Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, October 19, 2008

Daily Crime Update-Bidar, 19-10-2008

 This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 19-10-2008

ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉʵÀªÀÄå dUÀ¼À : MªÀð£À PÉƯÉ

zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß  £ÀA187/08 PÀ®A302 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ:19/10/2008 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ±ÁªÀįÁ UÀAqÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ PÀ£Áᬐ ¥Ánî ¸Á/ ºÀ®§UÁð gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä °TvÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ¸À°è¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÁUÀÄ JzÀÄgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÁzÀ 1] gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÀÄrªÁ¼À, 2] ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÀÄrªÁ¼À, 3] ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Áà ªÀÄrªÁ¼À, J®ègÀÆ ¸Á/ ºÀ®§UÁð vÁ/ ¨sÁ°Ì. gÀªÀgÀ ªÀÄzÉå RįÁè eÁUÉAiÀÄ ¸ÀA¨sÀAzsÀ ªÉÄðAzÀ ªÉÄÃ¯É dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¢:14/10/08 gÀAzÀÄ gÁwæ CA¨Á ¨sÀªÁ¤ ¥À®èQÌ £ÉÆÃqÀÄvÁÛ £ÀªÀÄä RįÁèAiÀÄ°è £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä UÀAqÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ¤AwzÉݪÀÅ. ¥À®èQÌ ºÉÆÃzÀ £ÀAvÀgÀ ¢:15/10/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 0030 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄä eÁUÉAiÀÄ°è gÁdPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄrªÁ¼À FvÀ£ÀÄ PÀnÖzÀ DPÀ¼À£ÀÄß ©aÑPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÀªÀÄä eÁUÉAiÀÄ°è KPÉ PÀnÖ¢Ý CAvÁ ºÉýzÁUÀ CzÉà ªÉÃ¼É ªÀÄƪÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £À£Àß UÀAqÀ£À eÉÆvÉUÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ F eÁUÀ £ÀªÀÄäzÀÄ EzÉ CAvÁ dUÀ¼ÀvÉUÉzÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. F dUÀ¼À £ÀªÀÄÆäj£ÀªÀgÁzÀ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀÄÆ®UÉ, §¸ÀªÀgÁd UÀĪÀiÁÛ, ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ ©gÁzÁgÀ, «ÃgÀ±ÉÃnÖ ªÀiÁ° ¥Ánî EªÀgÀÄ £ÉÆÃr ©r¹gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ £ÀªÀÄUÉ oÁuÉUÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÝjAzÀ £ÁªÀÅ oÁuÉUÉ ºÉÆÃUÀ¯ÁgÀzÉà ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà E¯ÁdÄ ªÀiÁrgÀÄvÉÛêÉ. E¯ÁdÄ ¥sÀ®PÁj DUÀzÉà EzÀÝ PÁgÀt EAzÀÄ ¢:19/10/08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0500 UÀAmÉUÉ gÁdPÀĪÀiÁgÀ gÀªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAqÀ£À ªÀgÀzÀQëuÉ PÁlPÉÌ ¨Á« fÃVzÀÄ fêÀ vÉvÀÛ  £ÀvÀzÀȵÀ× UÀ©üðt ªÀÄ»¼É

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA :- 120/08  PÁ£ÀÆ£À PÀ®A  :- 498(J), 304 (©) eÉÆvÉ 34 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 19/10/08 gÀAzÀÄ 0515 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁð¢ :- ²æà ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ zÉëAzÀæ¥Áà vÀªÀiÁ¸ÀAUÉ ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁ/ °AUÁAiÀÄvÀ G/ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á/ zÁqÀV vÁ/ ¨sÁ°Ì   gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉ½PÉ ¤ÃrzÉÝ£ÉAzÀgÉ FUÀ MAzÀÄ ªÀgÉ ªÀµÀðzÀ »AzÉ ¸ÀĨsÁµÀgÀªÀgÀ  vÀAV C¤vÁ EªÀ½UÉ D£ÀAzÀªÁr UÁæªÀÄzÀ ¤Ã®PÀAoÀ vÀAzÉ gÉêÀt¥Áà ¨sÀÆgÉ eÁ/ °AUÁAiÀÄvÀ  ¸Á/ D£ÀAzÀªÁr EvÀ£ÉÆA¢UÉ ®UÀß ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ°è 1 ®PÀë gÀÆ. ªÀgÀzÀQët ºÁUÀÄ 10 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ §mÉÖ PÉÆr¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 7-8 wAUÀ¼À UÀ©üðt EzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 02/09/2008 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À PÀħ¸À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀiÁr PÉÆnÖzÀÄÝ, ¸ÀzÀj PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è DgÉÆæUÉ 1 vÉÆ¯É §AUÁgÀ ªÀgÀzÀQët gÀÆ¥ÀzÀ°è PÉýzÀÄÝ, PÁr ¨ÉÃr 5 UÁæA. ªÉÄÃ¯É M¦à PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ £ÀqɬĹ PÉÆlÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÀÆ PÀÆqÁ DgÉÆævÀgÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀzÀjAiÀĪÀ½UÉ vÀªÀj¤AzÀ 30,000/- gÀÆ. vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ DgÉÆævÀgÀ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼ÀzÉ ¢£ÁAPÀ 18/10/08 gÀAzÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ ²ªÀgÁd ¨sÀÆgÉ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ ¤Ãj£À ¨sÁ«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

»jAiÀÄgÀ D¹ÛUÁV zÁAiÀiÁ¢ dUÀ¼À :  PÉÊ PÀvÀÛj¹zÀ ¨sÀÆ¥À

OgÁzÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A : 151 /08 PÀ®A                          :  324 ,504, 307 L¦¹

¢£ÁAPÀ 18-10-08 gÀAzÀÄ 1240 UÀAmÉUÉ OgÁzï ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ D¸À¥ÀvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà U˪ÀgÀªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÀ¯ÁåtgÁªÀ zÉñÀªÀÄÄR ¸Á// OgÁzÀ (©)  EªÀjUÉ «ZÁj¸À¯ÁV ¢£ÁAPÀ 18-10-08 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä zÉÆqÀØ¥Àà §¸ÀªÀgÁd zÉñÀªÀÄÄR gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀÄ eÉÆÃvÉ AiÀiÁPÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ýj ªÀÄvÀÄÛ ºÀ¼É ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄtÚ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀ ºÀt  PÉüÀ®Ä CªÀgÀ ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ  ºÉÆÃzÁUÀ £ÀªÀÄä zÉÆqÀØ¥Àà£À ªÀÄUÀ ±ÀAPÀgÀ G¥sÀð ¸ÀAdAiÀÄ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd zÉñÀªÀÄÄR ¸Á: OgÁzÀ (©)FvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄUÉ ºÀt PÉüÀ®Ä §gÀĪÀ£ÀÄ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ JAzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤£ÀUÉ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ  vÀ®ªÁgï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉݱÀ¢AzÀ £À£Àß ªÉÄÃ¯É ªÀÄgÀuÁAwPÀ ºÀ¯Éè ªÀiÁr £À£Àß §® ¨sÁUÀzÀ PÀÄwÛUÉ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉAiÀÄĪÁUÀ £Á£ÀÄ vÀ¦à¹PÉƼÀî®Ä ºÉÆÃzÁUÀ £À£Àß §®UÉå ªÉƼÀPÀå ºÀwÛgÀ ºÀwÛ PÀmÁÖVzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¯ÁqÀÓ£À°è dÆeÁqÀÄwÛzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ : LªÀgÀ §AzsÀ£À

£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA: 215/08 PÀ®A: 79,80 PÉ.¦. JPÀÖ

¢£ÁAPÀ 18/10/08 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì CA©PÁ ¯ÁqÀÓzÀ MAzÀÄ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è ºÀt ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå rJ¸À¦ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è fÃ¥À £ÀA PÉ.J. 38 f.263 £ÉÃzÀgÀ°è rJ¸À¦ ¸ÁºÉçgÀÄ, ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ CA©PÁ ¯ÁqÀÓUÉ ºÉÆÃV ¯ÁqÀÓ ªÀiÁå£ÉÃdgÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ ªÁUÀ®UÁAªÀ EvÀ¤UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÀƪÀÄ £ÀA 104 £ÉÃzÀÝgÀ ¨ÁV®Ä vÉgÉAiÀÄ®Ä ºÉýzÁUÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ M¼ÀUÀqÉ 5 d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV 1] gÀvÁßf vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ 36 ªÀµÀð ¸Á/ UÉÆÃgÀ aAZÉÆý 2] ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ºÁªÀUÉ¥Áà ¸ÁªÀ¼É ¸Á/ ªÀiÁPÉÃðmï UÀ°è ¨sÁ°Ì  3] ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ PÀAmÉ¥Áà gÁZÉÆÃmÉ ¸Á/ ¨sÁvÀA¨Áæ 4] ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉnÖ ¸Á/ ¨sÁvÀA¨Áæ 5] £ÁUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ZÀ£Àߧ¸À¥Áà ¥ÀmÉß ¸Á. zsÀ£ÀÄßgÁ CAvÀ w½¹zÀgÀÄ CªÀgÀ ºÀwÛgÀ¢AzÀ 12,841 gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ  d¥ÀÛ ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ZÀļÀQ£Á® zÁlĪÁV DAiÀÄvÀ¦à ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ £ÀvÀzÀæµÀÖ

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Cgï £ÀA : 20/08 PÀ®A : 174 ¹.Cgï.¦.¹

¦üAiÀiÁð¢vÀ£À vÀAzÉAiÀiÁzÀ dUÀ£ÁxÀ ¢£ÁAPÀ 17/10/08 gÀAzÀÄ ZÀļÀQ£Á¯Á ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ºÉÆ®zÀ°è CªÀ¼À vÁ¬Ä ±ÁgÀªÀiÁä ªÀÄvÀÄÛ dUÀ£ÁxÀ£ÀÄ ¸ÉÆAiÀĩãï gÁ² ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ ±ÁgÀªÀiÁä EªÀ¼ÀÄ eÁ£Á¥ÀÆgÀ ²ªÁgÀ PÀqɬÄAzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀ¼ÀÄ. dUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ 42 ¸Á: zsÀ£ÀÆßgÀ(PÉ) ZÀļÀQ£Á¯Á zÁl®Ä ºÉÆÃV ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÀÅ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV CªÀjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀAiÀÄ UÉÆÃvÁÛUÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt ªÀÄÈvÀ zÉúÀ ZÀļÀQ£Á¯Á ¢AzÀ JwÛPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 18/10/08 gÀAzÀÄ 0930 WÀAmÉUÉ vÀAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®V¹gÀÄvÁÛgÉ ¸ÀzÀjAiÀÄ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃ¯É AiÀÄÄrCgÀ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ

ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖUÁV dUÀ¼À, gÀPÀÛUÁAiÀÄ : ªÀÄÆgÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À zÁR®Ä   

1) PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 160/2008 PÀ®A. 354,355,504,323,324  L.¦.¹

 ¢£ÁAPÀ 18/10/08 gÀAzÀÄ 1915 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃzÉë PÁ¹£ÁxÀ ªÀiÁ¹ªÀiÁqÉ ¸Á; ºÉƼÀ¸ÀªÀÄÄzÀægÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ ºÉý §gɹzÀÄzÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ zsÀsÀ£Áf vÀAzÉ ºÀjèÁ AiÀiÁPÀvÀ¥ÀÆgÉ ¸Á; ºÉƼÀ¸ÀªÀÄÄzÀæ gÀªÀgÀ ºÉÆ®UÀ¼ÀÄ MAzÀPÉÆÌAzÀÄ ºÀwÛ EzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è ªÀļÉUÁ®zÀ°è ªÀÄ¼É ¤ÃgÀÄ ºÀjzÀÄ ºÉÆ®zÀ°è vÀUÀÄÎ ©¢ÝzÀjAzÀ ¢£ÁAPÀ 18/10/08 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ¢ vÀ£Àß ªÀÄUÀ E§âgÀÄ PÀÆr ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ ºÀÄ®Äè vÉUÉzÀÄ vÀVΣÀ°è ºÁPÀÄwÛzÁÝUÀ   zsÀ£Áf FvÀ §AzÀÄ CªÁZÀÒªÁV ¨ÉÊzÀÄ ºÀÄ®Äè KPÉ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖUÉ EzÀÝ vÀVΣÀ°è ºÁPÀÄwÛ¢Ýj CAvÀ dUÀ¼À ªÀiÁr jhÄAeÁªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ, §Æn¤AzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.              

2) PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 158/2008 PÀ®A. 341,323,504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ 18/10/08 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ¨Á¥ÀÄgÁªÀ ªÉÄÃvÉæ ¸Á; ¸ÉÆãÁ¼ÀgÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ ºÉý §gɹzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 18/10/08 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ, PÉ®¸ÀPÉÌ D¼ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ eÉÆvÉUÉ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ºÀįɥÁà ªÉÄÃvÉæ eÁw PÀÄgÀħgÀÄ ºÁUÀÄ 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á; ¸ÉÆãÁ¼À gÀªÀgÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀÒªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀmÉÖAiÀÄ ºÀÄ®Äè KPÉ vÉUÉAiÀÄÄwÛ¢Ýj CAvÀ dUÀ¼À ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 159/2008 PÀ®A. 323,355,447, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ 18/10/08 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ºÀįɥÁà ªÉÄÃvÉæ ¸Á; ¸ÉÆãÁ¼ÀgÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ ºÉý §gɹzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 18/10/08 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ¢AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀ ºÉÆ®zÀ £ÀqÀÄªÉ EzÀÝ  PÀmÉÖAiÀÄ ¸ÀA§AzÀ dUÀ¼À EzÀÄÝ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¥Àæw ªÀµÀð ªÀµÀð ¸Àé®à ¸Àé®à ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ F ªÀµÀðªÀÅ PÀÆqÀ PÀmÉÖ ºÉÆqÉzÀjAzÀ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÀgÉ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ¨Á¥ÀÄgÁªÀ ªÉÄÃvÉæ  eÁw PÀÄgÀħgÀÄ ºÁUÀÄ 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á; ¸ÉÆãÁ¼À  §AzÀÄ CªÁZÀÒªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀmÉÖAiÀÄ ºÀÄ®Äè §UÉÎ dUÀ¼À ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ, ªÀÄvÀÄÛ §Æn¤AzÀ  ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

Raichur District Reported Crimes

: ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è ªÀÄ£À« :

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀiÁzÀåAvÀ ¢Ã¥ÁªÀ½ ºÀ§âªÀ£ÀÄß ¸ÀqÀUÀgÀ ¸ÀA¨sÀæªÀÄ¢AzÀ DZÀj¸À¯ÁUÀÄwÛzÀÄÝ ¢Ã¥ÁªÀ½ ºÀ§âzÀ RĶ JAzÀÄ zÉÃtÂUÉ gÀÆ¥ÀzÀ°è ¥ÉưøÀgÀÄ ºÀt ¥ÀqÉAiÀÄÄvÁÛgÉAzÀÄ DgÉÆÃ¥À«gÀÄvÀÛzÉ. DzÀÝjAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ £ÁUÀjÃPÀgÀÄ/ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ UÀªÀÄ£ÀPÉÌ vÀgÀ§AiÀĸÀĪÀÅzÉãÀAzÀgÉ, AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢AiÀĪÀgÁUÀ°, C¢üPÁj UÀ¼ÁUÀ° ¢Ã¥ÁªÀ½ ºÀ§âzÀ RĶ JAzÀÄ ¥ÀævÀåPÀëªÁUÀ°, ¥ÀgÉÆÃPÀëªÁVAiÀiÁUÀ° ºÀt CxÀªÁ E¤ßvÀgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß zÉÃtÂUÉ PÉÆqÀĪÀAvÉ PÉüÀĪÀÅzÁUÀ°, MvÁ۬ĸÀĪÀÅzÁUÀ° ªÀiÁrzÀ°è ¤ÃqÀ¨ÁgÀzÀÄ. MAzÀĪÉÃ¼É ºÀ§âzÀ £É¥ÀzÀ°è ºÀt CxÀªÁ EvÀgÉà ªÀ¸ÀÄÛUÀ½UÁV MvÁ۬ĹzÀ°è f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ zÀÆgÀªÁt¸ÀA: 08532, 235001, ªÉƨÉʯï¸ÀA: 94480 13727 £ÉÃzÀÝPÉÌ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀ®Ä ªÀÄ£À« ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.


 

: ««zÉqÉ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ, E§âgÀ ¸ÁªÀÅ, NªÀð¤UÉ UÁAiÀÄ :


 

¢£ÁAPÀ 18.10.2008 gÀAzÀÄ 0530 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¦.¸ÉÊzÀgÉrØ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÉrØ 26 ªÀµÀð, ¸Á: ¥ÀæPÁ±À£ÀUÀgÀ PÀªÀÄäªÀiï EªÀ£ÀÄ ¯Áj¸ÀA: J¦.07, qÀ§Æèöå.5822 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-ªÀiÁ£À« gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁAiÀĹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉà ªÀiÁ£À«¥ÀlÖtzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°è ¯Áj ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÝ jAzÀ ¯ÁjAiÀÄ PÁå©£ï£ÀrAiÀÄ°è ¹®ÄQzÀ ;¯Áj QèãÀgï ¦.¸ÀwñÀgÉrØ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÉrØ 21 ªÀµÀð, ¸Á: ¥ÀæPÁ±À£ÀUÀgÀ PÀªÀÄäªÀiï(J¦) EªÀ£ÀÄ ¨sÁjUÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¥ÀævÀåPÀëzÀ²ð ¦.gÉÆö¨Á§Ä vÀAzÉ ªÉAPÀmÉñÀégÀ®Ä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉUÀÄ£É߸ÀA: 257/2008 PÀ®A: 279,304(J) ¨sÁ.zÀA.¸ÀA. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ 17.10.2008 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è gÁªÀÄgÀrØ vÀAzÉ ¹zÀÝ°AUÀ¥ÀàUËqÀ, 36 ªÀµÀð, ¸Á:§¸ÀªÀAvÀ¥ÀÆgÀÄ, vÁ: zÉêÀzÀÄUÀð EªÀ£ÀÄ §eÁeï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀA: PÉJ.36.J¯ï 6971 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁ£À«PÀqɬÄAzÀ gÁAiÀÄZÀÆjUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ PÀÄrð PÁæ¸À ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¨sÁjUÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ¨Á¥ÀÆUËqÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉUÀÄ£É߸ÀA: 258/2008 PÀ®A: 279,304(J) ¨sÁ.zÀA.¸ÀA. ¸À»vÀ 187 ªÉÆÃ.ªÁ.PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:18.10.2008 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¸ÀtÚAiÀÄå 52 ªÀµÀð, SÁ¸ÀV ªÉl£Àðj qÁPÀÖgï ¸Á: C£Àéj EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀA: PÉJ.36. 6853 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß AiÀÄ®UÀmÁÖ-ªÀiÁZÀ£ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉà AiÀÄ®UÀmÁÖ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è ªÁºÀ£À ¥À°ÖAiÀiÁV, ZÁ®PÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¨sÁjUÁAiÀÄUÉÆArgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¥ÀgÀªÀiÁ£ÀAzÀ ºÀnÖUÁæªÀÄgÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éƽ¸ï oÁuÉUÀÄ£É߸ÀA: 133/2008 PÀ®A: 279, 337, 338 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

:: fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì, UÀȺÀtÂAiÉÆêÀð¼ÀÄ «µÀ ¸Éë¹ DvÀäºÀvÉå;:

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ ªÀiÁqÀ¹gÀªÁgÀ UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, £ÁUÀgÀvÀߪÀÄä UÀAqÀ ZÉ£Àߧ¸ÀªÀ, 22 ªÀµÀð,ºÀÆUÁgÀ EªÀ½UÉ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ DUÁUÉÎ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ ªÀÄvÀÄÛ ¦ümïì gÉÆÃUÀ PÁt¹PÉƼÀÄîwÛzÀÄÝ JµÀÄÖ vÉÆÃj¹zÀgÀÆ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÀÝjAzÀ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ:18.10.2008 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¨sÀvÀÛPÉÌ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ «µÀzÀ UÀĽUÉUÀ¼À£ÀÄß £ÀÄAV DvÀäºÀvÉå ªÀiÁr PÉÆArgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ¥ÀA¥ÀtÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ºÀÆUÁgÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï¸ÀA:51/2008 PÀ®A 174 zÀA.¥Àæ.¸ÀA CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

: ¹r®Ä §rzÀÄ, wªÀÄä¥Àà zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ gÀxÀ(vÉÃgÀÄ) & vÉÃj£À ªÀÄ£É ¨sÀµÀä : 5 ®PÀë £ÀµÀÖ :

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄvÁ®ÆPÀ C¥Àà£ÀzÉÆrØUÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è ¢£ÁAPÀ:17.10.2008 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¨sÁjUÀÄqÀÄUÀÄ «Ä²ævÀ ªÀļÉAiÀÄ PÁ®PÉÌ ©zÀÝ ¹r°£À ºÉÆqÉvÀPÉÌ ²æà wªÀÄä¥Àà zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ gÀxÀzÀ (vÉÃgÀÄ) ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¸ÁUÀªÁ¤ PÀnÖUÉAiÀÄ gÀxÀ ¸ÀA¥ÀÆtð ¸ÀÄlÄÖ C.Q.gÀÆ:5 ®PÀë £ÀµÀÖ ¸ÀA¨sÀ«¹gÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ¸ÀtÚ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà ¥ÀÆeÁj ¸Á: C¥Àà£ÀzÉÆrØgÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 18.10.2008 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ßoÁuÉ ¥ÀæPÀÈw«PÉÆÃ¥À¸ÀA:1/2008 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES AS ON 18thOct08


ALAND PS : on 18-10-2008 at about 12-30 pm PSI L&O of Aland police station got credible information regarding Deer skin was kept illegally in the house of Babu pujari of Tambakawadi village of Aland taluka. After getting information along with panchas and police staff raid was conducted and seized Deer skin measuring the length of 40x28 inches worth Rs 10,000/- & a case is registered in Aland P.S Cr no 208/08 U/S 15,17,51 and 44 of wild life protection act of 1972 and investigation is continued

aAZÉÆý oÁuÉ: ªÀÄÆwð CªÀªÀiÁ£À
: ¢; 17.10.08. gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7 .30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸À®UÀgÀ §¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ qÁ:©.Dgï CA¨ÉÃqÀÌgÀªÀgÀ ¥ÀÄvÀÛ½AiÀÄ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ¸ÀA§uÁÚ JtPÀÆgÀ ¸Á; ¸À®UÀgÀ §¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ vÁ: aAZÉÆý EvÀ£ÀÄ ªÀÄÆwðAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §mÉÖAiÀÄ£ÀÄß ºÁQ ªÀÄvÀÄÛ PɸÀj£À PÉÊ a£Éí AiÀÄ£ÀÄß MwÛzÀÄÝ CªÀgÀ vÁ¬Ä ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ DvÀ£À£ÀÄß ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt ªÀÄÆwðUÉ CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁrgÀĪÀ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ¸ÀA§uÁÚ JtPÀÆgÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ ²æà vÀÄPÀÌ¥Áà vÀAgÀ ªÀÄ®è¥Áà ¥ÀÆeÁj ¸Á: ¸À®UàgÀ §¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀgÀªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ ²æà ºÀtĪÀÄAvÀ¥Áà ¹.JZï.¹.508 gÀªÀgÀÄ aAZÉÆý ¥ÉÆ°¸ï oÁuÉAiÀÄ°è PÀ®A:295. L,¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è zÁR¯ÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 100/08 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 14-10-2008 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6-45 UÀAmÉUÉ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ AiÀÄ®§ÄUÁð gÀ¸ÉÛAiÀÄ J¸ï.J¥sï.J¸ï.±Á¯ÉAiÀÄ JzÀÄjUÉ DgÉÆæ ZÁ®PÀ FgÀtÚ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊ/ªÉÆà £ÀA. PÉJ-37/eÉ-5489 »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ¥sÁå±À£À £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV C®PÀåvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÁºÀ£À ¤AiÀÄAvÀætUÉƼÀîzÉà £Á¬ÄUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÁºÀ£À ºÁQPÉÆAqÀÄ ©¢ÝzÀÄÝ F C¥ÀWÁvÀzÀ°è DgÉÆæ FgÀtÚ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ EvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖV ªÀÄvÀÄÛ ºÀuÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV §®UÁ°£À ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, JqÀªÉÆtPÉÊ PɼÀUÉ ºÁUÀÆ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ºÁUÀÆ JzÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«UÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥À UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÝjAzÀ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¥ÀæxÀªÀÄ aQvÉì ¥Àr¹ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ºÉaÑ£À E¯Ád PÀÄjvÀÄ QªÀiïì D¸ÀàvÉæ ºÀħâ½îUÉ gÉ¥sÀgï ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ C°è ºÉÆÃUÀzÉà ±ÀıÀÄævÀ ªÀÄ°Ö ¸ÉàñÁ°n D¸ÀàvÉæ «zÁå£ÀUÀgÀ ºÀħâ½î F SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ zÁR¯ÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀj UÁAiÀiÁ¼ÀÄ FgÀ¥Àà ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 18-10-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-10 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ: UÀÄ£Éß £ÀA 244/08 279, 337, 338, L.¦.¹:

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ²æà £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀÄ£ÀĪÀÄ¥Àà §rUÉÃgÀ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð eÁ: ªÁ°äÃQ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀºÀ½î, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 18.10.08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5:00 UÀAmÉUÉ n.«.J¸ï. JPïì.J¯ï PÉ.J.35 PÉ.4578 £ÀA. £ÉÃzÀÝgÀ°è £Á£ÀÄ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ltPÀ£ÀPÀ®è ºÀwÛgÀ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ PÀqɬÄAzÀ JzÀÄgÀÄjUÉ MAzÀÄ n.«.J¸ï. JPïì.J¯ï £ÀA. PÉ.J.-04 E.J¯ï-1734 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Éqɹ JqÀUÀqÉ ºÉÆÃgÀnzÀÝ £À£ÀUÉ lPÀÌgï PÉÆlÖ£ÀÄ. EzÀjAzÀ £À£ÀUÉ §®UÉÊUÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ºÁUÀÆ CªÀjUÉ C®è°è ¸ÁzÁUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ªÀÄj¸Áé«Ä vÀAzÉ gÀÄzÀæ¥Àà ºÀAzÁæ¼À ¸Á: ltPÀ£ÀPÀ®è CAvÁ w½¹zÀgÀÄ. ²æà ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà ºÉZï.¹ 140 PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ: UÀÄ£Éß £ÀA 245/08 279, 337, 338, L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ²æà ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ ¤Ã®¥Àà PÀQðºÀ½î ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð eÁ: PÀÄA¨ÁgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀQðºÀ½î, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 18.10.08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ºÉAqÀwAiÀÄ HgÁzÀ ºÀÄt¹ºÁ¼ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ¯ÉÃAzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ£ÀªÀgÀ »gÉÆúÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉ.J-25 qÀ§Æè. 9725 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä zÉÆqÀØ¥Àà£ÀªÀgÁzÀ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà EvÀ£ÀÄ PÀÆr ºÉÆÃgÀnzÁÝUÀ PÉÆ¥Àà¼À zÁn vÁAiÀĪÀÄä UÀÄr ¸À«ÄÃ¥À ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄjUÉ MAzÀÄ §¸Àì £ÀA. PÉ.J. 37 J¥sï. 208 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Éqɹ JqÀUÀqÉ ºÉÆÃgÀnzÀÝ £ÀªÀÄUÉ lPÀÌgï PÉÆlÖ£ÀÄ. EzÀjAzÀ £À£ÀUÉ ºÀuÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ £ÀªÀÄä PÁPÀ£ÀªÀjUÉ C®è°è ¸ÁzÁUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ ¥ÁAqÀ¥Àà ªÀÄÄvÀV PÉJ¸ïDgïn¹ qÉæöʪÀgï CAvÁ ¸Á: PÉÆ¥Àà¼À r¥ÉÆà CAvÁ w½¹zÀgÀÄ. ²æà §¸ÀªÀgÁd J.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 195/08 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

DgÉÆævÀ£ÀÄ «ÃgÀtÚ gÉÃrØ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃ./¸ÉÊ £ÀA: PÉ.J.-37/J¯ï-7962 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÀªÀ°-PÁgÀlV gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÁgÀlVAiÀÄ L© ºÀwÛgÀ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ, gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀA¢ ¸ÀAUÀ¥ÀàªÁgÀzÀ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨sÁj M¼À¥ÉlÄÖ ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

5] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 196/08 PÀ®A. 279, 337, 338, 428 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢: 18/10/08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-45 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï ZÁ®PÀ §¸Àì£ÀÄß PÁgÀlV¬ÄAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¹JAeÉ gÉʸï«Ä¯ï ºÀwÛgÀ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ, ¦üAiÀiÁð¢ eÉÊ£À§ UÀAqÀ ¨Á§Ä¸Á§ ¸Á: PÁgÀlV EªÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ JªÉÄäUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÄÝ, EzÀjAzÀ JªÉÄäAiÀÄÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ¦AiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁV ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ M¼À¥ÉlÄÖ DVzÀÄÝ, EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀt:.

6] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 143, 147, 148, 323, 324, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 17-10-08 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ©üêÀĪÀÄä UÀAqÀ ¨Á¼À¥Àà UÀzÁj ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀ§gÀ ¸Á: ¨ÉÆÃzÀÆgÀ EPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ gÁwæ 09:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ CªÀgÀ ¸ÀA§A¢PÀgÁzÀ ªÉįÁÌt¹zÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÀ®Äè §rUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ DPÀ¼ÀÄ PÉÆqÀÄPÉƼÀÄîªÀ «µÀAiÀĪÁV DªÁZÁå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄvÀÛ ºÉÆr §r ªÀiÁr gÀPÀÛ UÁAiÀĪÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.