Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, February 2, 2012

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:

ವಾಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ :ಶ್ರಿ ಗೊವರ್ಧನ ರಾಠೋಡ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪುರಸಭೆ ವಾಡಿ ರವರು ದಿನಾಂಕ 20/21-12-2011 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ವಾಡಿ ಪುರಸಭೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಹತ್ತಿರ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಟ್ಯಾಕ್ಟರ ನಂಬರ ಕೆಎ-32 5751 ನೇದ್ದಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿದ ಎರಡು ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು || ಕಿ|| 6000/- ರೂ ಒಂದು ಆಟೋ ತಿಪ್ಪರ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ ಅದಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಹಾಗು ಗೈಡ್ರಾಲಿಕ ಜಾಕ (ಎರಡು) ಒಟ್ಟು ಅ|| ಕಿ|| 10000/- ರೂ ಹಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಒಟ್ಟು ಅ|| ಕಿ|| 16000/- ಬೆಲೆ ಬಾಳುವುದನ್ನು ಯಾರೊ ಕಳ್ಳರು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 16/2011 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:

ಮುದೋಳ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಭೀಮಶಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಹಣಮಪ್ಪಾ ಸಾ|| ಯಾನಗುಂದಿ ರವರು ನನಗೆ 27 ವರ್ಷದ ಕಮಲೇಶ ಅಂತಾ 27 ವರ್ಷದ ಮಗನಿದ್ದು, ಇತನು ಲೇಬರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ. ದಿನಾಂಕ: 01-02-2012 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ ನಮ್ಮೂರ ಮಹದೇವಮ್ಮ ಗಂಡ ಚನ್ನಬಸವರೆಡ್ಡಿ ಇವರ ಟ್ರಾಕ್ಟರ ಕೆಎ 32 ಟಿಎ-1795/96 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಹೊಟ್ಟು ತುಂಬುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರ ಚಾಲಕ ಮೊಗಲಪ್ಪಾ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಕಮಲೇಶ ಇತನು ಟ್ರಾಕ್ಟರನ್ನು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಚಾಲಕನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ್ತಿದ್ದ ಕಮಲೇಶ ಇತನು ಟ್ರಾಕ್ಟರದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಭಾರಿ ಗಾಯ ಹೊಂದಿದ್ದು ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ನಾರಯಣಪೇಟ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಉಪಚಾರ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:12/2012 ಕಲಂ, 279, 304 (ಎ) ಐಪಿಸಿ ಸಂಗಡ 187 ಐ.ಎಮ.ವಿ.ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

Raichur District Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:


 

    PÉÃA¢æAiÀÄ «ÄøÀ®Ä ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀqÉ [¹.Dgï.¦.J¥sï.] zÀ°è ¥ÉÆ°Ã¸ï ¸À¨ï E£ïì¥ÉPÀÖgï [¹«¯ï] ªÀÄvÀÄÛ PÁ£ïìmɧ¯ï / ¥ÉʤÃgï (ªÀiÁå¸À£À) ºÀÄzÉÝUÉ CºÀð C¨sÀåyðUÀ½AzÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉAiÀi¯ÁVzÉ. C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ CfðUÀ¼À£ÀÄß ¤UÀ¢üvÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ°è CªÀ±ÀåPÀ zÁR¯ÉUÀ¼ÉÆA¢UÉ r.L.f.¦. UÀÆæ¥ï ¸ÉAlgï ¹.Dgï.¦.J¥sï. ZÀAzÀæAiÀiÁ£À UÀÄmÁÖ, ¥ÉÆøïÖ PÉñÀªÀVj, ºÉÊzÁæ¨Ázï - 500005 [J.¦.] gÀªÀjUÉ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ: 13.02.2012 gÉƼÀUÁV PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀÅzÀÄ. Cfð ¸À°è¸ÀĪÀ «zsÁ£À ªÀÄvÀÄÛ E¤ßvÀgÉ ºÉaÑ£À ªÀiÁ»wUÁV ¹.Dgï.¦.J¥sï. ªÉ¨ï¸ÉÊmï ¤AzÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ.


 

UÀÄ£Éß zÁR¯ÁzÀ §UÉÎ «ªÀgÀ :-


 

¢£ÁAPÀ:- 01-02-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-15 UÀAmÉUÉ CgÉÆævÀgÁzÀ ªÀÄAdÆ£ÁxÀ vÀA;zÉêÀ¥Àà CUÀ¹ªÀĤ ªÀAiÀiÁ;21 G; UÀÆqïì DmÉÆà qÉæöʪÀgï ¸Á; ¤r¸Éù vÁ; PÀĵÀ×ÖV 2) ªÀi˯Á° vÀA;ªÀiË®¸Á¨ï ªÀAiÀiÁ;17 eÁ;ªÀÄĹèA G;PÀ©â£À CAUÀr ¸Á;£ÀªÀ° vÁ; PÀĵÀ×ÖV 3)£ÁUÉñï DzÀ¥ÀÆgÀÄ £ÁåAiÀiÁ ¨É¯É CAUÀr ªÀiÁ°PÀ ¸Á;£ÀªÀ° vÁ; PÀĵÀ×ÖV vÀ£Àß UÀÆqïì DmÉÆà £ÀA;PÉJ-37 6248 £ÉÃzÀgÀ°è DgÉÆæ 2 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ PÀÆr DgÉÆæ 3 £ÉÃzÀÀªÀ¤AzÀ £ÁåAiÀiÁ ¨É¯É CAUÀrAiÀÄ 70 °Ãlgï ¹ÃªÉÄ JuÉßAiÀÄ£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV ¥ÀqÉzÀÄ ¸ÀAUÀ滹PÉÆAqÀÄ CPÀæªÀĪÁV ªÀiÁgÀmÁPÁÌV ¸ÁVPÉÆAqÀÄ £ÀªÀ° UÁæªÀÄzÀ PÀqɬÄAzÀ §ÄPÀÌ£ÀnÖ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄÄRAvÀgÀ GªÀÄ®Æn ºÀwÛgÀ §ÄPÀÌ£ÀnÖ PÁæ¸À£À°è §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁ»w ¥ÀqÉzÀ ¦.J¸ï.L ªÀÄ°èPÁdÄð£À JA.qÀ¦à£À ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ¸ÀºÁAiÀÄzÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è zÁ½ ªÀiÁr d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 14/2012 PÀ®A. SEC; 3&7 KARNATAKA ESSENTIAL COMMIODTICS LICENCING ORDER 1986 SEC';9,12 & ESSENTIAL COMMODTICS ACT 1981 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 01-02-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ AiÀÄAPÉÆèÁ ªÀAiÀÄ: 32ªÀ, eÁ;PÀÄA¨Ágï , G: ¯Áj ZÁ®PÀ , ¸Á: £ÀAd®¢¤ß , vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ¬Ä ²æêÀÄw FgÀªÀÄä ªÀAiÀÄ:48ªÀ, FPÉAiÀÄÄ §¸ï ºÀvÀÛ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ ±Á«ÄÃzï D£ÁºÉƸÀÆgÀÄ §¸ï £ÀA. PÉJ-36/J¥sï-581 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ r¥ÉÆÃ. FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ §¸ï PÉJ-36/J¥sï-581 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÁUÀÆ DgÉÆæ £ÀA 02 gÀªÉÄÃ±ï §gÀqÉÆÃ®Ä §¸ï £ÀA . PÉJ-34/J¥sï-1099 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ §¼Áîj 2 £Éà r¥ÉÆÃ. FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ §¸ï £ÀA PÉJ-34/J¥sï-1099 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß »ÃUÉ vÁªÀÅ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ §¸ïUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀPÉÌ ºÁPÀĪÀ ¸À®ÄªÁV £Á ªÀÄÄAzÀÄ vÁ ªÀÄÄAzÀÄ CAvÁ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ »AzÀĪÀÄÄAzÀÄ £ÉÆÃqÀzÉà DgÉÆæ £ÀA. 1 FvÀ£ÀÄ MªÉÄäÃ¯É »AzÀPÉÌ jªÀ¸ïð vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ PÁ®PÉÌ CzÉà jÃwAiÀiÁV DgÉÆæ 02 FvÀ£ÀÄ MªÉÄäÃ¯É ªÀÄÄAzÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÁUÀ JgÀqÀÄ §¸ïUÀ¼ÀÄ MAzÀPÉÆÌAzÀÄ vÀUÀÄ° FgÀªÀÄä¼À §®UÉÊ JgÀqÀÄ §¸ïUÀ¼À ªÀÄzsÉå ¹QÌ §®UÉÊ ªÉÆtPÉÊ PɼÀUÀqɬÄAzÀ ªÀÄÄAUÉÊ ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ¼À ªÀiÁA¸À QwÛ J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀ°è UÀÄ£Éß £À..22/2012 PÀ®A. 279 , 338 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .


 

¢£ÁAPÀ:- 01-02-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀågÁwæ 12;00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw AiÀÄ®èªÀÄä vÀA; bÀvÀæ¥Àà zÉêÀzÁ¹ ªÀAiÀiÁ;30 eÁ;ºÀjd£À G;PÀÄ° PÉ®¸À ¸Á;vÁAiÀĪÀÄä PÁåA¥ï vÁ;¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ eÉÆærAiÀÄ°è vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ªÀÄ®VgÀĪÁUÀ ªÀÄzÀågÁwæ ªÉÃ¼É CgÉÆævÀ£ÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ@§ÆzÀ½î vÀA;ºÀÄ®ÄUÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ;30 eÁ; ºÀjd£À ¸Á;UÉÆÃgɨÁ¼À vÁ;¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ CPÀæÀªÀĪÁV UÀÄr¸À®Ä ¨ÁV®Ä vÀ½î M¼ÀUÉ §gÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ JZÀÑgÀUÉÆAqÀ ¦üAiÀiÁð¢ JzÀÄÝ ºÉÆÃV £ÉÆÃrzÁUÀ CªÀ£ÀÄ DPÉAiÀÄ JzÉ ªÉÄÃ¯É PÉÊ ºÁQ M¼ÀUÉ vÀ½îPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ C¦àPÉƼÀî®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛ£É. DUÀ CªÀ¼ÀÄ CªÀ¤AzÀ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ aÃgÁrzÁUÀ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ aÃgÁrzÀgÉ PÉÆ®ÄèªÀÅzÁV fÃzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£ÀéAiÀÄ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 13/2012 PÀ®A. 448.323.354.506. L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


 


 


 

¢: 01-02-12 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2-00 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÁ®¨Á« vÁAqÁzÀ°è ¦ügÁå¢ ±ÉÃmÉ¥Àà vÀAzÉ TÃgÀ¥Àà gÁoÉÆÃqï ªÀAiÀiÁ: 42 ªÀµÀð eÁw: ®ªÀiÁtÂ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÁ®¨Á« vÁAqÁ FvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄÄvÀÛtÚ vÀAzÉ ±ÉÃmÉ¥Àà ªÀAiÀiÁ 16, eÁw: ®ªÀiÁtÂ, «zÁåyð ¸Á: ºÁ®¨Á« vÁAqÁ ºÁ¸ÉÖ¯ï£À°è EzÀÄÝPÉÆAqÀÄ NzÀÄwÛzÀÄÝ, eÁvÉæUÉ §AzÀªÀ£À£ÀÄß ªÀÄvÉÛ ºÁ¸ÉÖ¯ïUÉ ºÉÆÃUÉAzÀÄ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆmÁÖUÀ CfÓ HgÀ°èzÀÄÝ ªÀÄvÉÛ HjUÉ §AzÁUÀ ¥ÀjÃPÉë ºÀwÛgÀ §A¢ªÉ ºÁ¸ÉÖɯïUÉ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ ºÉýzÁUÀ ªÀÄÄvÀÛtÚ vÀAzÉ ±ÉÃmÉ¥Àà FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV «µÀ PÀÄr¢zÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£ÀéAiÀÄ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 06/12 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    

¢£ÁAPÀ: 31-01-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ®04-30 UÀAmÉ gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢ ²æà gÁeÉñÀ gÁoÉÆÃqÀ vÀAzÉ SÉêÀÄtÚ £ÁAiÀÄÌ eÁ.®ªÀiÁt MPÀÌ®ÄvÀ£À 38 ªÀµÀð ¸Á.§AqÉUÀÄqÀØ ºÁ.ªÀ.¹gÀªÁgÀ FvÀ£À vÀAzÉ SÉêÀÄtÚ FvÀ¤UÉ FUÉÎ 5-6 wAUÀ¼À¢AzÀ JzÉ £ÉÆë¤AzÀ §¼À®ÄwÛzÀÝjAzÀ DUÁUÀ ªÉÊzÁå¢PÁjUÀ¼À §½ vÉÆÃj¹zÀgÀÄ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀ¢zÀÝjAzÀ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ, ¢£ÁAPÀ:- 30-01-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ vÁ£ÀÄ ªÀÄ®VPÉÆqÁUÀ KzÉ £ÉÆêÀÅ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ 0300 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀzÀªÀ£ÀÄß ¸Éë¹zÀÝjAzÀ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ²ªÀA D¸ÀàvÉæ gÁAiÀÄZÀÆj£À°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 04/2012 PÀ®A 174 ¹ Dgï ¦ ¹ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
 

¢£ÁAPÀ: 01/02/2012 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ ªÀÄAqÀ®UÀÄqÀØ UÁæªÀÄzÀ°è è ¦üAiÀiÁ𢠹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ gÀÄzÀæ¥Àà ºÉÆ£ÀßPÀÄt 54 ªÀµÀð G-MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ-PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á-ªÀÄAqÀ®UÀÄqÀØ FvÀ£ÀÄ Hl ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÁ DgÉÆævÀgÁzÀ gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà £ÁAiÀÄPÀ 35 ªÀµÀð ºÁUÀÆ E£ÀÆß 4 d£À DgÉÆæUÀ¼ÀÄ J¯ÁègÀÆ eÁ-PÀÄgÀħgÀÄ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-ªÀÄAqÀ®UÀÄqÀØ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÉÃ,PÉà ºÁPÀÄwgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄß ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ KPÉ PÉà PÉà ºÁPÀÄ«j CAvÁ PÉüÀ®Ä DgÉÆævÀgÀÄ J¯ÁègÀÄ ¸ÉÃj ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ PÀnÖUÉUÀ½AzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ºÉÆÃqÉzÀÄ UÁAiÀÄ UÉÆý¹zÀÄÝ ©Ãr¸À®Ä §AzsÀ vÀ£Àß ¸ÉÆøÉUÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÄ C®èzÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢zÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£ÀéAiÀÄ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 09/2012 PÀ®A-143,147,323,324,504, gÉ/« 149 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁSÁ°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:


 

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 02.02.2012 gÀAzÀÄ -61- ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 15000/- UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ


 


 


 

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 02-02-2012


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 02-02-2012


¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 08/2012 PÀ®A: 279, 304(J) L¦¹ & 187 LJªÀiï« DPïÖ
¢£ÁAPÀ: 01.02.2012 gÀAzÀÄ 1945 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è DgÉÆæ mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀPÁAvÀ ¸Á: ZÁªÀ¼ÉªÁrgÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ±ÁgÀzÁ ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆߧ⠺ÀÄqÀÄUÀ E§âgÀÄ ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£À ¸ÀA JªÀiïJZï-24/ªÉÊ-2867 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀPÉÌ mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, rQ̬ÄAzÀ ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É EzÀÝ PÀÄ. ±ÁgÀzÁ ºÁUÀÆ E£ÉÆߧ⠺ÀÄqÀÄUÀ E§âgÀÄ wêÀæ UÁAiÀĺÉÆA¢ WÀl£Á ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÀÆj£À DzsÁgÀ¢AzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 10/12 PÀ®A 3 ªÀÄvÀÄÛ 7 E.¹ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 01-02-2012 gÀAzÀÄ 2015 UÀAmÉUÉ ²æÃ. N.J¯ï ¸ÀĨsÁµÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÀ ºÁdgÁV f¯Áè¢üPÁj ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ £ÁgÀAeÁ ¸ÀºÀPÁj ¸ÀPÀÌgÉ PÁSÁð£ÉAiÀÄ ªÀåªÀºÁgÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ J¯Áè dªÁ¨ÁÝjvÀ d£ÀgÀÄ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ¤ÃqÀ¨ÉÃPÁzÀ ¯Éë ¸ÀPÀÌvÀgÉAiÀÄ£ÀÄß 2009-2010 -2011 £Éà ¸Á°£À°è 10% ºÁUÀÆ 20% ¸ÀPÀÌgÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ ¤ÃqÀzÉ E¢zÀÝÀjAzÀ ¸ÀgÀPÁgÀªÀÅ £ÁgÁAeÁ ¸ÀºÀPÁj ¸ÀPÀÌgÉ PÁSÁð£ÉAiÀÄ ªÀåªÀºÁgÀPÉÌ ¸ÀA§A¢¹zÀAvÀºÀ J¯Áè dªÁ¨ÁÝjvÀ d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É E.¹ PÁ¬ÄzÉ 1955 £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆüÀî®Ä PÉÆÃlÖ °TvÀ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 10/12 PÀ®A. 3 ªÀÄvÀÄÛ 7 E.¹ PÁ¬ÄzÉ 1955 £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 09/12 PÀ®A 447, 423, 379, 435, 504, 506 (©) eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 01-02-2012 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ CAZÉ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀiÁ£Àå ¦æ£À¹¥À¯ï eÉ.JªÀiï.J¥sï.¹ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjAzÀ Cfð ¸ÀASÉå 196/12 ¦¹ £ÀA. 3/12 £ÉÃzÀÄ ¹éÃPÀÈvÀªÁVzÀÄÝ CfðAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ ºÀ«ÄÃzÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzï SÁeÁºÀĸɣï¸Á§ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 10-01-2012 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmɬÄAzÀ 1315 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ºÀĸÉãï vÀAzÉ CºÀäzï¸Á§ ºÁUÀÄ E£ÀÆß 7 d£ÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÄlÄÖ ªÀÄvÀÄÛ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨É¸ÀzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¸À°è¹zÀ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 09/12 PÀ®A. 447.423.424.379.435.504.506 (©) eÉÆvÉ 34 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 23/12 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹. eÉÆÃvÉ 187 L,JªÀÄ,«,JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 01/02/2012 gÀAzÀÄ 17:30 UÀAmÉUÉ AiÀÄzÀ¯Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà ªÉƼÀPÉÃj ªÀAiÀÄ: 80 ªÀµÀð, gÀªÀgÀÄ CªÀ®QÌ RgÀ¢ ªÀiÁqÀ®Ä ©ÃzÀgÀ PÉÌ §AzÀÄ UÁA¢ü UÀAd £À°è CªÀ®QÌ RgÀ¢ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä HjUÉ ºÉÆUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV UÁA¢ü UÀAd ªÁlgÀ mÁåAPÀ ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ »A¢¤AzÀ M§â C¥ÀjavÀ mÁmÁ UÀÆqÀì ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ CeÁUÀÆgÀÄPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ »A¢¤AzÀ rQÌ ¥Àr¹ ¥¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥Àr¹ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 08/12 PÀ®A 279 L.¦.¹ eÉÆvÉ 192(J), 185 L.JªÀÄ.«.JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 01/02/2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0815 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ¸À»vÀ gÉÆÃqÀ ¥ÉmÉÆæ°AUÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ ®WÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ ºÁPÀ®Ä gÁ.ºÉ £ÀA 9 gÀ ªÉÄÃ¯É ¨sÀAUÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ d»ÃgÁ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ DmÉÆà jÃPÁë £ÀA J¦13ªÉÊ2262 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ 0845 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁgÀªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ £ÉÆÃr ¸ÀzÀj DmÉÆêÀ£ÀÄß ¤°è¹ DmÉÆà ZÁ®PÀ¤UÉ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀĺÀäzÀ eÁ«ÃzÀ ¸Á: zsÀ£À²æà CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CªÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ºÀwÛgÀ PÀ£ÁðlPÀzÀ°è §gÀĪÀ §UÉÎ ªÁºÀ£À ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀ¢¯Áè. ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ¤UÉ oÁuÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀ£À «gÀÄzÀÜ PÀ®A 279 L.¦.¹ eÉÆvÉ 192(J), 185 L.JªÀÄ.«.JPÀÖ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀt:.

1] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 14/2012 PÀ®A. 143, 147, 148, 447, 504, 324, 323, 506 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 01-02-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 09-00 UÀAmÉUÉ C¼ÀªÀAr ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ JA.J¯ï.¹ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr ¦ügÁå¢üAiÀÄ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢ü ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà UÀÄzÀV, ªÀAiÀiÁ: 32 ªÀµÀð, eÁ: PÀÄgÀ§gÀÄ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: £É¯ÉÆÃV¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄ
ºÁUÀÆ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä, vÀªÀÄä ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 01-02-2012 ¸ÀAeÉ 06-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä ºÉÆîzÀ°è PÀmÁªÀÅ ªÀiÁrzÀ PÀ§â£ÀÄß PÀÆr ºÁPÀĪÀ PÉ®¸ÀzÀ°è vÉÆÃqÀVzÁÝUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ 1] ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà UÀÄzÀV 2] gÁªÀÄ¥Àà UÀÄzÀV 3] dUÀ¢Ã±À UÀÄzÀV 4] ºÀ£ÀĪÀĪÀé UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà 5] dAiÀĪÀÄä UÀAqÀ gÁªÀÄ¥Àà UÀÄzÀV. J®ègÀÆ ¸ÉÃj UÀÄA¥ÀÄUÁjPÉ PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÁªÀÄ¥Àà£ÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÉÆqÀ°, dUÀ¢Ã±À£ÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÀnÖUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄt ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr, ¦AiÀiÁð¢UÉ DªÁªÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÆqÀ° ºÁUÀÆ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, ©r¸À®Ä §AzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄUÉ PÉÆqÀ° ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄ:R¥ÁvÀUÉÆüɹzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ªÀÄAUÀ¼À¥Àà ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಸಾಗುಸುತ್ತಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ:
ಸೇಡಂ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:
ದಿನಾಂಕ:-01-02-2012 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11-20 ಪಿ.ಎಮ್.ಕ್ಕೆ ಸೇಡಂ ಪಟ್ಟಣದ ಉಡಗಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸಿಮೇ ಎಣ್ಣೆ ತಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ.ಬಿ.ಬನ್ನಟಿ ಸಿಪಿಐ ಸೇಡಂ ರವರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ 00-05 ಎ.ಎಮ್.ಕ್ಕೆ ಸೇಡಂ ಕಡೆಯಿಂದ ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಬುಲೋರೊ ಪಿಕ್ ಅಪ. ವ್ಯಾನ ನಂ ಕೆ-ಎ-33-7414 ನೇದ್ದಕ್ಕೆ ಉಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಉರ್ದು ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಮುಂದೆ ಹಿಡಿದು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ವಾಹನ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಹೆಸರು ಚನ್ನಪ್ಪ ತಂದೆ ಶಿವನಾಗಪ್ಪ ಸಾ:ಹಂಗನಳ್ಳಿ ಆತನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸಿಮೇ ಎಣ್ಣೆ ಮಾಲಿಕ ಶಾಂತಕುಮಾರ ತಂದೆ ಭೀಮರಾವ ಚವ್ಹಾಣ ಸಾ: ಸ್ಟೇಶನ ತಾಂಡ ಮಳಖೇಡ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದರು ಸುಮಾರು 600 ಲೀಟರ ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಅಂದಾಜು ಕಿಮ್ಮತ್ತು 12000-00 ರೂ. ಗಳ ಸಿಮೇ ಎಣ್ಣೆ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಸರಕಾರ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಯ ಮೇಲೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲು ಪೊರೈಯಿಸಿದ ನೀಲಿ ಸಿಮೇ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಅನಧಿಕೃತ ಕಳ್ಳ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಲು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಹಿಡಿದು ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಮುಖಾಂತರ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಲು ಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸೂಚಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಸೇಡಂ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 25/2012 ಕಲಂ 7 ಇ.ಸಿ Essential Commodity Act ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ