ£À£ÀÄß §A¢ü¹, 15 °Ãlgï ¸ÉÃA¢ü ºÁUÀÆ ¸ÉÃA¢ü ªÀiÁgÁlªÀiÁr ¸ÀAUÀ滹zÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt:110/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁPÉÃðlAiÀiÁqÀð oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 16.07.2011 gÀAzÀÄ 145 ¥ÀæPÀgÀt ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 30,400/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 16-07-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 16-07-2011

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 109/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 15/07/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀĪÀiÁgÀ ¸Àa£À vÀAzÉ gÉhÄgÉ¥Àà ªÀAiÀÄ: 12 ªÀµÀð, eÁw: zÀ°vÀ, ¸Á: CªÀįÁ¥ÀÄgÀ, vÁ: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É CªÀįÁ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ-£ÉÊnAUÀ® ±Á¯ÉUÉ §gÀ®Ä ©ÃzÀgÀ UÀÄA¥Á gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É jAUÀ gÉÆÃqÀ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ® §®PÉÌ wgÀÄV¹PÉƼÀÄîªÁUÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ CmÉÆÃjPÁë £ÀA PÉJ-38/3199 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÀĺɧƧ RÄgÉò ¸Á: CªÀįÁ¥ÀÄgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉÆÃjPÁëªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ CeÁgÀÆPÀvɬÄAzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÉÊPÀ®PÉÌ rQÌ ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vɯÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆAlzÀ°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 110/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 15/07/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ®Qëöä UÀAqÀ UÀÄgÀÄ£ÁxÀgÁªÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¸Á¬Ä £ÀUÀgÀ ªÉÄʯÉÆÃgÀ gÉÆÃqÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ UÀÄA¥Á gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÉÆÃqÀ zÁlÄwÛzÁÝUÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ PÁæ¸À PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/J¯ï-0080 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÀÄPÀÆâ® C° ¸Á: ªÀÄ£Àß½î EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® »A¨sÁUÀzÀ°è CfªÉÆâݣÀ vÀAzÉ gÀÄPÉÆäâݣÀ EªÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ªÉÄʯÉÆÃgÀ PÁæ¸À PÀqɬÄAzÀ-UÀÄA¥Á PÀqÉUÉ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ CeÁgÀÆPÀvɬÄAzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄðzÀݪÀgÀÄ ©¢zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vɯÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ ªÉƼÀPÁ®ÄUÀ½UÉ, JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ vÀgÀazÀUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® »AzÉ PÀĽwÛzÀÝ CfªÉÆâݣÀ EªÀjUÀÆ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ, CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 77/2011 PÀ®A 318, 201, 302 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 13/07/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄAoÁ¼ÀzÀ ²ªÁgÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ PÀ®è¥Áà vÀAzÉ §¸ÀªÀtÚ¥Àà mÉÆuÉÚ ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð, ¸Á: CvÁè¥ÀÄgÀ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀÄzsÁPÁgÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¥sÀÄ°£À PɼÀUÉqÉ ªÀÄÄA¢£À ¨sÁUÀzÀ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¨ÁtvÀ£À DVzÀ £ÀAvÀgÀ 1-2 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ºÀÄnÖzÀ ªÀÄUÀÄ«£À PÀÄwÛUÉ MwÛ ¸Á¬Ä¹, MAzÀÄ §mÉÖAiÀÄ aA¢AiÀÄ°è ¸ÀÄwÛ PÀĹ£À ªÀÄÈvÀ d£ÀjUÉ UÉÆvÁÛUÀzÀAvÉ ¥sÀÄ°£À PɼÀUÉ vÀAzÀÄ ©¸ÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ನಕಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ಮಾರಾಟ ಇಬ್ಬರ ಬಂದನ : .
ಫರಹತಾಬಾದ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀ ಸಮದ ಪಟೇಲ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ಫರತಬಾದದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 16-7-2011 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಯಾವುದೇ ಅಧೀಕೃತ ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ "ವಿಜನ್ ನಂ:01" ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಸಾಯುವವ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಸುನೀಲ ಭಾಗಶೇಟ್ಟಿ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಭಾಗಶೇಟ್ಟಿ ಸಾ: ಹೊನ್ನಕಿರಣಗಿ, ಸಂಗಡ ಒಬ್ಬ ರವರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಾನು ನನ್ನ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಅವರ ತಾಬೆಯಿಂದ 40 ಕೆ. ಜಿ ತೂಕದ 46 ಚೀಲಗಳನ್ನು ಅಂದಾಜ ಕಿಮ್ಮತ್ತು 28750=00 ರೂ. ( 625 X 46 = 28750 ) ಮತ್ತು ಒಂದು ಡಿಲೇವರಿ ಚಾಲನ್ ನಂ: 034 ಮತ್ಗು 035 ಮತ್ತು ಒಂದು ಬಿಲ್ಲ ಬುಕ್ ನಂ: 3411 ರಿಂದ 3420 ನೇದ್ದನ್ನು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಜಪ್ತಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸದರಿ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಮಂಜುನಾಥ ತಂದೆ ರುದ್ರಪ್ಪಾ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡ್ಯಾರೇಕ್ಟರ್ ವಿದ್ಯಾ ನಗರ ದಾವಣಗೇರಾ ಇವರಿಂದ ತಂದು ನಕಲಿ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಲೈಸನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ರೈತರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಮೊಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ :
ರೋಜಾ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀ ಶೇಖಬುರಾನುದ್ದಿನ ತಂದೆ ಶೇಖ ಅಹ್ಮದ ಕೊಹಿರಿ ಸಾ:ಅಮೀನಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹತ್ತಿರ ಖಾಜಾ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾವು ದಿನಾಂಕ;15,16/07/2011 ರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ವೇಳೇಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲ ಕೀಲಿಯನ್ನು ಮುರಿದು ಲಾಕರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ 2 ಗ್ರಾಮದ ಇಯರ ರಿಂಗ ಅ.ಕಿ 4000/- ರೂ. , ನಗದು ಹಣ 3000/-ರೂ. ಒಂದು ಲೇಡೀಜ ಕೈಗಡಿಯಾರ ಟೈಟಾನ್ ಕಂಪನಿಯದ್ದು ಅ.ಕಿ.3000/-ರೂಪಾಯಿ ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 10,000/-ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವದನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ ತಂದೆ ಅಣವೀರಪ್ಪ ಟೆಂಗಳಿ ಸಾ; ಖಾದ್ರಿ ಚೌಕ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ದಿನಾಂಕ: 15-07-2011 ರಂದು 6=45 ಪಿ.ಎಮ್.ಕ್ಕೆ ಖಾದ್ರಿ ಚೌಕ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಳಂದ ಚೆಕ್ಕ ಪೊಸ್ಟ ಕಡೆ ರೋಡಿನ ಬಾಂಬೆ ಗ್ಯಾರೇಜ ಎದುರುಗಡೆ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಟರ ನಂ:ಕೆಎ 32-8339 ನೆದ್ದರ ಚಾಲಕ ಶಾಹಾಬಜಾರ ನಾಕಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ:ಕೆಎ 32 ಡಬ್ಲೂ 5795 ನೆದ್ದಕ್ಕೆ ಓವರ ಟೆಕ ಮಾಡಿ ಒಮ್ಮಲೆ ಎಡಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟ ಹೊಡೆದು ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತ ನಾಗೇಶ ಇಬ್ಬರಿಗು ತನ್ನ ಟ್ಯಾಕ್ಟರ ಸಮೇತ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಕ್ರಮ :

ಚಿತ್ತಾಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ :
ದಿನಾಂಕ 15/07/11 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಶ್ರೀ ಚಾಂದಪಾಶಾ ಎ.ಎಸ್.ಐ ಚಿತ್ತಾಫುರ ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣೆ ರವರು ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರ ಮೇರೆಗೆ 1 ನೇ ಪಾರ್ಟಿ ಜನರಾದ ಬುಡ್ಡ ಬಸಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಾರ್ತಾಂಡಪ್ಪ ಬೂತಪುರ ಮಹಾದೇವ ತಂದೆ ಬುಡ್ಡ ಬಸಪ್ಪ ಬೂತಪುರ, ನಾಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಹಣಮಂತ ಹಿರಿನಿಂಗಣ್ಣನವರ, ರಾಜಶೇಖರ ತಂದೆ ಬುಡ್ಡ ಬಸಪ್ಪಪ ಬೂತಪೂರ, ಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಬುಡ್ಡ ಬಸಪ್ಪ ಬೂತಪೂರ, ಈಶಪ್ಪ ತಂದೆ ಬುಡ್ಡ ಬಸಪ್ಪ ಬೂತಪುರ, ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ ತಂದೆ ಬುಡ್ಡಬಸಪ್ಪ ಬೂತಪೂರ, ಭಾಗಮ್ಮ ಗಂಢ ರಾಜಶೇಖರ ಬೂತಪುರ ಮಹೇಶಮ್ಮ ಗಂಡ ಶರಣಪ್ಪ ಬೂತಪೂರ ದೇವಿಂದ್ರಮ್ಮ ಗಂಡ ಈಶಪ್ಪ ಬೂತಪೂರ ಹಾಗು 2ನೇ ಪಾರ್ಟಿ ಜನರಾದ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಾರ್ತಾಂಡಪ್ಪ ಬೂತಪುರ, ಬಸಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಾರ್ತಾಂಡಪ್ಪ ಬೂತಪುರ ಸಾ|| ಎಲ್ಲರೂ ದಂಡಗುಂಡ ಗ್ರಾಮ ತಾ|| ಚಿತ್ತಾಪುರ ರವರ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಕ್ರಮ ಕುರಿತು ಸಿ.ಅರ.ಪಿ.ಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಾ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ .

ಖೋಟಾ ನೋಟು ಪ್ರಕರಣ :
ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಠಾಣೆ
; ಶ್ರೀ ಕೆ.ವೇಣುಗೋಪಾಲ ತಂದೆ ಪಾಂಡುರಂಗ ಶೆಣೈ ಸಿನಿಯರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ ಕರೆನ್ಸಿ ಚೆಕ್ಕ ಎಸ್.ವಿ.ಪಿ. ಚೌಕ್. ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಮ್ಮ ಸಿಂಡಿಕೇಟ ಬ್ಯಾಂಕ ಕರೆನ್ಸಿ ಚೆಸ್ಟ ಎಸ್.ವಿ.ಪಿ. ಚೌಕ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ 24-12-2010 ರಂದು ಆರ್.ಬಿ.ಐ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪರಿವಿಕ್ಷಕರು ಕೈಕೊಂಡಿದದು, ಪರೀವಿಕ್ಷಣೆ ಕೈಕೊಂಡ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಐದನೂರು ರುಪಾಯಿ ಮುಖಬೆಲೆಯುಳ್ಳ ಮೂರು ಖೋಟಾ ನೋಟುಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮೆ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸುವ ಸುಲವಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಕೊಡಲು ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಮೋಸ ಪ್ರಕರಣ :

ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ ನೀಲಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಅಯ್ಯಪ್ಪಾ ಹಂದರಕಿ ಸಾ:ಭಂಕೂರ ರವರು ದಿ:10/01/1999 ರಿಂದ 05/09/2007 ರವರೆಗೆ ನನ್ನ ಹೊಲ ಸರ್ವೆ ನಂ.133/1, 2 ಎಕರೆ 18 ಗುಂಟೆ ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ 85,000/- ರೂ ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾಂಪಗಳು ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಪೇಪರನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಪತ್ರ ಅಂತಾ ಬರೆದುಕೊಟ್ಟು ನೊಂದಣೆ ಮಾಡದೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ. ನಾವು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.