Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, December 23, 2008

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

¸ÀAZÁj oÁuÉ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-
¢£ÁAPÀ; 21-12-08 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢ gÁªÀÄZÀAzÀæ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ªÀÄgÀqÉ ¸Á: PÉj ¨sÉÆøÀUÁ vÁ:f: UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁ¢ ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ±ÀºÀ§eÁgÀ £ÁPÁ PÀqɬÄAzÀ ¯Á®UÉÃj PÁæ¸ï PÀqÉUÉ gÉÆÃr£À JqÀ§¢¬ÄAzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ CAzÀgÉ, ±ÀºÁ§eÁgÀ £ÁPÁ PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: PÉJ.32/JZï.6995 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃV¢AzÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁå¢UÉ rQÌ ¥Àr¹ UÁAiÀÄUÉƽ¹ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¦J¸ïL ¸ÀAZÁj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 85/2008 PÀ®A 279, 337 L¦¹. ¸ÀAUÀqÀ 187 LJªÀiï« DPïÖ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁj oÁuÉ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-
¢£ÁAPÀ:21-12-08 ¦ügÁå¢ G¸Áä£À vÀAzÉ ¦üÃzÁ ºÀĸÉÃ£ï ©AiÀiÁ¨Á¤ ¸Á: ¹zÉÝñÀégÀ PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁð FvÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦üÃgÁåzÀÄ ¤rzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 20, 21/12/08 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀågÁwæAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ¢AzÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ¸ÉÃqÀA jAUï gÉÆÃqÀ ¸ÀPÀð¯ïzÀ §®¨sÁUÀPÉÌ C¼ÀªÀr¹zÀ ¸ÉÆïÁgÀ ¹UÀß¯ï ¯ÉÊn£À PÀA§PÉÌ rQÌ ¥Àr¹ NrºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÉÆïÁgÀ ¹UÀß¯ï ¯ÉÊl PÀA§ªÀÅ ¨ÉAqÁVzÀÄÝ, ¸ÀgÀPÁgÀzÀ QªÀÄäwÛ£À ªÀ¸ÀÄÛ«UÉ ºÁ¤ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üÃgÁå¢. ¸À°è¹zÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¦J¸ïL ¸ÀAZÁj gÀªÀgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 84/2008 PÀ®A 279, 427 L¦¹. ¸ÀAUÀqÀ 187 LJªÀiï« DPïÖ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 23-12-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÁA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 23/12/2008

ªÀÄzÀÄªÉ ªÉÄgÀªÀtÂUÉ PÁ®PÉÌ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ¨Á®PÀ PÉƯÉ:-
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 206/2008 PÀ®A: 143, 147, 302 eÉÆvÉ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(2)(10) J¸ï.¹/J¸ï.n ¦.J JPÀÖ 1989
¢£ÁAPÀ 22/12/08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. AiÀĪÀÄdÄ vÀAzÉ: UÀªÀÄÄð eÁzsÀªÀ ¸Á: WÁl¨ÉÆÃgÀ¼À PÀAlÄ xÁAqÁ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ªÀiËTPÀ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 19/12/08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄZÀ¼ÀA§ UÁæªÀÄzÀ gÁªÀÄÄ ªÉÄÃvÉæ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ ¢UÀA§gÀ EvÀ£À ªÀÄzÀÄªÉ PÉ®¸À ¸À®ÄªÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¨Á¯Áf EªÀ¤UÉ ªÀÄÄZÀ¼ÀA§ UÁæªÀÄPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 21-22/12/08 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ªÀÄzÀÄªÉ ªÉÄgÀªÀuÉUÉ PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀgÁzÀ gÁªÀÄ, ªÀÄÄQAzÀ, CfÃvÀ UÀuÉñÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß EvÀgÀgÀÄ zsÀ£ÀUÀ¼À PÉÆmÉÖUÉAiÀÄ°è PÀĽvÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ, ¨Á¯Áf EvÀ£ÀÄ DgÉÆævÀjUÉ UÁè¹£À°è ¸ÀgÁ¬Ä ºÁPÀÄwÛzÁÝUÀ, DgÉÆævÀgÀÄ ¨Á¯Áf EvÀ£À eÉÆvÉ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¨Ál®¢AzÀ §®UÀqÉ UÀ®èPÉÌ, ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr PÉÆ¯É ªÀiÁr zËdð£Àå J¸ÀVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢lÖ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® PÀ¼ÀªÀÅ :-
UÁA¢üUÀAd ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:- 231/08 PÀ®A: 379 L¦¹
¢£ÁAPÀ: 22/12/2008 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÉĺɧƧ ¸Á/ ºÀPÀÌ PÁ¯ÉÆä, ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ; 28, 29/11/2008 gÀ gÁwæ ªÀ¼ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀA¥ÁAqÀzÀ°è ¤Ã°è¹zÀ MAzÀÄ »ÃgÉÆà ºÉÆÃAqÁ ¸Àà¯ÉAqÀgÀ ¥Àè¸À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: PÉ.J-32 Dgï-5468 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 231/08 PÀ®A: 379 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨Á®QAiÀÄ C¥ÀºÀgÀt
¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:- 153/08 PÀ®A:- 366 (J) L.¦.¹.
¢£ÁAPÀ 22/12/08 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà £ÁUÉÃAzÀæ vÀAzÉ ©üêÀıÁå ¹ÃvÁ¼ÀUÉgÉ ¸Á: ©Ãj (PÉ) EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 21/12/08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ DvÀ£À ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ EAzÀĪÀÄw ªÀAiÀÄ: 15 ªÀµÀð EªÀ½UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ©lÄÖ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. »ÃVgÀĪÁUÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ eÉÊ ©üêÀÄ EªÀ£ÀÄ w½¹zÉãÉAzÀgÉ, ¸ÁAiÀÄAPÁ® CAzÁdÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¤lÆÖgÀ(©) UÁæªÀÄzÀ §AqÉÃ¥Áà EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À £ÀA: JA.JZÀ-23 ©-1593 £ÉÃzÀgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ EAzÀĪÀÄw EªÀ½UÉ fæ£À°è C¥À ºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 153/08 PÀ®A: 366 (J) L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


PÀëÄ®PÀ PÁgÀtPÁÌV dUÀ¼À gÀPÀÛUÁAiÀÄ
¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 153/08 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 22/12/2008 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀĨsÁ¸À vÀAzsÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ PÀ¯Á® ¸Á; ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ºÁUÀÄ E£ÉÆߧâ PÀÆrPÉÆAqÀÄ «£ÁPÁgÀt ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ.gÁd¥Áà vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ PÉÆý ¸Á; ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ EªÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ zÀvÁÛwæ PÉƽgÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 153/08 PÀ®A.324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

fæ¤AzÀ ©zÀÄÝ UÁAiÀÄ:

¢£ÁAPÀ:22.12.08gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ »gÉzÁAiÀÄPÀÄA¦ ±ÁªÀAvÀUÉÃgÁ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É CgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ gÁZÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À £ÀA PÉJ 32/JA719 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÁ£ïð ¨Áj¹zÀÝjAzÀ JzÀÄjUÉ §gÀÄwÛzÀÝ JwÛ£À §ArAiÀÄ JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ ¨ÉzÀj CwÛvÀÛ ¸ÀjzÁrzÁUÀ ZÁ®PÀ£À ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦àzÀÝjAzÀ fæ£À°è ¦üAiÀÄð¢ü ²æà SÁeÁ© UÀAqÀ ZÁAzÀ¥Á±À vÀªÀqÀUÉÃj EªÀgÀ vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀĽwÛzÀÝ ±À§£Á FPÉAiÀÄÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀ §UÉÎ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£É߸ÀA: 135/2008 PÀ®A: 279,338,¨sÁ.zÀA.¸ÀA. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ CA¨ÉÃqÀÌgï ºÁ¸ÉÖ¯ï ªÀÄÄAzÉ ¦AiÀiÁð¢ü ²æªÀÄw J¸ï gÁdªÀÄä UÀAqÀ QȵÀÚªÀÄÆwð 60 ªÀµÀð EªÀgÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ªÀÄvÀÄ d£ÀgÀ¯ï ¸ÉÆÖÃgÀ CAUÀr¬ÄzÀÄÝ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÁå¤n ¨ÁåUÀ£À°è PÉÆAr ªÀÄÄj¢ÝzÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ gÀÆ.25,000/-¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ 2 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ ¸ÀgÀªÀ£ÀÄß j¥ÉÃj ªÀiÁr¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ:21.12.2008gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 0730 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CAUÀr ¨ÁV®Ä vÉUÉAiÀÄĪÀ ¸À®ÄªÁV vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ªÁå¤n ¨ÁåUÀ£ÀÄß CAUÀr ªÀÄÄA¢gÀĪÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄðlÄÖ ±Àlgï£ÀÄß ªÉÄîPÉÌ JvÀÄÛªÁUÀ CAzÁdÄ 22 jAzÀ 25 ªÀµÀðzÀ ªÀAiÀĹì£À UÀįÁ© §tÚzÀ n-±Àmïð zsÀj¹zÀ AiÀiÁgÉÆà M§â£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ §AUÁgÀzÀ ¸ÀgÀ EnÖgÀĪÀ ªÁå¤n ¨ÁåUÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.136/2008 PÀ®A 379gÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ:

¢£ÁAPÀ:19.12.08gÀAzÀÄ ¨ÉAZÀ®zÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ°è ¦AiÀiÁð¢ü ²æà gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ¯ÉÆÃPÀ¥Àà CA©UÉÃgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¤AUÀgÁd, 14 ªÀµÀð, 8£Éà vÀgÀUÀw «zÁåyð FvÀ£ÀÄ UÀÄgÀÄUÀÄAmÁPÉÌ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ¸ÉÊPÀ¯ï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV UÀÄgÀÄUÀÄAmÁzÀ ¦AiÀiÁð¢ü C½AiÀÄ AiÀÄ®è¥Àà£À SÁ£ÁªÀ½¬ÄAzÀ ¸ÀAeÉ 1830UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÁ¥Á¸ÀÄì ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà PÁuÉAiÀiÁVgÀĪÀ §UÉÎ ¢: 22.12.08gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 165/08 PÀ®A ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ºÀvÉå ªÀiÁqÀ®Ä MAiÀÄÄåwÛzÀÝ JgÀqÀÄ DPÀ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ ¥ÉưøÀgÀ ªÀ±ÀPÉÌ, ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä:

¦AiÀiÁð¢ü ²æà ±ÀAPÀgÀgÉrØ vÀAzÉ UÉÆÃ¥Á®gÉrØ, UÉÆà gÀPÀëuÁ ¸À«Äw ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ºÁUÀÄ EvÀgÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ PÀÆr ¢£ÁAPÀ:22.12.2008gÀAzÀÄ £ÀUÀgÀzÀ zÀ£ÀzÀ ¸ÀAvÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄzÁåºÀß 1230 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ JgÀqÀÄ DPÀ¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀgÀPÉÆÃmÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀnzÀÝ CgÉÆæ SÁeÁ vÀAzÉ ¸ÀvÀÛgÀ¸Á§ £À£ÀÄß »A¨Á°¹ «ZÁj¸À®Ä PÉÆAiÀÄÄÝ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ w½¹ CPÀ¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ NrºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj 2 DPÀ¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 284/2008 PÀ®A: 8, 9 & 11 ¢ (PÀ£ÁðlPÀ) ¦æªÉãÀµÀ£ï C¥sï PË ¸Áèlgï & PÁål¯ï ¦æ¸ÀªÉð±À£ï CåPïÖ 1964 CªÉÄAqÉqï CåPïÖ 26 C¥sï 1975 gÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 144/08 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹. 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ: 21-12-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 9:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¥ÀjÃdA vÀA¢ E¸ÁSÁ£ï ªÀAiÀiÁ: 26 eÁw: ªÀÄĹèA G: ¯Áj £ÀA: ºÉZï.Dgï.55 /E- 9019 £ÉÃzÀÝgÀZÁ®PÀ: ¸Á: ¦üÃgÉÆeï¥ÀÅgÀ ªÉÄêÀÅ vÁ:¥ÀÅ£Á£À f¯Áè: ªÉÄêÀÄvï gÁdå: ºÀjAiÀiÁt EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß PÀĵÀ×V ªÀiÁUÁðªÁV ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ §ÄqÀPÀÄAn PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ºÉƸÀ ¥ÉÃmÉ PÀqɬÄAzÀ JzÀÄjUÉ §gÀÄwÛzÀÝ ¯Áj £ÀA: ¦.©-05/ J£ï-5917 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ E£ÉÆßAzÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß MªÀgïmÉÃPï ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£À ¯ÁjUÉ ªÀÄÄA¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 321/2008 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ZÁAzï¥ÁµÁ vÀAzÉ SÁ¹ÃªÀiï¸Á§, ªÀAiÀĸÀÄì 30 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèÃA G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: 1£Éà ªÁqÀð-§¸Á¥ÀlÖt vÁ: UÀAUÁªÀw, ¢£ÁAPÀ:- 22-12-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ UÀAUÁªÀwAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ AiÀiÁgÉÆà £À£Àß ªÉƨÉʯïUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr §®gÁªÀÄ EªÀgÀ D¥É UÀÆqÀì ªÁºÀ£À UÀÄqÀØzÀ PÁåA¥ï ºÀwÛgÀ C¥ÀWÁvÀQÌÃqÁV §®gÁªÀĤUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVªÉ DvÀ£À£ÀÄß 108 CA§Äå¯É£ïì£À°è UÀAUÁªÀw G¥À«¨sÁUÀ D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ w½¹zÀgÀÄ. F «µÀAiÀÄ w½zÀÄ £Á£ÀÄ PÀÆqÀ¯Éà UÀAUÁªÀw G¥À«¨sÁUÀ D¸ÀàvÉæUÉ ªÀÄzsÁåºÀß 2.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV §®gÁªÀĤUÉ §®UÀqÉ ºÉÆmÉÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ JzÉUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁV gÀPÀÛ¸ÁæªÀªÁUÀÄwÛvÀÄÛ. «ZÁj¸À®Ä DvÀ£ÀÄ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ, vÀªÀÄä §eÁd D¥É UÀÆqÀì ªÁºÀ£À £ÀA: PÉ.J-37/ 5798 £ÉÃzÀÝgÀ°è vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ ¦ügÉÆÃeïSÁ£ï E§âgÀÆ UÀAUÁªÀw¬ÄAzÀ §¸Á¥ÀlÖtPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄzsÁåºÀß 1.15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAUÁªÀw-PÉÆ¥Àà¼À ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è UÀÄqÀØzÀ PÁåA¥ï ºÀwÛgÀ ¦üÃgÉÆÃeïSÁ£ï£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹzÀÝjAzÀ ªÁºÀ£À ¤AiÀÄAwæ¸À®Ä DUÀzÉà gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉAiÀÄ ¨ÁAqïUÀ°èUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÄÝ, EzÀjAzÀ ªÁºÀ£ÀªÀÅ ¥À°ÖAiÀiÁV GgÀĽ ©zÀÄÝ, ZÁ®PÀ£À ¥ÀPÀÌzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆArzÀÝ vÀ£ÀUÉ ºÉÆmÉÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ JzÉUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀªÀÅ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ ªÉÊzÀågÀÄ §®gÁªÀÄ£À£ÀÄß ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¼ÁîjUÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆnÖzÀÄÝ, DvÀ£À ¸ÀAUÀqÀ §®gÁªÀÄ£À CtÚ §¸ÀªÀgÁd£ÀÄ §¼ÁîjUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

3] AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 110/08 PÀ®A. 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 22-12-2008 gÀ0zÀÄ ªÀÄzÁå£Àí 03-45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ²ªÀ¥ÀÅvÀæ¥Àà vÀA¢ ±ÀAPÀæ¥Àà PÀgÉUËqÀgÀ, ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð, eÁ: PÀÄgÀħgÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: §ÆzÀUÀÄA¦. 2] ¥ÀQÃgÀ¥Àà vÀA¢ ¤AUÀ¥Àà ªÀÄrªÁ¼ÀgÀ, ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄrªÁ¼ÀgÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: §ÆzÀUÀÄA¦. 3] ²ªÀ§¸ÀAiÀÄå vÀA¢ UÀÄgÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ, ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð, eÁ: dAUÀªÀÄ ¸Á: §ÆzÀUÀÄA¦. 4] UÀÄgÀ¥Àà vÁ¬Ä ¤Ã®ªÀé £ÀqÀÄ®ªÀĤ, ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð, eÁ: ºÀjd£À, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: §ÆzÀUÀÄA¦. 5] zÉêÀ¥Àà vÀA¢ £ÁUÀ¥Àà »gÉêÀĤ, ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð, eÁ: ºÀjd£À, ¸Á: §ÆzÀUÀÄA¦. EªÀgÀÄ §ÆzÀUÀÄA¦ UÁæªÀÄzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgï ¨ÁºÀgï JA§ E¹àÃl dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L. AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀÄ®Ä DgÉÆævÀjAzÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 520-00 gÀÆ¥Á¬Ä ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ¥ÀæPÀgÀt

4] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 104/08 PÀ®A. 273, 284, 308 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ:.

¢: 22-12-2008 gÀAzÀÄ ²æÃ. ºÉZï. Dgï. £ÀqÀÄUÀrØ ¦.J¸ï.L. ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ gÀªÀjUÉ ¨Áwä ¨Áwä §A¢zÀÄÝ ¹§âA¢UÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸Éé£ÀPÀnÖ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ¥ÁQÃlÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀ¤AzÀ 50 PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ¥ÁQÃlÄUÀ¼ÀÄ C.Q. 500=00 ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀt

5] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 136/08 PÀ®A. 110 (E) ªÀÄvÀÄÛ (f) ¹.Dgï.¦.¹.

¢£ÁAPÀ: 22-12-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àß 3-40 UÀAmÉUÉ AiÀiÁgÉÆà ¥ÉÆãÀ ªÀiÁ»w w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ., §¸À¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà §AqÁj eÁ; ªÀiÁzÀgÀ ¸Á: PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ £ÉÆÃr PÉÃPÉ ºÁPÀÄvÁÛ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ d£ÀgÀÄ EªÀ¤UÉ £ÉÆÃr ¨sÀAiÀÄ©ÃvÀgÁVzÀÄÝ AiÀiÁgÀÄ £À£ÀUÉ J£ÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ PÀÆUÁqÀÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ ªÀiÁ»w PÉÆnÖzÀÄÝ ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ PÀÆqÀ¯Éà PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ §¸À줯ÁÞtzÀ ºÀwÛgÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ 3-50 ¦JAPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¤d EzÀÄÝ EªÀ£ÀÄ d£ÀjUÉ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÁ §AUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ AiÀiÁjUÁzÀgÀÄ ºÉÆqÉ §r ªÀiÁr C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉ EzÀÄÝ EªÀ£À£ÀÄß »UÉAiÉÄà ©ÃqÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀªÀiÁdPÉÌ ¸ÀÄgÀQëvÀªÀ®è ºÁUÀÆ PÀAoÀPÀ ¥ÁæAiÀÄ CAvÁ EªÀ¤AzÀ Hj£À°è UÀ®¨sÉUÀ¼ÀÄ DUÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉ EzÀÄÝ EªÀ¤UÉ ºÁUÉ ©lÖ°è EªÀ£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ J£ÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ºÉý EzÀ£Éß ªÀÄÄAzÀĪÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉ EzÀÄÝzÀjAzÀ CªÀ¤UÉ zÀ¹ÛVgÀ ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀt

6] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 22/08 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 22-12-08 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ºÀ£ÀªÀĪÀé vÀA¢ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà J°UÁgÀ ªÀAiÀiÁ: 16 eÁw: PÀÄgÀ§gÀ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: §ÆzÀgï vÁ: AiÀÄ®§ÄUÁð EªÀgÀ vÁ¬Ä ªÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà J°UÁgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ °ÃTvÀ ¦ÃAiÀiÁ𢠤rzÀÄÝ, ªÀÄÈvÀ ºÀ£ÀªÀĪÀé EPÉUÉ ªÀÄÆzÀ°¤AzÀ ºÉÆÃmÉÖ £ÉÆêÀÅ EzÀÄÝ wAUÀ¼ÀÄ-wAUÀ¼ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀÄÄmÁÖUÀzÀ PÁgÀt «¥ÀjÃvÀ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ PÁt¹PÉÆAqÀÄ £ÉÆêÀÅ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ. ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è J®ègÀÆ PÀĵÀ×V ¸ÀAvÉUÉ ºÉÆÃzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è vÁ£ÉÆçâ¼É ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtĺÁQ PÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.