Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, April 17, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 17-04-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 17-04-2011


ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 08/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 16-04-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ªÀĺÉñï vÀAzÉ gÀªÉÄÃ±ï ªÀAiÀÄ: 08 ªÀµÀð, ¸Á: gÁeÉÆüÁ, ¸ÀzÀå: ¨ÉãÀaAZÉƽ EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÁÝUÀ ºÁªÀÅ PÀrzÀÄ aQvÉì PÁ®PÉÌ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÁ±É¥Áà eÉÆvÀUÉÆAqÀ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, ¸Á: ¨ÉãÀaAZÉƽ EvÀ£ÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 02/2011 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 05-04-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ªÉÆÃd¸ï vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð eÁw: Qæ±ÀÑ£ï, ¸Á: CºÀäzï¨ÁUÀ UÉƯÉSÁ£Á ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ F ªÉÆzÀ®Ä 15 ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ ºÀÄZÀÑ£ÀAvÉ ªÀwð¸ÀÄvÁÛ EzÀÄÝ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ¸ÀÄlÄÖUÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸É¥ÀðqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ªÉÊzÁå¢üPÁj ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 07-04-2011 gÀAzÀÄ UÁA¢ü D¸ÀàvÉæ ¹QAzÁæ¨ÁzÀ (J.¦) £ÉÃzÀÝgÀ°è ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉì PÁ®PÉÌ ¢£ÁAPÀ 16-04-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ EvÀ£À ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¤AUÀªÀiÁä UÀAqÀ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, ¸Á: CºÀäzï¨ÁUÀ UÉƯÉSÁ£Á, ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 37/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :- ¢£ÁAPÀ 16/03/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫µÀÄÚ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¥ÁAZÁ¼À G:PÁgÀ¥ÉÃAlgï ¸Á: ºÀįÁå¼À EvÀ£ÀÄ ªÀiÁ£ÀÄgÀ zÀ°è PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ«zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ¸ÀAVÃvÁ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁUÀ¼ÁzÀ gÀÄvÀÄeÁ 4 ªÀµÀð gÀªÀgÉÆÃA¢UÉ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: JªÀiï.JZï-24/JªÀiï-1530 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÀÄqÀÄPÀ£Á¼À PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆæ DmÉÆà £ÀA J¦-25/qÀ§Æèöå-2666 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸ÀzÁݪÀÄ ¸Á: PÉƪÀÄ£À¥À½î EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉƪÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfÄAzÀ ZÁ®Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼À vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÉAqÀw §®UÉÊ ªÉÆüÀPÉÊUÉ §®UÀqÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 47/2011 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 15/04/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæPÁAvÀ @ ZÀAzÀÄ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÉÄvÉæ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: PÀ¥À¯Á¥ÀÆgÀ, vÁ: f: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ SÁ£Á¥ÀÆgÀ zsÁ¨sÁzÀ°è Hl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ©üêÀıÁ vÀAzÉ ªÉAPÀl ªÀqÀØgÀ ¸Á: PÀ¥À¯Á¥ÀÆgÀ, EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £À£Àß PÀqÉ PÉ®¸ÀPÉÌ ¨Á CAvÁ ºÉýzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁ𢠣Á£ÀÄ Hl ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ £À£ÀUÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä DUÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ºÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 40/2011 PÀ®A 324, 504, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 16/04/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà ºÉ¼ÀÆîgÀ ªÀAiÀÄ: 70 ªÀµÀð, eÁw: ºÉ¼ÀÆîgÀ, ¸Á: ªÀÄgÀPÀÄAzÁ, vÁ: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ¸ÀtÚ ªÀÄUÀ£ÁzÀ CdÄð£À EvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀĤvÁ EªÀ½UÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÉÆqÀØ ªÀÄUÀ£ÁzÀ DgÉÆæ «ÃgÀ±ÉnÖ @ FgÀ¥Áà vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄ ºÉ¼ÀÆîgÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: ºÉ¼ÀÆîgÀ, ¸Á: ªÀÄgÀPÀÄAzÁ, vÁ: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ «£ÁB PÁgÀt ºÉzÀj¹ PÉÊÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆævÀ¤UÉ AiÀiÁPÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÁ PÉýzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤£ÁågÀÄ £À£ÀUÉ PÉüÀĪªÀÀ£ÀÄß CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉ dUÀ¼À ªÀiÁr PÀÄqÀÄUÉÆî£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ, §®UÉÊ ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÊ, PÁ® ªÀÄÄjAiÀÄÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 48/2011 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 16-04-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw Z˪Áít ªÀAiÀÄ: 67 ªÀµÀð, eÁw: gÁd¥ÀÆvÀ, ¸Á: ®AdªÁqÀ EªÀjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ ©gÁzÁgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÄß E§âgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ®AdªÁqÀ EªÀgÉ®ègÀÆ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄ£ÀUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ «ZÁj¹zÁUÀ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ w½¹ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ «ZÁj¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¤AwzÀÄÝ JPÉ £ÀªÀÄä vÀAzÉUÉ ºÉÆqÉ¢Ýj CAvÁ CAzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄPÀ̽UÉ PÀnÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 49/2011 PÀ®A 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 16-04-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw Z˪Áít ºÁUÀÆ E£ÀÄß 5 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ®AdªÁqÀ UÁæªÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ®AdªÁqÀ EvÀ¤UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ºÁUÀÆ §rUÉÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¨É¤ß£À°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉïÁ ¸ÉÆÃqÀÄ £ÀPÁ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ:08.04.2011 gÀAzÀÄ AiÀÄzÀÝ®zÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ ²æà ¸ÀzÁ£ÀAzÀ¸Áé«Ä eÁvÉæAiÀÄ ¸ÁªÀÄÆ»PÀ «ªÁºÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ AiÀÄzÀÝ®zÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀAfêÀ¥Àà EªÀgÀ 19 ªÀµÀðzÀ ¥ÀÄwæAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁ£À« vÁ®ÆPÀ ºÀgÀ«UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ a£ÀߥÀà EªÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:13.04.2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ ªÁgÀzÀ ¤Ãj£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ªÀzsÀÄ-ªÀgÀgÀÄ ªÀgÀ£À EvÀgÉ ¸ÀA¨sÀA¢üPÀgÉÆA¢UÉ AiÀÄzÀÝ®zÉÆrØ UÁæªÀÄPÉÌ §A¢zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:14.04.2011 gÀAzÀÄ 19.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ §»zÉÃðµÉUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÁ¥Á¸ï§A¢gÀĪÀÅ¢®è. FªÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ªÀiÁ»w zÉÆgÉwgÀĪÀÅ¢®è ªÉAzÀÄ PÁuÉAiÀiÁVgÀĪÀ UÀȺÀtÂAiÀÄ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ ¢£ÁAPÀ:16.04.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄoÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀiÁ£À«vÁ®ÆPÀ PÀ«vÁ¼ÀUÁæªÀĤªÁ¹, CPÀâgï£ÀÄ gÀ¦üAiÀÄ PÀĪÀÄäQ̤AzÀ ºÀĸÉãÀ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ wUÀ¼ÀUËqÀæ EªÀgÀ 17 ªÀµÀðzÀ ¥ÀÄwæAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹, ªÀÄ£ÀªÉÇ°¹, ¢£ÁAPÀ:10.04.2011 gÀAzÀÄ 21.00 UÀAmɬÄAzÀ 11.04.2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£ÀeÁªÀ 04.00 UÀAmÉAiÀĪÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ AiÀÄĪÀwAiÀÄ vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà ¢£ÁAPÀ:16.04.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:16.04.2011 gÀAzÀÄ 06.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ §¸ÀªÀgÁeï vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà ¸Á: CgÉÆð ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À vÀAzÉ-vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÉÆÃzÀj £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¤ªÁ¹, ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀtÚ EªÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À CAUÀ¼ÀzÀ°è ¤ÃgÀÄ ZÀ°èzÀÝ jAzÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÉÆÃqÉUÉ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ, fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀĺÁzÉêÀ¥ÀÀà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

     ¢£ÁAPÀ:16.04.2011 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀiÁ£À¥Àà vÀAzÉ ¥ÀQÃgÀ¥Àà ¸Á:ZÀ£Àß½îUÁæªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÄvÀægÁzÀ ±ÀgÀt¥Àà & ©üÃgÀ¥Àà ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd¥Àà UÀÄqÀzÀÆgÀÄ EªÀ£ÉÆA¢UÉ ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À°ègÀĪÀ PÁ®ÄªÉ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ, fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ±ÀgÀt¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 

    ¢£ÁAPÀ:15.04.2011 gÀAzÀÄ 21.00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ:16.04.2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£ÀeÁªÀ 06.30 UÀAmÉAiÀĪÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆPÀ PÁ¼Á¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀÄjzÀ UÀÄqÀÄUÀÄ «Ä²ævÀ ¨sÁjªÀÄ¼É §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÁ¼Á¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄÄ£À¥Àà EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ ¥Àwæ VqÀPÉÌ PÀnÖºÁQzÀÝ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ EªÀgÀ C.Q.gÀÆ:20,000/- ªÀiË®åzÀ JgÀqÀÄ JvÀÄÛUÀ½UÉ ¹r®Ä §rzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ªÀÄ®è¥Àà PÉÆlÖ ªÀiÁ»w ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀÈw «PÉÆÃ¥ÀzÀr zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:15.04.2011 gÀAzÀÄ gÁwæªÉüÉAiÀÄ°è °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆPÀ G¥ÁàgÀ£ÀA¢ºÁ¼ï UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀÄjzÀ UÀÄqÀÄUÀÄ «Ä²ævÀ ¨sÁjªÀÄ¼É §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁ£À¥Àà vÀAzÉ UÀzÉÝ¥Àà ¸ÀÄAPÁ¥ÀÆgÀÄ ¸Á:G¥ÁàgÀ£ÀA¢ºÁ¼ï UÁæªÀÄ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è PÀnÖºÁQzÀÝ C.Q.gÀÆ:50,000/- ªÀiË®åzÀ MAzÀÄ JvÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ ºÀ¸ÀÄ«UÉ ¹r®Ä §rzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ªÀiÁ£À¥Àà PÉÆlÖ ªÀiÁ»w ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀÈw «PÉÆÃ¥ÀzÀr zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:14.04.2011 gÀAzÀÄ 11.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¨ÉƪÀÄä£Á¼ï ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ »gÉäAUÀ¥Àà §Ar EªÀgÀ ºÉÆ®¸ÀªÉÃð¸ÀASÉå: 45 £ÉÃzÀÝgÀÀ°èzÀÝ gÉõÉä ±ÀqïUÉ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ vÀUÀÄ° ±Àqï ¸ÀA¥ÀÆtð ¸ÀÄlÄÖ ±Àqï£À°èzÀÝ 300 °APïì 60 ¦üÃmï GzÀݪÀżÀî 12 ¯ÉÃgï, 300 ZÀA¢æPÉ ºÁWÀÆ 2 ¨Éë£À ªÀÄgÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄzÀ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÖ J¯Áè ¸ÉÃj C.Q.gÀÆ:1,98,000/- £ÀµÀÖ ¸ÀA¨sÀ«¹gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤AUÀ¥Àà ¢£ÁAPÀ¼À16.04.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.