Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, February 26, 2017

Yadgir District Reported Crimes

Yadgir District Reported Crimes

AiÀiÁzÀVj UÁæ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 24/2017 PÀ®A 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 44(1) KARNATAKA MINOR MINERAL CONSISTENT RULE-1994;- ¢£ÁAPÀ 25/02/2017 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7-30 J.JA.zÀ UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ RavÀ ¨Áwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ d£ÀgÀÄ AiÀiÁzÀVgÀ UÁæ«Ät ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ºÀ¢ÝAiÀÄ°è §gÀĪÀ PÉÆ»®ÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è  mÁæöåPïÖgÀ EAf£ï £ÀA.J¸ï.325.1 45092 ªÀÄvÀÄÛ ZÉ¹ì £ÀA.671857 EgÀÄvÀÛzÉ.  ¸ÀzÀj ZÁ®PÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀzÀÄÝ, ¸ÀPÁðgÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁd zsÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÁªÀw¸ÀzÉà PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¨É½UÉÎ 7-30 J.JA.PÉÌ zÁ½ ªÀiÁr »r¢zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ mÁæöåPÀÖgï mÁæöå° ªÀÄgÀ¼ÀÄ  C.Q.800/-zÀµÀÄÖ & ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ  ZÁ®PÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄïɠ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 19/2017 PÀ®A 341,323,354,504,506,¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹ ;- ¢£ÁAPÀ-25/02/2016 gÀAzÀÄ 3 ¦,JªÀiï PÉÌ ¦gÁå¢ ¸Á§ªÀé UÀAqÀ ºÀAiÀiÁå¼À¥Àà PÀ®è¥Àà£ÉÆgï ªÀ|| 40, G|| ªÀÄ£ÉPÉ®¸À eÁ|| PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á|| UÉÆAzÀqÀV vÁ||f|| AiÀiÁzÀVj EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ ¦gÁå¢ü ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ     £Á£ÀÄ ªÉÄïÁÌt¹zÀ «¼Á¸ÀzÀ ¤ªÁ¹vÀ½zÀÄÝ. £À£Àß CvÉÛ ©ªÀĪÀé ºÁUÀÆ ªÀÄUÀ §£ÀߥÀà EªÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ªÀÄvÀÄÛ MPÀÌ®ÄvÀ£À PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ G¥Àfë¸ÀÄwÛzÉÝ£É.
      »ÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 19-01-2017 gÀAzÀÄ gÁwæ 12:30 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¸Á§tÚ, ªÀÄj°AUÀ vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà E§âgÀÄ ¸Á|| UÉÆAzÀqÀV. EªÀj§âgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÀUÉ §AzÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀÄÄAzÉ §AzÀÄ £À£ÀUÉ J©â¹ “K” gÀAr ¨sÉÆøÀr ¤£Àß ¸ÉÆPÀÄÌ §ºÀ¼À DVzÉ CAvÀ CAzÀªÀgÉ, £À£ÀߣÀÄß »rzÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è dVÎPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¸Á§tÚ EvÀ£ÀÄ PÁ°¤AzÀ £À£Àß ºÉÆmÉÖUÉ MzÀÄÝ PÉÊ ¬ÄAzÀ ªÀÄ¶× ªÀiÁr ªÀÄÄRPÉÌ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. ªÀÄj°AUÀ vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà EvÀ£ÀÄ F ¸ÀƼÉUÉ ¸ÉÆPÀÄÌ §ºÀ¼À DVzÉ ºÉÆqɬÄj CAvÀ C£ÀÄßvÁ. PÉÊ ¬ÄAzÀ £À£Àß PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. £À£ÀUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ ¸À¥Àà¼À Pɽ £ÀªÀÄä CvÉÛ ©üêÀĪÀé EªÀ¼ÀÄ AiÀiÁgÀÄ-AiÀiÁgÀÄ CAvÀ ºÉÆgÀUÀqÉ §AzÀÄ £ÉÆÃrzÀ¼ÀÄ. £Á£ÀÄ DUÀ agÁqÀÄwÛzÉÝ£ÀÄ. £Á£ÀÄ agÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß Pɽ £À£ÀUÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄzÀ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆzÀgÀÄ. ºÉÆÃUÀ®Ä ©ÃqÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÀA¨sÀA¢PÀjzÁÝgÉAzÀÄ ¸ÀĪÀÄä¤zÉÝ£ÀÄ. ¥ÀÄ£ÀB ¢£ÁAPÀ 20-01-2017 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 6-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß CvÉÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¥ÀÄ£ÀB ¸ÉÆêÀÄ¥Àà, ªÀÄj°AUÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛUÉ vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÉÊ ¬ÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁ°¤AzÀ MzÀÝgÀÄ. £À£ÀUÉ PÉÊ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ J¼ÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ £À£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §¼ÉUÀ¼ÀÄ MqÉzÀĺÉÆVgÀÄvÀÛªÉ. £ÀªÀÄäUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÀªÀÄÆäj£À £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ GvÀßAiÀÄå ¸Áé«Ä(ªÀÄÄvÁå), ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀÄð®ªÀÄä D¬Ä vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀiÁå½UÉ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄÛ £À£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß CvÉÛUÉ ªÀÄj°AUÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrgÀÄvÁÛgÉ. EªÀvÀÄÛ ¤Ã£ÀÄ G½zÀÄPÉÆArj ªÀÄUÀ¼É E£ÉÆßAzÀÄ ¸À® §AzÀÄ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ Nr ºÉÆzÀgÀÄ.

      PÁgÀt zÀAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼ÁzÀ vÁªÀÅUÀ¼ÀÄ £À£ÀUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ £À£ÀUÉ CªÀªÀiÁ£À UÉÆý¹zÀ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß CvÉÛUÉ ºÉÆqÉzÀ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¸Á§tÚ, ªÀÄj°AUÀ vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà ¸Á|| ªÉÄÃ¯É zÀÆgÀÄ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ £À£ÀUÉ £ÁåAiÀÄ MzÀV¹PÉÆqÀ¨ÉPÉAzÀÄ. £À£ÀUÉ vÉÆj§gÀĪÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè PÁgÀt £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß CvÉÛ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆUÀ®Ä EaѸÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ºÉýzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 46/2017 PÀ®A  PÀ®A 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 44(1) PÉ. JA.JA.¹.Dgï;- ¢£ÁAPÀ 25/02/2017 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 7.-45 UÀAmÉUÉ ¸ÀPÁðw ¥ÀvÉð ²æà CA¨ÁgÁAiÀÄ JªÀiï PÀªÀiÁ£ÀªÀĤ ¦ L                                                                  ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀ ¸À°è¹zÀ ¦AiÀiÁð¢ Cfð ¸ÁgÁA±À ªÉãÉAzÀgÉ  EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 25/02/2017 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À eÁªÀ 4-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£ÀUÉ RavÀ ¨Áwä §A¢zÉÝ£ÉAzÀgÉ,  ºÀwÛUÀÄqÀÆgÀ  UÁæªÀÄzÀ PÀqɬÄAzÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ ¯ÁjUÀ¼À°è CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå J J¸À ¦ ¸ÁºÉçgÀÄ ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è  £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ, ¹¦¹- 230, UÀeÉÃAzÀæ ¦¹ 313, UÀuÉñÀ ¦¹ 348, ²ªÀ£ÀUËqÀ ¦¹ 141, GªÀiÁPÁAvÀ ¦¹ 99 ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1) ±ÀgÀtÄ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà CAUÀr ªÀAiÀÄ|| 25 G|| PÀÆ° PÉ®¸À eÁ|| °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á|| ºÀ½¸ÀUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ 2) CªÀÄ®¥Àà vÀAzÉ ©üªÀÄ¥Àà LPÀÆgÀ ªÀAiÀÄ|| 48 ªÀµÀð G|| PÀÆ° PÉ®¸À eÁ|| ¥À. eÁw ¸Á|| zÉë£ÀUÀgÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ¥ÀAZÀjUÉ «µÀAiÀÄ w½¹ J®ègÀÆ PÀÆr oÁuɬÄAzÀ 04-30 UÀAmÉUÉ MAzÀÄ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÉÆgÀlÄ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ZÁAzÀ ¥ÉmÉÆæî ¥ÀA¥À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV  gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄÄAeÁ£É 05-00 UÀAmÉUÉ ¤AwzÁÝUÀ ºÀwÛUÀÄqÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ PÀqɬÄAzÀ JgÀqÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ ¯ÁjUÀ¼ÀÄ §gÀÄwÛÃgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CzÀ£ÀÄß £ÁªÉ®ègÀÆ vÀqÉzÀÄ  ¤°è¹ ¥Àjò°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV 1) MAzÀÄ ¯Áj £ÀA PÉ.J 25 ¹ 0546 C. Q 2 ®PÀëgÀÆ  EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ 2) ¯Áj £ÀA PÉ.J 39 -7488 £ÉÃzÀÄÝ EzÀÄÝ EzÀgÀ C. Q 2 ®PÀëgÀÆ EgÀÄvÀÛzÉ ¥Àæw ¯ÁjAiÀÄ°è 5 ¨Áæ¸À£ÀAvÉ MlÄÖ 10 ¨Áæ¸ï ªÀÄgÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ EzÀgÀ C.Q 15000/- gÀÆ EgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀjUÉ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀvÀæ [gÁAiÀÄ°Ö]  vÉÆÃj¸À®Ä PÉýzÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½UÉ ¸ÀA§A¢¹zÀ AiÀiÁªÀÅzÉà zÁR¯Áw EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ºÉýzÀ£ÀÄ. ¯Áj ZÁ®PÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV ¯Áj £ÀA PÉ.J 25 ¹ 0546 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°PÀ vÁ£É EzÀÄÝ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÀvÀå¥Àà vÀA/ ®PÀëöät ºÉ¼À« ªÀ|| 36 ªÀµÀð eÁ|| »AzÀÄ ¨ÉÃqÀgÀ G|| ¯Áj ZÁ®PÀ ¸Á|| ºÀ¢ÝªÀ¥ÀgÀ vÁ|| AiÀįÁè¥ÀÆgÀ f|| PÁgÀªÁgÀ EzÀÄÝ £À£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß. E£ÉÆßAzÀÄ ¯Áj £ÀA PÉ.J 39 - 7488 £ÉÃzÀÝgÀ ªÀiÁ®PÀgÁzÀ ªÀÄ®è¥Àà vÀA/ ©üêÀÄtÚ zÀAr£À ¸Á|| zÉêÀvÀ̯ï EªÀgÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¨ÁrUÉ ¸À®ÄªÁV £À£Àß ¯Áj ¨ÁrUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆßAzÀÄ ¯Áj £ÀA PÉ.J 39 - 7488 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ²æñÉÊ® vÀA/ gÁªÀÄtÚ ªÀ|| 30 ªÀµÀð eÁ|| PÀ§â°UÀ G|| ZÁ®PÀ ¸Á|| PÉA¨sÁ« CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ. E§âgÀÄ ZÁ®PÀjUÉ ªÀÄgÀ¼ÀÄ J°è ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, CAvÀ «ZÁj¹zÁUÀ ºÉýzÉÝ£ÉAzÀgÉ, £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä  JgÀqÀÆ ¯ÁjUÀ¼À£ÀÄß PÉ.J 39 -7488 £ÉÃzÀÝgÀ ªÀiÁ®PÀgÁzÀ ªÀÄ®è¥Àà vÀA/ ©üêÀÄtÚ zÀAr£À ¸Á|| zÉêÀvÀ̯ï EªÀgÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 25/02/2017 gÀAzÀÄ 1.00 J JªÀiï PÉÌ zÉêÀzÀÄUÀð ºÀwÛgÀÄ EgÀĪÀ PÀgÀr UÀÄqÀØzÀ ºÀwÛgÀ vÀÄA©¹ PÀ®§ÄVðUÉ ºÉÆÃV ªÀiÁgÁl ªÀiÁr§gÀ®Ä ¤ÃªÀÅ ªÀÄÄAzÉ £ÀqɬÄj £ÁªÀÅ »AzÉ §gÀÄvÉÛÃªÉ JAzÀÄ ºÉý C¯Éè G½zÀ£ÀÄ £ÁªÀÅ CªÀgÀÄ ºÉýzÀAvÉ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ªÀiÁUÀðªÁV PÀ®§ÄVðUÉ ºÉÆgÀnzÉÝêÀÅ JAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ. ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ ¸ÉÃjzÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÁV¸ÀÄwzÀÝ §UÉÎ RavÀªÁVzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è 06-00 J.JA ¢AzÀ 07-00 J,JA zÀ ªÀgÉUÉ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ vÁ¨ÁPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ¯Áj ZÁ®PÀjUÉ w½¹zÁUÀ ¯Áj £ÀA PÉ.J 39 - 7488 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ²æñÉÊ® vÀA/ gÁªÀÄtÚ ªÀ|| 30 ªÀµÀð eÁ|| PÀ§â°UÀ G|| ZÁ®PÀ ¸Á|| PÉA¨sÁ« FvÀ£ÀÄ ¯Áj ZÁ®Æ ªÀiÁrzÀ ºÁUÉ ªÀiÁr ©lÄÖ ZÁAzÀ ¥ÉmÉÆæî ¥ÀA¥À£À »AzÉ eÁ° PÀAnAiÀÄ°è Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ £ÀªÀÄä ¹§âA¢ d£ÀgÀÄ ¨É£ÀÄß ºÀwÛzÀgÀÆ ¹QÌgÀĪÀ¢®è £ÀAvÀgÀ ¨ÉÃgÉ ZÁ®PÀ£À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¯Áj £ÀA PÉ.J 39 - 7488 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¯Áj £ÀA PÉ.J 25 ¹ 0546 JgÀqÀÆ ¯ÁjUÀ¼À£ÀÄß ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀİ褰è¸À®Ä ¸ÀܼÀªÀPÁ±À E®èzÉà EgÀĪÀzÀjAzÀ  © UÀÄr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è vÀAzÀÄ ¤®è¹zÀÄÝ, ¸ÀvÀå¥Àà vÀA/ ®PÀëöät ºÉ¼À« ªÀ|| 36 ªÀµÀð eÁ|| »AzÀÄ ¨ÉÃqÀgÀ G|| ¯Áj ZÁ®PÀ ¸Á|| ºÀ¢ÝªÀ¥ÀgÀ vÁ|| AiÀįÁè¥ÀÆgÀ f|| PÁgÀªÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ ¯Áj ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°PÀgÀ «gÀÄzÀÝ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV ªÀÄÄAeÁ£É 07-45 UÀAmÉUÉ ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦AiÀiÁð¢ CfðAiÀÄ ªÉÄÃ¯É . oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 46/2017 PÀ®A 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 44(1) PÉ. JA.JA.¹.Dgï ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ      
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 47/2017 PÀ®A  PÀ®A 279.337.338 L¦¹;-¢£ÁAPÀ 25/02/2017 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmÉUÉ   ¦gÁå¢ ²æêÀÄw ¸Á§ªÀÄä UÀAqÀ  ªÀÄ®è¥Àà ¸Á: ¸ÀUÀgÀ(©) EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ  ºÉýPÉ ¤ÃrzÉÝ£ÉAzÀgÉ  ¢£ÁAPÀ  24/02/2017 gÀAzÀÄ ¨É½UÉΠ 09.30 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄÆägÀ ªÀĺÁgÁd vÀAzÉ ºÉÆ£ÀߥÀà  lA DmÉÆà £ÀA PÉJ.33.J.1153 £ÉÃzÀÝgÀ°è   £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄÆägÀ ºÀÄ®UÀªÀÄä UÀAqÀ ¸ÉÆÃ¥ÀtÚ. ªÀiÁ®²æà UÀAqÀ ºÉÆ£ÀߥÀà AiÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ ¸ÉÆÃ¥ÀtÚ, vÁAiÀĪÀÄä UÀAqÀ ¤AUÀ¥Àà, ²Ã®ªÀÄä UÀAqÀ CAiÀÄå¥Àà , ²æÃzÉë UÀAqÀ zÉêÉUËqÀ, zÉëAzÀæªÀÄä UÀAqÀ ¸ÉÆÃ¥ÀtÚ , zÉêÀªÀÄä vÀAzÉ ¸ÉÆÃ¥ÀtÚ J®ègÀÆ PÀÆr ªÀÄqÁß¼À UÁæªÀÄzÀ ±ÀgÀt¥Àà JA§ªÀgÀ ºÀwÛ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ºÀwÛAiÀÄ£ÀÄß ©r¹ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  ªÀÄqÁß¼À: UÁæªÀÄzÀ ºÉÆ®¢AzÀ ºÉÆgÀmɪÀÅ. 06.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ AiÀiÁzÀVj ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ £ÀUÀgÀzÀ J¯ï.L.¹ D¦Ã¸ï ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ M§â lAlA DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆà £ÀA PÉJ.33.4367 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JgÀqÀÄ lAlA DmÉÆà ZÁ®PÀgÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ ¸ÉÊqÀPÉÆqÀzÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ DmÉÆÃzÀ°è PÀĽwzÀÝ AiÀÄ®ªÀÄä ªÀiÁ®²Ã, ºÀÄ®UÀªÀÄä vÁAiÀĪÀÄä, ²Ã®ªÀÄä ²æÃzÉë, zÉëAzÀæªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ zÉêÀªÀÄä J®èjUÀÆ DmÉÆÃzÀ°è gÁqÀ§rzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ £ÀªÀÄä DmÉÆÃPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉzÀ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ C°è ©lÄÖ NrºÉÆVvÁÛ£É CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÝgÀ DzÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 47/2016 PÀ®A279,338 L.¦.¹ ¸ÀA 187 LJA« DPÀÖ  £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 48/2017 PÀ®A 341,323,324,504 ¸ÀA.34 L.¦.¹ ;- ¢£ÁAPÀ 25/02/2017 gÀAzÀÄ 18.30 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢ ²æà ¸ÁºÉç¥ÀmÉïï vÀAzÉ SÁeÁ¸Á¨ï eÉêÀgÀV ªÀAiÀiÁ:27 eÁ:ªÀÄĹèA G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:zÉÆÃgÀ£À½î  EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ  ºÉýPÉ ¤ÃrzÉÝ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ:24/02/2017 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢PÀgÁzÀ zÀ¹ÛVgÀ vÀAzÉ SÁeÁ¸Á¨ï ªÀÄoÀ DvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÉÄÊ£ÀÄ¢Ýãï, jAiÀiÁ£Á ¨ÉÃUÀA EªÀgÉ®ègÀÄ PÀÆr £ÀªÉÆäA¢UÉ «£ÀBPÁgÀt dUÀ¼À ªÀiÁrzÀÝjAzÀ EAzÀÄ  ¢£ÁAPÀ  25/02/2017 gÀAzÀÄ ¨É½UÉΠ 7.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä CtÚA¢gÁzÀ SÁ¹A¸Á¨ï, £À©¸Á¨ï, ºÀĸÉÃ£ï ¨ÁµÁ, £ÀªÀÄä vÁ¬Ä ºÀĸÉãÀ©Ã J®ègÀÆ PÀÆr  zÀ¹ÛVj ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢¤AzÀ ±ÀºÁ¥ÀÄgÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÀ¹ÛVgÀ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ªÉÄÊ£ÀÄ¢ÝÃ£ï ªÀÄvÀÄÛ jAiÀiÁ£Á¨ÉÃUÀA ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÄgÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÀ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr »A¢£À  dUÀ¼ÀzÀ zÉéñÀ¢AzÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ £ÀªÀÄä£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÁå ±À§Ý¢AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÀnÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄBSÁ¥Àvï ¥Àr¹zÀgÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.48/2017 PÀ®A.341,323,324,504 ¸ÀA.34 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.                    
©üÃ-UÀÄr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/2017 PÀ®A 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ  44(1) PÉJªÀiïJªÀiïDgïr gÀƯï;- ¢£ÁAPÀ: 25/02/2017 gÀAzÀÄ 6-30 ¦.JA PÉÌ ªÀiÁ£Àå ¹¦L ¸ÁºÉçgÀÄ MAzÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ mÁæöåPÀÖgï ºÁUÀÄ M§â DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß vÀAzÀÄ MAzÀÄ ªÀgÀ¢AiÉÆA¢UÉ d¦Û¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ vÁªÀÅ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 25/02/2017 gÀAzÀÄ 4 ¦JªÀiï PÉÌ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄÃ¯É EzÁÝUÀ ElUÁ ºÀ¼Àî¢AzÀ mÁæPÀÖgÀzÀ°è CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA© ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ¨Áwä §A¢zÀÝjAzÀ ©üÃ.UÀÄr oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ oÁuɬÄAzÀ 4.15 ¦JªÀiï PÉÌ ºÉÆgÀlÄ 4.45 ¦JªÀiï PÉÌ ElUÁ ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV DgÉÆæ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ FvÀ£ÀÄ ¸ÉÆãÁ°PÁ PÀA¥À¤AiÀÄ ¤Ã° §tÚzÀ mÁæPÀÖgÀ £ÀA. PÉJ-33 nJ-5671  £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÀ¼ÀîzÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀzÀj mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß ¤°è¹ «ZÁj¸À¯ÁV ªÀÄgÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ AiÀiÁªÀÅzÉà zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè. ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ gÁdzsÀ£À PÀnÖgÀĪÀÅ¢¯Áè. ElUÁ ºÀ¼Àî¢AzÀ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄqÀ§Æ¼ÀPÉÌ ºÉÆgÀnzÉÝªÉ ªÀÄvÀÄÛ F mÁæöåPÀÖgï ªÀiÁ°ÃPÀ £ÀªÀÄä CtÚ zÉêÀgÁd EgÀĪÀzÁV w½¹zÀÄÝ . mÉæöÊ° £ÀA§gÀ ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV gÀf¸ÀÖgï £ÀA§gï DUÀ°, Zɸï.£ÀA§gÀ DUÀ° EgÀĪÀÅ¢®è. mÁæ°AiÀÄ°è CAzÁdÄ 2000/- gÀÆ QªÀÄäwÛ£À ªÀÄgÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀ ºÁUÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û¥Àr¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆæ ºÁUÀÄ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ©üÃ.UÀÄr oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/2017 PÀ®A PÀ®A 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 44(1) PÉJªÀiï.JªÀiï.Dgï.r gÀÆ® £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 26-02-2017¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 26-02-2017

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 02/2017, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ºÁ®PÀÆqÉ GzÉÆåÃUÀ C¢üÃPÀëPÀgÀÄ UÀÄgÀÄPÀÄ® »gÉêÀÄoÀ ¸ÀA¸ÁÜ£À «zÁå¦ÃoÀ læ¸ÀÖ ¸ÀézÉò zÀvÀÄÛ PÉÃAzÀæ PÀgÀrAiÀiÁå¼À, vÁ: ¨sÁ°Ì, f: ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ ¢£ÁAPÀ 29-06-2016 gÀAzÀÄ UËj ±ÀAPÀgÀ ¥ÀgÀvÁ¥ÀÆgÉ gÀPÀëuÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ (C¸ÁA¹ÜPÀ ¥ÉÆõÀuÉ) f¯Áè ªÀÄPÀ̼À gÀPÀëuÁ WÀlPÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ ¥ÀlÖtzÀ £ÀA¢ ¥ÉmÉÆæ® §APï ºÀwÛgÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 wAUÀ¼À £ÀªÀeÁvÀ ºÉtÄÚ ²±ÀÄ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß qÁ£ï ¨ÉÆøÉÆÌà ªÀÄPÀ̼À ¸ÀºÁAiÀĪÁtÂAiÀĪÀgÀÄ zÀÆgÀªÁt PÀgÉ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀiÁ»w w½¹zÀÄÝ F «µÀAiÀĪÀ£ÁßzsÀj¹ f¯Áè ªÀÄPÀ̼À gÀPÀëuÁ¢üPÁjUÀ¼À ¤zÉÃð±À£ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ qÁ£ï ¨ÉÆøÉÆÌ ªÀÄPÀ̼À ¸ÀºÁAiÀĪÁtÂAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ eÉÆvÉ ¸ÀܼÀPÉÌ ¨sÉÃnÖ ¤Ãr ªÀÄUÀÄ«£À ªÀÄÄA¢£À gÀPÀëuÁ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÆõÀuÉUÉÆøÉÆÌÃgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¸À¯Á¬ÄvÀÄ, F ¸ÀA§AzÀ ©ÃzÀgÀ UÁA¢ü UÀAeï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 145/2016 PÀ®A. 317 L¦¹ £ÉÃzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ, ¢£ÁAPÀ 12-10-2016 gÀAzÀÄ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÉÊzÁå¢üÃPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄUÀÄ DgÉÆÃUÀåªÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß vÀªÀÄä ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉAiÀħºÀÄzÀÄ CAvÁ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀÄPÀ̼À PÀ¯Áåt ¸À«ÄwUÉ w½¹zÀÄÝ CzÀgÀAvÉ ¢£ÁAPÀ 13-10-2016 gÀAzÀÄ ªÀiÁ£Àå CzsÀåPÀëgÀÄ ªÀÄPÀ̼À PÀ¯Áåt ¸À«ÄÃw EªÀgÀÄ f¯Áè ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ C¢üÃPÀëPÀgÀÄ ©æêÀÄì D¸ÀàvÉæ ©ÃzÀgÀ EªÀjUÉ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ªÀÄUÀÄ (C£ÁxÀ) zÀvÀÄÛ PÉÃAzÀæPÉÌ M¦à¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ PÉÆjPÉ ¥ÀvÀæzÀ°è ªÀÄ£À« ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ., CzsÀåPÀëgÀÄ ªÀÄPÀ̼À PÀ¯Áåt ¸À«ÄÃw ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ¥ÀvÀæ ¢£ÁAPÀ 13-10-2016 gÀAvÉ ©ÃzÀgÀ ©æêÀÄì ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnÖPÉÆlÄÖ 2 wAUÀ¼À ºÉtÄÚ ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß (C£ÁxÀ) ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀA¸ÉÜAiÀiÁzÀ »gÉêÀÄoÀ ¸ÀA¸ÁÜ£À «zÁå¦ÃoÀ læ¸ÀÖ ¸ÀézÉò zÀvÀÄÛ PÉÃAzÀæ PÀgÀrAiÀiÁå¼À vÁ: ¨sÁ°Ì f: ©ÃzÀgÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄÄ ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀgÀrAiÀiÁå¼À UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ ¸ÀA¸ÁÜ£ÀPÉÌ vÀA¢zÀÄÝ, ªÀÄUÀÄ«£À ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ªÀw¬ÄAzÀ UÀÄgÀÄw£À ¸À®ÄªÁV VÃvÁAd° CAvÁ EnÖgÀÄvÁÛgÉ, ªÀÄUÀÄ«£À JgÀqÀÄ PÉÊ-PÁ®ÄUÀ¼À ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉÆA¢PÉÆArgÀÄvÀÛªÉ, ºÀuÉAiÀÄÄ PÀÆqÀ ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV ¨É¼É¢gÀĪÀÅ¢¯Áè, ªÀÄUÀĪÀÅ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV C¸Àé¸ÀܪÁVgÀÄvÀÛzÉ (C¨ï£ÁªÀÄð¯ï) EgÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄUÀÄ«£À DgÉÆÃUÀå ZÉ£ÁßV E®èzÀ PÁgÀt ©ÃzÀgÀ, ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ, ¨sÁ°Ì SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ªÀiÁr¹zÀÄÝ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 25-02-2017 gÀAzÀÄ ªÀÄUÀÄ«UÉ DgÁªÀÄ E®èzÀ PÁgÀt ªÀÄUÀÄ«UÉ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ CA§Ä¯ÉãÀìzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ DAiÀiÁ £ÀgÀ¸ÀªÀiÁä EªÀgÉÆA¢UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ zÁj ªÀÄzsÀåzÀ°è ªÀÄUÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄUÀÄ VÃvÁAd° EªÀ¼ÀÄ C£ÁgÉÆÃUÀå¢AzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 04/2017, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠱ÉÆèsÁªÀw UÀAqÀ ªÀÄzsÀÄPÀgÀ ¥ÁnÃ¯ï ¸Á: SÁ£Á¥ÀÆgÀ gÀªÀjUÉ SÁ£Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è ºÉÆî ¸ÀªÉð £ÀA. 88/E £ÉÃzÀgÀ°è 6 JPÀgÉ 11 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CzÀgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ ªÀÄzsÀÄPÀgÀ EªÀgÀÄ ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ, UÀAqÀ ªÀÄzsÀÄPÀgÀ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆîzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀqÀUÁAªÀ r.¹¹ ¨ÁåAPÀ£À°è MAzÀÄ ®PÀë gÀÆ., PÀȶ ¸Á®, ªÀÄ£É PÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ ªÀÄ»ÃAzÁæ ¥sÉÊ£Á£Àì£À°è ªÀÄÆgÀÄ ®PÀë gÀÆ., ªÀÄUÀ¼À ªÀÄzÀÄªÉ PÀÄjvÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ®PÀë gÀÆ., SÁ¸ÀV ¸Á®, ªÀÄPÀ̼À «zÁå¨sÁå¸ÀPÁÌV SÁ¸ÀV MAzÀÄ ®PÀë gÀÆ. ¸Á® »ÃUÉ MlÄÖ 8,00,000/- gÀÆ ¸Á® ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄzsÀÄPÀgÀ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªÀ ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: SÁ£Á¥ÀÆgÀ gÀªÀjUÉ ¸Á® ºÉaÑUÉ DVzÀÝjAzÀ ¸Á® ºÉÃUÉ wjøÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸Á®zÀ ¨ÁzsÉ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ¢£ÁAPÀ 25-02-2017 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmɬÄAzÀ 1000 UÀAmÉAiÀÄ  CªÀ¢üAiÀÄ°è vÀªÀÄä ºÉÆîzÀ PÀmÉÖUÉ EgÀĪÀ ¨Éë£À ªÀÄgÀPÉÌ ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ, UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 23/2017, PÀ®A 143, 147, 148, 341, 353, 504, 506  ಜೊತೆ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-02-2017 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀArvÀ J.J¸ï.L OgÁzÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄÃ¯É oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ JPÀA¨Á-UÀuÉñÀ¥ÀÆgÀ ªÀÄzsÀå gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀªÁV M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀÄÝ £Àrj ºÉÆÃUÀÆuÁ CAvÀ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ w½¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ¦.J¸ï,.L ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¸ÀAdAiÀÄ ¹JZï¹-664, ¸ÀzÉÆÃeÁvÀ ¹¦¹-1473, gÁdPÀĪÀiÁgÀ J.¦.¹-111 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¥ÉÆð¸À fÃ¥À£À°è WÀl£É ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄÈvÀ¤UÉ £ÉÆÃr WÀl£É §UÉÎ C¯Éè EzÀÝ d£ÀjAzÀ ªÀÄÈvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¹zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ£À ºÉøÀgÀÄ ²ªÀgÁd vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ¥ÀªÁgÀ eÁw: ªÀqÀØgÀ, ¸Á: JPÀA¨Á CAvÀ w½zÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ PÀÆ° PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ gÉÆÃr£À JqÀUÀqɬÄAzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ PÀÆædgÀ fÃ¥À ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉUÀ¢AzÀ £Àr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°è ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É JgÀqÀÄ ¢QÌUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¸ÉjzÀÄÝ CªÀjUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä C£ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆqÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀ¢AzÀ OgÁzÀ(©) ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÀܼÁAvÀj gÀ¸ÉÛ ¸ÀAZÁgÀ ¸ÀÜVvÀªÁVzÀÝ£ÀÄß vÉgÀªÀÅ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ C°èzÀÝ d£ÀjUÉ »AzÀPÉÌ ¸Àj¬Äj gÀ¸ÉÛ ¸ÀAZÁgÀ ¸ÀÜVvÀªÁUÀÄwÛzÉ F ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÀ£ÀÄß D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÉÆt CAvÀ ºÉüÀĪÁUÁ C¯Éè ¸ÀܼÀzÀ°èzÀÝ d£ÀgÁzÀ 1) ¨Á¯Áf vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªÀ vÉÆÃvÀgÉ ¸Á: ºÀįÁå¼À, 2) ¢Ã°¥À vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªÀ ¥ÀªÁgÀ ¸Á: JPÀA¨Á, 3) gÀ« vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ¥ÀªÁgÀ ¸Á: JPÀA¨Á, 4) ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÁqÉPÀgÀ ¸Á: £ÀªÀÄzÁ¥ÀÆgÀ, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨Á, 5) ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ zÁ¸À¥Áà ªÀqÀØgÀ, 6) dUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ UÀÄgÀtÚ ¥ÀªÁgÀ, 7) PÉÆAr¨Á vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà, 8) ®Qëöät vÀAzÉ UÀÄgÀuÁÚ, 9) «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ ¸Á: UÁA¢üZËPÀ OgÁzÀ(©), 10) ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ UÀÄgÀtÚ, 11) vÁ£Áf vÀAzÉ ZÀAzÀgÀ, 12) zsÉÆAr¨Á vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀgÀ, 13) J®è¥Áà vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀ ¸Á: ¨sÀAqÁgÀ PÀªÀÄmÁ ºÁUÀÆ G½zÀªÀgÀÄ J®ègÀÆ JPÀA¨Á ºÁUÀÆ E£ÀÆß 20-25 d£ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ PÉÊUÀ¼À°è PÀ®Äè ºÁUÀÆ §rUÉUÀUÀ¼ÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ F ªÀÄÈvÀzÉúÀ E°èAzÀ ºÉÃUÉ NAiÀÄÄwÛj fÃ¥À ZÁ®PÀ¤UÉ WÀl£É ¸ÀܼÀzÀ°è vÀj¹ CAvÀ E®è¢ÝzÀgÉ £ÁªÀÅ gÀ¸ÉÛ gÉÆÃPÉÆà ªÀiÁqÀÄvÉÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ C¯Éè ¤AvÀ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ ºÉÆÃqÉAiÀÄĪÁvÀ CzÀ£ÀÄß ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ vÀqÉAiÀÄĪÁvÀ ¸ÀzÀj d£ÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁj £ËPÀjUÉ CqÉvÀqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ WÀl£É ¸ÀܼÀzÀ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛ gÉÆÃPÉÆà ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀÄUÀ½UÉ w½¹ ºÉýzÀÄÝ ¸Àj C¯Áè ZÁ®PÀ¤UÉ £ÁªÀÅ vÀj¸ÀÄvÀÛªÉ CAvÀ ºÉý ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÀ£ÀÄß WÀl£É ¸ÀܼÀ¢AzÀ vÀgÀĪÁvÀ CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀqÉzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀjUÉ CªÀZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀvÀðªÀåPÉÌ CqÉvÀqÉ ¥Àr¹ vÉÆAzÀgÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 25-02-2017 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.  

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 48/2017, PÀ®A 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 25-02-2017 gÀAzÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ ²ªÀ¥ÀÆgÀ UÀ°èAiÀÄ°ègÀĪÀ ²æà ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ »AzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ºÀt ºÀaÑ £À¹Ã©£À CAzÀgÀ ¨ÁºÉÃgÉA§ E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ ¸ÀAvÉÆõÀ J¯ï. vÀmÉÖ¥À½î ¦J¸ïL (PÁ.¸ÀÄ) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ²ªÀ¥ÀÆgÀUÀ°èAiÀÄ°ègÀĪÀ ²æà ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ »AzÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd£ÀPÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ §¤ß ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: zsÀ£ÀUÀgÀ, 2) zÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ¸ÉêÀAw ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, JgÀqÀÄ d£À ¸Á: zsÀ£ÀUÀgÀ UÀqÁØ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ, 3) ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ ¥ÀqÀ±ÉnÖ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: G¥ÁgÀ, 4) ¸ÀAUÀ¥Áà vÀAzÉ ®PÀëöät ZÀ®ªÁ¢ ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, eÁw: G¥ÁgÀ, ºÁUÀÆ 5) ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ AiÀÄè¥Áà ¥ÀqÀ±ÉnÖ ªÀAiÀÄ: 31 ªÀµÀð, eÁw: G¥ÁgÀ, ªÀÄÆgÀÄ d£À ¸Á: G¥ÁgÀ UÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÉ®ègÀÆ UÉÆïÁPÁgÀªÁV PÀĽvÀÄ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÉÃgÉA§ £À¹Ã©£À dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀj 5 d£À DgÉÆævÀjUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀjAzÀ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 4740/- gÀÆ., ºÁUÀÆ 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 49/2017, PÀ®A 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 25-02-2017 gÀAzÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ JªÀiï.¦ UÀ°èAiÀÄ°ègÀĪÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ¨sÀªÀ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ºÀt ºÀaÑ £À¹Ã©£À CAzÀgÀ ¨ÁºÉÃgÉA§ E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ zÀvÁÛvÉæÃAiÀÄ PÀ£ÁðqÀ ¹¦L ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ªÀÈvÀÛ PÀZÉÃj gÀªÀjUÉ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹¦L gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É JªÀiï.¦ UÀ°èAiÀÄ°ègÀĪÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ¨sÀªÀ£À¢AzÀ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä DgÉÆævÀgÁzÀ 1) zÉêÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ zÀvÁÛwæ dAfgÉ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: ¥ÀÄoÁtUÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ, 2)gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄ ºÁgÀ£Á¼À ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð, ¸Á: zsÀ£ÀUÀgÀUÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ, 3) CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ ¥ÀjÃl ªÀAiÀÄ: 43 ªÀµÀð, ¸Á: eÉÆòUÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ, 4) ¥ÉæêÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀAPÉæ¥Áà gÀÆzÀ£ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: §¼ÀUÁgÀUÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ 5) CqÀ«£À ¥Àæ¸ÁzÀ @ ¦APÀÄ vÀAzÉ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ PÀnÖªÀĤ ªÀAiÀÄ: 33 ªÀµÀð, ¸Á: Qæ±ÀÑ£ÀUÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÉ®ègÀÆ UÀÄA¥ÁV UÉÆïÁPÁgÀªÁV PÀĽvÀÄ E¹àÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹¦L gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ CªÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ »rzÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀgÀÄ ºÀwÛgÀ E¹àÃmï dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ 6200/- gÀÆ. UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ 5 ªÉƨÉʯïUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 19/2017, PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-02-2017 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀtªÀĪÀé UÀAqÀ PÁ²£ÁxÀ ¨ÁgÁ¼É ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, ¸Á: £ÁUÀÆgÀ (J£ï) gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄƪÀgÀÄ ªÉƪÀÄäPÀ̼ÉÆA¢UÉ J®ègÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Hl ªÀiÁr ºÉÆgÀUÀqÉ ¨ÁV°UÉ a®PÀ ºÁQ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀqÀ¸Á¯ÉAiÀÄ°è ªÉƪÀÄäPÀ̼ÉÆA¢UÉ ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 25-02-2017 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄ£É UÀÄr¸À®Ä JzÀÄÝ zÉêÀgÀ ªÀÄ£É PÉÆAr vÉUÉzÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è zÉêÀgÀ dUÀÄ° PɼÀUÉ UÉÆÃqÉ NqÉ¢zÀÄÝ EzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ §mÉÖ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ a¯Á覰èAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛªÉ C®ªÀiÁgÁ vÉUÉ¢zÀÄÝ EzÀÄÝ C®ªÀiÁgÁzÀ°è £ÉÆÃqÀ®Ä ¯ÁPÀgÀ°ènÖzÀÝ 8 ªÀµÀðzÀ »AzÉ Rj¢ ªÀiÁrzÀ 6 UÁæA. §AUÁgÀzÀ Q«AiÀÄ°è£À gÀhÄĪÀÄPÁ C.Q 11,000/- gÀÆ., §AUÁgÀzÀ 2 UÁæA.£À Q«AiÀÄ°è£À ºÀĪÀÅ C.Q 3500/- gÀÆ. ºÁUÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 10,000/- gÀÆ., »ÃUÉ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ¸ÉÃj NlÄÖ 24,500/- gÀÆ £ÉÃzÀÄÝ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ zÉêÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÉÆÃqÉ NqÉzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj WÀl£É ¢£ÁAPÀ 24-02-2017 gÀAzÀÄ 2330 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 25-02-2017 gÀAzÀÄ 0500 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è dgÀÄVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 25-02-2017 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 33/2017, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 25-02-2017 gÀAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ zÁqÀUÉ ªÀAiÀÄ: 46 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: ºÀoÀPÀgï UÀ°è ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß SÁ¸ÀV PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-39/J¯ï-6800 £ÉÃzÝgÀ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ºÉAqÀw ¥ÀÆeÁ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ ¸ÀªÀÄxÀð 3 ªÀÄƪÀgÀÄ ¨sÁ°Ì¬ÄAzÀ ±ÀºÀeÁ¤ OgÁzÀUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ¨sÁvÀA¨Áæ UÁæªÀÄzÀ dAUÀ° zsÁ¨sÁzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ºÀÄ®¸ÀÆgÀÄ ¨sÁvÀA¨Áæ gÉÆÃqÀ ªÉÄðAzÀ ¨sÁ°ÌUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨sÁvÀA¨Áæ PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. JªÀiï.JZï-26/J¸ï-6192 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÁ®Ä ¦Aræ ºÁUÀÆ ªÉÆüÀPÁ®Ä ºÀwÛgÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ¥ÀÆeÁ EªÀ¼À §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ UÁAiÀÄ DVgÀĪÀÅ¢¯Áè, rQÌ ªÀiÁrzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Kalaburagi District Reported Crimes

ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣ :
ಜೇವರಗಿ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ ರವರ ಊರಿನ ಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಾಮ ಗುಬ್ಬಾ ಇತನು ನಾನು ನೀರಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಮತ್ತು ಹೊಲಕ್ಕೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ನನಗೆ ನೋಡಿ ಸಿಳ್ಳೆ ಹೊಡೆದು ಚುಡಾಯಿಸುವುದು ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುತ್ತಾನೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಅನಸೂಬಾಯಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಾವ ಇವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆನು. ಅವರು ಅವನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬುದ್ದಿ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ನಾವು ಮರ್ಯಾದೆಗೆ  ಅಂಜಿ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದೆವು. ಈಗ ಸುಮಾರು 6 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಮೂದಬಾಳ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಬಸವರಾಜ ತೆಳಗಿನಮನಿ ಇವನೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಮದುವೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ ನಾನು ಮೂದಬಾಳ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿಯೇ ನನ್ನ ಗಂಡನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದೆನು. ನನ್ನ ತವರು ಮನೆ ಮಾರಡಗಿ (ಎಸ್.ಎ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದೇವಿ ಜಾತ್ರೆ ಇದ್ದುದ್ದರಿಂದ ನಾನು ದಿ. 15.02.17 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಮಾರಡಗಿ (ಎಸ್.ಎ) ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ನನ್ನ ತಾಯಿ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದೆನು. ದಿ. 16.02.2017 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ನಾನು ಮನೆಯಿಂದ ಬೈಲ ಕಡೆಗೆ ( ಬರ್ಹಿದೇಶಕ್ಕೆ) ಹೋಗಿ ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಬರುವಾಗ  ರಾತ್ರಿ 8.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಶರಣಪ್ಪ ಗುಬ್ಬಾ ಇತನು ಬಂದು ನನಗೆ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಏ ಬಾರೆ ಎಂದು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಜಗ್ಗಾಡ ಹತ್ತಿದನು. ನಾನು ಅವನಿಗೆ ನನಗೆ ಯಾಕೆ? ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ನೀನ್ನ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಇದೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಲಗು ಬಾ ಎಂದು ಕರೆದನು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಪ್ಪದೆ ಇದ್ದಾಗ ಅವನು ನನಗೆ ಜಬರದಸ್ತಿಯಿಂದ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಬರ್ಹಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೊಗುವ ಸ್ಥಳದ ಜಾಲಿ ಕಂಟಿಯ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಒಯ್ದು ನನಗೆ ನೇಲಕ್ಕೆ ಕೆಡುವಿ ಜಬರದಸ್ತಿಯಿಂದ ಸಂಬೊಗ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಈ ವಿಷಯ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಹೇಳಿದರೆ ನೀನ್ನ ಜೀವ ಸಹಿತ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲಾ ಎಂದು ಜೀವದ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾನೆ. ನಾನು ಮರ್ಯಾದೆಗೆ  ಅಂಜಿ ಸುಮನಿದ್ದೆನು. ಮತ್ತು ದಿ. 17.02.2017 ರಂದು ಅವನು ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಪೊನ ಮಾಡಿ ನೀನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆನೆ ಎಂದು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದ್ದಿರುತ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಗಂಡನು ಅವನಿಗೆ ನೀನು ಯಾರು ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ ಏ ಬೊಸಡಿ ಮಗನೆ ನಾನು ಯಾರಾದರು ಏನು ನೀನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲಾ ಎಂದು ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾನೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗಂಡ ಹೇಳಿದಾಗ, ಶರಣಪ್ಪನು ನನಗೆ ಜಬರದಸ್ತಿಯಿಂದ ಸಂಬೊಗ ಮಾಡಿದ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತೆನೆ. ದಿ. 18.02.2017 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಗಂಡ, ಹಾಗೂ ನನ್ನ ತಾಯಿ, ಮಾಂವದಿರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಶರಣಪ್ಪನ ಮನೆಗೆ ಕೇಳಲು ಹೋದಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ  ಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಾಮ ಗುಬ್ಬಾ ಇದ್ದಿರಲಿಲ್ಲಾ, ಶರಣಪ್ಪನ ಮನೆಯವರಾದ 1) ಚಂದ್ರಾಮ ತಂದೆ ಬೀರಪ್ಪ ಗುಬ್ಬಾ 2) ಮರೆಮ್ಮ ಗಂಡ ಚಂದ್ರಾಮ ಗುಬ್ಬಾ 3) ಶಂಕರೇಪ್ಪ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಾಮ ಗುಬ್ಬಾ 4) ನಿಂಗಣ್ಣಾ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಾಮ ಗುಬ್ಬಾ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಶರಣಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾ ನೀವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯತನಕ ಬಂದು ಕೇಳುತ್ತಿರಿ ನೀವು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಿಕೊಳಿರಿ ಬೊಸಡಿ ಮಕ್ಕಳೆ ಎಂದು ಬೈಯ್ದು ನಮಗೆ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ,  ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಜೇವರಗಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 
ಕಿರುಕಳ ಪ್ರಕರಣ :
ಫರತಾಬಾದ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 20-02-2017 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ  ರೇಣುಕಾ ತಂದೆ ಈಶ್ವರ ಕಾಟನೂರ ಸಾ: ಬಸವಪಟ್ಟಣ್ಣ ಹಾ: ವ: ಬಿದನೂರ ತಾ; ಅಫಜಲಪೂರ ಇವರಿಗೆ  ಈಶ್ವರ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ ಕಾಟನೂರ ಇನ್ನೂ 7 ಜನರು ಸಾ: ಎಲ್ಲರೂ ಬಸವಪಟ್ಟಣ್ಣ ಇವರು ಕುಡಿಕೊಂಡು ಜಗಳತೆಗೆದು  ಈ ಮೊದಲಿನಂತೆ ನಿನಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಬರಲ್ಲಾ ಹೊಲದ ಕೆಲಸ ಬರುವುದಿಲ್ಲಾ ನೀನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಡ ಅಂತಾ ಅವ್ಯಾಚ್ಚವಾಗಿ ಬೈದು ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ಜೀವದ ಭಯ ಹಾಕಿರುತ್ತರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಫರಥಾಬಾದೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಾಲಗಿದೆ.