Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, March 15, 2012

Raichur District Reported Crimes


PÀÄ. f.PÉ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä, 15 ªÀµÀð, 9 £Éà vÀgÀUÀw «zÁåyð, ¸Á:UÀÄAqÀgÀªÉð vÁ:gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, ºÁ.ªÀ ¨Á®PÀgÀ ªÉÄnæPï ¥ÀƪÀð J¸ï.¹/J¸ï.n ªÀ¸Àw ¤®AiÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ
PÀÄ. f.PÉ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä, 15 ªÀµÀð, 9 £Éà vÀgÀUÀw «zÁåyð, ¸Á:UÀÄAqÀgÀªÉð vÁ:gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, ºÁ.ªÀ ¨Á®PÀgÀ ªÉÄnæPï ¥ÀƪÀð J¸ï.¹/J¸ï.n ªÀ¸Àw ¤®AiÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 13.03.2012 gÀAzÀÄ ¨É½îUÉÎ mÁåUÉÆÃgï ºÉʸÀÆÌ°UÉ ¥ÀjÃPÉë §gÉAiÀÄ®Ä £ÉÆÃV ªÁ¥Á¸ï ¸ÀAeÉ 4 UÀAmÉUÉ ºÁ¸ÉÖðUÉ §A¢zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¸ÀAeÉ 4.30 ºÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ £ÁUÀgÁd¤UÉ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀÄ¢ªÀ ¨É½îUÉÎ ¸ÀºÁ ºÁ¸ÉÖðUÉ ¨ÁgÀzÉà EzÀÄzÀÝjAzÀ CªÀ£À vÀAzÉ vÁ¬ÄUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr PÉüÀ®Ä C°èUÀÆ §A¢®è CªÀÄvÁ w½¹zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ºÀÄqÀÄUÀ£ÀÄ PÁuÉAiÀiÁVzÁÝ£É CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 14.03.2012 gÀAzÀÄ ²æà GªÉÄñÀ ºÁ¸ÉÖ¯ï ªÁqÀð£ï , ¨Á®PÀgÀ ªÉÄnæPï ¥ÀƪÀð J¸ï.¹/J¸ï.n ªÀ¸Àw ¤®AiÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 21/2012 PÀ®A: ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¢£ÁAPÀ: 14.03.2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ CVæPÀ®Ñgï PÁ¯ÉÃeï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ±Á»Ã£Á ¥ÉÆ°næà ¥sÁgÀA ªÀÄÄA¢£À gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É zÉÆqÀØ¥Àà w¥ÀàAiÀÄå FvÀ£ÀÄ gÀAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ C¹ÌºÁ¼À PÀqÉUÉ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢ ¤AzÀ eÉ.¹.©. £ÀA: ºÉZï Dgï -51/fJ -0253 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ eÉ.¹.©.AiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CzÉà ªÉüÉUÉ eÉ.¹.©. »A¢¤AzÀ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï £ÀA: PÉJ-36 J¥sï -747 £ÉÃzÉÝgÀZÁ®PÀ ²ªÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ eÉ.¹.©. »AzÉ ºÁPÀ®Ä NªÀgï mÉPï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ eÉ.¹.©.AiÀÄ §QÃnUÉ lPÀÌgÀPÉÆnÖzÀÝjAzÀ eÉ.¹.©. ZÁ®PÀ£ÀÄ PÀAmÉÆæÃ¯ï ªÀiÁqÀzÉà w¥ÀàAiÀÄå£À ¸ÉÊPÀ°UÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ eÉ.¹.©.AiÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, WÀl£ÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ eÉ.¹.©. ZÁ®PÀ£ÀÄ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. UÀÄ£Éß £ÀA: 31/2012 PÀ®A 279, 304[J] L.¦.¹ & 187 LJA« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
¸ÀAvÉÆõÀ, zÀÄgÀUÉñÀ GzÀAiÀÄ ªÀÄÆgÀÄ d£À PÀÆr vÁªÀÅ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ¥ÉæÃAqïì zÁ¨ÁzÀ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ªÀiÁ£À« - ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÀiÁvÁ£ÀÄqÀÄvÁÛ ¤AvÀÄPÉÆAqÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 14.03.2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ n.«.J¸ï. ¸ÁÖgï ¹n ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆwÛ®è. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ. ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀ¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ vÀ¯É ¨sÁj UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 38/12 PÀ®A 279, 338 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
AiÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ ºÀÄ°UÉ¥Àà ZÀ®ÄªÁ¢ ªÀAiÀiÁ: 41, G: QjAiÀÄ DgÉÆÃUÀå ¸ÀºÁAiÀÄQ ¸Á: vÀºÀ²Ã¯ï D¦ü¸ï »AzÀÄUÀqÉ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀdÓ®UÀÄqÀØPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ PÀAoɪÀÄä ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆ£ÀߪÀÄä E§âgÀÆ ¸Á: °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ AiÀÄ®èªÀÄä¼À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV DPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ ¤ªÀÄä vÁ¬Ä J°èUÉ ºÉÆÃVzÁÝ¼É CAvÁ zÀ¨Á¬Ä¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢gÀĪÀ «µÀAiÀÄ w½zÀÄ PÀvÀðªÀå ªÀÄÄV¹ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 14-03-2012 gÀAzÀÄ ss¸ÀAeÉ 5-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀºÀ²Ã¯ï D¦üÃ¸ï »AzÀÄUÀqÉ ªÉÄîÌAqÀªÀgÀÄ AiÀÄ®èªÀÄä¼À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ZÀ¥Àà°, PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqɧqɪÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 51/12 PÀ®A. 341, 504, 355, 324, 506, ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
DAd£ÉÃAiÀÄ vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 26, eÁw: ªÀÄgÁoÀ G: qÉæöʪÀgï, ¸Á: UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ vÀ£Àß PÀæµÀgï ªÁºÀ£ÀzÉÆA¢UÉ ¢£ÁAPÀ: 14-03-2012 gÀAzÀÄ ss¸ÀAeÉ 4-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CªÀÄgÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀzÀ ¸ÁÖöåAqï ¸À«ÄÃ¥À ¤AwzÁÝUÀ DUÀ C°èUÉ §AzÀ 1) ¸ÀAUÀAiÀÄå vÀAzÉ CªÀÄgÀAiÀÄå, 2) CªÀÄgÀAiÀÄå vÀAzÉ ¸ÀÄPÀªÀÄÄ£ÉAiÀÄå, 3) ªÀĺÁAvÀªÀÄä UÀAqÀ CªÀÄgÀAiÀÄå J®ègÀÆ eÁw: dAUÀªÀÄ ¸Á: zÉêÀgÀ¨sÀÆ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ "K£À¯Éà ¤ªÀÄä vÀªÀÄä AiÀÄ®è¥Àà £ÀªÀÄä ºÀÄqÀÄUÀ UÀdzÀAqÀAiÀÄå¤UÉ HgÀ°è C¥ÀWÁvÀªÀiÁr ¤°è¸ÀzÉà §A¢zÁÝ£É ¨ÁgÀ¯ÉÃ" CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ zÀ¨Áâr §rUÉ, gÁr¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqɧqÉqÀªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 50/12 PÀ®A. 504, 324, 506, ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Àà ¸Á: UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÀæµÀgï £ÀA PÀ.J-25-J£ï-2749 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß zÉêÀgÀ¨sÀÆ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ CªÀÄgÉñÀégÀ PÀqÉUÉ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¢£ÁAPÀ: 14-03-2012 gÀAzÀÄ ssªÀÄzsÁåºÀß 3-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÉêÀgÀ¨sÀÆ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ÁÖöåAqï ºÀwÛgÀ ºÉÆgÀnzÀÝ UÀdzÀAqÀAiÀÄå vÀAzÉ CªÀÄgÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ ªÀAiÀiÁ: 19, eÁw: dAUÀªÀÄ, G: ¥Á£ï±Á¥ï ¸Á: zÉêÀgÀ¨sÀÄ¥ÀÆgÀ F ºÀÄqÀÄUÀ¤UÉ lPÀÌgÀPÉÆnÖzÀÝjAzÀ §®ªÉÆtPÁ® ºÀwÛgÀ J®§Ä ªÀÄÄjzÀÄ, C®è°è vÉgÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. WÀl£É £ÀAvÀgÀ PÀæµÀgï ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¥ÀgÁjAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 49/12 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ºÁUÀÆ 187 L.JªÀiï.« DåPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
. ¢£ÁAPÀ 14/03/2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2-30 UÀAmÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ UÉÆëAzÀ ªÉíéæÃqïÓ ºÀwÛgÀ ¥ÀæPÁ±À FvÀ£ÀÄ PÁgÀ £ÀA.PÉJ-36/JA-4029 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀĤAzÀ AiÀÄgÀªÀÄgÀ¸ï PÀqÉUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢AiÀÄ°è ¤zsÁ£ÀªÁV £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃgÀmÁUÀ JzÀgÀÄUÀqÉ gÀ«PÀĪÀiÁgÀ vÀ£Àß ªÉÆ.¸ÉÊ.£ÀA.PÉJ-36/eÉ-4757 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ ¥Àædé¯ï FvÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ DvÀ£À PÁj£À ªÀÄÄA¢£À ¨sÁUÀPÉÌ lPÀÌgÀPÉÆlÄÖ ªÉÆÃ.¸ÉÊ PÀAmÉÆæïï CUÀzÉ vÀ£Àß §®PÉÌ wgÀÄV¹PÉÆArzÀÝjAzÀ PÁj£À JqÀUÀqÉ ºÉqï¯ÉÊmïUÉ lPÀÌgÀPÉÆlÄÖ ªÉÆ.¸ÉÊ. ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©¢zÀÝjAzÀ E§âjUÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛªÉ. ¥ÀæPÁ±À gÀªÀjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. UÀÄ£Éß £ÀA: 32/2012 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÉ.
¢£ÁAPÀ;14-03-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ±ÁªÀ°è vÀA;gÁd¸Á¨ï ªÀAiÀiÁ; .32 eÁ;ªÀÄĹèA G;ªÉÄøÀ£ï PÉ®¸À ¸Á;DzÀ±Àð PÁ¯ÉƤ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ºÁ/ªÀ GªÀÄ®Æn ªÀÄvÀÄÛ «ÃgÀ¨sÀzÀæöAiÀÄå ¸Áé«Ä vÀA; §¸ÀìAiÀÄå ªÀAiÀiÁ;31 eÁ;dAUÀªÀÄ G;DmÉÆà qÉæöʪÀgï ¸Á;GªÀÄ®Æn vÁ;¹Azs£ÀÆgÀÄ E§âgÀÆ UÀÆqïì DmÉÆzÀ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ -PÀĶ×V gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É GªÀÄ®ÆnUÉ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ «ÃgÀ¨sÀzÀæöAiÀÄå FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ DmÉÆà UÀÆqÀì £ÀA;PÉ-36 J-1694 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹzÁUÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ªÉÄãï PÉ£À¯ï ºÀwÛgÀ DmÉÆà ¥Á°Ö ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ ±ÁªÀ°è FvÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ §®V«AiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÁUÀÆ §®§ÄdzÀ ªÉÄÃ¯É vÉgÀazÀ ºÁUÀÆ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ DgÉÆæAiÀÄÄ DmÉÆà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 31/2012 PÀ®A 279, 337. L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA. AiÀiÁPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
¢£ÁAPÀ: 14.032012 gÀAzÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÉʯÉé ¸ÉÖõÀ£ï UÁqÀð£ï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ®¨ÉgÀPÉ ºÉAqÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁgÀl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ §AzÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÀUÉ ¦.J¸ï.L. PÁ.¸ÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀªÀÄZÀgÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV 1) ºÀĸÉìä vÀAzÉ ªÀĺÉçƨï¸Á§, 50 ªÀµÀð, ªÀÄĹèÃA G:gÉʸï«Ä¯ï£À°è PÉ®¸À ¸Á:LnL PÁ¯ÉÃeï »AzÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, 2) ºÀĸÉìä vÀAzÉ ºÀĸÉìãÀ¸Á§, 26 ªÀµÀð eÁ:ªÀÄĹèÃA G:¨ÉïÁÝgÀ PÉ®¸À ¸Á:ºÀ£ÀĪÀiÁ£À mÁQÃeï ºÀwÛgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, 3) gÉÃtÄPÁ UÀAqÀ gÁªÀÄÄ, 30 ªÀµÀð eÁ:J¸ï.¹ ¸Á:gÉʯÉéà ¸ÉÖõÀ£ï ºÀwÛgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀ EªÀgÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀjAzÀ MlÄÖ 30 °Ãlgï PÀ®¨ÉjPÉ ºÉAqÀ C.Q.gÀÆ; 300/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 20/2012 PÀ®A; 273, 284 IPC R/W 32, 35 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ
¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 15.03.2012 gÀAzÀÄ 59 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 10,400/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ

GULBARGA DIST REPORTED CRIME


ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀಮತಿ ಶಹನಾಜ್ ಬೇಗಂ ಗಂಡ ಅಹ್ಮದ ಹುಸೇನ ಸೌದಾಗರ ಸಾ ಪ್ಲಾಟ ನಂ 168 ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನನ್ನ ಗಂಡ ಅಹ್ಮದ ಹುಸೇನ ಸೌದಾಗರ್ ಈತನು ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಬಡಾವಣೆಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಲ್-ನಿದಾ ಇಸ್ಲಾಂ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಅಬ್ದುಲ ರಜಾಕ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ ಅಜೀಜ ಬಿದರಿ, ಮಹ್ಮದ ಸಲಿಂ, ಅಬ್ದುಲ ಹಮೀದ ರವರುಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗು ಖಜಾಂಚಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಗಂಡನು ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಟ್ಟಡ ಸಲುವಾಗಿ ಸುಮಾರು 18 ರಿಂದ 19 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಕಟ್ಟಿಸಿರುತ್ತಾನೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಉಳಿದ ಹಣ ನಾವೆ ಹಾಕಿರುತ್ತೆವೆ. ಸದರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯವರಿಗೆ ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಲು ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಹೆದರಿಸುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಈ ವಿಷಯದ ಸಂಬಂಧ ದಿನಾಂಕ 11-02-2012 ರಂದು ಅಬ್ದುಲ ರಜಾಕ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ ಅಜೀಜ ಬಿದರಿ, ಮಹ್ಮದ ಸಲಿಂ, ಅಬ್ದುಲ ಹಮೀದ, ಅಸ್ಮಾ ಗಂಡ ಅಬ್ದುಲ ರಜಾಕ, ನಸರಿನ್ ಬೇಗಂ ಗಂಡ ಮಹ್ಮದ ಸಲಿಂ, ಶಬನಾ ಬೇಗಂ ಗಂಡ ಅಬ್ದುಲ ಹಮೀದ, ಮಹ್ಮದಿಯಾ ಬೇಗಂ ಸಾ ಎಲ್ಲರೂ ಖಣಿ ಏರಿಯಾ ಹೊಸ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರೆಲ್ಲರೂ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ, ತಲೆಯ ಕೂದಲು ಹಿಡಿದು ಜಗ್ಗಾಡಿ, ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 23/12 ಕಲಂ 147, 341, 448, 323, 504, 506 ಸಂಗಡ 149 ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 15-03-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 15-03-2012

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 27/2012 PÀ®A 498(J), 313 eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 13/03/2012 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ ZÁªÀÄAr UÀAqÀ ¥ÀæPÁ±À ¦¥Éæ ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð ¸Á: ZÁAqÉñÀégÀ EªÀgÀÄ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ZÁAqɱÀégÀ UÁæªÀÄzÀ DgÉÆæ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¦¥Éæ JA§ÄªÀªÀgÀ eÉÆvÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ¸Àé®à ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ UÀAqÀ ¥ÀæPÁ±À, CvÉÛ PÀ¸ÀÆÛgÀ¨Á¬Ä, ªÀiÁªÀ ¨Á§ÄgÁªÀ, ¨sÁªÀ ¸ÀAvÉÆõÀ ªÉÄÊzÀÄ£À C±ÉÆÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÉUÉt ¸ÀĤvÁ gÀªÀgÉ®ègÀÆ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢ 3 wAUÀ¼À UÀ¨sÀðªÀw EzÀÄÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆà UÀĽUÉ w¤¹zÀjAzÀ UÀ¨sÀð¥ÁvÀ DVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.]

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 01/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 14-03-2012 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ü PÀ®èªÀiÁä UÀAqÀ CdÄð£ï zÁ¸ÀÄgÉ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁ: J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÀ G: ªÀÄ£ÉPÉî¸À ¸Á PÀAzÀUÀƼÀ ¸ÀzÀå PËoÁ(©) EªÀgÀÄ UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ CdÄð£À vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà zÁ¸ÀÄgÉ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð ¸Á PÀAzÀUÀƼÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt E°èzÀgÀĪÁUÀ PËoÁ PÉgÉAiÀÄ°è ºÁj ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 50/2012 PÀ®A 381, 403, 405, 408, 417, 418, 420 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ ¢£ÁAPÀ 14-03-2012 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤wãÀ ±ÁºÁ vÀAzÉ ¤ªÀÄð® ±ÁºÁ ªÀAiÀÄ 24 ¸Á: ¨ÉæAZÀ ªÀiÁå£ÉÃdgÀ Cgï.J¥sï.f ªÉÄÊPÉÆæà ¥sÉÊ£À£Àì J¯ï.& n EªÀgÀ CqÉPÉÆÌ ¥sÉèÃQëÃAiÉÆ£ï ªÀPïð ¥sÉÆøïð ¸ÉÆîĵÀ£ï °. £À°è DgÉÆæ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ªÀAiÀÄ 24 ¸Á ¸ÀAvÉÆõÀ xÉÃlgÀ mÉÃZÀgÀ PÁ¯ÉÆä OgÁzÀ EªÀgÀÄ PÀvÀðªÀåPÉÌ £ÉêÀÄPÀ UÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀå¸ÀjAzÀ 4,91, 094 ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ¨ÁåAQUÉ dªÀiÁ ªÀiÁqÀzÉ ªÀÄvÀÄÛ 2 wAUÀ½AzÀ PÀvÀðªÀåPÉÌ ¨ÁgÀzÉ PÀA¥À¤UÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 44/2012 PÀ®A 498(J), 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 & 4 r¦ DåPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 14-03-2012 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁeÉñÀéj UÀAqÀ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÉÆÃlzÀ ¸Á D¹é¤ ¤ªÁ¸À «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ¸ÉÃqÀA f: UÀÄ®§UÁð ¸ÀzÀå ¥sÉÊd¥ÀÆgÁ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ DgÉÆæ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÉÆÃlzÀ EªÀgÀ eÉÆÃvÉ DVzÀÄÝ CvÉÛ ²ªÀ°Ã¯Á, ªÀiÁªÀ £ÁUÉÃAzÀæ vÉÆÃlzÀ, £ÁzÀt ²ªÀ°Ã¯Á gÀªÀgÀÄ E£ÀÄß ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ 2 ®PÀë gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß vÀgÀĪÀAvÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, ªÀiÁ£À¹ÃPÀ QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 332, 353, 504, 506, 307 eÉÆvÉ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(10) J¸ï¹/J¸ïn DPïÖ 1989:-
¢£ÁAPÀ : 15/03/2012 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ¯Á®¥Áà ªÀAiÀÄ : 39 ªÀµÀð G: JEE eɸÁÌA PÀbÉÃj ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ £ÀÆgÀ SÁ£ï vÁ°ªÀiï ¸ÁܪÀgÀ ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁqÀÄvÁÛ DgïDgï £ÀA.26114 ¦ ªÀÄvÀÄÛ 53888 ¦ £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸ÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) EªÀiÁæ£ï vÀAzÉ C§ÄÝ® ºÀ¦üÃeï, 2)ªÀĺÀäzÀ ºÀ¦üÃeï vÀAzÉ C§ÄÝ® CfÃeï 3) ªÀĺÀäzÀ ºÀ£ÁߣÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® CfÃeï 4) C§ÄÝ® CfÃeï ºÁUÀÄ L¸ïQæêÀiï PÁSÁð£ÉAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ PÁ«ÄðPÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ GzÉÝñÀ ¥ÀƪÀðPÀªÁV PÀvÀðªÀåPÉÌ CqÉvÀqÉ ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ZÁPÀÄ«¤AzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಸುಲೇಪೇಟ ಠಾಣೆ:
ನಾಗೇಶ ತಂದೆ ಸಾಬಣ್ಣ ಕುಕುಂದಿ ಸಾಃ ಭೂತಪೂರ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕಃ 14/03/2012 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 4:30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾಗಪ್ಪ ಕೊಡದೂರ ಇವರ ಚಹಾ ಹೊಟೆಲಕ್ಕೆ ಚಹಾ ಕುಡಿಯಲು ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಚಹಾ ಹೊಟೆಲ ಒಳಗಿನಿಂದ ನಮ್ಮೂರ ಬಾಲರಾಜ ತಂದೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಹಡಪಾದ ಇತನು ನನಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ನಾನು ಯಾಕೆ? ಅಂತಾ ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ಆತನು ನಿನೆ ನನಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಕೇಳುತ್ತಿಯಾ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಬಲಗೈ ಅಂಗೈಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 30/2012 ಕಲಂ. 324, 504, 506 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀ ಮಹ್ಮದ ಉಮರ ಫಾರೂಕ ತಂದೆ ಮಹ್ಮದ ಇಬ್ರಾಹಿಂ, ಸಾಃ ಮ. ನಂ. 4-601-65/ಎ3 ಎಮ್.ಬಿ.ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ 13-03-2012 ರಂದು ಗೋಲಾ ಚೌಕ ಇರುವ ಸೋನಾ ಅಟೋ ಮೋಬೈಲ್ಸ ಎದುರು ಸಿ.ಸಿ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂಬರ ಕೆ.ಎ 32 ವೈ 5739 ನೇದ್ದರ ಸವಾರನು ಎಮ್.ಎ.ಟಿ ಕ್ರಾಸ ಕಡೆಯಿಂದ ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ನನಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿ ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಸಮೇತ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:15/2012 ಕಲಂ 279, 338, ಐಪಿಸಿ ಸಂಗಡ 187 ಐ.ಎಮ.ವಿ ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಅಶೋಕ ನಗರ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀಮತಿ. ಶ್ರತಿ ಗಂಡ ಮಲ್ಲಣ್ಣಾ ಮಾಡಬೂಳ ಸಾ: ಪ್ಲಾಟ ನಂ. 70 ಕೊತಂಬರಿ ಲೇಔಟ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ನನ್ನ ಗೆಳತಿ ಸುಮಾ ಗಂಡ ಬಾಬುರೆಡ್ಡಿ ರವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ದಿನಾಂಕ 14-03-2012 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8-20 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಲೈಟ (ಕರೆಂಟ) ಹೋಗಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಕೊತಂಬರಿ ಲೇಔಟ 4 ನೇ ಕ್ರಾಸಿಗೆ ಎದರುಗಡೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ಮೊಟರ ಸೈಕಲ ಸವಾರನು ಬಂದವನೇ ನನ್ನ ಕೊರಳಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿ 4 ತೊಲೆ ಬಂಗಾರದ ತಾಳಿ ಚೈನು (ಮಂಗಳಸೂತ್ರ)ವನ್ನು ಕಿತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಅವನ ಮುಖ ಮತ್ತು ವಾಹನದ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲಾ. ನನ್ನ 4 ತೊಲೆಯ ಬಂಗಾರದ ತಾಳಿ ಚೈನು (ಮಂಗಳಸೂತ್ರ) ಅದರ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 1,00,000/- (ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ) ಬೆಲೆಬಾಳುವದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಲಿಖಿತ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಅಶೋಕ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 23/2012 ಕಲಂ. 392 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳ ಪ್ರಕರಣ:
ಮುಧೋಳ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀಮತಿ ಸುನಿತಾ ಗಂಡ ನಾಗಲಿಂಗಯ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿ ರವರು ನನ್ನ ಮದುವೆ ದಿನಾಂಕ: 25-02-2008 ರಂದು ನಾಗಲಿಂಗಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಜೋತೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಲಗ್ನದ ಕಾಲಕ್ಕೆ 5 ತೊಲಿ ಬಂಗಾರ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ವರದಕ್ಷಿಣೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ 2 ತೊಲಿ ಬಂಗಾರ ತವರು ಮನೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತಾ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಹೊಡೆ ಬಡೆಮಾಡಿ ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ: 14-03-2012 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 8-30 ಗಂಟೆಗೆ ಸುನಿತಾ ಇವಳು ತನ್ನ ತವರು ಮನೆಯಾದ ಬೀದರಛೇಡ ಗ್ರಾಮದ ತಂದೆ-ತಾಯಿಯವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಾಗಲಿಂಗಯ್ಯನು ಸುನಿತಾಳಿಗೆ ಹೊಡೆಬಡೆಮಾಡಿ ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 24/2012 ಕಲಂ: 498(ಎ) ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 3,4 ಡಿ.ಪಿ ಎಕ್ಟ್-1961 ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.